PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : S.R.O a jednoduché účtovníctvokabatik
27.07.09, 21:19
Kolega živnostník ma presvieča, že vraj s.r.o môže viesť aj jednoduché účtovníctvo. Vraj mu to povedala jeho ekonómka. Chce si takúto s.r.o-čku založiť. Je to možné? Lebo ak áno, tak aj ja takú chcem. Ale myslím si , že to nie je možné. PORADŤE. DÍK.

Kazu
27.07.09, 21:32
s.r.o. má povinnosť viesť podvojné účtovníctvo, jednoduché môže viesť SZČO

marjankaj
27.07.09, 21:45
Kolega živnostník ma presvieča, že vraj s.r.o môže viesť aj jednoduché účtovníctvo. Vraj mu to povedala jeho ekonómka. Chce si takúto s.r.o-čku založiť. Je to možné? Lebo ak áno, tak aj ja takú chcem. Ale myslím si , že to nie je možné. PORADŤE. DÍK.

Len neviem, načo treba viesť popri podvojnom účtovníctve aj jednoduché účtovníctvo.

Ak myslel viesť iba jednoduché účtovníctvo:
Možné to asi je. Ale rád by som vedel, ako bude vypĺňať daňové priznanie pre právnické osoby, súvahu a výkaz ziskov a strát. A chcel by som ho vidieť ako sa bude tváriť po daňovej kontrole. Tiež nech si preštuduje príslušné paragrafy koľko zaplatí na pokutách a sankciách.


Zákon o účtovníctve hovorí

§ 9
Účtovné sústavy
Na začiatok (http://www.porada.sk/t16088-zakon-o-uctovnictve-ucinnost-od-01-01-2009-a.html#hore)

(1) Účtovná jednotka je povinná účtovať v sústave podvojného účtovníctva s výnimkou podľa odseku 2.

(2) V sústave jednoduchého účtovníctva môže účtovať

a) podnikateľ, ktorému to umožňuje osobitný predpis, 16)
b) fyzická osoba [§ 1 ods. 1 písm. a) bod 3],
c) občianske združenie, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 99 581, 76 eura,

d) cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú a ak nie sú príjemcami dotácií (grantov) zo štátneho rozpočtu,
e) pozemkové spoločenstvá, ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 165 969 594, 40 eura.

Ak sa tam nájde, potom môže viesť jednoduché účtovníctvo.