PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Právo
 1. Má právo spoluvlastník domu odmietnuť zreálnenie skutočných vlastníckych pomerov podľa kúpnych zmlúv?
 2. Som kvalifikovana pre specialnu skolu?
 3. Odkup pohladavky
 4. Dedenie
 5. O aké funkcie sa môžem uchádzať so skončenou školou APZ?
 6. Akým tlačivom zmením bod v dodatku?
 7. Podanie obzaloby prokuratorom
 8. kontrola urbariatu
 9. Ako mám vypočítať odvody pre čiastočný invalidný dôchodok?
 10. nezaplatené služby za vedenie účtovníctva
 11. Podpisal som dodatok ku zmluve o obchodnej spolupraci podla paragrafu 269,ids.2 obchod.zak. ručenie fyzickou osobou za s.r.o
 12. Povinnosť spoločenstva vlastníkov bytov informovať o neuhradených platbách
 13. Dve zavete
 14. Môze sa exekúcia preniesť na moju priateľku(budúcu ženu)?
 15. Spoluvlastníctvo
 16. Dedicstvo a dlhy
 17. Nadčasy pedagóga
 18. Dá sa vypovedať nájomná zmluva ornej pôdy skôr ?
 19. Mám nárok na príspevok na opatrovanie blízkej osoby nad 80 rokov?
 20. Neplatené voľno bez náhrady mzdy z dôvodu starostlivosti o dieťa do 10 rokov
 21. Moze sused vstúpit na moj pozemok bez povolenia?
 22. Stravné lístky
 23. Práca na 8 hodín denne + byť na telefóne dostupný 24h
 24. Predaj pozemkov z dedičstva
 25. Zrusenie trvalého pobytu
 26. Exekucia, nemajetnost a neschopnost splacat
 27. Plomba o proteste prokurátora na liste vlastníctva k nehnuteľnosti.
 28. práceneschopnost pocas liečenia schvaleneho poistovnou
 29. Výpoveď zamestnávateľovi
 30. Výklad stavebného zákona -na koho sa obrátiť?
 31. Vodičak
 32. Oznamovacia povinnosť Sociálnej poisťovne, lehota
 33. Mobilný dom a stavebné povolenie.
 34. Ako postupovať v jednaní s realitkou, ak požadujete vrátenie poplatku za rezervačnú zmluvu?
 35. Aké formálne náležitosti musím splniť, aby som po materskej získala podporu v nezamestnanosti?
 36. Ako mam postupovať pri predaji domu nadobudnuteho darovaním ak sa mi otec vyhráža že mi odnime dar lebo s tym nesuhlasi.
 37. Vzali tu už niekomu vodičák pre alkohol?
 38. GDPR súhlas
 39. daň z dedičstva?
 40. VP
 41. Mám nárok na podporu v nezamestnanosti po skončení materskej?
 42. Uplatnenie náhrady škody
 43. Obnovenie dedičského konania - notár nás úmyselne oklamal.
 44. daň pri predaji domu
 45. muz na materskej, zena v praci
 46. Staznost na rozhodnutie SOI
 47. je auto na splatky spolocny majetok pri osobnom bankrote??
 48. styk matky s dieťaťom
 49. Rozvod
 50. Plná moc ofotená
 51. Vratenie tovaru
 52. Generalna plna moc a clen rady Spolocenstva
 53. Susedov plot, tieniaca fólia
 54. exekucny prikaz - neaktivita
 55. Fond opráv - detailný prehľad čerpania
 56. Predaj zahrady
 57. Výpoveď po materskej
 58. Konkurenčná doložka vo vzťahu k inej PO
 59. úradné overenie podpisu s.r.o.
 60. Dedičské konanie
 61. Dedičská dohoda pri dedičskom konaní
 62. Reklamácie a súvis s GDPR
 63. pohľadávka po splatnosti a doba uloženia zásielky poštou
 64. dedenie neplnoletej
 65. Plná moc na vybavenie invalidného dôchodku
 66. Nesprávne vystavenie PN - ky
 67. Uznanie otcovstva
 68. Zriadenie zavete?
 69. Platí opravu spotrebiča prenajímateľ alebo nájomca ?
 70. Dom na hranici susedneho pozemku - musi sused povolit stavebne upravy?
 71. Dan z nehnutelnosti za poschodie
 72. Ma urbarske lesne spolocenstvo prijem z prenajmu pozemov?
 73. Kedy je kúpa pozemku platná?
 74. Zriadenie vecného bremena- prechod.
 75. dedenie obchodného podielu v s.r.o.
 76. GDPR a web
 77. Vydržanie pozemku
 78. hmotna nudza a osobitny prispevok 126 eur
 79. Môže mi len tak bez oznámenia vziať motorku ?
 80. Odpoved sudu na staznost
 81. Ako RK čo potrebujem mať v sprostredkovateľskej zmluve ohľadne GDPR?
 82. Nahlasenie ecv a priezviska vodica, ktory vyzdvihne tovar
 83. Spravca spolocenstva vlastnikov si urobil 3 pivnice v nebytovych priestoroch je to zakonne?
 84. Doživotné právo ako zrušiť.
 85. Moznosti rodicov na vratenie dietata do ich opatery
 86. Ako ukončiť pracovný pomer
 87. Výpočet urazovej renty z PZP
 88. Vecné bremeno
 89. Može mi zamestnávatel strhnúť dochádzkový bonus,keď idem darovať krv?
 90. Lehota na odpoved z mestskeho uradu
 91. Moze zamestnavatel znizit mzdu?
 92. GDPR pre fotografov
 93. Kedy moze student SŠ brigadovať?
 94. Da sa zakazat zverejnovat udaje na finstat.sk
 95. GDPR pre uctovnicku - ktora firma vam vypracovala projekt?
 96. GDPR - občianske združenie -športový klub
 97. Hmotna nudza a dohoda
 98. Podnájom a následná kúpa bytu
 99. prejednanie dedičstva
 100. vyúčtovanie vody za rok 2017
 101. elektrická prípojka a vecné bremeno
 102. Môžem dediť po nesvojprávnom príbuznom?
 103. odstranenie zumpy
 104. Môže SP tvrdiť, že ide o zneužitie sociálneho systému pri žiadosti o materskú dovolenku (reťazový pôrod), keď je všetko v súlade so zákonom?
 105. Narok majitela
 106. Predaj pozemku za 1900 - plati sa dan?
 107. Reklamácia tabletu O2
 108. Ako môžem vystúpiť zo spoločenstva vlastníkov pozemkov?
 109. Vysťahovanie zťp pre platobnú neschopnosť..
 110. Práca v Rakúsku a zdravotné poistenie
 111. dedičstvo problém s dohodou o predaji
 112. hmotna nudza a vyradenie z evidenice
 113. Čo s nájdenými cennosťami v dome, ktorý som právoplatne zdedil?
 114. Poplatok za chybný zápis v katastri
 115. Spolumajiteľ ornej pôdy (s možnosťou stavať).
 116. GDPR - BOZP dodávateľsky, IT veci podobne
 117. Práca za poskytnutie náhradného voľna, je to nadčas?
 118. Kupa bytu druh a druzka
 119. Novoobjavený majetok
 120. Odfotenie občianskeho pri praci na dohodu?
 121. Zákon zakazuje pracovať počas sviatkov, ale zamestnávateľ mi prikazuje sviatky si odrobiť počas iných dní, je to v poriadku?
 122. Stravné u zamestnávateľa.
 123. Právo na odchodné pri skonceni PP dohodou
 124. Ochrana osobných údajov podľa GDPR. (Dokumentácia, zmluvy)
 125. Oprávnený záujem alebo zákonná povinnosť?
 126. byt s vecnym bremenom
 127. Majú právo pýtať školné?
 128. Darovaná nehnuteľnosť a dedičské konanie
 129. kamerový systém
 130. Právomoc mestskej polície žiadať vodičský preukaz
 131. Nečinnosť Mestského úradu / zneužitie právomoci verejného činiteľa
 132. čestné vyhlásenie
 133. byt s ťarchou
 134. Trestný čin alebo priestupok?
 135. Lehota na rozhodnutie krajskeho sudu v odvolacom konani
 136. Ako vyriešiť súhlas zodpovednej osoby (rodiča) pri zverejnení napr.fotiek detí pri organizovaní napr.literárnej súťaže v rámci Nového zákona o ochrane osobných ôdajov ?
 137. úradne overenie podpisu na matrike
 138. susedské vzťahy
 139. pravo spolumajitela pozemku
 140. Povolenie na pobyt ,pracovné povolenie
 141. Kupa casti pozemku
 142. dohoda a vyradenie z evidenice
 143. Otec ako zalozny rucitel
 144. Okupacia pozemku
 145. Sused mi zastrelil už druhého psa a ukradol mačku. Ako sa možem bránit? Polícia nepomohla.
 146. Rozsudok a zaplatenie plnenia rozsudku
 147. Co je chatka bez pevného základu ?
 148. Pokuta zo Slovinska, zlá ŠPZ na bločku
 149. Ako formulovat neprijate uznesenie
 150. manžel sa stal biely kon
 151. Preplatenie výdavkov za výbavičku pre dieťa
 152. výpoveď - lekársky posudok
 153. Je správne podať na súd žiadosť o prepustenie z väzby obvineným,ak bol už podaný nesúhlas s vyšetrovaním na prokuratúru matkou- poškodeným?
 154. Zrušenie pojednávania
 155. Zrusenie dodatocneho povolenia stavby
 156. opakovaná žiadosť o prehodotenie zdr.stavu SP
 157. Výzva na úhradu po dedičstve po 20 rokoch
 158. vodic VZV-zodpovednost za skodu
 159. Colne konanie
 160. stavebny uver PSS so spoludlznikmi a oddlzenie
 161. Stiahnutie obvinenia poškodeným -blízkou osobou.
 162. GDPR - Ak osobné údaje nie sú získané od dotknutej osoby
 163. Je možné rozdeliť dedičský podiel ??
 164. Musíme zverejňovať aj zmluvy o ochrane osobných údajov?
 165. Môžu po zle namontovaných trubkach na plyn vypnúť na mesiac plyn?
 166. Opomenutá dedička- ako to riešiť?
 167. zmluva o prenajme pozemku
 168. Ako správne rozdeliť rodič. majetok?
 169. vybudovanie cesty
 170. Zakon o praci
 171. Mám nárok na invalidný dôchodok v Rakúsku?
 172. Susedský spor kvôli stromom.
 173. Majiteľ ŠPZ .
 174. ako požiadať súd o skrátenie trestu pri odobraní VO
 175. exekúcia na výživné a odobratý vodičský preukaz
 176. vysporiadanie pozemkov v obci
 177. Ako je to s dedením predkupného práva domu u oprávneného a povinného?
 178. Je možné zahrnúť do kúpno-predajnej zmluvy predkupné právo na dom a súčasne aj na pozemok pod domom a v jeho okolí, ktorý však nie je na liste vlastníctva nijako prepojený s domom ako predmetom kúpy?
 179. Práva podnajomnika
 180. Znalecký posudok
 181. Dedenie dlhov
 182. Daň z predaja nehnutelnosti
 183. Ako spoluvlastník 1/2 nehnuteľnosti nemám právo rozhodovať kto bude v nehnuteľnosti bývať?
 184. Znovu objavene dedičstvo po smrti otca
 185. Vedel by mi niekto poradiť ohľadom antidiskriminačného zákona?
 186. odkúpenie 1/6 bytu, ktorá je zaťažená exekúciami
 187. Zmena zamestnávateľa, prechod povinností
 188. akú mám dať výpoveď, keď 8. augusta dosiahnem dôchodkový vek ?
 189. poštovné poplatky pri zasielaní dedičstva.
 190. BSM odpoved
 191. Spravca bytov
 192. Pridanie a zmena poradia mien
 193. ako mam ziskat sudne zapisy a rozhodnutia z 80 rokov
 194. ako ziskat kopie darovacich zmluv z katastra a z archivu?
 195. Kupa auta,podvod so zmluvou
 196. Pracovný pomer na dobu určitú = automatické skončenie prac. pomeru bez nutnosti čokoľvek riešiť pri dosiahnutí príslušného dátumu?
 197. proces oddlženia nemocníc
 198. Zrušenie vecného bremena, zápis do katastra
 199. Neplatny obciansky preukaz
 200. darovacia zmluva podmienky
 201. Zákaz pracovania v nedeľu
 202. Ak je niesom občan slovenskej republiky môžem mať na slovensku trvalu adresu?
 203. Prístupová cesta
 204. Pnka
 205. započítanie daru do dedičstva
 206. započítanie daru do dedičstva
 207. vysporiadanie pozemkov
 208. Krádež na Bazoši
 209. Dlzka podmienecneho trestu pri vrateni Vodicskeho preukazu po uplynuti polovice trestu.
 210. Úrad práce - nespolupráca
 211. trestné oznámenie za ohováranie alebo krivé obvinenie ?
 212. Vlastnícke práva, cudzie inžierske siete na vlastnom pozemku
 213. Poplatok u notara
 214. Nájomník nechce opustiť byt. Ako postupovať?
 215. ako vymáhať pohľadávku vzniknutú v čase subjektu konkurze?
 216. Chcem manzelke predat moju 1/2 bytu za jedno euro.
 217. Dan z predaja nehnutelnosti
 218. Čo je listina RI? Kataster ju vyžaduje.
 219. Nevlastný brat - dedenie po rodičoch
 220. výpoveď zamestnávateľovi s výpovednou dobou
 221. Zamestnanie stavebného robotníka na mandátnu zmluvu
 222. Pracovná doba
 223. Ako vedia zneuzit udaje z OP?
 224. Uznanie trvaleho pobytu cestnym prehlasenim.
 225. Zákon o uverejnovani platov v inzercii od 1/5/2018
 226. Inštitút predbežného opatrenia
 227. Nový autorský zákon a nahrávanie DVD z TV vysielania.
 228. Kúpa bytu počas manželstva z spoločného úveru napísaná na tretiu osobu
 229. právnik
 230. Oznámenie o šikane.
 231. Kanál na dažďovú vodu
 232. Menšinový vlastník nehnutelnosti
 233. Odvolanie voci Rozhodnutiu o ulozeni pokuty a Ziadost o ulavu na pokute
 234. Chcem sa poistit pri vymene mestskeho bytu a vyplatenie jej dlhu.Zmluva u notara
 235. Nájomná zmluva a zvýšenie nájmu
 236. Elektrická prípojka k rodinnému domu
 237. predaj pozemku-splatky
 238. použitie fotky pri priestupku
 239. Pravo v spolocenstve vlastnikov
 240. Fotenie bez súhlasu
 241. Ako postupovať voči poisťovni.
 242. Kde ziskam rodný list ?
 243. Má zákon NR vyššiu prioritu ako Všeobecné záväzné nariadenie, napr primátora mesta?
 244. čo mi môžu rodicia, keď mám 17 rokov?
 245. Fond pracovného času
 246. Vytlacene veci na hygienicke minimum
 247. Čo robiť v prípade ak poisťovňa neuzná poistnú udalosť?
 248. chybajuci znalecky posudok ?
 249. Konkurz a uver na byvanie
 250. Dane za stavkovanie