PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Zápočet praxe začínajúcej učiteľky po rodičovskej dovolenke
 2. Som invalidná nad 70% a pracujem na 4 hod.denne ako sa s toho potom počíta starobný dôchodok
 3. hrubá - čistá mzda
 4. vymeriavací základ na materskú dovolenku
 5. Kedy sa priemerný zárobok zvýši podľa § 134 ods. 5 Zákonníka práce?
 6. Preplácanie cestovného za dochádzkou do práce
 7. Nevyplatenie Náhrady mzdy za prvých desať dní PN
 8. Ak je učiteľ na exkurzii so žiakmi 15 hodín v určený deň a pracovný čas v škole je 7,5 hodín, môže mu vedenie školy zaevidovať 7,5 hodín nadčas?
 9. Môže mi zamestnávateľ z náhrady mzdy za dočasnú pracovnú neschopnosť odrátať dva dni, pretože je to víkend?
 10. Zrážka zo mzdy
 11. Dávka v nezamestnanosti
 12. Mzda zamestnanca a nevydokladovanie neprítomnosti v práci
 13. PN po nočnej zmene
 14. Priemerný zárobok - kontrola výpočtu
 15. "paragraf" počas víkendu
 16. Okamžita výpoved výpoved zo zdravotných dôvodov
 17. zákon o ochrane os.údajov-kto je oprávnená osoba?
 18. Prepláca zamestnávateľ "náklady" za zdravotný preukaz ?
 19. Môže mi byť nariadená zmena pracovnej zmeny zo dňa na deň?
 20. excel-vzorec
 21. Forma rozvrhnutia pracovného času
 22. invalidný alebo starobný dôchodok?
 23. Postup UP hladania prace pri evidencii na UP
 24. Podklady pri evidencii na UP
 25. Študent pracujúci na dohodu má nárok aj na výživné zo strany rozvedeného rodiča ?
 26. Odvody z odchodného
 27. Prepočítanie starobného dôchodku
 28. ako je to teda s nárokom na SL?
 29. Som obchodný zástupca. Kedy mi zacina pracovný cas ked prídem na prvú prevadzku alebo ak ráno sadnem do auta?
 30. nepeňažný príjem a PN
 31. Ako sa zúčtuje ZP, keď som konateľ - samoplatiteľ?
 32. Čo je lepsie pre zamestnanca v školste - odmena alebo osobny príplatok?
 33. Nárok na dovolenku po rodičovskej dovolenke
 34. dobrovoľné poistenie
 35. zamestnanec cez projekt ,,podpora vytvárania pracovných miest 2"
 36. Odmena
 37. Aký má nárok na tohtorocnu dovolenku zamestnankyňa ktorá nastúpila do zamestnania z RD od 2.9.2013?
 38. Rodinný príslušník-sestra-spoločná domácnosť
 39. Riadna dovolenka
 40. priamy nadriadeny rodinny prislusnik
 41. Odvody z odchodneho
 42. Rodičosvká dovolenka
 43. vedel by mi niekto poradiť kde nájdem ukončenie pracovného pomeru v angličtine? S pozdravom Pintešová
 44. Vypoved na veducej pracovnej pozicii
 45. Vypoved zamestnanec vs. zamestnavatel
 46. soc. poisťovňa - osobný list dôchodkového poistenia - nezrovnalosti
 47. špeciálny pedagóg - úväzok
 48. odstupné a odvody do ZP a SP
 49. Uzná soc.poist.nároky dobrovoľne poistenej osoby ,ktorá je DNPO krátko?
 50. Pracujem na DOPČ do 31.12.2013, som viac ako 12 mes. na UP, môžem na odvodovú výnimku u toho istého zamestnávateľa byť zamestnaný od 01.01.2014?
 51. Otazka ohladom mzdy
 52. Prihláška dôhodcu do ZP
 53. ukončenie PP so zc-om na RD
 54. môžte mi poradiť, či v danom prípade dáva výpoveď zamestnávateľ alebo zamestnanec?
 55. Potvrdenie od lekara na cely den
 56. Kam odviest odvody z odstupneho, ak nie som na slovensku poistena?
 57. Prečerpaná dovolenka a zrážka z ČM alebo HM???
 58. súbežné pracovné zmluvy
 59. Vyúčtovanie diét cez mesiac
 60. TPP+dohoda - pracovný čas
 61. Doprovod dietata k lekarovi, OCR a manzelka je na MD,resp. RD
 62. Dochádzka, vie počítať záporné hodiny?
 63. Uznanie invalidity a výpoveď pre zdrav.nespôsobilosť
 64. Môže sa dávka v nezamest. pozastaviť a po prac. dobe znova poberať?
 65. Čo po skúšobnej dobe ?
 66. Zamestnávanie dlhodobo nezamestnaných od 01.11.2013
 67. Odhláška v SP
 68. Dohody a neplatené voľno
 69. Zamestnavanie skolitelov kurzov
 70. platba do ZP po skončení PP
 71. Môžem dať skladníkovovi do pracovnej zmluvy na dobu neurčitú hod. mzdu?
 72. Aké platové zaradenie po ukončení DPŠ?
 73. nevie mi niekto pradit ako postupovať ak som nebol doma počas kontroly PN a pritom som si bol dat pichnut predpisanu injekciu byvalej sestre do vedľajšej dediny?
 74. Osobné hodnotenie zamestnanca rozpočtovej organizácie
 75. Výška podpory
 76. Sociálna a zdravotná poisťovňa
 77. Otázka ohľadom prídavok na študenta.
 78. Vznikne mi nárok na podporu v nezamestnanosti?
 79. ket nepodpíšem skrátenie pracovnej doby čo potom?
 80. môžu mi skrátit pracovnú dobu počas pn bez môjho súhlasu?
 81. Ak mám 2 pracovné pomery, môžem v jednom čerpať práceneschopnosť a v druhom dovolenku?
 82. Ak mi skončí pracovný pomer, čo so zvyšnou dovolenkou?
 83. 3/4 uvazok rsp 4 dni v tyzdni rsp 75%
 84. Výkaz do soc. poisťovne za dohodára
 85. Môže byť na pracovnej zmluve uvedená hod.sadzba ?
 86. Prechodka PN
 87. Je pre mňa výhodné opäť sa prihlásiť na dobrovoľné nemoc.poistenie?
 88. Praca nadcas-zabavny program
 89. Mám nárok na preplatenie odstupného a celej dovolenky?
 90. dochodca
 91. Aké sú platové podmienky pri diplome s vyznamenaním ( I. aj II. stupeň )?
 92. zrážky zo mzdy - na zaklade dohody medzi z-com a z-telom
 93. existuje nieco take ako tabulky tarifnych platov pre strojarskych pracovnikov?
 94. kolko môže nezamestnaný evidovany na up zarobiť,aby neprišiel o dávky
 95. Odchod zo zamestnania po PN
 96. strata PN
 97. Prac. pomer ukončenie
 98. cestovné náhrady
 99. Príležitostný príjem
 100. pracovný pomer na dobu určitú
 101. nevyplatená mzda a prehľad
 102. Nahlásenie nového zamestnanca do SP a ZP
 103. Nástup pracovníka po dlhodobej PN.
 104. Výpoveď z organizačných dôvodov
 105. Ako je to s odstupným?
 106. Cestovné náhrady
 107. Aký doklad o ubytovaní potrebuje zamestnanec pri služobnej ceste do zahraničia?
 108. Ráta sa materská a rodičovská dovolenka do rokov praxe?
 109. dohodar a odvody
 110. odvody do positovni
 111. Mam platit dalej dobrovolne nemocenske poistenie?
 112. Zvýšenie platu po skúšobnej dobe.
 113. Diety alebo stravné lístky
 114. tehotna v skusobnej dobe
 115. Cezhraničný prenos osobných údajov
 116. Dohoda o skončení pracovného pomeru a PN
 117. Vymeriavací základ - odvody
 118. Výpoveď pri odchode do dôchodku
 119. Z čoho sa vypočítava materská dovolenka?
 120. Hromadné prepúšťanie
 121. Predvolanie svedka - potvrdenie zamestnávateľa
 122. davka v hmotnej núdzi
 123. Dá sa naučiť mzdové účtovníctvo aj bez vysokej školy?
 124. Výpočet odstupného a odvody
 125. PN počas skúšobnej doby.
 126. nárok na ošetrenie člena rodiny
 127. Ako opraviť registračný list do SP - pravidelný nepravidelný príjem
 128. ZP a študent denného štúdia zároveň SZČO
 129. dotacia §50a zamestnancovi som vyplatila viac vrátených odvodov
 130. Môžem mať dve súbežné dohody o vykonaní práce, u dvoch zamestnávateľov ?
 131. odstupné a odvody
 132. Odchodné
 133. vypocet naroku na dovolenku pri pracovnom pomere na kratší pracovný čas
 134. Som dlznik na zdravotnom poisteni a chcem ist do zahranicia
 135. Ukončenie pracovného pomeru
 136. PN po roku a tehotenstvo
 137. dohodar a skolenie
 138. Odchodné a odmena za jubileum
 139. Ukončenie Dohody pri úmrtí
 140. PN - tehotenstvo
 141. Preplatenie dovolenky za rok 2012
 142. Môžem si nárokovať na PN-ku u viacerých zamestnávateľov?
 143. Treba dať vodičovi podpísať pri zmluve aj hmotnú zodpovednosť?
 144. ZTP dieta a preplatenie priepustky pocas nocnej.
 145. Môže zamestnávateľ zmeniť pracovnú zmluvu z doby neurčitej na dobu určitú?
 146. Je nárok na daňový bonus na študenta, ktorý je opatrovateľom?
 147. minimalny pocet hodin prace pri pracovnom pomere na kratsi pracovny cas?
 148. Dividendy spred roku 2003 vyplatené v roku 2013 - ZP
 149. Insolventá firma a výpoveď po RD ?
 150. Skončenie MD
 151. Dve zamestnania - materské
 152. odstupné
 153. Krátenie dovolenky pri dlhodobej PN
 154. Čerpanie zostatku dovolenky počas trvania materskej
 155. PN po skončení pracovného pomeru
 156. dovolenky skrateny a cely uvazok
 157. Ako je to s poberaním materskej dávky v Rakúsku
 158. Počet dní nároku na vyšetrenie u lekára - PP od 1.5.2013
 159. Výpočet - preplatenie dovolenky po RD
 160. Podlieha preplatok RZZP zdaneniu?
 161. Nárok na dovolenku pri neodpracovaní 60 dní
 162. Striedavá starostlivosť a nárok na pracovné voľno pri sprevádzaní dieťaťa
 163. preplatenie dovolenky
 164. neplatene volno
 165. Odvody zamestnanca na čiastočnom invalidnom dôchodku
 166. Zastupovanie počas MD a RD
 167. odvody 2014
 168. Siahnutie na fixnú zložku mzdy
 169. Kedy ísť na PN?
 170. práca počas výpovednej doby
 171. Dovolenka pri skrátenom úväzku
 172. Má nárok policajt, resp. vojak na nemocenskú dávku po skončení služobného pomeru?
 173. Živnostnik a student na dohodu - ako je to s prihlasovanim do SP?
 174. Súbeh pracovného pomeru a dohody
 175. Zmena zamestnávateľa počas trvania rodičovskej dovolenky?
 176. Dávky v nezamestnanosti-tlacivo SP
 177. Stravenky
 178. Nezamestnaná po RD a nová MD
 179. Práca na zmluvu na dve hodiny
 180. Môže zámestnávateľ nariadiť čerpanie náhradného voľna aj po dobe dlhšej ako 3 mesiace - napr. 1 rok? ak ho nechce preplatiť?
 181. dohoda o pracovnej činnosti na jednu hodinu denne a školenie BOZP
 182. Prechod z materskej na rodičovskú dovolenku
 183. Preplatia mi vzniknutú dovolenku počas predlženej rodičovskej dovolenky ked dám výpoveď?
 184. výpočet dovolenky pri 2 MD po sebe
 185. Krátenie predčas. dôchodku a ÚP -nezaevidovanie sa
 186. Prevydanie certifikátu
 187. Ako vybaviť príspevok na cestovné z ÚPSVaR?
 188. Je nejaká povinná minimálna doba evidencie ZŤP na UPSVaR, pokiaľ chce zamestnávateľ využívať výhody plynúce zo zamestnávania ZŤP občana?
 189. Platím SZĆO, ked neplatím daň?
 190. Moze zamestnavatel rozvrhnut pracovny cas na vsetky 4 vikendy v mesiaci?
 191. Mozem pracovat 7 dni v tyzdni?
 192. Čo vlastne znamená tá ochranná doba?
 193. Pri montovanej garáži treba platiť aj DPH spolu s nájmom miesta na parkovanie
 194. Aká je najvýhodnejšia zmluva pre konateľa?
 195. Rodicovska dovolenka
 196. prihláška a odhláška do Soc. poisťovne
 197. moze mi zamestnavatel zrusit dovolenku den pred jej zacatim aj ked ju mam nahlasenu 2 mesiace?
 198. Paušálna náhrada za lekársku prehliadku
 199. Skúšobná doba-predĺženie zmluvy
 200. Ako zaúčtovať odvod zdravotného poistenia z dividend v PU?
 201. Pri kratšom pracovnom čase odpracovanom napr.12 hod týždenne platí poistenie zamestnanca tak ako pri bežnom pracovnom pomere?
 202. Keď by zamestnávateľ nevyplatil mzdu za prácu ak sa jedná o prácu vymedzenú výsledkom,na aký inštitút sa môže obrátiť zamestnanec?
 203. Oprávnená osoba - konateľ
 204. Doplatok do minimálnej mzdy
 205. Výberové konanie do banky
 206. Prečerpaná dovolenka - pri skončení PP
 207. Aká bude výška mojej materskej?
 208. zasielanie evidenčného listu
 209. Vysoká teplota na pracovisku počas tehotenstva
 210. Exekučné zrážky zo mzdy
 211. pracovné voľno s náhradou mzdy - sprevádzanie rodinného prislušníka
 212. ako ukončiť dohodu o vykonaní prace
 213. Vrátia sa mi peniaze, ak som zadala nesprávny kód banky? Ako dlho to trva?
 214. dovolenka-skrátený úväzok
 215. prehľad o dohádzke zamestnancov
 216. neodvedena dan z prijmu dohodara
 217. hodinová mzda dohodára
 218. Aké poistenie je prerušené?
 219. Koľko by som mal dostať odstupné?
 220. Práca v zahraničí
 221. Kto podpisuje cestovný príkaz?
 222. Zamestnanec preradený zo Slovenska do Rumunska
 223. úrad práce a PN
 224. Načo má nárok z-nec za prácu vo št.sviatok?
 225. Preplacanie cestovného
 226. Zákon o ochrane osobných údajov - Čo konkrétne musím vypracovať?
 227. dohodar a pn
 228. 1.zamestnanec - zamestnany na4 dni, vypoved a neskor zamestnany na dalsie 4 dni a znova vypoved. ako to zapisat v pohode
 229. Zmena bydliska konateľa/spoločníka a prevod obchodného podielu naraz
 230. RLFO zmena
 231. Odvody za dohodára
 232. Prihlasovanie členov a zapisovateľa volebnej komisie
 233. Problem-Nevyplatena mzda-14 PRESS NITRA !
 234. Zamestnanec nastúpil do zamestnania 1.10.2013.
 235. Zmluva na dobu určitú
 236. elektronické podávanie mesačných prehľadov dane z príjmu fyz. osôb
 237. Zástup za MD/RD a ukončenie pracovného pomeru
 238. Kto sa rozumie pod riadiacim pracovníkom podla tohoto zákona?
 239. Predlzenie pracovneho pomeru po uplynutí PP na dobu určitú
 240. Dohodár dovŕšil v júni 26 rokov a k 31.8.2013 mu skončila DoBPŠ, včera sa zastavil, či je ešte možné pokračovať na DoBPŠ, keďže pokračuje ďalej na doktorandské štúdium?
 241. Dohoda o prac.činnosti a dávka v hmotnej núdzi plus prispevok na bývanie
 242. Absolventská prax a dohoda o prac. činnosti
 243. Stravné lístky
 244. Paragraf sa počíta z akého priemeru?
 245. Koniec RD a nástup do zamestnania
 246. Skončenie PP v skúšobnej dobe
 247. Mám právo na single izbu na zahraničnej služobnej ceste?
 248. Preplácanie cestovného
 249. Platové zaradenie
 250. Daňový bonus