PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Právo
 1. Exekútor a jeho právo siahnuť na nehnuteľnosť
 2. ako postupovať pri chorobe z povolania
 3. Nárok na invalidný dôchodok
 4. Co robiť ak obžalovaný neplatí súdom nariadeny poplatok v pravoplatnom rozsudku?
 5. Odlišná adresa na LV ako v občianskom- je možné uviesť v zmluve starú adresu ako na LV alebo ju treba najskôr zmeniť v katastri?
 6. Opatrovatelsky prispevok
 7. Neprávoplatný rozsudok a svojvoľné konanie žalobcu
 8. Zrušenie BSM bez účasti na súde
 9. neprijaté uznesenie OZ
 10. Kedy sa dozviem výsledok vypočúvania?
 11. Ako postupovať pri neprimeranej cenovej ponuke na odkupenie pozemku pod našou budovou
 12. Odobratie VP v zahranici
 13. sociálna a zdravotná poisťovňa
 14. Ake ukony zahrnúť do splnomocnenia
 15. Máte skúsenosť s odkúpením pozemku od SPF?
 16. výpoveď zo strany zamestnávateľa a prihlásenie sa na úrad práce
 17. Nečerpanie úveru na bývanie
 18. doplatenie k invalidnému dôchodku
 19. docerpanie podpory v nezamestannosti
 20. Manzelske vyzivne
 21. Prečo mam platiť za advokátske služby keď som ich nežiadal?
 22. podielove spoluvlastnictvo
 23. vstup na sukromny pozemok
 24. Poistenie
 25. Smrť darcu pred alebo po začatí vkladového konania
 26. Vyplatenie peňažnej náhrady
 27. skončenie pracovného pomeru a PN
 28. Premlčacia doba trov exekúcie
 29. Pristup do domu
 30. Ako vyriešiť môj problém so zle vyhovenými okuliarmi?
 31. Dôchodok
 32. Zmluva so Skylinkom a úmrtie užívateľa
 33. Osobná návšteva vymáhačskej spoločnosti
 34. Má poslanec právo vedieť výšku celoročného príjmu zástupcu starostu obce.
 35. matka nedodrziava sudne rozh.ktore si sama navrhla pre styk s dieťaťom
 36. Vstupná lekárska prehliadka - povinnosť zamestnávateľa či zamestnanca - kto ju zo zákona hradí?
 37. zaujatost notára
 38. Výživné - vzor výzvy na zaplatenie.
 39. Môže mi zamestnávateľ nariadiť aj prečerpanie dovolenky z dôvodu nedostatku práce??
 40. účastník konania
 41. Má zamestnávateľ právo určiť mi čerpať si dovolenku max. 8 dní za 3 mesiace?
 42. Ako napisat a podat navrh na osvojenie dcerky do svojej starostlivosti
 43. Vieme žiadať priznanie dovolenky, ktorú sme nedostali?
 44. Pozemok - vysporiadanie
 45. Hypotéka mBank alebo Fio
 46. Zákazka do 1000 EUR a verejné obstarávanie
 47. Nevysporiadané pozemky ako to riešiť?
 48. môžu mi exekútori zobrať aj vdovské?
 49. Ťarcha na LV
 50. tajné nahrávanie z porady
 51. Náklady na terasu
 52. Poprosím Vás môže byť niekto starosta- konateľ s.r.o. obecná - aj valné zhromaždenie všetko v jednej osobe
 53. Zloženie sľubu nového starostu
 54. Dedičské konanie
 55. Ako postupovať pri vysporiadaní spoluvlastníctva (podiel s exekúciami)?
 56. Parcela registra E zaclenena v parcele registra C
 57. Schôdza vlastníkov - finančný postih za neúčasť
 58. prenos zaväzku z dedičskeho konania
 59. Vyrub stromu na obecnom pozemku
 60. Môžem byť vo funkcii starostu a mať dočasný pracovný pomer v krajine EU?
 61. Ako vyriesit zmluvu o dielo so studentom?
 62. k rukám navrhovatela- peňažná náhrada
 63. ako riešiť budúce dedičstvo
 64. Dohoda o nároku na výživné
 65. Rodicovsky a materský prispevok
 66. Zástupca vlastníkov podľa Novely zákona č. 283/2018 Z.z
 67. úhrada mzdy zamestnávateľovi
 68. co potrebujem na usporiadanie spotrebitelskej propagacnej sutaze
 69. Ako donútiť matku spoludedičky (maloleté dieťa) aby ma vyplatila z domu ?
 70. V ktorom roku je lepšie požiadať o starobný dôchodok v r. 2018 alebo až v r. 2019?
 71. Prenajom nehnutelnosti a urad prace
 72. Má nárok na podporu aj z ČR?
 73. GDPR.
 74. Poskodzovanie majetku
 75. PZP cez telefon
 76. Policajt poslancom.
 77. Postup pri vysporiadaní dedičstva pozemku
 78. problem s exekuciou
 79. Sťažnosť na učiteľku ( zástupkyňu ) v MŠ
 80. Pozemky v správe SPF po pra/starych rodicoch
 81. Značka zákaz vjazdu s dodatkovou tabuľou okrem dopravnej obsluhy
 82. výhľad a návrh územného plánu
 83. Poškodenie tovaru v servise
 84. Nehnuteľnosť s vecným bremenom v exekúcií
 85. Nezákonná dobrovoľná dražba nehnuteľnosti
 86. Nárok na odstupné
 87. Právoplatnosť rozsudku.
 88. Pracovná zmluva vs praca cez sviatky
 89. Neoznamene pobudnutie na cudzom pozemku
 90. Aký by bol pravdepodobný VZ na OČR pri úkolovej pracovníčke?
 91. Zmena druhu nehnuteľnosti nadobudnutej "za slobodna" do výlučného vlastníctva počas trvania manželstva.
 92. Zadlzeny dom
 93. je nutné mať cestovný príkaz pri služobnej ceste so sebou?
 94. Striedavá starostlivosť o deti.
 95. Zrušenie bezpodielového vlastníctva manželov
 96. Prekvalifikovanie priestupku
 97. Čestne prehlasenie na zapis rozostavanej stavby pre KATASTER
 98. Ako pokračovať v dedičskom konaní po odvolaní?
 99. darovanie zdedenej nehnutelnosti
 100. zrušenie pobočky - odstupné
 101. Výživné na dospelé dieťa
 102. GDPR v neperiodickej tlači
 103. užívanie ornej pôdy mrtvych
 104. Da sa vysporiadat so spoluvlastnikom ak nema zaujem o predaj ani o kupu?
 105. Ako na vecne bremeno na elektricku pripojku na cudzom pozemku?
 106. Ak zakladám občianske združenie, musia byť podpisy všetkých troch notársky overené?
 107. nákup na splatky
 108. Vrátenie penazi
 109. Je moja zmluva platná?
 110. Vypoved? odchod na matersku? otec
 111. Administrativne priestory prerobene na byty - zapis na LV
 112. Je možnosť získať ID , aký je postup?
 113. možem uzatvoriť kupnu zmluvu na aj základe uznesenia o dedičstve?
 114. Výpoveď zo zmluvy o kúpe bytu.
 115. Lehota na vybavenie reklamacie
 116. Dozvedela som sa že mám 6 rokov zrušený trvalý pobyt.
 117. Nevyplatené poistné zodpovednosti za škodu pri výkone zamestnania.
 118. Vypoved najomnej zmluvy z najmu polnohospodarskej pody
 119. Stavba na cudzom pozemku, vysporiadanie
 120. Rozvod a vyrovnanie
 121. Prepis domu
 122. Určenie otcovstva počas manželstva
 123. Relatívna neplatnosť závetu
 124. ako postupovat pri podvodnom konani predajcu v autosalone v Rakusku?
 125. Obecná cesta
 126. Porušenie zákona o povinnom vyúčtovani bytov k 31.5.
 127. Kto by zdedil môj byt?
 128. neodovzdaná pn
 129. URGENT - prijatie ponuky na odkupenie spoluvlastnickeho podielu
 130. Pracujúci mladistvý
 131. Volebné moratórium v den volieb a účasť verejnosti pri scitavani hlasov
 132. Ako postupovat, ak lekar nesuhlasi s pn?
 133. Prehlásenie o vzatí za svojich
 134. môže dať firma na ktorej uzemi pracujem mi dať test na alkohol bez mojho priameho nadriadeného
 135. rozvod
 136. diety do zahraničia pre živnostnika pracujuceho na dodavke
 137. Odvolanie voci rozsudku sudu
 138. Maximálny pracovný čas za rok a maximálne nadčasy?
 139. Elektronické doručovanie
 140. Na čo je nárok v prípade nesplnenia nemocenského?
 141. zakonny zastupca neplnoleteho dietata
 142. postup úradu práce
 143. Ochrana osobných údajov.
 144. ako zrušiť trvalý pobyt cudzinca na mojej adrese?
 145. Debetné úroky v banke
 146. Prenajom kulturneho domu cez statny sviatok
 147. Kúpa znaleckého posudku
 148. Majetok nadobudnutý pred sobášom - aké bude vysporiadanie v prípade rozvodu?
 149. Overenie podpisu
 150. Je možné vydržanie pozemku
 151. Odstupenie od objednavky
 152. Môžem sa nejako brániť voči krivej výpovedi?
 153. Je zakázané doplniť program domovej schôdze???
 154. Zaručenie pôžičky nevysporiadaným pozemkom s domom
 155. Odskodne po dopr.nehode vo Svajciarsku
 156. Mám diagnózu C 17. Mám nárok na invalidný dôchodok?
 157. Európska legislatíva - dôchodok
 158. Ako zadať inzerát, aby nebol diskriminačný?
 159. Nebol mi vrátený preplatok z RZD
 160. Vyuzivanie spolocnej kolarne
 161. Ako postupovat, keď byvaly manžel sa vzdava svojho podielu v môj prospech vlastnictva nehnuteľnosti.
 162. Výpoveď prenájmu bytu, výpovedná lehota 1, alebo 3 mesiace
 163. Ukončenie pracovného pomeru počas PN v skúšobnej dobe.
 164. rodičovská dohoda pri rozvode ?
 165. Obmedzenie používania výťahu v paneláku pre psov a iný náklad
 166. invalidny dochodok
 167. uzatvorenie zmluvy o dielo
 168. Ako riešiť ťažkú životnú situáciu po náhlej smrti manžela?
 169. Zmena dvojosobovej s.r.o. ma jednoosobovú
 170. Osoba zbavená svojpravnosti na právně ukony
 171. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
 172. "Porusenie discipliny"
 173. Zapis s.r.o. na prenajaty dom.
 174. Dedičstvo a exekúcia brata
 175. Novonajdeny majetok v dedicskom konani
 176. Môže byť odmena predsedovi SVB vyplácaná napríklad iba raz polročne?
 177. Môže tá istá osoba kandidovať ja predsedu SVB a ak ju nezvolia, tak na tej istej schôdzi hneď kandidovať aj na člena dozornej rady SVB?
 178. Zamietnutie vyplatenia škodovej udalosti až PO oprave vozidla
 179. Diviaky v humne
 180. exekučný príkaz
 181. Vyrobna vada - automobil
 182. Cudzia rura/hadica (pripojka) cez sukromny pozemok bez povolenia.
 183. Od 1.9.2018 už nepotrebujem súhlas správcu dane pri založení SRO?
 184. Rezervacna zmluva - kupa bytu
 185. Má predkupné právo nesvojprávna osoba?
 186. Odobratie pozemku mestom
 187. Dedenie - Záveť
 188. Najom za spolocnu kanalizaciu
 189. Invalidny dochodok
 190. Mám šancu sa súdiť s poisťovákom?
 191. Delenie majetku
 192. invalidný dôchodok a doplácanie odvodov do sociálnej poisťovne
 193. Pracovný pomer v zahraničí a dohoda v slovenskej pobočke zahraničnej firmy
 194. Co robit s podielovym spoluvlastnictvom?!?!
 195. Prispevok na stravu.
 196. Potvrdenie k príspevku na bývanie
 197. Osobný bankrot
 198. zakaz vstupu na sukromny pozemok
 199. Naroky prenajimatela po smrti najomcu
 200. Vysoka suma za opravu telefonu
 201. Zákon o odmeňovaní vo verejnej správe od r.2019
 202. Odmietol som náhradnú prácu, prečo mi nepatrí odstupné?
 203. Nedodrzanie vypovednej lehoty
 204. Ochranna lehota matky pri rodicovskej(matersky prispevok) otca.
 205. Kúpna zmluva - môže byť?
 206. Zaplatenie Manka
 207. Prihlásenie na pobyt v SR - matka Češka
 208. Môžu mi zablokovať auto, ked ho platil celé kamarát lizingovke?
 209. Vydedenie
 210. Ošetrovanie člena rodiny - nárok.
 211. Ako zistím svoj dlh?
 212. Kandidat na starostu
 213. zbavenie svojprávnosti
 214. Dohoda o vykonaní práce
 215. Existuje nejaká doba na ohlásenie podozrenia spáchania trestného činu?
 216. Rozvod, bitka - neviem ako dalej
 217. predajca bytu, ktorý sa neodhlásil z trvalého pobytu
 218. Predaj pozemku
 219. pracovná doba
 220. Kúpa podielu ornej pôdy (1/3). Nezhody
 221. Exekúcia menšinového vlastníka nehnuteľnosti
 222. Vypoved TPP cerpanie dovolenky
 223. Vrátenie preplatku zdravotnej poisťovne
 224. povinnosť označenia priestoru monitorovaného a nahrávaného kamerou.
 225. exekucia
 226. Taniere z Nemeckej rise
 227. Vyplatenie 50% dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť a odchod do predčasného dôchodku.
 228. Úprava pracovnej zmluvy
 229. môže sa nakúpiť viac ako je obstarane?
 230. Narok na davku v nezamestnanosti
 231. Chceme vzadu vymenit plot,musíme to majitelovi zahlásit?
 232. Voľno na sťahovanie sa hlási aj na poisťovne?
 233. Uraz v čase obednej prestávky.
 234. Môžem dostať späť svoje veci po rozchode?
 235. Súhlas od vlastníkov bytov
 236. Mate niekto skusenost s plynarmi a s manipulaciou splynomerom a ci niekto dostal trestne oznamenie
 237. Ukončenie nájmu s výpovednou lehotou menej ako 3m
 238. Kúpa 1/2 domu
 239. narušenie súkromia
 240. Akým spôsobom sa viem nakontaktovať na redaktorov relácie "Občan za dverami"?
 241. zamestnavatel poslal odstupenie od pracovnej zmluvy , avšak znova vymaha peniaze
 242. Výpoveď zo strany zamestnavatela a prekažky v práci
 243. vymáhanie zálohy za byt
 244. Osobný bankrot.
 245. Kde vybavím príspevok na taxi pre mamu?
 246. Je potrebne zaslat fakturu pri vrateni tovaru do 14 dni?
 247. Ako vymahat peniaze od firmy za zle vykonanu prerabku bytu?
 248. dom nezapisany v katastri, zistene az po dedicskom konani
 249. Dedičstvo
 250. zdedenie nevysporiadaného pozemku/záhrady a nasledná možnosť vydržania