PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mzdové účtovníctvo a personalistika
 1. Platí sa poistné aj zo živnosti aj ako samoplatiteľ?
 2. Je možné vyplatiť 14. plat bez 13-teho?
 3. Pomerná časť dovolenky
 4. mimoriadna odmena pre zamestnanca
 5. Dodatočná odvodová úľava SP
 6. Nástup na MD a DPČ?
 7. Náhrada príjmu vzniká nárok.
 8. Rodičovský príspevok a pracovný pomer
 9. narok na pn
 10. Nárok na dovolenku
 11. Úplné znenie zákona aj so zapracovanými zmenami.
 12. riaditeľské voľno
 13. Vypocet materskej
 14. Ako získať maximálnu podporu po ukončení RD?
 15. Materská dovolenka u zamestnanca - otca dieťaťa, ako postupujem voči sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni?
 16. Tyzdenny pracovny cas
 17. potrebujem zápočtový list z Českej republiky z roku 1987 do roku1991
 18. PZ a dodatok k PZ
 19. Ako dlho platí žiadosť o preradenie na inú prácu keď dáva zamestnanec zamestnávateľovi?
 20. Preradenie na inú prácu - zamestnanec => zamestnávateľovi
 21. Môže bývalý zamestnávateľ podať ako referenciu informáciu o tom, že som na materskej dovolenke?
 22. opatovne uzavretie pracovneho pomeru
 23. Národné projekty ÚPSVaR - zamestnanávanie ambulantnou formou a formou terénnej práce
 24. Príplatok za sobotu - platia sa aj minúty?
 25. Mam narok na platene volno na sprievod manzelky k lekarovi ak je na rodicovskej?
 26. Strata cest.lístkov a vyúčtovanie cest.príkazov
 27. 13 plat oslobodenie do 500 €
 28. projekt ESF - dohoda či HPP?
 29. Občasná práca z domu_pracovná zmluva
 30. kde nájdem znenie nového §152a Zákonníka práce, platného od 1.1.2019?
 31. Pn v ochrannej dobe
 32. Vyplatia mi fixnú mzdu keď ukočnim pracovný pomer v polke mesiaca v skúšobnej dobe?
 33. PP z doby určitej dodatkom na dobu neurčitú -platí 3 mesačná skúšobná doba
 34. Prihláška do ZP - občan ZŤP
 35. Dohoda o brig.práci študenta
 36. Môžu sa hodiny z nadčasov prenášať do nového roka?
 37. Odoslanie odhlasky pri neukoncenej dohode o vykonani prace
 38. skrátený úväzok - nárok na dovolenku, priemerka
 39. Zmena pracovnej poziicie
 40. Narok na odmenu pri jubileu
 41. Invalidný dôchodca s mierou postihnutia do 70% a odvodova výnimka
 42. Praca nadcas s podpisanou dodatkom na dalsich 250h
 43. Výpočet nároku na dovolenku po opakovanej MD a RD
 44. Rovnomerne rozvrhnutý čas a nedodržiavanie 2 dní voľna
 45. Nočná práca
 46. Dohode o cinnosti - mesacny fond pri sviatkoch, vypocet odmeny
 47. Aký mám nárok na dovolenku po MD a RD?
 48. Práca vo sviatok pri mesačnej mzde.
 49. Nám nárok na očr ak je manželka na rodičovskej a pracuje na dohodu?
 50. Skúšobná doba a vypoved
 51. Môžem preniesť dovolenku z roku 2017 ak ju nemohli vyčerpať kvôli dlhodobej PN?
 52. výpoveď počas PN
 53. Preradenie na inú pracovnú pozíciu po návrate z rodičovskej dovolenky
 54. Veľmi nízke nemocenské - kde je problém?
 55. Starosta obce a KZ v ktorej je dohodnutá vyššia sadzba náhr.príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti
 56. Okamžité skončenie PP kvôli falšovaniu dochádzky
 57. Maximálny vymeriavací základ pri PN
 58. Ako s konateľom od januára, ak chce ísť do dôchodku a bude brať odplatu za konateľstvo?
 59. Môžeme dať zamestnancom stravné lístky navyše hradené komplet zo sociálneho fondu?
 60. priemerný zárobok pri skrátenom prac. úväzku
 61. protokol o vyradeni stravnych listkov pre ucely nakupu
 62. Nesprávne vyplatený bonus v predchádzajúcom roku -pohľadávka, daň
 63. Navsteva lekara-nahrada mzdy
 64. Otec na materskej
 65. Výpoveď - otec - materská dovolenka
 66. Koncoročné odmeny
 67. ukončenie PP po dlhodobej PN a odvody
 68. Okamžité skončenie PP pre porušenie pracovnej disciplíny.
 69. Ako by mala byť vyhotovená dohoda o zrážkach?
 70. Krátenie dovolenky MD, RD
 71. Zmena pracovného úväzku a mzda
 72. Skončenie PP v skúšobnej dobe.
 73. pokuta za neskoré prihlásenie zamestnanca
 74. Potvrdenie o dĺžke zamestnania a o zápočte dôb zamestnania
 75. Výpočet počtu odpracovaných rokov na zaradenie do správneho mzdového stupňa
 76. Koncoročná poukážka počas neplateného voľna
 77. Brigáda
 78. Výpoveď zo strany zamestnanca
 79. BOZP a elektrotechnické vzdelanie
 80. Platba za opatrovanie dieťaťa
 81. Ako konať s nevyplatenou celou mzdou.
 82. Zamestnanec v dvoch štátoch EU, ročné zúčtovanie dane
 83. Dal som výpoved ale pred koncom lehoty som na pn
 84. Pracovná zmluva pre cudzinca
 85. Zdravotné poistenie
 86. Zamestnanec z Ukrajiny
 87. Preplatenie dovolenky pri skončení PP
 88. keď je dohoda o vykonaní práce od 23.11.2018- 2.12.2018 - je to dohoda s pravidelným príjmom.
 89. Účtovanie štátneho sviatku
 90. Zastupovanie zastupovanej pracovníčky na MD a RD
 91. opatrovateľka z Rakúska
 92. Ako účtovať mzdu zamestnancovi na projekt z ÚP ?
 93. Tlačivo A1 - Potvrdenie o právnych predpisoch sociálneho zabezpečenia
 94. Počítam správne nárok na preplatenie dovolenky???
 95. Zníženie úväzku
 96. Ako postupovať, ak zamestnávateľ zmení miesto pracoviska?
 97. Ako nastaviť vianočné/koncoročné odmeny?
 98. Kedy mám nárok na odstupné
 99. Refakturácia mzdových nákladov.
 100. DPČ - exitujé finančný strop?
 101. Čo má prednosť exekučný príkaz alebo dohoda o zrážke zo mzdy
 102. Výpoveď §63 ods.1 písm.b)
 103. Nenávratný finančný príspevok -OP ľudské zdroje z Európskeho soc.fondu
 104. Znížená sadzba poistného
 105. 2 pracovné zmeny v 1 deň
 106. Odchodné
 107. Preplatok rz zamestnanec
 108. Otec na materskej_krátenie dovolenky
 109. delimitacia zamestnancov - uplatnenie obednej prestavky v pracovnom čase
 110. Money S3 - zadanie choroby
 111. vyplatenie odchodného po ukončení TPP
 112. Práca v sobotu a vo sviatok 17.11.
 113. Doba určitá a dátum zmeny PP
 114. nepracovný úraz a PN
 115. Zamestnávanie cudzincov
 116. Zdravotne odvody pri dohode - dobrovolne nezamestnany
 117. Príplatky za nočnú prácu v sobotu, v nedeľu
 118. Davka v nezamestnanosti po rodicovskej dovolenke
 119. Príplatok za prácu v noci vodiča pri jednorazovej služobnej ceste.
 120. Mám nárok na odstupné v tomto prípade ?
 121. Minimálna mzda a pracovná zmluva
 122. ukončenie PP dohodou
 123. Neplatené voľno a PN súčasne
 124. Môže si zamestnankyňa preniesť dovolenku vzniknutú v roku 2016 za MD do roku 2019?
 125. náležitosti pracovnej zmluvy dovolenka+ výpovedná doba
 126. platenie príplatkov ku mzde za smenu, ktorá presahuje do nasledujúceho dňa
 127. Dovolenka počas MD a RD krátenie
 128. Môžem čerpať novú dovolenku pred nástupom na MD?
 129. Aké príplatky použiť pri práci vo sviatok v sobotu a bude to nadčas?
 130. od akého dátumu je nárok na preradenie do vyššej platovej triedy po absolvovaní atestačnej skúšky
 131. Nemyslíte, že tabuľkové platy (v prípade, že z-teľ sa riadi Zákonníkom práce) odporujú §119a Zákonníka práce?
 132. Výkon funkcie člena volebnej komisie - účasť na školení
 133. Dohoda o pracovnej činnosti - sviatok
 134. poberanie daňového bonusu
 135. paragraf z čiech
 136. Práca vo sviatok
 137. Daňový bonus
 138. Mám nárok na materský príspevok z ďalšieho pracovného pomeru ?
 139. Čerpanie dovolenky pred nástupom na materskú, výpočet
 140. Výplatný termín pri skončení prac. pomeru.
 141. pohreb - narok na volno?
 142. Ako sa prepláca dovolenka u učiteľa s riadnym úväzkom rozložených do 4 dní- piaty si čerpá dovolenku
 143. Víno v darčekovej taške ako nepeňažný príjem
 144. krátenie dovolenky pri zmene pracovného času
 145. Čo potrebujem k tomu aby som mohla začať vyplácať daňový bonus?
 146. Školenie zamestnanca
 147. výkaz SP a nepravidelný príjem
 148. Podpora v nezamestnanosti
 149. Pracovný pomer - doba určitá
 150. dovolenka pri pracovnom čase kratšom ako 20 hodín týždenne
 151. Štátnozamestnanecký pomer a iná práca
 152. Môže zamestnávateľ skrátiť pracovný čas na určitú časť roka?
 153. Materská
 154. Odchodné a priemerný hodinový zárobok
 155. Dochádzka
 156. Sviatok a praca
 157. Dve exekúcie - poukazovanie prostriedkov
 158. Interna smernicu ohladom skolenia zamestnancov?
 159. Materska dovolenka-narok
 160. Potrebné vzdelanie ekonómky
 161. Ako má byť zaplatená práca vo sviatok ak zamestnanec nemal pracovať a pracoval ?
 162. Práca vo sviatok
 163. mzda 31.10. a 1.11.
 164. Preplatenie dovolenky
 165. Môže mi dať zamestnávateľ výpoveď v deň nástupu na PN?
 166. 4 hodiny odpracovanie sučasne so začiatkom PNky
 167. Odchodné
 168. Zmeny v daňovom vyhlásení
 169. Je možné poskytnúť nepeňažné plnenie zo SF pre zamestnankyňu na MD?
 170. Považuje sa práca vo sviatok za prácu nadčas ?
 171. Daňové vyhlásenie
 172. Exekúcia a RZZP
 173. Potvrdenie pre dohodára
 174. Aký má byť predpokladaný vymeriavací základ na OČR pre úkolovú pracovníčku po rodičovskej dovolenke?
 175. Rozviazanie pracovného pomeru
 176. Opakované predĺženie dohody
 177. Dane v nemecku
 178. Nezdaniteľná časť ZD rezidenta pracujúceho v zahraničí
 179. Príspevok na rekreáciu - zamestnávateľ majiteľ hotela
 180. nárok na dávku v nezamestnanosti po ukončení RD
 181. Pracovný asistent pre konateľa - ZŤP
 182. Výpočet materskej
 183. Práca vo sviatok, príplatky a náhradné voľno
 184. Zamestnanec s VŠ vzdelaním - povinnosť zaradiť do vyššej platovej triedy?
 185. Výplata ročnej odmeny predsedovi SVB vs. SP
 186. invalidný čiastočný dôchodok v Čechách a nástup na starobný dôchodok na Slovensku - zruší sa?
 187. nástup na predčasný dôchodok
 188. čerpanie dovolenky
 189. PN v ochr.lehote a začiatok živnosti
 190. Výpočet pedagogickej praxe
 191. pokladna elkom prestala komunikovat s pc
 192. Ako mám postupovať pri zmluve na dobu určitú, ak som odpracoval o deň navyše?
 193. Ukončenie dohody_doklady
 194. zvýšenie mzdy v strede mesiaca?
 195. kontrola výpočtu mzdy
 196. Zamestnanci - úmrtie szčo 30.09.18 - pokračovateľom syn ?
 197. Registrácia ZČ na DÚ
 198. Softip-tvorba fomularov
 199. vypoved dana zamestnavatelom
 200. Dohoda o brigadnickej praci studentov a denne studium v zahranici
 201. Tlačivo od zamestnávateľa
 202. vypoved dana zamestnavatelom
 203. Exekučná zrážka
 204. Co mi vyplyva z dohody?
 205. Príspevok na rekreáciu podľa novely Zákonníka práce
 206. Vyplatenie odmeny po ukončení prac. pomeru
 207. Inšpektorát práce nepomohol, čo ďalej?
 208. Odchodné a priemerná mzda
 209. Dohodári a potvrdenie
 210. vyplnenie osobneho dotaznika
 211. Čerpanie dovolenky
 212. Dve služobné autá na súkromné účely v mesiaci - zdanenie
 213. Domácka práca (§52 zákonník práce) evidencia pracovného času - áno/nie
 214. platová trieda pre technika počítačovej siete vo verejnej službe
 215. Odvodová úľava dôchodca - prihlásenie do SP
 216. Priznaný ID - pokles o 45 % a odvody
 217. Výpoveď resp. skončenie PP dohodou zo strany zamestnávateľa
 218. Ako prihlásiť študenta, ktorý ma podpísané čestné vyhlásenie?
 219. Som inval.dochodca a pracujem na dohodu. ked pojdem na PN-ku , v akej vyske bude denna vyska PN-ky?
 220. Ekonómka školy-zaradenie do platovej triedy
 221. POMB posledný rok - započítavanie do dôchodku
 222. Pracovný pomer dôchodcu a dohoda oslobodená od dôchodkového poistenia (200,- eur)
 223. Sviatok v pracovný deň
 224. pedagogický dozor v zahraničí
 225. Dovolenka 2 tyzdne nepretrzite
 226. mám napísať výpoveď ako zamestnanec t.č. na PN a spätne mám priznaný st.dôchodok /od 11.2017/ ?
 227. nárok na dovolenku pri nepretržitej prevádzke
 228. narok na matersku otec szco
 229. dvojzmenná prevádzka?
 230. Oznamenie skoncenia PP v SD zamestnancovi
 231. zamestnaný + szčo - odvody do zdravotnej
 232. Ak pripadá sviatok na nedeľu mám platený sviatok aj nedeľu
 233. PN po 52 týždni
 234. zapoctový list pri trvani pracovného pomeru
 235. nahlásenie zamestnanca
 236. Archivovanie - potvrdenie o zdanit.príjmoch
 237. Vyplatenie odstupného
 238. Zamestnanci zamestnaní na 20 hod MESAČNE
 239. zamestnanec s A1 ukončenie PP a odvody v Holandsku?
 240. Príplatok za prácu v sobotu cez sviatok
 241. ako dlho sa môže čerpať neplatné voľno?
 242. prehliadka
 243. Platenie sviatkov priemerom pri mesačnej mzde
 244. Moze zamestnanec ktory 2,5 roka zastupoval RD, ktora este neskoncila, ale presuva sa na ineho zamestnnaca, dostat dobu urcitu?? A ak ano do kedy??
 245. Predčasný penzista - zamestaný na dohodu o vykonaní práce
 246. Materská - dva pracovné pomery
 247. Nárok na daňový bonus pri prerušení štúdia VŠ
 248. Aký čas by ste preferovali ako stály čas? Letný čas alebo zimný čas?
 249. Pn popri materskej
 250. Príplatky za služobnú cestu v sobotu a v nedeľu ( odmeňovanie podľa 553 / 2003 Verejný záujem. ) .