PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a dane
 1. Prelomová faktúra od dodávateľa
 2. daň z nehnuteľnosti pri predaji a kúpe
 3. Kde podať daňové priznanie pri práci v Česku a na Slovensku
 4. súkromné auto v podnikaní
 5. Ako účtovať phm pri prenajatom aute?
 6. DZMV - 2 autá, 2 rôzne okresy podla SPZ, 2-ja správcovia dane, 2 priznania?
 7. Zahraničná firma poskytujúca internetové služby na Slovensku, ako z faktúrami pre firmy?
 8. prijem zo slovenska v rakuskom danovom priznani
 9. dokladovanie nárokov na nezd.časť
 10. SZČO príjem PN
 11. oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel
 12. Ddodatočné DP DPH, KV
 13. Odmena praktikanta strednej školy
 14. novela Obchod.zákonníka-ZI vo fa
 15. Mobil na mesačné splátky
 16. Nárok na odpočet manželky
 17. Vymeriavací základ na výpočeť ZP a SP pre živnostníka
 18. Auto na tretinky a účtovanie jeho úhrad.
 19. Do ktorej odpisovej skupiny zaradiť geometriu v autoservise?
 20. Daňové odpisy budovy na operatívny prenájom od roku 2015.
 21. Ako zaúčtujem v PÚ príspevok z UPSVaR na zamestnávanie znevýhodneného občana
 22. Poistka na auto-treba časovo rozlíšiť?
 23. Akým znamienkom má byť v kontrolnom výkaze dobropis, preplatok.
 24. Musim podať dodatočné DPH + kontrolný výkaz?
 25. Daň z predaja rodin.domu
 26. Platenie najomneho
 27. Ako zaúčtovať darčekové poukážky pre zamestnancov?
 28. Účtujete tvorbu sociálneho fondu spolu so mzdou?
 29. Preplatok zo sociálnej poisťovne - zaúčtovanie v JU
 30. vystavené kuchyne-daňový náklad
 31. MRP - prechod do nového roka
 32. Leasing - MRP
 33. Prechod na hospodarsky rok od april 2015
 34. Danova evidencia platitela DPH
 35. kilometrovné pri vozidle kategorie N
 36. Môžem náklady roku 2014 zaúčtovať s dátumom dodania 2015?
 37. Danove priznaie za min.rok - zamestnana + materska dovolenka
 38. Faktúra za stravné (nie stravné lístky) na prelome rokov
 39. Zaúčtovanie vystavenej faktury uhradenej cez terminal.
 40. DuZP na dobropise
 41. zdaniteľné plnenie na faktúre
 42. Refakturácia
 43. oplatí sa mi pn?
 44. Podsúvahové účty?
 45. Daň z MV , keď auto nejazdí.
 46. Zvysena sadzba dane pre osobny automobil
 47. dodatočná faktúra
 48. zlúčenie viac firiem pod 1 ID - el.komunik.
 49. pomoc s omegou
 50. Neuhradena FA za obstaranie
 51. SZCO využíva vlastné auto na pracovné cesty do Nemecka (turnusy) - čo všetko má obsahovať kniha jázd?
 52. Dan z nehnutelnosti - moze podat niekto iny za vlastnika?
 53. ako zaúčtovať odkupenie kolku Slovenskou poštou??
 54. Ako správne postupovať pri účtovaní platobnej brány GoPay v jednoduchom účtovníctve?
 55. Porušenie podmienok fin. prenájmu - ÚPRAVA ZÁKLADU DANE
 56. podávam daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti ked som v minulom roku kupila byt a o dva mesiace ho predala? dakujem
 57. neuhradená faktúra
 58. SZČO si najme na prácu dôchodcu
 59. Vystavené 2 faktúry na 1 číslo objednávky
 60. DMV
 61. Podiel zo zisku a zahraničný konateľ
 62. Vyúčtovacia faktúra za plyn a nevyfakturované dodávky
 63. Inventarizácia pohľadávok a pokuta
 64. prečo je fa za prenájom stožiara oslobodený od dane?
 65. závazky po lehote splatnosti - hodnota
 66. Ako si nastaviť pravidlá pre poskytovanie materiálových dokladov od externej firmy?
 67. Faktúra za december s dátum dodania január - kam s ňou ?
 68. Ako správne zaúčtovať osobnú spotrebu PHM?
 69. Opravná faktúra za plyn - dátum vystavenia 2.1.2015, dátum dodania 18.12.2013
 70. Odpis premlčaných záväzkov
 71. Zamestnanec a SZCO sucasne - zdravotka
 72. DzMV 2014 - organizačná zložka zahraničnej osoby
 73. Treba niekam nieco platit ked zrusim zivotnu poistku a DDS?
 74. dobropis k faktúre, z ktorej sa neodpočítala DPH - osobná spotreba
 75. Registračná podkladňa - geodetické a kartografické služby
 76. Oslobodenie od danovej licencie
 77. PN, nezamestnanosť a daňové priznanie 2014
 78. Zaradenie auta - kupa na autokredit a prepis na policii
 79. postupenie leasingu - kupa
 80. Trojstranný zápočet v OMEGe
 81. Môže firma uhradiť fa za montážne práce v sume 4.800 eur v hotovosti cez VPD a PPD? (nemá ERP)
 82. nadmerný odpočet - dva štvrťroky po sebe a koniec roka
 83. Daň z MV - kategória vozidla
 84. ako postupovat pri mimoriadnej UZ (sro v likvidacii)?
 85. výkaz preddavkov na poistne na verejné zdravot.poistenie
 86. Zvysi sa mi ZD ak som dostal zamestnanecke akcie a predal som ich v mensej hodnote ako mali ked som ich dostal?
 87. Prevzatie obchodu počas roka
 88. Link na priemerné ceny PHM mesačné
 89. Ako správne zaradiť/zaúčtovať vystavené faktúry?
 90. SZCO a cestovne nahrady
 91. výpočet stravné pri zahraničnej pracovnej cesta
 92. Ako zaúčtovať nesprávne uhradenú daň?
 93. Hladam firmu v KE, ktora sa zaobera rusenim s.r.o.
 94. Poradte podrobny postup na vypocet a uctovanie poistky, kt.je na obdobie od 14.6.2014 do 14.6.2015
 95. FRSR - tlačivá k dani z príjmov za rok 2014
 96. Elektronické podanie opravného vykazu
 97. Štatistický úrad - povinnosti
 98. Oprava KV - v časti D2
 99. Software odpisová skupina
 100. obchodovanie s alkoholom účtovanie
 101. miesto dodania
 102. účtovanie preplatku ZP ako na to?
 103. Zaradenie HIM
 104. Vystavené interné storno došlej zaúčtovanej faktúry z dôvodu vrátenia faktúry a KV DPH
 105. Predaj cigariet, oznamenie colnej sprave o stave?
 106. mám povinnosť podať daňové priznanie?
 107. Daňový bonus na dieťa
 108. DPH a koeficient?
 109. Môže si konateľ spoločnosti ktorý je vedený ako zamestnanec uplatniť od 1.1.2015 nárok na odpočitateľnú položku?
 110. SZCO kurz anglictina je polozka do nakladov
 111. Zrušená sro, neuhradené záväzky a ich dodanenie
 112. Účtovanie daňovej licencie a hospodárskeho výsledku
 113. Predaj osobného motorového vozidla kategórie M platcovi DPH
 114. Danove priznanie - rodicovska dovolenka, nezamestnana, materska dovolenka
 115. KV DPH a dobropis zo SSE a pôvodné číslo dokladu ku ktorému sa vzťahuje tento dobropis.
 116. DP k DzMV za rok 2014 - ťahač+náves ktorú hmotnosť brať?
 117. Daň z MV
 118. Daňová licencia a ukončená likvidácia
 119. Odhlásenie starého a prihlásenie nového auta.
 120. Dlhodobý prenájom motorového vozidla
 121. Doklad z ERP o nákupe diaľničnej známky s DPH ?
 122. KV, DP DPH pri vstupe do likvidácie v roku 2014
 123. postúpený lízing a odpis v r.2015
 124. Účtovníčka (živnostník) a podpisovanie daňových dokladov
 125. Tržby z registračnej pokladne, JÚ
 126. Môžem fakturovať spotrebu PHM pri prenájme auta mesiac pozadu?
 127. 2 jazdné súpravy + 1 ťahač navyše. Aká sadzba?
 128. Nezdanitelna čast zakladu dane na manželku
 129. Vyradenie DHM z sro nadobudnutého bezodplatne od spoločníka.
 130. Tržby z registračnej pokladnice, JÚ
 131. Paušálne účtovanie pohonných látok, JÚ, platca DPH, stav km
 132. daň z MV
 133. 80% výdaje v jednoduchom účtovníctve
 134. Prosím Vás ked učtujem v PU a konateľ si prevádza nejakú čiastku z účtu na účet oby dva sú firemné účty tak ako to mam zaúčtovať ďakujem
 135. Súkromná diaľnica v PL,ako by ste to účtovali? vratka dph, ci nie? z blocika mi to nie je jasne
 136. Limit na platby v hotovosti pri viacerých faktúrach toho istého dodávateľa
 137. Daň z nehnuteľnosti - účel stavby
 138. Zaúčtovanie dobropisu a kontrolný výkaz k tomu.
 139. Obcianske zdruzenie uctovnictvo povinnosti
 140. D z MV - r. 21
 141. SZČO a využívanie auta na podnikanie iného, ako vlastného - súvisiaca otázka
 142. Dá sa odkúpiť nevyradený majetok zamestnancom?
 143. Viete odporučiť online účtovnícke softvéry?
 144. daňový výdavok - provizie za sprostredkovanie
 145. predaj auta - osobitná úprava dph (zdanenie prirážky)
 146. daň z nehnuteľností
 147. Vypocet spotreby podla vzorca
 148. zaúčtovať novú hodnotu majetku podľa znaleckého posudku do účtovníctva - do majetku?
 149. Dodanie služieb do EU
 150. Vystavenie fa do zahraničia pre odberateľa neregistrovaného ako plátca DPH
 151. DzMV - súkromné auto - riadok 40
 152. Mal sa neplatca DPH zaregistrovať podľa §7a ak zaplatil honorár českému umelcovi za vystúpenie v SR?
 153. JU drobné platby na účet a vystavovanie zjednodušených faktúr, neplatiteľ DPH
 154. Je možné dať náklady za kúpu s.r.o. do nákladov s.r.o.?
 155. ako dostať osobný automobil súkromnej osoby do jej s.r.o. ?
 156. Odpočet DPH - ojazdené auto s prechodným ŠPZ
 157. DP FO typ A 2014: PN + evidencia na ÚPSVaR
 158. predaj s.r.o.
 159. predaj s.r.o.
 160. Môžem pridať do účtovnícstva faktúru a bloček vypísaný na fyzickú osobu?
 161. Riadok 09 v tlačive Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
 162. preplatok/nedoplatok
 163. Odpisová skupina
 164. Ak som zabudla zaúčtovať poistenie pri leasingu za auto za r.2013, môžem to doúčtovať do r. 2014?
 165. vystavená faktúra na zákonné poistenie vozidla
 166. K akému dátumu účtovať predanú nehnuteľnosť 507/133?
 167. 2 x zaplatená faktúra v JU
 168. Opatrovanie rodiča, opatrovateľský príspevok.
 169. Neskoro doručené faktúry účtovať s akým dátumom?
 170. SZČO - využívanie požičaného auta na podnikanie
 171. Môžem si dať do nákladov iba 80% z faktúry za MT?
 172. môže s.r.o.-čka vyfakturovať na meno konateľa (ako na fyzickú osobu) faktúru
 173. SZCO a sukromny automobil
 174. Ak som sa až teraz dopracovala k faktúre z EU za nákup tovaru v novembri 2013, aký je postup?
 175. som osoba registrovaná pre daň podľa § 7a,som SZČO ,podávam štvrťročný SV,môžem si uplatňovať 40% výdavky ?
 176. Uplatnenie paušálnych výdavkov na PHM
 177. detsky kutik - danovy vydavok?
 178. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku, aké potvrdenia doložiť?
 179. daňová licencia a Výkaz ziskov a strát
 180. Preddavky na dan z prijmov -
 181. Účtovanie bezhotovostných prevodov v JU dobrovolnikovi za nákupy v neziskovky
 182. Ukončenie živnosti a daňové priznanie DPH
 183. Oznamuje s.r.o. vznik daň. povinnosti z MV ak konateľ používa svoje vozidlo vo firme?
 184. Technické zhodnotenie majetku a jeho zaradenie.
 185. Odhláška odhláseného vozidla
 186. učtovanie internet-rok 2014 alebo rok 2015
 187. polozka "strata casu" na fakture
 188. Mesačný preddavok DzMV za 12/2014 zaplatený až v 1/20015
 189. DPH, prijatá faktúra za tovar ČR
 190. Prax na získanie licencie audítora
 191. KV a DPH - uvedenie faktury na zalohu za službu + zuctovaciu fakturu s minusovou hodnotou
 192. Daň z mot. voz. pre užívateľa
 193. Daň z mot. voz. - riadok 09 - Daňovník podľa §85, a ešte §93 ods. 1 - kde nájdem tieto paragrafy?
 194. PHM 80%
 195. Čo sa účtuje v JÚ v peňaňom denníku do stĺpca osobný vklad podnikateľa v členení na hmotný?
 196. Zúčtovanie dph za službu z čr
 197. Musím podať daňové priznanie?
 198. Ako podať všeobecné podanie s prílohou -formulár na stránke financnasprava.sk
 199. výpočet spotreby pohonných hmôt
 200. Daň z motorových vozidiel - info FS SR
 201. Kontrolný výkaz - oprava
 202. Študent VŠ v ČR - príjmy z rôznych krajín
 203. Podanie danoveho priznania pri praci v CR ale az od od 1.3.2014
 204. Ktorý časopis resp. web je vhodný pre účtovníka, personalistu
 205. do ktorej odpisovej skupiny zaradit?
 206. miesto dodania a DPH
 207. Refakturácia - prelom rokov
 208. Účtovníctvo v škole, depozit
 209. dátum dodania
 210. Ako zaúčtovať nákup darček. poukážok pre zamestnancov?
 211. K akému dátumu môže firma posielať "odsúhlasenie zostatkov"? Ku koncu roku, alebo aj k hocijakému inému mesiacu?
 212. odvody do SP a ZP z náhrady za nevyčerpanú dovolenku
 213. § 19 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu ešte raz.
 214. Podava sa danove priznanie aj po nadobudnuti nehnutelnosti cez vecne bremeno?
 215. Odpočitateľná položka v ZP-pracovný pomer + dohoda o pracovnej činnosti
 216. Je možne kupit auto na firmu a nasledne predat FO tak aby to neuskodilo firme ale aby FO kupila v konecnom dosledku auto za cenu bez DPH?
 217. Účtovanie platby odberateľskej fa paypalom
 218. Oplatí sa operatívny leasing živnostníkovi ?
 219. Daň z motorových vozidiel za rok 2014- riadok 40- prívesný vozík
 220. Daňové priznanie a prerušenie živnosti
 221. Dań z motorových vozidiel , riadok 40
 222. Doklad nad 5000 €
 223. Auto - odpisovanie - vlastnicke pravo
 224. Mikro ÚJ - PHL v nádrži k 31.12.2014
 225. DPH ,vystavená faktúra do ČR
 226. MRP K/S - "spojazdnenie"
 227. nealko k obedom
 228. Výpočet preplatkov/nedoplatkov odvodov do ZP - RZZP 2014
 229. Polovičný úväzok - ÚPSVAR
 230. Predfaktúra, platba, ostrá faktúra
 231. Položky v jednoduchom účtovníctve
 232. Nové tlačivo účtovná závierka k 31.12.2014
 233. Neplatca DPH a kúpa tovaru v zahraničí
 234. Dofakturovanie rozdielu ceny
 235. § 19 ods. 4 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu
 236. Praca nadcas - preplatenie
 237. Spracovanie dph - cena
 238. Elektronicka komunikacia s DU bez ZEP
 239. Zánik daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel pri predaji podniku
 240. Paušálne výdavky - SZČO od 1.5.2014
 241. ako účtovať neuplatnenú DPH v jednoduchom účtovníctve, všetky príjmy sú oslobodené od DPH - finančné služby
 242. Môže SZČO zrušiť registráciu pre daň podľa §7, ak sa registroval pred dosiahnutím obratu v decembri 2014 a nakoniec obrat nedosiahol?
 243. SZCO, prace v Nemecku, stravovanie - naroky
 244. Vystavená faktúra a dobropis
 245. Tlačenie PPD,VVP a vnútorný zúčtovaci doklad v MRP a zmena čísla zápisu.
 246. SZČO kúpil MV, vzťah k DPH
 247. Vrátenie kolkov na pošte - prijatá platba - preplatený poplatok na 688 alebo 668
 248. Nahrady za letenku na dovolenku po skonceni PC
 249. zaúčtovanie HM
 250. Učet v banke pre SZČO a ohlásenie na daňovom úrade