PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Je možné dostať počas RD odstupné?
 2. Stravné zamestnancov v JÚ
 3. Hruba mzda na zmluve, alebo hodinova mzda ?
 4. RZD + potvrdenie o príjme ČR
 5. Hlásenie ocr
 6. Otec na materskej a zároveň v práci
 7. Diety vodič MKD
 8. exekúcia
 9. Výška podpory v nezamestnanosti po reťazovej rodičovskej dovolenke
 10. Dokumentácia GDPR
 11. Za koľko mesiacov v ročnom zúčtovaní dane má zamestnankyňa nárok na daňový bonus?
 12. RZD - ktora suma je preplatok?
 13. Materská dovolenka
 14. NČZD na manželku - počíta sa do jej príjmu aj náhradné výživné?
 15. Mzdová agenda
 16. Náhrada za sviatok - krátky/ dlhý týždeň
 17. zamestnanie Rumuna v Rumunsku
 18. RZD_vysporiadanie
 19. a čo robíte s neprebratými výplatnými páskami?
 20. vypoved v dobe neurcitej aky dovod musia mat
 21. Vyplnenie ELDP pri absenciách
 22. Dlhodobá PN po 52. týždni
 23. RZD_NČZD na manželku a počet mesiacov
 24. Delimitácia jedného zamestnanca bez zlúčenia firiem
 25. Opravy odvodov poistného a preddavkov pri schválení starobného dôchodku
 26. Moze u zamestnavatela na jednom stredisku pracovat viac zamestnancov s roznym zmenovym kalendarom?
 27. nezdaniteľná časť základu dane
 28. Potvrdenie o zaplatení dane a RZD
 29. Záloha obnova mzdy a personalistika MRP
 30. nedoplatok 5 centov v RZD a potvrdenie na poukazanie 2% dane.
 31. Obsah osobného spisu zamestnanca
 32. NČZD - DDS
 33. Z akeho rozhodujuceho obdobia sa mi bude pocitat vyska materskej dovolenky?
 34. Mám nárok požiadať DU o preplatok dane z odstupného aj keď mi nebolo vyplatené v celej výške?
 35. Ako nastavím v programe Pohoda rôzne druhy odmien?
 36. Práca na dohodu
 37. Potvrdenie o zaplatení dane
 38. môže starosta poberať odmenu za výkon funkcie ako člen výboru urbárov
 39. K DP potrebujem doložiť doklad od DDS?
 40. NČZD na manželku
 41. DP - príjem len na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru
 42. Skončenie pracovného pomeru dohodou zo zdravotných dôvodov
 43. Rozdelenie zrážky zo mzdy pri vyplatení odstupného.
 44. Výplatná páska a viac odpracovaných dní
 45. mám narok na stravný lístok pri náhradnom volne?
 46. Dohoda neplnoleteho a narok na stravne listky
 47. Skončenie PP dohodou
 48. DP FO typ B - dôchodca - živnostník
 49. zamestnany zivnostnik
 50. Môžem podpísať predĺženie zmluvy k 30.08., ked som na MD?
 51. Nedoručenie PN zamestnávateľovi
 52. MRP a zamestnanec celý mesiac PN,
 53. Zamestnankaňa nie je prihlásená v ZP ako poistenec
 54. Dohoda o pracovnej činnosti
 55. Výška príplatkov vzhľadom k ust.týžd.prac času
 56. Zmena pracovnej zmluvy
 57. co ak zamestavatel neplatil cely rok dan za zamestanca ?
 58. Ktoré publikácie o mzdách a personalistike odporúčate?
 59. Pracovná cesta - zástup
 60. Môže učiteľ pracovať počas materskej dovolenky u toho istého zamestnávateľa?
 61. Služobná cesta
 62. pracovná zmluva
 63. Rodičovská dovolenka v MRP a mesačný výkaz do ZP
 64. Priepustka - doprovod starého otca
 65. Príspevky na DDS - ako zistím či môžem ponížiť základ dane?
 66. Daňový bonus na 4 deti - jeden otec, rôzne matky...
 67. daňové priznanie
 68. Koľko trvá výpovedná lehota?
 69. Otec na materskej dovolenke - kedy podat ziadost?
 70. Praca na dohodu a nočný príplatok
 71. RZD za rok 2017
 72. Príplatok za prácu v noci - služobná cesta
 73. Započítanie praxe SZČO - jazykový lektor
 74. NČZD na manželku
 75. Maximálny ročný pracovný fond
 76. Nočná práca vs. ÚPS
 77. Ako si vypočítať PN pri viacerých zamestnávateľov
 78. dohoda o pracovnej cinnosti a premie?
 79. Nesprávne prihlásenie zamestnanca do SP
 80. Nárok na daňový bonus
 81. Pracovná zmluva na dobu určitú - zástup počas MD/RD
 82. Má konateľ nárok na dovolenku?
 83. Zima v praci
 84. Vypocet materskej dovolenky po rodicovskej dovolenke
 85. Dve DoBPŠ v jednom mesiaci.
 86. Rodný list ako povinná súčasť DP typ A
 87. RZD + poberateľ starobného dôchodku v priebehu roka
 88. Zamestnanec na PN bez nemocenského poistenia
 89. Nárok na finančné dávky popri materskej dovolenke
 90. ročné zdravotné zúčtovanie a rzd
 91. Sviatky v programe Pohoda
 92. Aka ma byt moja mzda po novom?
 93. Mzdy v programe Pohoda
 94. ide vám stranka SP e služby
 95. Žiadosť o invalidný dôchodok
 96. Pracovna zmluva na dobu urcitu
 97. výpočet zápočtový list
 98. Čo s rozdielom v odvedených odvodoch?
 99. Ako je to s prácou na dohodu?
 100. služobné auto len na služobné účely
 101. výpočet čistej mzdy pre exekúciu
 102. Ročné uplatnenie daňového bonusu v ročnom zúčtovaní
 103. Vysporiadanie mzdy - záporný vymeriavací základ
 104. Aký je správny príplatok za prácu v noci
 105. praceneschopnost a pracovny fond
 106. Môžem mať v jedom roku súbežne dve dohody o pracovnej činnosti?
 107. Je nejaka moznost aby som dostala materske?
 108. RZD starobneho dochodcu
 109. Môžem zamestnať študenta strednej školy na TPP
 110. Akú dohodu uzatvoriť s pracovníkom?
 111. Ročné zúčtovanie dane rok 2017
 112. Fond pracovného času
 113. Zuctovana mzda v 2017, prijem po 31.01.2018
 114. Ako mám prihlásiť bývalú zamestnankyňu do SP a ZP ak vyplácam doplatok mzdy po skončení pracovného pomeru
 115. výpočet MD pri reťazových pôrodoch.
 116. Môžu zamestnanci zaradení do 3. kategórie rizikových prác pracovať v 12 hodinových pracovných smenách?
 117. Prílohy k DP typ A - pri uplatnení NČZD na manželku
 118. odhlásenie zam-ca zo SP
 119. Hmotná zodpovednosť
 120. dôchodca, odvody
 121. Zaradenie a dovolenka trénera na škole
 122. Nárok na dovolenku pri opätovne uzatvorenom pracovnom pomere
 123. Počet zamestnancov v ročných pracovných jednotkách - ako vypočítať
 124. Oznámenie - zdravotna poistovna - poistenec s trvalým pobytom mimo SR
 125. V mesačnom výkaze zdravotného poistenia uvádzam zamestnanca s nulovým príjmom dlhodobo PN?
 126. už vám funguje socpoist?
 127. Aký stupeň náročnosti práce má Pracovný asistent ?
 128. Koľko dní dovolenky počas viacerých MD a RD?
 129. Výpovedná doba - dohoda o pracovnej činnosti
 130. splnomocnenie na podpisovanie mesačných výkazov do SP
 131. DDS - ak má zamestnanec viac zmlúv
 132. Mzdy za november, december, vystavené v januári
 133. Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane ....
 134. Hlásenie o vyúčtovaní dane
 135. Stravné lístky- rôzne doplatky u zamestnancov
 136. Ukončenie PP a zdravotné problémy
 137. predlžovanie pracovnej zmluvy
 138. Ročné zúčtovanie dane - NČZD na manželku
 139. Prihlásenie do SP (socpoist.sk)
 140. Smrť zamestnanca a odchodné
 141. Dohoda po pracovnej zmluve na dobu urcitu
 142. Pracovná zmluva - pomocný pracovník na stavbe budov
 143. Odcestovanie počas PN.
 144. externé štúdium a DB
 145. Nástup na MD a prechod na RD
 146. Môže zamestnávateľ zmeniť výsledky zamestnaneckej súťaže?
 147. Základná mzda v programe Pohoda
 148. Ako v programe Pohoda urobiť filter zamestnancov, ktorým bola urobená mzda?
 149. Deň skončenia PP - §68 okamžité skončenie
 150. Z čoho mi bude vyplácaná nemocenská dávka
 151. Nová dovolenka 2018 - zamestnávateľ môže nariadiť?
 152. daňový bonus z dohody?
 153. Môže si zamestnanec uplatniť NĆ na manželku?
 154. Dovolenkový nárok pri výpovedi
 155. Daň zo mzdy - kontrola
 156. Môžem uplatniť v DP typ A celý ročný nárok na daňový bonus?
 157. Započítanie odbornej praxe bývalej SZČO
 158. Pracujúci otec na materskej
 159. nezd.časť na manželku - kolko mesiacov
 160. Ukončenie pracovného pomeru pre nadbytočnosť. (dohoda alebo výpoveď!
 161. Doklady k RZD.
 162. danovy bonus a polovicny uvazok
 163. Vrátenie provízie
 164. Dokedy je nárok na DB študenta, ktorý končí VŠ?
 165. Otec poberajúci materskú a PP
 166. prekážka na strane zamestnávateľa
 167. nepretržitá prevádzka - rozvrh
 168. Študentka pracujúca na polovičný pracovný úväzok
 169. Môže byť v ten istý deň začiatok otca na materskej a aj uzatvorenie novej zmluvy na inú pozíciu?
 170. Výpočet materskej - druhé dieťa
 171. Má nárok na bonus v mesiaci, aj keď bola študentkou len prvého?
 172. Môžem mať dva pracovné pomery s 8 hodinovým pracovným časom?
 173. Potvrdenie o príjme za rok 2017
 174. program MRP a ročné zúčtovanie dane
 175. dovolenka narok
 176. Vysvetlenie pojmov ZP - § 121 Mzda za prácu nadčas
 177. Správnosť vyplnenia prehľadu
 178. Môžem byť registrovaná na úrade práce ak poberám ID?
 179. Evidencia na UP medzi RD a dalsou MD?
 180. Otec na materskej a PP
 181. Mam narok na odstupne?
 182. Banicky dochodok
 183. Nárok na stravný listok?
 184. nerozdeleny zisk lesná spoločnosť s práv.subjektivitou
 185. dan z dividendy Pioneer investments
 186. Odmeňovanie kuriča za prácu v sobotu a v nedeľu.
 187. Z akeho obdobia za mi bude pocitat PN, ak od 1.1. pracujem v novej firme
 188. kontrola priepustiek
 189. Výpočet dovolenky pri pn
 190. Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti
 191. Ak je zamestnankyna na materskej, je potrebne za nu posielat nejake vykazy na financnu spravu?
 192. Dobrovoľne nezamestnaná manželka - NČZD
 193. NČZD na manželku
 194. NČZD na manželku
 195. OČR zamestnanca
 196. V tlačive žiadosť o RZD v časti daňový bonus sa zadávajú mesiace neuplatnené počas roka alebo nárokovateľné?
 197. Narok na dovolenku.
 198. PN po skonceni materskej
 199. Predlžuje sa výplata davky v nezamestnanosti o dobu práceneschopnosti?
 200. Postup zamestnávateľa pri poskytovaní pracovného voľna zamestnancovi na výkon verejnej funkcie
 201. Ak má zamestnanec pracovnú zmluvu na dobu určitú a všetci sme na to zabudli a kolega robí ďalej, zmenila sa mu automaticky na dobu neurčitú?
 202. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas- chápem správne?
 203. Ziadny narok na dovolenku?
 204. Odstupné po rodičovskej dovolenke
 205. Považujú sa za vyživované osoby aj deti, ktoré nežijú v spoločnej domácnosti?
 206. Zástupca vlastníkov bytov, zmluva
 207. Odpočítateľna položku ZP - hlasenie ZP?
 208. ročné zúčtovanie dane 2017
 209. lesné spoločenstvo s prav. subjektivitou odvody z podielov zo zisku
 210. od kolko Eur sa platia zdravotne odvody zamestnavatel zamestnanec..?
 211. Paragraf
 212. § 62 - Výpovedná doba
 213. RZD - vystúpený zametnanec - list DÚ
 214. rozhodné obdobie pri PN
 215. Potvrdenie o odoslaní výplatných pásiek emailom
 216. Žiadost o ukončenie PP s dohodou zo strany zamestnanca a zaroven PN
 217. Ročné zúčtovanie BÝVALÉMU zamestnancovi - vyplatenie preplatku
 218. Čerpanie dovolenky
 219. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v prípade dôchodcu od 09/2017
 220. RZpreddavkov na dan z príjmo FO 2017 a konatel firmy
 221. Hromadna vypoved
 222. môže ísť konateľ s.r.o. na PN?
 223. Ročné zúčtovanie dane - splnomocnenec
 224. Aké potvrdenie vydať matke dieťaťa po rozvode, ak si daňový bonus bude uplatňovať otec?
 225. Ročné zúčtovanie dane
 226. Nezdaniteľná časť základu dane - príspevky DDS III. pilier
 227. Zamestnanie na Dohodu
 228. Práca vo sviatok
 229. 2 pracovné pomery na Pracovnú zmluvu
 230. mam narok na dovolenku aj za skusobnu dobu ?
 231. Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas
 232. Stravné lístky pre dohodára - jeho nepeňažný príjem?
 233. Prečo mi v programe Pohoda nepočíta prácu v noci
 234. fond pracovného času
 235. Ako vypočítať exekúciu?
 236. dovolenka na kratší úväzok
 237. Ročný daňový bonus v Programe Pohoda
 238. Je doplatok nizkej materskej z UPSVARu vlastným príjmom manželky pri výpočte RZD alebo nie?
 239. Rodičovská dovolenka podľa § 166, ods. 1 alebo ods. 2?
 240. Nižšia pracovná pozícia a zníženie mzdy
 241. Príplatok za sviatok
 242. ID zároveň SZČO od 1/2018 a preddavok na ZP
 243. Ako "najvýhodnejšie" ukončiť TPP muža na "materskej" dovolenke dohodou
 244. Som povinná oznámiť zamestnávateľovi, že poberám invalidný dôchodok?
 245. Telefonicka pohotovost
 246. Zvýšenie invalidného dôchodku
 247. Praca cez agenturu s evidenciou na urade prace
 248. Vznikne nárok na podporu?
 249. Práca na polovičný pracovný úväzok
 250. uznanie rokov praxe v školstve