PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : odpisovanie drobneho hmotneho majetkuMaxima25
26.08.09, 06:11
dobry den,
prosim vas o radu:
ak sa spolocnost rozhodne drobny hmotny majetok (cena nizsia ako 1700eur) odpisovat - do ktorej odpisovej skupiny ho mam zaradit? prosim poradte aj odvolavky, kde je to uvedene...
dakujem.

Tweety
26.08.09, 06:12
dobry den,
prosim vas o radu:
ak sa spolocnost rozhodne drobny hmotny majetok (cena nizsia ako 1700eur) odpisovat - do ktorej odpisovej skupiny ho mam zaradit? prosim poradte aj odvolavky, kde je to uvedene...
dakujem.
Zaradí ho tam, kam by ho zaradila, ak by sumu na odpisovanie splňal. Pozri Zákon o dani z príjmov od §26.

casch
26.08.09, 18:56
Ja by som doplnila, že ak sa účtovná jednotka rozhodne, že drobný majetok bude odpisovať, stane sa dlhodobým majetkom a preto ho musí odpisovať najmenej 2 roky. V tomto prípade je potrebné stanoviť odpisový plán na takýto majetok a môžem ho odpísať napr. aj za 2 roky, 50 % v prvý rok, 50 % druhý. Účtovný odpis sa v tomto prípade rovná daňovému.

KEJKA
26.08.09, 19:07
Zaradí ho tam, kam by ho zaradila, ak by sumu na odpisovanie splňal. Pozri Zákon o dani z príjmov od §26.
nesúhlasím, §26 tento prípad nerieši popísaným spôsobom.


Ja by som doplnila, že ak sa účtovná jednotka rozhodne, že drobný majetok bude odpisovať, stane sa dlhodobým majetkom a preto ho musí odpisovať najmenej 2 roky. V tomto prípade je potrebné stanoviť odpisový plán na takýto majetok a môžem ho odpísať napr. aj za 2 roky, 50 % v prvý rok, 50 % druhý. Účtovný odpis sa v tomto prípade rovná daňovému. súhlasím čiastočne.

Fakt je ten, že ZDP rieši iba dlhodobý majetok. Ak nie sú splnené kritéria, ZDP uznáva tie odpisy, ktoré si zvolí účtovná jednotka vo svojej smernici. V tejto súvislosti by som rada upozornila, že pri stanovení odpisového plánu treba dodržať Postupy účtovania a stanoviť odpisy podľa predpokladanej doby životnosti. Odpis za 2 roky je možný, ale paušalizovať 50+50% nepovažujem za správne.
Príklad: PC za 1500 EUR obstaraný v novembri. Myslíte si, že 50% odpis v roku obstarania a 50% v nasledujúcom roku je správne určený odpisový plán? Ja teda nie. Rovnako neuznávam 100% odpis v roku obstarania, ale ale akceptujem, lebo to umožňujú aj Postupy účtovania.

casch
26.08.09, 19:21
Odpis na 2 roky je len príklad, súhlasím, že má vyjadrovať predpokladanú dobu životnosti. Ale odpis 100 % v 1. roku obstarania nemôžem použiť, ak budem účtovať v účtovnej skupine 0 - dlhodobý majetok.

gabči
28.08.09, 05:52
Ja si myslím, že do nákladov do môžete dať hneď, nakoľko to zákon o dani z príjmov povolujea účtovné odpisy si rozvrhnete podľa toho, aká je životnosť daného majetku.

KEJKA
28.08.09, 21:38
Ja si myslím, že do nákladov do môžete dať hneď, nakoľko to zákon o dani z príjmov povolujea účtovné odpisy si rozvrhnete podľa toho, aká je životnosť daného majetku.
Nakoľko ZDP nerieši majetok, ktorý nesplňa kritériá pre povinne odpisovaný majetok, rešpektuje rozhodnutie účtovnej jednotky.
Teda odpisy bud sú alebo nie sú, nemôžeme sa osobitne rozhodnúť pre daňové hľadisko a osobitne pre účtovné hľadisko.
V tomto prípade platí len jedno - čo je v účtovníctve - je záväzné aj pre DP.

marjankaj
29.08.09, 00:15
Ja si myslím, že do nákladov do môžete dať hneď, nakoľko to zákon o dani z príjmov povolujea účtovné odpisy si rozvrhnete podľa toho, aká je životnosť daného majetku.

Zákon o dani z príjmov.
§ 22 Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku
(2) Hmotným majetkom odpisovaným na účely tohto zákona sú

a) samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 996 eur 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,

(7) Nehmotným majetkom na účely tohto zákona sú práva priemyselného vlastníctva, 110) autorské práva111) alebo práva príbuzné autorskému právu vrátane počítačových programov a databáz, projekty, výrobné a technologické postupy, utajované informácie, lesné hospodárske plány, technické a hospodársky využiteľné znalosti, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 660 eur vyššia ako 2 400 eur a majú prevádzkovo-technické funkcie alebo použiteľnosť dlhšiu ako jeden rok a sú obstarané odplatne alebo vytvorené vlastnou činnosťou s cieľom obchodovať s nimi, aktivované náklady na vývoj, zriaďovacie výdavky vyššie ako 1 660 eur a technické zhodnotenie plne odpísaného nehmotného majetku vyššie ako 996 eur 1 700 eur.

----------------------------------------------------------------------
Postupy účtovania PÚ
§ 13 Zásady pre členenie dlhodobého majetku a jeho účtovanie

(2) Dlhodobým nehmotným majetkom sú zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako suma podľa osobitným predpisom5) a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok. Nehmotný majetok, ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu 5) alebo je nižšie, možno zaradiť do dlhodobého nehmotného majetku, ak doba použiteľnosti tohto majetku je dlhšia ako jeden rok.


(6) Hmotný majetok podľa odseku 4 písm. b), ktorého ocenenie sa rovná sume podľa osobitného predpisu9) alebo je nižšie, možno zaradiť do dlhodobého hmotného majetku, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok.

------------------------------------------------------------------

Mne z uvedeného vychádza, že účtovne sa môže odpisovať, ale daňovo nie. Rozdiely sa uvedú v daňovom priznaní DPPO.

marjankaj
29.08.09, 00:25
Príklad: PC za 1500 EUR obstaraný v novembri. Myslíte si, že 50% odpis v roku obstarania a 50% v nasledujúcom roku je správne určený odpisový plán? Ja teda nie. Rovnako neuznávam 100% odpis v roku obstarania, ale ale akceptujem, lebo to umožňujú aj Postupy účtovania.

Ak budem odpisovať 24 mesiacov, tak

1.roku odpis 2/24 teda 125 €
2.roku odpis 1/2 teda 750 €
3 roku odpis 10/24 teda 625 €

KEJKA
29.08.09, 06:17
Zákon o dani z príjmov.
§ 22 Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku
.........................................
----------------------------------------------------------------------
Postupy účtovania PÚ
§ 13 Zásady pre členenie dlhodobého majetku a jeho účtovanie

.................................

------------------------------------------------------------------

Mne z uvedeného vychádza, že účtovne sa môže odpisovať, ale daňovo nie. Rozdiely sa uvedú v daňovom priznaní DPPO.
nemám rada dlhé citácie, kto chce, prečíta si vyššie uvedeý príspevok.
Podľa mne ti to zle vychádza. ZDP priamo nezakazuje odpisovať, ale presne určuje majetok, ktorý sa MUSÍ odpisovať aj pravidlá pre odpisovanie. A pretože sa k inému majetku ZDP nevyjdruje, neurčuje pravidlá, tak rešpektuje to, čo je v účtovníctve.

marjankaj
29.08.09, 09:39
nemám rada dlhé citácie, kto chce, prečíta si vyššie uvedeý príspevok.
Podľa mne ti to zle vychádza. ZDP priamo nezakazuje odpisovať, ale presne určuje majetok, ktorý sa MUSÍ odpisovať aj pravidlá pre odpisovanie. A pretože sa k inému majetku ZDP nevyjdruje, neurčuje pravidlá, tak rešpektuje to, čo je v účtovníctve.

A mohla by si uviesť podľa ktorého § to rešpektuje?
Ak sa jedná o odpisovaný majetok, tak sa má postupovať podľa §22 ods 1.
Postup pri odpisovaní hmotného majetku je určený v § 26 až 28 a nehmotného majetku v odseku 8, ak nejde o hmotný majetok a nehmotný majetok vylúčený z odpisovania podľa § 23.

Teda majetok by sa mal zaradiť do jednej zo skupín. Teda doba odpisovania je min 4 roky, ak sa nedá zaradiť podľa prílohy, tak v skupine 2 je doba odpisovania 6 rokov.
Podľa zákona o účtovníctve si môžem určiť dobu odpisovania napr. 13 mesiacov (to je viac ako jeden rok). A daňovo to mám odpisovať 6 rokov(alebo 4 roky)?

KEJKA
29.08.09, 12:29
zle položená otázka. ZDP nemá §§ o rešpektovaní..........
nepriamo to určuje §14 a následne §17-29. Sú obsiahle, nebudem citovať, v podstate definujú, ako sa daňovník "prepracuje" k základu dane. Východisko je VŽDY v účtovníctve - tam je to rešpektovanie účtovných nákladov a výnosov, ktoré sa upravujú v zmysle ZDP.
Drobný DM nepatrí medzi odpisovaný majetok, teda sa naň nevzťahuje povinnosť zaraďovať ho do nejakej skupiny v zmysle ZDP
a nie je ani vylúčený z odpisovania.
Čo nie je upravené v ZDP, to zostáva v nákladoch a výnosoch - teda zostáva súčasťou výsledku hospodárenia.

marjankaj
29.08.09, 13:41
zle položená otázka. ZDP nemá §§ o rešpektovaní..........
nepriamo to určuje §14 a následne §17-29. Sú obsiahle, nebudem citovať, v podstate definujú, ako sa daňovník "prepracuje" k základu dane. Nemusíš citovať iba napíš § a odsek, týkajúci sa odpisov.
Východisko je VŽDY v účtovníctve - tam je to rešpektovanie účtovných nákladov a výnosov, ktoré sa upravujú v zmysle ZDP.
Drobný DM nepatrí medzi odpisovaný majetok, teda sa naň nevzťahuje povinnosť zaraďovať ho do nejakej skupiny v zmysle ZDP súhlasím
a nie je ani vylúčený z odpisovania. Vylúčený uz odpisovania môže byť iba hmotný majetok, a tento to nie je podľa tohto zákona. Drobný DM sa neodpisuje, ide priamo do nákladov.
Čo nie je upravené v ZDP, to zostáva v nákladoch a výnosoch - teda zostáva súčasťou výsledku hospodárenia. V DPPO sa v riadkoch 150 a 250 uvádzjú rozdiely medzi účtovnými a daňovými odpismi.

V JÚ by som to dal priamo do nákladov v roku obstarania. Účtovne by som to odpisoval iba na inventárnych kartách. V PÚ by to malo byť inak? § 14 sa týka iba právnických osôb, ale §17-§29 sú spoločné pre fyziské aj právnické osoby. Takže tam by rozdiely byť nemali.

Stefan2005
29.08.09, 14:57
No ak nebolo zrušené "Usmernenie MFSR" ( Finančný spravodajca č. 2/2004) tak potom platí:

"Hmotný majetok ktorého ocenenie je 30 000 Sk a nižšie, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, zaradený do dlhodobého hmotného majetku, je aj po 31. decembri 2003 do daňových výdavkov zahrňovaný v súlade s účtovníctvom."

Predpokladám, že prechod na €, resp. zmena výšky ocenenia hmotného majetku nemá vplyv na toto usmernenie....

marjankaj
29.08.09, 15:47
No ak nebolo zrušené "Usmernenie MFSR" ( Finančný spravodajca č. 2/2004) tak potom platí:

"Hmotný majetok ktorého ocenenie je 30 000 Sk a nižšie, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, zaradený do dlhodobého hmotného majetku, je aj po 31. decembri 2003 do daňových výdavkov zahrňovaný v súlade s účtovníctvom."

Predpokladám, že prechod na €, resp. zmena výšky ocenenia hmotného majetku nemá vplyv na toto usmernenie....


Dobre si to "vyhrabal". Neviem, či to ešte platí, alebo to upravili.

Ale veľmi to nesedí s novým zákonom o dani z príjmov. Hoci aj to by sa dalo všelijako vysvetľovať. Tu nie je na výber. Nie je spomenutý §2i.

i) daňovým výdavkom výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve1) daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 alebo 14, ak tento zákon neustanovuje inak,
Ale v §52g je stanovené inak.


§ 52g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2009


(6) Pri hmotnom majetku, ktorého vstupná cena je 1 700 eur a menej, môže daňovník, ktorého zdaňovacie obdobie končí po 28. februári 2009, zahrnúť zostatkovú cenu v plnej výške do daňových výdavkov za zdaňovacie obdobie končiace v roku 2009 v daňovom priznaní podanom po 28. februári 2009 alebo pokračovať v začatom odpisovaní podľa § 27 alebo § 28.

KEJKA
29.08.09, 17:28
ale to prechodné ustanovenie sa netýka pôvodej témy. Rieši zvýšenie hranice odpisovaného majetku - upravuje pravidlá pre skôr obstaraný a doteraz odpisovaný majetok a aj to alternatívne.

marjankaj
29.08.09, 17:43
ale to prechodné ustanovenie sa netýka pôvodej témy. Rieši zvýšenie hranice odpisovaného majetku - upravuje pravidlá pre skôr obstaraný a doteraz odpisovaný majetok a aj to alternatívne.

Súhlasím.
Takže ak som v roku 2008 kúpil počítač napr. za 27000 Sk a stanovil som si účtovný odpis napr na 24 mesiacov, tak po 1.3.2008 dám zostatkovú cenu do nákladov alebo ho mám odpisovať naďalej podľa § 27 alebo § 28. Teda ešte 3 roky?(1.odpisová skupina)

KEJKA
29.08.09, 17:52
Súhlasím.
Takže ak som v roku 2008 kúpil počítač napr. za 27000 Sk a stanovil som si účtovný odpis napr na 24 mesiacov, tak po 1.3.2008 dám zostatkovú cenu do nákladov alebo ho mám odpisovať naďalej podľa § 27 alebo § 28. tada ešte 3 roky?(1.odpisová skupina)
tak to si ma zabil. Pikoška. Tadeto moje myšlienkové pochody nešli.
Ked sa tak nad tým zamýšľam aj v kontexte skôr uvedených mojich príspevkov, tak to prechodné ustanovenie sa tohto tvojho prípadu netýka.
Aj v roku 2008 šlo o drobný majetok, ktorý si začal odpisovať dobrovoľne - a tak pokračuješ.
Poznameávam, že aj účtovné odpisy - interný predpis sa môže prehodnotiť a upraviť so zreteľom na skutočné opotrebenie jedotlivých položiek majetku.

marjankaj
29.08.09, 17:55
tak to si ma zabil. Tak to som naozaj nechcel.:confused: Pikoška. Tadeto moje myšlienkové pochody nešli.
Ked sa tak nad tým zamýšľam aj v kontexte skôr uvedených mojich príspevkov, tak to prechodné ustanovenie sa tohto tvojho prípadu netýka.
Aj v roku 2008 šlo o drobný majetok, ktorý si začal odpisovať dobrovoľne - a tak pokračuješ.
Poznameávam, že aj účtovné odpisy - interný predpis sa môže prehodnotiť a upraviť so zreteľom na skutočné opotrebenie jedotlivých položiek majetku. To je pravda, ale účtovné odpisy teraz neriešime. Ide tu o daňové odpisy.

Práveže sa týka. 27000Sk je menej ako 1700 €.

§ 52g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2009

(6) Pri hmotnom majetku, ktorého vstupná cena je 1 700 eur a menej,

KEJKA
29.08.09, 18:09
už by som sa opakovala...... ale uznávam, je to o schopnosti si tento výklad obhájiť. Ja by som tou cestou nešla, ale to hovorím dnes. Možno o 2 mesiace sa prikloním k Tvojmu výkladu - má niečo do seba.
Vďaka za diskusiu a námet na premýšľanie.

marjankaj
29.08.09, 18:20
už by som sa opakovala...... ale uznávam, je to o schopnosti si tento výklad obhájiť. Ja by som tou cestou nešla, ale to hovorím dnes. Možno o 2 mesiace sa prikloním k Tvojmu výkladu - má niečo do seba.
Vďaka za diskusiu a námet na premýšľanie.

Aj ja ďakujem tebe. Asi by to chcelo, aby sa k tomu vyjadrili tí, ktorí to takto napísali (myslím zákony). Keď sa to šije horúcou ihlou, tak to nie vždy dobre dopadne. Prajem ti pekný večer.

Stefan2005
31.08.09, 16:29
Súhlasím.
Takže ak som v roku 2008 kúpil počítač napr. za 27000 Sk a stanovil som si účtovný odpis napr na 24 mesiacov, tak po 1.3.2008 dám zostatkovú cenu do nákladov alebo ho mám odpisovať naďalej podľa § 27 alebo § 28. Teda ešte 3 roky?(1.odpisová skupina)

... zamyslel som sa znova nad týmto príkladom. Myslím si, že pre tento prípad prechodné ustanovenie neplatí, teda už nemám možnosť voľby. Voľbu som mal v roku 2008, keď som kúpil PC za 27.000 Sk, a zvolil som odpisovanie, a nie jednorázový odpis. Tým som deklaroval, že daňový odpis budem uplatňovať vo výške účtovného odpisu. A prechodné ustanovenia ZoDP predsa na účtovné odpisy nemajú vplyv, tie pokračujú tak, ako boli stanovené (za predpokladu, že sa neprehodnotí odpisový plán). Takže do limitu 1.700 € môžem daňovú zostatkovú cenu uplatniť iba u majetku, ktorý som odpisoval podľa ustanovení ZoDP....

koňo
31.08.09, 18:53
Ja by som súhlasil s príspevkom marjankaj.
ZoDzP nepozná majetok do 1.700 eur a teda sa uzná účtovný odpis. V účtovníctve sa postupuje na báze mesačného odpisu (alebo napr. počtu vyrobených kusov, záleží na spôsobe použitia) a počtu mesiacov používania, ktoré si musí obhájiť daňovník.

Levizub
29.12.09, 10:05
Súhlasím.
Takže ak som v roku 2008 kúpil počítač napr. za 27000 Sk a stanovil som si účtovný odpis napr na 24 mesiacov, tak po 1.3.2008 dám zostatkovú cenu do nákladov alebo ho mám odpisovať naďalej podľa § 27 alebo § 28. Teda ešte 3 roky?(1.odpisová skupina)

Ja osobne si myslim, ze to prechodne ustanovenie sa tyka majetku nizsieho ako 1700 EUR, co je vlastne 51214,20 SKK, a teda podla mna sa tyka majetku ktory bol v odpisovani a jeho hodnota bola vyssia ako 30.000 Sk a teda sa musel odpisovat. Alebo potom tejto diskusii moc dobre nerozumiem.

Levizub
29.12.09, 10:09
A ako je to teda s tym drobnym hmotnym majetkom a odpisovanim? Kedze v tomto roku ma nasa firma vyssie naklady ako vynosy, je pre nas vyhodnejsie zaradit hmotny majetok s hodnotou nizsou ako ustanovuje zakon a s dobou pouzitelnosti viac ako 1 rok do majetku a nie do nakladov. Odpisy cim nizsie na tento rok, tym lepsie pre nas. Takze mozem si zvolit odpisovanie ako chcem, minimalne 2 roky? A rozpocitam si ich podla mesiacov? Poradi mi niekto?

Stefan2005
29.12.09, 10:34
Budem už konkrétny, citujem z Opatrenia Ministerstva finanií Slovenskej republiky z 12. marca 2009 č. MF/10531/2009-74 (Finančný spravodaj 5/2009):

(4) Dlhodobý hmotný majetok, vrátane technického zhodnotenia podľa § 32 ods. 2 písm. c), uvedený do užívania najneskôr 28.februára 2009, ktorého ocenenie sa rovná sume alebo je nižšie ako suma ustanovená osobitným predpisom9), sa považuje za dlhodobý hmotný majetok a pokračuje sa v jeho odpisovaní.

Teda pokračovanie v odpisovaní, možnosť voľby bola pri jeho zaradení ....

Stefan2005
29.12.09, 10:53
Takze mozem si zvolit odpisovanie ako chcem ANO, minimalne 2 roky MINIMALNE 1 ROK (13 MESIACOV) ? A rozpocitam si ich podla mesiacov? ANO

V texte...

marjankaj
28.01.10, 16:31
Budem už konkrétny, citujem z Opatrenia Ministerstva finanií Slovenskej republiky z 12. marca 2009 č. MF/10531/2009-74 (Finančný spravodaj 5/2009):

(4) Dlhodobý hmotný majetok, vrátane technického zhodnotenia podľa § 32 ods. 2 písm. c), uvedený do užívania najneskôr 28.februára 2009, ktorého ocenenie sa rovná sume alebo je nižšie ako suma ustanovená osobitným predpisom9), sa považuje za dlhodobý hmotný majetok a pokračuje sa v jeho odpisovaní.

Teda pokračovanie v odpisovaní, možnosť voľby bola pri jeho zaradení ....

Znovu som sa po čase dostal k tejto téme. Dosť sa tu zamieňajú účtovné odpisy s daňovými odpismi(a nielen tu ale aj v zákonoch).:confused:

Štefan to čo píšeš sa vzťahuje na účtovné odpisy v podvojnom účtovníctve.
Možno som mimo, ale mne to teraz vychádza tak, že daňové odpisy by sa mali pri hmotnom majetku §22 ods.1) ak je cena vyššia ako 996€. Inak by to malo ísť hneď celé do nákladov(v PÚ by sa to upravilo v daňovom priznaní). Pokiaľ ide o nehmotný majetok, ten by bol odpisovaný v podobne ale podľa §22 ods. 7) a 8)

Stefan2005
09.02.10, 15:59
Štefan to čo píšeš sa vzťahuje na účtovné odpisy v podvojnom účtovníctve.
Možno som mimo, ale mne to teraz vychádza tak, že daňové odpisy by sa mali pri hmotnom majetku §22 ods.1) ak je cena vyššia ako 996€. Inak by to malo ísť hneď celé do nákladov(v PÚ by sa to upravilo v daňovom priznaní). Pokiaľ ide o nehmotný majetok, ten by bol odpisovaný v podobne ale podľa §22 ods. 7) a 8)

Aj v jednoduchom účtovníctve sa pri odpisovaní postupuje podľa ZoDP, okrem prípadov, kedy sa daňové odpisy stanovujú podľa zákona o účtovníctve. Že je to možné, stojí aj v usmernení DRSR:

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/mp_uctzakon.pdf

kde na strane 3 sa píše:
11.V § 28 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Účtovná jednotka podľa § 9 ods. 2 účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva, si môže určiť v odpisovom pláne odpisy podľa osobitného predpisu,4) ak sú v tomto osobitnom predpise určené inak ako podľa tohto zákona.“.

Účtovné jednotky vymedzené v § 9 ods. 2 účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, môžu účtovné odpisy určiť vo výške daňových odpisov podľa zákona o dani z príjmov, okrem tých prípadov, ak sa daňové odpisy určujú podľa zákona o účtovníctve. Napr.: odpisy DNM (softvér atď.)

marjankaj
09.02.10, 19:54
Aj v jednoduchom účtovníctve sa pri odpisovaní postupuje podľa ZoDP, okrem prípadov, kedy sa daňové odpisy stanovujú podľa zákona o účtovníctve. Že je to možné, stojí aj v usmernení DRSR:

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/mp_uctzakon.pdf

kde na strane 3 sa píše:
11.V § 28 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
„Účtovná jednotka podľa § 9 ods. 2 účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva, si môže určiť v odpisovom pláne odpisy podľa osobitného predpisu,4) ak sú v tomto osobitnom predpise určené inak ako podľa tohto zákona.“.

Účtovné jednotky vymedzené v § 9 ods. 2 účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, môžu účtovné odpisy určiť vo výške daňových odpisov podľa zákona o dani z príjmov, okrem tých prípadov, ak sa daňové odpisy určujú podľa zákona o účtovníctve. Napr.: odpisy DNM (softvér atď.)

Štefan asi som sa zle vyjadril. Ja som teraz myslel iba na daňové odpisy.

kk11
25.10.12, 11:37
Prosím Vás a ako je to pri krádeži drobného hmotného majetku, ktorý je odpisovaný 2 roky? Je potrebné vrátiť celú DPH alebo len jej pomernú časť vzhľadom k odpisom?

Katka2
22.02.13, 08:39
Ahojte, je možné prerušiť aj odpisy drobného hmotného majetku? Ďakujem :)

Stefan2005
22.02.13, 14:17
Ahojte, je možné prerušiť aj odpisy drobného hmotného majetku? Ďakujem :)

... prerušiť možno iba daňové odpisy podľa zákona o dani z príjmov - účtovné odpisovanie je kontinuálne, bez prerušenia; pretože v prípade odpisovania drobného HM daňové vychádzajú z účtovných, tak mám zato, že nemožno prerušiť odpisy drobného hmotného majetku

KEJKA
22.02.13, 17:35
Ahojte, je možné prerušiť aj odpisy drobného hmotného majetku? Ďakujem :)
Prerusit nemozes ale mozes upravit odpisovy plan ak je na to dovod, napr. Minimalne vyuzivanie vo firme, zistene nižšie opotrebenie nez sa predpokladalo pri uvedení do užívania.

double
12.04.13, 11:46
Ahojte, je možné prerušiť aj odpisy drobného hmotného majetku? Ďakujem :)

Ja mám v smernici,ze danový odpis je 100% v roku zaradenia drobného hmotného majetoku teda do 1700EUR. Sprav si to aj ty a budeš mat po starostiach. Na margo toho či sa dá alebo nedá danovo odpísat drobný majetok v hodnote 100% v roku zaradenia som mal diskusiu aj s danovým poradcom aj s KPMG a nikto nenašiel zákonom stanovný dôvod prečo to tak nemôže byt.

KEJKA
12.04.13, 14:08
Ja mám v smernici,ze danový odpis je 100% v roku zaradenia drobného hmotného majetoku teda do 1700EUR. Sprav si to aj ty a budeš mat po starostiach. Na margo toho či sa dá alebo nedá danovo odpísat drobný majetok v hodnote 100% v roku zaradenia som mal diskusiu aj s danovým poradcom aj s KPMG a nikto nenašiel zákonom stanovný dôvod prečo to tak nemôže byt.veľmi pochybujem, že by KPMG nenašlo dôvod, ked je uvedený priamo v zákone a v Postupoch účtovania.
Prioritne zaradíš na základe svojho rozhodnutia drobný majetok do odpisovaného majetku, teda rozhodneš o tom, že jeho doba použiteľnosti je viac ako rok. Takže ak ho kupiš v priebehu roka 2013, tak do konca roka 2013 túto podmienku používania nesplníš a teda nie je dôvod na 100%-ný odpis. Aby si tú podmienku splnil, musí byť odpisovaný aspoň 13 mesiacov.
Následne - kedže ZDP takýto majetok nerieši, nemáš dôvod určovať DO, ktoré vlastne ako samostatné DO neexistujú (ľudovo povedané). Tak ako iný náklad, ktorý nie je limitovaný ZDP, aj takéto odpisy budú uznateľné v HV na r.100 bez potreby ďalšej úpravy.
Pokiaľ postupuješ podľa smernice, kde je určený 100%ný odpis pri zaradení do spotreby, porušuješ skôr postupy účtovania ako ZDP. Ovšem pri fakte, že účtovníctvo kontroluje DU=správca dane a môže za nedodržanie Postupov účtovania uložiť pokutu aj vo výške 3% brutto hodnoty majetku v Súvahe, nikomu takéto zbytočné porušovanie PU neodporúčam, práve naopak. Všeobecne sa stretávam, ako v priebehu rokov narastá snaha DU vydolovať čo najviac peňazí na pokutách, vy nie?

Zbytočné porušovanie je to preto, lebo takýto majetok sa dostane do nákladov bez odpisovania jednoduchým rozhodnutím, že ho firma za dlhodobý a teda odpisovateľný nepovažuje a zaúčtuje ho priamo do nákladov, resp. cez zásoby do nákladov /na základe smernice/. Ďalej ho eviduje len v operatívnej evodencii.

double
15.04.13, 08:13
Zbytočné porušovanie je to preto, lebo takýto majetok sa dostane do nákladov bez odpisovania jednoduchým rozhodnutím, že ho firma za dlhodobý a teda odpisovateľný nepovažuje a zaúčtuje ho priamo do nákladov, resp. cez zásoby do nákladov /na základe smernice/. Ďalej ho eviduje len v operatívnej evodencii.

dakujem za odpoved Kejka. Len este aby si ma chápala. Máme koncernovú smernicu(smernica platná pre všetky dcéry) kde je povedané aký majetok treba odpisovat a kolko rokov. Kde je uvedené ze za hmotny majetok na účely odpisovania sa považuje ten ktorého hodnota je nad 400EUR. Realne ,tento majetok napr tlačiaren používame 3 roky, čiže ak účtovný odpisový plán bude 3 roky z pohladu auditorov je to v poriadku. Sama hovoríš že ZDP nerieši DO drobného majetku. Preto mi to zrejme nikto nevytkol a možno aj pretože KPMG kontroluje postupy účtovania a podla nich to je v poriadku alebo to je nevýznamná položka. nenašli sme iné riešenie

KEJKA
15.04.13, 19:42
dakujem za odpoved Kejka. Len este aby si ma chápala. Máme koncernovú smernicu(smernica platná pre všetky dcéry) kde je povedané aký majetok treba odpisovat a kolko rokov. Kde je uvedené ze za hmotny majetok na účely odpisovania sa považuje ten ktorého hodnota je nad 400EUR. Realne ,tento majetok napr tlačiaren používame 3 roky, čiže ak účtovný odpisový plán bude 3 roky z pohladu auditorov je to v poriadku. Sama hovoríš že ZDP nerieši DO drobného majetku. Preto mi to zrejme nikto nevytkol a možno aj pretože KPMG kontroluje postupy účtovania a podla nich to je v poriadku alebo to je nevýznamná položka. nenašli sme iné riešeniesamozrejme , že je v poriadku ak napr. odpisuješ 3 roky tlačiareň v hodnote 450 EUR. Ale súčasne takýto odpis je aj daňový, aj ked to nikde neuvádzaš, lebo ZDP toto nerieši. proste bude to súčasťou r.100 bez ďalšej úpravy.