PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : VzdelávaniePages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 1. Kurzy online anglický jazyk
 2. Ktorá škola?
 3. Kto podpisuje riaditeľovi školy súhlas s pracovnou cestou?
 4. Ako zaradiť nekvalifikovaného pedagogického zamestnanca
 5. Choroba počas štúdia na VŠ
 6. Rozširujúce studium učiteľ.1.stupňa a práca
 7. Rozširujúce štúdium učiteľstvo pre primárne vzdelávanie
 8. Ako citovať online zdroje?
 9. Môžem učiť v špeciálnej triede?
 10. krestanska viera
 11. Vysoká škola
 12. Čo znamená "persona non grata" ?
 13. Financovanie v projekte Erazmus +
 14. Vie mi niekto pomôcť s príhovorom za rodičov na stužkovej slávnosti?
 15. Kto poradí ohľadne 2 piliera?
 16. dorobenie osmeho rocnika
 17. Skolstvo
 18. Do akej platovej triedy zaradit zamestnanca ako učitel spevu na ZUŠ?
 19. môže byť dieťa klientom súkromnej aj štátnej špeciálnopedagogickej poradne zároveň?
 20. Programovanie
 21. Ako sa naučiť čínštinu?
 22. Presun miesta studia univerzitou
 23. Uvádzanie zdroja v semestrálnej práci
 24. Aký je rozdiel medzi vš - informatika a vš - technika ?
 25. Vypracovane testy na hygienicke minimum
 26. Nekvalifikovaný pedagogický zamestnanec
 27. Vypocet priplatkov vychovavatelky
 28. vyplacanie kreditového príplatku
 29. Zápis titulu DiS. do OP ?
 30. Súkromné bilingválne gymnázium Ružomberok
 31. Má niekto testy na hygienické minimum?
 32. Štúdium v ČR a zdravotná a sociálna poisťovňa
 33. Maturita
 34. Čo ísť študovať?
 35. Akým spôsobom ustanoviť zástupkyňu riaditeľky školy pre materskú školu?
 36. Vzdelanie na pracu s kozmetickym laserom
 37. opakovanie rocnika
 38. Môže zamestnávateľ ponúknuť pracovné miesto zamestnancovi, ktorému dáva výpoveď z nadbytočnosti, aj napriek tomu, že na túto prácu nemá kvalifikačné predpoklady?
 39. Dovoľuje legislatíva spojiť žiakov 0. a 2. ročníka do jednej triedy?
 40. Zmeny v štátnom a školskom vzdelávacom programe
 41. Píše sa správne gramaticky " k 40-tym narodeninám"?
 42. Pracovna znluva a zapis na denne studium
 43. Štúdium a poberanie podpory v nezamestnanosti
 44. je potrebne hygienické minimum?
 45. Máte niekto skúsenosti so vzdelávaním cudzích štátnych príslušníkov na základnej škole?
 46. Koľko rokov praxe musí mať špeciálny pedagóg?
 47. Aké školenia/semináre by Vás zaujali?
 48. 1.atestácia u riaditeľky MŠ
 49. Rigorózna práca
 50. Vedúci zamestnanec - príplatky (verejná správa)
 51. Zmluva o zabezpečení a poskytovaní vzdelávania v rámci akreditovaného vzdelávacieho programu (REPAS)
 52. vedúca vychovavatelka
 53. Musí sa organizačná zmena v škole prerokovať aj na obecnom zastupiteľstve?
 54. Môže riaditeľ školy skrátiť úväzok učiteľovi a zamestnať učiteľa na dohodu?
 55. priprava slimakov
 56. Ako ošetriť slobodný prístup k informáciám?
 57. Je výlet so žiakmi súkromnou záležitosťou učiteľa?
 58. Odkedy zaradit do PT9?
 59. 8 ročné gymnázium
 60. Vylúčený zo strednej skoly a znovu prijaty.
 61. Štatút študenta na účely cestovného
 62. Ako zaplatiť americký online kurz?
 63. školská jedáleň-obedy
 64. vypracovanie štatistiky
 65. Re: odklad školskej dochádzky
 66. započitana pedagogicka prax
 67. Prevádzkový poriadok školy
 68. Kto znasa poplatky za skolenie odbornej sposobilosti v potravinarstve?
 69. Zaradenie do platovej triedy - asistent učiteľa
 70. neuznanie atestácie a kreditového príplatku pri zmene povolania?
 71. Môžem študovať strednú od. školu, ak som bola vylúčená zo stredného od. učilištia ?
 72. kto má vypracovať inovovaný školský vzdelávací program ISCED 2?
 73. Aké sú možnosti, aby sme mohli my ako firma školiť?
 74. koľko detí s odloženou školskou dochádzkou môže byť zaradených v jednej triede?
 75. Aké predmety na SŠ môžem učiť?
 76. Školiace/výcvikové stredisko- zriadenie
 77. 100-percentný príplatok za sviatok v skole v prirode
 78. Môže riaditeľ školy využívať financie určené na chod školy ako kapitálové výdavky na jej rekonštrukciu?
 79. DPŠ v Banskej Bystrici priebeh
 80. Prečo žiaci základných škôl siahajú skôr po zahraničnej literatúre ako slovenskej?
 81. Žiadosť o náhradu prijímacej skúšky na VŠ.
 82. Otvorená hodina v Škd
 83. škola v prírode
 84. asistent učitela-suplovanie
 85. Názov učebnej metódy
 86. kolko stoji hygienicke minimum?
 87. Kvalifikovanosť
 88. Špeciálna pedagogika zrakovo postihnutých
 89. Individualne studium na strednej skole
 90. Aký úväzok má pedagogický asistent, ak je pridelený k riaditeľovi školy
 91. Nemá niekto testy na hygienické minimum+odpovede?
 92. Maturita v inom odbore
 93. Dotazník k bakalárskej práci
 94. Stredná skola
 95. Podmienečne prepustenie zo školy
 96. Môže učiteľ na vyučovaní použiť moju prácu ako ukážku zlej práce - a to počas mojej neprítomnosti?
 97. nemčina
 98. Aký je maximálny počet žiakov v 1. ročníku ZŠ?
 99. Zanechanie studia na VS
 100. Kde sa da externe studovat pedagogicke minimum?
 101. Dobrý deň, prosím Vás učí niekto z vás predmet RŠF?
 102. školstvo - sťažnosť rodičov
 103. Dotazník -Problémové správanie u deti mladšieho školskeho veku
 104. Verejná správa UCM alebo Verejná správa a regionálny rozvoj EUBA
 105. Dotazník
 106. kvalifikácia učiteľa ZUŠ výtvarný odbor
 107. Co ak zamestnavatel ignoruje akademicky titul zamestnanca?
 108. Nepriama pedagogická činnosť
 109. Prevádzka MŠ
 110. Bilingvalne gymnazium
 111. Architektúra
 112. okamzita vypoved zo zamestnania
 113. Postačuje vzdelanie na vyučovanie predmetu?
 114. Môžem sa pri prerušení študia zo zdravotných dôvodov zamestnať?
 115. test odbornej sposobilosti technika poziarnej ochrany PO
 116. Prosím vedel by mi niekto pomôcť pri preklade do nemčiny?
 117. stredna po 30ich rokoch.
 118. Chrípkové prázdniny
 119. Môže škola fungovať oficiálne bez zástupcu?
 120. Vzdelanie vedúceho hudobného odboru v ZUŠ
 121. Aký úväzok má mať kuchárka v školskej jedálni ?
 122. Ako vyraďovať dokumenty z každoročne inventarizácie?
 123. Oplatia sa kredity v 12. triede?
 124. Verejná správa alebo politológia?
 125. Trnava - pedagogická a sociálna akadémie blahoslavenej Laury
 126. Stredná škola
 127. Pomôže mi niekto - maturitná práca - projekt edukačnej činnosti v ŠKD a MŠ
 128. elektronická žiacka knižka-povinnosť?
 129. Môže riad.školy nariadiť zástup. jeho paragrafu?
 130. Rigorózna práca
 131. Žiak sa nechce zúčastňovať školských súťaží
 132. Môžem učiť na strednej škole/gymnáziu?
 133. Bolestné pre žiaka
 134. Ak firma ponúka repas kurzy, má nejaké povinnosti?
 135. Moze skola vyzadovat od studenta aby v ramci svojej odbornej praxe robil od 13.00 do 5.00 rano.
 136. Môže byť zvolený do rady školy za rodičov zamestnanec školy?
 137. Neposlal by mi niekto z vás niečo zo stránky zborovna.sk?
 138. Preukaz sposobilosti na vedenie strojov
 139. Aké sú práva študenta na českej vysokej škole?
 140. Mozem sa stat vojakom pokial studujem na grafickej skole?
 141. Nedostatočná z telesnej výchovy!
 142. Kredity za malý doktorát
 143. Jednotkový koeficient na žiaka MŠ v roku 2018
 144. Gymnázium alebo stredná zdravotná škola
 145. Prečo by ste si vybrali osobnosť Milana Rastislava Štefánika? *Popísať iba 3 vetami
 146. Ako sa nazýva táto chemikália?
 147. Predčasné odubytovanie z internátu zo zdravtných dôvodov.
 148. Slovenská fonetická transkripcia
 149. Mozem pracovat ako asistent učiteľa?
 150. Zanechať štúdium?
 151. Volba predsedu rady školy
 152. Pedagogický asistent
 153. Podvodnici COLONY BANK
 154. GDPR
 155. Medina - aká SŠ ?
 156. Učenie na I.stupni ZŠ
 157. Potrebujem poradiť ohľadom prípravy na vyučovaciu hodinu- pre žiakov s MP
 158. Výpočet priamej a nepriamej pedagogickej činnosti.
 159. pomoc zaciatocnikovi (ucitelke ) virtualna kniznica
 160. Vie niekto chemickú reakciu glukozamínu ?
 161. Ako vypočítam plat?
 162. Adaptačné obdobie učiteľa alebo vychovávateľa
 163. Ukončenie štúdia v 1. ročníku vysokej školy a začatie na inej
 164. Napomenutie triednym učiteľom
 165. Môžem sa ako radový učiteľ zúčastniť na voľbách riaditeľa ako prisediaci hosť???
 166. platnost studijneho poriadku TU?!
 167. Problém zo zabezpečovaním Základnej školy (prenesené a originálne kompetencie)
 168. Kedy sa začne realizovať projekt "V zš úspešnejší" a začínajú všetky školy rovnako?
 169. Môžem študovať VŠMU aj keď som z dediny?
 170. Kurz Hotelovy manazment
 171. Vypocet taziska
 172. Nariadena dovolenka
 173. Adaptačné vzdelávanie pedagogického zamest. verzus odbor. zamestnanca
 174. Projekt V základnej škole úspešnejší
 175. externe studium
 176. Mozem absolvovat funkcne vzdelavanie, na ktore ma vyslal a podpisal zamestnavatel v ramci svojej dovolenky?
 177. Moze ist asistent pedagoga do skoly v prirode?
 178. Perspektíva dejepisu
 179. Čo mám študovať keď chcem byt herečka/speváčka?
 180. počet deti na jednu učiteľku v MŠ
 181. Počet detí v ŠKD
 182. Majú učitelia na strednej škole právo počas vyučovania kontrolovať osobné veci žiakov ?
 183. Aký titul sa píše pred menom pri veľkom doktoráte na teológii?
 184. Ako dlho platí masérske osvedčenie?
 185. Asistentka ucitela
 186. Môže sa pedagogický asistent zúčastniť kontinuálneho vzdelávania?
 187. ako chapať KONKRETNE odporučania pre prax z aktivizujucich metod na vyučovani.
 188. Pomoc s excelom
 189. Prerušenie štúdia na VŠ kvôli tehotenstvu-úrad práce, soc. a zdrav. poisťovňa.
 190. Rigorózne APLIKOVANÁ ETIKA
 191. Ukončenie VŠ
 192. Platnosť hlasovania na zhromaždení vlastníkov bytov
 193. Názor na Bilingválne gymnázium?
 194. Dane a odvody zamestnanec vs. szco a rozdiel rakusko vs. slovensko
 195. Prechod z denného štúdia na externé
 196. Vzdelávací program pre deti s poruchami aktivity a pozornosti
 197. Preradenie žiaka 1, ročníka späť do MŠ.
 198. Asistent v skole - podmienky vzdelania
 199. Skolne na Slovensku po studiu v Cechach
 200. Štúdium na VŠ vo Viedni.
 201. Poplatky (VŠ)
 202. Voľná hodina v rozvrhu v 2. ročníku ZŠ
 203. Musí asistent učiteľa chodiť na porady pedag.rady
 204. Bez zástupcu riaditeľa
 205. Triednictvo sa ráta do úväzku?
 206. Bojím se závěrečních praktických zkoušek.
 207. Môžem študovať na 2.stupni učiteľstvo anglickeho jazyka?
 208. Možnosti Mgr.štúdia na inej VŠ
 209. Je učiteľka materskej školy kvalifikovaná vyučovať výchovy na 1. stupni ZŠ?
 210. Odstúpenie zo štúdia na VŠ
 211. Moze riaditeľ specialnej zs mat ciastocny pracovny uvazok aj v centre specialnopedagog. poradenstva?
 212. Druha atestácia pedagogickeho zamestnanca
 213. Na ktorej fakulte udeľujú v odbore učiteľstva (niečoho) ak. predmetov titul RNDr.?
 214. Aký má prínos do života štúdium na fakulte verejnej správy?
 215. Budú mi kredity za rigoróznu skúšku vykonanú v minulosti priznané po tom, čo dosiahnem 3-ročnú prax?
 216. Mám zo zákona nárok na kreditový príplatok?
 217. Výber podniku na bakalárku z finstat.
 218. Kvalifikácia učiteľa ZUŠ
 219. týždenný úväzok učiteľa vs celkový úväzok
 220. Vedúci metodického združenia
 221. Ako získať plnohodnotnú kvalifikáciu k vyučovaniu na SŠ s titulom Ing?
 222. Odobratie príspevku za riadenie počas zastupovania iným zamestnancom
 223. Financie
 224. adaptačné vzdelávanie na súkromnej zuš
 225. Zaradenie do vyššej platovej triedy po vykonaní 2. atestácie
 226. Zápis do školského klubu
 227. Ma niekto testy z hygieny bud rimavska sobota alebo lucenec?
 228. Externe studium
 229. Dovody pre komisionalnu skusku
 230. Zástupca riaditeľa
 231. Frekvencia vs. intenzita zvuku
 232. Pojem "derivat"
 233. Aký odbor si mám vybrať?
 234. Otváranie obálok
 235. Môžem nastúpiť v septembri do prace na post učiteľa aj keď budem štátnicovat v auguste?
 236. žiadosť o zamestnanie počas štúdia
 237. Vychovavatel -zvysenie platu po ukonceni VS studia
 238. vyberove konanie na MŠ
 239. Ako prepnúť nastavenie komunikačného jazyka v Duolingo?
 240. Pobyt učiteľa v zahraničí - nárok na diéty, či iné náhrady
 241. Z oblasti študovania špeciálnej pedagogiky.
 242. Ako môžu rodičia a učitelia v materskej škole zabrániť odvolaniu riaditeľa MŠ zriaďovateľom
 243. Má niekto skúsenosť s odborom biológia a medicínska biológia na UK?
 244. Dychanie-spotreba kyslika
 245. Atestácia, kredity alebo nič?
 246. odhlásenie z VŠ
 247. maturita externe po 40-ke
 248. Neplatené voľno a zamestnanie sa
 249. ˇštúdium na vysokej škole
 250. stratil som maturitné vysvedčenie