PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Neziskové organizácie - neziskový sektorPages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 1. Funkcia predsedu urbaru - pozemkového spoločenstva
 2. Spotreba cenín v jednoduchom účtovníctve
 3. Výdavky neziskovky - peňažný denník
 4. Dlhodobý hmotný majetok, inventarizácia
 5. Prenájom auta
 6. Čerpanie eurofondov
 7. treba overenie podpisov u notára pri zakladaní oz ?
 8. kód zdroja 47
 9. Aký je postup pri zrušení Základnej odborovej organizácie registrovanej na Ministerstve vnútra SR
 10. založenie občianskeho združenia
 11. kúpa auta pre občianske združenie
 12. smernica na vozidlo
 13. Zobrat pracu ako uctovnicka?
 14. Moze byt statutar obcianskeho zdruzenia zaroven uctovnikom?
 15. Koľko zamestnancov môže mať občianske združenie?
 16. Účtovanie nájmu
 17. OZ a uvedenie priestoru do prevádzky
 18. Kupil by som oz na 2% z dani. Da sa to?
 19. Pohľadávka voči bývalému zamestnancovi zo ZP
 20. Komu mám podať žiadosť o ročné vyúčtovanie dane z príjmu?
 21. vylúčenie člena z OZ
 22. Ako skončila exekúcia predsedu občianskeho združenia?
 23. Vystavenie faktúry
 24. Čo môžem zaučtovať do výkonu správy?
 25. prehlasovanie na domovej schodzi
 26. kód zdroja pri kreditných úrokokoch a pri zrážkovej dane
 27. Kódy zdroja -dotácia z ÚPSVaR par.50j
 28. účtovanie sociálneho štipendia v RO
 29. Obcianske zdruzenie a zmluva o dielo
 30. Ako správne rozpočítať platbu za plyn vo vyúčtovaní SVB?
 31. Kupa chaty obcianskym zdruzenim
 32. Uctovanie zaluzii a montaze v PD
 33. Evidencia na ÚPSVaR
 34. Občianske združenie
 35. Cestovné náhrady v n.o.
 36. Registracia partnerov verejného sektora
 37. kto plati sudne trovy za SVB
 38. Povinnosť verejného obstarávania pre neziskovú organizáciu
 39. Nákup bez dane
 40. Teplo + Teplota
 41. Odvolanie riaditeľa a vymenovanie v inej škole
 42. Zverejnenie výšky príspevkov za aktivity v OZ (rodinne centrum)
 43. Čo sa stane ak z občianskeho združenia vystúpia všetci členovia?
 44. Občianske združenie podmienky založenia
 45. dobrý správca v ba v roku 2017
 46. účtovanie verejnej zbierky v JÚ
 47. Súťaž zuš
 48. Výročná správa
 49. Faktúra za december vystavená v januári .
 50. nezabepečene balkony stavebnou firmou 6mesiacov
 51. Grant
 52. Zrušenie oz na Valnom zhrom. - nikto neprišiel
 53. evidencia osôb
 54. Lehota na uloženie účtovnej závierky n.o. do zbierky listín
 55. Viete mi poradiť aký najlepší je program pre neziskovky - podvojné účtovníctvo. Sú tam potrebné tzv. krycie listy ? Ga
 56. Zmluva o spoluorganizovaní podujatia účtovanie- nezisková organizácia
 57. Rozdiel medzi asociáciou a združením?
 58. Rozdiel medzi zväzom a asociáciou
 59. Ako zrušiť neziskovú organizáciu?
 60. Dan z príjmov občianske združenie
 61. Transparentny ucet patriaci OZ a pouzivany na charitu - ako zauctovat vyber penazi?
 62. Financie a majetok neziskovej organizácie
 63. Cestná daň pre štatutára OZ
 64. Ako uctovne podchytit v OZ, ktore funguje ako sportovy klub vydavky na startovne na pretekoch, na ktorych sa zucasnuju jeho clenovia?
 65. uctovna zavierka pri nulovych prijmoch
 66. Ako postupovať ak chcem získať stanovy občianskeho združenia - aj s dodatkom, keď boli zaslané na ministerstvo?
 67. spis
 68. Ako mám vyplniť účtovnú závierku celých alebo v desatiných číslach v neziskovej organizácii.
 69. Členstvo v DHZ
 70. Dotácia za rok 2017 prijatá v roku 2016
 71. Nové občianske združenie Združenie rodičov a priateľov pri Materskej škole
 72. Má povinnost likvidátor spoločenstva urobit aj vyúčtovanie nákladov?
 73. Vyúčtovanie - predpis, úhrada, vrátenie
 74. Pomože niekto? Má povinnost likvidátor spoločenstva urobit aj vyúčtovanie nákladov?
 75. Občianske združenie a daňové priznanie
 76. Je povinnosťou platiť členom školského zariadenia členské príspevky do Rodičovského združenia zriadenom pri školskom zariadení?
 77. Finančný dar NO druhej NO
 78. Vyradenie krátkodobého hmotného majetku v JÚ v neziskovej organizácii
 79. Súkromné výdavky riaditeľky občianskeho združenia
 80. Účtovanie poplatkov za disciplinárne konanie
 81. Zmena sidla a predsednictva vratane vsetkych clenov obcianskeho zdruzenia
 82. Tvorba sociálneho fondu v neziskovej organizácii
 83. Príjem z verejnej zbierky a DPPO
 84. Protokol o zverení majetku obce do správy rozpočtovej organizácii. Ako správne zaúčtovať v RO?
 85. Finančný dar občianskemu združeniu, verejná zbierka
 86. Porušenie finančnej disciplíny podľa zákona č. 357/2015
 87. je funkčné predstavenstvo OZ ak nebolo volené 10 rokov?
 88. závierka
 89. Zdaňovaná/nezdaňovaná činnosť+povinnosť ohlásiť živnosť v n.o.?
 90. pokladničná kniha vzor
 91. Zaúčtovanie pokuty z daňového úradu
 92. euro money fundament
 93. Zamestnanie a výplata mzdy v neziskovej organizácii
 94. Internet na notebooku nefunguje
 95. Môžu sa čerpať vlastné príjmy od rodičov kod zdroja 72 na vyplatenie do miezd a odvodov vo FIN 1-12?
 96. Podanie danoveho priznania OZ
 97. Čerpanie prostriedkov na mzdy a odvody.
 98. nevyčerpané vlastné zdroje v rozpočtovej organizácii
 99. Zmluva o návratnej bezúročnej sociálnej výpomoci
 100. Niekto na predaj občianske združenie otvorené viac ako 12 mesiacov,aby mohlo poberať 2% z dane od 1.1.2017?
 101. Platnosť a účinnosť štatútu OZ
 102. Potrebuje Poľovnícke združenie aktivovať elektronickú schránku?
 103. Fin.dar pre Obcianske zdruzenie
 104. Vedenie účtovníctva v občianskom združení
 105. Podmienky pre zapísanie do zoznamu prijímateľov na 2 % - potvrdenia za dohodára (študenta)
 106. Môžem dostať potravinový balíček?
 107. Predaj auta v občianskom združení - daňové priznanie
 108. Dobrovoľnícka činnosť
 109. Preplatenie výdavku zamestnanca ŠJ za vystavenie zdravotného preukazu v rozpočtovej organizácii
 110. Davka v nezamestnanosti OZ/NO
 111. Účtovanie pokladnice v RO
 112. Literatúra - zdravotníctvo
 113. zrpš - riadenie a fungovanie?
 114. určuje nejaký zákon výpočet množstva soli pre seniorov v zariadeniach pre seniorov?
 115. Obec a dotácia na kapitálové výdavky OZ
 116. Zverejňovanie došlých objednávok
 117. Zápisnica z konania schôdze SVB
 118. Môžem poskytnúť členovi OZ sociálnu výpomoc raz ročne
 119. Občianske združenie a cudzinec
 120. 2% dane z príjmov - ako zistiť odosielateľa?
 121. Môžeme vyplatiť vlastníkovi bytu odmenu bez dohody o vyk.práce alebo zmluvy?
 122. "Dlh" správcovi bytu po predaji
 123. Mzda zodpovedného zástupcu
 124. Cenník za účtovné práce v Občianskom združení
 125. Prechod z JU na PU
 126. Registrácia občianskeho združenia
 127. Ekonomická klasifikácia-daň zo závislej činnosti
 128. Ako uzivat cast zahrady v spoluvlastnictve?
 129. Kto pozná program BytEx a viem mi v tom poradiť?
 130. Príspevková organizácia mestskej časti-rozpis rozpočtu
 131. chcem založiť neziskovú organizáciu - športový klub - futsal (halovy futbal)
 132. Obmedzenie / upravenie vlastníckych práv v SVB
 133. Zrusenie funkcie zastupcu vlastnikov
 134. otváracia súvaha
 135. Platba do fondu oprav
 136. Platia odvody do ZP a SP aj podielníci z vyplatených podielov urbáru?
 137. Výber vstupného pri kultúrnych a spoločenských akciách OZ
 138. Moze mat OZ e-shop?
 139. ako predať neziskovú organizáciu.
 140. Ako odvolať predsedu SVB, ktorý si bez súhlasu majiteľov spláca úver z FO a úver sa netýka bytovky?
 141. Občianske združenie fakturácia.
 142. Ako zaúčtovať poplatok od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne
 143. SVB: merače tepla
 144. Vrátené poistné odvody - účtovanie
 145. Doplnenie úväzku
 146. Ako založiť občianske združenie a denny stacionar
 147. Poistenie RO
 148. Členstvo v organizacii
 149. zrušenie spoločenstva vlast.bytov
 150. Výsledok hospodárenia
 151. vyregulovanie vykurovacej sustavy - povinnost zo zakona?
 152. Zodpovednosť štatutára za konanie predchádzajúceho štatutára
 153. aký typ vlastníctva je výhodnejší?
 154. Stravovanie v školskej jedálni
 155. Aký software na evidenciu členov oz?
 156. Príjem oslobodený od dane
 157. Vrátenie peňazí
 158. Poplatky za komunalny odpad pri zmene obce, kde sa nachadza nehnutelnost
 159. Obcianske zdruzenie-zivnost alebo nie?
 160. Môžu byť spoluzakladateľmi občianskeho združenia aj neplnoleté osoby?
 161. Ako získať financie na dom pre klubovňu a CVČ
 162. Zivnost
 163. Ako oklasifikovať príjem dotácie od ÚPSVaR na školské potreby ?
 164. Zmluvná pokuta pre nového vlastníka bytu.
 165. uctovanie podla zdrojov financovania
 166. Účtovanie školskej jedálne po novom - rozpočtová klasifikácia
 167. danove priznanie a vykazy
 168. daňové priznanie pre občianske združenie
 169. Predaj predmetov občianskym združením
 170. Dopravné značenie - BV alebo KV?
 171. Daňové priznanie PO -rozdiel príjmov a výdavkov z nezdaňovanej činnosti r. 210
 172. Je potrebné zdaniť príjem z reklamy?
 173. Prenájom reklamnej plochy v šport.areáli
 174. Prispevok do Fondu oprav u vlastnika bytovych a nebytoveho priestoru v bytovom dome
 175. Ako uviesť počiatočné stavy na účty pri prechode z JÚ na podvojné útovníctvo u neziskových jednotiek
 176. príjem za prenájom
 177. Pri nezisk.org. čo treba uviesť do riadku výdavky vynalož.na príjmy oslob.od dane?
 178. Kto vykonáva dozor ?
 179. Neviem si poradiť pri vypisovaní výkazu o príjmoch a výdavkoch SVB a následne DP.
 180. Kde zoženiem a ako dlho trvá získať výpis z registra občianskych združení MV SR?
 181. Zmluva s OLH - aká je cena jeho práce?
 182. Aký je postup pri predaji podielov, čo konkrétne má robiť výbor urbariátu?
 183. Aky vyhodny bankovy ucet pre neziskovu organizaciu?
 184. Práva podielnika.
 185. Účtovanie príjmov 2% z daní v OZ
 186. Účtovanie v pohode
 187. cestovné náhrady hráčov FK
 188. účtovanie občianskeho združenia
 189. Výmer na výpočet úhrad za užívanie bytu kto vydáva vlastníkovi?
 190. Musí nadobúdateľ bytu v bytovke podpísať pristúpenie k spoločenstvu vlastníkov bytov?
 191. Je možné premenovať občianske združenie?
 192. vyplnenie Daňového priznania SVB - iba príjmy FPUO a výdavky na zabezpečenie SVB môže to byť takto ?
 193. Aký použiť doklad na zaúčtovanie "darovania" peňažných prostriedkov
 194. Ako platit za upratovanie kontajneroveho stojiska bytoveho domu?
 195. Moze sa zapocitavat do nadcasovych hodin aj pn?
 196. Ma zaloba odkladny ucinok na vykonanie uznesenia?
 197. Zdanenie príjmov v združení vlastníkov pôdy a lesa - príjmy sú zaradené do §8 ost.1?
 198. Môžem pre občianske združenie používať svoj študentský účet?
 199. Dá sa prevziať občianske združenie (OZ)?
 200. Zmena predsedu OZ - ako to nahlásiť ?
 201. Právo vlastníka pri čerpaní fondu opráv
 202. Kúpu neziskovej organizácie
 203. 2% z dani
 204. Rozúčtovanie normatívov
 205. Môže mi zamestnávatel dať dovolenku cez vikend?
 206. Zmizla téma? Vraj nefunkčná? Pre postupnosť zákonov sa jej týkajúcich?
 207. Hodinová mzda u zamestnanca na dohodu o vykonaní práce
 208. Súkromný detský domov - dotácia
 209. vyziadanie stanov sportoveho klubu - obcianskeho zdruzenia
 210. Obcianske zdruzenie a faktury za vystupenie a predaj CD
 211. zmena sídla NO a s tým súvisiace povinnosti
 212. Pokladna na Event Obcianskeho Zdruzenia
 213. Státna dotácia
 214. Odvody zivnostnika po odchode do dochodku
 215. správne dátumy na faktúre
 216. Ako zaúčtovať v n.o. nákup počítača za 440 eur a tlačiarne za 197 eur.
 217. foau - dymovody pre kondenzačné kotly.
 218. Občianske združenie a finančná podpora pre ľudí podnikajúcich cez internet?
 219. Prenájom spoloč.priestoru vlastníkovi bytu.
 220. Kde podať sťažnosť voči predsedovi SVB?
 221. Kúpim občianske združenie
 222. Môžu neziskové organizácie založiť záujmové združenie právnických osôb?
 223. 2 % z dani - idenfitikacia darcu
 224. informacia - lesník v PS
 225. Rozpočtové opatrenia starostu obce
 226. Daň z MV v Pozemkovom spoločenstve
 227. Účtovníctvo a mzdy v školstve - ísť do toho ?
 228. Musí mať občianske združenie zriadený samostatný účet v banke pre členské príspevky?
 229. Viete mi poradiť ako treba archivovať klientov ADOS?
 230. Vyuctovanie cestovnych nahrad hracom futbaloveho klubu
 231. Pozastavenie činnosti občianskeho združenia
 232. Dve percenta z dane z prijmov - za ktory rok overit uctovnu zavierku auditorom?
 233. Co potrebujem k zmenu sídla, b.účtu pre združenie a dokedy,kde to mam urobiť?
 234. Registrácia podľa § 7a - nezisková organizácia
 235. Maľovanie strechy - oprava alebo služba?
 236. čo robiť ak neprišli 2 % dane na účet príjemcu?
 237. Evidencia občianskych združení
 238. N.o. má len príjmy z činnosti, kt. má v štatúte a k tej činnosti aj dotáciu zo ŠR. Sú to príjmy oslobodené od dane ?
 239. Zníženie zálohových platieb za teplo v prázdnom byte
 240. Ako sa postupuje pri zahraničnej faktúre v € v rozpočtovej organizácii - CPPPaP?
 241. Spĺňajú podmienky zákona o tepelnej energetike Pomerové indikátory VIPA EC?
 242. Môže urbár predávať pozemky od 1.5.2013
 243. Pravidla fungovania ZRPS
 244. účtovanie opravy
 245. Kde odovzdat autobusove listky v TN?
 246. Refundácia miezd z EÚ
 247. Cestná daň a RO
 248. Ako mám postupovať pri rušení občianskeho združenia
 249. Ako vystaviť faktúru, ak som občianske združenie?
 250. Postupuje niekto podobne pri použití 2%