PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a dane
 1. Daňové priznanie Typ B - príjem na ŽL z Rakúska
 2. Ochrana osobnych udajov
 3. RZD - dávky v hmotnej núdzi - sú príjmom z-ca?
 4. Rocne zuctovanie dane v Rakusku a Nemecku
 5. Fa za materiál v hotovosti na PPD
 6. Mikro účtovná jednotka
 7. Daň z prenájmu nehnuteľnosti 2014
 8. Vedenie daňovej evidencie - vystavenie PPD bez faktúry
 9. RZD - z-nec HPP a dohoda u iného z-teľa - nárok na zamestnaneckú prémiu
 10. Dohoda - daňový bonus
 11. Aká výška dotácie z úradu práce sa účtuje v jednoduchom účtovníctve do záväzkov, ak sa poskytne v prvom roku 60% a v ďalšom 40 %? Ide do záväzkov celá výška dotácie (100%)?
 12. DP A , starobný dôchodca
 13. Odpisovanie bazena so zariadeniami
 14. živnosť len časť roka, paušálne výdavky a neuhradená faktúra
 15. Danove priznanie po predaji nehnutelnosti
 16. Poberateľ starobného dôchodku a SZČO rok 2015
 17. Príjem z firmy *******
 18. Zaslanie PN poštou
 19. Leasing - 80 % do nákladov
 20. Konateľ a zamestnanecká prémia
 21. Študent + daňové priznanie
 22. Nákladný automobil nezaradený v majetku firmy-náklady
 23. Dobropis k viacerým faktúram vystaveným v roku 2014
 24. Majetok obstaraný v CZK zaradím v ocenení s kurzom platným v deň zaradenia?
 25. Vyradenie majetku z podnikania
 26. Výsledok hospodárenia a výkaz ziskov a strát
 27. Vyplatenie zisku spolocnikovi
 28. daňová evidencia a začiatočný a konečný stav účtu a pokladne
 29. Práca v Holandsku cez agentúra a daňové priznanie
 30. Evidencia zásob v JÚ pre e-shop s korálkami
 31. Odpočet odvodov ZP od vlastného príjmu manželky SZČO na rodičovskej dovolenke
 32. zaplatenie dane z prijmu pri predaji nehnutelnosti v osobnom vlastnictve
 33. Z čoho sa vypočíta výška odvodov pri živnosti?
 34. Protokol o vyradení drobného majetku
 35. Nezdaniteľná časť dane pri brigáde
 36. Drobný hmotný majetok
 37. Ako správne účtovať nákup zásob v bare?
 38. Účtovná jednotka môže byť súčať konsolidovaného celku, ale nemusí zostavovať účtovnú závierku?
 39. Môže mi vyjsť že mám doplatiť daň, keď som bol 4 mesiace zamestnaný a potom zvyšok roka 8 mesiacov na úrade práce?
 40. Faktúra zo zahraničia, musia udať moje IČO?
 41. Danova licencia nevstupuje do r. 100 DPPO?
 42. Nezauctovany uctovny odpis
 43. strata v podnikaní
 44. Bezúročná pôžička
 45. poplatky za gastrolístky
 46. DP FO - údaje na účely sociálne a zdravotného poistenia
 47. Daňové priznanie typ A
 48. Sprostredkovanie prace do zahranicia
 49. kde mozem najst aktualne účtovné tlaciva
 50. Dodatočné danové priznanie alebo účtovanie do bežného obdobia.
 51. Je daňová licencia daňový náklad?
 52. Záporné základné imanie
 53. Daňová licencia u pozemkoveho spoločenstva
 54. Nezdaniteľná časť na manžela
 55. Bonus na dieťa
 56. Second hand a sklad
 57. Peňažný príspevok za opatrovanie a daňové priznanie 2014
 58. Môžem si dávať poplatky za vedenie účtu, upomienky za fa za mobil do osobnej spotreby?
 59. Daňový bonus
 60. študent denného štúdia si zaplatil odvody ZP, podáva DP...kam zahrnúť tieto odvody?
 61. Odpis debetu
 62. Dodatočné daňové priznanie za rok 2013
 63. Ako odpísať postúpenú pohľadávku?
 64. PÚ účtovanie - služba alebo spotreba materiálu
 65. Výroba železného regálu vlastnými zamestnancami a následné účtovanie
 66. Treba zaúčtovať všetky položky z bankového výpisu?
 67. eDane - Preco mi vyhadzuje chybovu hlasku?
 68. Registračná pokladňa - kombinácia predaja
 69. ročné zúčtovanie ZP 2013 z § 8 = daňový výdavok ?
 70. Finančná správa- stránka sa nedá načítať.
 71. Polovičná daňová licencia pre zamestnávateľov ZŤP
 72. Môžem si v daňovom priznaní za r. 2014 uplatniť výdavky pri príjmoch z príležitostných činností podľa §8?
 73. pouzitie sukromneho vozidla na ucely firmy
 74. kde mam podať danove priznanie SK-DE?
 75. Povinnosť ERP, či VRP - účtovníci
 76. Odpisy auta
 77. Preradenie auta z majetku a následný predaj - postup
 78. Priloha k DP B
 79. súhrnný výkaz a Virtual.registr.pokladňa(VRP)
 80. Co všetko zahrnúť do knihy záväzkov v JU?
 81. Ked má SZČO vyššie výdavky ako príjmy v JU
 82. Ukončenie živnosti k 8.12.2014 a čo s odvodmi za december, ktoré SZČO uhradil 8.1.2015 tieto sa mu už nemôžu odrátať v DP 2014 ? Ako to správne urobiť v JU?
 83. SRO a nákup akcií
 84. Nezdaniteľná časť na manželku
 85. účtovanie e-shopu
 86. Ako to je s danovym bonusom na na dieta na Slovensku ked v Rakusku rozvedenej automaticky platia.
 87. Zahr.služobná cesta-platba kartou
 88. Rozhodujúce obdobie pre výpočet PN
 89. Daňové priznanie pri prerušenej živnosti a TPP
 90. DP opatrovateľky
 91. Doklad o plateni odvodov pre Socialnu poistovnu
 92. Dodatočné danové priznanie
 93. Zivnostnik, sukromne auto a uplatnovanie nakladov
 94. Daňové priznanie typu A
 95. Doplatok minimálnej mzdy
 96. Úver v JU
 97. Daň z nevyplatenej mzdy
 98. szco
 99. Ukončenie živnosti a výkazy v JÚ
 100. zariadenie kuchyne v reštaurácii - ktorá odpisová skupina
 101. Účtovanie nájomného v JU u SZČO
 102. Príjem-volebná komisia
 103. Mobilny telefon do nakladov
 104. FO - jednoduche uct. - zaradenie a odpisovanie os. auta do majetku
 105. ukončenie živnosti bez vedenia účtovníctva
 106. účtovanie reklamy v PÚ
 107. zmluva o autorskom práve par. 6 odst.2a - registrácia na daňovom úrade?
 108. Práca v zahraničí a potvrdenie o príjme od slovenského zamestnavateľa.
 109. Čiast. invalidný dôchodca + ZŤP - odvody???
 110. účtovanie bankového výpisu pred zápisom do OR
 111. Ako súkromná osoba prenajímam byt.Potrebujem poradiť či pri výpočte dane z príjmu uvádzam aj "osobné" finančné vyrovnanie medzi prenajímateľom a nájomcov?
 112. klimatizačné zariadenia-dám priamo do nákladov ?
 113. Prefakturácia rampy
 114. je mozne si odratat sumu ked som si platila dochodkove poistenie?
 115. Odpísanie pohľadávky
 116. zaučtovanie opravy chyby minulého obdobia
 117. Podanie dopytu na FS
 118. Karty majetku pri DHM
 119. Doklad o prijatí úhrady pri dobierke -eshop?
 120. Datum vzniku pohladavky
 121. Súbeh živnosti bez príjmu a rodičovskej dovolenky - treba oznámiť DÚ ?
 122. kde nájdem tabuľku Poznámky Úč POD 3-01?
 123. Uctovanie vynosov na prelome roka
 124. 2 firmy 1 bankový účet
 125. Prenájom nehnuteľnosti, keď majiteľ tam má prevádzku a časť prenajíma
 126. Živnostník a kúpa tovaru zo zahraničia
 127. náklady na reklamu a účtovanie v PÚ
 128. Prenájom auta zamestnancovi
 129. FRSR - zdaňovanie benefitov zamestnancov od 1.1.2015
 130. zahraničná proforma fa zo 17.11.2014 a konečná zahraničná fa z 28.11.2014-aký kurz použiť
 131. Pôžička konateľa,spoločníka od sročky
 132. platca DPH - kúpa automobilu bez odpočtu DPH / predaj automobilu
 133. Daňové priznanie PO a zakrížikovanie údajov - je to povinné?
 134. NČZD
 135. Môžem umoriť stratu z min. období pri zostavovaní mimoriadnej účtovnej závierky ?
 136. premlčacia doba a staré fa ktoré boli v minulosti pripočítané k základu dane
 137. kancelársky nábytok
 138. vecná výhra aDP
 139. Prenájom nehnuteľností
 140. Výdavky spojené s prenájmom nehnuteľností
 141. musí podať dôchodca daňové priznanie z podielu za prenájom
 142. čo všetko si možem dať do nakladov.
 143. Čl. DPH a KV DPH pri vystavených faktúrach do zahraničia
 144. Je príspevok od sponzora zdaniteľným príjmom?
 145. Uplatnenie daň.nákladov pri budove nezaradenej do majetku.
 146. Zníženie základu dane na manželku..... aké potvrdenia treba doložiť?
 147. Oznamovacia povinnosť január 2015
 148. Účtovanie opravnej položky
 149. prijaty preddavok na prelome rokov
 150. Výpočet dní po splatnosti záväzku
 151. základné imanie pri rušení s.r.o.
 152. Daňová strata v r.2014
 153. Kde sa dá zistiť či zamestnávateľ zaplatil odvody do ZP ?
 154. Zmena spoločníka,konateľ
 155. Daňový bonus z ČR nezdaňovaný
 156. JÚ - Daň z motorových vozidiel: musí ísť do evidencie záväzkov?
 157. Rozdiel medzi daňovými a účtovnými odpismi v PÚ.
 158. Daň z motorových vozidiel
 159. Príjem za darčekové poukážky
 160. DPPO - rezerva na nevyčerpané dovolenky
 161. Dobropis do decembra
 162. Vystavenie faktury - datumy
 163. Tlač pokl. dokladov v Alfe plus
 164. Ako zaúčtovať PS banky po prechode na podvojné účtovníctvo?
 165. Daňové priznanie
 166. Daňové priznanie živnostnik aj príjem zo zahraničia
 167. Mám zálohovú faktúru zaplatenú v decembri 2014 za osobný automobil. Ako to mám zaúčtovať v JÚ?
 168. Sú daňovo uznané alebo nedaňové náklady, nesprávne natankovaný benzín + odťahovka
 169. DP po predaji zdedeneho domu po otcovi/manzelovi
 170. Nezapočítané RZD za roky 2010,2011
 171. Daňový bonus
 172. Daňová licencia - verejná obchodná spoločnosť
 173. DP - finančný radca, zamestnanec
 174. počet príloh v DPPO pri mikro ÚJ
 175. ako a či podať DPza rok 2014 v SR a CŘ ?
 176. účtovanie - nezisková organizácia
 177. Ako zaevidovať v JÚ r. 2014 do záväzkov daň z MV za rok 2013?
 178. V daňovom priznaní za rok 2014 mám nedoplatok na dani. Ako sa potom rieši tento stav?
 179. Počas prerušenej živnosti je podnikanie aj ukončené.Čo treba urobiť,kam sa odhlásiť okrem živnostenského?
 180. Zaokruhlovanie a UZNO za rok 2014
 181. Nezdaniteľná časť na manželku
 182. Ako je to so zdaňovaním príjmov z prenájmu ?
 183. Neskoro podany vykaz dph
 184. DPH
 185. Opravná položka k súdne vymáhanej pohľadávke
 186. Zákon o ochrane osobných údajov
 187. vyúčtovacia faktúra
 188. Odobríte mi môj postup časové rozlíšenie v účtovaní?
 189. Živnostník chce predať auto , ktoré má vedené vo firme, FO-nepodnikatelovi
 190. Ako vyplnim danove priznanie v pdf pocitacom
 191. Daň z príjmu - predaj nehnuteľnosti
 192. Do akej odpisovej skupiny by ste zaradili garáž v radovej zástavbe ?
 193. Poistné plnenie a neuhradené havarijné poistenie
 194. Strediská pri živnosti
 195. účet - náhrady škody
 196. Riadok 32 DP DPH
 197. Nezaplatené predpisy elektriny a vyúčtovacia faktúra
 198. Účtovanie pri zlúčení spoločností
 199. Dan z nehnutelnosti
 200. uplatnenie odpoč.položky na invalidnu manželku
 201. IS - ochrana osobných údajov
 202. JÚ: kam v peňažnom denníku zaúčtovať pečiatku, vizitky (označené na bločku ako ostatné služby) a gumičku (súvisí údajne s pečiatkou)?
 203. E-shop: stačí faktúra e-mailom alebo je nutnosť papierová?
 204. Uprava ZD v JU vylucenim nakladov
 205. zaúčtovanie zahraničných DF - cez paypal
 206. Účtovanie základného imania pri vzniku sro v omege
 207. Zmena prac. kalendára počas trvania dohody o PČ
 208. Je cesta opatrovateľky do Rakúska služobnou cestou ?
 209. Zahraničný dodávateľ so zahr. IČ DPH
 210. Konateľ (nie je zamestnanec) a používanie auta na súkromné účely
 211. Kupa osobneho auta a zahlasenie na DU
 212. Do ktorej odpisovej skupiny po novom zaradím výrobnú halu a parkovisko?
 213. úrazová renta zo soc.poisťovne počíta sa do príjmu
 214. SZČO na Slovensku, HPP v ČR - Kolko budem platit socialne a zdravotne poistenie na Slovensku
 215. DPH - nezdanitelná osoba
 216. Účtovná závierka v Alfe plus
 217. Som povina podat DPFO -B ak mam pridelene cislo DIC ale prijem len za 400 eur
 218. Príjem zo ZČ pre slovenskú firmu plynúci zo zdrojov v zahraničí
 219. Odpočítateľná položka na manželku
 220. Odpočet DPH.
 221. Zmena rezidencie počas roka a daňové priznanie
 222. vyplatenie mzdy v hotovosti a zaúčtovanie
 223. Ročné zúčtovanie dane v praxi
 224. účtovanie fak .za telefón na prelome rokov
 225. SZCO vs zamestanie
 226. Elektronická služba z ČR slovenskému občanovi, kam v DP DPH?
 227. Pri prenájme bytu musím viesť daňovú evidenciu príjmov a výdavkov?
 228. platíme daň z príspevku na opatrenie, pani opatruje svoju mamu, príspevok je od ÚPSVR, iné príjmy nemá
 229. Uctovanie dovozu materialu z Ciny (JCD)
 230. Faktury vystavene v trzbach
 231. Paušál a dane
 232. Daň z predaja bytu po vysporiadaní BSM
 233. Zrušenie prevádzky §63, ods.1 + odstupné. Môže sa zamestnávateľ vyhnúť vyplateniu odstupného??
 234. Ako obist dph pri sluzbach
 235. Firemné peniaze na osobný účet konateľa
 236. Podnikateľ podnikal do 1.7.2014 kedy ukončil živnosť. Chcem sa opýtať ostali mu neuhradené pohľadávky ešte doteraz kedže ukončil živnosť musím mu to rátať do príjmu však.
 237. registrácia na platcu DPH pri obrate nad 49 790
 238. uctovnicka alebo uctovnik ?
 239. Odvody a JU
 240. Kreditný úrok na BU - nepodnikateľský účet
 241. na žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania mi zamestnávateľ poslal potvrdenie o zdaniteľných príjmoch FO zo závislej činnosti
 242. Skladová evidencia z Lesnom pozemkovom spoločenstve
 243. prenájom nehnuteľnosti
 244. Akú účtovnú závierku spraviť?
 245. Česká firma chce predávať na výstave v SK svoje výrobky.
 246. DP za rok 2014 /paus.vydavky
 247. Platitel DPH a FV do USA
 248. Starobný dôchodca pracujúci na HPP a odpočítateľná položka na manželku
 249. Vyradenie tovaru po záruke
 250. Zvýšenie základu dane o neuhradené záväzky