PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. výpoved po skončení RD dohodou
 2. Môže zamestnávateľ odmietať dať výplatnú pásku dohodárovi?
 3. Vypoved alebo dohoda o skonceni PP z dovodu nadbytocnosti
 4. Vyplatí SPmaródku SZČO?
 5. Dohodár s nepravidelným príjmom - ako ho nahlásiť do ZP
 6. Náhrada za sviatok a základná mzda
 7. praca na skrateny uväzok - je nutny preukaz ZTP?
 8. narok na odchodne
 9. Zamestnávanie vers. zákon o ver. službe
 10. Existuje nejaká lehota na vydanie zápočtového listu bývalému zamestnancovi?
 11. Ako prihlásiť dohodára do SP?
 12. Môže invalidný dôchodca podpísať vyhlásenie a mesačne pri dohode uplatňovať odpočítateľnú položku???
 13. Výpočet náhrady príjmu,PN a dohoda o pracovnej činnosti
 14. Skončenie PP v skúšobnej dobe a zaradenie na UPSVaR, aký je postup?
 15. Hlasenie za rok 2012 a zamestnanecká prémia
 16. Zdravotné dôvody
 17. Formulár PD A1
 18. Výpoveď od zamestnávateľa po skončení RD
 19. Skončenie pracovného pomeru zamestnancovi (zastupuje počas MD a RD)
 20. Používa tu niekto program WinPAM od Sunsoft?
 21. Nepretržitá prevádzka platí na všetkých zamestnancov firmy?
 22. Ako správne určiť pracovný čas v nepretržitej prevádzke a ako to je s dovolenkou?
 23. exekučné zrážky
 24. Výpoveď § 63 ods 1 písm b - musí tam byt spomenute vyplatenie nevycerpanej dovolenky ?
 25. materská dovolenka
 26. Dohodári a ELDP
 27. Evidenčné listy dôchodkového poistenia za zamestnancov vykonávajúcich zárobkovú činnosť na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru
 28. Môže zamestnávateľ dopredu preplácať dovolenku k mesačnej mzde?
 29. Daň z príjmu pri dohode o pracovnej činnosti
 30. Môže mať študent dohodu DoBPŠ u viacerých zamestnávateľov?
 31. Môžem opätovne predĺžiť zmluvu na dobu určitú na jeden rok?
 32. Kto mi môže dať na jeden deň celodennú vychádzku na PN?
 33. koľko mi zostane po zdanení a odvodoch
 34. Dohodar-SP
 35. Správnosť mzdy vzhľadom na minimálnu mzdu
 36. Som na RD a znovu tehotná
 37. Skončenie PP pri odchode do dôchodku
 38. Konateľ starobný dôchodca
 39. Môžem si vylepšiť materskú alebo kolko mi vychádza?
 40. Mám nárok na doplatok pri PN,keď som živiteľka rodiny?
 41. Ročný výkaz do zdravotných poisťovní sa neposiela ani za tých zamestnancov čo majú okrem pracovného pomeru aj príjem zo živnosti?Ďakujem
 42. Výpoveď a odstupné
 43. Má zamestnanec nárok na dovolenku v dočasnej štátnej službe po odpracovaní 15 dní.
 44. Vyúčtovanie miezd
 45. Pracovná zmluva mi končí počas práceneschopnosti (doba určitá)
 46. WINPAM
 47. Ziadost o dovolenku mimo terminu celozavodnej dovolenky
 48. Ráta sa odchodné do do vymeriavacieho základu na sociálne poistenie?
 49. pracovný pomer a dohoda súčasne
 50. dovolenkový priemer po RD
 51. Dohoda o vykonaní práce - odvody
 52. Mám nárok na mzdu počas pracovnej cesty uskutočnenej cez víken alebo sviatok?
 53. Ako sa započítava prax zamestnancovi?
 54. Stravovanie zamestnancov s častou zmenou pracoviska
 55. Prispevok na kompenzaciu ZTP
 56. Zrážky zo mzdy exekútorom
 57. VZ do sociálnej poisťovne
 58. Odstúpenie zamestnanca od pracovnej zmluvy
 59. DoVP - Nepravidelný príjem - nulový
 60. okamžité zrušenie firmy a ukončenie pracovného pomeru
 61. Ako postupovat, ked zamestnanec nastupil na PN?
 62. Dohoda o VP na RD - ako so sociálkou
 63. Čo mám robiť po roku PN ??
 64. kedy mám nárok na zmluvu na dobu neurčitú
 65. Praca na dohodu
 66. Vyhlásenie na zdanenie príjmov
 67. nemocenské
 68. stravovanie - konto pracovneho casu
 69. Nepravidelny prijem DoVP-platenie odvodov
 70. Stravné -Kosovo
 71. Rozviazanie prac.pomeru dohodou a odstupné
 72. DPN dohodára a zároveň invalidného dôchodcu
 73. Ochranná lehota a oznámenie tehotenstva
 74. Odvod do zdravotnej
 75. Podpora v nezamestnanosti po PN
 76. Výpoveď pracovnej zmluvy z dôvodu nadbytočnosti zamestnanca
 77. skrátený pracovný čas - dovolenka a stravné lístky
 78. pracovný pomer
 79. Práca na dohodu
 80. Ročné zúčtovanie dane cudzincov
 81. Odvody po ukončení PN
 82. príspevok podľa §50a
 83. Hlásenie za rok 2012
 84. Nárok na podporu ?
 85. miesto výkonu práce
 86. nárok na pn
 87. Znovuzačatie podnikania a odovody
 88. Predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú
 89. Hlasenie 202
 90. nevyplatená mzda asi
 91. ceska agentura
 92. Prispevok na zamestnanca
 93. Dohodár a náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 94. Predlžnie PP na dobu určitú po novom od 01.01.2013
 95. Odstupné
 96. dan z predaja bytu
 97. kupna zmluva LV časť C
 98. Nárok na dovolenku pri nástupe-pomože mi nejaký/á personalista/tka?
 99. zaokrúhľovanie a skrátený úväzok
 100. sprevádzanie rodinného príslušníka pre strazenie deti
 101. Prenájom zamestnancov
 102. Pracovný pomer na dobu určitú a živnosť
 103. Odhlasenie samoplatitela pri dohode?
 104. Ukoncenie pracovneho pomeru zo strany zamestnovatela
 105. Ukoncenie pracovneho pomeru zo strany zamestnovatela
 106. Dcéra sa vydáva a ako je to s prídavkami a daň. bonusom
 107. Odstupne pri ukonceni prac.pomeru dohodou
 108. Živnosť v Rakúsku, dohoda v SR a odvody
 109. Tlacivo feedback od zodpovedneho, veduceho zam-ca ku skoleniu po urcitej dobe
 110. dotácia z UPSVaR a lehota
 111. Ukoncenie RD a po mesiaci nastup na MD - vyska materskeho
 112. Dokedy ma clovek statut studenta?
 113. Formulár E 101 ( PD A1)
 114. Ktorý úrad kontaktovať?
 115. praca pre Cesku firmu
 116. Zaplatená Dovolenka a nesúhlas vedúceho
 117. Nárok na PN
 118. Výpoveď Dohodou a Odstupné
 119. Návrh na skončenie PP - bez odpovede
 120. Čo možem robiť, keď zamestnávatel nepredložil načas SP preukaz o trvaní PN?
 121. Dohodár so ZEPom
 122. Závislá činnosť + dohoda alebo živnosť?
 123. Aka platova trieda mi patri?
 124. Návrat do práce krátko po pôrode
 125. predcasny starobny dochodok? - otazocka
 126. Starobny dochodca-DoVP-absencia
 127. po akom čase je možné priznanie dávky v nezamestnanosti?
 128. platenie poistneho statom - komu?
 129. Dva pracovné pomery - odchodné
 130. tehotna zamestnankyna a vypoved v skúšobnej dobe
 131. pozastavená živnosť - ako ďalej pozastaviť?
 132. Absencia zamestnanca
 133. Príjem inalidného dôchodcu pracujúceho na dohodu
 134. Prihlaška do SP a kontrola z inšpektoratu prace
 135. kedy ukončiť rodičovskú
 136. Náhrada príjmu pri PN
 137. závislá práca? stavbyvedúci živnostník
 138. Preplatok dane
 139. pracovníčka, ktorá pracuje na TPP má nárok na zamestnaneckú prémiu ale v čase od 25.9. - 29.11.2012 bola PN má nárok na ZP na celých 12 mes. alebo len 11 mesiacov ďakujem
 140. Subeh : SZCO + HPP vypocet odvodov
 141. Subeh : SZCO + HPP
 142. Nárok na podporu
 143. Rozhodujúce obdobie pre výpočet materského
 144. Materská dovolenka z rodičáku :)
 145. Otec na RD a matka na MD, je to možné?
 146. Starobna dôchodkyňa,pracujem na príkaznú zmluvu,služby pre galériu ako kurátorka,ako platiť odvody - ďakujem.
 147. Výpočet priemerného zárobku z minimálnej mzdy
 148. životopis
 149. Poskytovanie informácii pre Cetelem
 150. Skrateny kratky a dlhy tyzden
 151. Materska a preplatok dovolenky
 152. Prehlasenie RP na manzela a podpora v nezamestnanosti po RD
 153. výpočet mzdy
 154. Dodatočná zmena skúšobnej doby
 155. Manžel na OČR a žena na podpore
 156. ročné zúčtovanie ZP
 157. Variabilná zložka mzdy a výpoveď
 158. Ochranná lehota zamestnanca
 159. Pracovná náplň riaditeľa ZŠ
 160. Sociálny fond - školenie
 161. Výpočet dovolenky-skrátená prac.doba
 162. Dovolenka vs. PN
 163. Mesačný výkaz ZP v Money S3
 164. Hodnotenie vedúceho podriadeným? resp. podvojné hodnotenie (ako?)
 165. Exekúčna zrážka a príspevok z UPSVaR
 166. Preplatok dane a doplatok DB po ročnom zúčtovaní - firma v konkurze
 167. Dohoda o vykonaní práce - výpočet mzdy na jeden deň pre dohodára
 168. Odstupne vs. odmena
 169. Vysluhovy dochodca a dohoda
 170. maximálny vek dieťaťa na danový bonus
 171. aký je fond pracovného času u čašníkov, ak pracujú pondelok-nedeľa, pracovná zmena 7.00-17.30,11.30-22.00
 172. ukončenie PPV
 173. ukončenie PPV
 174. Posledna otazka k hlaseniu
 175. zápočet rokov na nárok na dôchodok
 176. nárok na dovolenku počas materskej a rodičovskej dovolenky
 177. zmena pracovnej zmluvy
 178. § 72 ZP Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 179. Výpovedná doba
 180. Ukončenie pracovneho pomeru v skušobnej dobe §72
 181. Ukončenie pracovneho pomeru v skušobnej dobe §72
 182. Daňové a odvodové tipy II. (2013) - Seminár KASKÁDY 27.-28.5.2013
 183. Preddavky na poistné 2011 mala som platiť alebo nie? študent+SZČO
 184. Nárok na dávky v nezamestnanosti z ČR a práca na dohodu
 185. Je možné vykonať zápočet praxe dodatočne?
 186. Dobrovolne platenie nemocenskeho pred porodom
 187. zmluva na dobu určitú na kratku dobu
 188. Mzda starostu od 1.1. do následného prerokovania zastupiteľstvom
 189. Ako dorucit doporuceny list,ak nebyvam na adrese trv.pobytu?
 190. hodnota bezpečnostnej previerky
 191. praca nadcas
 192. ošetrovanie člena rodiny a rodičovská dovolenka
 193. Daňový bonus a stredná škola v Maďarsku
 194. Narok na minimalne materske ak nezamestnana
 195. zdrav. stav zamestnanca
 196. Povinnosti ZĽ ak zamestnankyna prechadza z MD na RD
 197. zamestnanec aj SZCO - odovdy do ZP
 198. Odmietnutie sluzobnej cesty do Juznej Korei.
 199. Vedenie štatistík dopravnej nehodovosti PZ SR
 200. Platenie manka po rozviazaní pracovného pomeru dohodou.
 201. Nepravidelný príjem dohodára a výkaz poistného a príspevkov
 202. Odmena vs. odstupne
 203. Odmena vs. odstupne
 204. Ročné zúčtovanie
 205. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 206. nastup po ukonceni rodicovskej dovolenky
 207. Ročné zúčtovanie a venovanie 2%
 208. Môže lekár odmietnuť potvrdiť priepustku?
 209. Stravné lístky
 210. 2 x po sebe dočasná služobná zmluva spolu s 3 mesačnou skúšobnou dobou v štátnej správe
 211. Preplácanie ÚPSVR odvodov zamestnávateľovi za zamestnanca - ukončenie prac. pomeru
 212. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2012
 213. rozviazanie pracovného pomeru počas rodičovskej dovolenky!
 214. podávanie nulového prehľadu
 215. Podmienky pracovnej zmluvy
 216. preplatky z ročného zúčt. dane
 217. ako si doplnit 270 dni pre socialku
 218. Opravné daňové priznanie
 219. Prepočet mzdy
 220. Nadčasový príplatok a príplatok za prácu v sobotu
 221. opätovný odchod na materskú
 222. Cestovanie v ramci sluzobnej cesty sa nepovazuje za vykon prace
 223. Detektor lži a jeho využitie v pracovnom živote
 224. priemerna hodinova mzda
 225. 13 ty plat vyplateny pocas materskej + prispevok zo SF
 226. zamestnanec v s.r.o.
 227. nevycerpana dovolenka pri skoncenom pracovnom pomere
 228. Zodpovednosť za škodu
 229. Rozvrhnutie pracovného času
 230. nárok na dovolenku
 231. zasa archivácia
 232. Dohoda v prac. činnosti a nezdaniteľná časť 2013
 233. ELDP
 234. mzda za nadčas
 235. PP na dobu určitú_tehotenstvo_
 236. Cestovné náhrady a súkromne predĺžený pobyt na pracovnej ceste
 237. Prosím o radu .... Zamestnanec podal okamžitú výpoveď z dôvodu nevyplatenia mzdy do 15 po termíne
 238. Zrazka podla par. 131 ods. 3 z cestovnych a stravnych nahrad
 239. Práva a povinnosti vo výpovednej dobe
 240. Pouzite socialneho fondu a jeho zdanenie
 241. Mzdárka - plat
 242. Dovolenka - vek 33 rokov
 243. minimálny mzdový nárok??
 244. Výsluhový dôchodca a dávka v nezamestnanosti
 245. Odchodné ?
 246. Preddavkova dan
 247. Oprava mzdy z predchádzajúceho roku
 248. Odvody
 249. SZCO-chcel by som zamestnať manželku bez mzdy.
 250. odmena a odvody do SP