PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : kupna zmluva súčasť zmluvy o budúcej zmluvymachy
27.01.09, 13:05
Môže byť súčasťou zmluvy o budúcej zmluve už tá konkrétna budúca zmluva, kúpna?

Petra Nová
27.01.09, 13:19
Podľa mňa aj musí . A nezabudni v tej zmluve o budúcej kúpnej zmluve dohodnúť, dokedy sa obidvaja zaväzujete uzavrieť kúpnu zmluvu, resp. ktorá strana predloží návrh kúpnej zmluvy a dokedy ho je druhá strana povinná akceptovať. Takéto dojednanie je dôležité pre domáhanie sa práva na uzavretie kúpnej zmluvy prostredníctvom súdu.
Doplnenie:
Tým " musí" som myslela obsahovú stránku kúpnej zmluvy, nie fyzickú, v podobe napr. prílohy

zeron
27.01.09, 13:40
úplné znenie kúpnej zmluvy nie je podstatnou náležitosťou zmluvy o budúcej zmluve, čiže byť tam nemusí. Podstatnou náležitosťou zmluvy o budúcej zmluve je len jasne vyšpecifikovať predmet budúcej zmluvy plus ďalšie náležitosti, ktoré sú potrebné k bezpochybnému identifikovaniu a určeniu povinností zmluvných strán. Avšak v právnej praxi kúpna zmluva v úplnom znení (príp. z malými odchýlkami, ktoré sa z rôznych dôvodov ešte nedajú definovať pri uzavretí zmluvy o budúcej zmluve) je súčasťou zmluvy o budúcej zmluve, nakoľko sa takto dá predísť sporom, ktoré by mohli medzi zmluvnými stranami ohľadom ich práv a povinností nastať v budúcnosti. Čiže jednoznačne odporúčam tam kúpnu zmluvu v úplnom znení zapracovať, ďalej podstatná náležitosť je určenie času, do kedy sa má zmluva, ktorá je predmetom budúcej zmluvy, uzavrieť, ak je uzavretie zmluvy viazané na lehotu, treba určiť aj začiatok plynutia tejto lehoty (ide o prekluzívnu lehotu). Okrem toho odporúčam zapracovať spôsoby odstúpenia od zmluvy a prípadné sankcie za nedodržanie zmluvých podmienok.

Petra Nová
27.01.09, 13:49
úplné znenie kúpnej zmluvy nie je podstatnou náležitosťou zmluvy o budúcej zmluve, čiže byť tam nemusí. Podstatnou náležitosťou zmluvy o budúcej zmluve je len jasne vyšpecifikovať predmet budúcej zmluvy plus ďalšie náležitosti, ktoré sú potrebné k bezpochybnému identifikovaniu a určeniu povinností zmluvných strán. Avšak v právnej praxi kúpna zmluva v úplnom znení (príp. z malými odchýlkami, ktoré sa z rôznych dôvodov ešte nedajú definovať pri uzavretí zmluvy o budúcej zmluve) je súčasťou zmluvy o budúcej zmluve, nakoľko sa takto dá predísť sporom, ktoré by mohli medzi zmluvnými stranami ohľadom ich práv a povinností nastať v budúcnosti. Čiže jednoznačne odporúčam tam kúpnu zmluvu v úplnom znení zapracovať, ďalej podstatná náležitosť je určenie času, do kedy sa má zmluva, ktorá je predmetom budúcej zmluvy, uzavrieť, ak je uzavretie zmluvy viazané na lehotu, treba určiť aj začiatok plynutia tejto lehoty (ide o prekluzívnu lehotu). Okrem toho odporúčam zapracovať spôsoby odstúpenia od zmluvy a prípadné sankcie za nedodržanie zmluvých podmienok.
A z čoho tie"podstatné náležitosti zmluvy o budúcej zmluve vyplývajú, skús zacitovať konkrétny §. Jedná sa zrejme o zmluvu podľa Občianskeho zákonníka. Rada sa poučím. Nemám teraz na mysli ustanovenia o neplatnosti právneho úkonu pre jeho nezrozumiteľnosť alebo neurčitosť.

zeron
27.01.09, 14:54
Neobmedzujme zmluvu o budúcej zmluve len Občiansky zákonník. V tejto súvisloti je potrebné použitie Obchodného zákonníka ako zákona lex specialis vo vzťahu k Občiasnku zákonníku ako lex generalis. citujem:" Zložitejším môže byť prípad, keď predmetom budúcej zmluvy je
povinnosť uzavrieť zmluvu upravenú len Občianskym zákonníkom
(napr. zmluvu o predaji nehnuteľností; zmluvu o pôžičke a pod.),
zmluva o budúcej zmluve sa uzaviera medzi podnikateľmi a týka sa
ich podnikateľskej činnosti. Tu sa niekedy dôvodí, že v týchto
prípadoch neprichádza do úvahy použitie Obchodného zákonníka, ale
zmluvu o budúcej zmluve treba podriadiť Občianskemu zákonníku,
lebo zmluva, ktorá sa má v budúcnosti uzavrieť, je upravená
výlučne v Občianskom zákonníku. Takémuto názoru sotva možno
prisvedčiť. Právna úprava zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy je
v Obchodnom zákonníku zaradená do dielu II tretej časti, v ktorom
je upravené uzavieranie zmlúv. To znamená, že sa chápe ako súčasť
uzavierania obchodných zmlúv a tieto ustanovenia sa použijú ako
lex specialis aj v prípade, keď povinnosť kontrahovať zo zmluvy
o budúcej zmluve sa bude viazať na zmluvu upravenú výlučne
Občianskym zákonníkom."

toľko na vysvetlenie. A mnohokrát, ako som tu už mnohokrát vysvetľovala a zdôrazňovala, prečítať si príslušné ustanovnie príslušného zákona niekedy nestačí!!!! Treba chápať aj právne zákonitosti, teóriu práva a vzájomné súvislosti!!!! Nehľadajme odpoveď v § xy, lebo tam ju nenájdete!!!

Ako príklad uvediem citát z judikátu ohľadom zmareného referenda, kedy sa súd uzniesol na čarovnej formulke - To, že v príslušnom článku ústavy SR je uvedené. že NR SR je jediným zákonodarným a ústavodarným orgánom v SR znamená, že je jedna z dvoch!!!! Vysvetlenie vynechám, asi Vás to aj tak zaujímať nebude, ale aj do budúcna, niekedy vedieť po slovensky a vedieť čítať neznamená, že rozumieme právu ako celku a vieme ho správne aplikovať a používať!!!!

zeron
27.01.09, 17:33
a ešte jedna vec - z otázky aj tak nie sú jasné zmluvné strany ani predmet zmluvy ani nič podobné, takže zúženie na Občiansky zákonník mi príde predčasné a zbytočné...

Petra Nová
27.01.09, 17:47
Neobmedzujme zmluvu o budúcej zmluve len Občiansky zákonník. V tejto súvisloti je potrebné použitie Obchodného zákonníka ako zákona lex specialis vo vzťahu k Občiasnku zákonníku ako lex generalis. citujem:" Zložitejším môže byť prípad, keď predmetom budúcej zmluvy je
povinnosť uzavrieť zmluvu upravenú len Občianskym zákonníkom
(napr. zmluvu o predaji nehnuteľností; zmluvu o pôžičke a pod.),
zmluva o budúcej zmluve sa uzaviera medzi podnikateľmi a týka sa
ich podnikateľskej činnosti. Tu sa niekedy dôvodí, že v týchto
prípadoch neprichádza do úvahy použitie Obchodného zákonníka, ale
zmluvu o budúcej zmluve treba podriadiť Občianskemu zákonníku,
lebo zmluva, ktorá sa má v budúcnosti uzavrieť, je upravená
výlučne v Občianskom zákonníku. Takémuto názoru sotva možno
prisvedčiť. Právna úprava zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy je
v Obchodnom zákonníku zaradená do dielu II tretej časti, v ktorom
je upravené uzavieranie zmlúv. To znamená, že sa chápe ako súčasť
uzavierania obchodných zmlúv a tieto ustanovenia sa použijú ako
lex specialis aj v prípade, keď povinnosť kontrahovať zo zmluvy
o budúcej zmluve sa bude viazať na zmluvu upravenú výlučne
Občianskym zákonníkom."

toľko na vysvetlenie. A mnohokrát, ako som tu už mnohokrát vysvetľovala a zdôrazňovala, prečítať si príslušné ustanovnie príslušného zákona niekedy nestačí!!!! Treba chápať aj právne zákonitosti, teóriu práva a vzájomné súvislosti!!!! Nehľadajme odpoveď v § xy, lebo tam ju nenájdete!!!

Ako príklad uvediem citát z judikátu ohľadom zmareného referenda, kedy sa súd uzniesol na čarovnej formulke - To, že v príslušnom článku ústavy SR je uvedené. že NR SR je jediným zákonodarným a ústavodarným orgánom v SR znamená, že je jedna z dvoch!!!! Vysvetlenie vynechám, asi Vás to aj tak zaujímať nebude, ale aj do budúcna, niekedy vedieť po slovensky a vedieť čítať neznamená, že rozumieme právu ako celku a vieme ho správne aplikovať a používať!!!!


a ešte jedna vec - z otázky aj tak nie sú jasné zmluvné strany ani predmet zmluvy ani nič podobné, takže zúženie na Občiansky zákonník mi príde predčasné a zbytočné...
Myslím, že v danom prípade treba obmedziť uzavretie budúcej kúpnej zmluvy len na Občiansky zákonník, pretože zadávateľ témy ju zaradil do sekcie rodinného a občianskeho práva. Tvrdenie o tom, že v tomto prípade je potrebné použiť Obchodný zákonník je nenáležité. Rozumiem, čo je lex specialis, aj lex generalis, práve preto som presvedčená o tom, že dvaja občania budú uzatvárať zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy práve podľa § 50a Občianskeho zákonníka, nie podľa Obchodného zákonníka. Pritom vôbec nie je vylúčené, aby zmluva o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy upravovala práva a povinnosti budúceho kupujúceho a predávajúceho obdobne ako ustanovenie § 289 a nasl. Obchodného zákonníka. Ale táto zmluva o uzavretí kúpnej zmluvy bude mať charakter občianskoprávnej zmluvy, ledaže by zmluvné strany platne vykonali voľbu práva podľa § 262 Obchodného zákonníka. Ale aplikovateľnosť Obchodného zákonníka na tento ich zmluvný vzťah treba písomne dohodnúť a zadávateľ témy sotva uvažoval o takejto možnosti.

Ak by som ja uzatvárala zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, určite by som do nej zakotvila, okrem náležitostí typických pre budúcu zmluvu, aj také znenie kúpnej zmluvy, v akom by som chcela, aby bola uzatvorená definitívna kúpna zmluva. A samozrejme by som sa snažila dodržať v obidvoch týchto zložkách budúcej zmluvy zásady formálnej logiky. Predovšetkým preto , aby som sa vyhla budúcim nejasnostiam vo výklade toho, aké práva a povinnosti zmluvných strán má obsahovať konečné znenie kúpnej zmluvy.

Inak , súhlasím s tým čo si napísala: „prečítať si príslušné ustanovenie príslušného zákona niekedy nestačí!!!! Treba chápať aj právne zákonitosti, teóriu práva a vzájomné súvislosti!!!! Nehľadajme odpoveď v § xy, lebo tam ju nenájdete!!!“

zeron
27.01.09, 22:27
:Dnuž, pravda je taká, že som si sekcie Obhodné a občianske právo neuvedomila, nakoľko preklikávam tu na porade hore dole a popri práci ešte preklikávam aj na lište môjho PC, takže sa v tom niekedy stratím, že kde som. Okrem toho, aj tak dotazujúci častokrát tieto sekcie ani nedodržiavajú. A v konečnom dôsledku machy dostal odpoveď komplexnejšiu ako možno očakával.