PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Neziskové organizácie - neziskový sektorPages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 1. Registratúrny plán občianskeho združenia.
 2. Môže byť OZ platcom DPH, prípadne len na časť svojich aktivít ?
 3. Ako zúčtovať úver v obci, poskytnutý na už zaplatenú faktúru v minulých rokoch?
 4. Aka je rozpočtová položka na poštové známky a ceniny?
 5. Moze obcianske zdruzenie vystavit fakturu s DPH pre odberatela ?
 6. Obnovenie funkcie schopnosti spoločenstva
 7. vznik SVB ak bývalý správca zanikol zo zákona
 8. spolocenstvo vlastnikov bytov
 9. Registratúra podľa 3.skupiny pôvodcov registratúry
 10. Čo potrebuje splniť podľa GDPR malá cirkevná organizácia alebo OZ
 11. Občianske združenie a rodičovská dovolenka
 12. Odhlasované
 13. Hlasovanie o neznámom na schôdzi vlastníkov
 14. Nečinné občianske združenie
 15. Slovenská rada rodičovských združení
 16. Kto nahlasuje na Mesto zmenu majiteľa bytu kvôli poplatkom za komunálny odpad?
 17. Co urobiť pre vyplácanie nemocenskej dávky pri PN po ochrannej lehote po výpovedi?
 18. Mimoriadny príjem rodičovského združenia a DP - ako na to?
 19. Zástupca vlastníkov
 20. Ak občianske združenie nemá povinnosť podať daňové priznanie, čo s uzávierkou?
 21. Občianske združenie a motorové vozidlo
 22. ako získať a nájsť sponzorov ?
 23. Funkcia predsedu urbaru - pozemkového spoločenstva
 24. Spotreba cenín v jednoduchom účtovníctve
 25. Výdavky neziskovky - peňažný denník
 26. Dlhodobý hmotný majetok, inventarizácia
 27. Prenájom auta
 28. Čerpanie eurofondov
 29. treba overenie podpisov u notára pri zakladaní oz ?
 30. kód zdroja 47
 31. Aký je postup pri zrušení Základnej odborovej organizácie registrovanej na Ministerstve vnútra SR
 32. založenie občianskeho združenia
 33. kúpa auta pre občianske združenie
 34. smernica na vozidlo
 35. Zobrat pracu ako uctovnicka?
 36. Moze byt statutar obcianskeho zdruzenia zaroven uctovnikom?
 37. Koľko zamestnancov môže mať občianske združenie?
 38. Účtovanie nájmu
 39. OZ a uvedenie priestoru do prevádzky
 40. Kupil by som oz na 2% z dani. Da sa to?
 41. Pohľadávka voči bývalému zamestnancovi zo ZP
 42. Komu mám podať žiadosť o ročné vyúčtovanie dane z príjmu?
 43. vylúčenie člena z OZ
 44. Ako skončila exekúcia predsedu občianskeho združenia?
 45. Vystavenie faktúry
 46. Čo môžem zaučtovať do výkonu správy?
 47. prehlasovanie na domovej schodzi
 48. kód zdroja pri kreditných úrokokoch a pri zrážkovej dane
 49. Kódy zdroja -dotácia z ÚPSVaR par.50j
 50. účtovanie sociálneho štipendia v RO
 51. Obcianske zdruzenie a zmluva o dielo
 52. Ako správne rozpočítať platbu za plyn vo vyúčtovaní SVB?
 53. Kupa chaty obcianskym zdruzenim
 54. Uctovanie zaluzii a montaze v PD
 55. Evidencia na ÚPSVaR
 56. Občianske združenie
 57. Cestovné náhrady v n.o.
 58. Registracia partnerov verejného sektora
 59. kto plati sudne trovy za SVB
 60. Povinnosť verejného obstarávania pre neziskovú organizáciu
 61. Nákup bez dane
 62. Teplo + Teplota
 63. Odvolanie riaditeľa a vymenovanie v inej škole
 64. Zverejnenie výšky príspevkov za aktivity v OZ (rodinne centrum)
 65. Čo sa stane ak z občianskeho združenia vystúpia všetci členovia?
 66. Občianske združenie podmienky založenia
 67. dobrý správca v ba v roku 2017
 68. účtovanie verejnej zbierky v JÚ
 69. Súťaž zuš
 70. Výročná správa
 71. Faktúra za december vystavená v januári .
 72. nezabepečene balkony stavebnou firmou 6mesiacov
 73. Grant
 74. Zrušenie oz na Valnom zhrom. - nikto neprišiel
 75. evidencia osôb
 76. Lehota na uloženie účtovnej závierky n.o. do zbierky listín
 77. Viete mi poradiť aký najlepší je program pre neziskovky - podvojné účtovníctvo. Sú tam potrebné tzv. krycie listy ? Ga
 78. Zmluva o spoluorganizovaní podujatia účtovanie- nezisková organizácia
 79. Rozdiel medzi asociáciou a združením?
 80. Rozdiel medzi zväzom a asociáciou
 81. Ako zrušiť neziskovú organizáciu?
 82. Dan z príjmov občianske združenie
 83. Transparentny ucet patriaci OZ a pouzivany na charitu - ako zauctovat vyber penazi?
 84. Financie a majetok neziskovej organizácie
 85. Cestná daň pre štatutára OZ
 86. Ako uctovne podchytit v OZ, ktore funguje ako sportovy klub vydavky na startovne na pretekoch, na ktorych sa zucasnuju jeho clenovia?
 87. uctovna zavierka pri nulovych prijmoch
 88. Ako postupovať ak chcem získať stanovy občianskeho združenia - aj s dodatkom, keď boli zaslané na ministerstvo?
 89. spis
 90. Ako mám vyplniť účtovnú závierku celých alebo v desatiných číslach v neziskovej organizácii.
 91. Členstvo v DHZ
 92. Dotácia za rok 2017 prijatá v roku 2016
 93. Nové občianske združenie Združenie rodičov a priateľov pri Materskej škole
 94. Má povinnost likvidátor spoločenstva urobit aj vyúčtovanie nákladov?
 95. Vyúčtovanie - predpis, úhrada, vrátenie
 96. Pomože niekto? Má povinnost likvidátor spoločenstva urobit aj vyúčtovanie nákladov?
 97. Občianske združenie a daňové priznanie
 98. Je povinnosťou platiť členom školského zariadenia členské príspevky do Rodičovského združenia zriadenom pri školskom zariadení?
 99. Finančný dar NO druhej NO
 100. Vyradenie krátkodobého hmotného majetku v JÚ v neziskovej organizácii
 101. Súkromné výdavky riaditeľky občianskeho združenia
 102. Účtovanie poplatkov za disciplinárne konanie
 103. Zmena sidla a predsednictva vratane vsetkych clenov obcianskeho zdruzenia
 104. Tvorba sociálneho fondu v neziskovej organizácii
 105. Príjem z verejnej zbierky a DPPO
 106. Protokol o zverení majetku obce do správy rozpočtovej organizácii. Ako správne zaúčtovať v RO?
 107. Finančný dar občianskemu združeniu, verejná zbierka
 108. Porušenie finančnej disciplíny podľa zákona č. 357/2015
 109. je funkčné predstavenstvo OZ ak nebolo volené 10 rokov?
 110. závierka
 111. Zdaňovaná/nezdaňovaná činnosť+povinnosť ohlásiť živnosť v n.o.?
 112. pokladničná kniha vzor
 113. Zaúčtovanie pokuty z daňového úradu
 114. euro money fundament
 115. Zamestnanie a výplata mzdy v neziskovej organizácii
 116. Internet na notebooku nefunguje
 117. Môžu sa čerpať vlastné príjmy od rodičov kod zdroja 72 na vyplatenie do miezd a odvodov vo FIN 1-12?
 118. Podanie danoveho priznania OZ
 119. Čerpanie prostriedkov na mzdy a odvody.
 120. nevyčerpané vlastné zdroje v rozpočtovej organizácii
 121. Zmluva o návratnej bezúročnej sociálnej výpomoci
 122. Niekto na predaj občianske združenie otvorené viac ako 12 mesiacov,aby mohlo poberať 2% z dane od 1.1.2017?
 123. Platnosť a účinnosť štatútu OZ
 124. Potrebuje Poľovnícke združenie aktivovať elektronickú schránku?
 125. Fin.dar pre Obcianske zdruzenie
 126. Vedenie účtovníctva v občianskom združení
 127. Podmienky pre zapísanie do zoznamu prijímateľov na 2 % - potvrdenia za dohodára (študenta)
 128. Môžem dostať potravinový balíček?
 129. Predaj auta v občianskom združení - daňové priznanie
 130. Dobrovoľnícka činnosť
 131. Preplatenie výdavku zamestnanca ŠJ za vystavenie zdravotného preukazu v rozpočtovej organizácii
 132. Davka v nezamestnanosti OZ/NO
 133. Účtovanie pokladnice v RO
 134. Literatúra - zdravotníctvo
 135. zrpš - riadenie a fungovanie?
 136. určuje nejaký zákon výpočet množstva soli pre seniorov v zariadeniach pre seniorov?
 137. Obec a dotácia na kapitálové výdavky OZ
 138. Zverejňovanie došlých objednávok
 139. Zápisnica z konania schôdze SVB
 140. Môžem poskytnúť členovi OZ sociálnu výpomoc raz ročne
 141. Občianske združenie a cudzinec
 142. 2% dane z príjmov - ako zistiť odosielateľa?
 143. Môžeme vyplatiť vlastníkovi bytu odmenu bez dohody o vyk.práce alebo zmluvy?
 144. "Dlh" správcovi bytu po predaji
 145. Mzda zodpovedného zástupcu
 146. Cenník za účtovné práce v Občianskom združení
 147. Prechod z JU na PU
 148. Registrácia občianskeho združenia
 149. Ekonomická klasifikácia-daň zo závislej činnosti
 150. Ako uzivat cast zahrady v spoluvlastnictve?
 151. Kto pozná program BytEx a viem mi v tom poradiť?
 152. Príspevková organizácia mestskej časti-rozpis rozpočtu
 153. chcem založiť neziskovú organizáciu - športový klub - futsal (halovy futbal)
 154. Obmedzenie / upravenie vlastníckych práv v SVB
 155. Zrusenie funkcie zastupcu vlastnikov
 156. otváracia súvaha
 157. Platba do fondu oprav
 158. Platia odvody do ZP a SP aj podielníci z vyplatených podielov urbáru?
 159. Výber vstupného pri kultúrnych a spoločenských akciách OZ
 160. Moze mat OZ e-shop?
 161. ako predať neziskovú organizáciu.
 162. Ako odvolať predsedu SVB, ktorý si bez súhlasu majiteľov spláca úver z FO a úver sa netýka bytovky?
 163. Občianske združenie fakturácia.
 164. Ako zaúčtovať poplatok od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne
 165. SVB: merače tepla
 166. Vrátené poistné odvody - účtovanie
 167. Doplnenie úväzku
 168. Ako založiť občianske združenie a denny stacionar
 169. Poistenie RO
 170. Členstvo v organizacii
 171. zrušenie spoločenstva vlast.bytov
 172. Výsledok hospodárenia
 173. vyregulovanie vykurovacej sustavy - povinnost zo zakona?
 174. Zodpovednosť štatutára za konanie predchádzajúceho štatutára
 175. aký typ vlastníctva je výhodnejší?
 176. Stravovanie v školskej jedálni
 177. Aký software na evidenciu členov oz?
 178. Príjem oslobodený od dane
 179. Vrátenie peňazí
 180. Poplatky za komunalny odpad pri zmene obce, kde sa nachadza nehnutelnost
 181. Obcianske zdruzenie-zivnost alebo nie?
 182. Môžu byť spoluzakladateľmi občianskeho združenia aj neplnoleté osoby?
 183. Ako získať financie na dom pre klubovňu a CVČ
 184. Zivnost
 185. Ako oklasifikovať príjem dotácie od ÚPSVaR na školské potreby ?
 186. Zmluvná pokuta pre nového vlastníka bytu.
 187. uctovanie podla zdrojov financovania
 188. Účtovanie školskej jedálne po novom - rozpočtová klasifikácia
 189. danove priznanie a vykazy
 190. daňové priznanie pre občianske združenie
 191. Predaj predmetov občianskym združením
 192. Dopravné značenie - BV alebo KV?
 193. Daňové priznanie PO -rozdiel príjmov a výdavkov z nezdaňovanej činnosti r. 210
 194. Je potrebné zdaniť príjem z reklamy?
 195. Prenájom reklamnej plochy v šport.areáli
 196. Prispevok do Fondu oprav u vlastnika bytovych a nebytoveho priestoru v bytovom dome
 197. Ako uviesť počiatočné stavy na účty pri prechode z JÚ na podvojné útovníctvo u neziskových jednotiek
 198. príjem za prenájom
 199. Pri nezisk.org. čo treba uviesť do riadku výdavky vynalož.na príjmy oslob.od dane?
 200. Kto vykonáva dozor ?
 201. Neviem si poradiť pri vypisovaní výkazu o príjmoch a výdavkoch SVB a následne DP.
 202. Kde zoženiem a ako dlho trvá získať výpis z registra občianskych združení MV SR?
 203. Zmluva s OLH - aká je cena jeho práce?
 204. Aký je postup pri predaji podielov, čo konkrétne má robiť výbor urbariátu?
 205. Aky vyhodny bankovy ucet pre neziskovu organizaciu?
 206. Práva podielnika.
 207. Účtovanie príjmov 2% z daní v OZ
 208. Účtovanie v pohode
 209. cestovné náhrady hráčov FK
 210. účtovanie občianskeho združenia
 211. Výmer na výpočet úhrad za užívanie bytu kto vydáva vlastníkovi?
 212. Musí nadobúdateľ bytu v bytovke podpísať pristúpenie k spoločenstvu vlastníkov bytov?
 213. Je možné premenovať občianske združenie?
 214. vyplnenie Daňového priznania SVB - iba príjmy FPUO a výdavky na zabezpečenie SVB môže to byť takto ?
 215. Aký použiť doklad na zaúčtovanie "darovania" peňažných prostriedkov
 216. Ako platit za upratovanie kontajneroveho stojiska bytoveho domu?
 217. Moze sa zapocitavat do nadcasovych hodin aj pn?
 218. Ma zaloba odkladny ucinok na vykonanie uznesenia?
 219. Zdanenie príjmov v združení vlastníkov pôdy a lesa - príjmy sú zaradené do §8 ost.1?
 220. Môžem pre občianske združenie používať svoj študentský účet?
 221. Dá sa prevziať občianske združenie (OZ)?
 222. Zmena predsedu OZ - ako to nahlásiť ?
 223. Právo vlastníka pri čerpaní fondu opráv
 224. Kúpu neziskovej organizácie
 225. 2% z dani
 226. Rozúčtovanie normatívov
 227. Môže mi zamestnávatel dať dovolenku cez vikend?
 228. Zmizla téma? Vraj nefunkčná? Pre postupnosť zákonov sa jej týkajúcich?
 229. Hodinová mzda u zamestnanca na dohodu o vykonaní práce
 230. Súkromný detský domov - dotácia
 231. vyziadanie stanov sportoveho klubu - obcianskeho zdruzenia
 232. Obcianske zdruzenie a faktury za vystupenie a predaj CD
 233. zmena sídla NO a s tým súvisiace povinnosti
 234. Pokladna na Event Obcianskeho Zdruzenia
 235. Státna dotácia
 236. Odvody zivnostnika po odchode do dochodku
 237. správne dátumy na faktúre
 238. Ako zaúčtovať v n.o. nákup počítača za 440 eur a tlačiarne za 197 eur.
 239. foau - dymovody pre kondenzačné kotly.
 240. Občianske združenie a finančná podpora pre ľudí podnikajúcich cez internet?
 241. Prenájom spoloč.priestoru vlastníkovi bytu.
 242. Kde podať sťažnosť voči predsedovi SVB?
 243. Kúpim občianske združenie
 244. Môžu neziskové organizácie založiť záujmové združenie právnických osôb?
 245. 2 % z dani - idenfitikacia darcu
 246. informacia - lesník v PS
 247. Rozpočtové opatrenia starostu obce
 248. Daň z MV v Pozemkovom spoločenstve
 249. Účtovníctvo a mzdy v školstve - ísť do toho ?
 250. Musí mať občianske združenie zriadený samostatný účet v banke pre členské príspevky?