PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. nepravidelný príjem ZP
 2. Ak maródi 8 mesiacov, potom bude dva mesiace v práci a znovu pôjde na PN tak na 8 mesiacov, bude dostávať nemocenské?
 3. Paragraf pocas dovolenky
 4. Môžem sa opätovne prihlásiť do evidencieUP?
 5. príplatok za soboty a nedele
 6. Ukončenie predĺženia pracovného pomeru?
 7. Dohoda - pravidelný, alebo nepravidelný príjem
 8. Môžu mi stravné lístky prepadnúť z dôvodu ich nevyzdvihnutia do konca mesiaca?
 9. podpisovanie dovolenkoveho listka
 10. Pracovná zmluva na dobu určitú - pedagogický zamestnanec
 11. dohodár - denný študent VŚ, ktorý v júni ukončí Bc. štúdium
 12. Platí za mňa UPSVaR nemocenské poistenie ?
 13. DOBPŠ-príjem 100€ - prihlasujem študenta do SP?
 14. Pracovný pomer na dobu určitú
 15. Musím pri výpovedi dohodara urobiť ELDP?
 16. GDPR - ubytovacie zariadenie
 17. Žiadosť o úver a dlhodobá PN-ka.
 18. Pracovná doba
 19. Brigadnici a potvrdenie o zrazkach
 20. zmena platu pedagogického zamestnanca
 21. úmrtie zamestnanca
 22. Výpočet dovolenky pri nerovnomernom rozvrhnutom pracovnom čase a skrátenom úväzku
 23. Čo sa počíta z odrobených rokov do tabuľkových platov ?
 24. Aké sú povinnosti zamestnávateľa pri úmrtí zamestnanca
 25. Odmeňovanie zamestnancov
 26. Dva pracovné pomery
 27. má nárok na odstupné?
 28. Zvyšovanie platu a kolektívna zmluva
 29. Výška materskej po skonceni rodičovskej dovolenky?
 30. Skoncenie PP po rodicovskej dovolenke a vyplatenie odstupneho
 31. Musím stihnúť urobiť úhradu za opravné výkazy do 15?
 32. Príplatok za prácu sobotu, nedeľu sa týka len zamestnancov, ktorí majú zmenu počas víkendu?
 33. Som konateľ v s.r.o., chcem sa zamestnať vo svojej s.r.o. ako zamestnanec
 34. Gastrolístky
 35. HPP + brigáda
 36. odvody SZCO invalidu 2004-2010
 37. Povinnosť doručiť rodný list?
 38. DB - ukončená stredná škola maturitou v 5/2018 a od 6/2018 živnosť
 39. Práca strážnika - vrátnika v nočných zmenách
 40. SZCO/PN a zmena v poistovni
 41. Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
 42. Farby po záruke
 43. Dostanem podporu v nezamestnanosti keď mám inv. dôchodok?
 44. Ohodnotenie zamestnancov
 45. Výpočet denného VZ
 46. Práca nadčas cez víkend (v noci).
 47. MRP mzdy - dochadzka zamestnanca
 48. Materské bez nároku
 49. výpočet výšky odstupného
 50. Ako vypočítam priemerný zárobok dohodára?
 51. Výpoveď pre nadbytočnosť z dôvodu organizačných zmien po PN.
 52. Platenie štátnych sviatkov a príplatkov za Štátny sviatok
 53. Dohoda o prac. činnosti - prihlasujem občana do ZP aj SP?
 54. Nárok na Pn
 55. Vyhlásenie - NČZD
 56. Preplatenie dovolenky po materskej dovolenke
 57. Prechod z PN na materskú dovolenku
 58. Môže správca bytového domu žiadať súhlas so spracovaním osobných údajov aj údaj POVOLANIE?
 59. pracovný pomer
 60. oprava neuplatnenia nezdanitelnej časti dane v predošlom mesiaci??
 61. Mám nárok na materskú dovolenku pri zmene zmluvy z TPP na dohodu ?
 62. Má zamestnávateľ povinnosť poskytnúť zamestnancovi prestávku, ak bol v práci napr. 6 hodín a 10 minút (má 8 hodinový pracovný čas, ale v daný deň mal napr. lekára...)?
 63. Ako vyrátať tarifný plat?
 64. registračný list pri prechode z MD na RD
 65. Poistenie vo Švajčiarsku a zároveň aj na Slovensku
 66. Dohodar ako bagrista na DH112 - musi mat specialny kurz na kopac?
 67. Stravovanie zamestnancov
 68. Zamestnávanie zamestnanca na dohodu vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
 69. Pracovná cesta
 70. Práca vo sviatok
 71. Príplatky za víkend
 72. maju zamestnanci narok na mzdove zvyhodnenie
 73. Príplatok za víkend od mája 2018
 74. Syn nezmaturoval,dokedy mám nárok na prídavky?
 75. Príplatok za prácu vo sviatok
 76. Nižšia suma mzdového zvýhodnenia
 77. dohoda - nepravidelný príjem vyplatený v mesiaci skončenia dohody
 78. prečerpaná dovolenka
 79. Aký počet hodín uviesť pri náhrade za PN-ku dohodárovi s pravidelným príjmom?
 80. Suhlas a oboznamenie zamestnancov so spracovanim os.udajov
 81. Čerpanie sociálneho fondu-príspevok na dopravu.
 82. Správne rátam náhradu mzdy za § zamestnanca?
 83. Preplatena dovolenka a odvody do soc.poisťovne
 84. NČZD - zrušenie
 85. Dedicske konanie
 86. Dochádzka zamestnanca
 87. Môže študent u jedného zamestnávateľa pracovať v rovnakom období na dohodu o brigádnickej práci študenta a aj na dohodu o vykonaní práce (rôzne pracovné úlohy)?
 88. Správne chápem rozhodujúce obdobie pre výpočet náhrady PN dohodára s pravidelným príjmom?
 89. Je v poriadku ak na jún dám zamestnancom krátený počet gastrolístkov, keď ich hodnota nie je rovnaká?
 90. Výpoved po materskej a zamestnanie zamestnankyne v novej firme
 91. Príspevok na bývanie pre zamestnanca
 92. Príplatky na nadčas u rizkových zamestnancov
 93. Mzda pri práci na turnusy
 94. rozhodujuce obdobie pre vypocet vysky materskej dovolenky
 95. navýšenie dní odchodu do dôchodku
 96. Mzda za sobotu
 97. Nevyčerpaná dovolenka z minulých rokov
 98. povinnosť zamestnávateľa vyplatiť poslednú mzdu po výpovedi
 99. Dohoda o pracovnej činnosti - príplatky od 1.5.2018
 100. nezdaniteľná časť
 101. materská a jej výpočet
 102. Potvrdenie o príjme_vyživované osoby
 103. Aký kurz použiť pri výpočte obstarávacej ceny vozidla, ktoré bolo obstarané v českých korunách?
 104. Kedy treba posielať do SP Evidenčný list dôchodkového poistenia?
 105. Kto doručí sociálnej poisťovni "pokračovanie PNky? Zamestnanec alebo zamestnávateľ?
 106. manazerska pozicia a nove priplatky
 107. Prekážka na strane zamestnávateľa, dochádzka na miesto výkonu práce - home office
 108. pružný pracovný čas ak nemám zamestnaneckú radu?
 109. ukončenie PZ tehotna a nezamestnana
 110. Ako má postupovať zamestnávateľ pri PN-ke dohodára o PČ.
 111. Ako zmením heslo v mzdách od MRP?
 112. Zamestnávanie cudzincov
 113. Príplatku sobota a nedeľa
 114. Brigáda v 15
 115. Sobota-pracovný deň príplatok
 116. Ako interpretovať odsek v zmluve na vydaj knihy?
 117. Príplatky od 1.5.2018
 118. Pracovný čas-práca nadčas
 119. Má nárok na preplatenie nevyčerpanej dovolenky?
 120. Odvody invalidného dôchodcu v TPP od 15.4., ako postupovať?
 121. Dohodár_cestovné náhrady
 122. Stravné lístky - dorovnanie do 3,60
 123. Doplatenie mzdy zamestnancovi
 124. Môžem zvoliť rôzny spôsob výpočtu nočného príplatku platného od 1.5. pri rôznych pozíciách?
 125. Dovolenka a narok na stravny listok
 126. danovy bonus a II.stupen
 127. Výkon v neaktívnej pohotovosti.
 128. Príplatok za sobotu po novom
 129. Vyplácanie stravného
 130. Náležitosti PZ
 131. Nárok otca na materské
 132. Výpočet dovolenky za dobu na MD + RD, pomoc s výpočtom.
 133. Zvyšovanie kvalifikácie
 134. DoBPŠ_hodiny
 135. Pn po skončení prac.pomeru
 136. Vyžiadanie potvrdenia od starobného dôchodcu a študenta
 137. Praca a odvody v dvoch statoch EU . UK a Slovensko.
 138. Rôzny výplatný termín
 139. vstupné prehliadky u lekára
 140. Uchádzač o zamestnanie a dohoda
 141. Nariadenie prace nadcas
 142. Nárok na mzdové zvýhodnenie na nočnej zmenu v nedeľu od 22.00 hod
 143. čistý príjem
 144. Čo robiť po ukončení PP dohodou počas maródky?
 145. Diéty
 146. Môžem navýšiť príplatky za víkend?
 147. sobota, nedela aký je výpočet
 148. Môžem ísť opäť na ocr
 149. otazka ohladom mzdy
 150. Príplatky - soboty, nedele , nočné
 151. Neuhradene SF
 152. mrp a príplatky za sobotu a nedelu
 153. Pracovná zmluva -pracovný čas
 154. Podanie daňového priznania bez potvrdenia o príjme
 155. GDPR - rodné číslo v pracovnej zmluve a email/telefón zamestnanca
 156. Dlhodobá pn - výpoveď počas pn - dôchodok?
 157. Zástupca zamestnávateľa nás núti podať hromadnú výpoved z dôvodu nevyplatenia mzdy.
 158. Na koľko dní študijného voľna má zamestnanec nárok?
 159. GDPR pre malé podniky
 160. Kontrola zo SP a predkladanie vyrocnych sprav - rozdelenie ziskov ano ci nie?
 161. Neaktívna pohotovosť v sobotu a vo sviatok
 162. Uvádzať do potrvrdenie o príjme pre UpsVAR aj ČM z RZ?
 163. Vodič nákladného vozidla - úkolová mzda
 164. Praca na dohodu od podania ziadosti o predcasny dochodok a dorucenia/platnosi PD
 165. Sociálny pedagóg v zariadení sociálnych služieb a jeho platové zaradenie.
 166. Príplatky od 1.5.2018 v praxi.
 167. Na koľko dní dovolenky má nárok žena, ktorá ide na materskú dovolenku?
 168. Povinnosti zamestnanca voči zamestnávateľovi počas PN
 169. Exekucia pre mesto
 170. Priemerný hodinový zárobok
 171. Pracovná neschopnosť a neodovzdaný doklad o PN
 172. nárok na dovolenku
 173. Mail, kde sa žiada súhlas s ďalším zasielaním.
 174. Aké sú dôsledky skráteného úväzku na výšku dôchodku?
 175. Preplatenie zostatku dovolenky počas materskej
 176. Pracovný fond
 177. Preplácanie sviatkov
 178. zástupy počas PN
 179. Ochrana osobných údajov
 180. Ako správne odhlásiť dohodára, ak sme odstúpili od dohody?
 181. Doručenie vypovede
 182. GDPR- cena bezpečnostného projektu
 183. Daňový bonus-vydatá študentka
 184. Súhlas so spracovaním OÚ zamestnanca
 185. pomerná časť dovolenky
 186. kontrola zamestnanca počas PN povereným zamestnancom zamestnávatela
 187. Pn po ukončení PP a jej prerušenie a následne pokračovanie
 188. Dôchodkové odvody do sociálnej poistovne a 2.piliera pre zamestnanca počas PN
 189. GDPR - ochrana údajov odberateľa
 190. Ukončenie pracovného pomeru po rodičovskej dovolenke
 191. Skončenie PP v skúšobnej dobe počas PN
 192. vypocet podpory
 193. Príplatky od 1.5.18 - nepretržitá prevádzka
 194. Neplatené voľno 3,5 hodiny z 8 pracovných hodín_odhlásiť zo SP a ZP?
 195. Exekúcie zamestnanca
 196. Kto môže zastupovať odborného zástupcu v lekárni počas materskej dovolenky?
 197. Od akého dátumu platí povinnosť zamestnávateľa prispievať do 3 piliera zamestnancom na rizikovom pracovisku?
 198. fond pracovného času
 199. EXEKÚCIE postup ako splácať
 200. Ako odoslať Prehľad zo závislej činnosti a Hlásenie po smrti SZČO?
 201. Ochrana osobných údajov
 202. Môže sudca (po skončení právneho vzťahu) poberať dávku v nezamestnanosti?
 203. Môže zamestnanec pracovať len na nočnej zmene, ak áno, aké dlhé obdobie?
 204. PP na dobu určitu
 205. Poberanie dávky materské a PP
 206. Zamestnávanie občana z Maďarska
 207. Žiaci na praxi a stravné
 208. Priplatok za nocnu pracu cez vikend
 209. mam suhlasit s dodatkom?
 210. RD a krátenie dovolenky
 211. Re: Ukoncenie PP a zvysna dovolenka
 212. exekučné zrážky u dohodára
 213. Čo sa nezapočítava do fondu pracovného času?
 214. Zvýšenie stravného
 215. Ako uhrádzať mzdu zamestnankyne z dôvodu prekázky na strane zamestnávateľa?
 216. Ukoncenie PP a zvysna dovolenka
 217. zmena štatutára - nahlásenie
 218. Nárok na diéty počas choroby.
 219. 13. a 14. plat
 220. vstupná lekárska prehliadka
 221. Nepreplatená dovolenka a nárok na dovolenku 2018
 222. Nárok dovolenky pred materskou
 223. pn a zamestnavatel
 224. Je možné aby sa občan prihlásil eletronicky do sociálnej poisťovne?
 225. prevzatie výplatnej pásky
 226. nahratie dovolenkového priemeru
 227. Stravné lístky po dlhodobej PN
 228. Kedy vzniká verejné zdravotné poistenie?
 229. Nárok na PN
 230. Je správne poskytovanie stravného lístka v prípade odpracovania 1/2 dňa, teda 4 hod?
 231. výpoveď zo zdravotných dôvodov a odstupné
 232. Ako napadnut nezvysenie mzdy na minimalnu ustanovenu zakonom?
 233. Oznámenie o zrušení konkurzu - postup pre zamestnávateľa
 234. Neplatená PN a zdravotné odvody
 235. Aké mzdové zvýhodnenie patrí zamestnancovi, ktorý nastupuje v sobotu o 18.00 do práce a končí v nedeľu o 6.00 ?
 236. očr so synovcom
 237. Ako uviesť v mzdách - okrem absencie ak zamestnanec nebol v práci?
 238. Môžem dať do pracovnej zmluvy klauzulu, že zamestnanec musí pracovať vo firme minimálne 2 roky?
 239. Príplatok za zmennosť v základnej škole
 240. výživné a zamestnávateľ
 241. TPP hodinová mzda
 242. nastup do prace
 243. Tlačivo PD A1 pred vyslaním zamestnanca za prácou do zahraničia
 244. Príplatok za prácu cez víkend a sviatky
 245. "nulová" výplatná páska dohodár
 246. Ako mám vypočítať exekúciu na výživné, keď mi zamestnanec priniesol doklad o tom, že platí ešte výživné na ďalšie dve deti .
 247. Opakovaná pn-ka
 248. Odstupné po skončení PN a odvody do sociálnej poisťovne
 249. Mám nárok na doplatenie Invalidného dôchodku 3 roky spatne, ked som si doplatil dobu poistenia ?
 250. Preplatenie hodín odpracovaných počas sviatku