PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Právo
 1. Môže obec pri zimnej údržbe obecnej cesty odhŕňať sneh na súkromné parkovisko ?
 2. exekucna zrazka
 3. Výpočet ušlej mzdy a neplatné skončenie prac. pomeru
 4. Mozem parkovat na obecnom pozemku pred svojim domom?
 5. Ako bojovať proti protizákonnému zápisu v katastri?
 6. Môžem používať spolocny hnutelny majetok nadobudnuty pocas manzelstva, pred začiatkom rozvodoveho konania?
 7. "Bezdomovec" a kupa nehnutelnosti?
 8. Ako previesť odberné miesto elektriky na nového užívateľa, ak starý nie je súčinný?
 9. Mám povinnosť do 3 dní od doručenia zaplatiť súdne poplatky?
 10. Koeficienty v znaleckom posudku.
 11. OCR potrebovala by som poradit
 12. osobný bankrot - detské účty
 13. List zo súdu po úmrtí rodinného príslušníka-výklad
 14. potvrdenie lekar
 15. Aký je termín rozvodu?
 16. Ohovaranie a obvinovanie
 17. Prerušil som štúdium, no neoznámil som to poisťovni. Čo mám robiť?
 18. styk otca s dietatom
 19. Oprava v autorizovanom servise
 20. Dedenie zo zakona 2 skupina
 21. vratenie penazí z rezervačnej zmluvy
 22. zapis v katastre s priamym dedenim
 23. Ako napadnúť podvodné hlasovanie na schôdzi vlastníkov bytov
 24. Aká je lehota na vyúčtovanie zostatkovej dovolenky po ukončení pracovného pomeru?
 25. Právo prechodu k vlastnej nehnuteľnosti?
 26. Ako si znižiť dane pri predaji nehnuteľnosti a následnej kúpe nehnuteľnosti?
 27. Kúpa bytu s ťarchou od svokrovcov
 28. Mozem zalozit byt,ked mam exekuciu?
 29. Odobratie vp v nemecku za alkohol
 30. Zrážky z dôchodku pri exekúcii a BSM
 31. Na FA uvadzam cislo uctu inej osoby. Ide o trestny cin alebo mi hrozia len pokuty?
 32. Nakoľko som ako vlastník prenajímateľ zodpovedná za nájomníkov
 33. Etický kódex prokurátora
 34. Škôlka neinformovala o prebiehajúcej infekcii, Je možnosť uchádzať sa o mzdu ušlú počas OČR alebo náhradu za PN?
 35. Google Play Music a SOZA
 36. Nový zákon o ochrane osobných údajov
 37. Neúmyselné poskodenie majetku
 38. Musí mať požičovňa náradia reklamačný poriadok?
 39. Pranájom a vypoved najmu prenajimatelom podla noveho zakona Zákon č. 98/2014 Z. z.Zákon o krátkodobom nájme bytu
 40. EKS - nadlimitná zákazka
 41. Dlhy v Rakúsku
 42. Kúpa nehnuteľností od firmy
 43. Dostal som pokutu pretože som nezotrval vo výpovednej dobe.
 44. Je nutne na vybavenie/poberanie hmotnej nudze, evidencia uchadzacov o zamestananie na Urade Prace? (rok 2017)
 45. Môžem použiť sledovanie zásielok ako dôkaz o doručení výpovede?
 46. prístupné ističe
 47. Mam sancu uspiet pri odvolani sa na Krajsky sud voci Socialnej poistovni, ktora mi zamietla davku z garancneho fondu?
 48. Dohoda k pracovnej zmluve o zmene pracovného času, ktorá platí dlhšie ako PZ na dobu určitú, ruší platnosť PZ na dobu určitú?
 49. Môže exekútor pri exekúcii rodiča siahnuť na účet ich neplnoletému synovi?
 50. Primerana vyska vyzivneho?
 51. Prečo nemám zdedený pozemok uvedený na liste vlastníctva?
 52. Ako preukazat obsah doporuceneho listu
 53. Príspevok na bývanie
 54. Zamedzenie prístupu bývalému partnerovi k dieťaťu
 55. Čo robiť, keď bytové družstvo neprávom od známej žiada platiť poplatky z omeškania - penále?
 56. Manzelstvo-rozvod-dlhy - ako dalej ?
 57. Dedenie nehnutelného majetku-pozemky.
 58. Právo na pn.
 59. Vrzgajuce topanky
 60. Nové zamestnanie
 61. je rozdiel v cene za m2 pozemku ako celku oproti malej časti pozemku?
 62. neuznaná reklamácia
 63. Ohovaranie
 64. Mam povinnosť osobne odovzdať účtovné doklady?
 65. oprava cesty
 66. Neoprávnené užívanie cudzích peňazí zdravotnou poisťovňou?
 67. Odvolanie sa na sud pri dedicskom konani
 68. Jazda autom s "potvrdenim o občianskom preukaze".
 69. Kupa ojazdenehoi auta-pravo vratenia pri zisteni skrytych zavad
 70. Musi byt uvedene R.C. na zmluve o najme domu
 71. Postup pri zruseni vecneho bremena a co k tomu treba.
 72. Vyhodenie nájomníčky z bytu
 73. Zavaznost dodrziavat domovy poriadok
 74. Hlásenie ohrozenia chorobou z povolania, ako ďalej?
 75. Podiely z lesných pozemkov určia notári z listu vlastníctva alebo z parcelného čísla?
 76. Zrušiť nahradne výživné
 77. Oslobodenie od poplatku v materskej skole
 78. bytové družstvo a predstavenstvo a členstvo
 79. Môžem pracovať ako učiteľka na TPP, keď mám na VŠ splnené všetky kredity a posledný semester bez žiadneho predmetu?
 80. Najomna zmluva
 81. Zmena vlastníckych podielov bytového domu
 82. Dedenie a delenie hnutelných vecí.
 83. Odstupenie od najomnej zmluvy zo strany Najomcu, zmluvna pokuta a narok na nahradu skody
 84. Má exmanžel právo ma vysťahovať z domu, keď v ňom nemám trvaly pobyt?
 85. Reklamacia služby a živeho tovaru
 86. Dohoda o vydanie hnutelnej veci, ktorú nemám...
 87. dedičská dohoda
 88. vratenie zalohy
 89. Eos ksi majú vysoké náklady za svoje služby je to legálne ?
 90. Je možnosť sa odvolať proti poriadkovej pokute od Okr.súdu?
 91. Ako sa dostanem ku darovacej zmluve od svojho bytu?
 92. Musí mi moja sestra vyplatiť 1/4 domu ktorý spoluvlastníme?
 93. Aká je obojstranne výhodná zmluva na prenájom vinice?
 94. Spätné vyplatenie podielu v Urbárskej lesnej spoločnosti
 95. Má právo zamestnávateľ zverejniť verejne pred ostatnými zamestnancami počet mojich lekárskych vyšetrení?
 96. ubytovňa v rodinnom dome
 97. Predaj bytov a kúpa domu.
 98. Zmluva, ktorá by chránila sprostredkovateľa
 99. Ako mam postupovat v pripade podvodu ?
 100. Právo nahliadnuť do vyšetrovacieho spisu ako poškodený
 101. Vklad záložného práva v prospech banky
 102. Mozem sa odclenit od bytoveho druzstva?
 103. Správanie učiteľa
 104. Zrušenie VZN prijatím nového VZN
 105. Narok na invalidny dochodok
 106. Neexistujúci záväzok.
 107. Overený podpis na zmluve musí byť?
 108. Pozbavenie svojprávnosti a ústavné zariadenie pre rodinného príslušníka
 109. vyplatenie exekucie a siahnutie na mzdu
 110. Vymahaci EOS KSI ?
 111. Dátum platnosti a dátum účinnosti zmluvy
 112. Problemy s prenájmom bytu.
 113. doručenie zásielky zo súdu, ak sa žalovaný nezdržiava na trvalej adrese
 114. Musim zaplatit pracovnej agenture?
 115. Ak žiada sociálna poisťovňa vrátenie sumy za zle vypočítaný dôchodok, musí ju dôchodca vrátiť?
 116. Podielové a bezpodielové vlastníctvo bytov
 117. Aký je postup ak chcem vyrovnať svoj dlh u exekútora?
 118. Chranena osoba
 119. Mam pravo na poskytnutie informácie?
 120. Môžem podať trestne oznámenie na osobu kvôli 85€?
 121. Preplatok - bezdôvodné obohatenie
 122. Súhlas spoluvlastníka pozemku.
 123. štátny stavebný dohlad
 124. Znovuobjavený majetok z obdobia tesne po 2.svetovej vojne, info na papieroch, mám ešte na neho právo?
 125. porusenie ustnej dohody - lehota na napadnutie dedicskeho konania
 126. Môžem ukončiť nájom nebytového priestor pred uplynutím výpovednej lehoty?
 127. Ako napísať kúpnu zmluvu pri odkúpení súrodeneckých podielov?
 128. Môžu ma stíhať za ohováranie ?
 129. Som ešte chránený zamestnanec keď som zostala zťp na 80%?
 130. zodpovednosť štatutára v RO
 131. Mám nárok na dávku v nezamestnanosti?
 132. Prenajom bytu bez najomnej zmluvy
 133. Mobbing - Môžem odísť z práce bez výpovednej lehoty
 134. Susedia odstránili verejný chodník, ako ich donútiť k náprave ?
 135. Kam siaha pravomoc ucitela?
 136. Zamietli mi predčasný dôchodok
 137. Ako vypovedať nájomnú zmluvu?
 138. Príplatky mzdy
 139. ako sa dedí darovaná nehnuteľnosť?
 140. Môžem darovať sestre darované nehnuteľnosti?
 141. Ochrana názvu firmy
 142. reklamácia štvorkolky
 143. Hypoteka 2017, kupa 2018
 144. Doba prevzatia rozsudku
 145. záložné právo
 146. vypocet starobneho dochodku
 147. Náhrada volna za prácu cez víkend paragraf 93 kto má nárok?
 148. prenájom tretím osobám
 149. Poberam urazovu rentu a invalidny dochodok.
 150. spadaju uložené peniaze na učte pod dedičstvo?
 151. novela o nájme polnoh.pôdy
 152. Za akých podmienok je možné účtovať poplatok za skladovanie nevyzdvihnutého zariadenia - tovaru z opravy?
 153. Je mozne zrusit zdravotne a socialne poistenie na zaklade splnomocnenia?
 154. som ID, mám nárok na nejaký príspevok zo zahraničia?
 155. nemajetková ujma po dopravnej nehode
 156. Apartment na katasterportáli
 157. zrážka z výplaty
 158. vecné bremeno a majetkové vysporiadanie
 159. Odstupenie od pracovnej zmluvy.
 160. Môžu mi postaviť chodnik pred bránou do domu a tým mi znemožniť vstup autom na svoj pozemok ?
 161. dedičstvo
 162. Navsteva lekara pocas dovolenky
 163. uzivanie polovneho reviru - hlasovanie
 164. Mam nárok na telefonat?
 165. Má ma advokát informovať o podaní žaloby na súd?
 166. Dôverník v trestnom konaní ?
 167. Ako vysporiadať časť pozemku v extravilane, kde majoritu spravuje SPF?
 168. Obnova dedičského konania
 169. po odstúpení od zmluvy navrhovateľom ,jej prevzatí odporcom a neposlaní odpovede ,ako je to s jej ďalšou platnosťou ?
 170. Staci sa vzdat dedicstva pri dedicskom konani po zosnulom a zbavim sa jeho dlhov?
 171. Refinancovanie úveru na bývanie zo ŠFRB
 172. UDZS si zo mňa robí srandu. Ako podať podnet na prokuratúru, alebo žalobu na súd a čo je lepšie?
 173. Rozdiel medzi výpoveďou a ukončením nájomnej zmluvy.
 174. Aké sú povinnosti sociálnej poisťovne pri nahláseni prešetrenie PN?
 175. Ak oprávnený navrhol zastavenie exekúcie, môže v budúcnosti znova podať návrh na výkon exekúcie?
 176. Neplatenie výzivneho, exekúcia z Ciech
 177. Vodovodna pripojka u susedov-problém so susedou
 178. Spätne uznanie podpisu za vlastný?
 179. Musíme si dať inštalovať pomerové merače?
 180. k zaručenému el. podpisu
 181. Zakúpený tovar chce el. obchod späť.
 182. zmena druhu pozemku z orná pôda na záhradu
 183. hlasovanie o postupnom splacani objednavky / pohladavky v SVB
 184. Dedenie
 185. Automat zle rozoznava peniaze- nechcu mi vratit rozdiel
 186. Prepis majetku
 187. Sú normy na to, koľko m2 má upratovať jedna upratovačka?
 188. prenájom polnohospodárskej pôdy
 189. Musi obsahovat potvrdenie od zamestnavatela cislo paragrafu?
 190. Prenos uveru na inu osobu s exekuciou?
 191. trovy právneho zastupenia versus trovy exekúcie
 192. Lehota uskutočnenia obhliadky súdnym znalcom.
 193. Dala som vypoveď a trva mi mesačna výpovedná doba. Možem dostať okamžité skončenie pracovného pomeru?
 194. Zmluva o budúcej zmluve
 195. Za svoje dane si každý zaslúži bonus - dopravu zdarmahttps://pavolfreso.blog.sme.sk/c/466360/za-svoje-dane-si-kazdy-zasluzi-bonus-dopravu-zdarma.html
 196. Mám právo na sociálne štipendium?
 197. Dodatočné dedičské konanie.
 198. Mam narok na davku z garancneho fondu, ked nastupnicka firma nie je registrovana v systeme SP?
 199. Štatutárny zástupca a PN
 200. GDPR – čo naozaj prinesie? X. PRIAMY MARKETING
 201. Kúpna zmluva
 202. Vyzivne na dieťa
 203. GDPR – čo naozaj prinesie? IX. MENOVANIE ZODPOVEDNEJ OSOBY
 204. Zmluva o nájme poľnohosp. pôdy. Môže tu ísť o podvod?
 205. Chyba v zápise ROEP zistená po 30 dńoch
 206. Aká je zákonná lehota odpovede súdu
 207. Mám nárok na dedičstvo?
 208. Platnost PZ pri zamlcani udajov
 209. Zamestnávateľ mi robí napriek. Čo s tým?
 210. Má obec povinnosť prispôsobiť výšku nového chodníka pre vjazd na pozemky občanov?
 211. RK má mať uzatvorené zmluvy s klientmi podľa Občianskeho, alebo Obchodného zákonníka, alebo môže byť oboma?
 212. Som povinna hradit rodicovi naklady na domov dochodcov?
 213. Aky zakon upravuje volnocasove aktivity deti mimo skoly?
 214. Zdedenie zdedeneho dlhu
 215. práca nadčas pri mesačnej mzde
 216. Ucast v podnikatelskych subjektoch mimo SK a davka v nezamestnanosti
 217. ako to je s čítaním cudzích emailov?
 218. Súkromný majetok
 219. Justícia a jej absurdity
 220. Umrtie v dome socialnych služieb.
 221. Mozem prist o byt?
 222. Odpustenie polovice trestu
 223. Ako vnímame sumu, keď nie je uvedené či je s dph alebo bez dph?
 224. Odpustenie zvyšku trestu zákazu viesť motorové vozidlo
 225. Exekútor - rozdielni adresáti
 226. Nárok na odstupné
 227. Mala socialna poistovna pravo znizit dochodok?
 228. Platí sa daň z predaja domu ktorý na mňa rodičia prepísali?
 229. Reklamacia brany.
 230. Kolko hodin trva dovolenka?
 231. elektrokolobezka - mylne udaje
 232. Ako zìskať naspäť peniaze
 233. Môžem žiadať o zrušenie bez podielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva aj v tomto prípade?
 234. Retazenie v agenture
 235. invalidita a posun odchodu na starobny dochodek
 236. GDPR – čo naozaj prinesie? VIII. INFORMOVANIE DOTKNUTÝCH OSÔB
 237. GDPR – čo naozaj prinesie? VII. ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 238. Čelné sklo - poistne plnenie
 239. Ako mam postupovat ked zistim ze pri dedickom konani niekto nieco podpisal za mna bez mojho vedomia?
 240. Zmena kodu stavby z 20 na 14 na LV
 241. evidencia rozmeru kuchyne v evidenčnom liste bytu
 242. Prerušenie súdneho konania
 243. Skusobna doba a hmotna zodpovednost
 244. Zachovanie anonymity oznamovatela
 245. GDPR – čo naozaj prinesie? VI. DOTKNUTÁ OSOBA
 246. Bývalý zverejnil súkromné fotky
 247. Zahŕňa osobný bankrot aj pokuty uložené v správnom konaní?
 248. Zmluva najmu na dobu urcitu
 249. Práca mimo obchod cez štátny sviatok
 250. na ktorom súde podať žalobu vo veci pozemku?