PORADA.sk

Zobraziť plne funkčnú verziu príspevku : Účtovníctvo a dane
 1. odpis pohľadávky z roku 2009
 2. opravná položka
 3. účtovanie starých záväzkov a ich dodanenie
 4. Prechod z JÚ do PÚ
 5. nezdaniteľná čiastka na manželku za 2013
 6. Sme pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou, musia podielníci platiť do zdravotnej poisťovne odvody z vyplatených podielov za rok 2013.
 7. predajňa a koniec roka
 8. Pohonné hmoty
 9. výška úrokov z omeškania
 10. exekučné zrážky zo mzdy
 11. Náklady, ktoré som zaplatila za nájom bytu v ktorom bývam v inom meste ako podnikam, môže dať do nákladov daňového priznania
 12. Je možný zápočet nevyplatených dividend a neuhradenej straty?
 13. Do akého riadku priznania DPH ide oprava chybnej faktúry (Dobropis)
 14. Kde uviesť faktúru za vývoz tovaru do tretích krajín?
 15. Daň z motorových vozidiel 2013 - SZČO - stručne a jasne
 16. povinná prehliadka ERP
 17. NČZD na manzelku
 18. Môže dodávateľ vystaviť príjmový doklad pri platbe za tovar na faktúru?
 19. Ako zaučtovať naviac zaplatené poistné do SP za szčo - dôvod PN ?
 20. Finančná správa - prvotné prihlásenie do OIZ
 21. Aké daňové, účtovné a iné povinnosti vyplívajú slovenskej firme z DF od dodávateľa z Britských Panenských Ostrovov za prieskum trhu.
 22. Daň z mot.voz. - ako chápať r. 02?
 23. elektronicka registracia
 24. NBO - 2013 neplatca a od 2014 platca DPH
 25. Platba v hotovosti+nezauctovana faktura
 26. Prijatá služba z ČR
 27. DP z MV a SZCO so súkromným vozidlom
 28. DPH - oslobodené plnenie pri vývoze služieb, poľné práce.
 29. Cestovne náhrady a stravné SZCO pri práci v zahraničí
 30. SZČO a stravné
 31. Samozdanenie pri nadobudnutí tovaru z EU a kontrolný výkaz
 32. Daňová úľava na manželku
 33. strata hesla - neviem sa prihlásiť na stránku finančnej správy
 34. Daň za auto používané príležitostne na taxislužbu
 35. účtovníctvo
 36. odpisy prerušenie živnosti
 37. Prenájom, daň, maželia
 38. suhrnny vykaz 4 Q 2013
 39. Obed s obchodným partnerom-zalozenie s.r.o.
 40. Prastaré záväzky, ktoré už nie je komu uhradiť - ako sa ich účtovne zbaviť?
 41. JU - mzda,SP-odvody,ZP-odvody za december zaúčtovať v decembri alebo v januári
 42. účtovanie po ukončení SZČO
 43. Ako poslať žiadosť na DÚ elektronicky
 44. oprava mzdy
 45. kontrolný výkaz - dodatok
 46. Aký význam má združenie od 2014 ?
 47. Musím mať ERP ak vystavím faktúru s príjmovým dokladom?
 48. Ako vypočítať daň z motorových vozidiel v prípade zamestnanca, ktorý má zmluvu o paušále na používanie súkromného vozidla v rámci pracovných povinností vo firme?
 49. Ako sa prepočítava cena tovaru v e-shope do inej meny?
 50. Robím nákup z Rakúska a žiadajú odo mňa UID číslo, ktoré má mať 11 čísel
 51. Neprevzaté podielové listy pri zmene ich formy zo zaknihovanej na listinnú
 52. odpocitatelna polozka na manzelku
 53. Platca DPH vystavil doklad cez ERP bez DPH
 54. Daň z motorových vozidiel sadzby 2014 - košický kraj
 55. Ako uctovnictvo, ked dostanem fakturu zo zahranicia?
 56. Odberatelska faktura - dodanie sluzby v roku 2013, fakturacia a prijem v r. 2014 (PU)
 57. danove priznanie viazaneho financneho agenta
 58. Môžem mať k dani z motorových vozidiel 2 registrácie na 1 firmu pre elektronický styk s Daňovým úradom?
 59. Ako v jednoduchom účtovníctve účtovať bločky za drogériu a ako to účtovať ak chcem len niečo zaúčtovať z bločka.?? akú potom dať sumu ..??
 60. Právnická osoba má zapožičané bezodplatne auto od sestry. Daň z MV zaplatená.Ako si môže účtovať pohonné hmoty /nemá bločky/? Aké náklady na auto ešte môže použiť.
 61. kalendárne dni do sp a zp
 62. Náklad/Výnos budúcich období?
 63. Sme Združenie majiteľov lesov a pasienkou s právnou subjektivitou. V 3/2013 ideme vyplácať členom podiely za rok 2012 . Platí sa z týchto podielov odvod na zdravotné poistenie ?
 64. Kontrolný výkaz a došlá tuzemská faktúra
 65. SZČO, ktorá pozastavila živnosť 30.06.2013, bola mesač. plátcom DPH a od 31.07.2013 už nie je platiteľ DPH, má povinnosť zasielanie elektronicky ? Ďakujem.
 66. sprostredkovanie ubytovania
 67. Daň z motorových vozidiel 2013
 68. Daň z MV elekronicky alebo nie?
 69. Paušálne výdavky §6ods.10 ZDP a vedenie evidencie o zásobách
 70. Kniha jázd
 71. daňová povinnosť po vysporiadaní BSM?
 72. daň z príjmu
 73. vyradenie tovaru
 74. Mám nárok na vrátenie daní ak som tri mesiace robila na slovensku zmluvu v Nemecku ? firma mi posle ten papier co potrebujem k tomu, alebo si to musím vyžiadať?
 75. MK SOFT - Súvaha a Výkaz ziskov a strát - zaokrúhľovanie
 76. elektronická komunikácia - prihlásenie -viac subjektov
 77. Máš pridelené ID a prístupové heslo?
 78. elektronické zasielanie
 79. služobné vozidlá aj súkromné vozidlá na firemné účely - ako vypočítať daň z MV?
 80. Oznámenie o zániku DMV odoslané ako príloha nešpecifikovanej agendy v JPG formáte - naskenované podpísané konateľom . Je to správne?
 81. Ako zaúčtovať faktúru za nákup mobilného telefónu a úhrady budú mesačne vo faktúrach za služby?
 82. Ako zaradiť nehnuteľnosť do obchodného majetku?
 83. Nesprávne číslovanie prijatých faktúr
 84. Vedenie skladu spôsobom B - dropshipping
 85. Treba nahlasovať pouzívanie sukr. auta konatelom SROcky na DU?
 86. Aký maximálny príjem môže mať dôchodca z prenájmu bytu, aby nemusel podávať daňové priznanie za rok 2013 ?
 87. Zlá dohoda
 88. Pracovná cesta v Rusku - SZČO
 89. Budem platiť sankciu ak v dodatočnom daňovom priznaní k DPH mi vyjde namiesto NO vlastná daňová povinnosť 240 €?
 90. Povinná registrácia
 91. vecné bremeno a dátum dodania (DPH)
 92. Kontrolný výkaz - dodatečné otázky
 93. komu ostava original doklad po zaplateni lekarovi alebo pacientovi platitelovi , ked ze sme potrebovali original doklad
 94. S.O.S. Elektronická podateľňa - DRSR po novom "NEEXISTUJÚCI CERTIFIKÁT"
 95. zrušenie živnosti a zaplatenie poistného v novom roku
 96. Prechod zo živnosti na s.r.o. v roku 2013 a daň z motorových vozidiel
 97. Vie mi niekto poradiť ako napísať žiadosť na DÚ-elektronická komunikácia ?
 98. DVZ zamestnanca na PN, ktorý mal dohodu a potom hlavný pracovný pomer - ráta sa aj DOPČ?
 99. Ako fakturuje FO-podnikatel - platca DPH, za tovar do ceskych predajni -platcom aj neplatcom DPH .
 100. Daň z motorových vozidiel
 101. JÚ-sociálny fond -ide do roku 2013 aj december alebo nie???
 102. Dobropis z roku 2012
 103. Podnikateľský úver v JU
 104. ja sa tiež trápim.... ako odošlem prílohu? Oznámenie o zániku daňovej povinnosti som preskenovala do PC, ale keď chcem vložiť prílohu vypisuje mi "nesprávny formát.
 105. Sociálna poisťovňa a zamestnanec ako štatutár
 106. JU-preplatok zo SP
 107. môžem poprosiť o postup ako sa dostanem na všeobecné podanie FS neviem to nájsť.
 108. Elektronická komunikácia - neodoslanie dokumentu
 109. zrušenie mesacneho platcu DPH - oznamenie na DU
 110. Vzťahuje sa výnimka podľa §19, odst. 3, písm. d zákona o DPH na platiteľa DPH?
 111. daň z motorových vozidiel
 112. Prosím o radu - chcem zaslať oznámenie zániku daňovej povinnosti k dani z MV trápim sa elektronicky, ale nejako sa mi nedarí, môžem to zaslať aj poštou ?
 113. Ako zrušiť s.r.o., ak sú zostatky na účtoch 221, 411,421,429 a 315, čo so zostatkami na uvedených účtoch?
 114. faktúra za opravu z čiech
 115. Účtovanie stravných lístkov - zamestnanci
 116. asistencia a pozastavená živnosť
 117. Kedy má neplatiteľ povinnosť registrovať sa ako platiteľ DPH?
 118. Eshop vystavovanie faktúr, úhrady
 119. Ako napraviť nepodanie daňového priznania za rok 2012?
 120. Sme platcami DPH, vystavila som FA do Talianska (platcovia) za tvorbu webstránky, je potrebné dat ju do súhr. výkazu a uvadza sa na tlačive DP DPH v ktorom riadku
 121. NCZD
 122. Účtovanie vrátenia peňazí na základe Opravného výkazu - SP
 123. Tabuľka odpočtu daňových strát
 124. som konateľ s.r.o. a nie som v nej zamestnaný, môžem si odpísať cestovné náklady za používanie vlastného auta pre s.r.o.?
 125. Chcela by som sa poradit, man zapatit DU Dan z motorovych vozidiel ak mi vychadza nedoplatok 0,02 eur, dakujem za radu.
 126. Aký uviesť variabilný symbol pri úhrade DPH z mimoriadneho danoveho priz.
 127. Ako v jednoduchom účtovníctve účtovať poštovné zo zásielkok (taký lístoček, čo dajú na pošte)??? Účtovať to pomocou VPD každý deň, alebo mesačne..???
 128. DP k dani z motorových vozidiel za r.2013
 129. zalozenie zivnosti
 130. Je potrebné nahlásiť na DU zmenu účtovnej sústavy z JU na PU?
 131. Ročné zúčtovanie preddavkov dane z príjmu
 132. Faktury
 133. moze byt odberatelska faktura za sluzby+pouzity material uhradena v hotovosti bez bloku ERP ?
 134. Prenájom bytu-uplatnenie si oprávnených výdavkov pri výpočte dane z príjmu.Byt nemám v obchodnom majetku.
 135. STORNO FA Z POĽSKA
 136. Kto má povinnosť podať DzMV /prenájom do EU/
 137. penále za rok 2004 zo soc. poisťovne
 138. Dajú sa spätne zaúčtovať úroky z dlhodobého úveru?
 139. JCD 12/13 ale faktúra od dodávateľa 1/14 - čo s tým?
 140. Zákon o cestovných náhradách - zmeny stravného, cestovné náhrady v roku 2014
 141. PN zamestnanca
 142. A ešte jedna : na aký účet zaúčtovať kúpu materiálu. Dala som to do 131, ale sa mi to nezdá
 143. STORNO FA z EU
 144. nákladná doprava - spôsob účtovníctva
 145. účtovanie - Tržba za predaj majetku
 146. Ahojte, na aký účet mám dať vyplatenú mzdu v hotovosti? účtujem v PU
 147. Môžem dať do nákladov oblečenie pre ochranku?
 148. Podnikateľ kúpil jazdené vozidlo v septembri 2013 za 2500€ a v novembri 2013 ho za 1500€ predal. Ako je to s odpismi a daňou z príjmu?
 149. Ahojte, poprosil by som o mozno jednoduchu otazku: Ak som zivnost - neplatca DPH a moj zdanitelny zaklad za 2013 je 26 000€, ake preddavky a odvody z toho pre mna do roka 2014 vyplyvaju?
 150. Došlá faktúra od Leroy Merlyn z PL s polskou DPH pre platcu DPH zo SR?
 151. Dan z predaja ornej pody.
 152. Čo je kontrolling?
 153. vyplnenie tlačiva dan z motorových vozidiel
 154. vie niekto ako pridám na E DANE tlačivo Daň z motorových vozidiel prílohy? mám viac vozidiel a neviem to tam pridať. Ďakujem
 155. účtovanie po konkurze, prevod z PU do JU...
 156. Prevod leasingu
 157. Podat danove priznanie k DzMV?
 158. Môže manžel uplatniť NČZD na mňa ak som SZČO?
 159. Naskladnenie tovaru - omega
 160. Paragon a ZŤP
 161. znovu zaradenie vyradeného auta s majetku
 162. Dohoda o prac. činnosti nepravidelný príjem
 163. Szčo si uplatňuje paušálne výdavky ,auto nemá zaradené do majetku-je nutné platiť daň z MV
 164. živnostník-PN
 165. koncesionárske poplatky-živnostník
 166. odvody v roku 2014
 167. DPH a nákup a predaj ojazdeného vozidla v tuzemsku od platiteľa DPH
 168. OOÚ - IS "Daňové priznania typ A"?
 169. Dan z predaja nehnutelnosti.
 170. V decembri 2013 spoločnosť zakúpila spoločnosť pre pracovníkov montérky. Toho roku v januári sme dali urobiť na montérky logo spoločnosti. Na aký účet účtujem ?
 171. suhrnný vykaz za IV Q 2013
 172. Ako účtovať a rozlíšiť tovar, materiál a vlastné výrobky - pri subdodávkach
 173. Mám založenú s.r.o.,chcem FO previesť na túto existujúcu s.r.o.,aký je postup.
 174. Elektronická komunikácia s DÚ len z jedného PC ?
 175. Zrážková daň z dividend
 176. Ochrana osobných údajov - fyzické osoby
 177. Započítava sa invalidný dôchodok do celkového príjmu v daňovom priznaní?
 178. Nejdem si dať radu so vznikom zdaniteľnej povinnosti za motorové vozidlo
 179. Smrť účtovníčky a prístupy na DÚ?
 180. Poplatok za užívanie predmetu lízingu treťou osobou
 181. nutnost zadat vo fakture Odberatela
 182. Účtovanie za servis a opravu auta (náhradné diely + práca) - mám nezrovnalosť v účtovaní, rada by sa zišla :)
 183. Uhrada DPH do Polska - VS, ŠS, KS???
 184. Bonus z Talianska
 185. Podanie DP za rok 2013 alebo az 2014?
 186. Elektronické podávanie DP, výkazov...
 187. Fa za televízne služby do Čiech a DPH
 188. predaj nehnutelnosti
 189. DP policajta
 190. žiadosť na DÚ - zaslané e-mailom
 191. Ako platiť DzMV za príves nákladný špeciálny?
 192. Kovový odpad a DPH
 193. FO - zapisana v OR uctujuca v PU moze v DP uplatnit pausalne vydavky?
 194. DP typ B 2013 - aké doklady, ak som bola nezamestnana?
 195. Zaúčtovanie FA z prelomu rokov.
 196. Telefon kupený v decembri 2013 na splátky, ktoré budú realizované v roku 2014. Ako účtovať?
 197. Príjem s viacerých štátov - kde podať daňové priznanie.
 198. Potrebujem poradiť či mám viesť skladovú evidenciu potravín v penzióne, kde sa vydávajú len raňajky. Nákup je vždy len na konkrétne raňajky.
 199. paušálne výdavky 80 percent na PHM a DPH
 200. Uplatnenie NČZD na pracujúcu manželku
 201. Ako zaúčtovať pôžičku v sro, ktorú poskytla sesterskej firme v ČR?
 202. Náklady budúcich období
 203. Koeficient DPH a odmena bez dph
 204. Združenie dvoch FO od 1.1.2014 - ukončenie
 205. Kontrolný výkaz
 206. kradez auta - SRO uctovanie
 207. DzMV, od. IV., riadok 40: predpokladaná daň
 208. Kontrolný výkaz - kam s faktúrou fyzickej osobe nad 1000 eur (resp.1600 eur) - oddiel D.2?
 209. Nahlasovacia povinnosť pri dovoze tovaru z krajim EU (neplatca DPH)
 210. oprava auta vo vlastnom autoservice
 211. dovolenka
 212. Dp 2013
 213. a má povinnosť elektronicky komunikovať neplatca DPH registrovaný podľa paragrafu 7? čo je v podstate platca DPH pre zahraničie?
 214. výmer platieb za colné vyhlásenie
 215. Do ktorej odpisovej triedy mám zaradiť betonáreň hodnota cca 2600 € a minirypadlo hodnota cca 3300 € ??
 216. Preddavky na daň z príjmov PO
 217. elektronické podanie súhrnného výkazu 2013
 218. Môžem dať nákup antény do DPH?
 219. Dobrovolny platca DPH (alebo novy platca DPH) a predaj tovaru, ktory bol nakupeny este s DPH
 220. Zálohová faktúra,prijatý preddavok a DPH
 221. Mám faktúru za firemný servis zaplatenú pred vznikom s.r.o. , mám ju dať do zriaď. nákladov v celej výške alebo rozpočítať na jednotlivé mesiace a do zriaďovacích nákladov dať len len za dva mesiace?
 222. Založenie s. r. o. - dátumy pri účtovaní
 223. Musí organizácia zaúčtovať rezervu na odstupné ešte do roku 2013?
 224. Podanie dokumentu -daňový úrad
 225. Ako faktúrovať paušálnu náhradu 40,- EUR za omeškanie splatnosti ?
 226. Dva roky sa nerobila inventarizácia tovaru - teraz je tam prebytok, čo s tým?
 227. Majiteľ tankoval do auta naftu a uhradil to poukážkami OMV Gold. Vie mi niekto poradiť ako to zaúčtovať ?
 228. Ako zaúčtujem došlú faktúru za lízing, ak sa stanem plátcom dane až po prevzatí predmetu lízingu?
 229. Zaradenie auta do obch. majetku pri prevode leasingu
 230. Prenájom + živnosť za rok 2013
 231. Prepis spoločnosti na nového konateľa - oznámenia
 232. predaj nehnutelnosti - SRO a uctovanie DPH
 233. davky v zahranici
 234. Kuriérske služby - musím mať auto v živnosti ?
 235. Musím urobiť prepočet DPH koncoročný, ak som sa stal plátcom DPH v priebehu roka?
 236. Valutová pokladňa - úbytok
 237. Spravne uctovanie odvodov a zavazkov v JU
 238. Môžem mať v súvahe na riadku s daňovými záväzkami hodnotu ak som neplatca DPH?
 239. predaj zariadenia obci
 240. zmena stavu zasom na konci roka
 241. Rozdelenie zisku spoločníkom s.r.o.
 242. Podiel na zisku ???
 243. Neplatca DPH a faktúracia tovaru do EU
 244. KV DPH
 245. cestovné náhrady - musia byť doložené doklady o nákupe PHM, či stačí cena zo štat.úradu?
 246. Priradenie nového DIČ k starému ID (pred 1.1.2014)
 247. Olymp - mzda nadčas
 248. dan z motoroviych vozidiel
 249. Platby cez internet za služby - ako zdokladovať od koho
 250. Používanie cudzieho bankového účtu na podnikanie