PORADA.sk

Zobraziť plne funkčnú verziu príspevku : Účtovníctvo a dane
 1. Trvalý pobyt v SR a v Maďarsku
 2. pomoc internetu pri vyplnení daňového priznanie pre FO typ B
 3. dovoz tovaru z Číny-vzorky
 4. alfa a FA občanom nepodnikateľom
 5. Vystavený dobropis za neuznané výkony minulého roku
 6. DPFO B - kolkokrat sa podpisuje
 7. Prijem z prenajmu /majetok nezadeny v obchodnom majetku/
 8. Pracujem vo Švajčiarsku od septembra, daňové priznanie musím mať vo Švajčiarsku alebo na Slovensku?
 9. Registracna pokladna a platba za fakturu
 10. Kontrolný výkaz a B.3
 11. ELEMENT - jednoduché účtovníctvo.
 12. dobrovoľne nezamestnaný
 13. Stačí viesť k príspevku na podnikanie z ÚP zjednodušenú evidenciu?
 14. Má prehlad o zrazených preddavkoch na daň aj stranu ,kde sa vypisujú konkrétny zamestnanci a ich mzdy
 15. CLO na mobily
 16. Preddavkové platby za elektrinu a DPH
 17. Potrebujem od vas radu alebo uctovnicku z BA.
 18. Základné imanie v s.r.o.
 19. Kde v daňovom priznaní uviesť prijatú náhradu škody za stratu na zárobku?
 20. Potvrdenie o príjme
 21. Kniha denných uzávierok k ERP
 22. Nesprávna suma DPH v JCD
 23. Názvoslovie v skladových kartách spoločnosti
 24. Prosím Vás pri podaní DP typ B je potrebné aj priložiť Výkaz o príjmoch a výdavkoch aj Výkaz o majet.a záväz, keď si uplatňuje výdavky percentom? Ďakujem za pomoc.
 25. predaj s.r.o.
 26. lek. prehliadky oslobodené od DPH, kde do KV?
 27. Aké doklady prikladáte k DP typu A?
 28. KV DPH
 29. Čo uvádzate v Daň.priznaní FO typ A v riadku 35 ?
 30. FA za medzinár. dopravu do 3.krajiny -oslobodené. od DPH -kde do KV?
 31. Uvádza sa v DP FO "A" daňový bonus, ak mu bol vyplatený už zamestnávateľom ?
 32. Tvorba opravných položiek k pohľadávkam a ich dĺžka v účtovníctve.
 33. Treba podať KV aj za FO ktorej nevznikla v danom zdaňovacom období daňvá povinnosť ani nárok na odpočítanie dane?
 34. Registrácia DPH v ČR
 35. tlač DP FOA na eDane - potvrdenie
 36. vznik s.r.o. a zdaňovacie obdobie v DPPO
 37. Má ešte niekto okrem mňa problém s posielaním DP FO B cez web so zar. el. podpisom? Z hotline som dostala odporúčanie, aby som to poslala cez eDaneJava - tam mi zase nechce načítať xml súbor. ?!
 38. Príjem z prenajmu bytu (nezaradeny do obchodneho majetku)
 39. platená záloha dodavatelovi
 40. MRP - zaúčtovanie: daňová povinnosť - nadmerný odpočet
 41. Zmena % výšky náhrady príjmu pri prvých 3-dňoch PN
 42. Prevzatie záväzku voči zamestnancovi
 43. splátkový predaj a kontrolný výkaz k dph
 44. Zaúčtovanie nedoplatku za elektrinu
 45. Môže ísť prenájom športovej haly pre zamestnancov do nákladov firmy? (nie čerpanie zo SF)
 46. do KV ide císlo fa a nie variabilny symbol
 47. Stavebné stroje - spotreba PHM - 80 alebo 100% do nákladov?
 48. Nadácia - zverejnenie účtovnej závierky za rok 2013
 49. Prenájom nebytových priestorov od dôchodcu.
 50. Povinnosť dôchodcu platiť odvody do zdravotnej poisťovni pri príjme menšom ako 15-násobok životného minima
 51. datum dodania do KV
 52. Daňové priznanie za zosnulého manžela
 53. DPH pri dobrovolnej registracii
 54. KV do B3 zjednodušene fa
 55. DP PO 2013 dań?
 56. Kontrolný výkaz a vyúčtovacia fakúra plynárov
 57. Výkup kovov
 58. Daňové priznanie - výkazy so zaúčtovanou daňou?
 59. Ake vydavky si uplatnujem za rok 2013 z prenajmu bytu?
 60. danove priznanie
 61. Nedoplatok z RZZP 2012 z titulu vyplatenia podielu na zisku
 62. Správne časové zaradenie zahr.došlých faktúr do B1 pre KV
 63. Blok namiesto faktúry
 64. pozor na zmenu IČ DPH u SPP
 65. poisťovacie služby a DPH
 66. Odpis časti pohľadávky ??
 67. DP B a daňová evidencia
 68. Neviete mi niekto poradiť, kde presne v Olympe mám nastaviť maximálnu sumu po ktorú musím zrážať zamestnancovi z výplaty?
 69. Platba Danovemu uradu IBAN ???
 70. Slovenská firma s rakúskym ič dph
 71. Dane
 72. Časové rozlíšenie dialničnej známky
 73. Vrátenie časti prijatého preddavku (324)
 74. Storno faktúry z r.2011 - DPH a daň z príjmu
 75. Vrátená faktúra za 1/2014 a opravný výkaz k DPH a KV
 76. Opravné položky k pohľadávkam a dph
 77. KV cez eDane bez ZEP
 78. Môžem si pri prenájme nehnuteľnosti ako výdavok uplatniť cestovné náhrady za použitie vlastného súkromného auta a ak, tak za akých podmienok?
 79. Dan. priznanie (typ B) - pohladavky
 80. Mám zaradiť do KV faktúru vystavenú 15.01.2014, dátum dodania 31.12.2013?
 81. Zmluva o vytvorení umeleckého výkonu - Daňové priznanie za rok 2013
 82. Ako sa zdaňuje náhrada škody?
 83. dobropis z EU
 84. KV DPH - e-dane
 85. Použitie traktora v podnikaní
 86. Da sa do zníženia základu dane brať aj povinné príspevky pripísané k dôchodkovému účtu, či ten § 11 ods 8 (r 39 DP typ A) platí len pre dobrovoľné príspevky pripísané k dôch. účtu?
 87. Môžem odovzdať Súvahu, VZaS, Poznámky už aj s dátumom schválenia na DÚ? V spoločnosti je len konateľ
 88. KV DPH - dobropis
 89. odpočítanie dane pri registrácii a kontrolný výkaz
 90. dodanie tovaru a prolongácia
 91. mám daňové priznanie dôchodcu mal príjem za rok 1739
 92. odpis obrazu
 93. Odstupenie od Zmluvy - pozemok
 94. Nezdanitelná časť na manželku-manžel pracoval časť roka 2013.
 95. Dan z prijmu z nehnutelnosti
 96. odpisy
 97. Strata
 98. Faktúra za telefónne hovory nie na IČO
 99. Viem, že nákup diaľničnej známky sa časovo nerozlišuje. Ale nerozlišuje sa ani vtedy keď sa kúpila v decembri 2013 na rok 2014?
 100. Omega a kontrolný výkaz SURNE
 101. faktúra pre neplatcu DPH
 102. Aplikačné problémy novely zákona o dani z príjmov
 103. KONTRÓLNY VÝKAZ - ŤARCHOPIS vyúčtovacia faktúra
 104. Kontrolný výkaz - Ťarchopis
 105. daňový bonus SZČO
 106. Paušalne výdavky v roku 2013
 107. B1 Kontrolného výkazu
 108. Uhrada faktury v hotovosti a registracna poklada
 109. Manžel po rozvode bol vyplatený z bytu bývalou manželkou, musí tento príjem zdaniť ?
 110. Chybné Ič DPH zo zahraničia
 111. prijatá služba zo zahraničia a KV
 112. Jednoduché účtovníctvo
 113. Postup pri nákupe z Poľska
 114. Nezdaniteľná suma na daňovníka.
 115. Daňové priznanie - zamestnávateľ za dohodárov
 116. odpočet dph zo zásob pri registrácii - uvádza sa v kontrolnom výkaze?
 117. Zisk s.r.o. za rok 2012 a jeho nevyplatenie v roku 2013
 118. nezdaniteľná časť základu dane
 119. Správne vyplnenie štátu na daňovom tlačive
 120. Spoločnosť ide vytaviť faktúru za služby do Austrálie-tretia krajina. Vystavujeme to bez DPH ale neviem či to patrí do Súhrnného výkazu či je to samozdanenie.
 121. Daňové priznanie dôchodcu
 122. Sme platcovia DPH a z toho dôvodu zasielame daňové priznania, prehľady ... elektronicky. Ako je to s Poznámkami ?
 123. depozit - kaucia na prenajaty byt
 124. KV DPH dobropis
 125. faktúra do zahraničia
 126. Ako uviesť do kontrolného výkazu splátka finančného leasingu???
 127. Zaradím platbu na základe OF - nepodnikateľovi s DIČ do kontrolného výkazu D2 ?
 128. priznanie PO 2013
 129. úhrada faktúry v hotovosti
 130. Môžem zaradiť majetok do účtovníctva, keď je zatiaľ vyčerpaných napr. iba 80% obstarávacích nákladov?
 131. Uvádza sa v KV DPH v časti D2 aj príspevok zamestnávateľa na stravné (55%)? Vníma sa to ako bezodplatné dodanie alebo nie?
 132. Hlásenie o vyúčtovaní dane za rok 2013
 133. Povinnosť uvádzať IČ DPH podľa §7a pri nákupe z EÚ
 134. IC DPH - kontolny vykaz
 135. Ako sa vykazuju odpisy v prispevkovej organizacii?
 136. Odvádza sa DPH z manka na sklade u platcu DPH?
 137. Dobropis prijatý a jeho zadanie po 1.1.2014
 138. Aká je sadzba dane pre PO pre daňové priznanie za rok 2013?
 139. slovenská firma chce predávať v čechách
 140. Finančná správa-pohroma
 141. Stavam sa SZCO, ked dostanem od svojho zamestnavatela zmluvne dohodnutu odmenu za zamestnanecke dielo?
 142. Vstupuje do KV DPH vydaná faktúra,kde odberateľ nie je platcom DPH? Keď vstupuje tak v akom členení?
 143. Ako zaúčtujem v JU v programe Pohoda príjem od zamestnancov za stravu cez interný doklad, aby som mohla uplatniť z toho DPH?
 144. Funguje vám stránka finančnej správy?
 145. Nepeňažný vklad do obchodného majetku fyzickou osobou
 146. Funguje vám dnes, 24.2.2014 portál Finančnej správy?
 147. Odpočitateľná položka na manželku
 148. Kontrolny vykaz a ciastocny odpocet DPH z doslej faktury
 149. Mozem prijat do uctovnictva fa. z roku 2012 a uplatnit dph ked mi dnes (24.2.2014) dosla?Ak ano,ako ju mam zauctovat a ako je to s DPH?
 150. odpis pohľadávky do daňového priznania
 151. nárok na daňový bonus - časť roka nezamestnaný
 152. Uplatnenie straty
 153. zábezpeka - garancia tovaru v zahraničí
 154. Danove priznanie predčasný dochodca
 155. Dôchodca a vrátenie dane
 156. Daňový bonus (príjmy zo zahraničia)
 157. Auto na tretinky
 158. Daňové priznanie a predaj CP
 159. ako zmeniť začiatočný a koncový stav účtu 461 v MoneyS3?
 160. zahr. cesta- stravné
 161. Mám FA z Francúzska za tovar vystavenú 31/1/2014 ale tovar ešte neprišiel. Mám to dať do dph za 1/2014 alebo počkám a dám to až vo februári? Ide to do KV za 1/2014 ?
 162. Nedoplatok na zdravotnom poisteni z § 8
 163. živnostník a bankový účet
 164. Daňové priznanie 2013 typ A
 165. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť pracovné stoly kúpené do výroby?
 166. Ako postupovať pri zrušení objednávky na ktorú už bola vystavená fa?
 167. Fakturácia provízie do krajiny EU - riadok DPH výkazu
 168. Najskôr kontrolný výkaz DPH, potom daňové priznanie
 169. Doklad o prijatej platbe z ciech a kontrolny vykaz
 170. Nezdaniteľná položka na manželku - denné štúdium
 171. opatrovateľka v nemecku+slovenská živnosť
 172. Daňové priznanie
 173. Dobropisy z EU - kde do kontrolného výkazu
 174. Môže si SZČO uplatniť paušálne výdavky aj počas mesiacov, ktorých bol na PN?
 175. Hľadám učtovnika/u
 176. Ako vyplniť oddiel IX. daňového priznania typ A?
 177. upozornenie na zmenu času - po nainštalovaní podpisovej politiky
 178. Ako dostať do prík. na úhradu IBAN?
 179. Kedy sa stáva sročka dcérskou spoločnosťou?
 180. Mám podat danove priznanie?
 181. Pomerne odpocitanie DPH v zdruzeni
 182. KVDPH-došlá faktúra od platiteľa DPH za pitnú vodu
 183. Vracia sa daň z účasti vo volebnej komisii dôchodcovi,ktorý okrem dôchodku nemá žiadny iný príjem?Je potrebné podať daňove priznanie?
 184. Inventúra na sklade, chýba doklad o kúpe tovaru- mínusový stav položky skladu
 185. Dohodár a zamestnanecká prémia rok 2013
 186. Dátum zostavenia a dátum schválenia riadnej individuálnej závierky za rok 2013
 187. Tovar je do zaplatenia majetkom firmy - podľa akého paragrafu ??
 188. Prenajímateľ náklady
 189. ročný priemerný kurz CZK k EURU
 190. Osobitna uprava §66 v kontrolnom vykaze
 191. Dodatočné daňové priznanie DZP PO - podať aj výkazy?
 192. Preúčtovanie zisku, straty z min. obdobi
 193. Tabuľka č. 1b - Údaje daňovníka z evidencie podľa § 6 ods. 10 zákona DP typ B - aké údaje sa tam vypisujú - na začiatku zdaňovacieho obdobia a na konci? nie je mi to jasné...
 194. na ktoru stranu suvahy zaradime prijatu objednavku od odoberatela
 195. starobný dôchodca a odpočítatelná položka a zamestnanecká prémia
 196. bonus vs služba?
 197. Kontrolný výkaz a nájom bez dph
 198. Dokladová inventúra
 199. tlačivo na oznámenie dovozu OMV za účelom ďaľšieho predaja
 200. DP B, tab. č.1 pri výdavkoch % v riadku 2 uvádzam len 40 % z príjmu a v r. 9 40 % + zaplatené poistné,neviem sa z toho už vymotať . Z poučenie mi je jasný riadok 9
 201. Akým spôsobom treba zaradiť auto zakúpené pod 1700,-€ do užívania ?
 202. Rata sa prispevok hmotna nudza,materska a prispevok pri narodeni do dane z prijmu?
 203. Preukázateľné zaplatené poistné v DP FO 2013
 204. Daňový bonus u SZČO
 205. Kontrolny vykaz a Orange faktury
 206. FA za poplatky mobilu
 207. Kam zaradit stan v oc 700 eur
 208. nezdaniteľná časť na daňovníka
 209. Strata z predchádzajúceho roku a jej uplatnenie pri ukončení živnosti?
 210. prenajom bytu a zamestnanie
 211. Daňové priznanie FO B
 212. nezamestnaný s povinným ZP + SZČO
 213. Prijatie služby z USA
 214. Dobrovoľné platené poistné - daňový výdavok - kde?
 215. Vyúčtovacia faktúra z elektrární vyhotovená 31.12.2013-preplatok
 216. Ako zauctujem dobropis vystavený 01/2014 k faktúre 11/2013. Kde ho zaradiť do KV.
 217. zrušenie registrácie DPH elektronicky
 218. Vyúčtovacia faktúra z elektrární vyhotovená 31.12.2013-preplatok
 219. Na Financnej sprave je uvedené v časi B3
 220. Prenajom (nepodnikatel) + prijmy zo zavislej cinnost a nezdanitelna cast na danovnika
 221. Je daňový výdavok nedoplatok na zdravotnom poistení
 222. Predčasný dochodca a konatel
 223. Daňová povinnosť pri zrušení registrácie DPH
 224. KV DPH - ako sa exportuje ?
 225. Daňové priznanie právnických osôb
 226. Ak živnostník kúpil pozemok vo výške15500 eur, avšak zaplatil ho prevodom zo svojho osobného účtu. Ako to zaúčtovať v JU?
 227. Daňový bonus vydatej študentky
 228. DPH z predfakúry a zálohovej faktúry
 229. prechod zo skutočných výdavkov na paušálne v jednoduchom účtovníctve
 230. Ako viesť jednoduché účtovníctvo pre občianske združenie
 231. Podať daňové priznanie za Občianske združenie
 232. KVDPH
 233. Má starobný dôchodca pracujúci na dohodu nárok na vrátenie dane?
 234. letáky a grafické práce na hliníkovej tabuli môžem dať do nákladov?
 235. Ako zaúčtovať výhodný nákup?
 236. Oddiel XIV v daňovom priznaní za rok 2013
 237. nevie niekto kedy budú v e-daniach tlačivá na DP r.2013?
 238. Vrátne obaly a kontrolny výkaz
 239. DP starobný dôchodca
 240. Kontrolny vykaz - nevznikla povinnosť
 241. JÚ - do ktorého stĺpca PD sa účtujú výdavky vo výške základnej náhrady za každý jeden kilometer jazdy za rok 2013 ?
 242. Platby kartou a KV
 243. DP FO B - živnosť v zahraničí
 244. Licencie - novovzniknuta firma
 245. Aké údaje sa vypĺňajú v oddieli IX (DP A) a oddieli XIV (DP B)?
 246. Kontrolný výkaz a zálohy
 247. Faktúra pre odberateľa z EU
 248. Kont.výkaz a tuzemské samozdanenie
 249. POTVRDENIE o zdaniteľných príjmoch........?chyba?......
 250. úroky z úveru