PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Neziskové organizácie - neziskový sektorPages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 1. vznik SVB ak bývalý správca zanikol zo zákona
 2. spolocenstvo vlastnikov bytov
 3. Registratúra podľa 3.skupiny pôvodcov registratúry
 4. Čo potrebuje splniť podľa GDPR malá cirkevná organizácia alebo OZ
 5. Občianske združenie a rodičovská dovolenka
 6. Odhlasované
 7. Hlasovanie o neznámom na schôdzi vlastníkov
 8. Nečinné občianske združenie
 9. Slovenská rada rodičovských združení
 10. Kto nahlasuje na Mesto zmenu majiteľa bytu kvôli poplatkom za komunálny odpad?
 11. Co urobiť pre vyplácanie nemocenskej dávky pri PN po ochrannej lehote po výpovedi?
 12. Mimoriadny príjem rodičovského združenia a DP - ako na to?
 13. Zástupca vlastníkov
 14. Ak občianske združenie nemá povinnosť podať daňové priznanie, čo s uzávierkou?
 15. Občianske združenie a motorové vozidlo
 16. ako získať a nájsť sponzorov ?
 17. Funkcia predsedu urbaru - pozemkového spoločenstva
 18. Spotreba cenín v jednoduchom účtovníctve
 19. Výdavky neziskovky - peňažný denník
 20. Dlhodobý hmotný majetok, inventarizácia
 21. Prenájom auta
 22. Čerpanie eurofondov
 23. treba overenie podpisov u notára pri zakladaní oz ?
 24. kód zdroja 47
 25. Aký je postup pri zrušení Základnej odborovej organizácie registrovanej na Ministerstve vnútra SR
 26. založenie občianskeho združenia
 27. kúpa auta pre občianske združenie
 28. smernica na vozidlo
 29. Zobrat pracu ako uctovnicka?
 30. Moze byt statutar obcianskeho zdruzenia zaroven uctovnikom?
 31. Koľko zamestnancov môže mať občianske združenie?
 32. Účtovanie nájmu
 33. OZ a uvedenie priestoru do prevádzky
 34. Kupil by som oz na 2% z dani. Da sa to?
 35. Pohľadávka voči bývalému zamestnancovi zo ZP
 36. Komu mám podať žiadosť o ročné vyúčtovanie dane z príjmu?
 37. vylúčenie člena z OZ
 38. Ako skončila exekúcia predsedu občianskeho združenia?
 39. Vystavenie faktúry
 40. Čo môžem zaučtovať do výkonu správy?
 41. prehlasovanie na domovej schodzi
 42. kód zdroja pri kreditných úrokokoch a pri zrážkovej dane
 43. Kódy zdroja -dotácia z ÚPSVaR par.50j
 44. účtovanie sociálneho štipendia v RO
 45. Obcianske zdruzenie a zmluva o dielo
 46. Ako správne rozpočítať platbu za plyn vo vyúčtovaní SVB?
 47. Kupa chaty obcianskym zdruzenim
 48. Uctovanie zaluzii a montaze v PD
 49. Evidencia na ÚPSVaR
 50. Občianske združenie
 51. Cestovné náhrady v n.o.
 52. Registracia partnerov verejného sektora
 53. kto plati sudne trovy za SVB
 54. Povinnosť verejného obstarávania pre neziskovú organizáciu
 55. Nákup bez dane
 56. Teplo + Teplota
 57. Odvolanie riaditeľa a vymenovanie v inej škole
 58. Zverejnenie výšky príspevkov za aktivity v OZ (rodinne centrum)
 59. Čo sa stane ak z občianskeho združenia vystúpia všetci členovia?
 60. Občianske združenie podmienky založenia
 61. dobrý správca v ba v roku 2017
 62. účtovanie verejnej zbierky v JÚ
 63. Súťaž zuš
 64. Výročná správa
 65. Faktúra za december vystavená v januári .
 66. nezabepečene balkony stavebnou firmou 6mesiacov
 67. Grant
 68. Zrušenie oz na Valnom zhrom. - nikto neprišiel
 69. evidencia osôb
 70. Lehota na uloženie účtovnej závierky n.o. do zbierky listín
 71. Viete mi poradiť aký najlepší je program pre neziskovky - podvojné účtovníctvo. Sú tam potrebné tzv. krycie listy ? Ga
 72. Zmluva o spoluorganizovaní podujatia účtovanie- nezisková organizácia
 73. Rozdiel medzi asociáciou a združením?
 74. Rozdiel medzi zväzom a asociáciou
 75. Ako zrušiť neziskovú organizáciu?
 76. Dan z príjmov občianske združenie
 77. Transparentny ucet patriaci OZ a pouzivany na charitu - ako zauctovat vyber penazi?
 78. Financie a majetok neziskovej organizácie
 79. Cestná daň pre štatutára OZ
 80. Ako uctovne podchytit v OZ, ktore funguje ako sportovy klub vydavky na startovne na pretekoch, na ktorych sa zucasnuju jeho clenovia?
 81. uctovna zavierka pri nulovych prijmoch
 82. Ako postupovať ak chcem získať stanovy občianskeho združenia - aj s dodatkom, keď boli zaslané na ministerstvo?
 83. spis
 84. Ako mám vyplniť účtovnú závierku celých alebo v desatiných číslach v neziskovej organizácii.
 85. Členstvo v DHZ
 86. Dotácia za rok 2017 prijatá v roku 2016
 87. Nové občianske združenie Združenie rodičov a priateľov pri Materskej škole
 88. Má povinnost likvidátor spoločenstva urobit aj vyúčtovanie nákladov?
 89. Vyúčtovanie - predpis, úhrada, vrátenie
 90. Pomože niekto? Má povinnost likvidátor spoločenstva urobit aj vyúčtovanie nákladov?
 91. Občianske združenie a daňové priznanie
 92. Je povinnosťou platiť členom školského zariadenia členské príspevky do Rodičovského združenia zriadenom pri školskom zariadení?
 93. Finančný dar NO druhej NO
 94. Vyradenie krátkodobého hmotného majetku v JÚ v neziskovej organizácii
 95. Súkromné výdavky riaditeľky občianskeho združenia
 96. Účtovanie poplatkov za disciplinárne konanie
 97. Zmena sidla a predsednictva vratane vsetkych clenov obcianskeho zdruzenia
 98. Tvorba sociálneho fondu v neziskovej organizácii
 99. Príjem z verejnej zbierky a DPPO
 100. Protokol o zverení majetku obce do správy rozpočtovej organizácii. Ako správne zaúčtovať v RO?
 101. Finančný dar občianskemu združeniu, verejná zbierka
 102. Porušenie finančnej disciplíny podľa zákona č. 357/2015
 103. je funkčné predstavenstvo OZ ak nebolo volené 10 rokov?
 104. závierka
 105. Zdaňovaná/nezdaňovaná činnosť+povinnosť ohlásiť živnosť v n.o.?
 106. pokladničná kniha vzor
 107. Zaúčtovanie pokuty z daňového úradu
 108. euro money fundament
 109. Zamestnanie a výplata mzdy v neziskovej organizácii
 110. Internet na notebooku nefunguje
 111. Môžu sa čerpať vlastné príjmy od rodičov kod zdroja 72 na vyplatenie do miezd a odvodov vo FIN 1-12?
 112. Podanie danoveho priznania OZ
 113. Čerpanie prostriedkov na mzdy a odvody.
 114. nevyčerpané vlastné zdroje v rozpočtovej organizácii
 115. Zmluva o návratnej bezúročnej sociálnej výpomoci
 116. Niekto na predaj občianske združenie otvorené viac ako 12 mesiacov,aby mohlo poberať 2% z dane od 1.1.2017?
 117. Platnosť a účinnosť štatútu OZ
 118. Potrebuje Poľovnícke združenie aktivovať elektronickú schránku?
 119. Fin.dar pre Obcianske zdruzenie
 120. Vedenie účtovníctva v občianskom združení
 121. Podmienky pre zapísanie do zoznamu prijímateľov na 2 % - potvrdenia za dohodára (študenta)
 122. Môžem dostať potravinový balíček?
 123. Predaj auta v občianskom združení - daňové priznanie
 124. Dobrovoľnícka činnosť
 125. Preplatenie výdavku zamestnanca ŠJ za vystavenie zdravotného preukazu v rozpočtovej organizácii
 126. Davka v nezamestnanosti OZ/NO
 127. Účtovanie pokladnice v RO
 128. Literatúra - zdravotníctvo
 129. zrpš - riadenie a fungovanie?
 130. určuje nejaký zákon výpočet množstva soli pre seniorov v zariadeniach pre seniorov?
 131. Obec a dotácia na kapitálové výdavky OZ
 132. Zverejňovanie došlých objednávok
 133. Zápisnica z konania schôdze SVB
 134. Môžem poskytnúť členovi OZ sociálnu výpomoc raz ročne
 135. Občianske združenie a cudzinec
 136. 2% dane z príjmov - ako zistiť odosielateľa?
 137. Môžeme vyplatiť vlastníkovi bytu odmenu bez dohody o vyk.práce alebo zmluvy?
 138. "Dlh" správcovi bytu po predaji
 139. Mzda zodpovedného zástupcu
 140. Cenník za účtovné práce v Občianskom združení
 141. Prechod z JU na PU
 142. Registrácia občianskeho združenia
 143. Ekonomická klasifikácia-daň zo závislej činnosti
 144. Ako uzivat cast zahrady v spoluvlastnictve?
 145. Kto pozná program BytEx a viem mi v tom poradiť?
 146. Príspevková organizácia mestskej časti-rozpis rozpočtu
 147. chcem založiť neziskovú organizáciu - športový klub - futsal (halovy futbal)
 148. Obmedzenie / upravenie vlastníckych práv v SVB
 149. Zrusenie funkcie zastupcu vlastnikov
 150. otváracia súvaha
 151. Platba do fondu oprav
 152. Platia odvody do ZP a SP aj podielníci z vyplatených podielov urbáru?
 153. Výber vstupného pri kultúrnych a spoločenských akciách OZ
 154. Moze mat OZ e-shop?
 155. ako predať neziskovú organizáciu.
 156. Ako odvolať predsedu SVB, ktorý si bez súhlasu majiteľov spláca úver z FO a úver sa netýka bytovky?
 157. Občianske združenie fakturácia.
 158. Ako zaúčtovať poplatok od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne
 159. SVB: merače tepla
 160. Vrátené poistné odvody - účtovanie
 161. Doplnenie úväzku
 162. Ako založiť občianske združenie a denny stacionar
 163. Poistenie RO
 164. Členstvo v organizacii
 165. zrušenie spoločenstva vlast.bytov
 166. Výsledok hospodárenia
 167. vyregulovanie vykurovacej sustavy - povinnost zo zakona?
 168. Zodpovednosť štatutára za konanie predchádzajúceho štatutára
 169. aký typ vlastníctva je výhodnejší?
 170. Stravovanie v školskej jedálni
 171. Aký software na evidenciu členov oz?
 172. Príjem oslobodený od dane
 173. Vrátenie peňazí
 174. Poplatky za komunalny odpad pri zmene obce, kde sa nachadza nehnutelnost
 175. Obcianske zdruzenie-zivnost alebo nie?
 176. Môžu byť spoluzakladateľmi občianskeho združenia aj neplnoleté osoby?
 177. Ako získať financie na dom pre klubovňu a CVČ
 178. Zivnost
 179. Ako oklasifikovať príjem dotácie od ÚPSVaR na školské potreby ?
 180. Zmluvná pokuta pre nového vlastníka bytu.
 181. uctovanie podla zdrojov financovania
 182. Účtovanie školskej jedálne po novom - rozpočtová klasifikácia
 183. danove priznanie a vykazy
 184. daňové priznanie pre občianske združenie
 185. Predaj predmetov občianskym združením
 186. Dopravné značenie - BV alebo KV?
 187. Daňové priznanie PO -rozdiel príjmov a výdavkov z nezdaňovanej činnosti r. 210
 188. Je potrebné zdaniť príjem z reklamy?
 189. Prenájom reklamnej plochy v šport.areáli
 190. Prispevok do Fondu oprav u vlastnika bytovych a nebytoveho priestoru v bytovom dome
 191. Ako uviesť počiatočné stavy na účty pri prechode z JÚ na podvojné útovníctvo u neziskových jednotiek
 192. príjem za prenájom
 193. Pri nezisk.org. čo treba uviesť do riadku výdavky vynalož.na príjmy oslob.od dane?
 194. Kto vykonáva dozor ?
 195. Neviem si poradiť pri vypisovaní výkazu o príjmoch a výdavkoch SVB a následne DP.
 196. Kde zoženiem a ako dlho trvá získať výpis z registra občianskych združení MV SR?
 197. Zmluva s OLH - aká je cena jeho práce?
 198. Aký je postup pri predaji podielov, čo konkrétne má robiť výbor urbariátu?
 199. Aky vyhodny bankovy ucet pre neziskovu organizaciu?
 200. Práva podielnika.
 201. Účtovanie príjmov 2% z daní v OZ
 202. Účtovanie v pohode
 203. cestovné náhrady hráčov FK
 204. účtovanie občianskeho združenia
 205. Výmer na výpočet úhrad za užívanie bytu kto vydáva vlastníkovi?
 206. Musí nadobúdateľ bytu v bytovke podpísať pristúpenie k spoločenstvu vlastníkov bytov?
 207. Je možné premenovať občianske združenie?
 208. vyplnenie Daňového priznania SVB - iba príjmy FPUO a výdavky na zabezpečenie SVB môže to byť takto ?
 209. Aký použiť doklad na zaúčtovanie "darovania" peňažných prostriedkov
 210. Ako platit za upratovanie kontajneroveho stojiska bytoveho domu?
 211. Moze sa zapocitavat do nadcasovych hodin aj pn?
 212. Ma zaloba odkladny ucinok na vykonanie uznesenia?
 213. Zdanenie príjmov v združení vlastníkov pôdy a lesa - príjmy sú zaradené do §8 ost.1?
 214. Môžem pre občianske združenie používať svoj študentský účet?
 215. Dá sa prevziať občianske združenie (OZ)?
 216. Zmena predsedu OZ - ako to nahlásiť ?
 217. Právo vlastníka pri čerpaní fondu opráv
 218. Kúpu neziskovej organizácie
 219. 2% z dani
 220. Rozúčtovanie normatívov
 221. Môže mi zamestnávatel dať dovolenku cez vikend?
 222. Zmizla téma? Vraj nefunkčná? Pre postupnosť zákonov sa jej týkajúcich?
 223. Hodinová mzda u zamestnanca na dohodu o vykonaní práce
 224. Súkromný detský domov - dotácia
 225. vyziadanie stanov sportoveho klubu - obcianskeho zdruzenia
 226. Obcianske zdruzenie a faktury za vystupenie a predaj CD
 227. zmena sídla NO a s tým súvisiace povinnosti
 228. Pokladna na Event Obcianskeho Zdruzenia
 229. Státna dotácia
 230. Odvody zivnostnika po odchode do dochodku
 231. správne dátumy na faktúre
 232. Ako zaúčtovať v n.o. nákup počítača za 440 eur a tlačiarne za 197 eur.
 233. foau - dymovody pre kondenzačné kotly.
 234. Občianske združenie a finančná podpora pre ľudí podnikajúcich cez internet?
 235. Prenájom spoloč.priestoru vlastníkovi bytu.
 236. Kde podať sťažnosť voči predsedovi SVB?
 237. Kúpim občianske združenie
 238. Môžu neziskové organizácie založiť záujmové združenie právnických osôb?
 239. 2 % z dani - idenfitikacia darcu
 240. informacia - lesník v PS
 241. Rozpočtové opatrenia starostu obce
 242. Daň z MV v Pozemkovom spoločenstve
 243. Účtovníctvo a mzdy v školstve - ísť do toho ?
 244. Musí mať občianske združenie zriadený samostatný účet v banke pre členské príspevky?
 245. Viete mi poradiť ako treba archivovať klientov ADOS?
 246. Vyuctovanie cestovnych nahrad hracom futbaloveho klubu
 247. Pozastavenie činnosti občianskeho združenia
 248. Dve percenta z dane z prijmov - za ktory rok overit uctovnu zavierku auditorom?
 249. Co potrebujem k zmenu sídla, b.účtu pre združenie a dokedy,kde to mam urobiť?
 250. Registrácia podľa § 7a - nezisková organizácia