PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Dochádzka
 2. Odhlásenie a znovu prihlásenie na ÚP
 3. Môžem zrážku zo mzdy na prvú exekúciu presunúť na druhú exekúciu, alebo po zrušení prvej exekúcie ju vyplatím zamestnankyni?
 4. Zamestnanec z Maďarska na TPP
 5. Pridem o matersku, ak mi zamestnavatel vyplati 13. plat pocas materskej dovolenky?
 6. poistenie zodpovednosti
 7. fixná mzda a zrážky zo mzdy
 8. náhrada škody zamestnávateľovi za neospravedlnenú absenciu pracovníka
 9. zaplatená daň aj z odvodov??
 10. Neplatnost skoncenia prac. pomeru v skusobnej dobe.
 11. Fixná mzda a dovolenka
 12. Výplata doplnkového dôchodkovéhho sporenia
 13. Môžem ukončiť PN v tehotenstve a žiadať o náhradnú prácu?
 14. mzda na iný účet
 15. SVB, ako zamestnávateľ platí v takom prípade do rezervného a garančného fondu a úrazové poistenie? Zamestnanec z DoPČ zaplatí iba preddavky na daň?
 16. Aj ja by som sa chcela spýtať ako je to v JU s dotáciou §54 v rámci projektu XXI
 17. kam zaradiť do mzdového listu zamestnanca vrátené odvody SP a ZP
 18. Dohoda o pracovnej činnosti a výpočet PN
 19. Práca na smeny.
 20. Výpoveď brigádnika
 21. Výpoveď brigádnika
 22. úhrada nákladov za kurz - pravidelný výcvik vodičov
 23. Odvody za českého občana z dohody
 24. Pokracovanie podpory v nezamestnanosti po RD?
 25. Splatnosť poistného na sociálne poistenie pri dohode o vykonaní práce ?
 26. Ako dat vypoved zamestnancovi pracujucemu vo firme 16 rokov ?
 27. Ak zamestnance nastúpi napr.1,4. a čerpá dovolenku v máji aj júni bude priemer stále rovnaký t.j.pravdepodobný?
 28. Zakon 553
 29. Zamestnávateľ nevyplatil všetky príplatky za smeny počas sviatkov, žiadať ich dodatočne? Ako?
 30. Mám nárok na odchodné pri prvom odchode do starobného dôchodku?
 31. Ukončenie pracovného pomeru a tehotenstvo
 32. Naturálna mzda
 33. Pomoc pri výpočte dovolenky po RD.
 34. Stravne pre zahranicne sluzobne cesty
 35. Stravne pre zahranicne pracovne cesty
 36. ELDP a štatutár
 37. Príkazná zmluva
 38. Neodvedené poistné a sankcie
 39. Zamestnávateľ nevyplatil všetky príplatky za smeny počas sviatkov, žiadať ich dodatočne? Ako?
 40. Skúšobná doba a tehotenstvo
 41. Odpoveď na odvolanie
 42. 730 dní - nárok na dávku v nezamestnanosti ?
 43. Na koľko dní dovolenky mám nárok po 2 mat.dovolenkách , keď zamestnávateľ už nemá pre mňa prácu a dohodou končím prac.pomer?
 44. DoBP študentov - ukončená stredná, pokračuje na VŠ
 45. trvaly pracovny pomer a sro
 46. Nevyčerpaná dovolenka pred materskou v prípade pp na dobu určitú
 47. odstupne a vypoveď dohodou po RD
 48. zamestnávateľ valorizoval mzdy ale moju nie
 49. 2 mesačná alebo trojmesačná výpovedná lehota
 50. odstupné?
 51. Skončenie PP - zaslanie poštou
 52. Skoncenie PP okamzitou vypovedou
 53. Přečerpaná dovolenka
 54. Zmenovost a cerpanie dovolenky
 55. Koniec PP pocas neospravedlnenej absencii zam-ca
 56. Nezamestnaná po rodičovskej dovolenke
 57. Dcera ukoncila maturitou studium na strednej skole, ale neprijali ju na vysoku skolu. Chcem sa opytat kde vsade sa ma prihlasit. dakujem
 58. Zmena zamestnania
 59. Mám nárok na dovolenku po skončený dvoch po sebe idúcich materských?
 60. Konflikt záujmov?
 61. Výpočet hrubej mzdy v exceli.
 62. Je nieco potrebne nahlasit do ZP a SP v juli 2013?
 63. preradenie na inú pozíciu a mzda
 64. Plynie mi vypovedna doba pri podani ziadosti o ukoncenie PP dohodou?
 65. Pracovný čas.
 66. dochádzka pri nepravidelnom príjme
 67. Výpoveď v skúšobnej dobe - zamestnanec je PN počas skúšobnej doby.
 68. predlžená neplatená rodičovká dovolenka a dohoda
 69. Postihnuteľná časť výkonom rozhodnutia (exekúciou)
 70. Môžem dať výpoveď z dohody o vykonaní práce uzavretej do 31.12.2013 aj skôr s vypovednou dobou 30 dní ?
 71. Môžem dať výpoveď zamestnankyni počas jej materskej dovolenky?
 72. Zmeny od 1.7.2013
 73. Dohodár z Poľska
 74. Kam zaradiť v programe 13.plat?
 75. Ako sa vypočíta výška PN-ky a materskej ak mám nové zamestnanie?
 76. mozem dat vypoved bez udania dovodu?
 77. odpoč.položka
 78. Kto platí za mňa nemocenské poistenie, a budem mať nárok na matersku?
 79. Potvrdenie od rodica
 80. Vyplatený SF a neodvedené odvody z neho
 81. výpoveď zo strany zamestnávateľa pre uplynutím doby určitej
 82. Môžem odhlásiť z - nca zo SP až nasledujúci deň po skončení PP ?
 83. Mam narok na odstupne?
 84. Stravné lísky vyplatené naviac zamestnancom
 85. Je skusobna doba povinna zo zakona?
 86. ukoncenie zmluvy na dobu urcitu a tehotenstvo
 87. Mám nárok na podporu v nezamestnanosti po dvoch rodičovských?
 88. plat-zdravotnicky laborant
 89. Môže mi zamestnávateľ zakázať čerpanie dovolenky počas výpovednej doby?
 90. zastupovanie počas MD
 91. Priemer dovolenky po nástupe z rodičovskej dovolenky
 92. Nárok na odstupné pri okamžitom skončení PP zo zdravotných dôvodov
 93. Ako si vylepšiť materskú?
 94. Ako postupovat, aby sa mi uznali odpracovane roky ako odborne.
 95. Oprava prihlášky do soc. poisťovne
 96. V akej lehote musím oznámiť SP prechod práv a povinností?
 97. Dlhodoá PN a príspevok zo sociálneho fondu
 98. Ako prihlásiť zamestnancov v novovzniknutej spoločnosti pozadu bez pokuty.
 99. Neplatené voľno a odvody?
 100. Žiak základnej školy - Dohoda o brig.práci študenta
 101. Z coho sa mi bude ratat materske? Spadam do doby 270 dni ?
 102. Dala som vypoved a zostala som tehotna , je moja vypoved platna?
 103. Odkupenie SL, alebo ich odpis?
 104. čerpanie dovolenky pred MD
 105. neplatené voľno a odvody
 106. Má konateľ, ktorý je aj zamestnancom nárok na materskú dovolenku?
 107. Odchod na materskú alebo ukončenie pracovného pomeru
 108. Rodicovska dovolenka,praca na dohodu a odvody
 109. výsluhový dochodca a práca na dohodu
 110. može byť napisana takto ziadost o brigadu studenta?
 111. zamestanec a súčasne SZČO a PN
 112. Aký bude nárok na dovolenku?
 113. evidencia na ÚPSVaR po ukončení 1. stupňa na VŠ, ak ešte nemám rozhodnutie o prijatí na 2. stupeň?
 114. Koniec rodičovského príspevku - návrat do zamestnania.
 115. Po ukončení TPP a následne evidencie UP ako mi vznikne nárok na materskú
 116. Co ma caka v praci po rodicovskej dovolenke?
 117. Môžem sa isť zaevidovať na urad práce ak mám platnú dohodu o pracovnej činnosti?
 118. výpoveď z dôvodu nadbytočnosti
 119. Ukončenie pracovného pomeru z dôvodou nadbytočnosti
 120. Student externej formy - zdravotnej odvody
 121. Narok na odstupne.
 122. Pracovna obuv
 123. E 101 /A1/ Praca v zahranici - Nemecko a sviatky
 124. Vyhlasenie o zdaneni prijmov, DVP
 125. aky mam narok na dovolenku
 126. Dohoda o PČ -ukončenie
 127. Predĺženie pracovného pomeru
 128. Dokedy môžem byť na PN?
 129. Odpočítateľná položka
 130. ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 131. SZČO a materská dovolenka
 132. zamestnankyňa a materská dovolenka
 133. Aký je rozdiel medzi výberom a výberovým konaním?
 134. Poskytnutie finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestanie podľa §50 zákona č.5/2004 Z.z.
 135. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky?
 136. Tehotenstvo a nárok ísť k lekárovi
 137. Vyska odvodov - DVP pocas MD s pravidelnym prijmom
 138. Môžem ísť na dovolenku pri mori počas PN?
 139. Inspekcia - zamestnanie na cierno?
 140. Koľko platených dní podľa ZP má organizátor pohrebu pre uja, ktorý žil sám a aké potvdenie treba predližiť zamestnávateľovi?
 141. Dohoda o vykonaní práce
 142. Uznanie kvalifikácie
 143. nárok na materské
 144. Mám nárok na odstupné ked sa firma sťahuje do iného mesta?
 145. Môžem si nevyčerpanú dovolenku vyčerpať aj v prípade predĺženia pp na dobu určitú ?
 146. zamestnanec, ktorého po 12 mesačnej PN uznali za inv. 90%
 147. výpočet dovolenky
 148. DOBPŠ a ukončenie VŠ-2.stupen, evidovaný na UP
 149. DOBPŠ
 150. odstupenie od dohody o vykonani prace
 151. v roku 2013 má nárok na dovolenku
 152. Prerušené štúdium a práca
 153. Nárok na dovolenku
 154. mesačný prehľad na daňový úrad
 155. Výpočet priemerného zárobku pre účely odstupného po návrate z rodičovskej dovolenky
 156. Mesačný prehľad na DU - riadky 07 a 08
 157. Fond pracovneho casu v Nemecku
 158. VS student, 2 rozdielne dohody - podpisat cestne vyhlasenie §227? u ktoreho?
 159. Platia odvody do SP a ZP aj ciastoní invalidní dôchodcovia?
 160. odísť do dochodku 08/2013 alebo 12/2013?
 161. Nočný príplatok aj počas nadčasu?
 162. Moze dohodar o pracovnej cinnosti odrobit menej hodin?
 163. Môže ma zamestnávateľ nepustiť na skúšku?
 164. Absencia v nepretržitej prevádzke
 165. Dokladovanie rozhodnutia o starobnom dôchodku - existuje odvolávka v zákone???
 166. Pracovný úraz - povinnosti voči zdravotnej poisťovni?
 167. zrážka zo mzdy
 168. Dovolenka
 169. dôchodca s dohodou a PN
 170. Vedlajsi pracovany pomer
 171. nárok na prestávku na obed
 172. mam narok na davky ked dam vypoved
 173. Ako vyplniť žiadosť o ošetrovné
 174. Mam narok na dovolenku pocas MD a RD
 175. Možno odpočítať vyplatenú zamestnaneckú prémiu z vlatných prostriedkov zametnávateľa dva mesiace po sebe?
 176. nastup po rd
 177. Ak má SZČO príjem 1 mil eur a aj základ dane cca, platím maximálne 1302,79 mesačne do SP?
 178. Doba určitá-školstvo
 179. Skončenie pracovného pomeru a zdravotná poisťovňa
 180. Zápočtový list dohodárovi
 181. registrácia osobného certifikátu na stránke všzp
 182. Robota v IT prerusene studium?
 183. Praca v Nemecku na Tpp
 184. 12 hodinova jednosmenna prevádzka
 185. Účtovníčka s 1.stupňom vysokej školy
 186. Nástup do zamestnania po ďalšej rodičovskej dovolenke
 187. daňový bónus u vysokoškoláka
 188. Dohoda o brigádnickej práci študenta po maturite
 189. zamestnanie zahraničného dôchocu
 190. Skončenie pracovného pomeru
 191. Odstupné zo zdravotných dôvodov
 192. DOPP, invalidný dôchodca a prihlášky do poisťovní ?!
 193. Študent dosiahol 18 rokov v mesiaci, keď mu skončila zmluva. Ako ďalej?
 194. oblečenie pre dohodárov
 195. Práca v Rakúsku a PN
 196. Ako postupovať s dohodou v zahraničí pre nezamestnaných ?
 197. Smernica pre vysokozdvižný vozík
 198. Tehotná zamestnankyňa odmietla preradenie ako ďalej?
 199. Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe.
 200. Odchodné výsluhovému dôchodcovi
 201. Danový bonus a slobodná študentka na rodičovskom príspevku
 202. Nárok na dovolenku
 203. Zabezpečenie dopravy z firemného dňa
 204. Čerpanie dovolenky pri ukončeni prac. pomeru po skonceni RD.
 205. Povinnosť používať ochranný pracovný odev a pomôcky a ich zoznam - ako to zverejniť?
 206. DoBPŠ - externý študent
 207. čerpanie soc. fondu
 208. BUAK.at - súrne
 209. Predlžovanie pracovného pomeru
 210. Preprava nákladným autom - ako to vyriešiť.
 211. Dohoda o brigádnickej práci študenta
 212. Práca na dohodu počas RD
 213. Potrebujem školenie pre oprávnenú osobu a "certifikát" zo školenia?
 214. Sprevádzanie inej osoby na ošetrenie
 215. Započítanie praxe zamestnancovi
 216. prihlasovanie dohôd do ZP po 01.01.2013
 217. Dobrovoľne nezamestnaný
 218. Takže tú skúšku pred úradom musí absolvovať každý, kto spracováva osobné údaje?
 219. Doba určitá a opätovne uzatvorený PP
 220. doprovod
 221. PN a začiatok PP
 222. DoBPŠ
 223. ústna dohoda
 224. Môže byť v prac. zmluve alebo v dohode uvedená veta: pracovný čas rozvrhnutý podľa potrieb zamestnávateľa?bez udania konkrétneho počtu hodín?
 225. Má niekto nový formulár evidencie IS -ochrana osobných údajov?
 226. SZČO a nahrada mzdy
 227. Skrátený pracovný týždeň pri odpracovaní 40h
 228. Kedy sa robi vyplata pre dohodu o vykonani prace nepravidelny prijem az po ukonceni dohody?
 229. Vyber
 230. Nárok na nočný príplatok pri 12 hodinovom pracovnom cykle.
 231. Nárok na nočný príplatok pri 12 hodinovom pracovnom cykle.
 232. Dohoda o vykonaní práce
 233. Ako vypočítam nárok na dovolenku čerpanú hneď po skončení MD?
 234. Je dodatok k pracovnej zmluve na dobu určitú platný?
 235. Je dodatok k pracovnej zmluve na dobu určitú platný?
 236. Zrážka zo mzdy a nepostihnuteľné minimum
 237. podpora v nezamestnanosti po navrate zo zahranicia
 238. Sviatok, dovolenka, ukončenie PP
 239. Prosím skontrolovať výšku exekúčnej zrážky
 240. mám nárok na zaplatenie nadčasov?
 241. Nevyplatená mzda, okamžitá výpoveď podaná zamestnancom
 242. živnosť a MD
 243. Zákonník práce § 141 odsek 2 písm. c): pracovne volno pri sprevadzani
 244. DoVP a DoPČ - sviatok a príplatky za sviatok
 245. Odhlásenie sa z ÚP na jeden deň
 246. Opravný výkaz
 247. zánik povinného sociálneho poistenia SZČO
 248. zánik povinného sociálneho poistenia SZČO
 249. Oplatí sa robiť na dohodu počas evidencie na UPSVAR alebo mimo a platiť odvody?
 250. Preplatok na RZD za firmu a následné podávanie prehľadu o zrazených preddavkoch na daň.