PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Neziskové organizácie - neziskový sektorPages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 1. Likvidácia občianskeho združenia
 2. Projekt Efektívna verejná správa
 3. Registratúrny plán občianskeho združenia.
 4. Môže byť OZ platcom DPH, prípadne len na časť svojich aktivít ?
 5. Ako zúčtovať úver v obci, poskytnutý na už zaplatenú faktúru v minulých rokoch?
 6. Aka je rozpočtová položka na poštové známky a ceniny?
 7. Moze obcianske zdruzenie vystavit fakturu s DPH pre odberatela ?
 8. Obnovenie funkcie schopnosti spoločenstva
 9. vznik SVB ak bývalý správca zanikol zo zákona
 10. spolocenstvo vlastnikov bytov
 11. Registratúra podľa 3.skupiny pôvodcov registratúry
 12. Čo potrebuje splniť podľa GDPR malá cirkevná organizácia alebo OZ
 13. Občianske združenie a rodičovská dovolenka
 14. Odhlasované
 15. Hlasovanie o neznámom na schôdzi vlastníkov
 16. Nečinné občianske združenie
 17. Slovenská rada rodičovských združení
 18. Kto nahlasuje na Mesto zmenu majiteľa bytu kvôli poplatkom za komunálny odpad?
 19. Co urobiť pre vyplácanie nemocenskej dávky pri PN po ochrannej lehote po výpovedi?
 20. Mimoriadny príjem rodičovského združenia a DP - ako na to?
 21. Zástupca vlastníkov
 22. Ak občianske združenie nemá povinnosť podať daňové priznanie, čo s uzávierkou?
 23. Občianske združenie a motorové vozidlo
 24. ako získať a nájsť sponzorov ?
 25. Funkcia predsedu urbaru - pozemkového spoločenstva
 26. Spotreba cenín v jednoduchom účtovníctve
 27. Výdavky neziskovky - peňažný denník
 28. Dlhodobý hmotný majetok, inventarizácia
 29. Prenájom auta
 30. Čerpanie eurofondov
 31. treba overenie podpisov u notára pri zakladaní oz ?
 32. kód zdroja 47
 33. Aký je postup pri zrušení Základnej odborovej organizácie registrovanej na Ministerstve vnútra SR
 34. založenie občianskeho združenia
 35. kúpa auta pre občianske združenie
 36. smernica na vozidlo
 37. Zobrat pracu ako uctovnicka?
 38. Moze byt statutar obcianskeho zdruzenia zaroven uctovnikom?
 39. Koľko zamestnancov môže mať občianske združenie?
 40. Účtovanie nájmu
 41. OZ a uvedenie priestoru do prevádzky
 42. Kupil by som oz na 2% z dani. Da sa to?
 43. Pohľadávka voči bývalému zamestnancovi zo ZP
 44. Komu mám podať žiadosť o ročné vyúčtovanie dane z príjmu?
 45. vylúčenie člena z OZ
 46. Ako skončila exekúcia predsedu občianskeho združenia?
 47. Vystavenie faktúry
 48. Čo môžem zaučtovať do výkonu správy?
 49. prehlasovanie na domovej schodzi
 50. kód zdroja pri kreditných úrokokoch a pri zrážkovej dane
 51. Kódy zdroja -dotácia z ÚPSVaR par.50j
 52. účtovanie sociálneho štipendia v RO
 53. Obcianske zdruzenie a zmluva o dielo
 54. Ako správne rozpočítať platbu za plyn vo vyúčtovaní SVB?
 55. Kupa chaty obcianskym zdruzenim
 56. Uctovanie zaluzii a montaze v PD
 57. Evidencia na ÚPSVaR
 58. Občianske združenie
 59. Cestovné náhrady v n.o.
 60. Registracia partnerov verejného sektora
 61. kto plati sudne trovy za SVB
 62. Povinnosť verejného obstarávania pre neziskovú organizáciu
 63. Nákup bez dane
 64. Teplo + Teplota
 65. Odvolanie riaditeľa a vymenovanie v inej škole
 66. Zverejnenie výšky príspevkov za aktivity v OZ (rodinne centrum)
 67. Čo sa stane ak z občianskeho združenia vystúpia všetci členovia?
 68. Občianske združenie podmienky založenia
 69. dobrý správca v ba v roku 2017
 70. účtovanie verejnej zbierky v JÚ
 71. Súťaž zuš
 72. Výročná správa
 73. Faktúra za december vystavená v januári .
 74. nezabepečene balkony stavebnou firmou 6mesiacov
 75. Grant
 76. Zrušenie oz na Valnom zhrom. - nikto neprišiel
 77. evidencia osôb
 78. Lehota na uloženie účtovnej závierky n.o. do zbierky listín
 79. Viete mi poradiť aký najlepší je program pre neziskovky - podvojné účtovníctvo. Sú tam potrebné tzv. krycie listy ? Ga
 80. Zmluva o spoluorganizovaní podujatia účtovanie- nezisková organizácia
 81. Rozdiel medzi asociáciou a združením?
 82. Rozdiel medzi zväzom a asociáciou
 83. Ako zrušiť neziskovú organizáciu?
 84. Dan z príjmov občianske združenie
 85. Transparentny ucet patriaci OZ a pouzivany na charitu - ako zauctovat vyber penazi?
 86. Financie a majetok neziskovej organizácie
 87. Cestná daň pre štatutára OZ
 88. Ako uctovne podchytit v OZ, ktore funguje ako sportovy klub vydavky na startovne na pretekoch, na ktorych sa zucasnuju jeho clenovia?
 89. uctovna zavierka pri nulovych prijmoch
 90. Ako postupovať ak chcem získať stanovy občianskeho združenia - aj s dodatkom, keď boli zaslané na ministerstvo?
 91. spis
 92. Ako mám vyplniť účtovnú závierku celých alebo v desatiných číslach v neziskovej organizácii.
 93. Členstvo v DHZ
 94. Dotácia za rok 2017 prijatá v roku 2016
 95. Nové občianske združenie Združenie rodičov a priateľov pri Materskej škole
 96. Má povinnost likvidátor spoločenstva urobit aj vyúčtovanie nákladov?
 97. Vyúčtovanie - predpis, úhrada, vrátenie
 98. Pomože niekto? Má povinnost likvidátor spoločenstva urobit aj vyúčtovanie nákladov?
 99. Občianske združenie a daňové priznanie
 100. Je povinnosťou platiť členom školského zariadenia členské príspevky do Rodičovského združenia zriadenom pri školskom zariadení?
 101. Finančný dar NO druhej NO
 102. Vyradenie krátkodobého hmotného majetku v JÚ v neziskovej organizácii
 103. Súkromné výdavky riaditeľky občianskeho združenia
 104. Účtovanie poplatkov za disciplinárne konanie
 105. Zmena sidla a predsednictva vratane vsetkych clenov obcianskeho zdruzenia
 106. Tvorba sociálneho fondu v neziskovej organizácii
 107. Príjem z verejnej zbierky a DPPO
 108. Protokol o zverení majetku obce do správy rozpočtovej organizácii. Ako správne zaúčtovať v RO?
 109. Finančný dar občianskemu združeniu, verejná zbierka
 110. Porušenie finančnej disciplíny podľa zákona č. 357/2015
 111. je funkčné predstavenstvo OZ ak nebolo volené 10 rokov?
 112. závierka
 113. Zdaňovaná/nezdaňovaná činnosť+povinnosť ohlásiť živnosť v n.o.?
 114. pokladničná kniha vzor
 115. Zaúčtovanie pokuty z daňového úradu
 116. euro money fundament
 117. Zamestnanie a výplata mzdy v neziskovej organizácii
 118. Internet na notebooku nefunguje
 119. Môžu sa čerpať vlastné príjmy od rodičov kod zdroja 72 na vyplatenie do miezd a odvodov vo FIN 1-12?
 120. Podanie danoveho priznania OZ
 121. Čerpanie prostriedkov na mzdy a odvody.
 122. nevyčerpané vlastné zdroje v rozpočtovej organizácii
 123. Zmluva o návratnej bezúročnej sociálnej výpomoci
 124. Niekto na predaj občianske združenie otvorené viac ako 12 mesiacov,aby mohlo poberať 2% z dane od 1.1.2017?
 125. Platnosť a účinnosť štatútu OZ
 126. Potrebuje Poľovnícke združenie aktivovať elektronickú schránku?
 127. Fin.dar pre Obcianske zdruzenie
 128. Vedenie účtovníctva v občianskom združení
 129. Podmienky pre zapísanie do zoznamu prijímateľov na 2 % - potvrdenia za dohodára (študenta)
 130. Môžem dostať potravinový balíček?
 131. Predaj auta v občianskom združení - daňové priznanie
 132. Dobrovoľnícka činnosť
 133. Preplatenie výdavku zamestnanca ŠJ za vystavenie zdravotného preukazu v rozpočtovej organizácii
 134. Davka v nezamestnanosti OZ/NO
 135. Účtovanie pokladnice v RO
 136. Literatúra - zdravotníctvo
 137. zrpš - riadenie a fungovanie?
 138. určuje nejaký zákon výpočet množstva soli pre seniorov v zariadeniach pre seniorov?
 139. Obec a dotácia na kapitálové výdavky OZ
 140. Zverejňovanie došlých objednávok
 141. Zápisnica z konania schôdze SVB
 142. Môžem poskytnúť členovi OZ sociálnu výpomoc raz ročne
 143. Občianske združenie a cudzinec
 144. 2% dane z príjmov - ako zistiť odosielateľa?
 145. Môžeme vyplatiť vlastníkovi bytu odmenu bez dohody o vyk.práce alebo zmluvy?
 146. "Dlh" správcovi bytu po predaji
 147. Mzda zodpovedného zástupcu
 148. Cenník za účtovné práce v Občianskom združení
 149. Prechod z JU na PU
 150. Registrácia občianskeho združenia
 151. Ekonomická klasifikácia-daň zo závislej činnosti
 152. Ako uzivat cast zahrady v spoluvlastnictve?
 153. Kto pozná program BytEx a viem mi v tom poradiť?
 154. Príspevková organizácia mestskej časti-rozpis rozpočtu
 155. chcem založiť neziskovú organizáciu - športový klub - futsal (halovy futbal)
 156. Obmedzenie / upravenie vlastníckych práv v SVB
 157. Zrusenie funkcie zastupcu vlastnikov
 158. otváracia súvaha
 159. Platba do fondu oprav
 160. Platia odvody do ZP a SP aj podielníci z vyplatených podielov urbáru?
 161. Výber vstupného pri kultúrnych a spoločenských akciách OZ
 162. Moze mat OZ e-shop?
 163. ako predať neziskovú organizáciu.
 164. Ako odvolať predsedu SVB, ktorý si bez súhlasu majiteľov spláca úver z FO a úver sa netýka bytovky?
 165. Občianske združenie fakturácia.
 166. Ako zaúčtovať poplatok od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne
 167. SVB: merače tepla
 168. Vrátené poistné odvody - účtovanie
 169. Doplnenie úväzku
 170. Ako založiť občianske združenie a denny stacionar
 171. Poistenie RO
 172. Členstvo v organizacii
 173. zrušenie spoločenstva vlast.bytov
 174. Výsledok hospodárenia
 175. vyregulovanie vykurovacej sustavy - povinnost zo zakona?
 176. Zodpovednosť štatutára za konanie predchádzajúceho štatutára
 177. aký typ vlastníctva je výhodnejší?
 178. Stravovanie v školskej jedálni
 179. Aký software na evidenciu členov oz?
 180. Príjem oslobodený od dane
 181. Vrátenie peňazí
 182. Poplatky za komunalny odpad pri zmene obce, kde sa nachadza nehnutelnost
 183. Obcianske zdruzenie-zivnost alebo nie?
 184. Môžu byť spoluzakladateľmi občianskeho združenia aj neplnoleté osoby?
 185. Ako získať financie na dom pre klubovňu a CVČ
 186. Zivnost
 187. Ako oklasifikovať príjem dotácie od ÚPSVaR na školské potreby ?
 188. Zmluvná pokuta pre nového vlastníka bytu.
 189. uctovanie podla zdrojov financovania
 190. Účtovanie školskej jedálne po novom - rozpočtová klasifikácia
 191. danove priznanie a vykazy
 192. daňové priznanie pre občianske združenie
 193. Predaj predmetov občianskym združením
 194. Dopravné značenie - BV alebo KV?
 195. Daňové priznanie PO -rozdiel príjmov a výdavkov z nezdaňovanej činnosti r. 210
 196. Je potrebné zdaniť príjem z reklamy?
 197. Prenájom reklamnej plochy v šport.areáli
 198. Prispevok do Fondu oprav u vlastnika bytovych a nebytoveho priestoru v bytovom dome
 199. Ako uviesť počiatočné stavy na účty pri prechode z JÚ na podvojné útovníctvo u neziskových jednotiek
 200. príjem za prenájom
 201. Pri nezisk.org. čo treba uviesť do riadku výdavky vynalož.na príjmy oslob.od dane?
 202. Kto vykonáva dozor ?
 203. Neviem si poradiť pri vypisovaní výkazu o príjmoch a výdavkoch SVB a následne DP.
 204. Kde zoženiem a ako dlho trvá získať výpis z registra občianskych združení MV SR?
 205. Zmluva s OLH - aká je cena jeho práce?
 206. Aký je postup pri predaji podielov, čo konkrétne má robiť výbor urbariátu?
 207. Aky vyhodny bankovy ucet pre neziskovu organizaciu?
 208. Práva podielnika.
 209. Účtovanie príjmov 2% z daní v OZ
 210. Účtovanie v pohode
 211. cestovné náhrady hráčov FK
 212. účtovanie občianskeho združenia
 213. Výmer na výpočet úhrad za užívanie bytu kto vydáva vlastníkovi?
 214. Musí nadobúdateľ bytu v bytovke podpísať pristúpenie k spoločenstvu vlastníkov bytov?
 215. Je možné premenovať občianske združenie?
 216. vyplnenie Daňového priznania SVB - iba príjmy FPUO a výdavky na zabezpečenie SVB môže to byť takto ?
 217. Aký použiť doklad na zaúčtovanie "darovania" peňažných prostriedkov
 218. Ako platit za upratovanie kontajneroveho stojiska bytoveho domu?
 219. Moze sa zapocitavat do nadcasovych hodin aj pn?
 220. Ma zaloba odkladny ucinok na vykonanie uznesenia?
 221. Zdanenie príjmov v združení vlastníkov pôdy a lesa - príjmy sú zaradené do §8 ost.1?
 222. Môžem pre občianske združenie používať svoj študentský účet?
 223. Dá sa prevziať občianske združenie (OZ)?
 224. Zmena predsedu OZ - ako to nahlásiť ?
 225. Právo vlastníka pri čerpaní fondu opráv
 226. Kúpu neziskovej organizácie
 227. 2% z dani
 228. Rozúčtovanie normatívov
 229. Môže mi zamestnávatel dať dovolenku cez vikend?
 230. Zmizla téma? Vraj nefunkčná? Pre postupnosť zákonov sa jej týkajúcich?
 231. Hodinová mzda u zamestnanca na dohodu o vykonaní práce
 232. Súkromný detský domov - dotácia
 233. vyziadanie stanov sportoveho klubu - obcianskeho zdruzenia
 234. Obcianske zdruzenie a faktury za vystupenie a predaj CD
 235. zmena sídla NO a s tým súvisiace povinnosti
 236. Pokladna na Event Obcianskeho Zdruzenia
 237. Státna dotácia
 238. Odvody zivnostnika po odchode do dochodku
 239. správne dátumy na faktúre
 240. Ako zaúčtovať v n.o. nákup počítača za 440 eur a tlačiarne za 197 eur.
 241. foau - dymovody pre kondenzačné kotly.
 242. Občianske združenie a finančná podpora pre ľudí podnikajúcich cez internet?
 243. Prenájom spoloč.priestoru vlastníkovi bytu.
 244. Kde podať sťažnosť voči predsedovi SVB?
 245. Kúpim občianske združenie
 246. Môžu neziskové organizácie založiť záujmové združenie právnických osôb?
 247. 2 % z dani - idenfitikacia darcu
 248. informacia - lesník v PS
 249. Rozpočtové opatrenia starostu obce
 250. Daň z MV v Pozemkovom spoločenstve