PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Právo
 1. Dohoda o nároku na výživné
 2. Rodicovsky a materský prispevok
 3. Zástupca vlastníkov podľa Novely zákona č. 283/2018 Z.z
 4. úhrada mzdy zamestnávateľovi
 5. co potrebujem na usporiadanie spotrebitelskej propagacnej sutaze
 6. Ako donútiť matku spoludedičky (maloleté dieťa) aby ma vyplatila z domu ?
 7. V ktorom roku je lepšie požiadať o starobný dôchodok v r. 2018 alebo až v r. 2019?
 8. Prenajom nehnutelnosti a urad prace
 9. Má nárok na podporu aj z ČR?
 10. GDPR.
 11. Poskodzovanie majetku
 12. PZP cez telefon
 13. Policajt poslancom.
 14. Postup pri vysporiadaní dedičstva pozemku
 15. problem s exekuciou
 16. Sťažnosť na učiteľku ( zástupkyňu ) v MŠ
 17. Pozemky v správe SPF po pra/starych rodicoch
 18. Značka zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľou okrem dopravnej obsluhy
 19. výhľad a návrh územného plánu
 20. Poškodenie tovaru v servise
 21. Nehnuteľnosť s vecným bremenom v exekúcií
 22. Nezákonná dobrovoľná dražba nehnuteľnosti
 23. Nárok na odstupné
 24. Právoplatnosť rozsudku.
 25. Pracovná zmluva vs praca cez sviatky
 26. Neoznamene pobudnutie na cudzom pozemku
 27. Aký by bol pravdepodobný VZ na OČR pri úkolovej pracovníčke?
 28. Zmena druhu nehnuteľnosti nadobudnutej "za slobodna" do výlučného vlastníctva počas trvania manželstva.
 29. Zadlzeny dom
 30. je nutné mať cestovný príkaz pri služobnej ceste so sebou?
 31. Striedavá starostlivosť o deti.
 32. Zrušenie bezpodielového vlastníctva manželov
 33. Prekvalifikovanie priestupku
 34. Čestne prehlasenie na zapis rozostavanej stavby pre KATASTER
 35. Ako pokračovať v dedičskom konaní po odvolaní?
 36. darovanie zdedenej nehnutelnosti
 37. zrušenie pobočky - odstupné
 38. Výživné na dospelé dieťa
 39. GDPR v neperiodickej tlači
 40. užívanie ornej pôdy mrtvych
 41. Da sa vysporiadat so spoluvlastnikom ak nema zaujem o predaj ani o kupu?
 42. Ako na vecne bremeno na elektricku pripojku na cudzom pozemku?
 43. Ak zakladám občianske združenie, musia byť podpisy všetkých troch notársky overené?
 44. nákup na splatky
 45. Vrátenie penazi
 46. Je moja zmluva platná?
 47. Vypoved? odchod na matersku? otec
 48. Administrativne priestory prerobene na byty - zapis na LV
 49. Je možnosť získať ID , aký je postup?
 50. možem uzatvoriť kupnu zmluvu na aj základe uznesenia o dedičstve?
 51. Výpoveď zo zmluvy o kúpe bytu.
 52. Lehota na vybavenie reklamacie
 53. Dozvedela som sa že mám 6 rokov zrušený trvalý pobyt.
 54. Nevyplatené poistné zodpovednosti za škodu pri výkone zamestnania.
 55. Vypoved najomnej zmluvy z najmu polnohospodarskej pody
 56. Stavba na cudzom pozemku, vysporiadanie
 57. Rozvod a vyrovnanie
 58. Prepis domu
 59. Určenie otcovstva počas manželstva
 60. Relatívna neplatnosť závetu
 61. ako postupovat pri podvodnom konani predajcu v autosalone v Rakusku?
 62. Obecná cesta
 63. Porušenie zákona o povinnom vyúčtovani bytov k 31.5.
 64. Kto by zdedil môj byt?
 65. neodovzdaná pn
 66. URGENT - prijatie ponuky na odkupenie spoluvlastnickeho podielu
 67. Pracujúci mladistvý
 68. Volebné moratórium v den volieb a účasť verejnosti pri scitavani hlasov
 69. Ako postupovat, ak lekar nesuhlasi s pn?
 70. Prehlásenie o vzatí za svojich
 71. môže dať firma na ktorej uzemi pracujem mi dať test na alkohol bez mojho priameho nadriadeného
 72. rozvod
 73. diety do zahraničia pre živnostnika pracujuceho na dodavke
 74. Odvolanie voci rozsudku sudu
 75. Maximálny pracovný čas za rok a maximálne nadčasy?
 76. Elektronické doručovanie
 77. Na čo je nárok v prípade nesplnenia nemocenského?
 78. zakonny zastupca neplnoleteho dietata
 79. postup úradu práce
 80. Ochrana osobných údajov.
 81. ako zrušiť trvalý pobyt cudzinca na mojej adrese?
 82. Debetné úroky v banke
 83. Prenajom kulturneho domu cez statny sviatok
 84. Kúpa znaleckého posudku
 85. Majetok nadobudnutý pred sobášom - aké bude vysporiadanie v prípade rozvodu?
 86. Overenie podpisu
 87. Je možné vydržanie pozemku
 88. Odstupenie od objednavky
 89. Môžem sa nejako brániť voči krivej výpovedi?
 90. Je zakázané doplniť program domovej schôdze???
 91. Zaručenie pôžičky nevysporiadaným pozemkom s domom
 92. Odskodne po dopr.nehode vo Svajciarsku
 93. Mám diagnózu C 17. Mám nárok na invalidný dôchodok?
 94. Európska legislatíva - dôchodok
 95. Ako zadať inzerát, aby nebol diskriminačný?
 96. Nebol mi vrátený preplatok z RZD
 97. Vyuzivanie spolocnej kolarne
 98. Ako postupovat, keď byvaly manžel sa vzdava svojho podielu v môj prospech vlastnictva nehnuteľnosti.
 99. Výpoveď prenájmu bytu, výpovedná lehota 1, alebo 3 mesiace
 100. Ukončenie pracovného pomeru počas PN v skúšobnej dobe.
 101. rodičovská dohoda pri rozvode ?
 102. Obmedzenie používania výťahu v paneláku pre psov a iný náklad
 103. invalidny dochodok
 104. uzatvorenie zmluvy o dielo
 105. Ako riešiť ťažkú životnú situáciu po náhlej smrti manžela?
 106. Zmena dvojosobovej s.r.o. ma jednoosobovú
 107. Osoba zbavená svojpravnosti na právně ukony
 108. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
 109. "Porusenie discipliny"
 110. Zapis s.r.o. na prenajaty dom.
 111. Dedičstvo a exekúcia brata
 112. Novonajdeny majetok v dedicskom konani
 113. Môže byť odmena predsedovi SVB vyplácaná napríklad iba raz polročne?
 114. Môže tá istá osoba kandidovať ja predsedu SVB a ak ju nezvolia, tak na tej istej schôdzi hneď kandidovať aj na člena dozornej rady SVB?
 115. Zamietnutie vyplatenia škodovej udalosti až PO oprave vozidla
 116. Diviaky v humne
 117. exekučný príkaz
 118. Vyrobna vada - automobil
 119. Cudzia rura/hadica (pripojka) cez sukromny pozemok bez povolenia.
 120. Od 1.9.2018 už nepotrebujem súhlas správcu dane pri založení SRO?
 121. Rezervacna zmluva - kupa bytu
 122. Má predkupné právo nesvojprávna osoba?
 123. Odobratie pozemku mestom
 124. Dedenie - Záveť
 125. Najom za spolocnu kanalizaciu
 126. Invalidny dochodok
 127. Mám šancu sa súdiť s poisťovákom?
 128. Delenie majetku
 129. invalidný dôchodok a doplácanie odvodov do sociálnej poisťovne
 130. Pracovný pomer v zahraničí a dohoda v slovenskej pobočke zahraničnej firmy
 131. Co robit s podielovym spoluvlastnictvom?!?!
 132. Prispevok na stravu.
 133. Potvrdenie k príspevku na bývanie
 134. Osobný bankrot
 135. zakaz vstupu na sukromny pozemok
 136. Naroky prenajimatela po smrti najomcu
 137. Vysoka suma za opravu telefonu
 138. Zákon o odmeňovaní vo verejnej správe od r.2019
 139. Odmietol som náhradnú prácu, prečo mi nepatrí odstupné?
 140. Nedodrzanie vypovednej lehoty
 141. Ochranna lehota matky pri rodicovskej(matersky prispevok) otca.
 142. Kúpna zmluva - môže byť?
 143. Zaplatenie Manka
 144. Prihlásenie na pobyt v SR - matka Češka
 145. Môžu mi zablokovať auto, ked ho platil celé kamarát lizingovke?
 146. Vydedenie
 147. Ošetrovanie člena rodiny - nárok.
 148. Ako zistím svoj dlh?
 149. Kandidat na starostu
 150. zbavenie svojprávnosti
 151. Dohoda o vykonaní práce
 152. Existuje nejaká doba na ohlásenie podozrenia spáchania trestného činu?
 153. Rozvod, bitka - neviem ako dalej
 154. predajca bytu, ktorý sa neodhlásil z trvalého pobytu
 155. Predaj pozemku
 156. pracovná doba
 157. Kúpa podielu ornej pôdy (1/3). Nezhody
 158. Exekúcia menšinového vlastníka nehnuteľnosti
 159. Vypoved TPP cerpanie dovolenky
 160. Vrátenie preplatku zdravotnej poisťovne
 161. povinnosť označenia priestoru monitorovaného a nahrávaného kamerou.
 162. exekucia
 163. Taniere z Nemeckej rise
 164. Vyplatenie 50% dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť a odchod do predčasného dôchodku.
 165. Úprava pracovnej zmluvy
 166. môže sa nakúpiť viac ako je obstarane?
 167. Narok na davku v nezamestnanosti
 168. Chceme vzadu vymenit plot,musíme to majitelovi zahlásit?
 169. Voľno na sťahovanie sa hlási aj na poisťovne?
 170. Uraz v čase obednej prestávky.
 171. Môžem dostať späť svoje veci po rozchode?
 172. Súhlas od vlastníkov bytov
 173. Mate niekto skusenost s plynarmi a s manipulaciou splynomerom a ci niekto dostal trestne oznamenie
 174. Ukončenie nájmu s výpovednou lehotou menej ako 3m
 175. Kúpa 1/2 domu
 176. narušenie súkromia
 177. Akým spôsobom sa viem nakontaktovať na redaktorov relácie "Občan za dverami"?
 178. zamestnavatel poslal odstupenie od pracovnej zmluvy , avšak znova vymaha peniaze
 179. Výpoveď zo strany zamestnavatela a prekažky v práci
 180. vymáhanie zálohy za byt
 181. Osobný bankrot.
 182. Kde vybavím príspevok na taxi pre mamu?
 183. Je potrebne zaslat fakturu pri vrateni tovaru do 14 dni?
 184. Ako vymahat peniaze od firmy za zle vykonanu prerabku bytu?
 185. dom nezapisany v katastri, zistene az po dedicskom konani
 186. Dedičstvo
 187. zdedenie nevysporiadaného pozemku/záhrady a nasledná možnosť vydržania
 188. Som 1/3 vlastník pozemku, aké mám práva?
 189. Bránenie v stretavani sa s dieťaťom
 190. Je legálne mať na Slovensku/V Čechách dve priezviská?
 191. zápočet opatrovatelskeho prispevku do hmotnej nudze
 192. mam nejaku sancu na odstupne
 193. co si treba vybavit na slovensku pred odchodom do prace vo svajciarsku
 194. Spor s matkou
 195. Prava rodicov
 196. Mám právo odmietnuť prevzatie objednaného tovaru ak jeho dodanie trvalo takmer dva mesiace ?
 197. viac prac.pomerov a RD
 198. Nevyplatenie riadne mzdy za dohodu o prac.cinnosti
 199. Môžem mať súčasne podpísane 2 pracovné zmluvy?
 200. EOS KSI?
 201. Ako je to s vlastníckymi právami pri kúpe bytu počas manželstva z peňazí nadobudnutých pred manželstvom?
 202. Register trestov
 203. Overene kopie zmluvy do katastra?
 204. Pôžička
 205. Sú povinné elektronické stravovacie karty legálne?
 206. Informacie ziskane pocas pracovneho pomeru - odovzdanie firme?
 207. Moze ma zamestnavatel nutit na nadcas ked mam 2 rocne dieta?
 208. zamestnavatel neuviedol vsetky skutočnosti
 209. Spätné vyplatenie nemocenskej dávky
 210. ako sa maju zverejnit podpisy pri zmluve
 211. Výberové konanie
 212. Pokuta od DPB
 213. Podozrenie na zle vypocitanu vysku dochodku
 214. osvedčovanie listín
 215. Zrušenie trvalého pobytu
 216. Kde mám nahlásiť, že mi neodovzdávajú stravné listky?
 217. ČID a zmena úväzku
 218. Som povinný zdvihnúť svoj súkromný mobil šéfovi počas práce?
 219. Môže mať sused strešné okno do môjho dvora bez môjho súhlasu?
 220. Sused mi neopravnene chodi do pivnice
 221. Urcenie otcovstva
 222. Zodpovednost spravcu zelene za spadnuty strom na auto
 223. Akú formu dohody spísať o rozdelení zisku?
 224. Môže vymáhať podnikateľ (s.r.o.) zmluvnú pokutu zo zmluvy, ktorú nemá podpísanú druhou stranou?
 225. Ako získať výnos z podielu v urbárskej lesnej spoločnosti?
 226. Kto posúdi nečinnosť notárky?
 227. Môže zamestnavatel/nadriadený ziadat od zamestnanca aby využival mobil na firemnu komunikaciu?
 228. Mám podľa zákona právo na odstúpenie od zmluvy do určitého počtu dní, ak som zmluvu uzavrela na pobočke?
 229. Exekúcia po rozvode
 230. Poberanie sociálnych dávok a dar auta
 231. vyzivne
 232. Vykonavanie funkcie starostu obce pocas hospitalizacie v nemocnici
 233. platnosť nájomnej zmluvy bez podpisu
 234. Poisťovňa akciová spoločnosť - výpoveď po 7 mesiacoch, zmluva o sprostredkovaní. Hrozí mi exekúcia?!
 235. Môže poslanec obecného zastupiteľstva, ak je projektant zhotovovať projekty pre čerpanie eurofondov v obci v ktorej je poslancom?
 236. zaverecna rec obvineneho vzor
 237. moze zastupujuci starosta byt riadnom pracovnom pomere
 238. Materska vypocitana z príjmov zo zahranicia
 239. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, nedostatočné reakcie na otázky
 240. Vrátenie nákladov na školení firme (poisťovňa) po zrušení zmluvy o sprostredkovaní - musim im zaplatiť náklady ak dám výpoveď?
 241. Vypoved zmluvy o o najme podla 663 a zakona c. 40/1964
 242. pracovný čas 37,5 h alebo 48 h? Nepretržitý odpočinok na hodiny alebo na dni?
 243. zmluva pri poskytnutí reklamného priestoru
 244. Kto nemusí robiť GDPR?
 245. pracovná zmluva na desat hodin tyzdenne vypoved
 246. posudok súdneho znalca pri vysporiadaní spoluvlastníctva k bytu
 247. Plna moc
 248. Nereagovanie na reklamaciu, co dalej?
 249. Exekutor
 250. Darovacia zmluva na byt v exekucii