PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Otec na materskej, odvody nový pracovný pomer
 2. Doplnok ku pracovnej zmluve Vzor
 3. poukažky zo socialneho fondu vo výpovedi
 4. Existuje povinnosť poistiť zamestnanca-vodiča dodávky pri pracovných cestách?
 5. Doba neurčitá/určitá
 6. Ako postupovať ak mi prišla nižšia mzda ako mám v zmluve?
 7. Zrážky nad rámec zákona
 8. Priemerný hodinový zárobok
 9. PN pri pracovnom úraze
 10. Odmena prednášajúcemu
 11. Predĺženie doby určitej
 12. Novela zákona č.553/2003 Z. z
 13. Výpočet nadčasov
 14. Dovolenka Zamestnávateľ chce prikázat vybranie dovolenky aj cez nočnú
 15. Platí sa poistné aj zo živnosti aj ako samoplatiteľ?
 16. Je možné vyplatiť 14. plat bez 13-teho?
 17. mimoriadna odmena pre zamestnanca
 18. Dodatočná odvodová úľava SP
 19. Nástup na MD a DPČ?
 20. Náhrada príjmu vzniká nárok.
 21. Rodičovský príspevok a pracovný pomer
 22. narok na pn
 23. Nárok na dovolenku
 24. Úplné znenie zákona aj so zapracovanými zmenami.
 25. riaditeľské voľno
 26. Vypocet materskej
 27. Ako získať maximálnu podporu po ukončení RD?
 28. Materská dovolenka u zamestnanca - otca dieťaťa, ako postupujem voči sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni?
 29. Tyzdenny pracovny cas
 30. potrebujem zápočtový list z Českej republiky z roku 1987 do roku1991
 31. PZ a dodatok k PZ
 32. Ako dlho platí žiadosť o preradenie na inú prácu keď dáva zamestnanec zamestnávateľovi?
 33. Preradenie na inú prácu - zamestnanec => zamestnávateľovi
 34. Môže bývalý zamestnávateľ podať ako referenciu informáciu o tom, že som na materskej dovolenke?
 35. opatovne uzavretie pracovneho pomeru
 36. Národné projekty ÚPSVaR - zamestnanávanie ambulantnou formou a formou terénnej práce
 37. Príplatok za sobotu - platia sa aj minúty?
 38. Mam narok na platene volno na sprievod manzelky k lekarovi ak je na rodicovskej?
 39. Strata cest.lístkov a vyúčtovanie cest.príkazov
 40. 13 plat oslobodenie do 500 €
 41. projekt ESF - dohoda či HPP?
 42. Občasná práca z domu_pracovná zmluva
 43. kde nájdem znenie nového §152a Zákonníka práce, platného od 1.1.2019?
 44. Pn v ochrannej dobe
 45. Vyplatia mi fixnú mzdu keď ukočnim pracovný pomer v polke mesiaca v skúšobnej dobe?
 46. PP z doby určitej dodatkom na dobu neurčitú -platí 3 mesačná skúšobná doba
 47. Prihláška do ZP - občan ZŤP
 48. Dohoda o brig.práci študenta
 49. Môžu sa hodiny z nadčasov prenášať do nového roka?
 50. Odoslanie odhlasky pri neukoncenej dohode o vykonani prace
 51. skrátený úväzok - nárok na dovolenku, priemerka
 52. Zmena pracovnej poziicie
 53. Narok na odmenu pri jubileu
 54. Invalidný dôchodca s mierou postihnutia do 70% a odvodova výnimka
 55. Praca nadcas s podpisanou dodatkom na dalsich 250h
 56. Výpočet nároku na dovolenku po opakovanej MD a RD
 57. Rovnomerne rozvrhnutý čas a nedodržiavanie 2 dní voľna
 58. Nočná práca
 59. Dohode o cinnosti - mesacny fond pri sviatkoch, vypocet odmeny
 60. Aký mám nárok na dovolenku po MD a RD?
 61. Práca vo sviatok pri mesačnej mzde.
 62. Nám nárok na očr ak je manželka na rodičovskej a pracuje na dohodu?
 63. Skúšobná doba a vypoved
 64. Môžem preniesť dovolenku z roku 2017 ak ju nemohli vyčerpať kvôli dlhodobej PN?
 65. výpoveď počas PN
 66. Preradenie na inú pracovnú pozíciu po návrate z rodičovskej dovolenky
 67. Veľmi nízke nemocenské - kde je problém?
 68. Starosta obce a KZ v ktorej je dohodnutá vyššia sadzba náhr.príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 69. Okamžité skončenie PP kvôli falšovaniu dochádzky
 70. Maximálny vymeriavací základ pri PN
 71. Ako s konateľom od januára, ak chce ísť do dôchodku a bude brať odplatu za konateľstvo?
 72. Môžeme dať zamestnancom stravné lístky navyše hradené komplet zo sociálneho fondu?
 73. priemerný zárobok pri skrátenom prac. úväzku
 74. protokol o vyradeni stravnych listkov pre ucely nakupu
 75. Nesprávne vyplatený bonus v predchádzajúcom roku -pohľadávka, daň
 76. Navsteva lekara-nahrada mzdy
 77. Otec na materskej
 78. Výpoveď - otec - materská dovolenka
 79. Koncoročné odmeny
 80. ukončenie PP po dlhodobej PN a odvody
 81. Okamžité skončenie PP pre porušenie pracovnej disciplíny.
 82. Ako by mala byť vyhotovená dohoda o zrážkach?
 83. Krátenie dovolenky MD, RD
 84. Zmena pracovného úväzku a mzda
 85. Skončenie PP v skúšobnej dobe.
 86. pokuta za neskoré prihlásenie zamestnanca
 87. Potvrdenie o dĺžke zamestnania a o zápočte dôb zamestnania
 88. Výpočet počtu odpracovaných rokov na zaradenie do správneho mzdového stupňa
 89. Koncoročná poukážka počas neplateného voľna
 90. Brigáda
 91. Výpoveď zo strany zamestnanca
 92. BOZP a elektrotechnické vzdelanie
 93. Platba za opatrovanie dieťaťa
 94. Ako konať s nevyplatenou celou mzdou.
 95. Zamestnanec v dvoch štátoch EU, ročné zúčtovanie dane
 96. Dal som výpoved ale pred koncom lehoty som na pn
 97. Pracovná zmluva pre cudzinca
 98. Zdravotné poistenie
 99. Zamestnanec z Ukrajiny
 100. Preplatenie dovolenky pri skončení PP
 101. keď je dohoda o vykonaní práce od 23.11.2018- 2.12.2018 - je to dohoda s pravidelným príjmom.
 102. Účtovanie štátneho sviatku
 103. Zastupovanie zastupovanej pracovníčky na MD a RD
 104. opatrovateľka z Rakúska
 105. Ako účtovať mzdu zamestnancovi na projekt z ÚP ?
 106. Tlačivo A1 - Potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia
 107. Počítam správne nárok na preplatenie dovolenky???
 108. Zníženie úväzku
 109. Ako postupovať, ak zamestnávateľ zmení miesto pracoviska?
 110. Ako nastaviť vianočné/koncoročné odmeny?
 111. Kedy mám nárok na odstupné
 112. Refakturácia mzdových nákladov.
 113. DPČ - exitujé finančný strop?
 114. Čo má prednosť exekučný príkaz alebo dohoda o zrážke zo mzdy
 115. Výpoveď §63 ods.1 písm.b)
 116. Nenávratný finančný príspevok -OP ľudské zdroje z Európskeho soc.fondu
 117. Znížená sadzba poistného
 118. 2 pracovné zmeny v 1 deň
 119. Odchodné
 120. Preplatok rz zamestnanec
 121. Otec na materskej_krátenie dovolenky
 122. delimitacia zamestnancov - uplatnenie obednej prestavky v pracovnom čase
 123. Money S3 - zadanie choroby
 124. vyplatenie odchodného po ukončení TPP
 125. Práca v sobotu a vo sviatok 17.11.
 126. Doba určitá a dátum zmeny PP
 127. nepracovný úraz a PN
 128. Zamestnávanie cudzincov
 129. Zdravotne odvody pri dohode - dobrovolne nezamestnany
 130. Príplatky za nočnú prácu v sobotu, v nedeľu
 131. Davka v nezamestnanosti po rodicovskej dovolenke
 132. Príplatok za prácu v noci vodiča pri jednorazovej služobnej ceste.
 133. Mám nárok na odstupné v tomto prípade ?
 134. Minimálna mzda a pracovná zmluva
 135. ukončenie PP dohodou
 136. Neplatené voľno a PN súčasne
 137. Môže si zamestnankyňa preniesť dovolenku vzniknutú v roku 2016 za MD do roku 2019?
 138. náležitosti pracovnej zmluvy dovolenka+ výpovedná doba
 139. platenie príplatkov ku mzde za smenu, ktorá presahuje do nasledujúceho dňa
 140. Dovolenka počas MD a RD krátenie
 141. Môžem čerpať novú dovolenku pred nástupom na MD?
 142. Aké príplatky použiť pri práci vo sviatok v sobotu a bude to nadčas?
 143. od akého dátumu je nárok na preradenie do vyššej platovej triedy po absolvovaní atestačnej skúšky
 144. Nemyslíte, že tabuľkové platy (v prípade, že z-teľ sa riadi Zákonníkom práce) odporujú §119a Zákonníka práce?
 145. Výkon funkcie člena volebnej komisie - účasť na školení
 146. Dohoda o pracovnej činnosti - sviatok
 147. poberanie daňového bonusu
 148. paragraf z čiech
 149. Práca vo sviatok
 150. Daňový bonus
 151. Mám nárok na materský príspevok z ďalšieho pracovného pomeru ?
 152. Čerpanie dovolenky pred nástupom na materskú, výpočet
 153. Výplatný termín pri skončení prac. pomeru.
 154. pohreb - narok na volno?
 155. Ako sa prepláca dovolenka u učiteľa s riadnym úväzkom rozložených do 4 dní- piaty si čerpá dovolenku
 156. Víno v darčekovej taške ako nepeňažný príjem
 157. krátenie dovolenky pri zmene pracovného času
 158. Čo potrebujem k tomu aby som mohla začať vyplácať daňový bonus?
 159. Školenie zamestnanca
 160. výkaz SP a nepravidelný príjem
 161. Podpora v nezamestnanosti
 162. Pracovný pomer - doba určitá
 163. dovolenka pri pracovnom čase kratšom ako 20 hodín týždenne
 164. Štátnozamestnanecký pomer a iná práca
 165. Môže zamestnávateľ skrátiť pracovný čas na určitú časť roka?
 166. Materská
 167. Odchodné a priemerný hodinový zárobok
 168. Dochádzka
 169. Sviatok a praca
 170. Dve exekúcie - poukazovanie prostriedkov
 171. Interna smernicu ohladom skolenia zamestnancov?
 172. Materska dovolenka-narok
 173. Potrebné vzdelanie ekonómky
 174. Ako má byť zaplatená práca vo sviatok ak zamestnanec nemal pracovať a pracoval ?
 175. Práca vo sviatok
 176. mzda 31.10. a 1.11.
 177. Preplatenie dovolenky
 178. Môže mi dať zamestnávateľ výpoveď v deň nástupu na PN?
 179. 4 hodiny odpracovanie sučasne so začiatkom PNky
 180. Odchodné
 181. Zmeny v daňovom vyhlásení
 182. Je možné poskytnúť nepeňažné plnenie zo SF pre zamestnankyňu na MD?
 183. Považuje sa práca vo sviatok za prácu nadčas ?
 184. Daňové vyhlásenie
 185. Exekúcia a RZZP
 186. Potvrdenie pre dohodára
 187. Aký má byť predpokladaný vymeriavací základ na OČR pre úkolovú pracovníčku po rodičovskej dovolenke?
 188. Rozviazanie pracovného pomeru
 189. Opakované predĺženie dohody
 190. Dane v nemecku
 191. Nezdaniteľná časť ZD rezidenta pracujúceho v zahraničí
 192. Príspevok na rekreáciu - zamestnávateľ majiteľ hotela
 193. nárok na dávku v nezamestnanosti po ukončení RD
 194. Pracovný asistent pre konateľa - ZŤP
 195. Výpočet materskej
 196. Práca vo sviatok, príplatky a náhradné voľno
 197. Zamestnanec s VŠ vzdelaním - povinnosť zaradiť do vyššej platovej triedy?
 198. Výplata ročnej odmeny predsedovi SVB vs. SP
 199. invalidný čiastočný dôchodok v Čechách a nástup na starobný dôchodok na Slovensku - zruší sa?
 200. nástup na predčasný dôchodok
 201. čerpanie dovolenky
 202. PN v ochr.lehote a začiatok živnosti
 203. Výpočet pedagogickej praxe
 204. pokladna elkom prestala komunikovat s pc
 205. Ako mám postupovať pri zmluve na dobu určitú, ak som odpracoval o deň navyše?
 206. Ukončenie dohody_doklady
 207. zvýšenie mzdy v strede mesiaca?
 208. kontrola výpočtu mzdy
 209. Zamestnanci - úmrtie szčo 30.09.18 - pokračovateľom syn ?
 210. Registrácia ZČ na DÚ
 211. Softip-tvorba fomularov
 212. vypoved dana zamestnavatelom
 213. Dohoda o brigadnickej praci studentov a denne studium v zahranici
 214. Tlačivo od zamestnávateľa
 215. vypoved dana zamestnavatelom
 216. Exekučná zrážka
 217. Co mi vyplyva z dohody?
 218. Príspevok na rekreáciu podľa novely Zákonníka práce
 219. Vyplatenie odmeny po ukončení prac. pomeru
 220. Inšpektorát práce nepomohol, čo ďalej?
 221. Odchodné a priemerná mzda
 222. Dohodári a potvrdenie
 223. vyplnenie osobneho dotaznika
 224. Čerpanie dovolenky
 225. Dve služobné autá na súkromné účely v mesiaci - zdanenie
 226. Domácka práca (§52 zákonník práce) evidencia pracovného času - áno/nie
 227. platová trieda pre technika počítačovej siete vo verejnej službe
 228. Odvodová úľava dôchodca - prihlásenie do SP
 229. Priznaný ID - pokles o 45 % a odvody
 230. Výpoveď resp. skončenie PP dohodou zo strany zamestnávateľa
 231. Ako prihlásiť študenta, ktorý ma podpísané čestné vyhlásenie?
 232. Som inval.dochodca a pracujem na dohodu. ked pojdem na PN-ku , v akej vyske bude denna vyska PN-ky?
 233. Ekonómka školy-zaradenie do platovej triedy
 234. POMB posledný rok - započítavanie do dôchodku
 235. Pracovný pomer dôchodcu a dohoda oslobodená od dôchodkového poistenia (200,- eur)
 236. Sviatok v pracovný deň
 237. pedagogický dozor v zahraničí
 238. Dovolenka 2 tyzdne nepretrzite
 239. mám napísať výpoveď ako zamestnanec t.č. na PN a spätne mám priznaný st.dôchodok /od 11.2017/ ?
 240. nárok na dovolenku pri nepretržitej prevádzke
 241. narok na matersku otec szco
 242. dvojzmenná prevádzka?
 243. Oznamenie skoncenia PP v SD zamestnancovi
 244. zamestnaný + szčo - odvody do zdravotnej
 245. Ak pripadá sviatok na nedeľu mám platený sviatok aj nedeľu
 246. PN po 52 týždni
 247. zapoctový list pri trvani pracovného pomeru
 248. nahlásenie zamestnanca
 249. Archivovanie - potvrdenie o zdanit.príjmoch
 250. Vyplatenie odstupného