PORADA.sk

Zobraziť plne funkčnú verziu príspevku : Účtovníctvo a dane
 1. Sme platca DPH a príjmame tržby v hotovosti od občanov za cintorínske poplatky v sume nad 100 eur len na PPD. Je to správne?
 2. Kontrolný výkaz, DPH prijatá od zamestnancov za obedy
 3. NDS - potvrdenie o prijatí platby, faktúra a KV
 4. Zachovanie živnosti počas zamestnania a odvody
 5. Ako správne vyplním daňové priznanie?
 6. MRP DOS JÚ-Problém
 7. Účtovanie faktúry PHM a KV
 8. Nesplatená pohľadávka od spoločníka
 9. Ako vyplním daňové priznanie za rok 2013?
 10. Je v poriadku pýtať úroky z omeškania na základe chybne vyplneného daňového priznania?
 11. Daňové priznanie - úmrtie
 12. Je povinnosť podať daňové priznanie ?
 13. KV a dobropis z EÚ
 14. Ako si najst uctovnika v Bratislave?
 15. danove priznaie, materska, rodicovska a PN
 16. blocky z vyuctovania PC suhrnne do B3
 17. Práca v Belgicku a daňové priznanie na SR
 18. Daň z predaja nehnuteľostí
 19. Ročné zúčtovanie dane manžela mam pravo ako 45%invalid na preddavky?
 20. Ako opraviť chybu v knihe pohľadávok, ktorú som urobila v roku 2012?
 21. Uctovana DPH pri prenajme.
 22. Miestne zisťovanie daňového úradu
 23. Zamestnanecká prémia
 24. DzPr. FO 2013 typ B - tlačivá v e-dane nie sú?
 25. KV DPH a OBERON
 26. Prechod z preukázatelných výdavkov na paušálne
 27. SZČO kúpil MV za 6000eur 31.1.13 na základe KZ z autobazáru, napísal ho na rodné číslo. Môžem mu naň uplatniť odpisy? Ak áno, tak 1500eur? Môžem mu dávať aj cesťáky s paušálom na km?
 28. MRP DOS nová verzia a problém
 29. ODPISY- SZČO kúpil MV 30.9.2013, cena 18000,-, dal zálohu 4500, a potom ešte 3roky dá ročné splátky 4500, do nákladov 2013 mu z toho všetkého dám len 1500eur odpis? Ďakujem
 30. Daňové priznanie 2013 v zahraničí
 31. Cestovné szčo zahraničie - ALFA ?
 32. Daňové priznanie 2013 - zníženie základu dane
 33. Faktúra - dodací list Coca Cola
 34. Tipos a kontrolný výkaz
 35. Ročné zúčtovanie
 36. oprava Súhrného výkazu
 37. KV DPH fa s miestom dodania v zahraničí
 38. daň z prenájmu v ČR u rezidenta SR
 39. Zle zaučtované odpisy v r.2012
 40. Dan z príjmu PO /MRP/
 41. osobný účet a szčo
 42. Zákazková výroba - určenie stupňa dokončenia
 43. daň z príjmov fyzických osôb
 44. Preplatok na preddavkoch DP PO
 45. 1. V Poznámkach sú dve tabuľky s údajmi o leasingu, ktorú použiť?
 46. Splátky leasingu v kontrolnom výkaze
 47. Danove priznanie FO(B) 2013 - Vydavky + udaje danovnika o dan.evidencii
 48. Danovy bonus
 49. DPH ano , alebo nie ?
 50. Účtovanie neuhradených preddavkov na daň PO
 51. Nezdaniteľná časť základu dane
 52. Daňový bonus a SZČO s priateľkou
 53. Daňové priznanie – zásoby či hmotný majetok?
 54. 341 zostatok
 55. ako správne uviesť kód - daňová skupina v MRP univerzálny systém
 56. FIBU a samozdanenie
 57. Výdavky pri dani.
 58. hľadám nájomnú zmluvu medzi nepodnikateľom a živnostníkom
 59. Keď živnostník platí nepovinné garančné poist., zníži mu to v DP typu B základ dane? Lebo na r. 35 sa uvádza len povinné poistenie. Nepovinné kde? alebo nikde a neovplyvní ZD?
 60. Keď nahrávam v Alfe bankové výpisy a mám tam napr. platby za telefón alebo bank. poplatky, ale dotyčný bude chcieť uplatniť v DP typu b paušálne výdavky, tieto výdavky v banke nahrám v JÚ ako poplatky
 61. nákup sudového vína účtujem počas roka na 504 /321 . predaj na 211/604 , mám nejakú povinnosť ku koncu roka. myslím s tým účtom 504 ?
 62. faktúry z METRA v kontrolnom výkaze DPH
 63. Prevádzková réžia (bývalá a „terajšia“)
 64. Metodické usmerneniek sumám potrebným pre výpočet daňovej povinnosti fyzických osôbza rok 2014
 65. Je dôchodok príjem?
 66. faktúra z Maďarska a dane
 67. Doklad o úhrade faktúry v hotovosti
 68. Odočet DPH pri registrácii
 69. pracovná zmluva na 4 hodiny týždenne a odvody
 70. Firma bez príjmov a náklady
 71. Mám tiež podobný problém so zdanením príjmov z DDS
 72. akým kurzovým lístkom prepočítať záväzok ?
 73. Musí sro bez povinnosti auditu vyplniť v Poznámkach CASH FLOW? Dajú sa poznámky vyplniť elekronicky? Našla som len 1. stranu.
 74. Paušálne výdavky v roku 2013
 75. Došlá zahraničná faktúra za škodu
 76. čo ak bola prijatá faktúra zeevidovaná 2x ?
 77. Je potrebné sa zaregistrovať na daňovom úrade ak budú žiť v mojom byte priatelia a budú platiť šeky za byt s tým že ja na tom nebudem zarábať ani cent ?
 78. Aktivačný príspevok z ÚP - počíta sa do príjmu?
 79. DHM pri ukončení živnosti.
 80. Ako uctovat fakturu od Zasielkovna.sk?
 81. fakúra za služby
 82. Kde uvediem v kontrolnom výkaze DPH údaje z colnej deklarácie za dovoz tovaru?
 83. Ktoré číslo faktúry z Metra
 84. Cestovné a ubytovanie
 85. Nepeňažné plnenie konateľa/zamestnanca?
 86. Poznámky k ÚZ
 87. kupim knihu: Podvojné účtovníctvo podnikateľov 2012 od Cenigovej
 88. Zákonný rezervný fond
 89. stane sa s.r.o. platcom DPH?
 90. dobropis KV DPH a dátum zaradenia
 91. Záporné vlastné imanie - iba jeden veriteľ - má spoločník povinnosť vyhlásiť konkurz?
 92. Odberateľ z ČR - podnikateľ, neplatiteľ DPH - kam uviesť do kontrolného výkazu?
 93. Dobrovoľné odvody do SP - VOZD, alebo VNZD?
 94. zdanenie predaja auta
 95. odvody do SP a ZP a daňové priznanie za rok 2013
 96. Oprava majetku
 97. Nezdaniteľná časť na manželku
 98. Odpis majetku v prenajímanej nehnuteľnosti?
 99. Odpis dlhodobého majetku v prenajatej nehnuteľnosti
 100. Kupa automobilu a platba v hotovosti
 101. Maly autobus a odhlasenie z danoveho uradu ?
 102. účtovníctvo kniha faktúr
 103. Zákaznícke karty
 104. rodičovský príspevok zarátam do svojho príjmu ? som na rodičovskom ale popri tom aj pracujem potrebujem poradiť či príjem zo zamestnania zrátam s rodičovským príspevkom ?
 105. Zákon o DPH § 69 ods. 12 a dopravné, ako zaúčtovať?
 106. Sú odvody za rok 2013 daňovým výdavkom?
 107. kontrolný výkaz DPH - rozdiel v B1 a B2
 108. do 30.04.2013 som bola zamestnaná v ČR, od 1.5.2013 som zamestnaná na SK, akým spôsobom mám urobiť ročné zúčtovanie?
 109. Znovu zaradenie majetku
 110. Kaucia na DPH - prosíím, vie mi niekto poradiť?
 111. Aky ma byt § pri prenajme bytu?
 112. Faktúra zo Slovnaftu a SV DPH
 113. Môže si manžel uplatniť 500 eurovú nezdaniteľnú časť?
 114. Fakturácia do PL, ale tovar zostáva na Slovensku...
 115. predaj pozemku v roku 2013 kedy podavam danove?
 116. Nárok na materské
 117. mám nárok na uplatnenie daňového bonusu na manželku ktorá je bez príjmu ale je študentkou na VS na dennom štúdiu
 118. Zdanenie nepeňažného plnenia
 119. Ktoré číslo použiť do KV ako var.s. pri faktúrach Orange - var.s., alebo č. faktúry?
 120. Zaúčtovanie zahr. DPH
 121. Keď je už reč o paušálnych výdavkoch... V daňovom priznaní pre FO typ B - do ktorej kolonky sa zapisujú paušálne výdavky??? Daňové priznanie pre SZČO robím prvý krát a mám v tom trošku zmätok.
 122. Kam zadavate v MRP, dodacie listy k nemu pripnuty doklad z ERP do sumy 1000€,
 123. Stav. práce vykonané v zahr. (EU) - dodávateľ SK platca DPH vystavuje faktúru odberateľovi SK platca DPH
 124. Ako načítam udaje do kontrolného výkazu v mrp programe, všetko mám zaúčtované podľa postupov.Poradte prosím.
 125. Vyplatenie DPH
 126. Edenred - odmena za sprostredkovanie a KV .Stravné lístky pre SZČO aj zamestnancov
 127. Dlhodobá poskytnutá pôžička
 128. Mozem podat DP za dieta?dve deti (surodenci) maju z uctu stiahnutých kazde okolo 8 eur dan. DP poda akoze dieta a rodic bude zastupca?ma kazde dieta podat svoje priznanie?
 129. JCD dávate do účtovníctva ako došlú faktúru alebo ako interný doklad?
 130. stravné lístky kompenzácia s METROM
 131. nezdaniteľná suma na manželku
 132. Zmluva o predaji podniku - cena
 133. Výkaz o majetku a záväzkoch JÚ SZČO
 134. Môžem urobiť zmenu z mesačného plátcu na štvrťročného plátcu DPH, ak splnil podmienky v 8/2013, ale neoznámil nič daňovému úradu?
 135. Termín na zaplatenie dane z vytvorenia diela
 136. Daňová licencia
 137. DOXX stravné a KV DPH
 138. JU - výdavky -náhradné diely na zapožičané auto -kam zaúčtovať?
 139. Plnenie poisťovne v roku 2013 a oprava auta v roku 2014
 140. Daňový bonus a striedavá starostlivosť-jeden z rodičov celé zdaňovacie obdobie-bez príjmu
 141. Dobropis e - schop kontrolný výkaz
 142. Fakturácia pre ešte nevzniknutú firmu
 143. Možnosť vrátenia dane za r. 2013 /dohoda/
 144. Aký dátum uviesť do KV ?
 145. Môžem úhradu záväzku za WEB bez faktúry zaúčtovať ako pohľadávku voči spoločníkovi?
 146. študent v čr a dohoda o provedení práce v čr
 147. Tovar zakúpený v Nemecku
 148. SZČO a zároveň konateľ v s.r..o.
 149. Je potrebne zdanit vyplatene prostriedky zo Stability - DDS v 50.roku zivota v §7 alebo je to uz zdanene zrazkovou danou podla §43?
 150. chybné dkp v erp
 151. nezdanitelna cast zakaldu dane
 152. ak som pracovala pre Provident na mandátnu zmluvu a bola som registrovaná v NBS, môžem si uplatniť paušálne výdavky 420 e na mesiac???
 153. JCD Dokumenty
 154. Kontrolný výkaz - faktúry pri ktorých si neodpočítavam DPH
 155. Pomoc s DP...
 156. Vyhra a danove priznanie
 157. Hľadám firmu na Diplomovu pracu
 158. geometrické plány
 159. účtovanie o vypracovaní geometrických plánoch na pozemky
 160. Cestovné náhrady pri použití vlastného motorového vozidla
 161. opatrovatelka v DE
 162. kontrolny vykaz - dph bez naroku na odpocet (repre) + faktura FO podnikatel, neplatca dph
 163. Prenájom bytu v obch. majetku - evidencia podľa § 6 odst. 11 zákona
 164. prax asistenta auditora
 165. Odmena externeho uctovnika za ucto/danove priznanie za rok?
 166. Pre istotu sa opýtam: ak vystavujem faktúru bez DPH do Českej republiky, zaraďujem ju do A1 s nulovou hodnotou alebo ju nezaraďujem do KV vôbec?
 167. Predpokladaná daň k dani z MV
 168. tovar z česka a dph
 169. Zadávate po zavedení KV v evidencii došlých faktúr päť dátumov ? Máte taký program ?
 170. Pri predaji nákladného auta na Ukrajinu faktúru vystavujeme bez DPH - oslobodenie podľa § 47?
 171. Ukončenie pomeru zo strany zamestnanca
 172. zmena obdobia platcu DPH
 173. Platba kartou JÚ - provízia
 174. Ako zaúčtujem stravné lístky v JÚ,ktoré som kúpila v decembri a sú až na nový rok?
 175. Predaj rozostavanej/nezaradenej nehnuteľností platcom DPH (s.r.o.) do piatich rokov od nadobudnutia zahraničnému záujemcovi
 176. Výpočet odvodov do SP a ZP podla príjmov!
 177. SZČO a účtovná alebo daňová strata
 178. Došlé faktúry a nákup PHM - úhrady platobnou kartou
 179. Musí sa podať nulový KV k DPH?
 180. oprava účtovania odpisov minulého obdobia
 181. oprava základu dane
 182. Neplatitel DPH fakturuje sluzby do zahranicia?!
 183. KV- oprava
 184. Paušálne výdavky
 185. Dovoz tovaru z Turecka a DPH
 186. Amortizácia na auto
 187. ukončenie živnosti a nedoplatok na SP
 188. Eshop a uctovnictvo
 189. Zabudol som zaúčtovať nákup tlačiarne
 190. okamžité skončenie pp
 191. Zasielkovy predaj a kontrolny vykaz
 192. uloženie do zbierky listín
 193. Kontrolný výkaz DPH. Fa z Polska
 194. NČZD na manželku
 195. vstupenky na veľtrh a KV DPH
 196. Môže si osoba, ktorá bola zamestnaná len časť roka a potom evidovaná na UP uplatniť celú výšku nezdaniteľného základu dane?
 197. Ahojte, vie mi niekto poradiť? Ako účtovať v pokrovom klube prijatý poplatok ya hráča, prijatý vklad, vyplatenie výhry, výťažok a nakoniec výťažok celkom.
 198. Aky vyznam ma datum "Registovany od" na karticke DIC?
 199. rok 2013, osobný automobil alebo úžitkové vozidlo a znížená sadzba dane EURO3
 200. osobný automobil alebo úžitkové vozidlo , Peugeot 206, 2 nápravy, 0,985tony :),2013
 201. dan z nehnutelnosti
 202. Kontrolný výkaz pri dodaní služby z iného členského štátu
 203. Zadanie min. mzdy v Olympe
 204. Ako zapíšem faktúru zo Shell za pohonné látky v zahraničí do kontrolného výkazu
 205. Cena účtovných služieb?
 206. výška odvodov
 207. exekučné zrážky
 208. Daňové priznanie FO typu B za rok 2013-kolónky ohľadom socialného a zdravtného .odvodu
 209. Aké doklady priložiť k DP, ak si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manžela/manželku?
 210. danove priznanie - urad prace
 211. Dobropis 2013 vystavený v roku 2014
 212. Ako bez ujmy odísť zo zamestnania?
 213. Účtovanie PHM - uvádzanie dodávateľa
 214. Ako opraviť počiatočný stav účtu 311?
 215. Príjem z prenájmu podľa §6,odst.3 a uplatnenie paušálnych výdavkov.
 216. Existuje moznost ako dat fakturu pisanu na fyzicku osobu do firmy a neprist pritom o odpocet DPH?
 217. predaj auta - odpisy - daňové výdavky
 218. Ako zúčtovať % zľava - dobropis vystavený v novom roku
 219. Náležitosti faktúry prijatej elektronickými prostriedkami (mailom) - podpis a peciatka
 220. V prevzatom učtovníctve po inej účtovníčke som zistil že mi nesedí stav VUB účtu so stavom v účtovníctve. Výpis - 20729,26,-€, účto - 20734,34,-€,rozdiel - 5,08,-€. Ako to dám do súladu ?
 221. Náhrada výdavkov za pohonné hmoty u živnostníka pri zahraničnej pracovnej ceste
 222. Mam narok na vratenie dani?
 223. Môže za mňa urobiť Daňové priznanie za príjem zo závislej činnosti zamestnávateľ ak si budem robiť DP aj ako spoločník SRO (žiadny príjem, SRO v. r. 2013 zrušená)
 224. Tzn., že podať DP keď nie som plátca DPH môžem ísť osobne, nie elektronicky. A môžem podať aj na hociktorej pobočke?
 225. Aké zadám číslo dokladu do KV ak mám splátkový kalendár od leasingovky?
 226. Čo ak pracoval na živnosť bez sociálneho poistenia E101 (po novom A1) ?
 227. Je povinnosť podať daňové priznanie u nás ak podnikám v ČR, ak áno ako ho vyplniť.
 228. Združenie
 229. Kontrolný výkaz a zálohové platby za nájomné bytovému družstvu s DPH JÚ
 230. Uctovanie dokladov z Ukrajiny
 231. Kontrolný výkaz - v návrhu novely zákona č. 222/2004 - o DPH
 232. na nárok na zamestnaneckú prémiu sa posudzuje úhrn príjmov alebo čiastkový základ dane? min. je 2026 € a je tam aj horná hranica?
 233. Doplnkové dôchodkové poistenie zrušené v roku 2013
 234. Bloček z ERP nad 100 EUR
 235. zostatok účetu 524 / 336 na konci roka
 236. Zmena doby odpisovania
 237. faktúra za opravu už predaného auta
 238. Má DÚ právo v 02/2014 pýtať na daňovú kontrolu doklady z roku 2008, keď už uplynula 5 ročná lehota na uchovanie týchto dokladov ?
 239. Nákup HIM
 240. Zdravotna poistovna
 241. Ahojte, mozte mi niekto poradit k registracii V Čechách?
 242. Prenájom súkromného auta samému sebe na IČO.
 243. nezdaniteľná časť a pasívny príjem
 244. Príjem za nájom oslobodený od dane, zadáva sa do kontrolného výkazu?
 245. ak bol pol roka študent a pol roka pracoval má nárok na celú nezd.časť teda za celý rok? Je treba dokladovať aj to že bol do augusta študent?
 246. Otec išiel na starobný dôchodok v 01/2013,robí popri tom ešte aj na dohodu,mal zrazenú daň a chcel by ju naspäť, je to možné?Má nárok na odpoč.položku?Či ako to vlastne je?
 247. KV -bonus od dodávateľov B alebo C?
 248. Danove priznanie a dohoda o pracovnej cinnosti
 249. Aký je nárok na stravné pri zahran.pracovnej ceste keď prechádza viacerými krajinami. ?
 250. Nezdaniteľná časť ZD na manželku pre rok 2013