PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Neziskové organizácie - neziskový sektorPages : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

 1. Je možné použiť finančné prostriedky z 2% z dane na spolufinancovanie pri zavedení-zriadení klimatizácie?
 2. Elektronická žiadosť
 3. Predaj kostýmov - Občianske združenie
 4. uloženie do fondov
 5. Občianske združenie a pôžička
 6. Likvidácia občianskeho združenia
 7. Projekt Efektívna verejná správa
 8. Registratúrny plán občianskeho združenia.
 9. Môže byť OZ platcom DPH, prípadne len na časť svojich aktivít ?
 10. Ako zúčtovať úver v obci, poskytnutý na už zaplatenú faktúru v minulých rokoch?
 11. Aka je rozpočtová položka na poštové známky a ceniny?
 12. Moze obcianske zdruzenie vystavit fakturu s DPH pre odberatela ?
 13. Obnovenie funkcie schopnosti spoločenstva
 14. vznik SVB ak bývalý správca zanikol zo zákona
 15. spolocenstvo vlastnikov bytov
 16. Registratúra podľa 3.skupiny pôvodcov registratúry
 17. Čo potrebuje splniť podľa GDPR malá cirkevná organizácia alebo OZ
 18. Občianske združenie a rodičovská dovolenka
 19. Odhlasované
 20. Hlasovanie o neznámom na schôdzi vlastníkov
 21. Nečinné občianske združenie
 22. Slovenská rada rodičovských združení
 23. Kto nahlasuje na Mesto zmenu majiteľa bytu kvôli poplatkom za komunálny odpad?
 24. Co urobiť pre vyplácanie nemocenskej dávky pri PN po ochrannej lehote po výpovedi?
 25. Mimoriadny príjem rodičovského združenia a DP - ako na to?
 26. Zástupca vlastníkov
 27. Ak občianske združenie nemá povinnosť podať daňové priznanie, čo s uzávierkou?
 28. Občianske združenie a motorové vozidlo
 29. ako získať a nájsť sponzorov ?
 30. Funkcia predsedu urbaru - pozemkového spoločenstva
 31. Spotreba cenín v jednoduchom účtovníctve
 32. Výdavky neziskovky - peňažný denník
 33. Dlhodobý hmotný majetok, inventarizácia
 34. Prenájom auta
 35. Čerpanie eurofondov
 36. treba overenie podpisov u notára pri zakladaní oz ?
 37. kód zdroja 47
 38. Aký je postup pri zrušení Základnej odborovej organizácie registrovanej na Ministerstve vnútra SR
 39. založenie občianskeho združenia
 40. kúpa auta pre občianske združenie
 41. smernica na vozidlo
 42. Zobrat pracu ako uctovnicka?
 43. Moze byt statutar obcianskeho zdruzenia zaroven uctovnikom?
 44. Koľko zamestnancov môže mať občianske združenie?
 45. Účtovanie nájmu
 46. OZ a uvedenie priestoru do prevádzky
 47. Kupil by som oz na 2% z dani. Da sa to?
 48. Pohľadávka voči bývalému zamestnancovi zo ZP
 49. Komu mám podať žiadosť o ročné vyúčtovanie dane z príjmu?
 50. vylúčenie člena z OZ
 51. Ako skončila exekúcia predsedu občianskeho združenia?
 52. Vystavenie faktúry
 53. Čo môžem zaučtovať do výkonu správy?
 54. prehlasovanie na domovej schodzi
 55. kód zdroja pri kreditných úrokokoch a pri zrážkovej dane
 56. Kódy zdroja -dotácia z ÚPSVaR par.50j
 57. účtovanie sociálneho štipendia v RO
 58. Obcianske zdruzenie a zmluva o dielo
 59. Ako správne rozpočítať platbu za plyn vo vyúčtovaní SVB?
 60. Kupa chaty obcianskym zdruzenim
 61. Uctovanie zaluzii a montaze v PD
 62. Evidencia na ÚPSVaR
 63. Občianske združenie
 64. Cestovné náhrady v n.o.
 65. Registracia partnerov verejného sektora
 66. kto plati sudne trovy za SVB
 67. Povinnosť verejného obstarávania pre neziskovú organizáciu
 68. Nákup bez dane
 69. Teplo + Teplota
 70. Odvolanie riaditeľa a vymenovanie v inej škole
 71. Zverejnenie výšky príspevkov za aktivity v OZ (rodinne centrum)
 72. Čo sa stane ak z občianskeho združenia vystúpia všetci členovia?
 73. Občianske združenie podmienky založenia
 74. dobrý správca v ba v roku 2017
 75. účtovanie verejnej zbierky v JÚ
 76. Súťaž zuš
 77. Výročná správa
 78. Faktúra za december vystavená v januári .
 79. nezabepečene balkony stavebnou firmou 6mesiacov
 80. Grant
 81. Zrušenie oz na Valnom zhrom. - nikto neprišiel
 82. evidencia osôb
 83. Lehota na uloženie účtovnej závierky n.o. do zbierky listín
 84. Viete mi poradiť aký najlepší je program pre neziskovky - podvojné účtovníctvo. Sú tam potrebné tzv. krycie listy ? Ga
 85. Zmluva o spoluorganizovaní podujatia účtovanie- nezisková organizácia
 86. Rozdiel medzi asociáciou a združením?
 87. Rozdiel medzi zväzom a asociáciou
 88. Ako zrušiť neziskovú organizáciu?
 89. Dan z príjmov občianske združenie
 90. Transparentny ucet patriaci OZ a pouzivany na charitu - ako zauctovat vyber penazi?
 91. Financie a majetok neziskovej organizácie
 92. Cestná daň pre štatutára OZ
 93. Ako uctovne podchytit v OZ, ktore funguje ako sportovy klub vydavky na startovne na pretekoch, na ktorych sa zucasnuju jeho clenovia?
 94. uctovna zavierka pri nulovych prijmoch
 95. Ako postupovať ak chcem získať stanovy občianskeho združenia - aj s dodatkom, keď boli zaslané na ministerstvo?
 96. spis
 97. Ako mám vyplniť účtovnú závierku celých alebo v desatiných číslach v neziskovej organizácii.
 98. Členstvo v DHZ
 99. Dotácia za rok 2017 prijatá v roku 2016
 100. Nové občianske združenie Združenie rodičov a priateľov pri Materskej škole
 101. Má povinnost likvidátor spoločenstva urobit aj vyúčtovanie nákladov?
 102. Vyúčtovanie - predpis, úhrada, vrátenie
 103. Pomože niekto? Má povinnost likvidátor spoločenstva urobit aj vyúčtovanie nákladov?
 104. Občianske združenie a daňové priznanie
 105. Je povinnosťou platiť členom školského zariadenia členské príspevky do Rodičovského združenia zriadenom pri školskom zariadení?
 106. Finančný dar NO druhej NO
 107. Vyradenie krátkodobého hmotného majetku v JÚ v neziskovej organizácii
 108. Súkromné výdavky riaditeľky občianskeho združenia
 109. Účtovanie poplatkov za disciplinárne konanie
 110. Zmena sidla a predsednictva vratane vsetkych clenov obcianskeho zdruzenia
 111. Tvorba sociálneho fondu v neziskovej organizácii
 112. Príjem z verejnej zbierky a DPPO
 113. Protokol o zverení majetku obce do správy rozpočtovej organizácii. Ako správne zaúčtovať v RO?
 114. Finančný dar občianskemu združeniu, verejná zbierka
 115. Porušenie finančnej disciplíny podľa zákona č. 357/2015
 116. je funkčné predstavenstvo OZ ak nebolo volené 10 rokov?
 117. závierka
 118. Zdaňovaná/nezdaňovaná činnosť+povinnosť ohlásiť živnosť v n.o.?
 119. pokladničná kniha vzor
 120. Zaúčtovanie pokuty z daňového úradu
 121. euro money fundament
 122. Zamestnanie a výplata mzdy v neziskovej organizácii
 123. Internet na notebooku nefunguje
 124. Môžu sa čerpať vlastné príjmy od rodičov kod zdroja 72 na vyplatenie do miezd a odvodov vo FIN 1-12?
 125. Podanie danoveho priznania OZ
 126. Čerpanie prostriedkov na mzdy a odvody.
 127. nevyčerpané vlastné zdroje v rozpočtovej organizácii
 128. Zmluva o návratnej bezúročnej sociálnej výpomoci
 129. Niekto na predaj občianske združenie otvorené viac ako 12 mesiacov,aby mohlo poberať 2% z dane od 1.1.2017?
 130. Platnosť a účinnosť štatútu OZ
 131. Potrebuje Poľovnícke združenie aktivovať elektronickú schránku?
 132. Fin.dar pre Obcianske zdruzenie
 133. Vedenie účtovníctva v občianskom združení
 134. Podmienky pre zapísanie do zoznamu prijímateľov na 2 % - potvrdenia za dohodára (študenta)
 135. Môžem dostať potravinový balíček?
 136. Predaj auta v občianskom združení - daňové priznanie
 137. Dobrovoľnícka činnosť
 138. Preplatenie výdavku zamestnanca ŠJ za vystavenie zdravotného preukazu v rozpočtovej organizácii
 139. Davka v nezamestnanosti OZ/NO
 140. Účtovanie pokladnice v RO
 141. Literatúra - zdravotníctvo
 142. zrpš - riadenie a fungovanie?
 143. určuje nejaký zákon výpočet množstva soli pre seniorov v zariadeniach pre seniorov?
 144. Obec a dotácia na kapitálové výdavky OZ
 145. Zverejňovanie došlých objednávok
 146. Zápisnica z konania schôdze SVB
 147. Môžem poskytnúť členovi OZ sociálnu výpomoc raz ročne
 148. Občianske združenie a cudzinec
 149. 2% dane z príjmov - ako zistiť odosielateľa?
 150. Môžeme vyplatiť vlastníkovi bytu odmenu bez dohody o vyk.práce alebo zmluvy?
 151. "Dlh" správcovi bytu po predaji
 152. Mzda zodpovedného zástupcu
 153. Cenník za účtovné práce v Občianskom združení
 154. Prechod z JU na PU
 155. Registrácia občianskeho združenia
 156. Ekonomická klasifikácia-daň zo závislej činnosti
 157. Ako uzivat cast zahrady v spoluvlastnictve?
 158. Kto pozná program BytEx a viem mi v tom poradiť?
 159. Príspevková organizácia mestskej časti-rozpis rozpočtu
 160. chcem založiť neziskovú organizáciu - športový klub - futsal (halovy futbal)
 161. Obmedzenie / upravenie vlastníckych práv v SVB
 162. Zrusenie funkcie zastupcu vlastnikov
 163. otváracia súvaha
 164. Platba do fondu oprav
 165. Platia odvody do ZP a SP aj podielníci z vyplatených podielov urbáru?
 166. Výber vstupného pri kultúrnych a spoločenských akciách OZ
 167. Moze mat OZ e-shop?
 168. ako predať neziskovú organizáciu.
 169. Ako odvolať predsedu SVB, ktorý si bez súhlasu majiteľov spláca úver z FO a úver sa netýka bytovky?
 170. Občianske združenie fakturácia.
 171. Ako zaúčtovať poplatok od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne
 172. SVB: merače tepla
 173. Vrátené poistné odvody - účtovanie
 174. Doplnenie úväzku
 175. Ako založiť občianske združenie a denny stacionar
 176. Poistenie RO
 177. Členstvo v organizacii
 178. zrušenie spoločenstva vlast.bytov
 179. Výsledok hospodárenia
 180. vyregulovanie vykurovacej sustavy - povinnost zo zakona?
 181. Zodpovednosť štatutára za konanie predchádzajúceho štatutára
 182. aký typ vlastníctva je výhodnejší?
 183. Stravovanie v školskej jedálni
 184. Aký software na evidenciu členov oz?
 185. Príjem oslobodený od dane
 186. Vrátenie peňazí
 187. Poplatky za komunalny odpad pri zmene obce, kde sa nachadza nehnutelnost
 188. Obcianske zdruzenie-zivnost alebo nie?
 189. Môžu byť spoluzakladateľmi občianskeho združenia aj neplnoleté osoby?
 190. Ako získať financie na dom pre klubovňu a CVČ
 191. Zivnost
 192. Ako oklasifikovať príjem dotácie od ÚPSVaR na školské potreby ?
 193. Zmluvná pokuta pre nového vlastníka bytu.
 194. uctovanie podla zdrojov financovania
 195. Účtovanie školskej jedálne po novom - rozpočtová klasifikácia
 196. danove priznanie a vykazy
 197. daňové priznanie pre občianske združenie
 198. Predaj predmetov občianskym združením
 199. Dopravné značenie - BV alebo KV?
 200. Daňové priznanie PO -rozdiel príjmov a výdavkov z nezdaňovanej činnosti r. 210
 201. Je potrebné zdaniť príjem z reklamy?
 202. Prenájom reklamnej plochy v šport.areáli
 203. Prispevok do Fondu oprav u vlastnika bytovych a nebytoveho priestoru v bytovom dome
 204. Ako uviesť počiatočné stavy na účty pri prechode z JÚ na podvojné útovníctvo u neziskových jednotiek
 205. príjem za prenájom
 206. Pri nezisk.org. čo treba uviesť do riadku výdavky vynalož.na príjmy oslob.od dane?
 207. Kto vykonáva dozor ?
 208. Neviem si poradiť pri vypisovaní výkazu o príjmoch a výdavkoch SVB a následne DP.
 209. Kde zoženiem a ako dlho trvá získať výpis z registra občianskych združení MV SR?
 210. Zmluva s OLH - aká je cena jeho práce?
 211. Aký je postup pri predaji podielov, čo konkrétne má robiť výbor urbariátu?
 212. Aky vyhodny bankovy ucet pre neziskovu organizaciu?
 213. Práva podielnika.
 214. Účtovanie príjmov 2% z daní v OZ
 215. Účtovanie v pohode
 216. cestovné náhrady hráčov FK
 217. účtovanie občianskeho združenia
 218. Výmer na výpočet úhrad za užívanie bytu kto vydáva vlastníkovi?
 219. Musí nadobúdateľ bytu v bytovke podpísať pristúpenie k spoločenstvu vlastníkov bytov?
 220. Je možné premenovať občianske združenie?
 221. vyplnenie Daňového priznania SVB - iba príjmy FPUO a výdavky na zabezpečenie SVB môže to byť takto ?
 222. Aký použiť doklad na zaúčtovanie "darovania" peňažných prostriedkov
 223. Ako platit za upratovanie kontajneroveho stojiska bytoveho domu?
 224. Moze sa zapocitavat do nadcasovych hodin aj pn?
 225. Ma zaloba odkladny ucinok na vykonanie uznesenia?
 226. Zdanenie príjmov v združení vlastníkov pôdy a lesa - príjmy sú zaradené do §8 ost.1?
 227. Môžem pre občianske združenie používať svoj študentský účet?
 228. Dá sa prevziať občianske združenie (OZ)?
 229. Zmena predsedu OZ - ako to nahlásiť ?
 230. Právo vlastníka pri čerpaní fondu opráv
 231. Kúpu neziskovej organizácie
 232. 2% z dani
 233. Rozúčtovanie normatívov
 234. Môže mi zamestnávatel dať dovolenku cez vikend?
 235. Zmizla téma? Vraj nefunkčná? Pre postupnosť zákonov sa jej týkajúcich?
 236. Hodinová mzda u zamestnanca na dohodu o vykonaní práce
 237. Súkromný detský domov - dotácia
 238. vyziadanie stanov sportoveho klubu - obcianskeho zdruzenia
 239. Obcianske zdruzenie a faktury za vystupenie a predaj CD
 240. zmena sídla NO a s tým súvisiace povinnosti
 241. Pokladna na Event Obcianskeho Zdruzenia
 242. Státna dotácia
 243. Odvody zivnostnika po odchode do dochodku
 244. správne dátumy na faktúre
 245. Ako zaúčtovať v n.o. nákup počítača za 440 eur a tlačiarne za 197 eur.
 246. foau - dymovody pre kondenzačné kotly.
 247. Občianske združenie a finančná podpora pre ľudí podnikajúcich cez internet?
 248. Prenájom spoloč.priestoru vlastníkovi bytu.
 249. Kde podať sťažnosť voči predsedovi SVB?
 250. Kúpim občianske združenie