PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Okamžité skončenie PP §68 a maródka
 2. Počíta sa doplatok do minimálnej mzdy do priemeru za dovolenku?
 3. presný dátum prerušenia pri PN po 52.týždni
 4. Tvorba sociálneho fondu vo verejnej správe - máme odbory
 5. Dokedy je potrebné vyčerpať dovolenku za MD/RD?
 6. Aký je postup po ukončení PN?
 7. Je správne vypočítaný nárok na dovolenku za obdobie MD/RD?
 8. Zastupovanie počas RD a nástup na MD
 9. Sociálny fond - čerpanie
 10. Pracovná zmluva
 11. Materská dovolenka a starobný dôchodok
 12. ako sa počíta nadčas pri nerovnomerne rozvrhnutum pracovnom čase
 13. Nepravidelný príjem a potvrdenie o mzde
 14. Aký zákon uvádzate v pracovnej zmluve pre udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov od 1.1.2018?
 15. Kedy mam narok na davky v nezamestnanosti?
 16. Príspevok na bývanie pre zamestnanca
 17. Má otecko po narodení dieťaťa nárok na dovolenku ešte "plus" k dovolenkovému fondu?
 18. Pracovny cas - 7,5 hod v zmluve, 8 hod v dochadzkovom systeme
 19. Dohoda o pracovnej činnosti a odvody do ZP
 20. Dávky MD z viacerých zamestnaní
 21. Reťazový pôrod - materské určené z pravdepodobného vymeriavacieho základu
 22. Nevyčerpaná dovolenka
 23. ukončenie TPP a následné pokračovanie dohodou
 24. Mam narok na PN?
 25. Vziať či nevziať odstupné ?
 26. Môže zamestnávateľ prepustiť kolegu z práce skôr ako uplynie výpovedná lehota?
 27. nezdaniteľná časť ZD
 28. Ročne zúčtovanie dane
 29. Zamestnávateľ mi ešte nedal zápočtový list.
 30. Ako vypočítam čístu mzdu, keď mám dovolenku?
 31. Práca na projekt ÚPSVaR
 32. fond pracovného času
 33. Zamestnávateľ a lekárska prehliadka
 34. Lehota na odovzdanie evidenčného listu ZMENA 1.1.2018
 35. Rozviazanie pracovného pomeru počas PN
 36. Nezdaniteľná časť a starobný dôchodca
 37. zmennosť
 38. Nárok na nemoceské dávky po roku PN
 39. Nárok na stravný lístok
 40. Zamestnanie dlhodobo nezamestnaného
 41. Záloha a dlhodobá PN
 42. fond pracovného času
 43. Akú výpoveď zvoliť pre nevyplatenie mzdy?
 44. čerpanie obedňajšej prestávky ak pracujem menej ako 6 hodín
 45. pracovný pomer na dobu určitú
 46. Výkon práce vo verejnom záujme -nariadenie vlády 359/2017
 47. Ako upraviť dochádzku zamestnancovi, ktorý nemal už nárok na dovolenku?
 48. Davka v nezamestnanosti po PN a RD
 49. SP - VPP neprav. prijem
 50. Dodatok k pracovnej zmluve
 51. Skoncenie pracovneho pomeru dohodou pocas PN a preplatenie nevycerpanej dovolenky
 52. Narok na podporu z uradu prace.
 53. Skusobna doba opätovne uzavretý PP: doba neurčitá
 54. Výpočet dovolenky
 55. Nárok na MD
 56. zapoctovy list
 57. stupeň náročnosti prace vodica kamionu
 58. Prémia a dokumentácia
 59. Dovolenka a výkon práce.
 60. Kto pracuje v programe OLYMP?
 61. Ako vypočítam náhradu príjmu zamestnanca ak nastúpil a stal sa dočasne PN v tom istom mesiaci ?
 62. Kedy mam narok dostat stravne listky?
 63. preplatenie dovolenky pri 20h prac.čase
 64. Čerpanie dovolenky
 65. Výpočet sumy, ktorú môžem zraziť zo mzdy zamestnanca
 66. skrátený pracovný úväzok
 67. aká bude mzda v PZ na skrátený pracovný čas 6hod a 2hod denne?
 68. RZD dôchodca
 69. skrátený pracovný úväzok
 70. kompenzacia ZTP
 71. Moze ma zamestnavatel vyslat na sluzobnu cestu bez mojho suhlasu?
 72. Nástup na materskú dovolenku - ako určiť najvýhodnejší deň nástupu na MD
 73. Export miezd z olympu
 74. Dovolenka a doplatok do minimálnej mzdy
 75. Odvody počas PN - nepravidelný príjem
 76. prechod práv a povinnosti cez delimitačný protokol
 77. rozviazanie pracovného pomeru po dlhodobej PN
 78. Musi sa zamestnanec niekde nahlasit v obdobi medzi 2 zamestnaniami?
 79. Vzor - žiadosť o poskytovanie SL, podložené lekárskym posudkom
 80. Úhrady RTVS - dohodari
 81. Ako určím stravné v prvý deň zahraničnej pracovnej cesty??
 82. Narok stravne listky
 83. Ovocie a nápoje na pracovisku - predmetom odvodov a daní?
 84. Oprava mzdy zamestnanca - spätné určenie legislatívy Luxemburska
 85. Kto v organizácii určuje plat zamestnancom?
 86. Stravné lístky
 87. Vodič taxi služby aký stupeň náročnosti práce ak pracuje 1 hodinu denne.
 88. Minimálny zárobok na skrátený pracovný uväzok od 1.1.2018. Môžem zamestnať na 1hod denne 2,759 eur na hodinu?
 89. Je výhodnejšie pre zamestnanca čerpať dovolenku alebo požiadať o preplatenie pri ukončení prac pomeru dohodou ?
 90. Fond pracovného času za12/2017
 91. Vyhlásenie na uplatnenie NČZD - Ak má zamestnanec súčasne viacerých zamestnávateľov, vyhlásenie predloží len jednému z nich.
 92. PN-ka ukončenie - správnosť údaju záznamy zamestnávateľa
 93. môže zamestnávateľ verejne udavat cele meno zamestnanca?
 94. oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na VZP pri PN-ke
 95. RD a navrat do prace
 96. Dovolenka- pomerná časť
 97. PP na dobu určitú a nočná smena
 98. Zamestnanec priniesol rozhodnutie o tom, že má priznaný preukaz ZŤP - akú povinnosť voči ZP má zamestnávateľ?
 99. Nepenažný príjem a exekúcia
 100. Nemocenské dávky v ochrannej dobe po skončení TPP a podpora v nezamestnanosti
 101. ochranna doba starobneho dochodcu po skonceni PP
 102. mám zakázanú nočnú prácu ,preradenie na rannú - aký plat
 103. Nárok na nadčas počas trvania služobnej cesty ?
 104. Vyhlásenie na zdanenie príjmov 2018 , môže sa použiť aj tlačivo platné pre r. 2016,2017
 105. Stravné vyplácané v hotovosti
 106. Môžem poberať podporu a zároveň byť na dohode?
 107. Pracovná činnosť - vodič
 108. Postih pri nepodpísaní Dohody o nadčasoch
 109. Predĺženie pracovnej doby o 1 rok a preradenie do nižšej platob. stupňa
 110. minimalna mzda 2018 a 7h pracovna doba
 111. Prerušenie dovolenky
 112. dohoda o pr. činnosti (nepravidelný príjem) a jej predĺženie
 113. Odvody a výkazy pri dodatočnom vyplatení nevyčerpanej dovolenky
 114. Výpoved
 115. NČZD na manželku
 116. Ako sa moze zamestnavatel legalne zbavit zamestnanca na dobu neurcitu?
 117. Dohoda o Brigadnickej praci studenta - v januari 26 rokov.
 118. § 60 alebo § 63
 119. Pracovny pomer
 120. zamestnávanie cudzinca na dohodu
 121. náhrada príjmu pri PN dohodára
 122. Nárok na dovolenku podľa Kolektívnej zmluvy
 123. Ročné zúčtovanie dane
 124. Kam zaradiť v mzde preplatok z RZ zdrav. poisťovne
 125. Výkaz ZP - vrátenie preplatku zamestnancom - už zomreli.
 126. Práceneschopnosť a sviatky
 127. ELDP
 128. Exekučný príkaz zaslaný do elektronickej schránky
 129. Zle vypočítané odstupné bývalým zamestnávateľom o 3000 € viac
 130. Koľko má zamestnanec nárok na dovolenku v nepretržitej prevádzke
 131. Ochranná lehota v tehotenstve
 132. Otec na materskej_zdravotná poisťovňa
 133. Faksimile na platovom dekrete
 134. Matka SZCO, rodicovsky prispevok a poistenie
 135. potvrdenie o ušlom zárobku svedka
 136. Ahojte, ak zasielam aditívny mesačný výkaz do poisťovne, preddavky uvádzam mínusové a výška príjmu ostáva plusová?
 137. Zmena 8 hod. prác.doby na 12 hod prác dobu.
 138. Rozdiel v ročnom pracovnom fonde.
 139. Tehotenstvo, nevyhovujúca náhradná pracovná pozícia, lekársky posudok.
 140. Do akej výšky môže zamestnávateľ preplatiť náhradu na pracovné oblečenie a vlastné pracovné pomôcky?
 141. Poistenie v nezamestnanosti
 142. Úmrtie zamestnanca
 143. Voľno počas absolventskej praxi.
 144. Doba určitá
 145. Výživné na plnoletú dcéru - študentku
 146. Určenie rozhodujúceho obdobia na výpočet odstupného.
 147. Príspevok na dietne stravovanie.
 148. Pohoda - nahradne volno
 149. Musím robiť nadčasy v nepretržitej prevádzke?
 150. Otec poberajúci materskú
 151. dovolenka a sviatok
 152. Poskytované služby zamestnanca f.A pre f. B
 153. Nadcasy a dovolenka navyse
 154. Prechod zo standardneho rozvrhnutia pracovneho casu na nerovnomerny a zostatkova dovolenka
 155. Nástup na PN v ochrannej lehote
 156. nárok na podporu v nezamestnanosti/materske
 157. Pracujúci dôchodca a opravný výkaz
 158. Nemá niekto skúsenosť s vyslaním zamestnancov do ČR aký je tam postup?
 159. Praca na dohodu o pracovnej činnosti pocas materskej
 160. Daňový bonus rozvedených rodičov
 161. Ako s dovolenkou cez sviatky ?
 162. Ako sa vypláca náhrada platu za čerpanú dovolenku podľa zákona vo verejnom záujme?
 163. Ako sa vypocita suma zrazky z platu z troch poziciek od jednej banky?
 164. Patrí mi náhrady mzdy za štátny sviatok
 165. Výška nemocenskej dávky po skončení pracovného pomeru
 166. Doba určitá
 167. Dohoda o skončení PP
 168. predlžovanie pracovnej zmluvy
 169. úmrtie zamestnanca počas PN a preplatenie dovolenky?
 170. Skončenie PP v skušobnej doby počas PN
 171. Dokedy sa vyplaca rodicovsky prispevok?
 172. Zmluva bezodplatne?
 173. Odstupné a odchodné - stačí definovať v mzdovej smernici?
 174. nepretržitá prevádzka (bez nočných)
 175. Výpočet sviatku, nerovnomerne rozvrhnutý prac. čas
 176. Kratenie dovolenky - rodicovska dovolenka otec - poberanie materskej
 177. TPP a dohoda o vykonaní práce nepravidelný príjem - aké sú odvodové povinnosti
 178. PZ a v nej zmena z doby určitej na zastupovanie MD,RD na dobu urcitu
 179. výplatná páska
 180. Chcem sa informovať na to či mám nárok na podporu v nezamestnanosti?
 181. RD + prebiehajuci pracovny pomer a uzatvorenie novej zmluvy na polovicny uvazok
 182. Dohoda o pracovnej cinnosti + RD
 183. Odchodné + odstupné
 184. Účinnosť preradenia do vyššej platovej tarify v školstve
 185. Neskoré prihlásenie dohodára - a dotácia
 186. Dohoda o skonceni pracovneho pomeru pocas PN
 187. Do akej výšky môžem vykonať zrážku študentovi DoBPŠ (zárobok cca 110,-)?
 188. DoPČ s tým istým zamestnávateľom ako pred zaradením na UP
 189. Ako mám postupovať v prípade viacerých prednostných exekúcii?
 190. Aká bude výška mojej materskej pri reťazeni a po kratkodobom zamestnaní?
 191. Koľko dní má zamestnanec nárok na lekára ak nastúpil v priebehu roka?
 192. práca vo sviatok
 193. Ako vyplatiť bonus zamestnancovi, ktorý už skončil PP?
 194. Potvrdenie o ošetrení - detský lekár
 195. Výpočet dávky v nezamestnanosti
 196. Platené voľno_pohreb
 197. Dovolenka vo sviatok v nepretržitej prevádzke
 198. Nedoplatok RZZP a MD
 199. ako postupovať pri exekúcii a dohode o zrážkach zo mzdy
 200. Reťazenie pracovného pomeru a vedľajšieho pracovného pomeru na dobu určitú
 201. Zamestnanec vedy a vývoja
 202. Môžem vykonať exekúčnú zrážku aj z príjmu z dohody?
 203. Mzda
 204. Starobny dochodca a PN do 10 dni
 205. Možem dať zamestnancom rôzne hodnoty stravných lístkov?
 206. Preplácanie nadčasov
 207. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa 2018 - už platí?
 208. Odmeny členom pozemkového spoločenstva
 209. Odchodné
 210. PN a materská z dvoch prac.pomerov
 211. invalidný dôchodca na dohode a PN
 212. Kto určuje stupeň náročnosti práce??
 213. Zamestnanec na PN, ukončenie PP dohodou a preplatenie nevyčerpanej dovolenky
 214. Ako účtovať o preplatku z RZZP za zamestnávateľa?
 215. Služobná cesta počas štátneho sviatku a soboty a nedele. Verejná služba.
 216. den sviatku, neprítomnosť
 217. pomerná časť dovolenky - ako?
 218. Aké povinnosti má zamestnávateľ pri úmrtí zamestnanca?
 219. odchod do dochodku a odchodne 4.12.2017
 220. Kontrolór obce - skončenie funkčného obdobia a výberové konanie
 221. Materské - zmena zamestnávateľa 90 dní pred nástupom na matersku
 222. Zaradenie zamestnanca
 223. Aky datum nastupu do zamestnania po PN?
 224. neplatená dovolenka a nárok na materské
 225. preddavok zo mzdy a danovy bonus
 226. pn po výpovedi zo strany zamestnávateľa
 227. Výpočet výšky nahrady mzdy pri dovolenke po skonceni MD vs RD
 228. Pocas dovolenky musim ist na seminar
 229. Okamžité skončenie pracovného pomeru
 230. Mandátna zmluva so študentom
 231. Dohoda o pracovnej činnosti kurič - odmeňovanie mesačne, alebo sadzbou za hodinu?
 232. Nesuvisle odpracovanie 1/2 prac. doby s moznostou cerpania 1/2 dovolenky
 233. Podpora v nezamestnanosti - dohoda
 234. Daňová úľava na dieťa v Čechách
 235. Môžu sa mesačn.výkazy posielať 30.11. (posledný deň obdobia) za november?
 236. P-cka súvisiace s tehotenstvom
 237. Ako sa posudzuje dodržanie min.mzda ?
 238. Lekar - stupen narocnosti prace
 239. Poberanie materskej súčasne oboma rodičmi pri dvoch deťoch
 240. Môžem si predĺžiť rodičovskú dovolenku,(som ako zamestnanec) keď mi dieťa nevzali do školky?
 241. Materská dovolenka v priebehu mesiaca a 2 % - memorandum
 242. Ukončenie pracovného pomeru a PN
 243. Aká mesačná odmena sa vypláca OLH v urbariáte s výmerou 300 ha
 244. Náklady na stravné lístky - koniec roka
 245. Nezdanitelna čast na manželku.
 246. ochrana osobných údajov- treba niečo doplniť v roku 2018?
 247. Dovolenka - výpočet pravdepodobného priemeru bez rozhodujúceho obdobia
 248. Vrátenie poistného pri spätne priznanom dôchodku
 249. výpočet platu ekonómky na základnej škole
 250. kod prihlasenia do ZP