PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Doplatok do minimálnej mzdy
 2. Výberové konanie do banky
 3. Prečerpaná dovolenka - pri skončení PP
 4. Aká bude výška mojej materskej?
 5. zasielanie evidenčného listu
 6. Vysoká teplota na pracovisku počas tehotenstva
 7. Exekučné zrážky zo mzdy
 8. pracovné voľno s náhradou mzdy - sprevádzanie rodinného prislušníka
 9. ako ukončiť dohodu o vykonaní prace
 10. Vrátia sa mi peniaze, ak som zadala nesprávny kód banky? Ako dlho to trva?
 11. dovolenka-skrátený úväzok
 12. prehľad o dohádzke zamestnancov
 13. neodvedena dan z prijmu dohodara
 14. hodinová mzda dohodára
 15. Aké poistenie je prerušené?
 16. Koľko by som mal dostať odstupné?
 17. Práca v zahraničí
 18. Kto podpisuje cestovný príkaz?
 19. Zamestnanec preradený zo Slovenska do Rumunska
 20. úrad práce a PN
 21. Načo má nárok z-nec za prácu vo št.sviatok?
 22. Preplacanie cestovného
 23. Zákon o ochrane osobných údajov - Čo konkrétne musím vypracovať?
 24. dohodar a pn
 25. 1.zamestnanec - zamestnany na4 dni, vypoved a neskor zamestnany na dalsie 4 dni a znova vypoved. ako to zapisat v pohode
 26. Zmena bydliska konateľa/spoločníka a prevod obchodného podielu naraz
 27. RLFO zmena
 28. Odvody za dohodára
 29. Prihlasovanie členov a zapisovateľa volebnej komisie
 30. Problem-Nevyplatena mzda-14 PRESS NITRA !
 31. Zamestnanec nastúpil do zamestnania 1.10.2013.
 32. Zmluva na dobu určitú
 33. elektronické podávanie mesačných prehľadov dane z príjmu fyz. osôb
 34. Zástup za MD/RD a ukončenie pracovného pomeru
 35. Kto sa rozumie pod riadiacim pracovníkom podla tohoto zákona?
 36. Predlzenie pracovneho pomeru po uplynutí PP na dobu určitú
 37. Dohodár dovŕšil v júni 26 rokov a k 31.8.2013 mu skončila DoBPŠ, včera sa zastavil, či je ešte možné pokračovať na DoBPŠ, keďže pokračuje ďalej na doktorandské štúdium?
 38. Dohoda o prac.činnosti a dávka v hmotnej núdzi plus prispevok na bývanie
 39. Absolventská prax a dohoda o prac. činnosti
 40. Stravné lístky
 41. Paragraf sa počíta z akého priemeru?
 42. Koniec RD a nástup do zamestnania
 43. Skončenie PP v skúšobnej dobe
 44. Mám právo na single izbu na zahraničnej služobnej ceste?
 45. Preplácanie cestovného
 46. Platové zaradenie
 47. Daňový bonus
 48. Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci - vypísanie bodu 13.
 49. RZZP a daň
 50. Ochrana osobných údajov - registrácia ??
 51. Materská dovolenka počas zástupu materskej
 52. vypocet DVZ nemocenskej davky
 53. Ako zúčtovať vrátené peniaze zo Soc.poisťovne
 54. odvod do ZP (SP + daň)
 55. Zamestnanec-dôchodkový vek
 56. Náhrada príjmu dohoda a následne HPP
 57. úrad práce a PN
 58. dovolenka pri skrátenom úväzku
 59. Dohoda o BPŠ - mladistvý zamestnanec
 60. Prerušená dovolenka
 61. narok na podporu v N. po RD
 62. Rizikové tehotenstvo (výpočet)
 63. Poliaci zamestnaní na Slovensku aj v Poľsku
 64. Ako ohlásiť absenciu zamestnanca v ZP
 65. dohody o pč alebo brigádnickej práci študenta
 66. Vypočet nemocenskej dávky a materskej dávky
 67. Na čo má zamestnávateľ právo pri výpovedi zamestnanca bez udania dôvodu bez výpovednej doby, na čo môže siahnuť?
 68. Môže doktorand v dennej forme štúdia pracovať popri tomto štúdiu?
 69. Daňový bonus-opakovanie SŠ
 70. Neopravnene strhavanie dovolenky
 71. Ukoncenie PP a zostatok dovolenky
 72. Tarifný plat
 73. Nárok na preplatenie dovolenky počas materskej
 74. evidovanie dotácie Podpora vytvárania pracovných miest §54 alfa
 75. PN a pripoistenie
 76. Dobrý deň, potrebovala by som vedieť, pokiaľ sme poslali zamestnanca na školenie, tento deň mu zaplatíme ako keby bol normálne v práci? Za skorú odpoveď vopred ďakujem.
 77. Ako preplatiť zam. prácu, ak mal v ten deň posunutú prac. dobu ???
 78. Práca v sobotu a tehotenstvo
 79. Mám nárok na platenú PN?
 80. Poradie exekučných zrážok
 81. Oplati sa robiť v podniku PANASONIC Plzeň?
 82. Ako dlho môže byť zamestnanec prihlásený na DoVP u jedného zamestnavateľa? Môže byť napríklad prihlásený napr.1 či 2 roky? alebo to je obmedzené len počtom odpracovaných hodín ročne? ďakujem
 83. Absencia v práci
 84. zastupovanie vedúceho zamestnanca
 85. narok na dalsiu PN po dlhodobej pn
 86. Odvody z odstupného a výkazy DO SP a ZP?
 87. Praca na dohodu pre nezamestnaneho, poberajuceho podporu
 88. Kto má potvrdiť za zamestnávateľa žiadosť o materské?
 89. Do akej platovej triedy má byť zaradená
 90. Nekvalifikovaná uč. s VŠ II.stupňa
 91. vie mi niekto poradit kde v pohode v mzde zamestnanca treba stiahnut zrazku za sposobenu skodu?
 92. Materská a nepeňažný príjem
 93. Predaj zamestnanca do kmeňového stavu
 94. Ako by ste dali ak ste poskytli zamestnancovi odev a topanky a treba mu to stiahnut z vyplaty v POHODE?
 95. prečerpaná dovolenka v programe Pohoda
 96. Výpoveď z dôvodu využívania pracovných nástrojov na súkromné účely
 97. ošetrovné a mzda zamestnanca
 98. Maretská
 99. Stravné lístky
 100. MD, RD a nárok na dovolenku
 101. Započítava sa príplatok za S-N, sviatok, nočné do hodinového priemerného zárobku vo verejnej správe ?
 102. výpoveď po RD
 103. miesto výkonu práce
 104. Dohodári a prihlášky/odhlášky do ZP počas víkendov
 105. Mam zamestnanca 09/2013-12/2013 ale v mzdach za september ho nevidim
 106. predčasný dôchodok
 107. Tvorba socialneho fondu
 108. da sa odvolat pre zamietnuty prispevok z upsvar §50a pri presiahnuti hm 391 eur?
 109. Odvody do ZP pri práci na dohodu v Českej republike.
 110. Odvody - mimoriadna odmena a PN
 111. Práca v čechách pre slovenskú firmu
 112. danovy bonus pri dennom studiu s individualnou formou
 113. výpovedná doba viac ako 1 mesiac
 114. Aké povinnosti má zamestnávateľ pri odchode pracovníka na invalidný dôchodok, ak tento odmietne preradenie na inú prácu?
 115. nárok na náhradné voľno - služobná cesta v sobotu
 116. nárok na dovolenku
 117. môže byť kontrolór obce zároveň administratívnym pracovníkom v tej istej obci?
 118. môže byť kontrolór obce zároveň administratívnym pracovníkom v tej obci?
 119. RZZP 2013 nedoplatok
 120. Starobné poistné z príjmu vyplateného 2 mesiace po ukončení DVP
 121. Starostlivosť o dieťa
 122. Ukončenie pracovného pomeru
 123. Ukončenie dohody a materska
 124. Nárok na dovolenku
 125. Kedy ukončiť poberanie daňového bonusu pri prekročení štandardnej dĺžky štúdia?
 126. nárok na podporu v nezamestnanosti po skončení rd
 127. Operné na pracovné ošatenie - zložka mzdy nepodliehajúca zdaneniu
 128. Rozviazenie PP v SD + PN
 129. exekúcia a brigáda
 130. Správny výpočet dovolenkového priemeru ?
 131. Sú kreditové príplatky učiteľov automaticky zahrnuté v normatíve , ktorý dostáva škola na žiaka, alebo sú tieto prostriedky distribuované školám nad rámec normatívu?
 132. Pracovny fond - vratane sviatkov
 133. mam narok na matersku davku ak pocas OL budem kratkodobo brigadovat pred nastupom nam MD?
 134. Zrušenie reg,listu FO
 135. Dovolenkový priemer
 136. Čo znamená pracovať na DIČ? Oplatí sa to pre ZŤP
 137. Výkazy do ZP
 138. Mzdár v postavení sprostredkovateľa a povinnosť prevádzkovateľa evidovať IS
 139. dovolenka pri zmene úväzku
 140. Paragraf pri 12h pracovnom čase
 141. zaradenie vychovávateľky v ŠKD
 142. odvody dôchodcu pracujúceho na plný úväzok
 143. statny zamestnanec- vypovedna doba
 144. OČR od 11. dňa
 145. Daňový bonus - štátnice
 146. ako vyratat pocet povolenych nadcasovych hodin podla odseku 6 § 97 zakonnika prace
 147. Odvody - poisťovníctvo
 148. Ukoncenie PP prostrednictvom postovej zasielky - aky den ukoncenia PP uviest?
 149. Dohoda len na 4 dni a výpočet odvodov do SP
 150. Pocita sa materska aj z dohody ked som prestupila z TPP na dohodu?
 151. Ako mám riešiť opravné prehľady za 2 štvrťrok?
 152. Započítanie MD do praxe
 153. Započítanie praxe
 154. oznamenie zamestnavatelovi o nastupe do prace po skonceni RD
 155. Narok na davku v nezamestnanosti po skonceni RD
 156. Zaradenie učiteľa na kratší úväzok
 157. Navrat po RD -ako na vypocet davky v nezamestnanosti?
 158. Opravné prehľady za mesiace 5-8.
 159. Dohoda a zápočtový list
 160. nástup do práce po rodičovskej dovolenke - zrušenie pracovnej pozície
 161. Dobrý deň, prosím o radu ako je to s čerpaním dovolenky, ma sa vyčerpať do konca roka. Ďakujem
 162. Odchodné
 163. Aké mám nároky na zahraničnej služobnej ceste? (školení?)
 164. tehotenstvo a výpovedná lehota
 165. exekúcia zrážkami zo mzdy
 166. Dodatok k otázke - prekážka na strane zamestnávateľa
 167. Prekážka na strane zamestnávateľa
 168. Dohoda o vykonaní práce nepravidelný príjem-Vema
 169. Prekážka na strane zamestnávateľa
 170. ČO patrí medzi nezdaniteľné píjmy zamestnanca?
 171. Aké odvody z odmien členom volebných komisií v roku 2013?
 172. rodičovská dovolenka a práca na PP
 173. Platenie odvodov postovou poukazkou
 174. okamžité skončenie pracovného pomeru &69 ZP?
 175. Dohoda o vykonaní práce - nezdaniteľné minimum
 176. Výpočet starobného dôchodku
 177. Ukončenie PP zo straty spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu
 178. Aký mám nárok na dovolenku, počas trvania md a rd?
 179. cerpanie PN v ochrannej lehote
 180. exekúcia a dohoda o zážkach
 181. Starobný dôchodok a odvody
 182. Je VZ do SP z odstupného ak zamestanec nedopracoval ani jeden deň v mesiaci?
 183. Výpočet dovolenky- krátenie
 184. aky narok ma priatelka bez prace
 185. Moze zamestnavatel nariadit zamestnancovi neplate volno?
 186. zakon o ochrane osobnych udajov 1.7.2013
 187. Pracovný pomer na dobu určitú
 188. ELDP a žiadosť o dôchodok
 189. Môžem ukončiť pracovný pomer dohodou so spätným dátumom? dátum ukončenia: 30.09.2013
 190. Ako má zamestnanec odviesť daň z daru
 191. Pracovný pomer na jeden rok
 192. nárok na podporu v nezamestnanosti po skončení rd
 193. Pracovná zmluva na určito a PN
 194. Nástup do práce po materskej dovolenke
 195. Nezdaniteľná časť
 196. mám nárok na dávku v hm.núdzi ak zarábam 380 eur
 197. Som ZTP nad 70%a chcem sa zamestnat,kolko bude moj zamestnavatel odvadzat da SP a ZP?
 198. výpoveď a odstupné
 199. zmena pracovneho casu a dovolenka
 200. Je odstupné nepravidelný príjem?
 201. Zamestnanie FO v členskom štáte EÚ
 202. Som SZČO mám nárok na nemocenské dávky?
 203. Oznámenie o prechode práv a povinností vyplývajúcich z pracovnoprávneho vzťahu
 204. Odchod zamestnanca na starobný dôchodok
 205. Povinnosti SZCO pri zacati zamestnavania dohodara
 206. Dovolenka a neplatené voľno
 207. Podľa akého paragrafu sa dajú presunúť zamestnanci z jednej firmy na druhú?
 208. opravný prehlad zo miezd za 072013
 209. Výpoveď a odstupné
 210. po RD ako sa mi vypočíta podpora v nezamestnanosti?Počas RD pracujem na dohodu,taktiez od roku 2000 mam trvali pracovny pomer.Dakujem za odpoved
 211. Žiadosť o registráciu informačného systému
 212. Chcem vystupit z odborov v praci ako naformulovat ziaodst resp. pisomnu odhlasku?
 213. Má manžel nárok na dovolenku keď je cez agenturu v zahranici?
 214. dohodár zo zahraničia - potrebujem prihlášku do ZP? Aké tlačivo pre SP?
 215. Daňový bonus po rodičovskej
 216. Mám zamestnanca, na čo nemám zabudnúť, je to všetko?
 217. Použitie sukromneho auta v škole
 218. Výpoveď dohody o pracovnej činnosti zo strany zamestnanca
 219. Mzda v UK
 220. odchod počas výpovednej doby
 221. ked si na TPP uplatnujem nezdanitelnu ciastku mozem aj na brigade?
 222. Dohoda o vykonani prace alebo dohoda o umeleckom diele
 223. Zápočet rokov pre dohodárov áno al. nie ?
 224. Konateľ - invalidný dôchodca (50%), nepravidelný príjem od 01.10.2013
 225. výpočet materskej
 226. dohoda o brigádnickej práci študenta
 227. Pn pracovníčky
 228. Preradenie na inu funkciu vs. okamzite ukoncenie pracovneho pomeru zo strany zamestnavatela a preplatenie nevycerpanej dovolenky
 229. Paragraf počas skúšobnej doby
 230. PP na dobu určitú alebo neurčitú???
 231. Ak mám zamestnanca, ktorý začal pracovať 15.8. a skončí 29.9. toho istého roku, môžem spočítavať pracovné dni z oboch mesiacov na nárok dovolenky?
 232. Moze mi zamestnavatel nariadit dovolenku aj ked som uz vsetku minula?
 233. dohoda o vykonani prace
 234. Praca na dohodu
 235. skrátený pracovný pomer
 236. Mešačný prehľad DÚ
 237. Čo sa považuje za 1 deň dovolenky u zamestnanca, ktorého pracovný týždeň tvoria dve 12-hodinové smeny?
 238. Je rozdiel medzi exekúciou a pohľadávkami?
 239. Staci nahlasit PN-ku sekretarke a personalistke, alebo musim informovat priamo nadriadeneho?
 240. Okamžité skončenie pracovného pomeru za porušenie pracovnej disciplíny
 241. Pracovný fond, aký?
 242. povinnosti zamestnanca pri skončení PP
 243. počet dní "paragrafu"
 244. počet dni dovolenky pocas MD
 245. Odvody - rozdielny vymeriavaci zaklad pri odvodoch na zdravot. a invalid. poistenie.
 246. odpočet praxe
 247. Môže sa ešte niekto pozrieť na otázku?
 248. Môžem zdrážať jednému zamestnancovi naraz dve exekúcie?
 249. Náhrada príjmu a DVZ
 250. minimálny a maximálny DVZ