PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Krátenie dovolenky rok 2011
 2. Čo po skončení dohody
 3. DNP
 4. SZČO, PN a výpočet odvodov pre nasledujúci rok
 5. konateľ + spoločník a materská/rodičovská dovolenka
 6. Ako je to s ukončením pracovného pomeru a práceneschopnosťou?
 7. Odmena zamestnancovi pri životnom jubileu 50. a 60. rokov
 8. szčo a pnka
 9. Vyplatenie daňového bonusu 1x ročne
 10. Rodičovský príspevok + dohoda, alebo skrátený pracovný pomer
 11. Dohodári-odvody na dôchod. poistenie a ZP
 12. Dobrovoľné nemocenské postenie od 1.1.2012
 13. Potvrdenie o príjme
 14. IP Prešov
 15. Rozviazanie prac. pomeru po novele Zakonnika prace-SURNE
 16. daňový bonus
 17. Zrušenie výpovede zo zamestnania
 18. Nočná práca vo sviatok
 19. MRP mzdy pre DVP
 20. Zákonník práce 2011 paragraf 138
 21. Materska 2012
 22. smernica o zastupovani
 23. písomna výpoveď z nájmu bytu
 24. Pracujúci dôchodca a PN
 25. vyhlasenie
 26. dochodca
 27. Ako ďalej
 28. odhlásenie zamestnávateľa z DÚ
 29. Odvody do ZP pre Szčo v roku 2004
 30. Kedy končí pracovný pomer zamestnankyne na rodičovskej dovolenke
 31. Odvody z pohľadu sprostredkovateľov poistenia + SZČO + pozastavenie živnosti 2011
 32. 3tudent VŠ - dohoda o brig. práci študenta a RZZP
 33. absencia a aký VZ
 34. PN a rodičovská dovolenka
 35. preventívne prehliadky - dane a odvody
 36. Spravne konanie
 37. Kratší pracovný čas a fond
 38. PN viac ako rok
 39. priepustka sprevádzanie
 40. Budem mať nárok na matersku? Zanikne mi DNP v r.2012?
 41. Dohodar a zrazka dane
 42. zamestnávateľ nechce vyplatiť odstupné
 43. Nové vymeriavacie základy pre odvod SP
 44. Najvyššia materská - r. 2012
 45. Postup pri PN
 46. Celomesačná PN, vyplatená ročná odmena - aké odvody do SP, ZP?
 47. Stravné lístky - nárok
 48. Rodičovský, Dohoda a Nezdaniteľné minimum u manžela
 49. skončenie RD a nárok na riadnu dovolenku
 50. návrat do zamestnania po rodičovskej dovolenke ale nemám kam
 51. Pn-ka a materská v roku 2012
 52. pohoda zaúčtovanie miezd
 53. urad prac, mandantna zmluva
 54. Ktorá obdobie sa zarátava do 270 dní DNP?
 55. Nepretržitá prevádzka - príplatky vo sviatok
 56. Maximálny vymeriavací základ pre déčasnú pracovnú neschopnosť
 57. Som na rodičovskej dovolenke a chcem sa zamestnat v novej práci, čo s dovolenkou?
 58. nezamestnaný a práca na dohodu
 59. Nemocensky dobrovoľne poistená osoba od 01.01.2012.
 60. Dobrovolné nemocenské poisteni je zrušené
 61. nepreterzita prevadzka
 62. Ukončenie rodič. dovolenky
 63. Praca na dohodu/nezamestnany/zdravotne poistenie
 64. Nevyplnenie ELDP do 3 dní od ukončenia pracovného pomeru
 65. Nevyplatenie odstupneho
 66. Zdravotné poistenie v ČR
 67. Príspevok na stravné lístky zo sociálného fundu
 68. evidenčný list dôchodkového poistenia
 69. Nezvestný zápočet
 70. spatne materske 2010
 71. výsluhový dôchodca
 72. ako sa ráta materská dovolenka
 73. Akú dohodu pri opakujúcej sa činnosti?
 74. čerpanie dovolenky pred materskou dovolenkou
 75. Výkaz na vykonanie RZZP za rok 2011 pre zamestnávateľov
 76. Roky do dôchodku
 77. príjmací pohovor
 78. asistent učiteľa
 79. Čo s dovolenkou z r. 2010?
 80. § 63 1b - nárok na odstupné
 81. Nárok na stravenky v prípade čerpania náhradného voľna za nadčasy
 82. Stravné počas dovolenky v mieste vyslania v zahraničí
 83. odvod preddavku
 84. Externý študent, vyradenie z evidencie ÚP a zdravotné poistenie
 85. narok na invalidny dochodok
 86. stravovanie zamestnancov
 87. Prosím o radu, som na dlhodobejšej PN vyplýva mi zo zákona nejaká povinnosť ?
 88. Dovolenka - pomerná časť a dovolenka za odpracované dni
 89. Krátenie vymeriavacích základov
 90. Hromadné prepúšťanie - ako sa mu vyhnúť
 91. Sociálna poisťovňa - vyrubenie penále
 92. dohoda a PN
 93. FO - SZČO a príjem /mzda, odmena/
 94. Výpoveď daná zamestnávateľom???
 95. práca mimo EU a dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti
 96. nárok na materské
 97. Pocet dni na vykaz SP pre dohodara
 98. Dovolenka po rodičovskej dovolenke
 99. Skúšobná doba
 100. LDP
 101. Skúšobná doba podľa ZP
 102. Odmeňovanie pedagogických zamestnancov
 103. Skúšobná doba
 104. Kedy končí PP 1-mesačnou výpovednou dobou?
 105. Sprievodcovská činnosť - zamestnanec
 106. Praca na trvaly pracovny pomer plus dohoda
 107. ako ma postupovat cudzinec ktory chce zostat zit na SK
 108. výpočet odvodov....
 109. predlžená rodičovská dovolenka
 110. Práca v sobotu a nedelu
 111. Nárok na diéty
 112. Nový mesačný prehľad o dani (doteraz bol štvrťročný)
 113. Prémie po skončení HPP
 114. Koľko dní dovolenky môže určiť zamestnávateľ?
 115. Dávka v nezamestnanosti
 116. Odstupné za rok 2009 vyplatené v roku 2011
 117. odmeny zamestnancom obecných úradov
 118. odstupné + odchodné
 119. Preplatená dovolenka pri ukončení prac. pomeru
 120. dobrovolne poistena v SK,porod v UK-narok na materske na SK
 121. zaradenie špeciálneho pedagóga do PT
 122. plná invalidita a práca v rizikovom prostredí
 123. skúšobná doba, PN a rizikové tehotenstvo
 124. Výpoveď pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny
 125. Prihlásenie dohodára do Sociálnej poisťovne
 126. Výpovedná doba
 127. nárok na dovolenku
 128. predlžená rodičovská dovolenka a práca na dohodu...z roku 2011
 129. Študentka VŠ a prekročenie nezdaniteľného minima
 130. príkazná zmluva ako záv činnosť
 131. Zrušenie pracovnej pozície po oznámení tehotenstva zamestnávatelovi
 132. odvody pri PN pri súbehu zamestnie + živnosť
 133. Konateľ s.r.o a zároveň zamestnaný na HPP
 134. Rodičovská dovolenka a následne rizikové tehotenstvo
 135. vyplatenie odstupného
 136. vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane tlačivo na rok 2011
 137. Ukončenie PP a potrebne doklady
 138. Vyplatenie vyššej sumy zamestnancovi-oprava
 139. Tichý spoločník a sociálne / zdravotné poistenie
 140. Odvody: konatel a zaroven zamestnanec v inej spolocnosti
 141. neuhradene preddavky na zdravotne poistenie
 142. Prečerpaná dovolenka
 143. Rekapitulacia miezd
 144. Odhlásenie zo SP z dôvodu Absencie
 145. zrážky zo mzdy
 146. Dohoda o zmene pracovnej zmluve
 147. prečerpaná dovolenka a výkazy 2011
 148. pozastavenie živnosti a mzdy
 149. dovolenka a práceneschopnosť
 150. PN - denný vymeriavací základ
 151. Dohoda o brigádnickej praci študenta
 152. Poprosila by som mdzárky o radu
 153. Poslanec obecného zastupiteľstva
 154. Skončenie PP na dobu určitú a nový PP
 155. priznanie kreditov za vykonanú rigoróznu skúšku
 156. stravné lístky
 157. podpora
 158. Vznik nároku na dávku v nezamestnanosti
 159. Rozdielny VZ
 160. Výpoveď .............................
 161. DNP a RD
 162. dohodár - prihlásenie do ZP
 163. Prispevok od upsvar a odvody do SP
 164. vzp
 165. sobota a sviatok
 166. Súbeh vyplácania PN a čiastočného invalidného dôchodku
 167. Trnavská univerzita právo
 168. Práca nadčas v sobotu
 169. Materská dovolenka, rodičovská dovolenka vs. Dohoda o vykonaní práce
 170. poistné
 171. Kurič v ZŠ - príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom prostredí
 172. DDS príspevky a dane
 173. Ukoncenie DoVP
 174. Cestovné náhrady
 175. Strach zo sudu
 176. DoVP
 177. skoncenie prac. pomeru - nevyplatenie pohyblivej zlozky
 178. materske - nova legistlativa a rodičovsky prispevok
 179. finančná čiastka a pn pri neodpracovaní ani jedného dňa v mesiaci
 180. Subeh pracovnych pomerov uz jedneho zamestnavatela
 181. Preplatenie stravných lístkov pri skončení pracovného pomeru
 182. začiatok materskej 2011 a čo v roku 2012...?
 183. školenie počas PN
 184. Zníženie odvodov
 185. DNP platené z podnikateĺského účtu
 186. Mzdy v Money S3
 187. Materska 2012 - termin pôrodu jun/jul 2012 - z coho mi bude pocitana???
 188. zápočtový list a položka poberá dôchodok
 189. Študijné voľno popri zamestnaní v ZŠ
 190. Odvody z s.r.o
 191. dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom case
 192. materská
 193. Denný úrok z omeškania
 194. dochádzka invalidných dôchodcov
 195. Materska dovolenka alebo rodicovsky prispevok
 196. vyplatený zisk v s..ro. spoločníkom
 197. Chránená dielňa-s.r.o.
 198. premlcacia doba -socialna poistovna
 199. praca 17 novembra 2011
 200. pracovný pomer na dobu určitú
 201. Podporné obdobie
 202. ZŤP uznaný ÚP ale nie SP
 203. dohoda o zrušení pracovného pomeru
 204. Prispevok na dopravu do prace
 205. miesto mzdy odvody?
 206. Výpoveď počas PN
 207. zmluva o diele +absolvenstká prax
 208. dovolenka
 209. Odstupné a doba určitá
 210. zamestanec na rodicovskej dovolenke zaklada s.r.o.
 211. podpora
 212. Výpoveď z práce kvôli absencii
 213. Porusenie mzdoveho predpisu
 214. trvalá práca v noci
 215. krátenie dovolenky počas dlhodobej PN
 216. Prevedenie daňového bonusu
 217. Účtovanie dotácie z ÚPSVaR
 218. Ukončenie pr. pomeru
 219. Nárok na dovolenku pri 60% PP
 220. marodka u buduceho dochodcu
 221. Štátny zamestnanec na MD a práca popri MD
 222. Jednostranna vypoved zo strany zamestnanca
 223. odvody
 224. Odchodné
 225. Čerpanie dovolenky
 226. Ukončenie PP dohodou počas PN a vybavovanie admin. náležitostí so zamestnávateľom
 227. Nadčasy a OČR
 228. dvaja zamestnavatelia a nahrada prijmu pocas PN
 229. Vymeriavací základ
 230. Navrat do zamestnania po rodicovskej dovolenke viac ako 3 roky, prísp. na starosl.
 231. krátenie dovolenky
 232. Odstupné???
 233. Skončenie MD- Rod.dovolenky... a aj skončenie PP
 234. Príklad na výpočet priemerného zárobku
 235. Vratenie odvodov ZTP zamestnancovi- ako na to??
 236. Dohoda o pracovnej činnosti
 237. skončenie prac. pomeru z dôvodu zániku zamestnávateľa
 238. Nezamestnaný pracujúci na dohodu o VP
 239. žiadosť o ošetrované
 240. Dohoda o brigádnickej činnosti študenta
 241. Vyhovuje nám mesačné podávanie Prehľadov?
 242. zrážka zo mzdy
 243. doba trvania dohody
 244. Daňový bonus
 245. Stravné lístky a 12 hodinový pracovný čas
 246. krátenie dovolenky počas PN
 247. ZASA RAZ EXEKÚCIE
 248. ukončenie pracovného pomeru podľa § 68
 249. práceneschopnosť počas skušobnej doby
 250. Fond pracovného času