PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a dane
 1. Pri fa za domény obdobie 2014-2015 robíte čas. rozlíšenie?
 2. Ready made s.r.o. - pokračovanie v účtovníctve
 3. prispevok na podnikanie prisiel pred zacatim podnikania
 4. Darčekové poukážky v RO
 5. Služobné motorové vozidlo, jeho odpis a 80%-ný paušál
 6. Rakúska živnosť, účtovníctvo
 7. Ako postupovať keď nestíham odhlásiť zdr.poisťovňu na SR a prihlásiť tú v ČR do osmych dní?
 8. vystavenie fa - predaj tovaru-zľava na tovar, poštovné-zľava na poštovné
 9. Transferova ocenovanie 1.1.2015 tuzemske zavisle osoby
 10. Ako s výdavkami pri živnosti popri zamestnaní? (auto, stravné)
 11. nedaňový odpis pohľadávky vo vyššej výške a vysporiadanie v roku 2014
 12. nedaňový odpis pohľadávky vo vyššej sume
 13. nedaňový odpis pohľadávky vo vyššej sume
 14. DzMV za rok 2014 sa považuje za daňový náklad roku 2014?
 15. marža
 16. Zahraničná firma nakúpi u nás a hned tovar aj predá na území SR
 17. Môžem dať do nákladov zimné pneumatiky keď ešte nemám auto?
 18. Do akej odpisovej skupiny preradiť Budovu - nebytovú poľnohospodársku budovu , a budovu - ubytovnu .
 19. Tovar predany do Svajciarska
 20. Faktúra ako splátkový kalendár
 21. Podpora v nezamestnanosti
 22. Ako zaúčtujem v PÚ príspevok z ÚPSVaR na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zam. - ide o príspevok zo štrukt.fondov 30 % z celkovej ceny práce.
 23. zmeny v DzP
 24. co je to pri preclievani zaradenie tovaru podla Harmonizovaného systému klasifikacie a zaradovania tovarov. ako sa to robi
 25. Je potrebné nahlásiť na DU - začatie prevádzky penziónu aj keď je szčo už od roku 1998 ?
 26. daňový výdavok SZČO
 27. účtovanie príspevkov na zamestnancov v JU
 28. Aká je definícia príležitostného príjmu.
 29. Výpočet VZ na účely SP
 30. Fakturácia
 31. Nesedí mi otváracia súvaha pri prebratí účta
 32. Neuhradena faktura do danoveho priznania ?
 33. Zálohová platba pred registráciou DPH a náklady po registrácii DPH
 34. Evidencia drobného inv. majetku v Alfe plus
 35. faktúra za opravu MV
 36. zakupili sme účtovný program softapp zo zahraničia cz poslali nám faktúru zo zahraničia čize s cz bez dph. pojde o samozdanenie? paragrafy 11 a 43? lebo v tomto programe mi to nedá.
 37. DPH v OMEGE
 38. Ako zaúčtovať alikvotnu časť DPH v OMEGE
 39. dph - ano ci nie?
 40. Vystavenie dobropisu do EU a riadok daňového priznania DPH a súhrnný výkaz.
 41. Ukončenie živnosti - čo s účtom a januárovými platbami?
 42. Faktúra zaslaná mailom v PDF - plnohodnotý daňový doklad ???
 43. Stravovacie poukážky a odvod DPH
 44. Evidencia drobného hm. inv. majetku v Alfe plus
 45. Nevyčerpana dovolenka a zrušenie rezervy
 46. Ako je to s DPH pri fakturach od platcu DPH neplatcovi?
 47. Ahojte, prosím o radu pri posúdení príjmu a jeho zdanení.
 48. Ktora odpisova skupina?
 49. Oprava nesprávneho účtovania majetku z roku 2011
 50. daňové odpisy po zmene v roku 2012 - vyradenie majetku
 51. Ak som dosiahla obrat 49790 eur, stávam sa povinným plátcom dph odkedy?
 52. Umorenie daňovej straty
 53. Učtovanie PRINED
 54. Rozdiel účtovania s.r.o. a rozpočtová organizácia
 55. Predaj bytov zahraničnej osobe z tretieho štátu
 56. Predpis nájomného
 57. Dohoda o vykonaní práce
 58. neplatiteľ poskytuje služby občanom
 59. Vrátenie kolkov
 60. Potrebujem registracnu pokladnu v autoskole
 61. paušalne vydavky a odvody v r. 2014,2015
 62. Novoročné pozdravy - účtovanie
 63. Ako zaúčtujem zahraničnú faktúru s DPH?
 64. Zákaznikoví chceme poskytnúť zľavu BONUS. Máme to vystaviť ako dobropis, alebo túto sumu môžeme dať do FA s tovarom?
 65. Môžem vystaviť zákazníkovi z Holandska dobropis na poškodený tovar ktorý bol vyvezený a vyfakturovaný v 10/2014?
 66. podpisuje starosta obce vyhlásenie na uplantnie NčZD na daňovníka?
 67. organizovanie podujatí
 68. Nová farnosť a účtovanie +DzP
 69. Dan z predaja nehnutelnosti nadobudnutej dedenim
 70. DPH auto!
 71. Založenie bankového účtu v Rakúsku
 72. zjednodušená evidencia, zamestnanec na dohodu pomôžte nutne
 73. preplatok, ktorý nám nevrátili
 74. výber z účtu v PO
 75. Zahraničný automobil v podnikaní
 76. fa z EU za tovar + fa tuzemska za dopravu datum dodania
 77. účtovanie dph pri registrácii
 78. 1% z 12,5% navýšenia OC auta pri súkromnom používaní služobného auta
 79. Auto v podnikaní
 80. Povinnosť podať daňové priznanie FO
 81. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel-dátum prvej evidencie vozidla a dátum vzniku daňovej povinnosti
 82. Účtovanie stravného
 83. Konateľ a stravné lístky
 84. Elektronické služby po novom, použite systému MOSS.
 85. Zaradenie nehnuteľnosti - odpisy
 86. neuhradené záväzky
 87. Čo musí obsahovať živnostenský list aby szčo mohla fakturovať stavebné práce s materiálom ?
 88. Obrat pre audit
 89. Dodatočné odpočítanie DPH pri registrácii
 90. Zdravotné odvody v SR z daňového bonusu z Česka
 91. Doplatok do minimalnej mzdy v MRP.
 92. Kaderníčka - paušálne výdavky - z pohľadu ext. účtovníčky
 93. odpis ŠPZ
 94. nevyfakturované dodávky - rezervy - uznatelnosť?
 95. Využitie sociálneho fondu
 96. Zlúčenie spoločnosti
 97. Storno poplatok a DPH
 98. Nájom poľnohospod.pozemkov a DPH
 99. Účtovanie v pozemkovom spoločenstve
 100. obchodvanie medzi závislými osobami od 1.1.2015
 101. Ak predám sročku teraz v decembri, kto bude podávať daňové priznanie?
 102. Podiel na zisku a tvorba SF
 103. Vlastná oprava vozidla pre autoservis, účtovanie?
 104. Stravné lístky 2014, účtovanie + účtovanie spätne, je to v poriadku?
 105. zrušenie DPH daňovým úradom
 106. Príjmový - faktúra za hotové od DOXX-u, uctujete ako fakturu, ci len VPD?
 107. Kontrolný výkaz a dobropis
 108. Aké su podmienky na asistenta auditora?
 109. Uplatnenie NČZD.
 110. zrazky s prijmu SZČO exekutorom
 111. Odpočítateľná položka na manželku.
 112. Umrtie konatela,ktorý mal vklad v sro , nie je spoločník
 113. Daň pri výhre
 114. Učtovanie záložne v podvojnom účtovníctve v roku 2014
 115. balík z činy v hodnote 186 eur bude sa platiť clo a daň ?
 116. Započet v JU
 117. Vyčerpanie príjmu z 2% z dane v o.z.
 118. Som príjemcom dotácie od ÚP na začatie podnikania,stačí ÚP dokladať k správe o činnosti daňovú evidenciu,ktorá mi viac vyhovuje kvôli cudzej mene,alebo musí byť peňažný denník?
 119. vklad investora fo do s,.r.o.ako protihodnota na nakup postupenych pohladavok
 120. Oneskorený doklad z ERP
 121. Ako zaúčtovať faktúru a uplatniť DPH pri došlej faktúre za UPC Internet?
 122. Ako zaúčtovať faktúru a uplatniť DPH pri faktúre za telefón?
 123. nové tlačivo - daňové priznanie za r. 2014
 124. zmeny v legislatíve - 326, výkazy, atď.
 125. DPH pri predaji opotrebovaných batérií a akumulátorov
 126. Ako zaúčtujem pracovnú cestu a náhrady?
 127. Účtovanie daru
 128. zaúčtovanie + zaradenie do majetku kamerový systém kúpa v s.r.o.
 129. Úhrada na základe objednávky
 130. Oprava faktúry pri prenose DP podľa §69 a kontrolný výkaz
 131. Odpocet DPH pri vyskumnych projektoch
 132. Zápočet a rozdiel 1 cent
 133. Dokladovanie využitia sociálneho fondu
 134. Prihlasenie do ZP po ukonceni pracovneho pomeru na dobu urcitu pocas trvajucej PN
 135. Ako na to -Zamestnanecká rada?
 136. Zaúčtovať výpis z firemnej kreditnej karty VISA. Úverový rámec 5000 Eur. Vďaka
 137. dovoz ojazdeneho auta z EU od platcu DPH
 138. Účtovanie a odpisovanie majetku na leasing na 24 mesiacov
 139. nájomné zmluvy v urbariáte
 140. Môžem započítať NO v dodatočnom daňovom priznaní k DPH za 102014?
 141. Učtovanie záložne v podvojnom účtovníctve
 142. Money S3 - nahodenie zahranicnej faktury do programu
 143. paušálne výdavky na PHM vo výške 80%
 144. Účtovanie novozaloženej a.s.
 145. DPH na zahraničnej faktúre
 146. DBK k vyšlej faktúre
 147. Náklady na prenájom auta
 148. Prijatý dobropis a následné interné storno dobropisu vstupujú do výkazu DPH a KV?
 149. Účtovanie zahraničnej faktúry
 150. opravné položky a spotrebitelske uvery
 151. Učtovanie telefonu
 152. Kedy bude k dispozícii tlačivo na DP k DzP FO typ B za rok 2014?
 153. Odpis starých faktúr
 154. Taxisluzba - tlac potvrdeni z taxametra (od 1.1.2014)
 155. Fúzia dvoch sro
 156. Nové účtovné výkazy platia už pre RUZ 2014
 157. Aktivácia sofware vyvíjaný pre objednávateľa po jeho zrušení objednávky
 158. registračná pokladnica
 159. Neoprávnené účtovanie DPH
 160. DP a NCZD pre SZCO
 161. Zmenené účtovne výkazy za rok 2014?
 162. pokladničné doklady v MRP
 163. Predala som akcie v zahraničí. podávam daňové priznanie za rok 2014 ak som na starobnom dôchodku?
 164. dobropisy - nedodaný tovar - DPH?
 165. Zahrnutie faktur za telefon, ktory je na sukromnu osobu, ale vyuziva sa aj na podnikanie, ako? v Celej vyske?
 166. Do ktoreho roku zahrniem naklady?
 167. Faktúra od Slovak Telekom
 168. Opravné položky vyradenie
 169. Zrušenie spol. bez likvidácie - zlúčenie
 170. Vrátenie poistného
 171. Nadobudnutie tovaru z členského štátu a DPH
 172. Knihá jazd alebo 80% paušal?
 173. Ako účtujete "myPay" na faktúre od telekom.operátora?
 174. Prenájom osobného automobilu zamestnávateľovi na dobu určitú.
 175. Koeficient a kúpa nehnuteľnosti
 176. Ukončenie živnosti - zamestnávateľ
 177. Odpisovanie formy na odliatky
 178. Pri rozpisovani km pri firemnom aute do knihy jazd, mozem zapisovat jazdy zo sidla do prevadzky a spat?
 179. Neplatca DPH a služby od neplatcu DPH
 180. Účet 399 a jeho zaradenie do riadku súvahy
 181. Výpočet odvodov do ZP a vyska rocneho zuctovania podla prikladu
 182. Je takáto faktúra ok ?
 183. Pracovny asistent odvody a predcasny dochodok
 184. Súkromné auto v podnikaní(SRO).
 185. Preplatky/nedoplatky v zanedbateľnej hodnote na faktúrach
 186. Vynechané číslo vyšlá faktúra
 187. športovec - zdanený príjem zo zahraničia ako účtovať
 188. Platiteľ mzdy -exekučný príkaz na mzdu povinného
 189. Príkaz na vyslanie pre zamestnanca jedným rozhodnutím - vzor
 190. Dobrovolny platca DPH
 191. časové rozlíšenie nákladov pre 2015
 192. Môžem zaplatiť za stravu viac ako je celodenné stravné?
 193. chybná úhrada - vzniknutý preplatok - účtovanie v PÚ
 194. Zábezpeka nájmu
 195. Ako podat danove priznanie z predaja nehnuteľnosti
 196. Rozúčtovanie faktúry pri prechode na platcovstvo DPH uprostred mesiaca.
 197. Povinnosť mať ERP
 198. Daňová evidencia
 199. Som poberateľom dávky v hmotnej núdzi (mesačne 61,60 EUR). Ochorel som a PN bude dlhodobejšieho charakteru. V takomto prípade mi zaniká aj nárok na vyplatenie dávky?
 200. Ako správne zaúčtovať darčekovú poukážku?
 201. zmluva a faktura
 202. odvody, keď som poistený v nemecku
 203. Kroky pri prebratí účtovníctva v priebehu roka.
 204. Cena za mernú jednotku v skladových kartách
 205. Kolko rezijnych faktur ( slovenskych, beznych, viac-menej opakujucich sa ) denne spracuje Vasa uctovnicka?
 206. Odpočet DPH pri oprave prenajatého bytu
 207. Môže si dať firma s.r.o. do nákladov ubytovanie za osoby, ktoré pracujú na živnosť pre túto s.r.o.? Ubytovanie im platí firma s.r.o. a títo živnostníci fakturujú len za vykonané služby.
 208. odmeny a materska
 209. Ako zaplatiť stravné zamestnancovi na sl. ceste, keď na pozvánke je uvedené, že mu bude poskytnuté občerstvenie-káva, čaj, minerálka, bageta v trvaní 5-12 hod.
 210. Nárok na dovolenku počas materskej.
 211. Ako zauctovat finacne dary v PU od neznamych darcov formou tzv.donate(platba priamo z bank.karty na ucet s.r.o. prostrednictvom webu)?
 212. Ako získať údaje minulého roku
 213. Tlač koncoročných výstupných zostáv
 214. Kombinácia zákazková výroba a nedokončená výroba
 215. Študent + brigáda v zahraničí
 216. samonosná elektrická brána
 217. vratenie dani z cz
 218. Pokladňa a číslovanie
 219. Doklady potrebné k vybavovaniu dávky v nezamestnanosti
 220. ELDP a dohodar v roku 2005
 221. Daňová evidencia
 222. Licencia na pocitacovy program + sposob odpisu
 223. Daňová evidencia a dotácia z úradu práce
 224. Znovu založenie živnosti - ako to bude s odvodmi?
 225. Platba v hotovosti cez RP
 226. Ako správne účtovať dodávky za opakované plnenia?
 227. Aká je správna formálna kontrola zápisov v peňažnom denníku? SZČO, JU, neplatca DPH, program MRP
 228. dobropis pokladničného bločku
 229. Správnosť zaúčtovania cestov.príkazu (platba kartou, hotovosť, stravné zo zákona). SZČO, neplatca DPH, program MRP
 230. Účtovníčka nechce odovzdať účtovníctvo a koná v neprospech firmy.
 231. Faktúra za služby do ČR, miesto dodania služby SR.
 232. ELDP - dohodári, v programe Olymp
 233. §53 o DPH
 234. Virtuálna registračná pokladňa a vybrané služby
 235. Preddavok DzMV na I.Q 2015 za nákl. voz.musím platiť, aj ked je vozidlo od mája 2014 odhlásené?
 236. ROEP
 237. Logo na automobiloch, ktoré sú majetkom s.r.o -čky
 238. Zrážka zo mzdy - náhrada škody
 239. Dotácia na bytovom družstve
 240. Predaj stavebného materiálu
 241. Oprava faktúry - dobropis
 242. Krajina EÚ a DPH na faktúre
 243. Odpis záväzkov v PÚ
 244. účtovanie zábezpeky na daň
 245. Ako to j s danovym priznanim slovenskeho zamestnanca u ceskeho zamestnávatela v CR?
 246. Predaj hnutelneho majetku nepouzivaneho na podnikanie a DPH
 247. Môžete mi niekde nájsť tlačivo na hlásenie príjmov lekárov od farmaceutických firiem ?
 248. neviete mi poradiť ako postupovať, keď som vytlačila 2x blok z registračnej pokladne za úhradu faktúry?
 249. Auto vo firme a nájom bytu v nákladoch firmy
 250. transferové oceňovanie