PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Neziskové organizácie - neziskový sektorPages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 1. Účtovanie nájmu
 2. OZ a uvedenie priestoru do prevádzky
 3. Kupil by som oz na 2% z dani. Da sa to?
 4. Pohľadávka voči bývalému zamestnancovi zo ZP
 5. Komu mám podať žiadosť o ročné vyúčtovanie dane z príjmu?
 6. vylúčenie člena z OZ
 7. Ako skončila exekúcia predsedu občianskeho združenia?
 8. Vystavenie faktúry
 9. Čo môžem zaučtovať do výkonu správy?
 10. prehlasovanie na domovej schodzi
 11. kód zdroja pri kreditných úrokokoch a pri zrážkovej dane
 12. Kódy zdroja -dotácia z ÚPSVaR par.50j
 13. účtovanie sociálneho štipendia v RO
 14. Obcianske zdruzenie a zmluva o dielo
 15. Ako správne rozpočítať platbu za plyn vo vyúčtovaní SVB?
 16. Kupa chaty obcianskym zdruzenim
 17. Uctovanie zaluzii a montaze v PD
 18. Evidencia na ÚPSVaR
 19. Občianske združenie
 20. Cestovné náhrady v n.o.
 21. Registracia partnerov verejného sektora
 22. kto plati sudne trovy za SVB
 23. Povinnosť verejného obstarávania pre neziskovú organizáciu
 24. Nákup bez dane
 25. Teplo + Teplota
 26. Odvolanie riaditeľa a vymenovanie v inej škole
 27. Zverejnenie výšky príspevkov za aktivity v OZ (rodinne centrum)
 28. Čo sa stane ak z občianskeho združenia vystúpia všetci členovia?
 29. Občianske združenie podmienky založenia
 30. dobrý správca v ba v roku 2017
 31. účtovanie verejnej zbierky v JÚ
 32. Súťaž zuš
 33. Výročná správa
 34. Faktúra za december vystavená v januári .
 35. nezabepečene balkony stavebnou firmou 6mesiacov
 36. Grant
 37. Zrušenie oz na Valnom zhrom. - nikto neprišiel
 38. evidencia osôb
 39. Lehota na uloženie účtovnej závierky n.o. do zbierky listín
 40. Viete mi poradiť aký najlepší je program pre neziskovky - podvojné účtovníctvo. Sú tam potrebné tzv. krycie listy ? Ga
 41. Zmluva o spoluorganizovaní podujatia účtovanie- nezisková organizácia
 42. Rozdiel medzi asociáciou a združením?
 43. Rozdiel medzi zväzom a asociáciou
 44. Ako zrušiť neziskovú organizáciu?
 45. Dan z príjmov občianske združenie
 46. Transparentny ucet patriaci OZ a pouzivany na charitu - ako zauctovat vyber penazi?
 47. Financie a majetok neziskovej organizácie
 48. Cestná daň pre štatutára OZ
 49. Ako uctovne podchytit v OZ, ktore funguje ako sportovy klub vydavky na startovne na pretekoch, na ktorych sa zucasnuju jeho clenovia?
 50. uctovna zavierka pri nulovych prijmoch
 51. Ako postupovať ak chcem získať stanovy občianskeho združenia - aj s dodatkom, keď boli zaslané na ministerstvo?
 52. spis
 53. Ako mám vyplniť účtovnú závierku celých alebo v desatiných číslach v neziskovej organizácii.
 54. Členstvo v DHZ
 55. Dotácia za rok 2017 prijatá v roku 2016
 56. Nové občianske združenie Združenie rodičov a priateľov pri Materskej škole
 57. Má povinnost likvidátor spoločenstva urobit aj vyúčtovanie nákladov?
 58. Vyúčtovanie - predpis, úhrada, vrátenie
 59. Pomože niekto? Má povinnost likvidátor spoločenstva urobit aj vyúčtovanie nákladov?
 60. Občianske združenie a daňové priznanie
 61. Je povinnosťou platiť členom školského zariadenia členské príspevky do Rodičovského združenia zriadenom pri školskom zariadení?
 62. Finančný dar NO druhej NO
 63. Vyradenie krátkodobého hmotného majetku v JÚ v neziskovej organizácii
 64. Súkromné výdavky riaditeľky občianskeho združenia
 65. Účtovanie poplatkov za disciplinárne konanie
 66. Zmena sidla a predsednictva vratane vsetkych clenov obcianskeho zdruzenia
 67. Tvorba sociálneho fondu v neziskovej organizácii
 68. Príjem z verejnej zbierky a DPPO
 69. Protokol o zverení majetku obce do správy rozpočtovej organizácii. Ako správne zaúčtovať v RO?
 70. Finančný dar občianskemu združeniu, verejná zbierka
 71. Porušenie finančnej disciplíny podľa zákona č. 357/2015
 72. je funkčné predstavenstvo OZ ak nebolo volené 10 rokov?
 73. závierka
 74. Zdaňovaná/nezdaňovaná činnosť+povinnosť ohlásiť živnosť v n.o.?
 75. pokladničná kniha vzor
 76. Zaúčtovanie pokuty z daňového úradu
 77. euro money fundament
 78. Zamestnanie a výplata mzdy v neziskovej organizácii
 79. Internet na notebooku nefunguje
 80. Môžu sa čerpať vlastné príjmy od rodičov kod zdroja 72 na vyplatenie do miezd a odvodov vo FIN 1-12?
 81. Podanie danoveho priznania OZ
 82. Čerpanie prostriedkov na mzdy a odvody.
 83. nevyčerpané vlastné zdroje v rozpočtovej organizácii
 84. Zmluva o návratnej bezúročnej sociálnej výpomoci
 85. Niekto na predaj občianske združenie otvorené viac ako 12 mesiacov,aby mohlo poberať 2% z dane od 1.1.2017?
 86. Platnosť a účinnosť štatútu OZ
 87. Potrebuje Poľovnícke združenie aktivovať elektronickú schránku?
 88. Fin.dar pre Obcianske zdruzenie
 89. Vedenie účtovníctva v občianskom združení
 90. Podmienky pre zapísanie do zoznamu prijímateľov na 2 % - potvrdenia za dohodára (študenta)
 91. Môžem dostať potravinový balíček?
 92. Predaj auta v občianskom združení - daňové priznanie
 93. Dobrovoľnícka činnosť
 94. Preplatenie výdavku zamestnanca ŠJ za vystavenie zdravotného preukazu v rozpočtovej organizácii
 95. Davka v nezamestnanosti OZ/NO
 96. Účtovanie pokladnice v RO
 97. Literatúra - zdravotníctvo
 98. zrpš - riadenie a fungovanie?
 99. určuje nejaký zákon výpočet množstva soli pre seniorov v zariadeniach pre seniorov?
 100. Obec a dotácia na kapitálové výdavky OZ
 101. Zverejňovanie došlých objednávok
 102. Zápisnica z konania schôdze SVB
 103. Môžem poskytnúť členovi OZ sociálnu výpomoc raz ročne
 104. Občianske združenie a cudzinec
 105. 2% dane z príjmov - ako zistiť odosielateľa?
 106. Môžeme vyplatiť vlastníkovi bytu odmenu bez dohody o vyk.práce alebo zmluvy?
 107. "Dlh" správcovi bytu po predaji
 108. Mzda zodpovedného zástupcu
 109. Cenník za účtovné práce v Občianskom združení
 110. Prechod z JU na PU
 111. Registrácia občianskeho združenia
 112. Ekonomická klasifikácia-daň zo závislej činnosti
 113. Ako uzivat cast zahrady v spoluvlastnictve?
 114. Kto pozná program BytEx a viem mi v tom poradiť?
 115. Príspevková organizácia mestskej časti-rozpis rozpočtu
 116. chcem založiť neziskovú organizáciu - športový klub - futsal (halovy futbal)
 117. Obmedzenie / upravenie vlastníckych práv v SVB
 118. Zrusenie funkcie zastupcu vlastnikov
 119. otváracia súvaha
 120. Platba do fondu oprav
 121. Platia odvody do ZP a SP aj podielníci z vyplatených podielov urbáru?
 122. Výber vstupného pri kultúrnych a spoločenských akciách OZ
 123. Moze mat OZ e-shop?
 124. ako predať neziskovú organizáciu.
 125. Ako odvolať predsedu SVB, ktorý si bez súhlasu majiteľov spláca úver z FO a úver sa netýka bytovky?
 126. Občianske združenie fakturácia.
 127. Ako zaúčtovať poplatok od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne
 128. SVB: merače tepla
 129. Vrátené poistné odvody - účtovanie
 130. Doplnenie úväzku
 131. Ako založiť občianske združenie a denny stacionar
 132. Poistenie RO
 133. Členstvo v organizacii
 134. zrušenie spoločenstva vlast.bytov
 135. Výsledok hospodárenia
 136. vyregulovanie vykurovacej sustavy - povinnost zo zakona?
 137. Zodpovednosť štatutára za konanie predchádzajúceho štatutára
 138. aký typ vlastníctva je výhodnejší?
 139. Stravovanie v školskej jedálni
 140. Aký software na evidenciu členov oz?
 141. Príjem oslobodený od dane
 142. Vrátenie peňazí
 143. Poplatky za komunalny odpad pri zmene obce, kde sa nachadza nehnutelnost
 144. Obcianske zdruzenie-zivnost alebo nie?
 145. Môžu byť spoluzakladateľmi občianskeho združenia aj neplnoleté osoby?
 146. Ako získať financie na dom pre klubovňu a CVČ
 147. Zivnost
 148. Ako oklasifikovať príjem dotácie od ÚPSVaR na školské potreby ?
 149. Zmluvná pokuta pre nového vlastníka bytu.
 150. uctovanie podla zdrojov financovania
 151. Účtovanie školskej jedálne po novom - rozpočtová klasifikácia
 152. danove priznanie a vykazy
 153. daňové priznanie pre občianske združenie
 154. Predaj predmetov občianskym združením
 155. Dopravné značenie - BV alebo KV?
 156. Daňové priznanie PO -rozdiel príjmov a výdavkov z nezdaňovanej činnosti r. 210
 157. Je potrebné zdaniť príjem z reklamy?
 158. Prenájom reklamnej plochy v šport.areáli
 159. Prispevok do Fondu oprav u vlastnika bytovych a nebytoveho priestoru v bytovom dome
 160. Ako uviesť počiatočné stavy na účty pri prechode z JÚ na podvojné útovníctvo u neziskových jednotiek
 161. príjem za prenájom
 162. Pri nezisk.org. čo treba uviesť do riadku výdavky vynalož.na príjmy oslob.od dane?
 163. Kto vykonáva dozor ?
 164. Neviem si poradiť pri vypisovaní výkazu o príjmoch a výdavkoch SVB a následne DP.
 165. Kde zoženiem a ako dlho trvá získať výpis z registra občianskych združení MV SR?
 166. Zmluva s OLH - aká je cena jeho práce?
 167. Aký je postup pri predaji podielov, čo konkrétne má robiť výbor urbariátu?
 168. Aky vyhodny bankovy ucet pre neziskovu organizaciu?
 169. Práva podielnika.
 170. Účtovanie príjmov 2% z daní v OZ
 171. Účtovanie v pohode
 172. cestovné náhrady hráčov FK
 173. účtovanie občianskeho združenia
 174. Výmer na výpočet úhrad za užívanie bytu kto vydáva vlastníkovi?
 175. Musí nadobúdateľ bytu v bytovke podpísať pristúpenie k spoločenstvu vlastníkov bytov?
 176. Je možné premenovať občianske združenie?
 177. vyplnenie Daňového priznania SVB - iba príjmy FPUO a výdavky na zabezpečenie SVB môže to byť takto ?
 178. Aký použiť doklad na zaúčtovanie "darovania" peňažných prostriedkov
 179. Ako platit za upratovanie kontajneroveho stojiska bytoveho domu?
 180. Moze sa zapocitavat do nadcasovych hodin aj pn?
 181. Ma zaloba odkladny ucinok na vykonanie uznesenia?
 182. Zdanenie príjmov v združení vlastníkov pôdy a lesa - príjmy sú zaradené do §8 ost.1?
 183. Môžem pre občianske združenie používať svoj študentský účet?
 184. Dá sa prevziať občianske združenie (OZ)?
 185. Zmena predsedu OZ - ako to nahlásiť ?
 186. Právo vlastníka pri čerpaní fondu opráv
 187. Kúpu neziskovej organizácie
 188. 2% z dani
 189. Rozúčtovanie normatívov
 190. Môže mi zamestnávatel dať dovolenku cez vikend?
 191. Zmizla téma? Vraj nefunkčná? Pre postupnosť zákonov sa jej týkajúcich?
 192. Hodinová mzda u zamestnanca na dohodu o vykonaní práce
 193. Súkromný detský domov - dotácia
 194. vyziadanie stanov sportoveho klubu - obcianskeho zdruzenia
 195. Obcianske zdruzenie a faktury za vystupenie a predaj CD
 196. zmena sídla NO a s tým súvisiace povinnosti
 197. Pokladna na Event Obcianskeho Zdruzenia
 198. Státna dotácia
 199. Odvody zivnostnika po odchode do dochodku
 200. správne dátumy na faktúre
 201. Ako zaúčtovať v n.o. nákup počítača za 440 eur a tlačiarne za 197 eur.
 202. foau - dymovody pre kondenzačné kotly.
 203. Občianske združenie a finančná podpora pre ľudí podnikajúcich cez internet?
 204. Prenájom spoloč.priestoru vlastníkovi bytu.
 205. Kde podať sťažnosť voči predsedovi SVB?
 206. Kúpim občianske združenie
 207. Môžu neziskové organizácie založiť záujmové združenie právnických osôb?
 208. 2 % z dani - idenfitikacia darcu
 209. informacia - lesník v PS
 210. Rozpočtové opatrenia starostu obce
 211. Daň z MV v Pozemkovom spoločenstve
 212. Účtovníctvo a mzdy v školstve - ísť do toho ?
 213. Musí mať občianske združenie zriadený samostatný účet v banke pre členské príspevky?
 214. Viete mi poradiť ako treba archivovať klientov ADOS?
 215. Vyuctovanie cestovnych nahrad hracom futbaloveho klubu
 216. Pozastavenie činnosti občianskeho združenia
 217. Dve percenta z dane z prijmov - za ktory rok overit uctovnu zavierku auditorom?
 218. Co potrebujem k zmenu sídla, b.účtu pre združenie a dokedy,kde to mam urobiť?
 219. Registrácia podľa § 7a - nezisková organizácia
 220. Maľovanie strechy - oprava alebo služba?
 221. čo robiť ak neprišli 2 % dane na účet príjemcu?
 222. Evidencia občianskych združení
 223. N.o. má len príjmy z činnosti, kt. má v štatúte a k tej činnosti aj dotáciu zo ŠR. Sú to príjmy oslobodené od dane ?
 224. Zníženie zálohových platieb za teplo v prázdnom byte
 225. Ako sa postupuje pri zahraničnej faktúre v € v rozpočtovej organizácii - CPPPaP?
 226. Spĺňajú podmienky zákona o tepelnej energetike Pomerové indikátory VIPA EC?
 227. Môže urbár predávať pozemky od 1.5.2013
 228. Pravidla fungovania ZRPS
 229. účtovanie opravy
 230. Kde odovzdat autobusove listky v TN?
 231. Refundácia miezd z EÚ
 232. Cestná daň a RO
 233. Ako mám postupovať pri rušení občianskeho združenia
 234. Ako vystaviť faktúru, ak som občianske združenie?
 235. Postupuje niekto podobne pri použití 2%
 236. Viete niečo o firme SENIORKA n.o. ?
 237. Ako sa dá zmeniť zakladateľ neziskovej organizácie?
 238. Ako naložiť s 2 % nad 33 tisíc Euro?
 239. Môžem presunúť peniaze z 2% z účtu OZ na účet školy, pre ktorú bolo OZ zriadené?
 240. Účtovanie dopravy
 241. Môžem ako riaditeľ neziskovky zamestnať sám seba? Vdaka.
 242. Môže občianske združenie vystaviť faktúru za prijatý sponzorský dar?
 243. Akou formou cinnosti pomahat?
 244. ako postupovat ak vlastnik neopravnene zabera spolocne priestory?
 245. RO zriad.obcou a odpis pohľadávky
 246. Sponzorský dar
 247. Vlastnik kotolne a rozdiely v cene tepla
 248. Vystupenie z bytoveho druzstva
 249. Pokadník
 250. Platová trieda zamestnanca vykonávajúceho verejné obstarávanie