PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Chceme dat zamestnancom balicek vitaminov na podporu imunity. Ale nechceme im to zdanovat. Ake su moznosti?
 2. Datum platnosti pri zaradeni do vyššieho platoveho stupňa v školstve
 3. Odpracované dni_výplatná páska
 4. Platí dohodár odvody do ZP ak je vedený na úrade práce?
 5. Má zamestnávateľ povinnosť dávať druhú prestávku v práci?
 6. Nárok na dovolenku dlhodobá PN
 7. Má zamestnanec nárok na nemocenské dávky
 8. Môže zamestnanec využiť ZV - lekára aj keď má poobednú zmenu?
 9. nadčas v nepretržitej prevádzke
 10. Dovolenka pri nepravidelnej pracovnej dobe
 11. Okamžité skončenie PP.
 12. nárok na sprevádzanie člena domácnosti
 13. Pracovna doba a pracovna cesta
 14. Výpoveď daná zamestnávateľom a odstupné, ochranná lehota
 15. RZZP pri odklade DP za rok 2017
 16. 3/4 úväzok v nepretržitej prevádzke
 17. prihlasovanie do sociálky
 18. Cestovné náhrady počas víkendu
 19. Z akého obdobia sa mi bude počítať výška materskej?
 20. Môžeme opätovne prijať zamestnanca, ktorému bolo vyplatené odstupné z dôvodu dlhodobej pracovnej nespôsobilosti?
 21. Môže žena poberať daňový bonus na dvojročné dieťa, keď sa zamestnala, ale ešte stále poberá aj rodičovský príspevok?
 22. Absencie zamestnanca
 23. Nová nezdaniteľná časť ZD na zaplatenú úhradu v kúpeľoch - ako vydokladovať pri RZ?
 24. zdravotné poistenie zamestnanca - cudzinca
 25. Ked mame zabehnuty standard 2. predlzovania doby urcitej na dalsi 1 rok, mozem v pripade 1 cloveka spravit vynimku a predlzit mu 2.x zmluvu len na 4 mesiace?
 26. Nárok na dovolenku pri nástupe na materskú dovolenku
 27. Škoda spôsobená zamestnancom zamestnávateľovi
 28. Pracovný úväzok 24 hodín týždenne
 29. Výplatná páska poštou
 30. Mzdový systém
 31. Správne vyplnenie ELDZ
 32. Kratši pracovný čas a nadčas?
 33. zaradenie tajomníčky v škole
 34. Memorandum o úprave platových pomerov
 35. Výmenný listok obvodný lekár
 36. PP na dobu určitú
 37. Keď nieje pre zamestnanca robota, môže ostať doma?
 38. Vyslaný zamestnanec
 39. Vyslaný zamestnanec_Mzda
 40. Ukončenie TPP-PN-preplatenie dovolenky
 41. zaokrúhľovanie funkčného platu
 42. Dohodár evidovaný na ÚPSVaR
 43. Kedy sa mám zaevidovať na úrad práce keď som ešte na PN,ale 30.9. mi končí zmluva na dobu určitú?
 44. Materská, nevyčerpaná dovolenka, odstupné
 45. Vydatá dcéra a daňový bonus
 46. Dohodári a príplatok za prácu v sobotu
 47. Možem akceptovať na vyplatenie daňového bonusu stredoškoláka Potvrdenie zo školy na účely prídavku na dieťa?
 48. Rodinné prídavky
 49. Mzda za prácu vo sviatok ?
 50. Nárok na dovolenku za obdobie čerpania MD
 51. materská dovolenka a nárok na dovolenku
 52. Započítaná prax
 53. osetrenie lekara a kratenie
 54. špeciálna pedagogika
 55. Ako funguje nárok na doprovod rodinného príslušníka - 10 dní?
 56. dátum účinnosti dodatku prac. zmluvy
 57. Onkopacient a invalidný dôchodok
 58. Sme dvojzmenná prevádzka?
 59. Výplatná páska - účtovanie
 60. Priemerný mesačný zárobok
 61. PREKAŽKA V PRACI - pohreb manželky
 62. Minimalna mzda pri pohyblivej zlozke
 63. Nevycerpana dovolenka z minuleho roka - kratenie dovolenky
 64. dohodár cestovné
 65. Platené voľno_pohreb otca
 66. daňový bonus za 9/2018
 67. Pravdepodobný mesačný vymeriavací základ.
 68. Nadčasy - neplatené
 69. ist na ID alebo urad
 70. RZ zdravotná
 71. Pracovná cesta počas MD
 72. výstupná lekárska prehliadka
 73. EXEKÚCIA - Dobre rozumiem, podľa vloženej prílohy, že zamestnancovi treba zraziť celú výplatu ?
 74. invalidny dôchodok nad 70% a uplatnovanie nczd mesacne?
 75. dva pracovné pomery a PN
 76. sedenie na pracovisku
 77. dohody dôchodcov a výnimky
 78. Exekúcia
 79. Zdokladovanie zmeny rodinného stavu po svadbe
 80. Dodatok k pracovnej zmluve
 81. Pracovný fond
 82. Nepretržity odpočinok
 83. Bude stačiť takto vymedziť skutok na okamžité skončenie PP pre reťazovú absenciu?
 84. dostal som vypoved
 85. Vznik dovolenky počas MD
 86. Osobitná stupnica platových taríf zamestnancov vo verejnom záujme od 1.1.2018
 87. Mám správny postup pri ukončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom?
 88. Nárok na stravné lístky
 89. starobny dôchodca a odv.ulava
 90. Môžem byť na očr ked pracujem a poberam rodicovsky prispevok?
 91. ako zadať v olympe ak jeden den odpracuje zamestnanec viac a druhy den menej
 92. Nárok na dovolenku - výpočet
 93. vyslanie zamestnanca
 94. dohoda o vyslaní zamestnanca
 95. Danova exekucia
 96. Nepretržitý denný odpočinok
 97. Doručenie PN zamestnávateľovi
 98. Nástup cudzinca do zamestnania
 99. cestovné
 100. Práca počas rodičovskej dovolenky
 101. Nárok na dovolenku
 102. Nariadenie o nahlasovaní čerpania dovolenky
 103. Náhradná pracovná zmluva a jej dodatok
 104. Skončenie pracovného pomeru dohodou zo strany zamestnanca
 105. dovolenka pri pp na dobu určitú
 106. Náhradné voľno za nadčas
 107. Zaradenie do platovej triedy
 108. Preplatok odvodov pri starobnom dôchodku
 109. "Služba za službu" medzi FO a PO - ide o zamestnanie?
 110. živnosť v rakúsku a prac. pomer na slovensku
 111. Pracovná zmluva - podmienka zamestnávateľa
 112. Opustenie pracoviska pocas prestavky
 113. PN + Rodičovský
 114. Výška odstupného po 35 rokov práce - § 63. ost.1, písm. b)
 115. Doručenie Výpovede podľa § 63, odst. 1, písm. b)
 116. Dva priplatky za nedelu?
 117. Kolko spatne mozem ziadat o opravu vo vyplatnej paske
 118. Nevyplatene odchodne
 119. Čo všetko je potrebné pri výpovedi z nadbytočnosti ?
 120. Otec na materskej - ELDP
 121. Starobný dôchodca a príjem z TPP
 122. Dohodar a vstupna lekarska prehliadka.
 123. zrážka zo mzdy za neodpracované hodiny
 124. Môžem ukončiť prac pomer okamžite, ak odišla na MD v 7/2015 a odvtedy nekomunikuje.
 125. Zrusenie dohody o vykonani prace
 126. prednostná exekúcia
 127. krátenie dovolenky počas materskej a rodičovskej dovolenky?
 128. Exekučný príkaz - dvaja povinní
 129. Komu odniest potvrdenie na penazite davky za PN?
 130. Prepočet dovolenky
 131. materske po odstupnom
 132. Ako sa ochrániť ak zamestnávateľ potrebuje aby som pracovala na dohodu popri MD ?
 133. Ukončenie štúdia a uplatnený daňový bonus
 134. odmena za prácu vo sviatok a v nedeľu u šoféra autobusu
 135. Musí byť pri zmene agentúry dočasného pridelenia ale u toho istého užívateľského zamestnávateľa v novej zmluve dohodnutá skúšobná doba?
 136. Vie mi niekto poslať vzor tlačiva potvrdenie o zamestnaní v r.2003 ?
 137. 2 tyzdne po sebe nocna zmena
 138. Zmena pracovného úväzku
 139. podpora v nezamestnanosti
 140. pracovna zmluva pravoplatnosť
 141. Deň voľna pri pracovnom jubileu
 142. Stará dovolenka z roku 2017 a jej preplatenie
 143. dovolenka po navrate z rodicovskej dovolenky
 144. Rizikové pracovisko-príplatok pre szčo?
 145. Pracovná zmluva so slovenským zamestnávateľom s výkonom práce v Nemecku:
 146. Stravne v praci
 147. Je praca vo sviatok nadcasom?
 148. Zaradenie ped. zamestnanca
 149. Nový pracovník odpracoval 1 deň
 150. Dovolenka
 151. ukončenie pp a pn
 152. Ako krátiť Dovolenku ak PN prechádza z jedného roka do druhého?
 153. Stručná charakteristika práce asistent učiteľa
 154. Člen DR v akciovej spoločnosti a odvody
 155. Zdravotné poistenie v ČR
 156. Matersky prispevok poberany otcom dietata
 157. Duplicitne podaný mesačný prehľad na DÚ
 158. Konateľka a materské
 159. Ako ukončiť PN?
 160. nepretržitá prevádzka a časový fond
 161. Môže mi zamestnávateľ nevyplatiť príplatok za sviatok ak som pracoval cez sviatok a ako náhradu som mal voľno iný deň?
 162. zahraničná služobná cesta počas sviatku na SK
 163. Dva TPP u rôznych zamestnávateľov a vysielanie na pracovnu cestu.
 164. Vyplacanie nemocenskeho
 165. Materská z dvoch HPP.
 166. Vyplacanie PN po skonceni MD
 167. Može mať jeden človek v jednej firme viacero dohôd o pracovnej činnosti?
 168. Aký je nárok na lekára pri pohyblivej pracovnej dobe?
 169. Som nezamestnaný a pred dôchodkovým vekom, ale dostal som pracovnú ponuku - aký pracovný vzťah je najlepší?
 170. absencia a následná PN
 171. Rozhodné obdobie pre výmer PN
 172. Ako krátim dovolenku pri PN?
 173. Narok na minimalnu mzdu mesacnu/hodinovu
 174. Novy zamestnanec a GDPR
 175. Aká je výška daňového bonusu od 1.7.2018?
 176. Od akej sumy a koľko dania študenti zo svojej mzdy ?
 177. Miesto výkonu práce_cestovné náhrady
 178. Je výpočet nároku na dovolenku správny?
 179. "Prechod" podnikania z FO na PO
 180. Ako správne vystaviť aditívny výkaz pre ZP
 181. Uctovnicka neuplatnila nezdanitelnu cast zakladu dane ani danovy bonus na deti
 182. Ráta sa do doby 270 dní nároku na materské matky aj dohoda o pracovnej činnosti?
 183. Úradníkov "púšťajú domov" po 4 hodinách práce?
 184. Pravdepodobný zárobok u hodinovo odmeňovaných zamestnancov
 185. Je výpočet dovolenky správny?
 186. Výpoveď dohodou počas PN
 187. Nahlasenie zmeny bydliska zamestnanca v SP a ZP
 188. práca v štátny sviatok
 189. Pracovné zmluvy a kontrola zo strany inštitúcií.
 190. RZZP zamestnanca a dividendy
 191. Výpoveď zo strany zamestnávateľa
 192. Vstupná lekárska prehliadka - pri opakovanom nástupe do zamestnania u toho istého zamestnávateľa
 193. Ako mám presne rozumieť pojmu - doručiť do 2 týždňov pred predpokladaným dátumom skončenia pracovného pomeru?
 194. Priemer na dovolenku
 195. Zmena ID na starobný a odvody
 196. nárok na dovolenku
 197. Vyhlásenie_NČZD
 198. Vykonanie inventarizácie
 199. nahlásenie oznamovacej povinnosti ZP Dôvera
 200. Denny vymeriavaci základ pri PN
 201. Nárok na stravný lístok - spoločný výlet organizácie
 202. Zvýšenie mzdy a prepočet
 203. Invalidný dôchodca a ZŤP
 204. Podpora v nezamestnanosti
 205. materské
 206. OČR
 207. Môžem poberať rodičovský príspevok a zároveň pracovať, keď budem mať dieťa v škôlke?
 208. Zamestnanec odmieta nastúpiť do práce po rodičovskej dovolenke
 209. nevyplatenie odmeny štatutárom
 210. sociálny fond
 211. Príplatok za sobotu a nedeľu - fixný plat
 212. Doktorand a dohoda o vykonaní pracovnej činnosti
 213. volno kvoli elektrike - preplatenie
 214. Preplatenie odpracovaného sviatku u zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou
 215. znížené zdravotné odvody - zástupca primátora
 216. nárok na nemocenské
 217. Ukončenie PP a RD
 218. Podpora v nezamestnanosti - prerusena zvnost a skoncenie TPP
 219. Garančné poistenie
 220. Otec na materskej a dieta v skolke
 221. NČZD
 222. ukončenie rodičovskej dovolenky a vypoved
 223. pozastavená živnosť a pracovná zmluva
 224. Dva pracovné pomery z toho jeden uzatvorený v ČR druhý na SK
 225. Zlé meno na registračnom liste
 226. Práca cez sviatok - náhradné voľno
 227. dochodca vynimka pri DoVP - nepravidelny prijem
 228. Nepreplatenie dovolenky po skončení pracovného pomeru
 229. Cas medzi skoncenim PP a nastupom na MD -ako mám postupovať?
 230. Práca v zahraničí aj na Slovensku
 231. Nezrovnalosť vo vyplatnej paske
 232. Daňový bonus - zamestnané dieťa
 233. materská : zotrvať v zamestnaní aj napriek viac ako 50% zníženiu mzdy?
 234. preplatenie nevycerpanej dovolenky a dovolenkovy listok
 235. skrátený pracovný pomer
 236. Zamestnanie poliakov je často lacnejšie ako vyslanie nášho slovenského zamestnanca?
 237. ako vypočítať nadčasy počas mesiaca s plateným sviatkom
 238. Exekúcia na výživné obdobie 1989-2006
 239. Ročné zúčtovanie ZP
 240. Môže kandidovať na funkciu starostu zamestnanec obce ???
 241. krátenie dovolenky počas pn
 242. nárok na materskú
 243. Pravdepodobný zárobok
 244. Neprevzatie písomnosti zamestnancom
 245. Poučenie osoby oprávnenej spracovávať osobné údaje
 246. Koniec doby urcitej a PN
 247. Paragraf na skončenie pracovného pomeru za krádež
 248. Zmluva o výkone činnosti športového odborníka
 249. príplatok za nočnú prácu
 250. Poskytnutie gastrolistkov