PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. cerpanie socialneho fondu
 2. Preplácanie nevyčerpanej dovolenky?
 3. vyplatenie socialneho fondu
 4. práca vo sviatok na nočnej zmene
 5. hlásenie o vyúčtovaní dane zo ZČ za rok 2013
 6. Z garančného fondu je možné vyplatiť aj stravné lístky, ktoré sme nedostali spoločne so mzdou?
 7. dohodár a odmena za prácu
 8. Prehľad o zraz. a odv. preddavkov na daň - vyplnenie
 9. Živnostník-upratujem archív-ktoré dokumenty z oblasti personalistiky a miezd mám mať uschované o tom ktorom mojom pracovníkovi, či už u mna pracoval alebo i momentálne pracuje-ročne
 10. mzdy v pohode
 11. dovolenka po nástupe do zamestnania
 12. Je výhodnejšia dohoda alebo pracovny pomer pocas rodičovskej dovolenky?
 13. Keď pracujem denne 4 hodiny každý pracovný deň, aké odvody platí zamestnávateľ z mojej výplaty a či potrebujem doplatiť sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni odvody do výšky minimálnej mzdy?
 14. PN
 15. Som ZO podľa 428/2002, som ZO aj podľa novej vyhlášky z.122/2013? Máme 20 zamestnancov, z toho 12 oprávnených.
 16. Aka ja vypovedna lehota pri pracovnej zmluve na 20 hod. tyzdenne?
 17. SP na svojich pobočkách organizuje sériu bezplatných odborných seminárov pre zamestnávateľov
 18. môže zamestnávateľ nariadiť prácu vo sviatok,
 19. vrátenie poistného so SP dôchodcovi
 20. Mám nárok na podporu v nezamestnanosti ak som podala výpoveď na základe § 62 ZP?
 21. zamestnávanie mladistvých
 22. co mam robit ak mi zamestnavatel nechce poslat potvrdenie o dochodkovom poisteni a vysku mzdy pre ucely socialnej poistovne
 23. vypoved dohodou
 24. Mám nárok na podporu po RD ak je firma v konkurze - v akej výške?
 25. predĺženie skúšobnej doby kvôli PN
 26. uznavanie paragrafu
 27. dohodár s nepravidelným príjmom
 28. RD - vypovedou dohodou - konkurz
 29. Z garančného fondu žiadajú pracovníci za mzdy, ktoré im neboli vyplatené. Je možné vyplatiť zamestnancom za výpovednu dobu a čo k tomu je potrebné?
 30. Firma podala návrh na konkurz v apríli a zároveň v apríli chce dať výpoveď zamestnancom s tým, že výpovednú dobu a odstupné im uhradí
 31. nevyplatený daňový bonus
 32. Čo treba poslať zamestnávateľovi keď mi končí MD a prechádzam na rodičovský príspevok?
 33. narok na dovolenku
 34. preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 35. používam mrp ms dos.ako nstaviť sposob zaokruhlovania DAŇ MESAČNE ZALOHY?tento mesiac mi nepočíta daň,asi som volačo prehodila v programe
 36. Návrat po RD
 37. Môže zamestnávateľ nariadiť celozáv.dovolenku na 1 deň?
 38. Ktorý deň končí skúšobná lehota?
 39. Variabilný symbol - daň zo závislej činnosti
 40. úmrtie dieťaťa počas MD
 41. práca inde počas výpovednej doby
 42. Pracovný pomer je uzavretý na dobu určitú na 2 roky.Je možné po uplynutí týchto 2 rokov,kedy prac. pomer skončí uzavrieť s tým istým pracovníkom opäť na dobu určitú a to na 2 roky?
 43. Nárok na lekára
 44. Firma vyhlasila konkurz a dostali sme výpoveď. Ako je to s nemocou u zamestnaca, kde si môže ND uplatniť.
 45. PN zamestnanca
 46. Vypoved pocas rodicovskej dovolenky a moznost poberanie davky v nezamestnanosti po ukonceni poberania rodicovskeho prispevku.
 47. Zamestnanci, ktori su zamestnani na dohodu o pracovnej cinnosti a pracuju aj v sobotu alebo nedelu - maju narok na priplatky za soboty a nedele?
 48. Hrubá mzda a osobné ohodnotenie
 49. Mám nárok na študijné voľno?
 50. Dohoda a súčasne prac. pomer - odvody
 51. Rodičovská a materská dovolenka
 52. Pracujem na dohoduprekročím limit.Práca mi po zdravotnej stránke nevyhovuje,teraz som na PN som na niečo alergická. Poprosím Vás ked ukončím marodku možem sa hned zaevidovať na úrade práce?
 53. Dá sa hlásiť na úrade práce v mieste prechodného bydliska? Ak áno, aké doklady a tlačivá sú k tomu potrebné?
 54. Mzda za prácu cez sviatok a dohodár
 55. zamestnanecka premia
 56. Dovolenka vo sviatok, nepravidelny pracovny cas praca na zmeny ?
 57. Dvojročná lehota absolventskej praxe
 58. prechod z MD na RD a čerpanie dovolenky
 59. priemer za deň dovolenky
 60. Ako sa vyráta priemer za deň dovolenky?
 61. Mozu zrazit cely vdovsky dochodok, ak ma exekuovany invalidny?
 62. Krátenie dovolenky
 63. Prepočet úroku
 64. Ručenie nehnutelnostou ktoru kupujem?
 65. Výmeriavaci základ pre výpočet PN
 66. Zmena PP konatela zo zamestnanca s pracovnou zmluvou na konatela so zmluvou o vykone prace konatela.
 67. Môže ísť dohodár na PN?
 68. Žena,ktorá poberá rodičovský príspevok (pred pôrodom bola nezamestnaná)môže pracovať na prac. zmluvu alebo dohodu,ak áno platí plné odvody a jej príjem je obmedzený?
 69. vie mi niekto vyrátať sadzbu za deň dovolenky?
 70. Flexikonto a nadčasy
 71. Pre ktorého z manželov je výhodnejšie poberať daňový bonus na deti?pre toho kto zarába menej alebo viac?
 72. Je možné aby zamestnanec nemal v pracovnéj zmluve uvedenú hrubú mzdu.Len to že mzdové podmienky sú podľa platných smerníc podniku?
 73. Dohodár s nepravidelným príjmom
 74. Povinnosti zamestnávateľa voči inštitúciám pri dvoch trvalých pobytov v SR a Rakúsku?
 75. PN pred a počas materskej
 76. stala som sa invalidnym dochodcom a mam pozicku
 77. Materská dovolenka po skončení PP
 78. Výpoveď dohodou a nevyčerpaná dovolenka.
 79. Do hlásenia o vyúčtovaní dane sa uvádzajú príjmy za všetkých zamestnávateľov za daný rok alebo len za firmu, ktorá hlásenie podáva ?
 80. Ako ďalej po roku PN
 81. Môže žena na MD pracujúda na dohodu uplatňovať NČZD?
 82. Koľko dní absencie môžem dať?
 83. exekučné zrážky a zrážky za stravné lístky
 84. Aký je VZ pri dohode o pracovnej činnosti, ak zamestnankyňa nastúpila do práce 16.12.2013 a na PN od 10.3.2014?
 85. Základ dane zo záv činnosti a poistne z dividend
 86. dohodár
 87. Príplatky pre dohodára počas víkendov?
 88. Nadčas a práca v zahraničí
 89. Ústredie Sociálnej poisťovne informuje
 90. Mám nárok na náhradu mzdy pri návšteve lekára s deťmi?
 91. Mínusové hodiny
 92. SZČO s jedným zamestnancom a povinnosti v súvislosti s OOU
 93. Deň výplaty príjmov
 94. Príjem manželky - hotové ročné zúčtovanie dane
 95. Môže so mnou zamestnávateľ ukončiť PP, ak sa vrátila kolegyňa z Materskej Dovolenky, no moje miesto sa neruší?
 96. Nesplnená oznamovacia povinnosť Zamestnanca - dôchodok; ZŤP a pod.
 97. Mozem vykonat RZD aj ked nemala zdanitelny prijem za 2013?
 98. Ako pracovať na dohodu a neprísť o trvalý pracovný pomer ?
 99. Dividendy za rok 2013, vyplatene v roku 2014 - celkovy postup + uctovanie
 100. Aktualizovaný Zákon o ochrane osobných údajov s účinnosťou od 15.4.2014
 101. Narok na odstupne
 102. generovanie ELDP nepravidelný príjem
 103. RZD zamestnankyňa na RD
 104. Preplatenie dovolenky
 105. Návrat do zamestnania po MD a RD.
 106. Výkaz preddavkov na ZP - dohoda - počet dní
 107. Materské - z čoho sa vypočíta?
 108. ELDP kvoli predcasnemu dochodku
 109. Potrebovala by som bezpečnostný projekt. Vie mi niekto poradiť, kde by som si mohla stiahnuť nejaký bezplatne?
 110. Môžem dostať výpoveď aj počas pn, hoci som nič nepodpísala?
 111. Zdanenie odchodneho
 112. Hmotná núdza, oplatí sa mi poslať žiadosť?
 113. odvody do 2. piliera SO
 114. Občianka ČR pracuje v ČR, u nás má Dohodu o vykonaní práce na nepravidelný príjem, zarobí 820 €. Viete mi poradiť čo všetko musím podľa českej legislatívy?
 115. Sociálny fond - stravovanie - škola
 116. Cestovné náhrady - prepočet
 117. Z čoho sa bude počítať materské?
 118. Nesprávny IBAN kód
 119. poberanie davky v nezamestnanosti aj po skušobnej dobe 3 mesiace
 120. platnosť vyššej kolektívnej zmluvy aj keď nie sme členmi odborovej organizácie
 121. dočasná pracovná neschopnosť
 122. pracovny cas
 123. oprava výkazu do SP-tlač nových dokladov
 124. Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu a pracovná cesta
 125. Opätovné uzatváranie PP na dobu určitú
 126. môžem presunúť zamestnankyňu na iné miesto?
 127. kontrola z IP
 128. Ak je prijatý zamestnanec na zastupovanie počas MD a RD, môže byť dodatkom riešený na dobu určitú ak už zastupuje 1,5 roka? Doba určitá môže byť už iba do 2 rokov od nástupu do zamestnania?
 129. Pôžičky zamestnancom
 130. Nevyčerpaná dovolenka
 131. Pracovná zmluva - úkolová mzda - vzor
 132. Ako to je s vyzivnym a s rodinnymi pridavkami,stipendiom pri tpp a dennej forme studia vš?
 133. Je tento prechod zo 4-zmennej prevádzky na 3-zmennú a naopak a počet hodín v pracovnom fonde v poriadku?
 134. Na koľko paragrafov má zamestnanec nárok za mesiac???
 135. DoPČ nepravidelný príjem-ŠS do Sociálne poisťovne
 136. kolko zarobim za sviatok?
 137. Nástup do práce po RD
 138. Má zmysel odvolanie voči penále zo SP?
 139. Môže predčasný dôchodca vykonávať prácu na základe nepomenovanej zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka? Má nejaké povinnosti voči SP a ZP ak jeho príjem je 350 € ročne?
 140. Nárok zamestnanca pri pracovnom uraze
 141. znovuprijatie na urad prace
 142. Výrobná prax študentov VŠ
 143. Ukončenie PP po dlhodobej PN a vyplatenie odstupného
 144. skončnie pp dohodou a PN
 145. Uzatvorenie novej zmluvy pocas trvania TPP
 146. Návrat do zamestnania po dlhodobej PN a preradenie na iné pracovné miesto
 147. Nárok na preplatenie dovolenky
 148. Musí mať základná škola s právnou subjektivitou vypracovaný bezpečnostný projekt a súčastne aj bezpečnostnú smernicu a aký je medzi týmito dokumentami rozdiel ? riaditeľ
 149. Keď je zamemestnankyňa na materskom a rodičovskom príspevku s dvoma deťmi šesť rokov, je povinný zamestnávateľ ju zamestnať na pôvodné miesto?
 150. Preplatenie dovolenky pri skonceni jedneho PP ak druhy PP trva - u toho isteho zamestnavatela?
 151. DPČ a nepravidelný príjem
 152. Výpočet priemerného evidenčného počtu zamestnancov prepočítaného na plne zamestnaných
 153. Výpoveď zamestnanca a povinnosti zamestnávateľa
 154. Môže zamestnanec odmietnuť stravné lístky?
 155. AKO ZAMESTNAVATELA PRESVEDCIT ABY MA PO UKONCENI RD ZAMESTNAL NA 1 DEN???
 156. Pracujem v materskej škole, môj zamestnávateľ je obec, ktorý mi vyplatí odchodné. Refunduje krajský školský úrad obci odchodné, ktoré mi obec vyplatí ak pracujem v materskej škole?
 157. Poprosim o nazor pri rieseni zostatku dovolenky -
 158. Ako vypočítam denný vymeriavací základ pre výpočet PN
 159. Podpora v nezamestnanosti a dohoda
 160. exekučné zrážky
 161. MD, RD a započítanie praxe
 162. aká je výška materskej?
 163. práca nadčas v sobotu a prestávka v práci počas nadčasu- je povinná?
 164. podpisat vypoved, alebo ist na PN
 165. Má nárok na odpočitateľnú časť zo základu dane pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2013 pracovníčka na manžela, ktorý nie je invalidný ale má preukaz ZŤP (50%).?
 166. Pracovný úraz a PN
 167. Materska po skonceni PP
 168. Ročné zučtovanie a zaslanie prehladu ,kde DU má vrátiť
 169. Dávka v hmotnej núdzi a dohoda
 170. Nepostihnuteľná suma pri exekúcii na imobilnú matku
 171. Precerpana dovolenka
 172. Ing. ako učiteľka (ktorá platová trieda)
 173. prihlásenie zamestnanca do sociálne poisťovne
 174. Informovanie zamestnanca o nepredlzeni pracovnej zmluvy
 175. Ako správne zaúčtovať sociálny fond?
 176. Práca na dohodu v ČR?
 177. Mám nárok na odchodné
 178. Odvody v prípade podnikajúceho občianskeho združenia?
 179. Výpovedná doba pri skrátenom úväzku
 180. Skúška OOU
 181. nárok na dovolenku
 182. RZD za 2013 a nárok na doplatenie daň. bonusu
 183. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 184. Mám ísť na podporu či na maródku?
 185. Dobrovolne nezamestnana v anglicku a pri prichode na slovensko platim doplatok za zdravotne poistenie?
 186. Pracovna zmluva a dvojzmenna prevadzka
 187. zamestnanecká prémia
 188. Rušia dovolenku zamestnanca osobitné prekážky v práci zo strany zamestnanca, konkretne účasť na pohrebe rodiča?
 189. Materská dovolenka
 190. Nástup do pracovného pomeru po skončení rodičovskej dovolenky vo vzťahu k sociálnej poisťovni
 191. Ochrana osobných údajov - IS evidencia uchádzačov o zamestnanie
 192. Termíny odborných prehliadok a skúšok osvetľovacích telies
 193. Neprevzatie oznámenia o skončení PP - § 72 ZP
 194. Odvody pri zamestnaní na polovičný pracovný uväzok
 195. da sa samostatne platit iba poistenie v nezamestnanosti? ak ano, kolko a ako dlho?
 196. odvody z odstupného
 197. príležitostný príjem a DP
 198. Zodpovedná osoba
 199. Mám povinnosť platiť odvody do SP a ZP pri pokračovaní v podnikaní po úmrtí rodiča do dedičského konania?
 200. Ako zmeniť registračný list zamestnávateľa e podateľňu?
 201. Prepustenie zo zamestnania vo veku 60 rokov
 202. Mám podať daňové priznanie v tomto prípade?
 203. Nemecká vyplatná páska
 204. SP urobila zmenu
 205. Nevyplatená mzda a prehľad
 206. Mam narok na danovy bonus?
 207. Odmena zamestnancovi vo forme stravných lístkov
 208. osobná asistencia zamestnanej osobe so ZTP a 70 % zdr. postihnutím.
 209. Zmena z kalendárneho na hospodársky rok !
 210. exekučné zrážky
 211. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku
 212. Včera som dostala od zamestnanca toto potvrdenie: "Potvrdenie o výplate úrokových výnosov a nominálnej hodnoty z dlhopisov" vo výške 375 €.
 213. Ročný výkaz o plnení zamestnávania občanov ZŤP a čiastočná zákazka chránenej dielni
 214. Mam otazku v súvislosti s nepostihnutelnou sumou na vyživovane osoby
 215. 24 hodinová prevádzka a príplatok za sviatky cez víkend
 216. Zmena org. štruktúry a mzdového poriadku
 217. Výpovedná doba pri dobe určitej
 218. uplatnenie nezdaniteľnej časti na mnaželku
 219. výpočet dovolenkového priemeru
 220. Musím podať DP za rok 2013 ak som bola PN, nezamestnaná a poberám príspevok na opatrovanie?
 221. chcel by som vedieť čo potrebujem ak som skončil školu a chcem sa zaevidovať na úrad práce?
 222. Zaevidovanie ženy na rodičovskom príspevku na sociálnu a zdravotnú poisťovňu
 223. dohoda o pracovnej činnosti
 224. Neplatene volno a cerpanie dovolenky pred nastupom na matersku dovolenku
 225. DP typ A - douplatnenie DB
 226. Ako je to na úrade práce - s dokladovaním?
 227. O 3 mes. mi končí rodičovská dov. Keby som teraz podnikala pod DIČOM /sprostredkovanie poistiek/ a do tých 3 mes. zruším DIČ / nedarí sa mi/, bude mi patriť podpora a z čoho sa vyráta?
 228. Prehľad o zrazených a odvedených preddavkov na daň zo ZČ
 229. Môžem zamestnancom dať obdržané stravné lístky?
 230. Účtovanie platby kartou
 231. Udať na zápočtovom liste zrážky?
 232. Opodstatnena okamzita vypoved zo strany zamestnanca pred ukoncenim pracovneho pomeru na dobu urcitu
 233. účtovanie odvodov
 234. Nárok na NČZD na manželku - výpočet za 2013
 235. Môže živnostník do výdavkov započítať preddavky na ZP za obdobie keď bol dobrovoľne nezamestnaný?
 236. Po rodičovskej dov. mám nárok na podporu ? Mala som min. mzdu, ked si dám prideliť DIČ /sprostredkovanie poistenia/ stratím nárok na podporu?
 237. Mám odrobených v tomto mesiaci 64 hodín AČ. Môžem tento mesiac s AČ skončiť a začať zase druhý mesiac?
 238. Predlzena rodicovska dovolenka
 239. Bude mi patriť popdpora v nezamestnanosti, ak budem mať pridelené DIČ?
 240. nárok na daňový bonus
 241. prosím Vás poradíte mi?ake odvody plati starobný dôchodca a je zamestaný na dohodu o vykonaní práce?
 242. Nastup do prace po 52 tyzdn. PN.
 243. Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO
 244. RZD za rok 2013 a dohoda
 245. Mám 25 rokov, som evidovaný na ÚP a žiadam o Dávku v hmotnej núdzi. Žijem v domácnosti s rodičmi. Musím v žiadosti vyplniť ich údaje v kolónke Ostatní členovia domácnosti?
 246. Kedy môžem ísť na dopočet dôchodku? Tento rok, alebo až na budúci?
 247. Okamžitá výpoveď - nepravdivý dôvod porušenia prac. disciplíny
 248. Sociálny fond
 249. Zamestnanie invalidného dôchodcu a potrebné tlačivá
 250. Náhrada za stratu na zárobku po skončení PN a náhrada za stratu na dôchodku