PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Neziskové organizácie - neziskový sektorPages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 1. V ktorej banke je najvhodnejšie a najjednoduchšie založiť účet občianskemu združeniu?
 2. Ako by sme sa mohli stať prijímateľom 2% daní?
 3. Združenie PO, začiatok činnosti, JU
 4. účtovanie podielov v pozemkovom spoločenstve
 5. Povinnosť podať daňové priznanie pre spoločenstvo vlastníkov bytov
 6. zmena názvu, sídla aj stanov
 7. Materska skola, opatrovanie cez OZ
 8. môže o.z. aspoň dočasne využívať súkromný bankový účet niektorého z členov?
 9. 182ka?
 10. Mozem zalozit obcianske zdruzenoe na verejny eshop pre fyzicke osoby?
 11. Je možné použiť finančné prostriedky z 2% z dane na spolufinancovanie pri zavedení-zriadení klimatizácie?
 12. Elektronická žiadosť
 13. Predaj kostýmov - Občianske združenie
 14. uloženie do fondov
 15. Občianske združenie a pôžička
 16. Likvidácia občianskeho združenia
 17. Projekt Efektívna verejná správa
 18. Registratúrny plán občianskeho združenia.
 19. Môže byť OZ platcom DPH, prípadne len na časť svojich aktivít ?
 20. Ako zúčtovať úver v obci, poskytnutý na už zaplatenú faktúru v minulých rokoch?
 21. Aka je rozpočtová položka na poštové známky a ceniny?
 22. Moze obcianske zdruzenie vystavit fakturu s DPH pre odberatela ?
 23. Obnovenie funkcie schopnosti spoločenstva
 24. vznik SVB ak bývalý správca zanikol zo zákona
 25. spolocenstvo vlastnikov bytov
 26. Registratúra podľa 3.skupiny pôvodcov registratúry
 27. Čo potrebuje splniť podľa GDPR malá cirkevná organizácia alebo OZ
 28. Občianske združenie a rodičovská dovolenka
 29. Hlasovanie o neznámom na schôdzi vlastníkov
 30. Nečinné občianske združenie
 31. Slovenská rada rodičovských združení
 32. Kto nahlasuje na Mesto zmenu majiteľa bytu kvôli poplatkom za komunálny odpad?
 33. Co urobiť pre vyplácanie nemocenskej dávky pri PN po ochrannej lehote po výpovedi?
 34. Mimoriadny príjem rodičovského združenia a DP - ako na to?
 35. Zástupca vlastníkov
 36. Ak občianske združenie nemá povinnosť podať daňové priznanie, čo s uzávierkou?
 37. Občianske združenie a motorové vozidlo
 38. ako získať a nájsť sponzorov ?
 39. Funkcia predsedu urbaru - pozemkového spoločenstva
 40. Spotreba cenín v jednoduchom účtovníctve
 41. Výdavky neziskovky - peňažný denník
 42. Dlhodobý hmotný majetok, inventarizácia
 43. Prenájom auta
 44. Čerpanie eurofondov
 45. treba overenie podpisov u notára pri zakladaní oz ?
 46. kód zdroja 47
 47. Aký je postup pri zrušení Základnej odborovej organizácie registrovanej na Ministerstve vnútra SR
 48. založenie občianskeho združenia
 49. kúpa auta pre občianske združenie
 50. smernica na vozidlo
 51. Zobrat pracu ako uctovnicka?
 52. Moze byt statutar obcianskeho zdruzenia zaroven uctovnikom?
 53. Koľko zamestnancov môže mať občianske združenie?
 54. Účtovanie nájmu
 55. OZ a uvedenie priestoru do prevádzky
 56. Kupil by som oz na 2% z dani. Da sa to?
 57. Pohľadávka voči bývalému zamestnancovi zo ZP
 58. Komu mám podať žiadosť o ročné vyúčtovanie dane z príjmu?
 59. vylúčenie člena z OZ
 60. Ako skončila exekúcia predsedu občianskeho združenia?
 61. Vystavenie faktúry
 62. Čo môžem zaučtovať do výkonu správy?
 63. prehlasovanie na domovej schodzi
 64. kód zdroja pri kreditných úrokokoch a pri zrážkovej dane
 65. Kódy zdroja -dotácia z ÚPSVaR par.50j
 66. účtovanie sociálneho štipendia v RO
 67. Obcianske zdruzenie a zmluva o dielo
 68. Ako správne rozpočítať platbu za plyn vo vyúčtovaní SVB?
 69. Kupa chaty obcianskym zdruzenim
 70. Uctovanie zaluzii a montaze v PD
 71. Evidencia na ÚPSVaR
 72. Občianske združenie
 73. Cestovné náhrady v n.o.
 74. Registracia partnerov verejného sektora
 75. kto plati sudne trovy za SVB
 76. Povinnosť verejného obstarávania pre neziskovú organizáciu
 77. Nákup bez dane
 78. Teplo + Teplota
 79. Odvolanie riaditeľa a vymenovanie v inej škole
 80. Zverejnenie výšky príspevkov za aktivity v OZ (rodinne centrum)
 81. Čo sa stane ak z občianskeho združenia vystúpia všetci členovia?
 82. Občianske združenie podmienky založenia
 83. dobrý správca v ba v roku 2017
 84. účtovanie verejnej zbierky v JÚ
 85. Súťaž zuš
 86. Výročná správa
 87. Faktúra za december vystavená v januári .
 88. nezabepečene balkony stavebnou firmou 6mesiacov
 89. Grant
 90. Zrušenie oz na Valnom zhrom. - nikto neprišiel
 91. evidencia osôb
 92. Lehota na uloženie účtovnej závierky n.o. do zbierky listín
 93. Viete mi poradiť aký najlepší je program pre neziskovky - podvojné účtovníctvo. Sú tam potrebné tzv. krycie listy ? Ga
 94. Zmluva o spoluorganizovaní podujatia účtovanie- nezisková organizácia
 95. Rozdiel medzi asociáciou a združením?
 96. Rozdiel medzi zväzom a asociáciou
 97. Ako zrušiť neziskovú organizáciu?
 98. Dan z príjmov občianske združenie
 99. Transparentny ucet patriaci OZ a pouzivany na charitu - ako zauctovat vyber penazi?
 100. Financie a majetok neziskovej organizácie
 101. Cestná daň pre štatutára OZ
 102. Ako uctovne podchytit v OZ, ktore funguje ako sportovy klub vydavky na startovne na pretekoch, na ktorych sa zucasnuju jeho clenovia?
 103. uctovna zavierka pri nulovych prijmoch
 104. Ako postupovať ak chcem získať stanovy občianskeho združenia - aj s dodatkom, keď boli zaslané na ministerstvo?
 105. spis
 106. Ako mám vyplniť účtovnú závierku celých alebo v desatiných číslach v neziskovej organizácii.
 107. Členstvo v DHZ
 108. Dotácia za rok 2017 prijatá v roku 2016
 109. Nové občianske združenie Združenie rodičov a priateľov pri Materskej škole
 110. Má povinnost likvidátor spoločenstva urobit aj vyúčtovanie nákladov?
 111. Vyúčtovanie - predpis, úhrada, vrátenie
 112. Pomože niekto? Má povinnost likvidátor spoločenstva urobit aj vyúčtovanie nákladov?
 113. Občianske združenie a daňové priznanie
 114. Je povinnosťou platiť členom školského zariadenia členské príspevky do Rodičovského združenia zriadenom pri školskom zariadení?
 115. Finančný dar NO druhej NO
 116. Vyradenie krátkodobého hmotného majetku v JÚ v neziskovej organizácii
 117. Súkromné výdavky riaditeľky občianskeho združenia
 118. Účtovanie poplatkov za disciplinárne konanie
 119. Zmena sidla a predsednictva vratane vsetkych clenov obcianskeho zdruzenia
 120. Tvorba sociálneho fondu v neziskovej organizácii
 121. Príjem z verejnej zbierky a DPPO
 122. Protokol o zverení majetku obce do správy rozpočtovej organizácii. Ako správne zaúčtovať v RO?
 123. Finančný dar občianskemu združeniu, verejná zbierka
 124. Porušenie finančnej disciplíny podľa zákona č. 357/2015
 125. je funkčné predstavenstvo OZ ak nebolo volené 10 rokov?
 126. závierka
 127. Zdaňovaná/nezdaňovaná činnosť+povinnosť ohlásiť živnosť v n.o.?
 128. pokladničná kniha vzor
 129. Zaúčtovanie pokuty z daňového úradu
 130. euro money fundament
 131. Zamestnanie a výplata mzdy v neziskovej organizácii
 132. Internet na notebooku nefunguje
 133. Môžu sa čerpať vlastné príjmy od rodičov kod zdroja 72 na vyplatenie do miezd a odvodov vo FIN 1-12?
 134. Podanie danoveho priznania OZ
 135. Čerpanie prostriedkov na mzdy a odvody.
 136. nevyčerpané vlastné zdroje v rozpočtovej organizácii
 137. Zmluva o návratnej bezúročnej sociálnej výpomoci
 138. Niekto na predaj občianske združenie otvorené viac ako 12 mesiacov,aby mohlo poberať 2% z dane od 1.1.2017?
 139. Platnosť a účinnosť štatútu OZ
 140. Potrebuje Poľovnícke združenie aktivovať elektronickú schránku?
 141. Fin.dar pre Obcianske zdruzenie
 142. Vedenie účtovníctva v občianskom združení
 143. Podmienky pre zapísanie do zoznamu prijímateľov na 2 % - potvrdenia za dohodára (študenta)
 144. Môžem dostať potravinový balíček?
 145. Predaj auta v občianskom združení - daňové priznanie
 146. Dobrovoľnícka činnosť
 147. Preplatenie výdavku zamestnanca ŠJ za vystavenie zdravotného preukazu v rozpočtovej organizácii
 148. Davka v nezamestnanosti OZ/NO
 149. Účtovanie pokladnice v RO
 150. Literatúra - zdravotníctvo
 151. zrpš - riadenie a fungovanie?
 152. určuje nejaký zákon výpočet množstva soli pre seniorov v zariadeniach pre seniorov?
 153. Obec a dotácia na kapitálové výdavky OZ
 154. Zverejňovanie došlých objednávok
 155. Zápisnica z konania schôdze SVB
 156. Môžem poskytnúť členovi OZ sociálnu výpomoc raz ročne
 157. Občianske združenie a cudzinec
 158. 2% dane z príjmov - ako zistiť odosielateľa?
 159. Môžeme vyplatiť vlastníkovi bytu odmenu bez dohody o vyk.práce alebo zmluvy?
 160. "Dlh" správcovi bytu po predaji
 161. Mzda zodpovedného zástupcu
 162. Cenník za účtovné práce v Občianskom združení
 163. Prechod z JU na PU
 164. Registrácia občianskeho združenia
 165. Ekonomická klasifikácia-daň zo závislej činnosti
 166. Ako uzivat cast zahrady v spoluvlastnictve?
 167. Kto pozná program BytEx a viem mi v tom poradiť?
 168. Príspevková organizácia mestskej časti-rozpis rozpočtu
 169. chcem založiť neziskovú organizáciu - športový klub - futsal (halovy futbal)
 170. Obmedzenie / upravenie vlastníckych práv v SVB
 171. Zrusenie funkcie zastupcu vlastnikov
 172. otváracia súvaha
 173. Platba do fondu oprav
 174. Platia odvody do ZP a SP aj podielníci z vyplatených podielov urbáru?
 175. Výber vstupného pri kultúrnych a spoločenských akciách OZ
 176. Moze mat OZ e-shop?
 177. ako predať neziskovú organizáciu.
 178. Ako odvolať predsedu SVB, ktorý si bez súhlasu majiteľov spláca úver z FO a úver sa netýka bytovky?
 179. Občianske združenie fakturácia.
 180. Ako zaúčtovať poplatok od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne
 181. SVB: merače tepla
 182. Vrátené poistné odvody - účtovanie
 183. Doplnenie úväzku
 184. Ako založiť občianske združenie a denny stacionar
 185. Poistenie RO
 186. Členstvo v organizacii
 187. zrušenie spoločenstva vlast.bytov
 188. Výsledok hospodárenia
 189. vyregulovanie vykurovacej sustavy - povinnost zo zakona?
 190. Zodpovednosť štatutára za konanie predchádzajúceho štatutára
 191. aký typ vlastníctva je výhodnejší?
 192. Stravovanie v školskej jedálni
 193. Aký software na evidenciu členov oz?
 194. Príjem oslobodený od dane
 195. Vrátenie peňazí
 196. Poplatky za komunalny odpad pri zmene obce, kde sa nachadza nehnutelnost
 197. Obcianske zdruzenie-zivnost alebo nie?
 198. Môžu byť spoluzakladateľmi občianskeho združenia aj neplnoleté osoby?
 199. Ako získať financie na dom pre klubovňu a CVČ
 200. Zivnost
 201. Ako oklasifikovať príjem dotácie od ÚPSVaR na školské potreby ?
 202. Zmluvná pokuta pre nového vlastníka bytu.
 203. uctovanie podla zdrojov financovania
 204. Účtovanie školskej jedálne po novom - rozpočtová klasifikácia
 205. danove priznanie a vykazy
 206. daňové priznanie pre občianske združenie
 207. Predaj predmetov občianskym združením
 208. Dopravné značenie - BV alebo KV?
 209. Daňové priznanie PO -rozdiel príjmov a výdavkov z nezdaňovanej činnosti r. 210
 210. Je potrebné zdaniť príjem z reklamy?
 211. Prenájom reklamnej plochy v šport.areáli
 212. Prispevok do Fondu oprav u vlastnika bytovych a nebytoveho priestoru v bytovom dome
 213. Ako uviesť počiatočné stavy na účty pri prechode z JÚ na podvojné útovníctvo u neziskových jednotiek
 214. príjem za prenájom
 215. Pri nezisk.org. čo treba uviesť do riadku výdavky vynalož.na príjmy oslob.od dane?
 216. Kto vykonáva dozor ?
 217. Neviem si poradiť pri vypisovaní výkazu o príjmoch a výdavkoch SVB a následne DP.
 218. Kde zoženiem a ako dlho trvá získať výpis z registra občianskych združení MV SR?
 219. Zmluva s OLH - aká je cena jeho práce?
 220. Aký je postup pri predaji podielov, čo konkrétne má robiť výbor urbariátu?
 221. Aky vyhodny bankovy ucet pre neziskovu organizaciu?
 222. Práva podielnika.
 223. Účtovanie príjmov 2% z daní v OZ
 224. Účtovanie v pohode
 225. cestovné náhrady hráčov FK
 226. účtovanie občianskeho združenia
 227. Výmer na výpočet úhrad za užívanie bytu kto vydáva vlastníkovi?
 228. Musí nadobúdateľ bytu v bytovke podpísať pristúpenie k spoločenstvu vlastníkov bytov?
 229. Je možné premenovať občianske združenie?
 230. vyplnenie Daňového priznania SVB - iba príjmy FPUO a výdavky na zabezpečenie SVB môže to byť takto ?
 231. Aký použiť doklad na zaúčtovanie "darovania" peňažných prostriedkov
 232. Ako platit za upratovanie kontajneroveho stojiska bytoveho domu?
 233. Moze sa zapocitavat do nadcasovych hodin aj pn?
 234. Ma zaloba odkladny ucinok na vykonanie uznesenia?
 235. Zdanenie príjmov v združení vlastníkov pôdy a lesa - príjmy sú zaradené do §8 ost.1?
 236. Môžem pre občianske združenie používať svoj študentský účet?
 237. Dá sa prevziať občianske združenie (OZ)?
 238. Zmena predsedu OZ - ako to nahlásiť ?
 239. Právo vlastníka pri čerpaní fondu opráv
 240. Kúpu neziskovej organizácie
 241. 2% z dani
 242. Rozúčtovanie normatívov
 243. Môže mi zamestnávatel dať dovolenku cez vikend?
 244. Zmizla téma? Vraj nefunkčná? Pre postupnosť zákonov sa jej týkajúcich?
 245. Hodinová mzda u zamestnanca na dohodu o vykonaní práce
 246. Súkromný detský domov - dotácia
 247. vyziadanie stanov sportoveho klubu - obcianskeho zdruzenia
 248. Obcianske zdruzenie a faktury za vystupenie a predaj CD
 249. zmena sídla NO a s tým súvisiace povinnosti
 250. Pokladna na Event Obcianskeho Zdruzenia