PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Vyplata nemocenskej davky pri skratenom prac. pomere.
 2. Narok na dovolenku
 3. Narok na matersku pri TPP na 10 hodin tyzdenne
 4. Zaradenie príslušníka mestskej polície do vyššej platovej triedy
 5. Vrátený preplatok zo ZP
 6. Otec na materskej, odvody nový pracovný pomer
 7. Doplnok ku pracovnej zmluve Vzor
 8. poukažky zo socialneho fondu vo výpovedi
 9. Existuje povinnosť poistiť zamestnanca-vodiča dodávky pri pracovných cestách?
 10. Doba neurčitá/určitá
 11. Ako postupovať ak mi prišla nižšia mzda ako mám v zmluve?
 12. Zrážky nad rámec zákona
 13. Priemerný hodinový zárobok
 14. PN pri pracovnom úraze
 15. Odmena prednášajúcemu
 16. Predĺženie doby určitej
 17. Novela zákona č.553/2003 Z. z
 18. Výpočet nadčasov
 19. Dovolenka Zamestnávateľ chce prikázat vybranie dovolenky aj cez nočnú
 20. Platí sa poistné aj zo živnosti aj ako samoplatiteľ?
 21. Je možné vyplatiť 14. plat bez 13-teho?
 22. mimoriadna odmena pre zamestnanca
 23. Dodatočná odvodová úľava SP
 24. Nástup na MD a DPČ?
 25. Náhrada príjmu vzniká nárok.
 26. Rodičovský príspevok a pracovný pomer
 27. narok na pn
 28. Nárok na dovolenku
 29. Úplné znenie zákona aj so zapracovanými zmenami.
 30. riaditeľské voľno
 31. Vypocet materskej
 32. Ako získať maximálnu podporu po ukončení RD?
 33. Materská dovolenka u zamestnanca - otca dieťaťa, ako postupujem voči sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni?
 34. Tyzdenny pracovny cas
 35. potrebujem zápočtový list z Českej republiky z roku 1987 do roku1991
 36. PZ a dodatok k PZ
 37. Ako dlho platí žiadosť o preradenie na inú prácu keď dáva zamestnanec zamestnávateľovi?
 38. Preradenie na inú prácu - zamestnanec => zamestnávateľovi
 39. Môže bývalý zamestnávateľ podať ako referenciu informáciu o tom, že som na materskej dovolenke?
 40. opatovne uzavretie pracovneho pomeru
 41. Národné projekty ÚPSVaR - zamestnanávanie ambulantnou formou a formou terénnej práce
 42. Príplatok za sobotu - platia sa aj minúty?
 43. Mam narok na platene volno na sprievod manzelky k lekarovi ak je na rodicovskej?
 44. Strata cest.lístkov a vyúčtovanie cest.príkazov
 45. 13 plat oslobodenie do 500 €
 46. projekt ESF - dohoda či HPP?
 47. Občasná práca z domu_pracovná zmluva
 48. kde nájdem znenie nového §152a Zákonníka práce, platného od 1.1.2019?
 49. Pn v ochrannej dobe
 50. Vyplatia mi fixnú mzdu keď ukočnim pracovný pomer v polke mesiaca v skúšobnej dobe?
 51. PP z doby určitej dodatkom na dobu neurčitú -platí 3 mesačná skúšobná doba
 52. Prihláška do ZP - občan ZŤP
 53. Dohoda o brig.práci študenta
 54. Môžu sa hodiny z nadčasov prenášať do nového roka?
 55. Odoslanie odhlasky pri neukoncenej dohode o vykonani prace
 56. skrátený úväzok - nárok na dovolenku, priemerka
 57. Zmena pracovnej poziicie
 58. Narok na odmenu pri jubileu
 59. Invalidný dôchodca s mierou postihnutia do 70% a odvodova výnimka
 60. Praca nadcas s podpisanou dodatkom na dalsich 250h
 61. Výpočet nároku na dovolenku po opakovanej MD a RD
 62. Rovnomerne rozvrhnutý čas a nedodržiavanie 2 dní voľna
 63. Nočná práca
 64. Dohode o cinnosti - mesacny fond pri sviatkoch, vypocet odmeny
 65. Aký mám nárok na dovolenku po MD a RD?
 66. Práca vo sviatok pri mesačnej mzde.
 67. Nám nárok na očr ak je manželka na rodičovskej a pracuje na dohodu?
 68. Skúšobná doba a vypoved
 69. Môžem preniesť dovolenku z roku 2017 ak ju nemohli vyčerpať kvôli dlhodobej PN?
 70. výpoveď počas PN
 71. Preradenie na inú pracovnú pozíciu po návrate z rodičovskej dovolenky
 72. Veľmi nízke nemocenské - kde je problém?
 73. Starosta obce a KZ v ktorej je dohodnutá vyššia sadzba náhr.príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 74. Okamžité skončenie PP kvôli falšovaniu dochádzky
 75. Maximálny vymeriavací základ pri PN
 76. Ako s konateľom od januára, ak chce ísť do dôchodku a bude brať odplatu za konateľstvo?
 77. Môžeme dať zamestnancom stravné lístky navyše hradené komplet zo sociálneho fondu?
 78. priemerný zárobok pri skrátenom prac. úväzku
 79. protokol o vyradeni stravnych listkov pre ucely nakupu
 80. Nesprávne vyplatený bonus v predchádzajúcom roku -pohľadávka, daň
 81. Navsteva lekara-nahrada mzdy
 82. Otec na materskej
 83. Výpoveď - otec - materská dovolenka
 84. Koncoročné odmeny
 85. ukončenie PP po dlhodobej PN a odvody
 86. Okamžité skončenie PP pre porušenie pracovnej disciplíny.
 87. Ako by mala byť vyhotovená dohoda o zrážkach?
 88. Krátenie dovolenky MD, RD
 89. Zmena pracovného úväzku a mzda
 90. Skončenie PP v skúšobnej dobe.
 91. pokuta za neskoré prihlásenie zamestnanca
 92. Potvrdenie o dĺžke zamestnania a o zápočte dôb zamestnania
 93. Výpočet počtu odpracovaných rokov na zaradenie do správneho mzdového stupňa
 94. Koncoročná poukážka počas neplateného voľna
 95. Brigáda
 96. Výpoveď zo strany zamestnanca
 97. BOZP a elektrotechnické vzdelanie
 98. Platba za opatrovanie dieťaťa
 99. Ako konať s nevyplatenou celou mzdou.
 100. Zamestnanec v dvoch štátoch EU, ročné zúčtovanie dane
 101. Dal som výpoved ale pred koncom lehoty som na pn
 102. Pracovná zmluva pre cudzinca
 103. Zdravotné poistenie
 104. Zamestnanec z Ukrajiny
 105. Preplatenie dovolenky pri skončení PP
 106. keď je dohoda o vykonaní práce od 23.11.2018- 2.12.2018 - je to dohoda s pravidelným príjmom.
 107. Účtovanie štátneho sviatku
 108. Zastupovanie zastupovanej pracovníčky na MD a RD
 109. opatrovateľka z Rakúska
 110. Ako účtovať mzdu zamestnancovi na projekt z ÚP ?
 111. Tlačivo A1 - Potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia
 112. Počítam správne nárok na preplatenie dovolenky???
 113. Zníženie úväzku
 114. Ako postupovať, ak zamestnávateľ zmení miesto pracoviska?
 115. Ako nastaviť vianočné/koncoročné odmeny?
 116. Kedy mám nárok na odstupné
 117. Refakturácia mzdových nákladov.
 118. DPČ - exitujé finančný strop?
 119. Čo má prednosť exekučný príkaz alebo dohoda o zrážke zo mzdy
 120. Výpoveď §63 ods.1 písm.b)
 121. Nenávratný finančný príspevok -OP ľudské zdroje z Európskeho soc.fondu
 122. Znížená sadzba poistného
 123. 2 pracovné zmeny v 1 deň
 124. Odchodné
 125. Preplatok rz zamestnanec
 126. Otec na materskej_krátenie dovolenky
 127. delimitacia zamestnancov - uplatnenie obednej prestavky v pracovnom čase
 128. Money S3 - zadanie choroby
 129. vyplatenie odchodného po ukončení TPP
 130. Práca v sobotu a vo sviatok 17.11.
 131. Doba určitá a dátum zmeny PP
 132. nepracovný úraz a PN
 133. Zamestnávanie cudzincov
 134. Zdravotne odvody pri dohode - dobrovolne nezamestnany
 135. Príplatky za nočnú prácu v sobotu, v nedeľu
 136. Davka v nezamestnanosti po rodicovskej dovolenke
 137. Príplatok za prácu v noci vodiča pri jednorazovej služobnej ceste.
 138. Mám nárok na odstupné v tomto prípade ?
 139. Minimálna mzda a pracovná zmluva
 140. ukončenie PP dohodou
 141. Neplatené voľno a PN súčasne
 142. Môže si zamestnankyňa preniesť dovolenku vzniknutú v roku 2016 za MD do roku 2019?
 143. náležitosti pracovnej zmluvy dovolenka+ výpovedná doba
 144. platenie príplatkov ku mzde za smenu, ktorá presahuje do nasledujúceho dňa
 145. Dovolenka počas MD a RD krátenie
 146. Môžem čerpať novú dovolenku pred nástupom na MD?
 147. Aké príplatky použiť pri práci vo sviatok v sobotu a bude to nadčas?
 148. od akého dátumu je nárok na preradenie do vyššej platovej triedy po absolvovaní atestačnej skúšky
 149. Nemyslíte, že tabuľkové platy (v prípade, že z-teľ sa riadi Zákonníkom práce) odporujú §119a Zákonníka práce?
 150. Výkon funkcie člena volebnej komisie - účasť na školení
 151. Dohoda o pracovnej činnosti - sviatok
 152. poberanie daňového bonusu
 153. paragraf z čiech
 154. Práca vo sviatok
 155. Daňový bonus
 156. Mám nárok na materský príspevok z ďalšieho pracovného pomeru ?
 157. Čerpanie dovolenky pred nástupom na materskú, výpočet
 158. Výplatný termín pri skončení prac. pomeru.
 159. pohreb - narok na volno?
 160. Ako sa prepláca dovolenka u učiteľa s riadnym úväzkom rozložených do 4 dní- piaty si čerpá dovolenku
 161. Víno v darčekovej taške ako nepeňažný príjem
 162. krátenie dovolenky pri zmene pracovného času
 163. Čo potrebujem k tomu aby som mohla začať vyplácať daňový bonus?
 164. Školenie zamestnanca
 165. výkaz SP a nepravidelný príjem
 166. Podpora v nezamestnanosti
 167. Pracovný pomer - doba určitá
 168. dovolenka pri pracovnom čase kratšom ako 20 hodín týždenne
 169. Štátnozamestnanecký pomer a iná práca
 170. Môže zamestnávateľ skrátiť pracovný čas na určitú časť roka?
 171. Materská
 172. Odchodné a priemerný hodinový zárobok
 173. Dochádzka
 174. Sviatok a praca
 175. Dve exekúcie - poukazovanie prostriedkov
 176. Interna smernicu ohladom skolenia zamestnancov?
 177. Materska dovolenka-narok
 178. Potrebné vzdelanie ekonómky
 179. Ako má byť zaplatená práca vo sviatok ak zamestnanec nemal pracovať a pracoval ?
 180. Práca vo sviatok
 181. mzda 31.10. a 1.11.
 182. Preplatenie dovolenky
 183. Môže mi dať zamestnávateľ výpoveď v deň nástupu na PN?
 184. 4 hodiny odpracovanie sučasne so začiatkom PNky
 185. Odchodné
 186. Zmeny v daňovom vyhlásení
 187. Je možné poskytnúť nepeňažné plnenie zo SF pre zamestnankyňu na MD?
 188. Považuje sa práca vo sviatok za prácu nadčas ?
 189. Daňové vyhlásenie
 190. Exekúcia a RZZP
 191. Potvrdenie pre dohodára
 192. Aký má byť predpokladaný vymeriavací základ na OČR pre úkolovú pracovníčku po rodičovskej dovolenke?
 193. Rozviazanie pracovného pomeru
 194. Opakované predĺženie dohody
 195. Dane v nemecku
 196. Nezdaniteľná časť ZD rezidenta pracujúceho v zahraničí
 197. Príspevok na rekreáciu - zamestnávateľ majiteľ hotela
 198. nárok na dávku v nezamestnanosti po ukončení RD
 199. Pracovný asistent pre konateľa - ZŤP
 200. Výpočet materskej
 201. Práca vo sviatok, príplatky a náhradné voľno
 202. Zamestnanec s VŠ vzdelaním - povinnosť zaradiť do vyššej platovej triedy?
 203. Výplata ročnej odmeny predsedovi SVB vs. SP
 204. invalidný čiastočný dôchodok v Čechách a nástup na starobný dôchodok na Slovensku - zruší sa?
 205. nástup na predčasný dôchodok
 206. čerpanie dovolenky
 207. PN v ochr.lehote a začiatok živnosti
 208. Výpočet pedagogickej praxe
 209. pokladna elkom prestala komunikovat s pc
 210. Ako mám postupovať pri zmluve na dobu určitú, ak som odpracoval o deň navyše?
 211. Ukončenie dohody_doklady
 212. zvýšenie mzdy v strede mesiaca?
 213. kontrola výpočtu mzdy
 214. Zamestnanci - úmrtie szčo 30.09.18 - pokračovateľom syn ?
 215. Registrácia ZČ na DÚ
 216. Softip-tvorba fomularov
 217. vypoved dana zamestnavatelom
 218. Dohoda o brigadnickej praci studentov a denne studium v zahranici
 219. Tlačivo od zamestnávateľa
 220. vypoved dana zamestnavatelom
 221. Exekučná zrážka
 222. Co mi vyplyva z dohody?
 223. Príspevok na rekreáciu podľa novely Zákonníka práce
 224. Vyplatenie odmeny po ukončení prac. pomeru
 225. Inšpektorát práce nepomohol, čo ďalej?
 226. Odchodné a priemerná mzda
 227. Dohodári a potvrdenie
 228. vyplnenie osobneho dotaznika
 229. Čerpanie dovolenky
 230. Dve služobné autá na súkromné účely v mesiaci - zdanenie
 231. Domácka práca (§52 zákonník práce) evidencia pracovného času - áno/nie
 232. platová trieda pre technika počítačovej siete vo verejnej službe
 233. Odvodová úľava dôchodca - prihlásenie do SP
 234. Priznaný ID - pokles o 45 % a odvody
 235. Výpoveď resp. skončenie PP dohodou zo strany zamestnávateľa
 236. Ako prihlásiť študenta, ktorý ma podpísané čestné vyhlásenie?
 237. Som inval.dochodca a pracujem na dohodu. ked pojdem na PN-ku , v akej vyske bude denna vyska PN-ky?
 238. Ekonómka školy-zaradenie do platovej triedy
 239. POMB posledný rok - započítavanie do dôchodku
 240. Pracovný pomer dôchodcu a dohoda oslobodená od dôchodkového poistenia (200,- eur)
 241. Sviatok v pracovný deň
 242. pedagogický dozor v zahraničí
 243. Dovolenka 2 tyzdne nepretrzite
 244. mám napísať výpoveď ako zamestnanec t.č. na PN a spätne mám priznaný st.dôchodok /od 11.2017/ ?
 245. nárok na dovolenku pri nepretržitej prevádzke
 246. narok na matersku otec szco
 247. dvojzmenná prevádzka?
 248. Oznamenie skoncenia PP v SD zamestnancovi
 249. zamestnaný + szčo - odvody do zdravotnej
 250. Ak pripadá sviatok na nedeľu mám platený sviatok aj nedeľu