PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. dávka v nezamestnanosti po rodičovskej dovolenke
 2. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti?
 3. Olymp bankové účty
 4. Jednorazovy prijem pocas poberania podpory v nezamestnanosti
 5. Výplata nemocenských dávok a prechod na SEPA úhrady v tuzemskom platobnom styku od 1.2. 2014
 6. Kto má vyplatiť pn, keď pracovný pomer bol ukončený počas práceneschopnosti?
 7. spätné prihlásenie dohodára - §7 ods 2
 8. pracovná zmluva na dobu určitú a skúšobná doba
 9. Náhrada príjmu pri PN, minulý rok dotácia
 10. Koniec rodičovskej dovolenky, nástup na novú MD
 11. Nárok na dovolenku koľko dní?
 12. Zvýšenie platovej tarify
 13. Starobný dôchodca ako osobný asistent. pre TZP osobu.
 14. Nárok na odstupné
 15. Dohoda o brig.práci študenta
 16. Poberatel starobného dochodku a praca na dohodu
 17. DVZ pre účely PNky
 18. Monitorovanie priestrorov
 19. Náhrada stravného 2014
 20. Dovolenka
 21. akým spôsobom je možné odvolať sa na generálny pardon
 22. poobedná smena končiaca 22,30 patrí tam príplatok za prácu v noci?
 23. Vhodne odpovede pri pohovore
 24. Ako uzavrieť DoPČ-nepravidelný príjem ak trvá od 8.1.2013 do 31.1.2014
 25. Zamestnanec na PN- musim oboznámiť zdravotnú poiťovňu??
 26. Mám nárok na dovolenku za skúšobnú dobu?
 27. Mám narok na podporu v nezamestnanosti po skonceni rodicovskej dovolenky?
 28. Zrušenie pracovného pomeru, nárok na podporu v nezamestnanosti
 29. Len pre moje ujasnenie... - "priemerný zárobok", je to isté, resp. to číslo, čo "priemer za dovolenku" ? Ďíks
 30. Spreneverenie pozície a manko
 31. Neprišiel som do práce v skúšobnej dobe
 32. nárok na stravné lístky
 33. je tu niekto kto spracováva mzdy v škole, v škôlke? budem potrebovať nejakého poradcu :) ak by mi niekto bol ochotný poradiť...
 34. Pracuje niekto s Vemou? ja budem začínať,,je to náročné? nikdy som mzdy nespracovávala,, som absolventka, tak sa trošku obávam.....
 35. Ročné zúčtovanie dane
 36. Ako sa týka povinnosť nahlásenia zmeny v zmysle novely zákona 461/2003 účinnej od 1.1.2014 v SVB v prípade jednorázovej výplaty odmeny ?
 37. Ako je to s platenim dani a odvodov?
 38. Poradu žerie DRAK
 39. ukončenie prac.pom.dohodou
 40. Výpoved v skušobnej dobe
 41. Mám ukončiť prac.pomer počas rodičovskej dovolenky?
 42. Podpora po prichode zo zahranicia
 43. Smernice pre rozpočtové organizácie
 44. Prepadla mi dovolenka za rok 2011
 45. Prechod z MD na RD
 46. DBPS - výnimka
 47. Výpočet materskej
 48. Dohoda o pracovnej činnosti na dobu neurčitú
 49. Nárok na minimálnu mzdu?
 50. neskorsi nastup na matersku a jej dlzka
 51. Živnosť v Nemecku aj na SK
 52. lekársky posudok - § 63
 53. úhrada za zdravotnú starostlivosť, nepodanie odhlášky
 54. Najjednodukšie zamestnavanie študenta ktorý ma nad 26 rokou.
 55. Môžete mi popísať výhody a nevýhody 6-hodin. prac. pomeru?
 56. exekucia
 57. Dobrovolne poistne a materska na Slovensku
 58. Prihlásenie zamestnanca - UNION - elektronická pobočka
 59. práca na TPP a Vš štúdium denná forma
 60. SZČO na PN a materská 2014
 61. Je mozne vyplatit spat zamestnancovi zrazky nad ramec zakona v decembrovej mzde a ziadat od financej spolocnosti ich vyplatenie?
 62. Je mozne urobit zrazku z cistej mzdy + nahrady prijmu pocas PN?
 63. povinnosti mzdára po skončení roku 2013
 64. pracovny pomer na dobu určitu
 65. Pracovný pomer na dobu určitú
 66. Dotácia z ÚP
 67. Môžem mať súčasne 2 hlavné pracovné pomery?
 68. Konateľ a zamestnanec v jednom - registrácia do zdravotnej poisťovne
 69. Vyhlásenie o overení údajov z OP a poukazu poistenca
 70. Ako registrovať konateľa do soc. pois.
 71. Registrácia do SP - ako vyplniť formulár
 72. Odvody
 73. Prihlásenie zamestnanca do soc. poisťovne
 74. Registrácia do SP
 75. Hlavny pracovny pomer v SR a v Rakusku
 76. prihlásenie zamestnanca - nový RLFO Soc.poisťovňa od 1.1.2014
 77. Materská 2014
 78. Socialny fond
 79. Materská a práca na dohodu v roku 2014
 80. Zamestnanie manželky na RD vo vlastnej sro
 81. mam narok na vobec nejaku davku?
 82. Kedy prihlásiť na sociálnu poisťovňu dohodu o pracovnej činnosti?
 83. Zamestnanie a opatrovanie
 84. Do kolkych dni sa treba nahlasit na socialku a vseobecnu zdravotnu poistovnu?
 85. Budem mat platenu PN v ochrannej dobe po skonceni PP?
 86. Uznanie kvalifikácie
 87. Koľko mesačne stoja odvody
 88. Dochodok
 89. Mozem podat okamzite skoncenie pracovneho pomeru, ak mi nechodi vyplata a vyplatne pasky?
 90. Nizky vdovsky dochodok a ine pridavky?
 91. Odmeny štatutárov
 92. Pracovná zmluva a výmer dovolenky
 93. minimálny príjem nezdaňovania
 94. Vypocet materskej
 95. Ak archivujeme podané žiadosti o zamestnanie so súhlasom osôb po dobu 24 mesiacov musíme tento IS registrovať na úrade pre ochranu Oú? Alebo stačí len evidencia?
 96. kreditový príplatok
 97. Skončenie RD a registračný list
 98. Podnikam a pocas PN a zastup matky
 99. Údaje o zamestnancoch(TPP,dohoda) spracovane ext.firmou-musime registrovat IS a mat bezp.smernicu resp.projekt?
 100. Som zamestnaná aj v Nemecku aj na Slovensku, zamestnávatelia za mňa platia odvody. V máji budem rodiť, dieťa sa narodí v Nemecku, aký mám nárok na materské, prípadne iné dávky počas MD a RD ?
 101. Prihlásenie dohodárov k 1.1.2014
 102. Koľko musím zaplatiť do sociálnej poisťovne
 103. Ukoncenie PP - doba urcita - PN
 104. Môjmu synovi dlhuje býv. zamestnávateľ asi 200 eur.Ako tie peniaze od neho získať? Ako postupovať?
 105. Bezpečnostný projekt, smernica alebo?
 106. Denny odpocinok a pracovna pohotovost
 107. Dohoda o brigadnickej praci studentov alebo dohoda o vykonani prace ked poberam socialne stipendium?
 108. Materska a nezamestnanost.
 109. Chcela by som sa opýtať, ak som podpísala dohodu o brigadnickej činnosti a vôbec som nenastúpila, môže odo mňa zamestnávateľ pýtať 19,5 eura za administrátivu?
 110. choré dieťa a očr.
 111. zamestnavanie zdravotne postihnutých
 112. Zamestnanec porušil pracovnú disciplínu
 113. Deje sa nieco ohladne novely zakonnika prace o ktorej sa v lete casto hovorilo a ktora mala priniest moznost prepustenia ludi z dovodu dochodkoveho veku?
 114. Nezamestnana a nastup na matersku
 115. Kedy stačí doručiť PN zamestnávateľovi?
 116. Odvolanie kontrolóra obce počas dočasnej pracovnej neschopnosti
 117. Okamzite skoncenie PP z rodinných problémov
 118. Zmeny v platení poistného podľa novely zákona o sociálnom poistení
 119. Akým spôsobom sa bude oznamovať SP účasť 50% a viac na ZI člena štatutárneho orgánu spoločnosti, ktorý je aj jej zamestnancom. ?
 120. § 69 ods. 1 ZP
 121. Skoncenie pracovného pomeru pri odchode do dôchodku
 122. výpoveď/dohoda, ukončenie PP .. surna rada
 123. Vypocet invalidneho dochodku?
 124. Ukoncie PP pocas PN - natlak
 125. Personalistika a mzdy v školstve - registrácia informačného systému
 126. Nemocenské vs. Podpora v nezamestnanosti
 127. Ukočenie PP v skúšobnej dobe , práceneschopnosť
 128. Ochrana osobných údajov - verejný obstarávateľ - povinné zverejňovanie kúpno-predajných zmlúv.
 129. Dododár - odmena
 130. Čerpanie dovolenky v prípade nerovnomerného rozvrhnutia prac.času
 131. Elektronické doručovanie podaní na DU
 132. Ktoré znenie zákona o PP na dobu určitú sa vzťahuje na nasledovný prípad?
 133. Minimálna mzda a jej vplyv na pracovnú zmluvu
 134. Archivovanie výkazov do ZP
 135. vyplnenie mesačného výkazu do SP a ZP
 136. DoPČ a úrad práce
 137. POČíTA SA MI PN NA PODPORU NEZAMESTNANOSTI ALEBO DO ODPRACOVNAýCH ROKOV
 138. dovolenka za odracované mesiace
 139. Sociálny fond - lístky do divadla
 140. Dovolenka na polovičný PZ,
 141. Podanie Hlásenia na DU
 142. Presun zamestnancov do S.r.o
 143. Máme povinnosť registrácie na ochranu osobných údajov?
 144. Dovolenka za odpracované dni
 145. Je výhodnejšia podpora v nezamestnanosti ako minimálna mzda?
 146. Čo je výhodnejšie (odísť na podporu alebo predčasný dochodok) pre muža, ktorý podpísal výpoď dohodou a má 5 mesiacov do starobného dôchodku?
 147. AKY JE 13.PLAT ZAMESTNANCOV ELEKTRARNI JASLOVSKE BOHUNICE A MOCHOVCE?
 148. p.ZAHRADAR MARCEL--nevyplatenie mzdy! JE TOTO UZ MOZNE ?
 149. Omeškaná výplata
 150. môžu byť koncoročné odmeny zdaňované 30 percentami?
 151. Na akú sumu náhrady mzdy za jeden deň dovolenky mám nárok, ak by som mal v deň čerpania dovolenky odpracovať 11,5 hodiny?
 152. SP a ZP
 153. Výpovedná lehota a absencia
 154. Koncorocne odmeny pocas PN 2013
 155. Mám nárok na PN od zamestnávateľa
 156. absencia nahlasovanie na sociálnu poisťovňu
 157. Musi plynut vypovedna doba pri vypovedi za neuspokojive plnenie prac.povinnosti???
 158. Dovolenka cez vianočné sviatky
 159. archivovanie výkazu preddavkov a platieb poistného
 160. Materska, polovicny uvazok a druhe dieta
 161. Výpoveď zo strany zamestnanca
 162. Syn je študentom II.stupňa na VŠ. VŠ kde študuje 6 ročná, I. stupeň mal 4 roky
 163. Opatrovatelsky prispevok
 164. Moze na DoBPS pracovat student studujuci na druhej vysokej skole?
 165. máte niekto skúsenosti s vypracovaním bezpečnostných dokumentov k ochrane OU od spoločnosti POBEST, s r.o.
 166. Zamestnávatel mi tvrdí iné a úrad práce iné
 167. Mali právo mi strhnúť zrážku zo mzdy?
 168. krátenie dovolenky z dôvodu dlhodobej PN
 169. pracovníčka už nemá dovolenku - ale je nariadená - musí si zobrať neplatené voľno?
 170. Dohodáry, preplatenie sviatku
 171. "paragraf" počet dní
 172. Výpovedná doba a prekážky na strane zamestnávateľa
 173. Fond pracovneho casu
 174. Odpočitateľná položka pri SZČO
 175. Počas rodičovskej dovolenky zamestnávateľ zrušil živnosť.23.12.2013 mi končí materská ako by mal zamestnávateľ postupovať?
 176. Sú vodiči, ktorí vykonávajú zákazníkom-občanom prepravu materiálu považovaný za oprávnené osoby?
 177. Okamžité skončenie pracovného pomeru
 178. kontrola zo SP
 179. Zamestnávatel ma neodhlasil
 180. Predĺženie dohody o pracovnej činnosti
 181. Maximálny denný vymeriavací základ
 182. Prihlasovanie do SP nových zamestnancov.
 183. Zabudli sme zamestnancovi preplatiť dovolenku a pracovný pomer skončil 31.10.2013, ako postupovať?
 184. Ako vypísať dovolenkový lístok?
 185. Mozeme dohodarovi vyplatit celu mzdu v stravnych listkoch?
 186. Nahadzovanie mzdy do pohody
 187. Dohoda študent-trvanie
 188. Typ zmluvy medzi prav.osobou SK a zahranicnou FO zamestnancom v inej krajine
 189. Zvyšenie platu o pohyblivu zložku
 190. Výpočet na nemocenskej dávky 2013
 191. Odvodové výnimky pre konateľa sro
 192. Preradenie na výkon práce pre iné strediská Hmotná zodpovednosť
 193. výplata načas
 194. Zamestnanie sa v Ceskej Republike
 195. Čo robiť, aby som mal nárok na nemocenské z DNP?
 196. Zahraničný konateľ a daň z príjmu
 197. Pracujúci dôchodca, dohoda
 198. môžem zrážať 2exekúcie
 199. Patří odměna ze sociálního fondu do hrubé mzdy?
 200. Zmluva na dobu určitú a opätovne uzavretá pracovná zmluva
 201. Predĺženie PP
 202. Ako vypočítať dovolenku pri nepravidelnom pracovnom čase?
 203. mám pracovný pomer na neurčitú dobu, ale chcela by som ísť ešte brigádovať, aké odvody budem platiť a aké zamestnávateľ, ked brigádovať budem na 4 hodiny a hrubý príjem bude 200 eur.
 204. Kontrola zo Socialnej poistovne
 205. Zamestnanec pracoval v IT na prac. zmluvu od 1.4.2012 - 2.11.2012 tam mu zamestnávateľ urobil ročné zúčtovanie dane. Ma urobiť aj tu DP typ A za r. 2012? Ktoré riadky vyplňuje ?
 206. ako sa zhorsia podmienky pre odvody do ZP z vyplateneho podielu na zisku-dividendy v roku 2014 ?
 207. Koľko bude moja materská?
 208. ak som dostala jednostrannu vypoved a nepodpisala som ju mozem byt odhlasena zo socialok?
 209. 2x trvalý pracovný pomer
 210. Refundácia mzdy v nasledujúcom roku - účtovanie v rozpočtovej org. ?
 211. Evidenčný list DP ... zlé údaje
 212. Mzda pre postihnutú
 213. Zastupovanie počas dovolenky.
 214. Ako pripadá volno na osemhodinové smeny v nepretržitej prevádzke ?
 215. Moze mi zamestnavatel znizit hodinovu mzdu v priebehu mesiaca a nadobudnut platnost skor ako mi to oznamil?
 216. prihlásenie dôchodcu pracujúceho na dohodu
 217. Príkazná zmluva a odvody
 218. životné jubileum
 219. Výpovedná doba a žiadosť o skončenie PP
 220. Ukoncenie prac.pomeru na dobu urcitu a nove zamestnanie
 221. Poldňová dovolenka v Olympe
 222. daňový bonus
 223. Má učiteľ nárok na nadčasy za rodičovské stretnutia?
 224. môžem zo SF poskytnúť zamestnancom darčekovú poukážku do tesca??
 225. Preplatenie dovolenky z materskej
 226. Má zamestnanec nárok na stravný lístok ak odpracuje presne 4 hodiny?
 227. žena na rodičovskom príspevku pracuje u nás na dohodu, musí sa počas štátnych sviatkov opäť prihlásiť na soc. poist .na celoddenú staroslivosť o dieťa?
 228. Môžem dostať dávku v nezamestnanosti ak mi chýba pár mesiacov
 229. Konatel na rodicovskej dovolenke?
 230. PNKa a jej vypocet
 231. co mi hrozi ak v pripade nesuhlasu skoncenia PP dohodou nenastupim do prace?
 232. Je príspevok SF na dopravné povinný ?
 233. Miesto výkonu práce
 234. Pracovná zmluva na dobu určitú
 235. vyplýva zo zákona refundácia
 236. Evidencia na úrade práce a práca na dohodu
 237. aký zákon rieši alebo pod aky spadá refundáciu mzdy
 238. z akého zarobku bude vypocitane odstupne, ked od roku 2010 som na rodicovskej a medzi tym sa zmenil majitel,ktory znizil zarobky o 100 eur
 239. Preplatenie dovolenky
 240. Môžem dostať výpoveď s odôvodnením, že som starobný dôchodca?
 241. nadcas v skolstve
 242. Dovolenka poldňová
 243. Navrat do zamestnania po RD
 244. Ukoncenie PP v sk.dobe predlzenej o PNku
 245. Stravný lístok
 246. Pracujem na dobu určitú na zastupovanie počas MD.
 247. Kredity
 248. Starobný dôchodca a NČZD
 249. výpočet 2 exekúcií, prvá neprednostná druhá prednostná
 250. Zamestnavatel nechce preplatit dovolenku po skonceni prac.pomeru