PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Právo
 1. Kúpa znaleckého posudku
 2. Majetok nadobudnutý pred sobášom - aké bude vysporiadanie v prípade rozvodu?
 3. Overenie podpisu
 4. Je možné vydržanie pozemku
 5. Odstupenie od objednavky
 6. Môžem sa nejako brániť voči krivej výpovedi?
 7. Je zakázané doplniť program domovej schôdze???
 8. Zaručenie pôžičky nevysporiadaným pozemkom s domom
 9. Odskodne po dopr.nehode vo Svajciarsku
 10. Mám diagnózu C 17. Mám nárok na invalidný dôchodok?
 11. Európska legislatíva - dôchodok
 12. Ako zadať inzerát, aby nebol diskriminačný?
 13. Nebol mi vrátený preplatok z RZD
 14. Vyuzivanie spolocnej kolarne
 15. Ako postupovat, keď byvaly manžel sa vzdava svojho podielu v môj prospech vlastnictva nehnuteľnosti.
 16. Výpoveď prenájmu bytu, výpovedná lehota 1, alebo 3 mesiace
 17. Ukončenie pracovného pomeru počas PN v skúšobnej dobe.
 18. rodičovská dohoda pri rozvode ?
 19. Obmedzenie používania výťahu v paneláku pre psov a iný náklad
 20. invalidny dochodok
 21. uzatvorenie zmluvy o dielo
 22. Ako riešiť ťažkú životnú situáciu po náhlej smrti manžela?
 23. Zmena dvojosobovej s.r.o. ma jednoosobovú
 24. Osoba zbavená svojpravnosti na právně ukony
 25. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
 26. "Porusenie discipliny"
 27. Zapis s.r.o. na prenajaty dom.
 28. Dedičstvo a exekúcia brata
 29. Novonajdeny majetok v dedicskom konani
 30. Môže byť odmena predsedovi SVB vyplácaná napríklad iba raz polročne?
 31. Môže tá istá osoba kandidovať ja predsedu SVB a ak ju nezvolia, tak na tej istej schôdzi hneď kandidovať aj na člena dozornej rady SVB?
 32. Zamietnutie vyplatenia škodovej udalosti až PO oprave vozidla
 33. Diviaky v humne
 34. exekučný príkaz
 35. Vyrobna vada - automobil
 36. Cudzia rura/hadica (pripojka) cez sukromny pozemok bez povolenia.
 37. Od 1.9.2018 už nepotrebujem súhlas správcu dane pri založení SRO?
 38. Rezervacna zmluva - kupa bytu
 39. Má predkupné právo nesvojprávna osoba?
 40. Odobratie pozemku mestom
 41. Dedenie - Záveť
 42. Najom za spolocnu kanalizaciu
 43. Invalidny dochodok
 44. Mám šancu sa súdiť s poisťovákom?
 45. Delenie majetku
 46. invalidný dôchodok a doplácanie odvodov do sociálnej poisťovne
 47. Pracovný pomer v zahraničí a dohoda v slovenskej pobočke zahraničnej firmy
 48. Co robit s podielovym spoluvlastnictvom?!?!
 49. Prispevok na stravu.
 50. Potvrdenie k príspevku na bývanie
 51. Osobný bankrot
 52. zakaz vstupu na sukromny pozemok
 53. Naroky prenajimatela po smrti najomcu
 54. Vysoka suma za opravu telefonu
 55. Zákon o odmeňovaní vo verejnej správe od r.2019
 56. Odmietol som náhradnú prácu, prečo mi nepatrí odstupné?
 57. Nedodrzanie vypovednej lehoty
 58. Ochranna lehota matky pri rodicovskej(matersky prispevok) otca.
 59. Kúpna zmluva - môže byť?
 60. Zaplatenie Manka
 61. Prihlásenie na pobyt v SR - matka Češka
 62. Môžu mi zablokovať auto, ked ho platil celé kamarát lizingovke?
 63. Vydedenie
 64. Ošetrovanie člena rodiny - nárok.
 65. Ako zistím svoj dlh?
 66. Kandidat na starostu
 67. zbavenie svojprávnosti
 68. Dohoda o vykonaní práce
 69. Existuje nejaká doba na ohlásenie podozrenia spáchania trestného činu?
 70. Rozvod, bitka - neviem ako dalej
 71. predajca bytu, ktorý sa neodhlásil z trvalého pobytu
 72. Predaj pozemku
 73. pracovná doba
 74. Kúpa podielu ornej pôdy (1/3). Nezhody
 75. Exekúcia menšinového vlastníka nehnuteľnosti
 76. Vypoved TPP cerpanie dovolenky
 77. Vrátenie preplatku zdravotnej poisťovne
 78. povinnosť označenia priestoru monitorovaného a nahrávaného kamerou.
 79. exekucia
 80. Taniere z Nemeckej rise
 81. Vyplatenie 50% dávky v nezamestnanosti za zostávajúcu časť a odchod do predčasného dôchodku.
 82. Úprava pracovnej zmluvy
 83. môže sa nakúpiť viac ako je obstarane?
 84. Narok na davku v nezamestnanosti
 85. Chceme vzadu vymenit plot,musíme to majitelovi zahlásit?
 86. Voľno na sťahovanie sa hlási aj na poisťovne?
 87. Uraz v čase obednej prestávky.
 88. Môžem dostať späť svoje veci po rozchode?
 89. Súhlas od vlastníkov bytov
 90. Mate niekto skusenost s plynarmi a s manipulaciou splynomerom a ci niekto dostal trestne oznamenie
 91. Ukončenie nájmu s výpovednou lehotou menej ako 3m
 92. Kúpa 1/2 domu
 93. narušenie súkromia
 94. Akým spôsobom sa viem nakontaktovať na redaktorov relácie "Občan za dverami"?
 95. zamestnavatel poslal odstupenie od pracovnej zmluvy , avšak znova vymaha peniaze
 96. Výpoveď zo strany zamestnavatela a prekažky v práci
 97. vymáhanie zálohy za byt
 98. Osobný bankrot.
 99. Kde vybavím príspevok na taxi pre mamu?
 100. Je potrebne zaslat fakturu pri vrateni tovaru do 14 dni?
 101. Ako vymahat peniaze od firmy za zle vykonanu prerabku bytu?
 102. dom nezapisany v katastri, zistene az po dedicskom konani
 103. Dedičstvo
 104. zdedenie nevysporiadaného pozemku/záhrady a nasledná možnosť vydržania
 105. Som 1/3 vlastník pozemku, aké mám práva?
 106. Bránenie v stretavani sa s dieťaťom
 107. Je legálne mať na Slovensku/V Čechách dve priezviská?
 108. zápočet opatrovatelskeho prispevku do hmotnej nudze
 109. mam nejaku sancu na odstupne
 110. co si treba vybavit na slovensku pred odchodom do prace vo svajciarsku
 111. Spor s matkou
 112. Prava rodicov
 113. Mám právo odmietnuť prevzatie objednaného tovaru ak jeho dodanie trvalo takmer dva mesiace ?
 114. viac prac.pomerov a RD
 115. Nevyplatenie riadne mzdy za dohodu o prac.cinnosti
 116. Môžem mať súčasne podpísane 2 pracovné zmluvy?
 117. EOS KSI?
 118. Ako je to s vlastníckymi právami pri kúpe bytu počas manželstva z peňazí nadobudnutých pred manželstvom?
 119. Register trestov
 120. Overene kopie zmluvy do katastra?
 121. Pôžička
 122. Sú povinné elektronické stravovacie karty legálne?
 123. Informacie ziskane pocas pracovneho pomeru - odovzdanie firme?
 124. Moze ma zamestnavatel nutit na nadcas ked mam 2 rocne dieta?
 125. zamestnavatel neuviedol vsetky skutočnosti
 126. Spätné vyplatenie nemocenskej dávky
 127. ako sa maju zverejnit podpisy pri zmluve
 128. Výberové konanie
 129. Pokuta od DPB
 130. Podozrenie na zle vypocitanu vysku dochodku
 131. osvedčovanie listín
 132. Zrušenie trvalého pobytu
 133. Kde mám nahlásiť, že mi neodovzdávajú stravné listky?
 134. ČID a zmena úväzku
 135. Som povinný zdvihnúť svoj súkromný mobil šéfovi počas práce?
 136. Môže mať sused strešné okno do môjho dvora bez môjho súhlasu?
 137. Sused mi neopravnene chodi do pivnice
 138. Urcenie otcovstva
 139. Zodpovednost spravcu zelene za spadnuty strom na auto
 140. Akú formu dohody spísať o rozdelení zisku?
 141. Môže vymáhať podnikateľ (s.r.o.) zmluvnú pokutu zo zmluvy, ktorú nemá podpísanú druhou stranou?
 142. Ako získať výnos z podielu v urbárskej lesnej spoločnosti?
 143. Kto posúdi nečinnosť notárky?
 144. Môže zamestnavatel/nadriadený ziadat od zamestnanca aby využival mobil na firemnu komunikaciu?
 145. Mám podľa zákona právo na odstúpenie od zmluvy do určitého počtu dní, ak som zmluvu uzavrela na pobočke?
 146. Exekúcia po rozvode
 147. Poberanie sociálnych dávok a dar auta
 148. vyzivne
 149. Vykonavanie funkcie starostu obce pocas hospitalizacie v nemocnici
 150. platnosť nájomnej zmluvy bez podpisu
 151. Poisťovňa akciová spoločnosť - výpoveď po 7 mesiacoch, zmluva o sprostredkovaní. Hrozí mi exekúcia?!
 152. Môže poslanec obecného zastupiteľstva, ak je projektant zhotovovať projekty pre čerpanie eurofondov v obci v ktorej je poslancom?
 153. zaverecna rec obvineneho vzor
 154. moze zastupujuci starosta byt riadnom pracovnom pomere
 155. Materska vypocitana z príjmov zo zahranicia
 156. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, nedostatočné reakcie na otázky
 157. Vrátenie nákladov na školení firme (poisťovňa) po zrušení zmluvy o sprostredkovaní - musim im zaplatiť náklady ak dám výpoveď?
 158. Vypoved zmluvy o o najme podla 663 a zakona c. 40/1964
 159. pracovný čas 37,5 h alebo 48 h? Nepretržitý odpočinok na hodiny alebo na dni?
 160. zmluva pri poskytnutí reklamného priestoru
 161. Kto nemusí robiť GDPR?
 162. pracovná zmluva na desat hodin tyzdenne vypoved
 163. posudok súdneho znalca pri vysporiadaní spoluvlastníctva k bytu
 164. Plna moc
 165. Nereagovanie na reklamaciu, co dalej?
 166. Exekutor
 167. Darovacia zmluva na byt v exekucii
 168. Odsudeny zastupca vlastnikov bytov
 169. k posudkovemu lekarovi s advokatom?
 170. Podiely v pode- Ako ich citat
 171. Registrácia nastrelovacej pištole a nábojok
 172. Môže cudzia osoba fotografovať auto a dávať/ posielať fotografie mestskej polícii ?
 173. Člensky podiel a dedenie
 174. Odmienutie prenajat podu pre druzstvo
 175. Verejny vodovod - Problem
 176. Dátum narodenia a prezenčná listina.
 177. Je možné prekvalifikovanie invalidného dôchodku.
 178. Mám v súčasnosti právo na zabudnutie?
 179. Kde ziskat stratene listy vlastnictva
 180. Mam exekuciu a neviem zaco...
 181. Mozem darovat 1/2 bytu manzelke,ked mam.na byte exekuciu?
 182. Trestne oznamenie
 183. Práca v štátnej službe a pracovný pomer
 184. Zdravotná spôsobilosť žiadateľov o vodičské oprávnenie
 185. Splnomocnenie na uzivanie pozemku
 186. Pokuta za dialnicnu znamku
 187. osobné údaje
 188. Akú výpoveď dať zamestnávateľovi
 189. Právny základ GDPR.
 190. GDPR a tlac
 191. Znizenie pracovneho uvazku
 192. Dlh voči tete po otcovi
 193. Môže nám zamestnávateľ zvyšovať normy?
 194. Zmluva s modelkou - propagácia produktu (foto + video)
 195. Ukončenie prac. pomeru nepodpísaním novej zmluvy
 196. Co potrebujem na vymenu noveho OP?
 197. Obstála by som s tým na súde ?
 198. Dedicstvo 3-izboveho bytu po matke
 199. Dal som výpoveď, môžem ju stiahnuť - vziať späť ?
 200. Je vlámanie do online konta s krádežou osobných dát trestný čin?
 201. Pomôže podať podnet na inšpektorát práce?
 202. Dohoda - rozvod
 203. Vyznate sa niekto do postupov pri drazbe nehnutelneho majetku pri osobnom bankrote?
 204. Zmluva podpisana, zaloha zaplatena,nedodrzanie dodavky
 205. Odstupné
 206. Závet a zrušenie závetu
 207. Čo robiť, ak spoluvlastník parcely pod RD odmieta komunikáciu?
 208. Advokátské poplatky
 209. koncesie
 210. Určenie skončenia povinnej školskej dochádzky
 211. Ako doručiť list, ked adresát je neznámy
 212. poplatky RTVS
 213. Mohol by mi DPMB odpustiť pokutu ?
 214. Poznáte podvodníka z bazošu pod nickom lolina?
 215. Výpoveď § 63 ods. 1 písm. b/
 216. Môžem sa z úradu práce odhlásiť a v zdravotnej poisťovni sa prihlásiť ako osoba starajúca sa o dieťa do 6 rokov veku?
 217. odvody a invalidný dôchodok
 218. Poškodzovanie pozemku - pôdy nezákonnou činosťou. Úrady nekonajú - čo robiť?
 219. Zdravotne poistenie v zahranici
 220. poškodzovanie majetku dobytkom
 221. Môžem byť právne stíhaný za neoznámenie zosobášenia sa v zahraničí, na matrike?
 222. Je možné dostať stavebné povolenie na záhradný domček v záhradkárskej osade zaradenej do vtáčieho chráneného územia?
 223. Porušenie územného rozhodnutia
 224. sused sa vlamal do mojho dvora bez mojho suhlasu
 225. sused pouzil moje priezvisko na jeho nazov emailu.
 226. Zákon o rodine
 227. Platia sa nejaké poplatky pri predaji nehnuteľnosti daňovému úradu?
 228. Musí byť vedúci dopravy a licencia na dopravu? (spol. má 1 nákladné auto, ktorým preváža svoje drevo odberateľom)
 229. Nedoručené vyúčtovanie nákladov za plnenia poskytované v súvislosti s užívaním bytu
 230. Môže zamestanec odrobit dva týždne nočných smien po sebe?
 231. Zmluva o zabezpečení a poskytovaní vzdelávania v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu (REPAS)
 232. Asi ma okradol konateľ odškodňovacej kancelárie
 233. Dohoda o dobrovolnom vrátení daru
 234. Vysporiadanie majetku pri nesuhlase jedneho majitela.
 235. Ako sa brániť pred podvodníkmi?
 236. Objednala som deťom airtrack z Aliexpresu za 475 USD, a nemam nič - peniaze ani balík
 237. Ktorej organizácii môžem smerovať otázku ohľadom zákona o slobodnom prístupe k informáciám?
 238. Schvalenie navstevy u lekara
 239. Zmluva medzi s.r.o. a živnostníkom
 240. Kúpa bytu na uver, dve osoby, spolufinancovanie
 241. posúdenie zdr. stavu posudkovým lekárom
 242. prístupová cesta cez súkromný pozemok
 243. DOBPŠ uzatvorená s mladistvým a práca v noci a nadčas
 244. Príspevok na dress code v práci
 245. Pri zrušeníi zaväznej rezervácie v reštaurácii nemám právo na vrátenie zálohy?
 246. Rodičovský príspevok a prídavok na dieťa.
 247. Nezaplatené PZP a upomienky
 248. Podielové spoluvlastníctvo
 249. Dedičstvo po otcovi,rozdelenie,mama a 3surodenci,dom,chata,auta,pozemky.
 250. Vstup na pozemok