PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Vychovávateľky ŠKDPages : [1] 2

555555
11.02.10, 05:59
Dobrý deň.Chcela by som tak trochu rozdebatovať tému o našej práci, prípadne by sme si mohli navzájom radiť.Každá máme"more"skúseností a mohli by sme sa o ne deliť.Zaujíma ma viacero veci:
Ako vyberáte príspevky za ŠKD?Do koľkého v mesiaci+spôsob
Ako si plánujete činnosť? Na týždeň ?Na dva?
Ako riešite činnosť, keď vám každé dieťa odchádza v inom čase zo ŠKD?
Pozdravujem kolegov a kolegyne.

xixix
11.02.10, 16:53
Okrem ocenenia pripájam na diskusiu aj ďaľšiu tému : úväzky vyhovávateliek

555555
12.02.10, 06:20
Čo sa týka úväzkov, ešte stále platí 27 hod týždenný úväzok pre vychovávateľky.Stále neviem pochopiť"príslušné orgány",kvôli čomu majú učitelia 45 min.hodiny a v ŠKD je to 60 min. Tak isto sa v našom prípade zmenila jedna vec. Pri zastupovaní v škole sme doteraz prepočítavali 1 odučenú hodinu za 1,5 hodiny v družine. Súčasnosti je to 1:1.Nakoľko je prázdnin toľko, koľko je a dovolenky málo, je to pre nás nevýhodné. A ani učitelia sa netrhajú zastupovať v ŠKD.Veď tam sa ťahaá v kuse 4 hodiny bez prestávky. Ale veď to všetci dôverne poznáme.:)Iba pri dopĺňaní úväzku vyučovaním v škole je prepočet 2:3, t.j.za 2 odučené hodiny sa počítajú 3 družinárske. Má niekto iný názor, alebo skúsenosť ?Prajem pekný deň.:)

janamirka2
13.02.10, 08:25
Dobrý,chcem reagovať na Váš príspevok. Školné vyberám ja ako vych. a teraz už posielam poštou,lebo banky zvýšili poplatky /a o dosť./ Robíme si týždenné plány, a ten problém s odchádzajúcimi deťmi máme tak isto jedni idú na autobus o 13, potom 13.30 a ešte aj o 14,15 a medzitým aj rodičia vyberajú deti, takže zo záujmovou činnosťou je to ťažké, ale robím to s tými ktorí ostávajú, lebo u nás je prvoradá domáca úloha. Je to dosť ťažké, ale už som si zvykla.

ala12
14.02.10, 15:36
Mňa by zaujímalo, či aj v iných školách to pri zastupovaní bolo za 1 hodinu 1,5. Prečo to máte teraz 1:1? Ako a kde to je ošetrené zákonom? Ja si píšem za zatupovanie iba 1 hodinu, ale hovorili mi, že niekde to majú ako 1,5 hod.

janamirka2
14.02.10, 17:30
Aj u nás sa počíta 1 hod. za 1,5, ale neviem podľa akého zákona to je, ale je na to nejaký zákon

mia0
14.02.10, 20:50
Áno, bolo to 1:1,5...teraz platí toto:
v Nariadení vlády SR č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov sa ustanovuje v § 5 ods. 1, že základný úväzok vychovávateľa sa môže doplniť priamou vyučovacou činnosťou v škole, ak nie je možné splniť základný úväzok priamou výchovnou činnosťou v ŠKD. Dve hodiny vyučovacej činnosti v škole sa počítajú ako tri hodiny priamej výchovnej činnosti v ŠKD.
Ak vychovávateľ zastupuje na vyučovaní neprítomného učiteľa, vzťahujú sa na neho ustanovenia § 97 Zákonníka práce a § 19 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).
Z uvedeného vyplýva, že za zastupovanie neprítomného učiteľa prislúcha za každú jednu hodinu práce nadčas jedna hodina náhradného voľna, ak sa zamestnávateľ so zamestnancom nedohodli na finančnom ohodnotení podľa § 19 ods. 1 zákona.

julia2
16.02.10, 07:55
Tiež vyberám príspevky od rodičov za každý mesiac 2 euro, ale na niekt. školách rodičia poukazujú príspevok aj na pol roka a na účet školy.U nás je ešte doba ľadová..Mesiac čo mesiac chodím so sáčkoma zbieram drobné, potom musím vystaviť potvrdenky a peniaze so zoznamom žiakov odniesť na vedenie školy.Ale kam tie peniaze potom putujú, to vie len pán boh a naše vedenie.
Vyberám vždy do 10. v mesiaci vopred .
Úväzky si dopĺňame učením, za tri hod, kt, odučím na druhom stupni mám do úväzku 4,5.Za zastupovanie mám hodiny preplatené za 1-1.
Rodičia si deti vyzdvihujú nepravidelne, ako to komu vyhovuje a sčinnosťou to je fakt niekedy problém.

ala12
16.02.10, 16:13
Ja mám za zastupovanie náhradné voľno. Riaditeľ povedal, že preplatiť mi môže len keď je zastupovaný na PN. U nás ale na PN nechodia, iba výnimočne, každý má dosť NV. NV tiež nie je na zahodenie, ale keď je ho veľa zišlo by sa mi aj niečo preplatiť.

jamNicka
16.02.10, 20:13
aj na našej škole sa riadia zatiaľ tým, že odučená 1 hod. na dopĺňanie úväzku sa počíta ako 1,5 a zastupovať nás nedávajú, takže to neviem...
..a čo sa týka výberu poplatku za ŠKD - pripadám si ako žobrák, ktorý celý mesiac vypytuje poplatok, pretože do 15. dňa v mesiaci to musím odviesť, tak zaplatím zo svojho aj za tých, čo stále nemajú a potom si to pýtam....no pod úroveň...presne ako píše julia 2, u nás sa platí 5 Eur na mesiac, čo sa mi zdá dosť veľa,

jaros5
17.02.10, 10:05
Ja som platil minulý šk.rok za ŠKD - 1. dieťa 7 Eur, 2. dieťa 6 Eur;

555555
18.02.10, 05:52
Podávam návrh. Podľa:
245
ZÁKON
z 22. mája 2008
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou školského klubu
detí, ktorého zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej
správy v školstve, určí riaditeľ školského zariadenia
alebo riaditeľ školy, ak je školský klub detí jej súčasťou,
na jedného žiaka v sume neprevyšujúcej 7,5 %
sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa
osobitného predpisu.29) Tento príspevok sa uhrádza vopred
do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca,
ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa
príspevok uhrádza. Výška príspevku na úhradu zohľadňuje
náročnosť a druh klubovej alebo záujmovej
činnosti.
Takže do 10. v mesiaci vyberať, a potom odovzdať hospodárke alebo, komu treba a viac sa nestarať.Každého rodiča odkázať tam a hotovo. To nie je šikanovanie,ale nutnosť:)Čo vy na to?

jamNicka
18.02.10, 16:04
Takže do 10. v mesiaci vyberať, a potom odovzdať hospodárke alebo, komu treba a viac sa nestarať.Každého rodiča odkázať tam a hotovo. To nie je šikanovanie,ale nutnosť Čo vy na to?

Tak v tomto prípade by asi polovica detí nemala zaplatené aj celé mesiace a ja sa nemôžem ohrádzať tým, že dieťa bude vylúčené zo ŠKD, pretože by som najskôr prišla o prácu....ale ja som už viackrát hovorila, aby sa poplatok za ŠKD platil poštovou poukážkou, snáď je to také neuskutočniteľné?

janka1710
12.03.10, 17:50
Moje skúsenosti s vyberaním poplatkov sú podobné ako u ostatných....v minulom roku som vyberala každý mesiac ... kto nezaplatil platila som zo svojho a celý rok to išlo takto dookola.... Tohto roku som rodičov oboznámila hneď v prvý deň aký bude poplatok za ŠKD /1,66 € za mesiac/ a že polatok majú vyplatiť v septembri za prvý polrok sumu 8,30€ a za druhý polrok v mesiaci február tiež sumu 8,30€. Peniaze mi ešte stále nosia. Ja ho vyplácam každý mesiac do 10. v mesiaci, ale už nemusím zo svojho.:)
S uväzkom je to podobné ako u ostatných.

Učiteľka ZŠ
22.03.10, 15:22
Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako je to vlastne so zastupovaním v ŠKD. Ak zastupujem v čase od 11.10 hod. do 16.10 hod., koľko hodín nadčasu sa mi počíta? Kde to nájdem podložené? Ďakujem

pe.pe
22.03.10, 15:38
Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako je to vlastne so zastupovaním v ŠKD. Ak zastupujem v čase od 11.10 hod. do 16.10 hod., koľko hodín nadčasu sa mi počíta? Kde to nájdem podložené? Ďakujem

Ahoj,

hodina priamej výchovnej činnosti v ŠKD trvá 60 minút. Podľa Tvojho príkladu máš 5 hodín práce nadčas.

Zdroj: Nariadenie vlády 422/2009

http://www.zbierka.sk/Default.aspx?sid=15&PredpisID=209245&FileName=zz2009-00422-0209245&Rocnik=2009&AspxAutoDetectCookieSupport=1

Helga12
24.03.10, 20:52
Môže mi niekto povedať, aké min. vzdelanie musí mať pracovníčka v ŠKD.
Ďakujem.

zdenka131
25.03.10, 03:41
Môže mi niekto povedať, aké min. vzdelanie musí mať pracovníčka v ŠKD.
Ďakujem.

Želám pohodový deň. Pracovníčka v ŠKD musí mať v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. minimálne Úplné stredné odborné vzdelanie príslušného odboru.


Kvalifikačné predpoklady

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

1. v študijnom programe zameranom na prípravu vychovávateľov v študijnom odbore pedagogika
2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov,
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov alebo ich kombinácie
3. v študijnom odbore vychovávateľstvo alebo pedagogika – vychovávateľstvo
4. uvedené v častiach III, V, VII a VIII
5. v študijnom odbore psychológia alebo pedagogika (neučiteľské štúdium) bez doplňujúceho pedagogického štúdia
a špecializačné kvalifikačné štúdium v metodicko-pedagogických centrách; len v zariadeniach v pôsobnostiMinisterstva
práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky aj v študijnom odbore sociálna práca bez doplňujúceho
pedagogického štúdia a špecializačné kvalifikačné štúdium v metodicko-pedagogickom centre
6. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť (špeciálne školy)
7. v študijnom odbore vychovávateľstvo pre mládež (osoby) vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
8. v študijnom odbore pedagogika, špecializácia pedagogika voľného času (mimoškolská pedagogika)
9. v študijnom odbore vychovávateľstvo so špecializáciou pedagogika emocionálne a sociálne narušených
10. v študijnom odbore liečebná alebo špeciálna pedagogika
11. v študijnom odbore vychovávateľstvo všeobecné a špeciálne
12. v študijnom odbore pedagogika emocionálne a sociálne narušených
13. len v školskom klube detí – aj vysokoškolské vzdelanie v študijnom programe v študijnom odbore predškolská
a elementárna pedagogika
14. len v školskom internáte pri stredných školách – aj vysokoškolské vzdelanie neučiteľského smeru a doplnenie pedagogickej
spôsobilosti
15. len pre oblasť spoločenských vied v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru – spoločenskovedné
odbory (neučiteľské) a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie – spoločenskovedné
odbory vojenských vysokých škôl a doplňujúce pedagogické štúdium
16. len pre oblasť prírodných vied v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru – prírodovedné
odbory (neučiteľské) a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru zamerané
na chémiu, fyziku a iné im príbuzné študijné odbory a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské
vzdelanie – študijné odbory poľnohospodársko-lesnícke, veterinárne vedy a náuky a doplňujúce
pedagogické štúdium
17. len pre oblasť techniky v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru (neučiteľské) absolventov
fyzikálno-matematických predmetov prírodovedeckej fakulty a matematicko-fyzikálnej fakulty a doplňujúce
pedagogické štúdium alebo vysokoškolské vzdelanie technického smeru a doplňujúce pedagogické štúdium,
alebo vysokoškolské vzdelanie absolventov vojenských technických škôl a doplňujúce pedagogické štúdium
18. len pre oblasť telesnej výchovy, športu a turistiky v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie univerzitného
smeru (neučiteľské) – v študijnom odbore vedy o telesnej kultúre bez doplňujúceho pedagogického štúdia alebo vysokoškolské
vzdelanie absolventov vojenských vysokých škôl a doplňujúce pedagogické štúdium
19. len pre oblasť umenia v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie univerzitného smeru – študijné odbory
publicistika, knihovníctvo, vedecké informácie a vedy o umení a doplňujúce pedagogické štúdium alebo vysokoškolské
vzdelanie umeleckého smeru a doplňujúce pedagogické štúdium, alebo vysokoškolské vzdelanie technického
smeru – v študijnom odbore architektúra a doplňujúce pedagogické štúdium

B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

1. v študijnom programe vychovávateľstvo v študijnom odbore pedagogika
2. v študijnom programe v študijnom odbore učiteľstvo akademických predmetov, učiteľstvo profesijných predmetov,
učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov a ich kombinácie
3. len v školskom klube detí aj vysokoškolské vzdelanie v študijnom programe v študijnom odbore predškolská a elementárna
pedagogika
4. úplné stredné vzdelanie a 3-ročný bakalársky študijný program vychovávateľov detí a mládeže
5. úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru a bakalársky študijný program v odbore tvorivá
dramatika
6. úplné stredné vzdelanie a 3-ročný bakalársky študijný program – v študijnom odbore pedagogika voľného času
7. len pre oblasť spoločenských vied v centre voľného času úplné stredné vzdelanie požadovaného študijného odboru
a bakalársky študijný program v odbore tvorivá dramatika

D. Úplné stredné odborné vzdelanie

1. v odbore vzdelávania učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo alebo vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť,
alebo vychovávateľstvo v kombinácii s iným odborom vzdelávania
2. v študijnom odbore vychovávateľstvo
3. v študijnom odbore pedagogická škola
4. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a doplnková maturitná skúška v študijnom odbore vychovávateľstvo
5. v študijnom odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo
6. záverečná skúška v študijnom kurze pre vychovávateľov
7. záverečná skúška v študijnom kurze pre vychovávateľky v mimoškolských výchovných zariadeniach
8. záverečná skúška na bývalej vyššej sociálnej a sociálno-právnej škole
9. úplné stredné vzdelanie a špecializačné kvalifikačné štúdium pre vychovávateľov školských zariadení absolvované
v metodicko-pedagogickom centre skončené do 31. augusta 2010
10. úplné stredné vzdelanie a doplňujúce pedagogické štúdium
11. absolvovanie bývalej pedagogickej školy pre učiteľov národných škôl do roku 1961
12. úplné stredné vzdelanie a dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium na strednej pedagogickej škole
13. len pre oblasť umenia v centre voľného času úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné vzdelanie so zameraním
na kultúrno-výchovnú prácu a doplňujúce pedagogické štúdium
14. len pre oblasť telesnej výchovy, športu a turistiky v centre voľného času úplné stredné vzdelanie v oblasti telesnej
výchovy a doplňujúce pedagogické štúdium
Časť XIV. Vychovávateľ v školách a v školských zariadeniach pre žiakov
so zdravotným znevýhodnením

A. Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

1. požadované vzdelanie uvedené v časti XIII písm. A a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti v tých študijných
programoch, v ktorých nie je súčasťou študijného programu
2. v študijnom odbore liečebná pedagogika
3. v študijnom odbore sociálna práca a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a špeciálnopedagogickej spôsobilosti
4. v študijnom odbore sociálna pedagogika a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti
5. v študijnom odbore učiteľstvo pre školy pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, špecializácia liečebná pedagogika
– terapeutickovýchovný smer
6. v študijnom odbore vychovávateľstvo absolvované podľa predtým platných predpisov rozšírený o štúdium špeciálnej
pedagogiky
7. len pre špeciálne školy pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou študijný odbor logopédia
8. v študijnom odbore vychovávateľstvo absolvované do roku 1986
9. len v špeciálnych výchovných zariadeniach – študijný odbor psychológia alebo pedagogika (neučiteľské štúdium)
rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky bez doplňujúceho pedagogického štúdia
10. len v špeciálnych výchovných zariadeniach – študijný odbor učiteľstvo pre materské školy uvedené v časti I
písm. A rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky alebo liečebnej pedagogiky
11. len v špeciálnych výchovných zariadeniach – študijný odbor učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobačným
predmetom pedagogika, špecializácia sociálna pedagogika alebo predškolská pedagogika rozšírený o štúdium
špeciálnej pedagogiky alebo liečebnej pedagogiky
12. len v špeciálnych výchovných zariadeniach – študijný odbor pedagogika, špecializácia sociálna pedagogika alebo
predškolská pedagogika, alebo pedagogika voľného času rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky alebo liečebnej
pedagogiky
13. len v špeciálnych výchovných zariadeniach – študijný odbor pedagogika špecializácia sociálna pedagogika alebo
predškolská pedagogika v kombinácii s iným predmetom rozšírený o štúdium špeciálnej pedagogiky alebo liečebnej
pedagogiky

B. Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa

1. požadované vzdelanie uvedené v časti XIII písm. B a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti
2. v študijnom odbore sociálna práca a doplnenie pedagogickej spôsobilosti a špeciálnopedagogickej spôsobilosti
3. v študijnom odbore sociálna pedagogika a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti
4. úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného odboru a bakalársky študijný program v odbore tvorivá dramatika
a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti
5. úplné stredné odborné vzdelanie požadovaného odboru a 3-ročný bakalársky študijný program špeciálnej pedagogiky
na výchovu detí a mládeže na pedagogickej fakulte

D. Úplné stredné odborné vzdelanie

požadované vzdelanie uvedené v časti XIII písm. D a doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti

Sabadka
25.03.10, 06:50
Môže mi niekto povedať, aké min. vzdelanie musí mať pracovníčka v ŠKD.
Ďakujem.

Požadované kvalifikačné predpoklady všetkých pedagogických a odborných zamestnancov predpisuje vyhláška MŠ SR č. 437/2009 platná od 01.11.2009.

Lelinka59
27.03.10, 20:19
Prajem pekný deň milé kolegyne, ako to robíme u nás v ŠKD?
Poplatky v čiastke 5€ mesačne vyberáme vždy do 8. v mesiaci, som vedúca a mám 6.odd. ,takže tiež všetky chodíme s PVC vreckami a vyberáme a vyberáme, a aj tak každá z nás dopláca zo svojho, lebo niektorí rodičia nemajú čas ani peniaze. Potvrdenia nedávame, ale zaviedli sme si tabuľku, ktorú majú deti vlepenú do slovníčka a tam potvrdzujeme prevzatie a rodič podpisuje tiež, že peniažky poslal. Potom urobím sumár za celý ŠKD , pripravím aktuálne zoznamy detí - trojmo/1-mne, 1-vychov., 1- hospodárke/ za jednotl. mesiac a odovzdám za celý ŠKD hospodárke školy, ktorá ich odvádza na účet školy.
Čo sa týka plánovania, píšeme nové plány - doporučené MPC BA- vypracovávame ich na týždeň- sú veľmi obsiahle, skoro ako prípravy, ale zvykáme si.
Úväzky- hrôza, každý rok bojujem, ale celý úväzok mám jedine ja - aj to mám skrátený z dôvodu funkcie.Je to bieda, v ŠKD nie je možné naplniť celý úväzok = 27 hodín , iba výchovnou činnosťou. Teda aspoň u nás nie. Prevádzku máme ráno od 6.30 do 8.00 hod. a po vyučovaní od 11.40 do 16.00 hod. Záujmové krúžky máme od 15.OO hod. do 16- 16.30 ako ktorý a aj tak sa nedá naplniť úväzok. Škrt nám urobili tento rok aj triednické hodiny, ktoré nám zobrali nejaké tie hodinky. A krúžky učiteliek - to isté. Ale nepomôžeme si. A výuka na doplnenie- u nás naopak učiteľky si dopĺňajú úväzky v ŠKD.
No a najväčší problém, odchádzanie detí - každé v inom čase. Práve sme tento týždeň debatovali o tom aj s riaditeľkou, pretože nám tieto odchody veľmi narúšajú výchovnú činnosť. Je to veľký problém, ktorý by malo riešiť asi ministerstvo, lebo nie sme zaopatrovací ústav alebo MŠ , aby si rodičia mohli prísť pre deti kedykoľvek. Ak mám práve prípravu na vyučovanie a 5 x za činnosť sa mi otvoria dvere a rodičia prídu po deti, celá činnosť stráca zmysel, to isté platí aj pri súťažiach, či iných aktivitách, kedy sú deti vytrhnuté priamo z činnosti. Myslím si, že by to malo byť tak, aby rodičia chodili pre deti až po 15.00 hodine, kedy už gro našej činnosti prebehlo. Neviem či je to riešiteľné. Aj keď chápem aj rodičov, ja sa vždy snažím v 1. ročníku vysvetlovať a dohodnúť sa s nimi, aby nám činnosť nenarúšali,no nie vždy sa mi to darí. Je to ťažké. Teším sa na vaše skúsenosti kolegyne.

Lelinka59
27.03.10, 20:26
Zabudla som vám kolegyne oznámiť, teda tým, ktoré nemajú funkčné vzdelávanie , že MPC BA už má akreditáciu na funkčné vzdelávanie ved. ŠZ, ktoré sa začína v máji 2010. Treba si iba poslať prihlášku,ktorú si stiahnete z netu na stránke MPC BA - ale musí byť potvrdená riaditeľom školy.

Lelinka59
11.04.10, 21:14
Ahojte kolegyne, žiadna reakcia? Ako to robíte vy? Podeľte sa s nami o svoje dojmy, skúsenosti.

julia2
02.07.10, 18:47
Takisto úväzky nenaplníme výchovnou činnosťou,, ale dopĺňame úväzky vyučovaním výchovných predmetov,,,poplatok 2 eurá tiež nemožeme z rodičov dostať, tak ich vždy pošlem na riediteľstvo- nech si s tým vedenie dá prácu, lebo som na nich apelovala, že niesme v stredoveku, a chcem, aby rodičia zaplatili cez inetnetbanking, alebo poštovou poukážkou a nás z toho vynecchali.Veď nemám ani triednictvo, ani osobný, ani vedúcu nemáme a to každý mesiec len so sáčkom behám ako výberčí daní,, je to trápne.

flaniko
02.07.10, 19:53
veľmi dobrý nápad .........navzájom si vymieňať svoje názory a skúsenosti.........
veru-veru.......
u nás v škd hodina trvá 60 minút a vychováveteľky majú 27 hodín úväzku.....
u nás vychovávateľky sú nútené vyučovať výchovné predmety, aby mali " svojich 27 hodín"....................
u nás v škd deti nemôžeme nútiť na záujmovú činnosť.....
u nás v škd prvoradé sú domáce úlohy a nie voľnočasové aktivity.....
u nás v škd rodičia platia 4 € do 15. dňa v mesiaci......u nás sa to zbiera do krabičky a nie do sáčika :D.............
u nás v škd z toho vyplácajú platy a dostaneme každý rok na Vianoce aj nejaké hračky do škd............
u nás v škd rodič taktiež môže vyzdvihnúť dieťa hocikedy, ale u nás sú múdrejší, lebo vedia, že pred 14.30 hodinou ešte nie sú naučené a potom oni sa musia učiť s deťmi doma, takže deti začnú odchádzať len o 15.00.................
u nás v škd vychovávateľky majú o 100-150 € menej ako učitelia.....
u nás v škd chýbajú hračky, ležadlá ako aj iné pomôcky na rôzne činnosti.......
u nás škd - 1. oddiel je v 1. triede, kde sa predpoludní vyučuje..............
u nás v škd je tak, ako na ostatných školách...........ale vďaka nám, deti tam rady chodia..................AJ U VÁS? :)

adriasee
03.07.10, 14:02
Prosím o radu , som vychovávateľkou 23 rokov z toho na terajšom pracovisku 12 rokov.Do 30. júna som učila v malotriedke 10 hodín v trieda ,kde učila naša riaditeľka a ostatný úväzok bol v ŠKD./12hodín/Došla nová riaditeľka a všetko je ináč, som len vychovávateľka tak učiť nemám čo,- poprípadne výchovy/U nás sa veľmi nedá ani na pravo ani na ľavo,lebo sme len tri aj riaditeľkou a plátali môžem poveda,ť že dobre aj tak.Prosím poradte mi, kde nájdem pracovné povinnosti vychovávateľky ŠKD.Síce je leto a prázdniny, je mám hlavu v smútku a v žalúdku kame. Prosím poradte mi....................

adriasee
03.07.10, 14:12
Milé kolegyne,prosím poradte mi ,kde nájdem pracovnú náplň vychovávateľky ŠKD,/práva a povinnosti/ robím to 23 rokov ,až teraz začali problémy ,keď došla pani riaditeľka ktorá nikdy neučila na málotriedke a 5 rokov s ňou plátali diery na 3 školách.
Všetko je inak, a všetko je zlé čo sa doteraz robilo.Som z toho smutná, je leto a ja mám žalúdku kameň, čo bude v auguste.

janamirka2
04.07.10, 17:45
veľmi dobrý nápad .........navzájom si vymieňať svoje názory a skúsenosti.........
veru-veru.......
u nás v škd hodina trvá 60 minút a vychováveteľky majú 27 hodín úväzku.....
u nás vychovávateľky sú nútené vyučovať výchovné predmety, aby mali " svojich 27 hodín"....................
u nás v škd deti nemôžeme nútiť na záujmovú činnosť.....
u nás v škd prvoradé sú domáce úlohy a nie voľnočasové aktivity.....
u nás v škd rodičia platia 4 € do 15. dňa v mesiaci......u nás sa to zbiera do krabičky a nie do sáčika :D.............
u nás v škd z toho vyplácajú platy a dostaneme každý rok na Vianoce aj nejaké hračky do škd............
u nás v škd rodič taktiež môže vyzdvihnúť dieťa hocikedy, ale u nás sú múdrejší, lebo vedia, že pred 14.30 hodinou ešte nie sú naučené a potom oni sa musia učiť s deťmi doma, takže deti začnú odchádzať len o 15.00.................
u nás v škd vychovávateľky majú o 100-150 € menej ako učitelia.....
u nás v škd chýbajú hračky, ležadlá ako aj iné pomôcky na rôzne činnosti.......


unás škd - 1. oddiel je v 1. triede, kde sa predpoludní vyučuje..............
u nás v škd je tak, ako na ostatných školách...........ale vďaka nám, deti tam rady chodia..................AJ U VÁS? :)


Ahojte, u nás je to to isté okrem toho, že nedostávame hračky. Ja som nedostala hračky už 9 rokov, paráda sa takto robí, čo???

flaniko
06.07.10, 14:10
bohužiaľ...........na slovensku je výchova na takej nízkej úrovni..............
niekedy mi práca v škd skôr pripomína prácu v útulku.....postrážiť deti, mať hotové domáce úlohy v biednych podmienkach a hotovo ..........hlavne, že výchovný plán máme ( na papieri ).............iný názor ? ? ?

adriasee
07.07.10, 05:44
Presne si to vystihla, aby rodičia mali čo najmenej práce, nech sú hotové úlohy, radšej by som tvorila, vymýšľala s deťmi.než to dril ovanie domácich úloh. Verím aj rodičom,že toho majú dosť, ale nech z rodičov sa nikto nehnevá, prváčik by sa mal učiť s mamou, to ide aj o ten čas s trávený s dieťaťom.Druhá strana mince,keď sa pýtajú tie neslávne príspevky, to je výhovoriek.Iks krát som dávala zo svojho a stalo sa mi, že mi to ani nevrátili.Moja chyba!
Prajem krásne prázdniny, oddýchnime si, neviem čo nás bude čakať v septembri. U nás nič moc, máme novú riaditeľku, ktorá za 5 minút zmietla všetko čo bolo dobré za 12 rokov.;):rolleyes:;)

555555
07.07.10, 10:12
A ešte byť stále milá,usmiata a vypočuť si každý deň od rodičov čo je nové...;)

flaniko
07.07.10, 10:59
áno, presne tak :)
a keď máš krásne biele zuby a nádherný úsmev tak ešte viac :D

flaniko
07.07.10, 11:03
Má niekto skúsenosti so súkromným klubom detí alebo so súkromným centrom voľného času?
Už dlho nad tým uvažujeme, ale nevieme ako na to a hlavne, ako sa dá z toho vyžiť.

adriasee
08.07.10, 04:35
Krásne usmiate ránko prajem, som veľmi rada ,že som naďabila na tútu stránku, hoci už mám len pár rokov do dôchodku chcela by som byť s deťmi.
Neviem ako u Vás, u nás teda ohodnotenie nulové od vtedy, čo patríme pod obec.Nedbali by keby sme boli aj sobotu a pre obec spravili obecného zabávača. Nemáme žiadne príplatky, ani hodnotenie od 2002, ani nič zo sociálneho fondu,obedy si platíme, tak ako žiaci na II.stupni.Hlavná vec, že majú plné ústa na začiatku roku o tom , aká je dôležitá výchova. aked sa pýtajú peniaze, je milion výhovoriek ako ,a prečo sa to nedá.Viem stonem na nesprávnom pleci, ale ma nadchla naša nová pani riaditeľka, s druhým slovom čo povedala ,že som len vychovávateľka...... ja som rada že som vychovávateľka.....:);):rolleyes:

flaniko
14.07.10, 12:22
Dobrý deň !
Absolvoval už niekto v škd komplexnú inšpekciu ?
Budúci školský rok asi ju budeme mať , no odkedy robím, zameriavali sa len na vyučovacie hodiny, o škd nemali vôbec záujem. ( Neviem, či je to dobré alebo zlé ). Zmenilo sa niečo ? A čo s novým výchovným programom škd ? :confused:

555555
14.07.10, 12:33
Zmenilo sa toho dosť.Len neviem,čo máš a čo nie.Výchovný program by už mal fugovať,aj keď si myslím,že ešte prebehne pár rokov,kým sa to všetko "doladí".Začni napr.dokumentáciou.Od prihlášky do škd,cez rozhodnutia o prijatí,osobné listy a tak.

flaniko
14.07.10, 15:17
Dokumentáciu sme vlani spravili : pomixovali sme tie najlepšie veci od iných škôl, dali sme programu názov a zosúladili sme to s výchovno-vzdelávacím plánom školy, ale............ koho sme sa pýtali, nikto nevedel, či je to tak dobre alebo nie, vlastne skoro každý opýtaný robil to isté.........niečo stiahol z internetu, dal mu názov a "svojráz" , ale veľkú zmenu to neprinieslo, všetko ide po starom......márne sme tam zapísali rôzne aktivity a činnosti, jednoducho to nestíhame.........rodičom, ba dokonca už aj deťom je prvoradé, aby mali domáce úlohy (lebo doma si s rodičmi úlohám nesadnú)...................proste škd funguje ako celodenná škola s popoludňajším vyučovaním.................

555555
15.07.10, 05:04
Už zasa máš pravdu.

flaniko
15.07.10, 07:01
a čo také metodické centrum pre škd? alebo aspoň nejaké prednášky ?..........alebo chcem príliš veľa?...............tam "hore" si vymyslia niečo a my s tým musíme začať niečo..............a to by mala byť reforma školstva?

xixix
22.07.10, 17:20
Hoci sú prázdniny,nedá mi pozrieť si, či nás niečo neprestalo trápiť,aj keď by sme mali regenerovať a postupne hľadať nové nápady a zosúlaďovať Výchovné programy s tým, čo sme pred rokom plánovali,čo sa nám podarilo,čo zmeniť,vylepšiť... Reagujem na predchádzajúci príspevok a chcem sa spýtať : ako ste prosím, milé kolegyne zaradené v MZ, keď ste v škole samé tak ako ja? Dlho som bola zaradená do MZ s učit. 1.4.- ale od roku 2008/keď tvorili školský program/ ma tam nezaradili a odvtedy, aj keď som sa domáhala informácii o zaradení do MZ na obvodnom/spoločnom pre viac obcí/ úrade, dostala som odpoveď, že z MŠ k práci ŠKD nemajú žiadne pokyny.! Ako je to s prácou MZ inde na malých školách? Prosím, ozvite sa,myslím, že spoločne nájdeme postup, ako tento stav zmeniť a upozorniť nato,že je tu skupina pedagógov,ktorá sa tiež podieľa na výchove detí a tiež si zaslúži trochu pozornosti od "vrchnosti"

flaniko
24.07.10, 11:40
každý zabúda na to, že základy sú najpodstatnejšie.......že výchova nie je vyučovanie........výchova je celoživotná, no vzdelávanie nemusí byť......
teraz je prvoradé vysokoškolské vzdelanie.......čo ich zaujímajú materské školy alebo základné školy a navyše ešte aj školské kluby a centrá voľného času ? že pribúdajú deti so špecifickými výchovno-vzdelávacími potrebami, rastie detská agresivita a kriminalita ? že deti -možno-budú ovládať 2 cudzie jazyky ale počítať do 100 sa nenaučia poriadne ? že budú posedávať pred počítačom, budú mať zdravotné problémy a nebudú mať rovesnícke vzťahy ? že už teraz sa nevedia pozdraviť, prosiť, odpustiť, pomáhať atď ?
S.O.S. CHÝBA VÝCHOVA ! ! !

555555
05.08.10, 04:26
Hoci sú prázdniny,nedá mi pozrieť si, či nás niečo neprestalo trápiť,aj keď by sme mali regenerovať a postupne hľadať nové nápady a zosúlaďovať Výchovné programy s tým, čo sme pred rokom plánovali,čo sa nám podarilo,čo zmeniť,vylepšiť... Reagujem na predchádzajúci príspevok a chcem sa spýtať : ako ste prosím, milé kolegyne zaradené v MZ, keď ste v škole samé tak ako ja? Dlho som bola zaradená do MZ s učit. 1.4.- ale od roku 2008/keď tvorili školský program/ ma tam nezaradili a odvtedy, aj keď som sa domáhala informácii o zaradení do MZ na obvodnom/spoločnom pre viac obcí/ úrade, dostala som odpoveď, že z MŠ k práci ŠKD nemajú žiadne pokyny.! Ako je to s prácou MZ inde na malých školách? Prosím, ozvite sa,myslím, že spoločne nájdeme postup, ako tento stav zmeniť a upozorniť nato,že je tu skupina pedagógov,ktorá sa tiež podieľa na výchove detí a tiež si zaslúži trochu pozornosti od "vrchnosti"Naše škd je zaradené v MZ l.stupňa.Sú tam učiteľky 1. -4. Funguje to dobre.Robíme s tými istými deťmi.Akcie si podelíme,aby sme nerobili 2x to isté.A riešime aj problémové deti,s ktorými sú učiteľky dopoludnia a my poobede.A k plánom asi toľko.Máme všetky oveľa viac"papierov"(a to napríklad ja nemusím).Minulý rok som vôbec nevedela čo vlastne od nás chcú.Teraz sa mi už(ako ja vravím)začína trochu vyjasnievať.Teda v tom,čo je tematický plán,čo plán na dva týždne, čo rámcový plán a tak.Veľmi mi pomohol kontakt na PadDr.Melcerovú a PadDr.Brhelovú,ktoré tvorili pokyny pri vypracovaní školských vých.programov.Keď niečo neviem,napíšem im a do 48 hod.mám odpoveď.Stručnú a jasnú.

flaniko
26.08.10, 17:23
Ako je to s dokumentáciou v škd v novom šk. roku ?
Dostali sme len triedne knihy a osobné listy.
Nebudú zápisné listy ani týždenné plány?

flaniko
27.08.10, 17:08
§ 114
Školský klub detí
(1) Školský klub detí zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej
škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich
prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase
školských prázdnin.
(2) Školský klub detí sa člení na oddelenia spravidla podľa veku detí, pričom ich počet v oddelení
je spravidla zhodný s počtom žiakov v príslušnej triede podľa § 29 ods. 5 najviac však 25; počet detí v
oddeleniach pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je rovnaký ako v triedach, v
ktorých sa vzdelávajú.
(3) Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského
klubu detí, ktorého zriaďovateľom je orgán miestnej štátnej správy v školstve, určí riaditeľ školského
zariadenia alebo riaditeľ školy, ak je školský klub detí jej súčasťou, na jedného žiaka v sume
neprevyšujúcej 7,5% sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu. 29)
Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza
kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Výška príspevku na úhradu zohľadňuje náročnosť
a druh klubovej alebo záujmovej činnosti.

galia
30.08.10, 13:35
poplatok vyberáme do 10.dňa v mesiaci - má sa platiť mesiac vopred. číslo účtu máme na internetovej stránke a dávame ho aj rodičom keď rozdávame rozhodnutie o prijatí dieťaťa do škd a taktiež papiere o výške poplatku dané zriaďovateľom.
-činnosť plánujeme na týždeň /vychádza z celoročného plánu škd a výchovno vzdelávacieho programu/
-deti púšťame len na základe písomnej žiadosti alebo ak rodič príde skôr - je to ako všade komplikované, pretože to narúša činnosti. ak ideme mimo areál - vychádzky, plaváreň, výstavy - deti ktoré majú skorší odchod dávame niektorej vychovávateľke, ktorá zostáva s oddelením v škole.
-úväzky si dopĺňame učením v prepočte 2:3
Stále je to vo vyhláške aj keď niektorí riaditelia škôl u nás oponovali, že je neplatná a nie sme na to kvalifikované.SME - je to aj v novej vyhláške.
Zdravím vychošky a pevné nervy, príjemných rodičov , deti - a chápavé vedenie školy pre šk. rok 2010/11

galia
30.08.10, 13:46
dopĺňanie úväzku ustanovuje: 422/2009 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. októbra 2009,
ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej
činnosti pedagogických zamestnancov

zastupovanie: je samozrejme 1:1. v prvom rade ho máme na náhradu prázdnin, keď odrobíme môžme si čerpať NV alebo si nechať hodiny preplatiť

Sabadka
31.08.10, 15:40
-úväzky si dopĺňame učením v prepočte 2:3
Stále je to vo vyhláške aj keď niektorí riaditelia škôl u nás oponovali, že je neplatná a nie sme na to kvalifikované.SME - je to aj v novej vyhláške.
Zdravím vychošky a pevné nervy, príjemných rodičov , deti - a chápavé vedenie školy pre šk. rok 2010/11

Trošku ťa poopravím. Ano ešte stále je vo vyhláške, že vychovávateľky si môžu dopĺňať úväzok vychovávateľa učením. Ale pri tomto dopĺňaní úvazku stále zostáva zaradenie ako vychovávateľ, pretože na výkon činnosti učiteľa nemá kvalifikáciu, pokiaľ nemá VŠ II. stupňa.
Takže napríklad ak by niekto chcel zastupovať napríklad učiteľa počas MD, RD alebo počas dlhodobej PN a má stredoškolské alebo VŠ vzdelanie I. stupňa, smer vychovávateľstvo, tak túto činnosť vykonávať nemôže, pretože nespĺňa zákldané kvalifikačné predpoklady.

galia
01.09.10, 06:19
Samozrejme, myslela som predsa dopĺňanie úväzku a suplovanie. na dlhodobé zastupovanie ( MD, dlhodobá PN)sa predsa robí nová PRACOVNÁ ZMLUVA.:)
môj odkaz bol smerovaný pre vychošky, ktorým nechcú umožniť doplniť si úväzok a krátia im ho. viď môj príspevok vyššie.

galia
01.09.10, 10:13
pre flaniko: http://www.djbad.sk/skola/10-11/zSKD.pdf - pozri sa sem. takto nejako to robíme aj my.na začiatku roka potrebuješ rozdať žiadosti a namiesto zápisného lístku sa rozdávajú takéto tlačivá. sú tam údaje, ktoré potrebuješ na vyplnenie osobného spisu dieťaťa

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Ministerstvo školstva SR, oddelenie škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín a vzdelávania rómskych komunít, ruší nasledovné tlačivá:*49 184 0 - Zápisný lístok žiaka (pre školské kluby detí)
Nahrádza ho novozavedené tlačivo 49 187 1

*49 185 1 - Rozvrh týždennej činnosti
Novozavedené:
Sklad. číslo
Názov tlačiva
49 187 1
Osobný spis žiaka pre školský klub detí
http://www.sevt.sk/skolstvo/

osobné listy sú platné počas celej dochádzky dieťaťa . teda spravidla 4 roky. tento rok sme konečne dostali tie dvojhárky - takže už len budeme dopisovať.
rozhodnutie o prijatí dieťaťa do škd - tiež platí 4 roky
výchovno - vzdelávací program . platný 4 roky
výchovno - vzdelávací plán a plán MZ 1 rok
týždenné plány zostávajú. bola som na metodickom centre bratislava a plány, kde sa uvádza aj cieľ a použité stratégie je len DOPORUČENÝ

ukážky správne a nesprávne vyplnenej dokumentácie útriedna kniha/nájdete na www.etllaciva.sk v položke školské kluby. problém je v tom, že tam treba heslo - ale to by malo vedenie školy mať a vytlačiť vám ukážku.

555555
01.09.10, 14:13
pre flaniko: http://www.djbad.sk/skola/10-11/zSKD.pdf - pozri sa sem. takto nejako to robíme aj my.na začiatku roka potrebuješ rozdať žiadosti a namiesto zápisného lístku sa rozdávajú takéto tlačivá. sú tam údaje, ktoré potrebuješ na vyplnenie osobného spisu dieťaťa

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Ministerstvo školstva SR, oddelenie škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín a vzdelávania rómskych komunít, ruší nasledovné tlačivá:*49 184 0 - Zápisný lístok žiaka (pre školské kluby detí)
Nahrádza ho novozavedené tlačivo 49 187 1

*49 185 1 - Rozvrh týždennej činnosti
Novozavedené:
Sklad. číslo
Názov tlačiva
49 187 1
Osobný spis žiaka pre školský klub detí
http://www.sevt.sk/skolstvo/

osobné listy sú platné počas celej dochádzky dieťaťa . teda spravidla 4 roky. tento rok sme konečne dostali tie dvojhárky - takže už len budeme dopisovať.
rozhodnutie o prijatí dieťaťa do škd - tiež platí 4 roky
výchovno - vzdelávací program . platný 4 roky
výchovno - vzdelávací plán a plán MZ 1 rok
týždenné plány zostávajú. bola som na metodickom centre bratislava a plány, kde sa uvádza aj cieľ a použité stratégie je len DOPORUČENÝ

ukážky správne a nesprávne vyplnenej dokumentácie útriedna kniha/nájdete na www.etllaciva.sk (http://www.etllaciva.sk) v položke školské kluby. problém je v tom, že tam treba heslo - ale to by malo vedenie školy mať a vytlačiť vám ukážku.
Osobné listy 4 roky?My vypisujeme každý rok nové.Na šk.rok je tam myslím si že len jedna kolónka.Vie niekto viac ?

galia
01.09.10, 16:02
asi máte len ten hárok A4 - to sme mali vlani. teraz je to dvojhárok, takže je tam 5x tabuľka "spôsob a hodina odchodu" a na zadnej strane sú poznámky. ušetrí to robotu - nemusíme to každý rok vypisovať a doplníme len tabuľku. a tak isto sa nemení počas celej dochádzky číslo dieťaťa./neviem presne ako sa to číslo volá, dajme tomu identifikačné/. pýtajte si tieto od vedenia, veď osobné listy /aspoň u nás/ vyplňujeme neskôr - až majú rodičia rozvrh na ZUŠ.pozriem ti zajtra číslo tlačiva, nemám to doma a napíšem ho sem.

555555
01.09.10, 17:58
Toto je jednaz "vydarených" správ v dnešný deň.Super.Pomohlo.Vďaka

flaniko
01.09.10, 18:59
ako to písala galia: vlani iba hárok A4, teraz dvojhárok A4 - na každý rok dochádzky do škd + triedna kniha ...my máme zatiaľ toľko.....

galia
02.09.10, 13:41
osobný spis dieťaťa v škd - ten na 4 roky , dvojhárok - 49 187 1 ševt III/2010
prvá strana - por. číslo spisu, meno, rč , údaje, bydlisko a pod.

dvojstrana - 6 tabuliek na dochádzku , teda na 6 školských rokov

zadná strana dvojhárku - záznamy a poznámky + podpis vychovávateľa zase na 6 rokov

/neviem prečo 6, keď platnosť je 4 roky, ale to je jedno, nemusím každý rok vypisovať prvú stranu, budem už len doplňovať dochádzku/

555555
03.09.10, 05:49
osobný spis dieťaťa v škd - ten na 4 roky , dvojhárok - 49 187 1 ševt III/2010
prvá strana - por. číslo spisu, meno, rč , údaje, bydlisko a pod.

dvojstrana - 6 tabuliek na dochádzku , teda na 6 školských rokov

zadná strana dvojhárku - záznamy a poznámky + podpis vychovávateľa zase na 6 rokov

/neviem prečo 6, keď platnosť je 4 roky, ale to je jedno, nemusím každý rok vypisovať prvú stranu, budem už len doplňovať dochádzku/

Super a vďaka.Portál porada nemá chybu.Je "akčný" a naše vedenie len pozerá,:eek:odkiaľ mám tie presné ,rýchle a úžasné info.

flaniko
07.09.10, 16:20
ako máme viesť triedne knihy, keď........jedno oddelenie funguje od 12.35 do 14.35 ( 3. a 4. roč.)a druhé od 11.50 do 16.00 ( 1. a 2.roč.)......v tom prvom oddelení "stíhajú" akurát rekreačnú činnosť a prípravu na vyučovanie, príp. v piatok -keď nemajú prípravu na vyučovanie-aj nejakú záujmovú činnosť.....po 14.35 oddelenia sú spojené-čiže deti z prvého oddelenia sa presúvajú do druhého oddelenia-, lebo veľa detí odchádza na krúžky alebo domov......

555555
07.09.10, 16:42
ako máme viesť triedne knihy, keď........jedno oddelenie funguje od 12.35 do 14.35 ( 3. a 4. roč.)a druhé od 11.50 do 16.00 ( 1. a 2.roč.)......v tom prvom oddelení "stíhajú" akurát rekreačnú činnosť a prípravu na vyučovanie, príp. v piatok -keď nemajú prípravu na vyučovanie-aj nejakú záujmovú činnosť.....po 14.35 oddelenia sú spojené-čiže deti z prvého oddelenia sa presúvajú do druhého oddelenia-, lebo veľa detí odchádza na krúžky alebo domov......
Asi tak.Nerobím prvý rok a robím to takto:Máme v troch oddeleniach okolo 70 detí.Tiež máme 2 vych.naplno a jednu na pol úväzku.Keď tá odíde tak sa oddelenia zlučujú.Deti nám chodia asi na 3 x.Skôr ma to trápilo ,že ako stíhať všetky výchovy,ale robím to tak,že si urobím plán na dva týždne(ako sa aj patrí) a ten potom dodržujem .Keď dieťa odchádza skoro,tak samozrejme sa ani nezúčastní na tvorivých veciach,iba napr.na oddychovke.Ale to nie je moja starosť.Odíde,odíde.Deti,ktoré zostanú robia všetko čo je v pláne.Ak si rodič želá,aby jeho dieťa"niečo po sebe videlo",nechá ho v škd dlhšie.Takto to robíme my.A rodičia nemajú s tým problém.Do triednej knihy oddelenia vych,ktorá je na pol úväzku sa píše iba to čo s deťmi reálne robila.Potom sa oddelenia zlučujú a ja si napíšem tiež to,čo s nimi reálne robím.Asi takto to funguje.Zatiaľ sme s tým problém nemali.

mia0
07.09.10, 18:22
pre flaniko: http://www.djbad.sk/skola/10-11/zSKD.pdf - pozri sa sem. takto nejako to robíme aj my.na začiatku roka potrebuješ rozdať žiadosti a namiesto zápisného lístku sa rozdávajú takéto tlačivá. sú tam údaje, ktoré potrebuješ na vyplnenie osobného spisu dieťaťa

V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Ministerstvo školstva SR, oddelenie škôl s vyučovacím jazykom národnostných menšín a vzdelávania rómskych komunít, ruší nasledovné tlačivá:*49 184 0 - Zápisný lístok žiaka (pre školské kluby detí)
Nahrádza ho novozavedené tlačivo 49 187 1

*49 185 1 - Rozvrh týždennej činnosti
Novozavedené:
Sklad. číslo
Názov tlačiva
49 187 1
Osobný spis žiaka pre školský klub detí
http://www.sevt.sk/skolstvo/

osobné listy sú platné počas celej dochádzky dieťaťa . teda spravidla 4 roky. tento rok sme konečne dostali tie dvojhárky - takže už len budeme dopisovať.
rozhodnutie o prijatí dieťaťa do škd - tiež platí 4 roky
výchovno - vzdelávací program . platný 4 roky
výchovno - vzdelávací plán a plán MZ 1 rok
týždenné plány zostávajú. bola som na metodickom centre bratislava a plány, kde sa uvádza aj cieľ a použité stratégie je len DOPORUČENÝ

ukážky správne a nesprávne vyplnenej dokumentácie útriedna kniha/nájdete na www.etllaciva.sk (http://www.etllaciva.sk) v položke školské kluby. problém je v tom, že tam treba heslo - ale to by malo vedenie školy mať a vytlačiť vám ukážku.

Kde prosím presne nájdem tie ukážky vyplnenia dokumentácie? V položke školské kluby to nie je. Ďakujem.

flaniko
07.09.10, 18:32
ďakujem.....ešte jedna otázka.....kde "evidujete deti", ktoré prichádzajú z 1. oddelenia do toho spojeného oddelenia (vlastne to je 2.oddelenie)? iba v tr. knihe 1. oddelenia alebo aj v tr. knihe 2. oddelenia? (veď ony sú aj tu aj tam).....alebo máme urobiť nejakú stopu tomu "vandrovníctvu" v poznámkach?...

555555
08.09.10, 06:03
ďakujem.....ešte jedna otázka.....kde "evidujete deti", ktoré prichádzajú z 1. oddelenia do toho spojeného oddelenia (vlastne to je 2.oddelenie)? iba v tr. knihe 1. oddelenia alebo aj v tr. knihe 2. oddelenia? (veď ony sú aj tu aj tam).....alebo máme urobiť nejakú stopu tomu "vandrovníctvu" v poznámkach?...
aké evidovanie myslíš?Keď si ich zapíše vych.do triednej knihy ktorú má ako chýbajúce dieťa,tak pri zlúčení oddelení už nezapisujem nič.Alebo si myslela niečo iné ?A ešte používame takú fajn vec-v tabuľke na obyčajnom papieri máme všetky vychovávateľky celý klub menovite a kolonky kedy dieťa odchádza ,s kým a či sa má v klube prezliekať keď ide von.Je to osvedčené už pár rokov najmä keď niektorá z nás chýba.

galia
08.09.10, 06:03
pre mia: že je to v položke školské kluby nám povedali na školení v bratislave. ja som sa tam nedostala a do dnešného dňa som to nevidela. /písala som na mail - poslali mi takéto pokyny. fakt to tam bolo-dala mi to prefotené cez obrazovku, ale bolo to malé nič nebolo vidno, bol tam aj postup ako sa do toho dostať/ibaže to chce prihlasovacie údaje. tie má u nás vedenie, tiež už pol roka čakám, že nám to vytlačia. zatiaľ ideme len podľa toho, čo som priniesla z mc - v triednej knihe: mesiac písať slovom, zložky - oblasti, malými písmenami napr:
b, pracovno-technická: Origami / uvádzať pre oba ročníky
c, príprava na vyučovanie:
ústna príprava DH Reťaz 1. ročník vypracovanie Dú
DH Poštár 2. ročník

takže pri heterogénnych oddeleniach uvádzať pre oba ročníky aj oblasť /už nie činnosť/ ah prípravu na vyučovanie. tá má byť rozdelená na ústnu aj písomnú./strany a cvičenia sa nezapisujú: napr. 3.roč.M PZ 12/5,6/
oponovali sme, že všetko tam nezapíšeme. povedali, že dobre.ak sa nedá tak nič. do písomnej píšem : vypracovanie a kontrola dú. ústnu dávam DH.resp. precvičovanie v www.skolahrou.sk - tam sa testujeme a ústne to rozoberieme. je jasné, že podľa toho koľko mám času. vieme, že občas ledva stihneme vysvetliť a napísať úlohy pri zmiešaných odd.
to je všetko čo viem. čakám. možno sa dočkám. :)

555555
08.09.10, 06:06
pre mia: že je to v položke školské kluby nám povedali na školení v bratislave. ja som sa tam nedostala a do dnešného dňa som to nevidela. /písala som na mail - poslali mi takéto pokyny. fakt to tam bolo-dala mi to prefotené cez obrazovku, ale bolo to malé nič nebolo vidno, bol tam aj postup ako sa do toho dostať/ibaže to chce prihlasovacie údaje. tie má u nás vedenie, tiež už pol roka čakám, že nám to vytlačia. zatiaľ ideme len podľa toho, čo som priniesla z mc - v triednej knihe: mesiac písať slovom, zložky - oblasti, malými písmenami napr:
b, pracovno-technická: Origami / uvádzať pre oba ročníky
c, príprava na vyučovanie:
ústna príprava DH Reťaz 1. ročník vypracovanie Dú
DH Poštár 2. ročník

takže pri heterogénnych oddeleniach uvádzať pre oba ročníky aj oblasť /už nie činnosť/ ah prípravu na vyučovanie. tá má byť rozdelená na ústnu aj písomnú./strany a cvičenia sa nezapisujú: napr. 3.roč.M PZ 12/5,6/
oponovali sme, že všetko tam nezapíšeme. povedali, že dobre.ak sa nedá tak nič. do písomnej píšem : vypracovanie a kontrola dú. ústnu dávam DH.resp. precvičovanie v www.skolahrou.sk (http://www.skolahrou.sk) - tam sa testujeme a ústne to rozoberieme. je jasné, že podľa toho koľko mám času. vieme, že občas ledva stihneme vysvetliť a napísať úlohy pri zmiešaných odd.
to je všetko čo viem. čakám. možno sa dočkám. :)
Ako prosím ťa mesiac písať slovom?V triednej knihe pri dátume?

flaniko
08.09.10, 16:06
my musíme triedne knihy písať dvojjazyčne, čiže máme ešte menej miesta na rozpisovanie oblastí........navyše som počula už aj to, že riaditeľstvo chcelo, aby sa tam písali aj metódy a formy činností, dokonca aj kompetencie, ktoré dieťa získa danou činnosťou............
my sme to robili doposiaľ tak: oblasti veľkým tlačeným písmom, činnosť malým písaným, žiadne ročníky......

flaniko
08.09.10, 16:16
aké evidovanie myslíš?Keď si ich zapíše vych.do triednej knihy ktorú má ako chýbajúce dieťa,tak pri zlúčení oddelení už nezapisujem nič.Alebo si myslela niečo iné ?A ešte používame takú fajn vec-v tabuľke na obyčajnom papieri máme všetky vychovávateľky celý klub menovite a kolonky kedy dieťa odchádza ,s kým a či sa má v klube prezliekať keď ide von.Je to osvedčené už pár rokov najmä keď niektorá z nás chýba.

odchod detí aj my máme vyvesené v každom oddelení.......teraz, na začiatku šk. roka to mám ako najdôležitejšiu dokumentáciu.......

pod "evidovaním" prichádzajúcich detí som myslela na tie deti, ktoré ku mne prichádzajú po 14.35 z 1.oddelenia.....či aj ich musím zapísať do zoznamu detí na začiatku triednej knihy.....veď do 16.00 sú v 2. oddelení a zúčastnia sa na "našich" (2. oddelenie) činnostiach............

galia
09.09.10, 05:31
pre 5555..: ten mesiac slovom len hore. inak normálne./dúfam, že nebude nejaká zmena - napr. arabské za rímske...to sú tak "dôležité veci"/ čo sa týka dvojjazyčnosti neviem, nás na tom školení bolo asi 100 a bol to bratislavský kraj a trnavský. na to sa nepýtal nikto. pani z ministerstva /tá hovorila o zákonoch - počty detí, dopĺňanie úväzkov a z mc hovorili a premietali veci ohľadne dokumentácie a tvorby výchovných programov.kde sa robia chyby a tak... určite sa tam nepíšu kompetencie ani stratégie. len názov oblasti /po starom činnosti, zložky/ a názov aktivity. ja rozmýšlam, že skúsim ich pozvať sem, nech to urobia pre celý okres. ...myslím, že metodické centrá v kraji by to mali robiť pretože informovanosť je hrozná. oni tvrdia, že posielajú pozvánky ale ako som zažila ja - k nám nič neprišlo. dala mi vedieť kamoška z inej školy. myslím, že tak je to aj u vás.pritom by stačilo, keby poslali ponuku školení a jedna za školu ide a na mz informuje ostatné. ibaže takto... baby čo tam neboli nemajú šancu.tu si čo to povieme a poradíme ale takéto veci by mali byť sprístupnené.
PS: čo sa týka detí ktoré prichádzajú z oddelenia , ktoré končí skôr robíme to ako 5555.. nie je to povinné, ale tiež sa nám to osvedčilo.každé oddelenie má zoznam detí, na každý deň spôsob odchodu a na aké krúžky atď. je to robota navyše ale uľahčí to prácu aj pri zastupovaní učiteľkami - TK sa mi zdá v tomto neprehľadná.

janamirka2
09.09.10, 05:47
Ahojte, ja by som sa chcela opýtať čo máte okrem os. spisov, triednej knihy, žiadosti o prijatie? Či oíšete týždenné plány, alebo niečo iné. Lebo som počul, že na niektorých školách je aj mesačný plán/ čo je podľa mňa blbosť - je to len viac papierovania/

555555
09.09.10, 05:59
Ahojte, ja by som sa chcela opýtať čo máte okrem os. spisov, triednej knihy, žiadosti o prijatie? Či píšete týždenné plány, alebo niečo iné. Lebo som počul, že na niektorých školách je aj mesačný plán/ čo je podľa mňa blbosť - je to len viac papierovania/Na školení p.Brhelová a Melcerová hovorili o týždenných plánoch,ale doporučili nám dvojtýždenné.Mesiac na plánovanie je veľa a mesačný plán už ako pojem myslím že ani neexistuje.

janamirka2
09.09.10, 06:42
Ďakujem, a tie tlačivá na týždenné plány sú tie isté?

flaniko
09.09.10, 16:28
my a ani ostatné školy v okolí sme nedostali žiadne tlačivá na týždenné plány........vraj sa zrušili, lebo škd už majú na výber, či budú písať týždenné alebo dvojtýždenné plány...... my sme ich "vyrobili" samy a tie budeme kopírovať......

mia0
09.09.10, 17:00
Všetky platné aktuálne tlačivá aj žiadosti možno nájsť " v etlačivách" v položke školské kluby detí, vedenie by malo mať grid kartu s kódmi na vstup a odtiaľ by to mali a mohli vytiahnuť a vytlačiť.

flaniko
10.09.10, 15:08
Vedel by niekto poradiť, na koho sa máme obrátiť v trnavskom kraji, keď chceme organizovať -požiadať o organizáciu-odborno-pracovného seminára pre peg. zamestnancov v škd?
Ďakujem.

xixix
10.09.10, 15:28
Každý zriaďovateľ má zriadený obvodný školský úrad. Aj menšie obce sa združujú a majú vytvorený spoločný školský úrad. Vo väčších mestách sídlia na mestských úradoch aj školské úrady/oddelenia/ - tie majú plniť aj funkcie o ktoré máte záujem.

galia
10.09.10, 16:33
http://www.mpc-edu.sk/kontakty/trnava - zdá sa mi, že aj p. gubrická nám prednášala.
veľmi ochotná bola aj p. brhelová - tá mi tiež niečo posielala emailom keď som potrebovala - brhelka@centrum.sk. ďalší kontakt paedr melcerová - eva.melcerova@minedu.sk /kontakty mám zo školenia/
v bratislave je mgr. šidlíková na mpc - inak súhlasím s xixix - mal by to zariadiť pracovník školského úradu.
*49 185 1 - Rozvrh týždennej činnosti, alebo 49 187 1 - Rozvrh týždennej činnosti /mne sa to zdá cca rovnaké, neviem ktorý máme teraz/- treba objednať. dvojtýždenný je len DOPORUČENÝ

mia0
10.09.10, 18:49
49 187 1 je osobný spis dieťaťa a nahrádza zápisný lístok, nie je to tlačivo plánu.

flaniko
10.09.10, 20:38
aj ja súhlasím s tým,že organizovanie prednášok, seminárov atď. by mali robiť pracovníci školského úradu, ibaže -česť výnimkám - u nás sa zabúda na škd, cvč......pre mš a zš áno, ale tých 10 rokov, čo v školstve robím, ani raz sme nedostali oznámenie alebo pozvánku od mc na nejaký seminár...........

xixix
11.09.10, 06:30
Zdá sa mi ,že je to tak vo väčšine okresov. A práve teraz je možno ten správny čas, dotazom na nové vedenie MŠ/neviem, či p. Melcerová je ešte tam/ požadovať takéto stretnutia aj pre túto skupinu ped, zam./uložiť to ako povinnosť pracovníkom šk, uradov/Neodpustím si poznámku - nebolo nad školské správy!

galia
11.09.10, 10:57
pre flaniko: v pondelok ti oskenujem plán a pošlem ti ho e-mailom.
. na MŠ je štátna tajomníčka mgr bibiana obrinčáková - ale tam sme príliš nepochodili...inak má na starosti sekciu školských zariadení p.kovaľová a mgr moyzešová.
-mimochodom od prázdnin čakám odpoveď z mpc trnava - ale asi budem telefonovať.inak nič nevybavím.

galia
11.09.10, 11:11
ja tak trochu odbočím: surfujem tu po www.zborovna.sk - je tam kopec vecí, ktoré sa zídu /rozpracované aj s metodikami - pre škd, didaktické hry, hádanky, výtvarná, divadielko, pracovné...-námety/ ak tam niektorá náhodou prispievate tak VĎAKA a kto to nepoznáte tak tam mrknite. teším sa, že niečo také sa urobilo, lebo mám nejaký kreatívny deficit - z tých legislatívnych septembrových záležitostí. login a heslo mi dali v škole.

flaniko
11.09.10, 17:23
áno, viem o zborovni, no keď škola zatiaľ nepredplatila jej služby, tak nemôžeme mať prístup ani k veciam, ktoré sa tam objavujú.......ale aspoň už nám sľúbili, že nejaké riešenie nájdu..........avšak ja stále trvám na tom, že treba prednášky a semináre......

galia
13.09.10, 06:34
jasné, že treba prednášky a semináre. mne sa páčilo aj keď bývali otvorené hodiny - aspoň sme sa v okrese vychošky stretli a povymieňali si skúsenosti.chyba je, že zrušili okresné metodičky.pýtala som sa aj na nové metodiky: veď naposledy boli vydané myslím v 1985. bolo nám povedané, že sa máme dať dokopy a niečo urobiť.tak aspoň vďaka za "zborovňu" - niečo tam vždy nájdem. pekne spracované to má sabol a kolektív.škoda, že vám to nepredplatili je tam námetov celý kopec. u nás to využívajú učitelia aj my.

galia
14.09.10, 14:35
posielam tlačivo: rozvrh týždennej činnosti - plán.snáď pomôže.

flaniko
14.09.10, 16:29
ďakujem......takže to je oficiálne tlačivo na týždenný plán v škd?
ja som jedno "vyrobila" po svojom.......síce je to dvojjazyčný plán-my to musíme mať tak, no uľahčila som svoju robotu s vypísaním odpočinkovej a rekreačnej činnosti len vo všeobecnosti -do triednej knihy by som však písala to, čo sa realizovalo v skutočnosti.......nemohla by som to robiť takto?.....musí byť ten oficiálny rozvrh týždennej činnosti?

mia0
14.09.10, 20:11
ďakujem......takže to je oficiálne tlačivo na týždenný plán v škd?
ja som jedno "vyrobila" po svojom.......síce je to dvojjazyčný plán-my to musíme mať tak, no uľahčila som svoju robotu s vypísaním odpočinkovej a rekreačnej činnosti len vo všeobecnosti -do triednej knihy by som však písala to, čo sa realizovalo v skutočnosti.......nemohla by som to robiť takto?.....musí byť ten oficiálny rozvrh týždennej činnosti?

Podľa mňa je toto časový harmonogram týždennej činnosti (bývalá skladba). nezabudni, že podľa týždenného plánu vypisuješ triednu knihu....môj názor.

galia
15.09.10, 07:04
49 185 1 eIII/2010 je oficiálne tlačivo- to čo som dala - ale tiež sme mali zmätok z toho názvu. na školení sme sa pýtali či môžme pužívať tieto a nie tie nové /veď neboli v ponuke/, povedali, že tieto. ako rozvrh používame vlastné tlačivo, tak ako dala flaniko akurát musí byť presne uvedené v TOV: pondelok: športová , utorok : prírodovedná atď. a tak to zostáva po celý šk. rok. + ešte musím urobiť v prípade 4. vyučovacích, v prípade 5 vyučovacích a 6. vyučovacích hodín. /šialené keď majú tretiaci ísť na obed po 14 hod- neviem kde je psychohygiena a čo by na to povedal psychológ/. ak to stihnem, pridám aj tie nové tlkačivá z mpc - kde máš písať aj použitú stratégiu. no poviem vám...je to ako polovičné prípravy.nedostanete sa niekto k tomu vypisovaniu triednej knihy? /z e-tlačív/ ak by vám to vedenie vytlačilo bolo by fajn ak by ste to sem hodili.

mia0
15.09.10, 07:46
galia, ja som bola v tých e-tlačivách pozerať osobne, ale nenašla som tam nič.
My máme časový harmonogram tak, ako má byť, podľa psychohygieny - TOV zaradené až po príprave na vyučovanie, ale keby som to tak robila, mám málo detí. Robím tak ako stíham, vzhľadom na to, že máme heterogénnne oddelenia. Nerobím žiadne kombinácie po 4., 5. 6. vyuč. hodine, podľa mňa to nemá zmysel - to vie každý. Od Vás to tak vyžaduje vedenie?

kilala
15.09.10, 09:29
Dobrý deň. prosím Vás je možné aby vychovávateľka Školského klubu detí, ktorá má stredoškolské vzdelanie plne zastupovala resp. suplovala učiteľku základnej školy na odbornom predmete. V našej škole sa to pravidelne robí. Nestanovujú sa tu určité kvalifikačné predpoklady?

ďakuje za odpoveď

MAMIKD
15.09.10, 16:43
Zdravím všetky vychovávateľky!
Chcela by som sa opýtať v akom rozsahu ste vypracovali plány práce pre ŠKD, a čo všetko ste v nich uvádzali, lebo ja už som z nového výchovného programu chorá. Veľmi pekne vám všetkým ďakujem.

555555
16.09.10, 04:31
Dobrý deň. prosím Vás je možné aby vychovávateľka Školského klubu detí, ktorá má stredoškolské vzdelanie plne zastupovala resp. suplovala učiteľku základnej školy na odbornom predmete. V našej škole sa to pravidelne robí. Nestanovujú sa tu určité kvalifikačné predpoklady?

ďakuje za odpoveď
Aký je na to zákon, to netuším.Ale z vlastnej skúsenosti.Chodím ako vychovávateľka zastupovať často.napr.matematiku na 2.st.Pre zastup. sa na hodinu pripravím podľa podkladov vyučujúceho učiteľa.A keďže s matemat.nemám problém,myslím si,že hodina je zastúpená adekvátne.Veď vychovávateľky lepia často PN učiteľov a pod.Je to môj názor. Asi tak.:)

flaniko
16.09.10, 05:56
súhlasím.....zákon hovorí, že by sme nemohli, ale.........my sme malá škola 1.-4. ročník, kto by išiel?.......spájať triedy by bolo možné- niekedy sme na to aj nútené, keď nás viac "vypadne" naraz, ale osobne si myslím, že keď vychovávateľka sa pripraví na tú hodinu, zvládne to-niekedy možno aj lepšie ako samotný učiteľ......ja tiež chodím zastupovať a nemám s tým problém.....

janamirka2
16.09.10, 06:25
u nás je to tak isto, akurát v posledných rokoch nám nedávajú zastupovať na 5-9, iba na 1-4, že vraj by sme to "nezvládli".

galia
17.09.10, 07:48
pre mia: tie šialené kombinácie tam musia byť. - psychológ. u nás je to celé robené tak že všetko musí sedieť na minútu - vrátane priamej výchovnej činnosti, harmonogramu atď. ja som to popísala v súkromnej správe flaniko - tu to nemá zmysel rozmazávať. kto vie, kto sem od nás chodí. rozpísané by to malo byť. kedysi stačil jeden rámcový plán a každá vychovávateľka si ho v mesačnom alebo týždennom prispôsobila svojim podmienkam v oddelení podľa veku. teraz programy, štandardy, osnovy, osobné listy - pritom to aj tak musím znovu prepísať do triednej knihy...ja si myslím, že všetky tieto šialenosti vymýšľa niekto kto je mimo prax. nezdá sa mi, že sme pred týmto robili horšie.niekedy je totiž menej viac.

galia
17.09.10, 16:34
dopĺňať úväzok a zastupovať môžme - to je 422/2009 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 7. októbra 2009,
ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej
činnosti pedagogických zamestnancov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

555555
17.09.10, 17:08
pre mia: tie šialené kombinácie tam musia byť. - psychológ. u nás je to celé robené tak že všetko musí sedieť na minútu - vrátane priamej výchovnej činnosti, harmonogramu atď. ja som to popísala v súkromnej správe flaniko - tu to nemá zmysel rozmazávať. kto vie, kto sem od nás chodí. rozpísané by to malo byť. kedysi stačil jeden rámcový plán a každá vychovávateľka si ho v mesačnom alebo týždennom prispôsobila svojim podmienkam v oddelení podľa veku. teraz programy, štandardy, osnovy, osobné listy - pritom to aj tak musím znovu prepísať do triednej knihy...ja si myslím, že všetky tieto šialenosti vymýšľa niekto kto je mimo prax. nezdá sa mi, že sme pred týmto robili horšie.niekedy je totiž menej viac.
Nejako prestávam byť "v obraze"Ako že natlačiť do triednej knihy ?Podľa PaedDr.Melcerovej máme do triednej knihy písať názov činnosti,ktorú sme reaálne urobili.Ten názov je z týždenného plánu.Pre celý klub máme urobené niečo ako hlavné úlohy-celoročné,a potom tematický plán na jednotlivé mesiace.Podľa tem.plánu si každá vychov. naplánuje konkrétne na týždeň čo bude robiť.Robíme toho veľa nesprávne?:):(Samozrejme máme výchovný program školského klubu detí -na 4 roky.Uvítam každú radu.A už ma dosť poburuje,že nám niekto jednotne nezverejní čo a ako!!!

galia
18.09.10, 18:26
nie, robíte to správne. tak som to popísala už dávnejšie. toto bola len moja osobná reakcia na zbytočnosti - možno ťa poplietla tá triedna kniha - to som myslela- že zase jedna zbytočnosť je prepisovať údaje zo žiadosti o prijatie do osobného listu a odtiaľ zase do tk. konkrétne : zamestnávateľ a adresa zamestnávateľa rodičov, adresa dieťaťa..keď už je osobný list, kde mám všetko, načo to prepisovať do tk? veď teraz by už mohol stačiť zoznam detí ako v učiteľskej tk. "vyšší" prehlásili, že momentálna agenda nám uľahčí prácu. aha...no mne a mnohým sa to nezdá. skôr naopak. myslím, že aj bez kompetencíí a obsahových a výkonnostných štandárd sme pracovali dobre. boli to jednoducho ciele atď. nejde o to, že by sme to nezvládli, ide o to, že je to viac menej zbytočné. sorry, ak som ťa 55555 poplietla, ale ten príspevok bol len moja osobná reakcia na momentálnu reformu školstva /škd/ako takú. o plánoch a harmonogramoch sme sa tu už bavili, nenapadlo ma, že ten môj príspevok vás zmätie. sorry.

galia
20.09.10, 06:15
baby, chystám sa napísať do časopisu VYCHOVÁVATEĽ - nech nám dajú ukážky správne vyplnenej dokumentácie atď. veď ten časopis je pre nás. pridajte sa, ak nás bude viac tak neverím, že by sa to nepodarilo.

vierulda
20.09.10, 09:21
zdravím,
dievčence, len oči otváram! na túto tému som narazila len náhodou a nakoľko nie som vychovávateľka len rodič, ktorý má deti v škd, nemám ani poňatia, čo to všetko obnáša. zarazila ma však suma, ktorá sa platí za škd. u nás je to až 12 € na dieťa, čo sa mi zdá dosť veľa. kto vlastne určuje výšku úhrady? mesto ako zriaďovateľ alebo škola sama? pretože keď píšete, že hlavnou náplňou - poväčšine - je u vás písanie domácich úloh a nejaké činnosti s deťmi, u nás to tak nie je. úlohu sme nemali napísanú z družiny ani raz a keď sa malej opýtam, čo robia v družine tak povie, že boli na školskom ihrisku. pani učiteľky - či vychovávateľky - sa porozprávajú a deti sa hrajú. a keď prší alebo je iné zlé počasie, tak sedia v triede a väčšinou si kreslia. na krúžky chodia len niektoré deti - aj to môžu len na jeden. tak potom ich asi tak veľmi vyčerpáva tá vami opisovaná agenda, keď na iné nemajú čas. keď idú z družiny na vychádzku, napíšu nám do slovníčka, že si pre deti môžeme prísť až o 15,30 hod., ale to býva tak dvakrát do roka. môže činnosť v škd ovplyvniť aj požiadavka zo strany rodičov, alebo to máte vopred určené? za odpoveď ďakujem.

mia0
20.09.10, 14:26
zdravím,
dievčence, len oči otváram! na túto tému som narazila len náhodou a nakoľko nie som vychovávateľka len rodič, ktorý má deti v škd, nemám ani poňatia, čo to všetko obnáša. zarazila ma však suma, ktorá sa platí za škd. u nás je to až 12 € na dieťa, čo sa mi zdá dosť veľa. kto vlastne určuje výšku úhrady? mesto ako zriaďovateľ alebo škola sama? pretože keď píšete, že hlavnou náplňou - poväčšine - je u vás písanie domácich úloh a nejaké činnosti s deťmi, u nás to tak nie je. úlohu sme nemali napísanú z družiny ani raz a keď sa malej opýtam, čo robia v družine tak povie, že boli na školskom ihrisku. pani učiteľky - či vychovávateľky - sa porozprávajú a deti sa hrajú. a keď prší alebo je iné zlé počasie, tak sedia v triede a väčšinou si kreslia. na krúžky chodia len niektoré deti - aj to môžu len na jeden. tak potom ich asi tak veľmi vyčerpáva tá vami opisovaná agenda, keď na iné nemajú čas. keď idú z družiny na vychádzku, napíšu nám do slovníčka, že si pre deti môžeme prísť až o 15,30 hod., ale to býva tak dvakrát do roka. môže činnosť v škd ovplyvniť aj požiadavka zo strany rodičov, alebo to máte vopred určené? za odpoveď ďakujem.
Výška príspevku za škd je určená VZN mesta, či obce - teda zriaďovateľom.
Úlohy: záleží na tom, kedy dieťa z družiny beriete a kedy sú u Vás úlohy zaradené v časovom rozvrhu činnosti. Viete si predstaviť, že po 5.-6. vyč.hodinách idem s deťmi len na obed a znova ich posadím do lavice , aby si rýchlo napísali úlohy aby rodičia s nimi doma už nemuseli? Ja teda nie, navyše to nedovoľuje ani psychohygiena, no žiaľ - niektorí rodičia si to tak predstavujú.
Činnosť v škd: každý deň je určená jedna tematická oblasť výchovy a podľa toho si vychovávateľka plánuje činnosť.

janka1710
20.09.10, 18:24
posielam tlačivo: rozvrh týždennej činnosti - plán.snáď pomôže.
ďakujem za tlačivo..... ešte by bolo dobre, keby mal niekto tlačivo osobný spis dieťaťa dvojhárok a zavesil ho tu....

janka1710
21.09.10, 07:02
v zborovni som našla Prehľad výchovno-vzdelávacej činnosti čiže týždenný plán je dobre spracovaný
na 1 hárku je plán týždenný .... na 2 hárku sú stratégie.... na 3 hárku je hetero plán pre oddelenia je výborne rozpracovaný takže ho prikladám:o
ja ho používam........

vazuv
21.09.10, 18:10
Dobrý večer!
Kedže v mnohých školských kluboch, tak ako v našom, sa už mnoho rokov snažíme presvedčiť verejnosť a bohužiaľ v mnohých prípadoch i odbornú verejnosť, o tom, že klub nie je miesto na odkladanie a stráženie detí, ale má aj svoje významne postavenie v čase mimo vyučovania, reagujem na Váš článok, aby ste si mohli porovnať činnosť nášho klubu s činnosťou klubu, ktorý navštevujú Vaše deti. V prvom rade, aj keď sa to mnohým zdá zbytočné, Vás chcem upozorniť, že školská družina už mnoho rokov neexistuje. Sme školský klub detí. Pracujeme podľa vychovného programu a naša činnosť sa nemá zameriavať iba na pobyt vonku a písanie úloh (aj keď to tak mnohé kolegyne prezentujú). V našom školskom klube ( a som presvedčená, že aj v mnohých iných) začíname aktivitami oddychového a rekreačného charakteru. Ich prostredníctvom si majú deti oddychnúť po vyučovaní a absolvovať aj pobyt na čerstvomn vzduchu. Táto činnosť trvá do 14,00 hodiny. Po nej nasleduje záujmová oblasť, v rámci ktorej sa uskutočňuje každý deň iná činnosť: pracovno-techická;telovýchovná, zdravotná a športová;esteticko-výchovná; spoločensko-vedná a prírodovedno-environmentálna. Tvoria najdôležitejšiu časť klubovej činnosti. Trvá do 15,00 hodiny. Po nej nastáva vzdelávacia oblasť , v rámci ktorej sa snažíme o samostatnosť v príprave na vyučovanie, získavanie nových poznatkov a zdrojov informácií, rozvíjame egfektívne spôsoby učenia sa. Uskutočňujeme ju formou individuálnej prípravy, didktických hier, využívaním informačných technológií a podobne. Trvá do 15,30. Potom nasleduje dlhá služba, v rámci ktorej sa deti sústredia do jedného oddelenia a táto má oddychový charakter. V rámci činnosti školského klubu môžu deti navštevovať krúžky podľa ponuky pani vychovávateliek. O tom na koľko krúžkov chcú deti chodiť, rozhodujú samé so súhlasom rodičov.
Okrem činnosti, ktorú robia pani vychovávateľky v každom oddelení, uskutočňujeme najmenej 1x mesačne spoločné podujatia pre celý klub ako napríklad: šarkaniáda, tvorivé dielne, karneval, pochovávanie basy, pasovanie prvákov do cechu školského, kráľa a kráľovná klubu, športové turnaje, besiedy, exkurzie a mnohé iné. Do našich podujatí sa snažíme zapájať aj rodičov, čo sa ukázalo, ako správne.
Čo sa týka príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt žiaka, tak tento určuje zriaďovateľ. U nás je stanovený na mesiac vo výške 1,99 €.

adriasee
22.09.10, 03:06
Pracujem na malej škole ,kde je nás aj s deťmi 29. Z tohoto počtu detí chodí do klubu 22. V klube mám mix ročníkov od 1. ročníka po 4 ročník. Chcela by som sa spýtať , ako to robíte s týždenným, alebo dvojtýždenným rozvrhom činností v takejto situácii.Robím týždenný rozvrh tým, že vyznačím jednotlivé oblasti, tak aby sa mi opakovali za 2 týždne raz, k tomu pripíšem, čo budeme robiť. Ostatné nepíšem, niekedy si to rozpíšem na 1. a 2 ročník a 3.a 4. ročník.
Budem veľmi rada ,keď sa podelíme so skúsenosťami aj málotriednych školách.
Ešte jedna otázka, koľko má trvať príprava na vyučovanie?Mám novú šéfku a dáva toľko úloh ,že deti ,aj tí šikovnejší nestíhajú za 45 minut.

vivaldka
24.09.10, 06:00
Taaaaaaaaaaak pekný deň prajem každému!
Mám problém ako vždy. Chodím na vysokú školu a za úlohy máme vykonať prax 20hodín v škd, podotýkam som z východu. Problém nastal hneď na začiatku, keď som išla za riaditeľmi školy. Bola som v 4 školách, v 3 roch ma odmietli a vo štvrtej pretože som dobrá známa ma prijmú vykonávať prax pod podmienkou, že to nikomu nepoviem a mám napísať dajakú žiadosť, že chcem u nich vykonávať prax. Pomôžte mi prosím napísať tú žiadosť.
vopred ďakujem

silviad
27.09.10, 05:43
Dobrý deň! Máme učiteľku dejepisu s 1. kvalifikačnou a má aj vychovávateľstvo. Teraz uvažuje, že pôjde robiť vychovávateľku, bude mať PT 11? Podľa tabuľky vychovávateľ VŠ II.stupňa s I.atestáciu má 11, len neviem, či to platí aj v jej prípade.
Ďakujem za odpoveď!

kukučka
27.09.10, 09:55
prilepím tu prosbu od cibulik zo šuťáku, ak niekto vie, poraďte:

Ahojte! Mám problém s osobnými spismi dieťaťa v ŠKD. Mám už aj nové dvojhárkové, ktoré sú na 6 rokov. Problém mám v tom, že neviem ako ich očíslovať. Z vlaňajška mám po číslo 25, niektorí pokračujú v dochádzke a niektorí už nie. Neviem či pokračovať 26 -tkou. Vopred ďakujem za radu.

555555
27.09.10, 14:47
prilepím tu prosbu od cibulik zo šuťáku, ak niekto vie, poraďte:

Ahojte! Mám problém s osobnými spismi dieťaťa v ŠKD. Mám už aj nové dvojhárkové, ktoré sú na 6 rokov. Problém mám v tom, že neviem ako ich očíslovať. Z vlaňajška mám po číslo 25, niektorí pokračujú v dochádzke a niektorí už nie. Neviem či pokračovať 26 -tkou. Vopred ďakujem za radu.
My sme vypísali nové dvoj hárky pre všetky deti a číslujeme od 1.Iba pre štvrtákov,ktorí sú v škd posledný rok sme vypísali tie tlačivá z minulého roka A4,pretože na rok im stačia a využili sme staré zásoby.Číslovali sme ich po ročníkoch od prvákov.

mia0
28.09.10, 14:28
My sme vypísali nové dvoj hárky pre všetky deti a číslujeme od 1.Iba pre štvrtákov,ktorí sú v škd posledný rok sme vypísali tie tlačivá z minulého roka A4,pretože na rok im stačia a využili sme staré zásoby.Číslovali sme ich po ročníkoch od prvákov.
Číslo osobného spisu dieťaťa má byť totožné s číslom rozhodnutia o prijatí do ŠKD, napr.:1/2010...

janka1710
29.09.10, 05:17
nemohol by niekto tie dvojhárky tu dať ako prílohu?... zoskenujte prosím ...pls

MAMIKD
04.10.10, 14:39
Dobrý večer!
Kedže v mnohých školských kluboch, tak ako v našom, sa už mnoho rokov snažíme presvedčiť verejnosť a bohužiaľ v mnohých prípadoch i odbornú verejnosť, o tom, že klub nie je miesto na odkladanie a stráženie detí, ale má aj svoje významne postavenie v čase mimo vyučovania, reagujem na Váš článok, aby ste si mohli porovnať činnosť nášho klubu s činnosťou klubu, ktorý navštevujú Vaše deti. V prvom rade, aj keď sa to mnohým zdá zbytočné, Vás chcem upozorniť, že školská družina už mnoho rokov neexistuje. Sme školský klub detí. Pracujeme podľa vychovného programu a naša činnosť sa nemá zameriavať iba na pobyt vonku a písanie úloh (aj keď to tak mnohé kolegyne prezentujú). V našom školskom klube ( a som presvedčená, že aj v mnohých iných) začíname aktivitami oddychového a rekreačného charakteru. Ich prostredníctvom si majú deti oddychnúť po vyučovaní a absolvovať aj pobyt na čerstvomn vzduchu. Táto činnosť trvá do 14,00 hodiny. Po nej nasleduje záujmová oblasť, v rámci ktorej sa uskutočňuje každý deň iná činnosť: pracovno-techická;telovýchovná, zdravotná a športová;esteticko-výchovná; spoločensko-vedná a prírodovedno-environmentálna. Tvoria najdôležitejšiu časť klubovej činnosti. Trvá do 15,00 hodiny. Po nej nastáva vzdelávacia oblasť , v rámci ktorej sa snažíme o samostatnosť v príprave na vyučovanie, získavanie nových poznatkov a zdrojov informácií, rozvíjame egfektívne spôsoby učenia sa. Uskutočňujeme ju formou individuálnej prípravy, didktických hier, využívaním informačných technológií a podobne. Trvá do 15,30. Potom nasleduje dlhá služba, v rámci ktorej sa deti sústredia do jedného oddelenia a táto má oddychový charakter. V rámci činnosti školského klubu môžu deti navštevovať krúžky podľa ponuky pani vychovávateliek. O tom na koľko krúžkov chcú deti chodiť, rozhodujú samé so súhlasom rodičov.
Okrem činnosti, ktorú robia pani vychovávateľky v každom oddelení, uskutočňujeme najmenej 1x mesačne spoločné podujatia pre celý klub ako napríklad: šarkaniáda, tvorivé dielne, karneval, pochovávanie basy, pasovanie prvákov do cechu školského, kráľa a kráľovná klubu, športové turnaje, besiedy, exkurzie a mnohé iné. Do našich podujatí sa snažíme zapájať aj rodičov, čo sa ukázalo, ako správne.
Čo sa týka príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt žiaka, tak tento určuje zriaďovateľ. U nás je stanovený na mesiac vo výške 1,99 €.
Nie je možné dodržať psychohygienu a všetko mi to pripadá ako umelý domček z karát. Nechcem povedať, že nepracujem a pravdu povediac po ničom inom vo svojej práci viac netúžim, ale...Skúste realizovať všetko podľa predstáv MŠ, keď sa Vám deti poschádzajú o12,45hod. Do tohoto času ste prevádzali odpočinkovú činnosť. Nasleduje rekreačná - 1 hodinu.
Olovrant. Vzdelávacia.Potom nemôžete začať nič,lebo o 15,00 sa schádzajú všetky deti, čo je veľmi rušivý moment. Nasleduje záujmová, ktorá je mrhaním materiálu, energie, nakoľko sa každú chvíľu otvárajú dvere, lebo pre deti prichádzajú postupne rodičia, lebo prevádzka je do 16,00. Tak ako?
Vôbec mi nevyhovuje nastavený systém. Pracovali sme tak, že sme aj tri dni pracovali na jednej veci - napr.tkali koberček, vyrábali masku - teraz je tomu koniec. Neni čas, je potrebné niečo krátkodobé, rýchlo realizovateľné, čo pre mňa stratilo teplo a súdržnosť medzi deťmi samotnými ako aj vychovávateľkou.Myslím, že je to na škodu veci.

flaniko
04.10.10, 16:09
presne tak....keď ma minule zastupovala riaditeľka, druhý deň mi hovorila, že klobúk dole....škd je ako logistické centrum ....ona stíhala iba rekreačnú činnosť a prípravu na vyučovanie ... sama mi hovorila, že najhoršie boli odchody a príchody detí......ešte dobre, že som mala všetko vyvesené na nástenku....

flaniko
08.10.10, 09:00
čo s deťmi, ktoré rodičia nevyzdvihnú do 16.00 ?
skoro každý druhý deň mám dieťa, na koho "zabúdajú" rodičia......
niekedy tam s nimi zostanem až kým rodičia neprídu, niekedy však ich musím zveriť upratovačke, lebo aj ja utekám pre svoje dieťa do škôlky........vnútorný poriadok nič nepredpisuje, o zákone neviem.......ako je to u vás?.......v žiadnom prípade nechcem, aby si rodičia zvykli na to, že hocikedy môžu prísť pre svoje deti ,ale bojím sa, že deťom sa môže niečo stať a ja budem na vine......

adriasee
09.10.10, 05:05
Žiaľ ,máme aj u nás tento problém.Pokiaľ je dieťa na pôde školy sme za dieťa zodpovedné./ aj keď je s upratovačkou/Treba navrhnúť riešenie do vnútorného poriadku školy.Čítala som, že v mestách po 15 minutách oneskoreniea dieťa zveria mestskej polície.Naozaj je to problém.........Lebo vždy vychovávateľka ťahá za kratší koniec...

555555
11.10.10, 06:22
Žiaľ ,máme aj u nás tento problém.Pokiaľ je dieťa na pôde školy sme za dieťa zodpovedné./ aj keď je s upratovačkou/Treba navrhnúť riešenie do vnútorného poriadku školy.Čítala som, že v mestách po 15 minutách oneskorenia dieťa zveria mestskej polície.Naozaj je to problém.........Lebo vždy vychovávateľka ťahá za kratší koniec...
U nás to ide takto.Akonáhle nepríde rodič do 16.00 hod. dvíham telefón a volám systémom:máte tu dieťa,príde ho niekto vziať,alebo..?"A niekde som čítala,že najskôr je telefon.upozornenie,potom sa pol hodinu čaká a potom sa nechá odkaz na dverách kde sa dieťa nachádza a rodič si ho musí prísť vyzdvihnúť.To znamená,že ak nepríde tak ho beriem k sebe domov.A to nebývam v mieste škd.Keď sa to deje opakovane, je treba hlásiť na sociálku.Argumenty,že v obchode bol dlhý rad pri pokladni u mňa neobstojí:)moja obľúbená veta podľa antického príslovia :Zachovaj poriadok, a poriadok zachová teba.

julia2
11.10.10, 14:58
Potrebujem radu::::
V piatok nám riaditeľ školy oznámil, že budeme mať v ŠKD praktikantku. Robí si vysokú školu pre mat.školy.Som ja povinná toto robiť zadarmo?? Som ja vôbec povinná toto robiť?? Mám stredoškolské vzdelanie a niekde som počula, že uvádzajúci pedagóg musí mať minimálne bc,????

Sabadka
11.10.10, 15:41
Potrebujem radu::::
V piatok nám riaditeľ školy oznámil, že budeme mať v ŠKD praktikantku. Robí si vysokú školu pre mat.školy.Som ja povinná toto robiť zadarmo?? Som ja vôbec povinná toto robiť?? Mám stredoškolské vzdelanie a niekde som počula, že uvádzajúci pedagóg musí mať minimálne bc,????

Len upozorňujem na rozdiel medzi praktikantkou a začínajúcim učiteľom. Pri začínajúcom učiteľovi sa robí uvádzanie do praxe a ten pedagogický zamestnanec, ktorý robí uvádzanie musí mať I. atestáciu a má nárok na príplatok uvádzajúceho učiteľa. Praktikantka je študentom školy, ktorá vykonávava v škole alebo v školskom zariadení svoju prax. Ona za to nedostáva žiadnu mzdu a tak isto ani ten pedagogický zamestnanec zo zákona nemá nárok na žiadny príplatok za túto činnosť. Je to na rozhodnutí riaditeľa. Môže to zohľadniť v osobnom príplatku poprípade v odmenách zamestnanca.

Eva Bistrická
16.10.10, 09:51
U nas pri zastupovani 1:1, ale ked vychovavatelka uci cely skolsky rok - doplna si uvazok, vtedy je to 1:1,5 hod

Eva Bistrická
16.10.10, 09:52
Musite mat aj dany pocet kreditov?

pe.pe
16.10.10, 10:07
Musite mat aj dany pocet kreditov?

Ahoj,

na co konkretne sa pytas? Pocet kreditov k comu...?

Eva Bistrická
16.10.10, 14:43
Tu som kdesi citala, ze v BA otvaraju funkcne studium pre vychovavatelky. Treba mat k tomu kredity? Ja viem, ze 30, zastupkyna mi vravela, ze netreba mat.

pe.pe
16.10.10, 15:11
Tu som kdesi citala, ze v BA otvaraju funkcne studium pre vychovavatelky. Treba mat k tomu kredity? Ja viem, ze 30, zastupkyna mi vravela, ze netreba mat.

K ziadnemu studiu nepotrebujes kredity, naopak za studium kredity ziskas. Okrem funkcneho. Neviem, co si predstavujes pod "funkcnym studiom pre vychovavatelky"? Funkcne vzdelavanie je urcene najma veducim zamestnancom a je podmienkou pre vykon funkcie veduceho zamestnanca.
Takze si musis vybrat take vzdelavanie, ktore je urcene pre Tvoju kategoriu PZ a nie je funkcnym (zas...mozes ho absolvovat, ale moze Ti byt zbytocne :) )

Eva Bistrická
02.11.10, 05:39
S uvazkami sme podobne - nam ale umoznuju si doplnanie.
Poplatok za SKD zbierame do 25. v mesiaci, potom ich odovzdavam hospodarke.
So skorymi odchodmi sme si hravo poradili. Vzdelavaciu oblast sme presunuli v case od 15,15 - 16,00 hod - takze rodicia pre svoje deti neprichadzaju pred 15,45 hod.

Reve
02.11.10, 13:17
Tiež vyberám príspevky od rodičov za každý mesiac 2 euro, ale na niekt. školách rodičia poukazujú príspevok aj na pol roka a na účet školy.U nás je ešte doba ľadová..Mesiac čo mesiac chodím so sáčkoma zbieram drobné, potom musím vystaviť potvrdenky a peniaze so zoznamom žiakov odniesť na vedenie školy.Ale kam tie peniaze potom putujú, to vie len pán boh a naše vedenie.
Vyberám vždy do 10. v mesiaci vopred .
Úväzky si dopĺňame učením, za tri hod, kt, odučím na druhom stupni mám do úväzku 4,5.Za zastupovanie mám hodiny preplatené za 1-1.
Rodičia si deti vyzdvihujú nepravidelne, ako to komu vyhovuje a sčinnosťou to je fakt niekedy problém.
Ahojte,
u nás sa tiež vyberali drobné až dovtedy, kým školu nevykradli aj so všetkými drobnými.... ktoré už neboli drobné... tak sa zaviedli šeky - uhrádza sa za 2 mesiace naraz alebo za polrok.... pekný deň Reve

Eva Bistrická
02.11.10, 14:40
atestaciu I.stupna musi mat uvadzajuca vychovavatelka

pe.pe
02.11.10, 16:46
atestaciu I.stupna musi mat uvadzajuca vychovavatelka

Eva, ak reagujes na konkretny prispevok, co zrejme ano, dolu na pravej strane konkretneho prispevku je "cituj". Klikni na to a potom napis svoj komentar. Velmi tazko sa v Tvojich prispevkoch orientuje, nakolko sa neda zistit, na co reagujes. :rolleyes: vdaka

janvan
12.11.10, 11:53
Po prečítaní pár príspevkov zisťujem, že nás trápia podobné problémy a nie je ich málo. :( Ja by som sa chcela teraz vyjadriť len k jednému. A to "osobný spis dieťaťa". Informácia o tom, že su už k dispozícii dovjhárky, sa k nám ani nedostala, čo teda jednozančne odbúra zbytočné vypisovanie. Aj keď ktovie, na čo je tých 6 tabuliek na 4 roky..:)
No a skutočnosť u nás je taká, že my sme ich tento rok ani nevypisovali!! Prečo?
Lebo v POP-ke na šk. rok 2010/2011, na str. č. 25 - kapitla 2.3 Základné školy, pod číslom 2. je napísané: "Osobný spis žiaka je pedagogická dokumentácia v zmysle paragrafu 11 ods. 3 písm. I, školského zákona.Základné školy nemusia viesť vo svojej pedagogickej dokumentácii osobný spis žiaka. "
Tak ako? ŠKD, ako školské zariadenie, ktoré je súčasťou ZŠ má vypisovať osobný spis, alebo nie???
Jana

Sabadka
12.11.10, 12:15
Po prečítaní pár príspevkou zisťujem, že nás trápia podobné problémy a nie je ich málo. :( Ja by som sa chcela teraz vyjadriť len k jednému. A to "osobný spis dieťaťa". Informácia o tom, že su už k dispozícii dovjhárky, sa k nám ani nedostala, čo teda jednozančne odbúra zbytočné vypisovanie. Aj keď ktovie, na čo je tých 6 tabuliek na 4 roky..:)
No a skutočnosť u nás je taká, že my sme ich tento rok ani nevypisovali!! Prečo?
Lebo v POP-ke na šk. rok 2010/2011, na str. č. 25 - kapitla 2.3 Základné školy, pod číslom 2. je napísané: "Osobný spis žiaka je pedagogická dokumentácia v zmysle paragrafu 11 ods. 3 písm. I, školského zákona.Základné školy nemusia viesť vo svojej pedagogickej dokumentácii osobný spis žiada. "
Tak ako? ŠKD, ako školské zariadenie, ktoré je súčasťou ZŠ má vypisovať osobný spis, alebo nie???
Jana

To čo ste citovala z POP-ky platí pre základné školy. ŠKD je síce súčasťou základnej školy ale platia pre ňu pokyny z POP-ky, ktoré nájdete na strane 40 bod 3 Školské zariadenia.

janvan
12.11.10, 15:10
To čo ste citovala z POP-ky platí pre základné školy. ŠKD je síce súčasťou základnej školy ale platia pre ňu pokyny z POP-ky, ktoré nájdete na strane 40 bod 3 Školské zariadenia.


Vďaka, ale našla som tam len odkaz na etlačivá. Tie ich len ponúkajú, nie odporúčajú. Nie?
Začínam mať pocit, že podľa vyhlášky o škd, je osobný spis dieťa predsa len povinnou dokumentáciou a nie je možné ho zamieňať s osobným spisom žiaka..:(
Tak nám treba..môžme začať vypisovať...

555555
12.11.10, 17:56
Vďaka, ale našla som tam len odkaz na etlačivá. Tie ich len ponúkajú, nie odporúčajú. Nie?
Začínam mať pocit, že podľa vyhlášky o škd, je osobný spis dieťa predsa len povinnou dokumentáciou a nie je možné ho zamieňať s osobným spisom žiaka..:(
Tak nám treba..môžme začať vypisovať...
alebo že by sme ich už mali dva roky?:)Ale mám výhrady voči tlačivu osobného spisu-dobre,je na 4 roky,ale keby som tam mala písať všetky odchody dieťaťa zo škd ,ktoré sa stále menia,alebo pre deti chodia vždy rodičia v inom čase....no,tak sa upíšem k smrti:---

janvan
14.11.10, 12:52
alebo že by sme ich už mali dva roky?:)Ale mám výhrady voči tlačivu osobného spisu-dobre,je na 4 roky,ale keby som tam mala písať všetky odchody dieťaťa zo škd ,ktoré sa stále menia,alebo pre deti chodia vždy rodičia v inom čase....no,tak sa upíšem k smrti:---


...ano, mali.... ale som to tu už písala, že len tento šk. rok prišla pani riaditeľka s informáciou, vraj nemusíme...no zdá sa, že bohužiaľ musíme..
A ešte jedna otázka.
Keďže precujem v škd len 3. školský rok, doposiaľ to bola MŠ, hľadám nejakú metodiku pre prácu v škd. Takže existuje niečo "novšie", ako: "Metodické state o výchovno-vzdelávacej práci v školskej družine, SPN 1989", al."Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskej družine, SPN 1987" ? Čítať dvadsať ročnú literatúru je naozaj zaujímavé..:)

Eva Bistrická
15.11.10, 07:02
Ja v ŠKD pracujem vyše 30 rokov - z tej istej literatúry ako Vy. Dnes od nás žiadajú cudzie výrazy, písanie príprav, nové týždenné plány - to všetko bez školenia, bez kurzov, bez literatúry. Kde sa my vychovávateľky ŠKD hrabeme na učiteľky MŠ. Pozriete MPC - všade preferujú MŠ. Oni mali dokonca pravidelné školenia k výchovným programom - nám musí stačiť metodika.

janvan
15.11.10, 11:39
Ja v ŠKD pracujem vyše 30 rokov - z tej istej literatúry ako Vy. Dnes od nás žiadajú cudzie výrazy, písanie príprav, nové týždenné plány - to všetko bez školenia, bez kurzov, bez literatúry. Kde sa my vychovávateľky ŠKD hrabeme na učiteľky MŠ. Pozriete MPC - všade preferujú MŠ. Oni mali dokonca pravidelné školenia k výchovným programom - nám musí stačiť metodika.
Tak s týmto musím len súhlasiť. Mám vzdelanie učiteľstvo MŠ i vychovávateľstvo a ako som už spomínala, pracovala som na oboch postoch. Postoj okolia, či už z rady kolegov, alebo rodičov, je však k týmto profesiám diametrálne odlišný. Takže som momentálne dosť sklamaná. Neohovoriac už o tom, že pracovať podľa "ničoho" je naozaj ťažké. Aj keď priznávam, že práve tvorba výchovnovzdelávacích programov nám dáva možnosť, si to všetko pekne podľa potrieb a záujmov naplánovať. Internet je tiež zaplavený množstvom "múdrostí",ale aj tak mi stále chýba literatúra porovnateľná s "Programom výchovy a vzdelávania detí v materských školách."

555555
15.11.10, 18:33
...ano, mali.... ale som to tu už písala, že len tento šk. rok prišla pani riaditeľka s informáciou, vraj nemusíme...no zdá sa, že bohužiaľ musíme..
A ešte jedna otázka.
Keďže pracujem v škd len 3. školský rok, doposiaľ to bola MŠ, hľadám nejakú metodiku pre prácu v škd. Takže existuje niečo "novšie", ako: "Metodické state o výchovno-vzdelávacej práci v školskej družine, SPN 1989", al."Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskej družine, SPN 1987" ? Čítať dvadsať ročnú literatúru je naozaj zaujímavé..:)
Pracujem s perfektnou publikáciou od vydavateľa Raabe .Názov-Výchovný program v praxi-je tam všetko.Stojí veľa-50 eur,ale kúpila nám ho škola.Nič lepšie som nemala dosial v ruke .Knihu zostavili Dr.Brhelová A PaedDr.Melcerová-tie osoby,ktoré chodia prednášať na školenia.

celin
15.11.10, 22:40
Ahoj dievčatá, vidím, že všetky chodíme v podobných topánkach. Prečítala som si príspevky od februára 2010, a zistila som, že nás trápia rovnaké problémy. Najviac som sa však pozastavila nad tým, že mnohé píšete domáce úlohy veľmi skoro. To už psychohygiena netrápi nikoho? Veď príprava na vyučovanie by nemala prebiehať pred 15.00:) Ja som si naučila rodičov, že ak chcú mať deti s napísanými úlohami, skôr ako o 15.30 nemá význam po ne chodiť. Úlohy začíname písať po záujmových činnostiach, najskôr však o 14.30, a to z toho dôvodu, že tiež máme heterogénne oddelenia a napísať náročné úlohy drobci nedokážu za 30 minút. Hlavne, keď majú vždy úlohy aj z matematiky a aj gramatiky.
Na túto stránku som sa však zaregistrovala z iného dôvodu. Čakala som pestrejšiu diskusiu ohľadom nového výchovného programu, ale našla som tu len zopár drobných poznámok. Viete mi prosím Vás niektorá napísať, ako ste sa vysporiadali s tematickými oblasťami výchovy? Na 1. seminári (jún 2009) ohľadom VP som sa dozvedela, že v škd nie je žiak ale dieťa, bola prečítaná prezentácia nového VP, a keď prišlo na konkrétne otázky ( ako vypracovať VP pre heterogénne oddelenia,...)tak sme sa dozvedeli, že sa máme opierať o štátny a školský vzdelávací program. Tak sme vypracovali VP podľa vzorového VP uvedeného na stránkach minedu. Keď som išla na ďalší seminár (november 2009), všetky sme zistili, že VP máme zle, lebo aj na stránke ministerstva bol uvedený chybný VP - mám na mysli ťažisko našej práce - tematické oblasti výchovy. Nikomu nebolo jasné, prečo sa odrazu pomenili počty hodín v tabuľkách, všetky sme odchádzali zmätené, s vedomím, že to nemáme správne, ale nevieme, čo s tým. Tak sme čakali na materiál-VP v praxi, je skutočne detailne vypracovaný. Na seminári sme sa dozvedeli, že záujmové činnosti=TOV, príprava na vyučovanie=vzdelávacia TOV. Všetky sme mali vypracovaný VP na 33 týždňov, každý deň v týždni sa menili jednotlivé záujmové činnosti, t.j. každá bola min. 33x a vzdelávacia TOV 33x5=165.Toto všetko je nesprávne! Okrem prípravy na vyučovanie(má prebiehať denne alebo 4x do týždňa), sa v období 2 týždňov musi vystriedať 6 tematických oblastí výchovy - t.j okrem est., prac.-techn, spol.-vednej, športovej a prírodovednej aj vzdelávacia. Podľa Vás to nie je postavené na hlavu? ŠKD má byť zdrojom zábavy a zaujímavých činností, skutočne bolo tak dôležité zaradiť okrem prípravy na vyučovanie aj vzdelávaciu TOV? Ako ste si s tým poradili? Veď prácu s encyklopédiami, hlavolamy,... vieme zaradiť v stredu, keď deti nepíšu úlohy.

janvan
16.11.10, 08:59
Pracujem s perfektnou publikáciou od vydavateľa Raabe .Názov-Výchovný program v praxi-je tam všetko.Stojí veľa-50 eur,ale kúpila nám ho škola.Nič lepšie som nemala dosial v ruke .Knihu zostavili Dr.Brhelová A PaedDr.Melcerová-tie osoby,ktoré chodia prednášať na školenia.
Myslím, že ponuka tejto publikácie nám prišla na školu, ale práve jej cena rozhodla, že nám ju nekúpili..:( tak sa zdá, že u vás vám vychádzajú v ústrety.
Od januára začíname s kontinuálnym vzdelávaním v programe: "Školský klub detí v systéme výchovy mimo vyučovania". Tak dúfam, že sa niekam pohneme.:)

janvan
16.11.10, 09:30
Ahoj dievčatá, vidím, že všetky chodíme v podobných topánkach. Prečítala som si príspevky od februára 2010, a zistila som, že nás trápia rovnaké problémy. Najviac som sa však pozastavila nad tým, že mnohé píšete domáce úlohy veľmi skoro. To už psychohygiena netrápi nikoho? Veď príprava na vyučovanie by nemala prebiehať pred 15.00:) Ja som si naučila rodičov, že ak chcú mať deti s napísanými úlohami, skôr ako o 15.30 nemá význam po ne chodiť. Úlohy začíname písať po záujmových činnostiach, najskôr však o 14.30, a to z toho dôvodu, že tiež máme heterogénne oddelenia a napísať náročné úlohy drobci nedokážu za 30 minút. Hlavne, keď majú vždy úlohy aj z matematiky a aj gramatiky.
Na túto stránku som sa však zaregistrovala z iného dôvodu. Čakala som pestrejšiu diskusiu ohľadom nového výchovného programu, ale našla som tu len zopár drobných poznámok. Viete mi prosím Vás niektorá napísať, ako ste sa vysporiadali s tematickými oblasťami výchovy? Na 1. seminári (jún 2009) ohľadom VP som sa dozvedela, že v škd nie je žiak ale dieťa, bola prečítaná prezentácia nového VP, a keď prišlo na konkrétne otázky ( ako vypracovať VP pre heterogénne oddelenia,...)tak sme sa dozvedeli, že sa máme opierať o štátny a školský vzdelávací program. Tak sme vypracovali VP podľa vzorového VP uvedeného na stránkach minedu. Keď som išla na ďalší seminár (november 2009), všetky sme zistili, že VP máme zle, lebo aj na stránke ministerstva bol uvedený chybný VP - mám na mysli ťažisko našej práce - tematické oblasti výchovy. Nikomu nebolo jasné, prečo sa odrazu pomenili počty hodín v tabuľkách, všetky sme odchádzali zmätené, s vedomím, že to nemáme správne, ale nevieme, čo s tým. Tak sme čakali na materiál-VP v praxi, je skutočne detailne vypracovaný. Na seminári sme sa dozvedeli, že záujmové činnosti=TOV, príprava na vyučovanie=vzdelávacia TOV. Všetky sme mali vypracovaný VP na 33 týždňov, každý deň v týždni sa menili jednotlivé záujmové činnosti, t.j. každá bola min. 33x a vzdelávacia TOV 33x5=165.Toto všetko je nesprávne! Okrem prípravy na vyučovanie(má prebiehať denne alebo 4x do týždňa), sa v období 2 týždňov musi vystriedať 6 tematických oblastí výchovy - t.j okrem est., prac.-techn, spol.-vednej, športovej a prírodovednej aj vzdelávacia. Podľa Vás to nie je postavené na hlavu? ŠKD má byť zdrojom zábavy a zaujímavých činností, skutočne bolo tak dôležité zaradiť okrem prípravy na vyučovanie aj vzdelávaciu TOV? Ako ste si s tým poradili? Veď prácu s encyklopédiami, hlavolamy,... vieme zaradiť v stredu, keď deti nepíšu úlohy.


S tou psychohygienou máš pravdu! Bohužiaľ, u nás to funguje presne naopak. Najskôr úlohy, potom "zábava"..:( Prvým dôvodom, pre ktorý to "vraj" nemôžme vymeniť je, aby bol rodič spokojný a deti mali úlohy napísané. Samozrejme, tak ako píšeš, keby vedeli, že ich ešte napísané namajú, tak by po ne nechodili a zároveň by nás nevyrušovali pri ostatných činnostiach. Druhý dôvod je, že oddelenia spájame o 15.30, čiže by to bolo komplikované, pri toľkých deťoch z rôznych ročníkoch. No chcela by som vidieť, ako by sa proti tomuto mohla brániť vychovávateľka pracujúca na škole s jedným oddelením, kde má deti zo všetkých tried.
O vypracúvaní výchovné programu by som mohla napísať presne tú istú postupnoť, teda od použitia väčšiny materilu z ukážky tvorby, až po zistenie, že stále niečo nie je správne. Takže v januári na školení to dúfam, konečne dáme doporiadku. Či naivá predstava?.:)

flaniko
16.11.10, 17:58
Od januára začíname s kontinuálnym vzdelávaním v programe: "Školský klub detí v systéme výchovy mimo vyučovania". Tak dúfam, že sa niekam pohneme.:)[janvan]

Kde a presne kedy to bude? Dá sa ešte prihlásiť? Nás zase zabudli informovať. Kde sa môžem informovať?.......
Dˇakujem.....

janvan
17.11.10, 10:29
Od januára začíname s kontinuálnym vzdelávaním v programe: "Školský klub detí v systéme výchovy mimo vyučovania". Tak dúfam, že sa niekam pohneme.:)[janvan]

Kde a presne kedy to bude? Dá sa ešte prihlásiť? Nás zase zabudli informovať. Kde sa môžem informovať?.......
Dˇakujem.....

Asi by sme mali zabudnúť na to, že nás ešte niekto, niekedy bude o niečom informovať.Takže ak si to neodsleduješ na internete, tak nevieš.:(
Stačí ísť na stránku Metodicko-pedagogického centra a tam sa postupne dostaneš k tomu, čo potrebuješ...čiže: Vzdelávacia činnosť -Aktuálna výzva na prihlásenie sa do vzdelávacej skupiny, pre tvoj región. Ak tam nič nie je, skús - Ponuka akreditovaných vzdelávacích programov - Oddelenie predprimárneho a primárneho vzdelávania, špeciálnej pedagogiky a školských zariadení -Školský klub detí v systéme výchovy mimo vyučovania. Je tam ponuka pre BB kraj. Cez konkrétnu osobu a kontaktovaním sa s ňou, sme sa dohodli, ako , kde a kedy začneme. Druhá možnosť je, že si pošleš na mpc rovno prihlášku na vzdelávanie, ktorú si tam môžeš aj stiahnuť. Tak asi tak.:)

adriasee
17.11.10, 10:44
Podobne ako, Ty som bola v Bratislave na seminári, kde nás scepovali ,že to máme na figu, ale čo ďalej....Naša nová pani riaditeľka splašila materiál rozpracovaný na oblasti, pekne ich píšem ako to je tam.Robím po svojom, aby deti boli na vzduchu, aby sa pohrali ako chcú, ak keď nechcú nech si trebárs aj ležia. Každý deň voľačo vyrábame, majstrujeme,nacvičujeme scénky, píšeme si úlohy. Vôbec ma netrápia nové smery. Nech sú !!!Nech si nikto nemyslí ,ani tam veľmi vysoko na ministerstve ,že ich budem trápiť! Ved je dosť ,že už v prvom ročníku majú 5 hodín a štvrtáci aj 6 hodín. Robím túto prácu s láskou, nevymenila by som za nič iné, a z môjho ŠKD nechcú deti chodiť domov.

flaniko
17.11.10, 16:27
Asi by sme mali zabudnúť na to, že nás ešte niekto, niekedy bude o niečom informovať.Takže ak si to neodsleduješ na internete, tak nevieš.:(
Stačí ísť na stránku Metodicko-pedagogického centra a tam sa postupne dostaneš k tomu, čo potrebuješ...čiže: Vzdelávacia činnosť -Aktuálna výzva na prihlásenie sa do vzdelávacej skupiny, pre tvoj región. Ak tam nič nie je, skús - Ponuka akreditovaných vzdelávacích programov - Oddelenie predprimárneho a primárneho vzdelávania, špeciálnej pedagogiky a školských zariadení -Školský klub detí v systéme výchovy mimo vyučovania. Je tam ponuka pre BB kraj. Cez konkrétnu osobu a kontaktovaním sa s ňou, sme sa dohodli, ako , kde a kedy začneme. Druhá možnosť je, že si pošleš na mpc rovno prihlášku na vzdelávanie, ktorú si tam môžeš aj stiahnuť. Tak asi tak.:)

to všetko viem......

flaniko
17.11.10, 16:31
ale nemôžem pracovne "precestovať" 150km kvôli školeniu.....
nedajú sa organizovať takéto semináre " na objednávku" ?......
myslím na to, že by sme pozvali vychovávateľov z okolitých škôl a prednášajúceho priamo na našu školu......

celin
17.11.10, 18:03
Maximálne súhlasím, môžeš mi napísať, ako sa Ti v priebehu 2 týždňov mení tých 6 tematických oblastí výchovy. Ja som z toho už poriadne napálená, že naše tvorivé činnosti zatienia nejaké hlúpe papierovačky, ktoré kvôli nejasnému vysvetleniu nevieme dať dokopy. Vďaka

celin
17.11.10, 18:11
Mám dojem, že keby nám bol na seminároch podaný výchovný program jasne, tak by sme vedeli, ako ho napísať správne. To čo je za robotu, že na stránke ministerstva uvedú výchovný program, ktorý potom na seminári jednoducho vyhlásia jeho tvorcovia za chybný?

celin
17.11.10, 19:07
Práve som dostala mailom materiál, v ktorom p. Dr.Brhelová, jedna z autoriek výchovného programu vysvetľuje, že došlo k chybnému uvedeniu počtu hodín vzdelávacej tem.oblasti výchovy, teda číslo 165 je chybné!!! má tam byť číslo totožné s ostatnými TOV(est, spol.-vedná,...), t.j približne 18 - ak máte urobený rozvrh na 36 týždňov.

janvan
18.11.10, 06:42
ale nemôžem pracovne "precestovať" 150km kvôli školeniu.....
nedajú sa organizovať takéto semináre " na objednávku" ?......
myslím na to, že by sme pozvali vychovávateľov z okolitých škôl a prednášajúceho priamo na našu školu......

..však to som tým myslela....s konkrétnou osobou sme sa dohodli na podmienkach, ako , kde a kedy zorganizujeme naše sedenia..naša úloha bola, zorganizovať a rozposlať oznámenia, či kolegyne z nášho regionu majú záujem o toto školenie a v prípade, že sa nás nazbiera okolo dvadsať, bude prednášajúca dochádzať k nám na školu...

aicha15
19.11.10, 12:52
Dobrý deň!

Našla som vo Vašich príspevkoch veľa zaujímavého. Sama v školstve nepracujem, ale to sa od januára zmení. Nastupujem do škd v ktorom funguje len jedno oddelenie pre všetky ročníky. Sama som zvedavá ako to zvládnem, keďže moja doterajšia prax zo školy nebola až taká ako by som si predstavovala.Všetko len narýchlo odbúchať, odovzdať správne napísané prípravy (to bolo hlavné). V niektorých veciach som sa ešte nevedela orientovať, ale myslím že do toho časom prídem. Vlastne ani neviem ako to funguje v takýchto zmiešaných oddeleniach, lebo doteraz som bola na praxi kde boli v triede maximálne dva ročníky. Pre ne bolo ľahké niečo pripraviť. Ale keď budú 4 ročníky dokopy, dúfam že sa mi bude dariť zaujať či 1. alebo 4.


S literatúrou je to fakt bieda... to som si vyskúšala na vlastnej koži keď som v knižnici našla toho kvantum o MŠ, ale o ŠKD to boli asi 4 knihy. 1 z nich bola najnovšia, tuším rok 2008 - J. Pávková a kolektív. Pedagogika voľného času, ale ostatné tri neboli mladšie ako 90 rok, všetko to boli stariny. Dokonca som naďabila aj na knihu staršiu ako ja sama a to z roku 1969 :D To by sa malo podľa mňa zmeniť a celkovo aj ľudia by mali pochopiť že škd nie je len zariadenie kde odložia dieťa ako nejakú vec... V tomto to laici nevedia pochopiť, ale keď dojde na platy učiteľov tak každý vie zanadávať že nič nerobia, pijú kávu a ešte im zato platia. Ja som si to tiež myslela, až keď som sama na vlastnej koži nepocítila, že to tak vôbec nie je a že je to náročná práca...

Prajem vám všetkým veľa sily a veľa úspechov, aby sa konečne niečo zmenilo a aby sa začali zaujímať o to že existuje také niečo ako škd a že tie vychovávateľky nie sú iba ,,vychošky" ale že je to niekto, kto nahrádza deťom domov. :):rolleyes:

na záver vám chcem odporučiť jednu stránku kde je toho plno o škd,
robte to nasledovne

kliknite na google, zadajte do vyhľadávacieho rámčeka škd, sabol, a kliknite na prvú stránku.

janka1710
09.12.10, 04:21
chcem sa opýtať na pár problémov a ako to riešite vy....
idú vianočné prázdniny je tam tohto roku 10 dní.... my si ich musíme odrábať zastupovaním.... koľko na jeden týždeň.... tak ako je uväzok, alebo ako je týždenný pracovný čas 37,5 hod.?...viem, že náhradne voľno sa dáva aký je úväzok a som si to aj prečítala vo vyhláške...
ďalsia otázka... ak vychovávateľka zastupuje učiteľku... koľko hodín sa jej započítava.... nie sú to hodiny do úväzku, ale hodiny na prázdniny ....2:3 ?... u nás je to 1:1...a preto si neviem predstaviť koľko hodín si budeme musieť odrobiť...

Eva Bistrická
09.12.10, 05:09
Náhradné voľno 5h 30´ na jeden deň ( 27:5= 5h 24´)- bez rozdielu, či v ten deň mám aký úväzok - na rozdiel od učiteľlov!
Pri zastupovaní učiteľky je pomer 1:1.

janka1710
09.12.10, 09:05
ďakujem

janamirka2
10.12.10, 08:00
chcem sa opýtať na pár problémov a ako to riešite vy....
idú vianočné prázdniny je tam tohto roku 10 dní.... my si ich musíme odrábať zastupovaním.... koľko na jeden týždeň.... tak ako je uväzok, alebo ako je týždenný pracovný čas 37,5 hod.?...viem, že náhradne voľno sa dáva aký je úväzok a som si to aj prečítala vo vyhláške...
ďalsia otázka... ak vychovávateľka zastupuje učiteľku... koľko hodín sa jej započítava.... nie sú to hodiny do úväzku, ale hodiny na prázdniny ....2:3 ?... u nás je to 1:1...a preto si neviem predstaviť koľko hodín si budeme musieť odrobiť...

Ahoj u nás a aj podľa dajakého zákona/neviem presne/ je pri zastupovaní učiteľky 1:1,5. Takže keď odučím 3 hod. tak mám do úväzku 4,5.

555555
10.12.10, 16:17
Ahoj u nás a aj podľa dajakého zákona/neviem presne/ je pri zastupovaní učiteľky 1:1,5. Takže keď odučím 3 hod. tak mám do úväzku 4,5.
Tento prepočet už neplatí.Prepočet odučenej hodiny,k hodine vychovávateľa je 1:1.Možno pomôže

Ingrid Ondruskova
10.12.10, 20:19
Chcela by som spýtať aká je bežná prax v nasled.situácii:
dnes som si prevzala 6-ročnú dcéru z ŠKD cca o 15.hod. a dcéra mi vyklebetila, že deti boli vonku asi 1 hodinu na dvore/fakt bola
kosa!.../samozrejme boli oblečené, tak ako ich vychystajú rodičia, t.j. bežne pančuchy a nohavice, ale dnes bola fakt zima, čiže by bolo vhodné, keby mali deti zimné lyžiarske nohavice /samozrejme v tomto oblečení nebudem posielať dieťa ráno do školy, veď po 4 hodinách sedenia si zaparí r.ť, prezliekate v krutých zimách svoje deti v ŠKD predtým ako idete na dvor, tak ako sa to bežne robí v MŠ?

555555
11.12.10, 05:11
Chcela by som spýtať aká je bežná prax v nasled.situácii:
dnes som si prevzala 6-ročnú dcéru z ŠKD cca o 15.hod. a dcéra mi vyklebetila, že deti boli vonku asi 1 hodinu na dvore/fakt bola
kosa!.../samozrejme boli oblečené, tak ako ich vychystajú rodičia, t.j. bežne pančuchy a nohavice, ale dnes bola fakt zima, čiže by bolo vhodné, keby mali deti zimné lyžiarske nohavice /samozrejme v tomto oblečení nebudem posielať dieťa ráno do školy, veď po 4 hodinách sedenia si zaparí r.ť, prezliekate v krutých zimách svoje deti v ŠKD predtým ako idete na dvor, tak ako sa to bežne robí v MŠ?
Včera fakt bola kosa:) Bežne ideme s deťmi von podľa počasia.Hodina v mraze je asi naozaj veľa.Keď je sneh,deti si prinesú otepľovačky a oblečú si ich.Chcela by som zdôrazniť,:)že 6 ročné dieťa by sa malo už vedieť obliecť .Pomôžem so zipsom na vetrovke,a pod.,ale obliekanie je na nich.A keď prídeme dnu tak mokré veci dám na radiátor a je to.

Ingrid Ondruskova
11.12.10, 06:19
Ďakujem za odpoveď, v prezliekaní mojej dcéry nevidím žiadny problém, lebo je max.samostatná /to slovo "prezliekate", bolo myslené, či deti vôbec majú takú možnosť/...len mám zistené, že deti sa neprezliekajú a ani nemajú
v skrinkách uložené teplé veci na takéto príležitosti, ale pokiaľ ich budú hnať do zimy, budem jednoducho na tom trvať...

adriasee
11.12.10, 10:29
U nás je nepísané pravidlo aspoň 20 minút na dvor poobede cez zimu a cez leto, čo sa dá, síce je to proti predpisom. Keď je pekne,/ máme umelý trávnik / deti sa hrajú aj hodinu. Nech sa len pohybujú, aj tak doma sedia na zadnici.V zime neideme na dvor dovtedy pokiaľ každí nemá poriadne oblečenie, čapice, šále, rukavice, vetrovky, čiže sa prezliekajú .Pokiaľ je kosa a vietor ,tak sa snažíme aspoň trochu do telovcične. Deti aj cez leto na dvor sa prezliekajú, aby domov neišli zašpinení.Treba povedať vychovávateľke , že v takýchto prípadoch nech rozmýšľa ako mama, nie ako pedagóg-ktorý ide podľa na linajkovaného týždenného rozvrhu činnosti.

Eva Bistrická
20.12.10, 05:45
U mna sa deti prezliekaju - deti musia mat sportove oblecenie. Dokonca v zime aj nahradne - aspon ponozky (pancusky).

aicha15
26.12.10, 10:38
aj keď sú vianočné sviatky, ja by som sa chcela na niečo opýtať, čo sa týka ŠKD. Ide totiž o to, že 10 nastupujem a netuším ako mám písať plány, lebo samozrejme nás to na výške neučili. Našla som si na internete nejaký vyše 100 stranový súbor o tvorbe plánov, podľa toho by som to asi aj vedela, ale neviem asi koľko má byť hodín. Lebo to má byť iba plán na pol roka od januára do júna. Napr v tom pdf súbore sú aj zvlášť oddelenia napr.4, zatiaľ čo ja budem mať iba 1 oddelenie od 1 - do 4 ročníka. Doterajšia vychovávateľka mi vôbec nevedela pomôcť, a čo som videla jej plány tak to boli nejaké ciele na možno 5 strán, ale žiadne hodiny ani nič podobné. ak by mi niekto vedel poradiť bola by som vďačná.

xixix
26.12.10, 11:38
Treba vychádzať zo Školského výchovného programu školského zariadenia - vypracovaný mal byť k 1.9.2009 a platný je 4 roky. Tam sú stanovené ciele, obsahové a výkonové štandardy podľa vrozového programu,spracované na vlastné podmienky. Predpokladám, že pôsobíš na malej škole/roč.1_4/ tak tvoríš plán na oddelenie/v ktorom môžu byť deti všetkých ročníkov. Ak budeš potrebovať viac informácií, môžme rozdiskutovať cez súkromné správy.

Eva Bistrická
26.12.10, 12:29
Vychádzať sa musí z Výchovného plánu, ktorý je súčasťou Výchovného programu. Týždenný plán je pre Tvoju potrebu. Veľmi dobré nápady sú na stránke zborovna.sk - samozrejme, keď to škola zakúpila - treba sa opýtať riaditeľa. Ja veľa čerpám z tejto stránky. Skús využiť aj Výchovný program v praxi - zase od riaditeľa - je tam pomôcka aj pre zmiešané oddelenia.

aicha15
26.12.10, 12:36
Vychádzať sa musí z Výchovného plánu, ktorý je súčasťou Výchovného programu. Týždenný plán je pre Tvoju potrebu. Veľmi dobré nápady sú na stránke zborovna.sk - samozrejme, keď to škola zakúpila - treba sa opýtať riaditeľa. Ja veľa čerpám z tejto stránky. Skús využiť aj Výchovný program v praxi - zase od riaditeľa - je tam pomôcka aj pre zmiešané oddelenia.


problem je len v tom, ze ja si budem musiet asi ten vychovny plan sama vytvorit a nie som si ista, či nejaky vychovny program vychovavatelka napisala... o zborovni viem, budem sa musiet informovat u riaditela na meno a heslo. ďakujem za odpoveď :)

aicha15
26.12.10, 12:45
este reagujem o tom výchovnom programe v praxi som už počula ale taktiež viem že to stojí okolo 50 eur, a nemyslím že to škola má zakúpené. Zatiaľ som si ja na svoje náklady kúpila knihu z vydavateľstva portál rok v školní družine z roku 2007, to by mi na začiatok malo stačiť, tiež je to rozdelené na ročné obdobia a sú tam rôzne aktivity.

Eva Bistrická
26.12.10, 14:19
Na stránke minedu - regionálne školstvo- školské zariadenia je presný návod na tvorbu výchovného programu.

555555
14.01.11, 07:23
Len taký malý postreh z praxe.Stále je nám v škd nejako podsúvané,že naša triedna kniha a stav detí v škole musí súhlasiť s neprítomnými deťmi v škole.Ale nie je to tak.Často krát dieťa v škole je, a odíde skôr alebo naopak , v škole nie je a rodič ho prinesie do škd.Toto sa u nás stáva,takže si myslím,že chýbajúci v triednej knihe v škole a v škd nemusia byť totožní.

adriasee
15.01.11, 02:56
Napíšem, ako je to u nás....keď dieťa v škole nie je , tak automaticky napíšem ako chýbajúceho. Ak rodič príde pre dieťa skoršie ako 15.00 h., tak ho už nenapíšem ako chýbajúceho.Ak dieťa príde, len do ŠKD a ráno nebolo v škole tak pridám poznámku o príchode a príčinu.Bola by som rady ,keby Ste napísali ako vediete triednu knihu na malotriedke,ked v jednej skupine sú všetky ročníky. Za pomoc ďakujem.....Adriasee

vazuv
15.01.11, 14:08
Dobrý deň.
Náhradné voľno (NV) v čase prázdnin si čerpáme v našom klube nasledovne. Ak je to celý týždeň bez prerušenia, tak 27 hodín. Ak si čerpáme NV len pár dni
v týždni, tak podľa počtu úväzku na konkrétnom dni.
Čo sa týka zastupovania za učiteľov, a to je jedno, či si to dáme preplatiť, alebo si to odkladáme ako NV, tak za 1 hodinu zastupovania máme nárok na
1 hodinu NV, respektíve na preplatenie 1 hodiny (k nej sa samozrejme pripočítava príplatok za načas). Prepočítavanie 1 vyučovacej hodiny za 1, 5 výchovnej práce, sa uskutočňuje len v prípade, že si vyučovaním dopĺňate svoj úväzok v konkrétnom školskom roku.

vazuv
15.01.11, 14:14
Triedna kniha školského klubu a triedna kniha triedy sa nemusí zhodovať, čo sa týka prítomných detí. To čo od Vás chcú, je slušne povedané, úplný nezmysel.

janvan
15.01.11, 23:19
Dievčatá, mám pár otázok.
V etlačivách, som pozerala vypisovanie dokumentácie. Triedna kniha sa vypisuje tak, ako to tu už ktosi spomínal. Teda jednotlivé názvy vých.-vzdel. činnosti malým písmom. Chcem vedieť, či je možné používať i iné názvy tematických oblastí výchovy. "Premenovali" sme si ich. Len či to "znesie" triedna kniha :).
Druhá vec, ktorá ma prekvapila, že v rozvrhu týždennej činnosti bol napísaný len "čas". Mal 5 stĺpcov. A to v poradí:
oddychová a relax.... ... od 11.40 - do 13.20 a 15.30 - do 16.00
obed......................... od 12.00 - do 12.30
záujmová................... od 13.20 - do 13.50
rekreačná.................. od 13.50 - do 14.50
príprava na vyučovanie od 15.00 - do 15. 30
...............??????????????????????????????????? ?..................
P.S. Vzdelávanie sme ešte nezačali, tak nie som v obraze :)

aicha15
20.01.11, 16:18
dobrý deň skúsene kolegyne, chcela by som sa opytat, ci je potrebne robit pri EVC - HV, aj rozcvicku???? a ak by ste boli take dobre a objasnili mi, aka je uloha uvadzajuceho pedagoga, lebo ja od 10 ucim, ale nemam este uvadzajuceho pedagoga, a teraz budem mat, ale vobec to nie je vychovavatelka, iba ma skoncene vychovavatelstvo...a je uz taka starsia a podla mna sa toho dost zmenilo... a este bodka na zaver, ze ja uz mam mat praktikantku, ale vlastne nebudem ju mat na starosti ja ale ta moja uvadzajuce ucitelka, tak neviem ako to bude vyzerat potom...ci budeme v skd vsetky tri..no necham sa prekvapit... prajem vam pekny den kolegyne :)

Eva Bistrická
20.01.11, 17:16
Reagujem len v skratke
1. Oblasti vychovy su: SVOV, EVOV, TVOV, PEOV, PTOV
2. Uvadzajuca vychovavatelka musi mat 1. atestaciu
3. Ako moze mat zacinajuci pedagog praktikantku - to som este nepocula.
Prajem krasny den!

aicha15
03.02.11, 05:45
má vychovávateľka právo vyradiť žiaka/čku z ŠKD pre neprístojné správanie, pre narúšanie výchovno - vzdelávacieho procesu v ŠKD.


za odpoveď ďakujem

555555
03.02.11, 06:32
má vychovávateľka právo vyradiť žiaka/čku z ŠKD pre neprístojné správanie, pre narúšanie výchovno - vzdelávacieho procesu v ŠKD.


za odpoveď ďakujem
Má.My to máme zakotvené v školskom poriadku.Pokiaľ nie je možné vyriešiť veci inak,tak je to úplne v poriadku.Miesto v škd nie je nárokovateľné.

aicha15
03.02.11, 06:40
Má.My to máme zakotvené v školskom poriadku.Pokiaľ nie je možné vyriešiť veci inak,tak je to úplne v poriadku.Miesto v škd nie je nárokovateľné.


ďakujem vám za odpoveď, mám totiž jednu žiačku, 4. ročník, z ktorou sa vôbec nedá vyjsť ani po dobrom ani po zlom, je drzá, rozkazuje ostatným deťom, mne narúša celý priebeh nejakej činnosti. Keď v klube nie je, je dobre, ale akonáhle sa objaví, tak je to koniec. Najnovšie zriadila tajnú klubovňu, proti jednému žiakovi a ja najväčší problém vidím v tom, že ostatné deti ju poslúchajú. Neviem ako ešte dlho dokážem učiť, alebo čokoľvek robiť v jej prítomnosti... :(

janvan
03.02.11, 06:59
..podľa vyhlášky príjíma a uvoľňuje dieťa z klubu na základe písomnej žiadosti rodiča vedenie školy... dôvody vyradenia musia byť zakotvené, ako píšete, v školskom poriadku...u nás na základe návrhu vychovávateľky a prejednania s rodičom a vedením školy nasleduje vyradenie..

kantorka
01.03.11, 17:24
Prajem pekný deň,
vie mi niekto poradiť?
Mám ukončenú VŠ II. stupňa učiteľstvo umeleckých predmetov Náboženská výchova a Hudobná výchova a učím v ŠKD. Mám štátnu skúšku zo všeobecnej pedagogiky a špeciálnej pedagogiky. Mám stredoškolské vzdelanie ekonomického smeru. Pre kvalifikáciu v ŠKD potrebujem doštudovať vychovávateľstvo? Či som kvalifikovaná aj bez toho vzdelania?
Ďakujem :-)

aicha15
04.03.11, 13:07
Dobrý deň milé kolegyne!

Mám v ŠKD jedno dieťa, ktoré je veľmi agresívne a pri čo najmenšom upozornení sa urazí a odmieta čokoľvek robiť. Minule sa mi stalo, že jeho matka sa sťažovala že ja na neho vyskakujem (pričom som mu len povedala že či nemôže dávať pozor, lebo vylial čaj) a ešte dodala, že má choré srdce že či chcem aby odpadol. Na to som ja zareagovala, že on by nemal chodiť do takého zariadenia, keď je chorý na srdce, že nech si to rozmyslí. Na druhý deň mi povedala že chce chodiť do klubu. (tak mňa napadlo asi toľko že či keď povie že chce auto, či mu ho kúpi) Chcem sa vás opýtať, či existuje niečo také ako dokument v ktorom rodič vyhlasuje, že jeho dieťa je v klube na vlastnú zodpovednosť, lebo fakt nechcem aby sa mu niečo stalo a je to aj dosť problémové dieťa, niekedy mi pripadá ako keby mal chodiť do pomocnej školy a nie medzi normálne deti. Za odpoveď vopred ďakujem

adriasee
05.03.11, 05:49
U nás neexistuje taký dokument že je na vlastné riziko je dieťa v ŠKD.Prosím, ak je zákonná cesta porate mi ,ako agresívne dieťa vylúčiť z ŠKD.

janvan
07.03.11, 17:42
U nás neexistuje taký dokument že je na vlastné riziko je dieťa v ŠKD.Prosím, ak je zákonná cesta porate mi ,ako agresívne dieťa vylúčiť z ŠKD.
...kukni debatu o jednu stranu späť...

Eva B
08.03.11, 09:30
Na našej škole sa príspevky za ŠKD platia už tretí rok na účet školy, mesiac vopred do 10. dňa v mesiaci, čiže neprichádzame do styku s peniazmi, evidujeme poplatky na základe výpisu z účtu od hospodárky školy.
Plány činnosti máme vypracované mesačne,v ktorých sú jednotlivé činnosti rozpracované na týždne - obsahujú témy, výkonové a obsahové štandardy.

nana77
08.03.11, 20:12
Dobrý večer prajem :)
Prepáčte, že som si dovolila zapojiť sa do Vašej témy, nakoľko ešte nie som vychovávateľkou v ŠKD. Momentálne študujem na VŠ. Dostali sme zadanie na seminárnu- Rozdiel v práci vychovávateľa ŠKD a učiteľa I.st. ZŠ. Snažila som sa nájsť materiál k tejto téme a som prekvapená (musim povedať, že nemilo prekvapená), ako málo materiálov je k charakteristike práce vychovávateľa v ŠKD. Pri vyhľadávaní som natrafila na vašu diskusiu a keďže ste odborníci priamo z praxe, chcela by som Vás poprosiť, či by ste boli také láskavé (láskaví) a mohli mi trošku poradiť. Dúfam, že Vás neobťažujem a ďakujem za prípadné odpovede.

xixix
09.03.11, 12:10
Na Slovensku od r. 1988!!! - nevyšla žiadna metodická príručka ani literatúra, ktorá by sa komplexnejšie venovala výchovnej práci v ŠKD. V časopise Vychovávateľ / zameraný je všeobecne na výchovu mimo vyučovania/ sú kvalitné články od vysokoškolských pedagógov, ktoré sú zamerané skôr na jednotlivé oblasti teórie výchovy.Vynikajúcu literaturú konkrétne spracovanú pre prácu v ŠKD nájdeš v českom vydavateľstve PORTÁL a bežne sa dajú objednať v kníhkupectvách /napr. v našom meste v EZOPe/ - ale aj vo väčších mestách v mestských knižniciach v oddelení pedagogickej literatúry

555555
09.03.11, 16:12
Dobrý večer prajem :)
Prepáčte, že som si dovolila zapojiť sa do Vašej témy, nakoľko ešte nie som vychovávateľkou v ŠKD. Momentálne študujem na VŠ. Dostali sme zadanie na seminárnu- Rozdiel v práci vychovávateľa ŠKD a učiteľa I.st. ZŠ. Snažila som sa nájsť materiál k tejto téme a som prekvapená (musim povedať, že nemilo prekvapená), ako málo materiálov je k charakteristike práce vychovávateľa v ŠKD. Pri vyhľadávaní som natrafila na vašu diskusiu a keďže ste odborníci priamo z praxe, chcela by som Vás poprosiť, či by ste boli také láskavé (láskaví) a mohli mi trošku poradiť. Dúfam, že Vás neobťažujem a ďakujem za prípadné odpovede.
celkom fajn má spracované veci Eva Vincejová z MPCPrešov

nana77
10.03.11, 10:45
Dobrý deň:)
Veľmi pekne ďakujem za odpovede.

aicha15
14.03.11, 08:37
Na našej škole sa príspevky za ŠKD platia už tretí rok na účet školy, mesiac vopred do 10. dňa v mesiaci, čiže neprichádzame do styku s peniazmi, evidujeme poplatky na základe výpisu z účtu od hospodárky školy.
Plány činnosti máme vypracované mesačne,v ktorých sú jednotlivé činnosti rozpracované na týždne - obsahujú témy, výkonové a obsahové štandardy.


to máte dobre vymyslené, u nás poplatky vyberám ja, takže je to dosť o ničom, minuly mesiac sa mi napriklad stalo ze som za 4 deti doplacala, mali mi doniest po prazdninach a z toho mi donieslo iba 1, a ostatné este nemá, niekedy sa citim ako policajt s vymahacom dlhov dokopy...

555555
14.03.11, 17:09
to máte dobre vymyslené, u nás poplatky vyberám ja, takže je to dosť o ničom, minuly mesiac sa mi napriklad stalo ze som za 4 deti doplacala, mali mi doniest po prazdninach a z toho mi donieslo iba 1, a ostatné este nemá, niekedy sa citim ako policajt s vymahacom dlhov dokopy...
Tiež som sa roky cítila ako "vyberač daní".Teraz vyberám od 1. do 10. v mesiaci,ako je aj v zákone,a potom už môžu platiť rodičia iba u hospodárky školy.A poviem vám,to si teda rozmyslia,či to tak chcú:)

aicha15
17.03.11, 18:49
viete mi niektora poradit? ako dlho sa po novom pisu pripravy, je to tak ako viem z pocutia, 5 rokov?

aicha15
17.03.11, 18:59
Dobrý večer prajem :)
Prepáčte, že som si dovolila zapojiť sa do Vašej témy, nakoľko ešte nie som vychovávateľkou v ŠKD. Momentálne študujem na VŠ. Dostali sme zadanie na seminárnu- Rozdiel v práci vychovávateľa ŠKD a učiteľa I.st. ZŠ. Snažila som sa nájsť materiál k tejto téme a som prekvapená (musim povedať, že nemilo prekvapená), ako málo materiálov je k charakteristike práce vychovávateľa v ŠKD. Pri vyhľadávaní som natrafila na vašu diskusiu a keďže ste odborníci priamo z praxe, chcela by som Vás poprosiť, či by ste boli také láskavé (láskaví) a mohli mi trošku poradiť. Dúfam, že Vás neobťažujem a ďakujem za prípadné odpovede.

mna k tejto teme napadne toto
ucitel: moze hodnotit známkou
vychovávatel: pochvalou
ucitel: deti sú po celý čas v triede a cez hodinu sedia a pracuju
vychovavatel: deti odchadzaju ked po nich pridu rodicia, co je v roznom case, a pocas toho, SKD beru ako volnejsie pole posobnosti.

ps. literatury je fakt malo :(

lienka06
20.03.11, 08:01
Ja som bola na cyklickom vzdelávaní pre vychovávateľky, kde nám bolo povedané,že vychovávateľka nemá prichádzať do styku s peniazmi.Tiež som vyberala roky poplatky,písala doklad na príjmový blok a nosila som ich ekonomke. Podarilo sa mi dohodnúť s riaditeľkou,že tieto poplatky budú rodičia priamo vyplácať u ekonomky,alebo na účet školy. Trvalo dlhšie kým si rodičia zvykli a museli prísť osobne. Máme veľa dochádzajúcich detí,tak im to aj teraz niektorým robí problémy.Lenže vychovávateľka má robiť činnosť a nie vyberať peniaze. Niekde to majú cez šeky.
A čo sa týka zastupovania,tiež sme to mali 1:1,5 a bola som prekvapená, keď mi povedali ,že to je 1:1.
S úväzkom je to každý rok iné.Nie vždy vyjde tých 27 hodín čo sme sa bavili aj na školení,že to je veľa.Učiteľky v MŠ to majú lepšie,striedajú jedna druhú vedeia sa lepšie dohodnúť.
My sme ako také dievča pre všetko. Roky som zastupovala len za náhradné voľno,alebo mi bolo povedané,že to budem mať v odmenách. No pri orig. kompetenciach je problém vôbec s peniazmi. Teraz sa to dá preplácať,ale ako kedy. Môžeme si vybrať či NV,alebo zaplatiť.Stále som počúvala,že môžem byť vďačná,že mám robotu.
A čo sa týka činnosti? Tiež je každú chvíľu narušená,odchodom žiakov na bus, krúžkovými činnosťami,alebo výberom rodičmi detí domov.Stále sa dvere otvárajú a zatvárajú.Takže všade je to rôzne si myslím a veľa závisí aj od vedenia.Stále sme my vychovávateľky nič.Máme tú istú školu ako učiteľky MŠ,ale podľa mňa na tie sa aj rodičia inak pozerajú.Ja okrem svojej náplní práce mám aj iné povinnosti, ktoré mi určilo vedenie a mali by to robiť učiteľky.Lenže na vychovávateľky sa stále pozerá,že na obed prídu do práce,skoro odídua nič nerobia.Snažím sa robiť s deťmi stále čosi, aby ani jeden deň nebol len taký premrhaný. No z roka na rok sa aj deti menia a je to náročné aj na psychiku.Neviem prečo ženy aspoň v našom povolaní a v školstve nemajú povinné relaxačné,alebo rekondičné pobyty a hlavne skôr do dôchodku. Pretože ,ked zastupujem na 5.-9. je to hrozné pri Romoch.Disciplína ide dolu vodou.Na všetko treba svätú trpezlivosť. S tými malými deťmi to ešte ide.Dajú sa motivovať.Veľkí vám už hocičo povedia a stojí to veľa nervov a hlavne naše zdravie.
Takže želám kolegyniam veľa trpezlivosti, šikovné a dobré deti a hlavne pochopenie vedenia školy,aby sme boli aspoň trochu docenené.

flaniko
22.03.11, 17:40
presne ako píše lienka06.....s malými deťmi by sa ešte dalo, hoci už ani to nie je ono....sú netrpezlivé, niektoré naozaj agresívne, neberú ohľad na druhého, veľmi ťažko sa motivujú- nemajú záujem o "ručné práce", vypočuť si rozprávku je priam nemožné.....horšie je však s očakávaním rodičov.....o svoje jediné dieťa sa nevedia postarať a vychovávať ho, no vychovávateľke vyčítajú každú malú chybičku.....
po 11-tich rokov práce strácam chuť to robiť.....bohužiaľ.....

janka1710
29.03.11, 05:32
moja skúsenosť... nekritizujte deti... rodičom deti pochválte aj za to málo čo dieťa urobilo, čo urobilo zle to si radšej povedzte medzi sebou a dieťaťom......každú maličkosť, ak je dieťa nezvládnuteľné pochváľte pred ostatnými deťmi..... dieťa sa zmení ... bude sa viac snažiť.... a potom ani vás nikto nebude kritizovať,že ste zlá vychovávateľka...:)

aicha15
02.04.11, 14:44
ja robím prácu vychovávateľky ešte len od januára, ale taktiež tu chcem prispieť svojou skúsenosťou. Pred nástupom do práce som to mala veľmi ťažké, lebo som musela sama zostaviť výchovný program, ktorý nás samozrejme na VŠ neučili tvoriť. Nemohla som sa pridržiavať osnov starej vychovávateľky, lebo ich tvorilo len akýchsi 6 papierov zopnutých spinkou. Nemalo to hlavu ani pätu. A čo sa týka práce s deťmi tak, ja učím na dedine, kde funguje aj ranný ŠKD a poobedňajší od 11,20 - 15,15 nie je to síce dlho, ale za ten čas sa tam prestrieda toľko detí, že až. Stane sa mi, že niekedy mám v klube iba 5. detí, ktoré sú tam aj tak iba na jednu hodinu, potom odídu a prídu iné deti. Pociťujem to tak, že sa musím vo všetkom prispôsobovať rozvrhu. Niektoré deti, ktoré sú z vedľajšej dediny prídu do klubu iba na 1 hodinu lebo čakajú na autobus a nedá sa s nimi absolútne nič robiť, chcú iba hrať šach a najlepšie si robiť medzi sebou ,,vojnu" zo seva stavebnice. Nikdy neprichádzajú deti naraz ale prichádzajú postupne, podľa toho kedy končia 1.roč, 2, roč. 3. roč. 4. roč. začnem s jednými deťmi niečo a potom musím pozerať na to, kedy zvoní lebo musím ísť otvárať šatňu. Ďalší problém je aj s peniazmi, niekedy sa cítim ako papagáj. problém je najmä s tými deťmi ktorých rodičov ani nevidím a tak im nemám ako povedať že treba zaplatiť, a niekedy ani napísanie do slovníka nepomôže. A čo sa mi najviac nepáči, deti nevedia spolupracovať, nevedia počúvať, nie sú zvyknuté robiť všetko spolu, hry sa možno organizovali ale len s určitou časťou. A posledná vec, nadávajú si, urážajú sa a veľmi po sebe kričia ako by boli od seba na kilometre, tu nepomôže ani stále upozorňovanie.. no asi toľko čo by som k tejto práci povedala. dúfam že časom sa to zmení, veď aj deti sa vymenia a bude to iné v to pevne verím.

lienka06
13.04.11, 09:19
Janka, ale tu nejde o to,že by mal pocit, že niekto zlý ako vychovávateľka. Skôr mi išlo ot ako sú celkovo brané vychovávateľky. Na každej škole je to iné. Ja s rodičmi aj deťmi vychádzam v pohode. Tam problém nie je a to čo sa stane v klube je skutočne medzi mnou a dieťaťom. Snažím sa do toho rodičov čo najmenej zaťahovať.

aicha15
29.05.11, 16:39
Dobrý deň vychovávateľky!

Chcem sa vás opýtať ako riešite žiadosti do škd pre nový rok? Kedy zisťujete záujem detí, resp. kedy roz dávate žiadosti do škd. Ja mám momentálne v škd 34 detí, z toho odídu do 5 ročníka iba 3, čiže ich bude 31. Viem od riaditeľa, že na ďalší rok bude detí v 1 ročníku 36, z toho neviem koľko bude naštevovať škd, ale keď si teoreticky vezmeme že z tých 36 bude navštevovať škd 20, dokopy ich bude 51, čo sa jednoducho nedá. Preto sa chcem opýtať na základe čoho rozhodujete o prijatí/neprijatí dieťaťa do škd. Aké sú tam kritéria?

Za odpoveď ďakujem

xixix
29.05.11, 17:11
V jednom oddelení ŠKD môže byť zapísaných najviac 25 detí.

http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/Zakony/245_2008.pdf

/Deviata časť - Prvý oddiel -§114/

aicha15
29.05.11, 18:36
V jednom oddelení ŠKD môže byť zapísaných najviac 25 detí.

http://www.minedu.sk/data/USERDATA/Legislativa/Zakony/245_2008.pdf

/Deviata časť - Prvý oddiel -§114/


to viem, ale ja som sa pýtala úplne na niečo iné: podľa čoho sa vyhodnocujú žiadosti o prijatie, aké sú kritéria?

xixix
29.05.11, 19:25
(3) Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej
žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
Žiadosť o prijatie do klubu sa podáva spravidla pri
zápise do školy.
(4) Do klubu sa prednostne prijímajú žiaci nižších
ročníkov základnej školy, ktorí sú prihlásení na pravidelnú
dochádzku. Do klubu možno prijať dieťa aj na
prechodné obdobie, ktorého dĺžka sa vyznačí v rozhodnutí
o prijatí.
/Vyhl.č.306/2009/
- Pochopila som, že si v zariadení sama vychovávateľka, takže podmienky prijatia, aj to, koho prijať či neprijať- o tom rozhoduje riaditeľ školy. Na každú žiadosť - podľa ods. 3 - vydá riaditeľ školy -Rozhodnutie- a tam uvedie , či sa dieťa príjma, alebo nepríjma do ŠKD.Mňa z tvojej rozsiahlej otázky viac zaujal počet detí, ktoré máš v klube, preto som reagovala na túto časť otázky, lebo je z hľadiska bezpečnosti a dodržiavania zákonov veľmi dôležitá.
Znalosť vyhl. č. 306/2009 o ŠKD som považovala za samozrejmú

aicha15
30.05.11, 13:32
(3) Dieťa sa do klubu prijíma na základe písomnej
žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
Žiadosť o prijatie do klubu sa podáva spravidla pri
zápise do školy.
(4) Do klubu sa prednostne prijímajú žiaci nižších
ročníkov základnej školy, ktorí sú prihlásení na pravidelnú
dochádzku. Do klubu možno prijať dieťa aj na
prechodné obdobie, ktorého dĺžka sa vyznačí v rozhodnutí
o prijatí.
/Vyhl.č.306/2009/
- Pochopila som, že si v zariadení sama vychovávateľka, takže podmienky prijatia, aj to, koho prijať či neprijať- o tom rozhoduje riaditeľ školy. Na každú žiadosť - podľa ods. 3 - vydá riaditeľ školy -Rozhodnutie- a tam uvedie , či sa dieťa príjma, alebo nepríjma do ŠKD.Mňa z tvojej rozsiahlej otázky viac zaujal počet detí, ktoré máš v klube, preto som reagovala na túto časť otázky, lebo je z hľadiska bezpečnosti a dodržiavania zákonov veľmi dôležitá.
Znalosť vyhl. č. 306/2009 o ŠKD som považovala za samozrejmú

tú vyhlášku 306/2009 som čítala. Problém je však v tom, že žiadosti do škd sa pri zápise nedali, preto zisťujeme záujem detí už teraz aby sme nemali tých detí 50. To, že som sama vychovávateľka ste uhádli správne. Viem, že pri počte 34 detí sa vám zdá, že je to veľa, ale musím vám vysvetliť ako to je 9 detí je takých, ktoré chodia do ŠKD iba ráno, alebo maximálne 1 vyučovaciu hodinu v týždni, 8 detí je takých, ktoré chodia do ŠKD iba na jednu, alebo dve vyučovacie hodiny aj to nie každý deň, lebo čakajú na autobus. A iba 16 detí je takých, ktoré v ŠKD ostávajú poobede, a tých 16 detí je aj takých, že sa s nimi dá niečo robiť.
Ja som na poste vychovávateľky iba necelý polrok, preto si chcem ujasniť tieto veci, ktoré sa týkajú žiadostí.
Čoskoro ma čaká otvorená hodina preto chcem byť na všetko pripravená.

janka1710
04.06.11, 06:10
nebolo by rozumnejšie už teraz pomýšľať nad tým, že je potrebné prijať ešte jednu vychovávateľku ?..... Ak nie a chceš zredukovať kto bude a nebude v ŠKD tak sa dohodni s vedením, že tie deti, ktoré prídu na ranné schádzanie nebudete evidovať že návštevujú škd... aj tie čo odchádzajú najskôr ....a dozor nad nimí nech vykonávajú učitelia...ak vedenie chce mať všetky deti v škd, aby na nich dostali peniaze..... je potrebné, aby prijali aj novú vychovávateľku....

aicha15
04.06.11, 11:08
nebolo by rozumnejšie už teraz pomýšľať nad tým, že je potrebné prijať ešte jednu vychovávateľku ?..... Ak nie a chceš zredukovať kto bude a nebude v ŠKD tak sa dohodni s vedením, že tie deti, ktoré prídu na ranné schádzanie nebudete evidovať že návštevujú škd... aj tie čo odchádzajú najskôr ....a dozor nad nimí nech vykonávajú učitelia...ak vedenie chce mať všetky deti v škd, aby na nich dostali peniaze..... je potrebné, aby prijali aj novú vychovávateľku....

Neviem či by prijatie druhej vychovávateľky niečo vyriešilo, ale to s tým neevidovaním ranných detí do triednej knihy sa mi zdá dobrý nápad. I keď potom neviem ako by sa riešili poplatky, lebo neviem ako by som vystavila potvrdenku tomu kto nie je nikde zaevidovany. A to ako spomínate s tým dozorom učiteľov ma tiež napadlo, ale tiež by to tí učitelia museli mať zaplatené a asi momentálne nie sú na to peniaze. Uvidím všetko ako bude na budúci týždeň sa dozviem koľko je detí, ktoré majú záujem o ŠKD a navrhnem riaditeľovi aby sme nezapisovali do triednej knihy tých ktorí chodia iba ráno, ďakujem Vám za nápad. :)

555555
06.06.11, 15:53
Ja len toľko,že je najvyšší čas začať posielať deťom prihllášky do škd k budúcemu šk.roku,myslím,že termín je do 30.6,samozrejme okrem žiakov budúceho 1.roč.A ešte doporučujem /na základe skúsenosti,"ošetriť" si prihlášku aj vyhlásením zákonného zástupcu o tom,že vás informuje o zdravotnom stave dieťaťa,potom sa vám nestane,že dieťa dostane opakovaný záchvat a pod...

kubikova2
09.06.11, 13:07
Ahojte, chcela by som skusit pracu vychovavatelky v SKD. Mam ukoncene bakalarske studium vseobecnovzdelavacich predmetov NJ a Dejepis + statnice z pedagogiky a psychologie a magisterske studium v odbore historia. Chcem sa spytat, ci potrebujem na tuto pracu este aj ine vzdelanie. dakujem...:confused:

Kaťa
06.07.11, 17:06
Dobrý deň,
ako vidím píšete dosť zaujímavé témy....:)
No mám problém s rozhodnutím o vyberaní poplatku za ŠKD pre dieťa v hmotnej núdzi a ešte je aj ZTP. Chcem sa spýtať či mám vyberať poplatok od neho. A keď nie tak prečo a či to mám mať nejako ukotvené a kde???? Prosím o radu....... ĎAKUJEM.........

555555
06.07.11, 20:06
Dobrý deň,
ako vidím píšete dosť zaujímavé témy....:)
No mám problém s rozhodnutím o vyberaní poplatku za ŠKD pre dieťa v hmotnej núdzi a ešte je aj ZTP. Chcem sa spýtať či mám vyberať poplatok od neho. A keď nie tak prečo a či to mám mať nejako ukotvené a kde???? Prosím o radu....... ĎAKUJEM.........
Myslím si že je to tento zákon

ZÁKON
z 22. mája 2008
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 113
(7) Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou
školského klubu detí zriadeného obcou prispieva
zákonný zástupca žiaka mesačne sumou najviac
15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené
dieťa podľa osobitného predpisu.29)
(8) Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť
o znížení alebo odpustení príspevku podľa odseku 7, ak
zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad
o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu.32)

janka1710
07.07.11, 03:54
Na začiatku školského roka dávam rodičom žiadosť o neuhrádzanie poplatku v hmotnej núdzi (ktorú by vlastne oni mali dať príslušnému obecnému úradu) vypíšu ho a k nemu je potrebné rozhodnutie o poberaní dávky v HN, ktoré mi rodičia prinesú... keď už mám tieto dokumenty od všetkých rodičov v HN idem na odbor školstva kde to odovzdám a oni potom zasielajú na školu, že dieťa je oslobodené od uhrádzania poplatkov. Mesto to musí mať prijaté vo svojich Všeobecných záväzných nariadeniach... ako vyzerá takáto žiadosť prikladám v prílohe

Kaťa
24.07.11, 16:01
Dakujem

aicha15
18.08.11, 12:40
Milé kolygyne!
Potrebovala by som poradiť ohľadom režimu dňa. Režim dňa v našom škd trvá od 11,20 - 15,15. Viem že vo väčšine škd sa to robí tak, že najprv je rekreačná činnosť a potom tie ostatné, ale mne sa to nehodí, lebo všetky deti mám až od 13,15 a prakticky mám dve hodiny na rekreačnú činnosť záujmovú a PNV. Dotreaz som to riešila takto 13,15 - 14,00 záujmová činnosť. 14,00 - 14,30 rekreačná činnosť. 14,30 - 15,00 - PNV. Viem že to robím asi naopak, ale rodičia mi chodia po deti už keď sme von, je to lepšie ako keby prišli cez záujmovú činnosť. a PNV nie je u nás až taká dôležitá, lebo deti si úlohy nepíšu, iba zopár. Ako by ste riešili režim dňa vy ak by ste mali k dispozícii 2 hodiny? išli by ste najprv von, alebo by ste realizovali najprv záujmovú činnosť?

janka1710
20.08.11, 14:04
Milé kolygyne!
Potrebovala by som poradiť ohľadom režimu dňa. Režim dňa v našom škd trvá od 11,20 - 15,15. Viem že vo väčšine škd sa to robí tak, že najprv je rekreačná činnosť a potom tie ostatné, ale mne sa to nehodí, lebo všetky deti mám až od 13,15 a prakticky mám dve hodiny na rekreačnú činnosť záujmovú a PNV. Dotreaz som to riešila takto 13,15 - 14,00 záujmová činnosť. 14,00 - 14,30 rekreačná činnosť. 14,30 - 15,00 - PNV. Viem že to robím asi naopak, ale rodičia mi chodia po deti už keď sme von, je to lepšie ako keby prišli cez záujmovú činnosť. a PNV nie je u nás až taká dôležitá, lebo deti si úlohy nepíšu, iba zopár. Ako by ste riešili režim dňa vy ak by ste mali k dispozícii 2 hodiny? išli by ste najprv von, alebo by ste realizovali najprv záujmovú činnosť?
...kým sa deti schádzajú od 11,20-13,00 odpočinková
13,15 - 14,00 rekreačná, 14,00- 14,30 záujmová a potom PNV.... najprv ja by som dala rekreačnú z toho dôvodu, že keď sa deti vybehajú lepšie pracujú ... sú kľudnejšie....

aicha15
24.08.11, 12:08
...kým sa deti schádzajú od 11,20-13,00 odpočinková
13,15 - 14,00 rekreačná, 14,00- 14,30 záujmová a potom PNV.... najprv ja by som dala rekreačnú z toho dôvodu, že keď sa deti vybehajú lepšie pracujú ... sú kľudnejšie....


budem nad tym rozmyslat, zda sa mi to celkom prijatelne i ked niektore deti prichadzaju 13.15 iba z vyucovania a ani ja by som nebola rada, kebyze si chcem po vyucovani trochu sadnut a niekto by ma hnal aby som sa obliekala. dakujem za radu :)))

janka1710
24.08.11, 17:43
neide o teba, ale o deti......... a do tej 13,15 si už predsa oddýchla..

aicha15
24.08.11, 17:46
neide o teba, ale o deti......... a do tej 13,15 si už predsa oddýchla..nepochopili sme sa, ja som to myslela tak, že keby som bola dieťa a prišla hneď z vyučovania tiež by sa mi nechcelo ísť hneď von. Pár krát sa tak stalo, že sme šli najprv von, lebo sme mali ísť do telocvične a bola ešte vonku zima. Nechcela som aby deti prechladli. Nikdy sa im to nepáčilo, že majú ísť hneď po vyučovaní hneď von.

janka1710
25.08.11, 04:00
moje chcú ísť hneď po vyučovaní a naobedovaní von........však v triede už sedeli dosť.......

flaniko
31.08.11, 15:27
určite najprv rekreačná a relaxačná činnosť a nie záujmová.........najprv pohyb a hra, veď celé predpoludnie sedeli v laviciach.......my sme museli vymeniť pnv so záujmovou činnosťou, lebo po pnv spájame oddelenia.....

flaniko
31.08.11, 15:30
ako máme postupovať , keď vychovávateľke chýba 5 minút do plného úväzku (27 hodín) ?
škd máme do 16.30 .......máme predĺžiť prevádzku do 16:31 ?

555555
31.08.11, 15:35
ako máme postupovať , keď vychovávateľke chýba 5 minút do plného úväzku (27 hodín) ?
škd máme do 16.30 .......máme predĺžiť prevádzku do 16:31 ?
A to je ako možné ? Začínate 11.29 hod.

janka1710
31.08.11, 16:43
my máme prevádzku len do 16,00 a chýbalo mi tiež 20 minút, tak som dala pracovnú dobu do 16,05 a v piatok do 16,00....začíname 11,40...ale či mi to schváli vedenie to ešte neviem... dúfam, že sa dohodneme no neviem....

xixix
31.08.11, 18:38
Do úvázku vychovávateľky sa počíta len priama výchovná činnosť. Žiadne 16,05 a už vôbec nie 11,29.h. Potom by to bol tvoj pracovný čas a ten je predsa 7,5 h /ak máte podpísanú KZ/. Ak chýbajú nejaké minúty tak sa to za mesiac načíta a formou zastupovania,/neplateného/ účasťou na podujatiach školy/s deťmi../ dorovná. Priama výchovná činnosť sa počíta od zvonenia v škole po hodinu uvedenú v osobnom liste dieťaťaŠKD. Ak budú mať deti uvedené16,00h. nemôže byť v rozpise pracovnej doby 16,05.

janka1710
01.09.11, 04:14
čiže pracovná doba je dovtedy ako je na osobnom liste dieťaťa v každom oddelení?......... kedže od 16,00 do 16,30 máme jedno zberné oddelenie...a koľko krát sa stane ,že na zápisnom lístku má do 16,00 a dieťa je tam do 16,20 ...

brontosaurus
03.09.11, 13:40
čiže pracovná doba je dovtedy ako je na osobnom liste dieťaťa v každom oddelení?......... kedže od 16,00 do 16,30 máme jedno zberné oddelenie...a koľko krát sa stane ,že na zápisnom lístku má do 16,00 a dieťa je tam do 16,20 ...

Pracovná doba vychovávateľa/ky je v prvom rade taká, akú mu stanoví riaditeľ školy kde pôsobí ŠKD. Riaditeľ rozhoduje aj o čase, v ktorom bude fungovať ŠKD, pričom prihliada aj na požiadavky rodičov ktoré sú uvedené v žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD. Ak sa riaditeľ rozhodne že ŠKD bude v prevádzke napr. len do 16:00, lebo potom to už nie je potrebné, tak do úväzku sa počíta len čas do 16:00. Ak od 16:00 spájate oddelenia, tak sa priama činnosť končí a pokračuje v nej už len ten, kto má dlhú službu v zbernom oddelení.
Ak by aj dieťa neodišlo domov o 16:00, aj keď to má napísané v zápisnom lístku, tak máte zberné oddelenie kde sa dané dieťa presunie, a je tam dovtedy, pokiaľ si po neho neprídu rodičia.
Inak, zo skúsenosti viem, že nie všade majú vychovávateľky plné úväzky, každú chvíľu sa oddelenia spájajú len aby sa ušetrilo. Ak niekomu chýba len pár minút do úväzku, môže byť šťastný :-))) .

flaniko
03.09.11, 19:14
DOKUMENTÁCIA V ŠKD:
osobné listy-platné počas celej dochádzky dieťaťa . teda spravidla 4 roky - treba len dopisovať zmenu v dochádzke
výchovno - vzdelávací program- platný 4 roky
výchovno - vzdelávací plán a plán MZ-platnosť 1 rok
týždenné plány a triedne knihy zostávajú
žiadosť o prijatie a rozhodnutie o prijatí dieťaťa do škd - tiež platí 4 roky ...... ČIŽE TOMU, KTO VLANI CHODIL DO ŠKD NETREBA PODAŤ ZNOVU ŽIADOSŤ , LEN AKTUALIZOVAŤ DOCHÁDZKU?????

iné zmeny?.....ďakujem.....

brontosaurus
03.09.11, 19:43
DOKUMENTÁCIA V ŠKD:
osobné listy-platné počas celej dochádzky dieťaťa . teda spravidla 4 roky - treba len dopisovať zmenu v dochádzke
výchovno - vzdelávací program- platný 4 roky
výchovno - vzdelávací plán a plán MZ-platnosť 1 rok
týždenné plány a triedne knihy zostávajú
žiadosť o prijatie a rozhodnutie o prijatí dieťaťa do škd - tiež platí 4 roky ...... ČIŽE TOMU, KTO VLANI CHODIL DO ŠKD NETREBA PODAŤ ZNOVU ŽIADOSŤ , LEN AKTUALIZOVAŤ DOCHÁDZKU?????

iné zmeny?.....ďakujem.....

Pokiaľ viem, tak žiadosť o prijatie do ŠKD platí len jeden školský rok, neplatí na celé obdobie pokiaľ žiak navštevuje základnú školu. Neviem prečo by mala platiť práve 4 roky, veď do ŠKD môže byť prijatý každý jeden žiak ktorý navštevuje danú základnú školu! ŠKD nie je určená len pre prvý stupeň, ale bežne sa stáva že ho navštevujú aj žiaci piateho ročníku a stretol som sa s tým že tam boli aj žiaci šiesteho ročníka.

flaniko
04.09.11, 05:56
o.k. ..... viem, že škd je verejný a môže sa doň každý žiak prihlásiť .... zaujíma ma to, či aj tí žiaci (vlastne ich rodičia)musia podať znovu žiadosť o prijatie, ktorí už vlani chodili a majú rozhodnutie evidované pod nejakým číslom, alebo len tí noví (prváci a ostatní z iných ročníkov, ktorí vlani nechodili) ..... "evidenčné číslo" na osobnom spise žiaka predsa nemôžeme meniť každoročne ...... zase tam "hore" niekto vymyslel také niečo, čo v praxi nefunguje .....

brontosaurus
04.09.11, 07:34
o.k. ..... viem, že škd je verejný a môže sa doň každý žiak prihlásiť .... zaujíma ma to, či aj tí žiaci (vlastne ich rodičia)musia podať znovu žiadosť o prijatie, ktorí už vlani chodili a majú rozhodnutie evidované pod nejakým číslom, alebo len tí noví (prváci a ostatní z iných ročníkov, ktorí vlani nechodili) ..... "evidenčné číslo" na osobnom spise žiaka predsa nemôžeme meniť každoročne ...... zase tam "hore" niekto vymyslel také niečo, čo v praxi nefunguje .....

U nás to funguje tak, že rodič musí každý rok vypísať novú žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD, aby sa už vopred vedelo koľko detí bude a hlavne ako budú odchádzať domov, aby sa mohli čím skôr spájať oddelenia a tým aby sa vraj šetrilo.
Ale bežne to funguje tak, že žiadosti platia počas celého obdobia kedy dieťa navštevuje ŠKD, lepšie povedané pokiaľ rodič nedá odhlášku z ŠKD. V takomto prípade to "evidenčné číslo" na osobnom spise dieťaťa ostáva po celé obdobie to isté, nemení sa. Nové číslo dostanú len novozapísané deti, ktoré ešte do ŠKD nechodili.

janamirka2
06.09.11, 05:52
Pracovná doba vychovávateľa/ky je v prvom rade taká, akú mu stanoví riaditeľ školy kde pôsobí ŠKD. Riaditeľ rozhoduje aj o čase, v ktorom bude fungovať ŠKD, pričom prihliada aj na požiadavky rodičov ktoré sú uvedené v žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD. Ak sa riaditeľ rozhodne že ŠKD bude v prevádzke napr. len do 16:00, lebo potom to už nie je potrebné, tak do úväzku sa počíta len čas do 16:00. Ak od 16:00 spájate oddelenia, tak sa priama činnosť končí a pokračuje v nej už len ten, kto má dlhú službu v zbernom oddelení.
Ak by aj dieťa neodišlo domov o 16:00, aj keď to má napísané v zápisnom lístku, tak máte zberné oddelenie kde sa dané dieťa presunie, a je tam dovtedy, pokiaľ si po neho neprídu rodičia.
Inak, zo skúsenosti viem, že nie všade majú vychovávateľky plné úväzky, každú chvíľu sa oddelenia spájajú len aby sa ušetrilo. Ak niekomu chýba len pár minút do úväzku, môže byť šťastný :-))) .

Viete mi niekto presne povedať, ako sa počítajú hodiny do úväzku? Je to hodina práce za hodinu?? Čiže ak robím od 11 do 15, mám 4 hodiny na deň?

555555
06.09.11, 06:23
Viete mi niekto presne povedať, ako sa počítajú hodiny do úväzku? Je to hodina práce za hodinu?? Čiže ak robím od 11 do 15, mám 4 hodiny na deň?
Presne tak.

brontosaurus
06.09.11, 18:05
Viete mi niekto presne povedať, ako sa počítajú hodiny do úväzku? Je to hodina práce za hodinu?? Čiže ak robím od 11 do 15, mám 4 hodiny na deň?

Áno, je to tak, do úväzku sa počítajú len hodiny priamej vyučovacej, alebo výchovnej činnosti. Čiže, ak napr. vychovávateľka nastupuje k deťom po štvrtej vyučovacej hodine, čiže o 11:40 a je s nimi do 15:00, tak sa jej rátajú do úväzku 3 hodiny a 20 minút. Všetky tieto časy za týždeň sa spočítajú a podľa toho máte stanovený úväzok.

janamirka2
07.09.11, 14:30
Ahojte, ešte by som sa chcela opýtať ako je to s číslovaním osobných spisov. Máme 2.odd. a každá sme číslovali od 1 až 20 /minulý rok/ a teraz máme deti aj s druhého oddelenia. Ako to máme urobiť??Prečíslovať všetko odznova, alebo ako?

555555
07.09.11, 15:03
Ahojte, ešte by som sa chcela opýtať ako je to s číslovaním osobných spisov. Máme 2.odd. a každá sme číslovali od 1 až 20 /minulý rok/ a teraz máme deti aj s druhého oddelenia. Ako to máme urobiť??Prečíslovať všetko odznova, alebo ako?
V podstate osobný spis žiaka je tlačivo na 4 roky,takže žiaci ,ktorí pokračujú v škd ďalej číslo spisu nemenia.A u prvákov? to si tiež nechám poradiť:)

mia0
08.09.11, 07:53
Číslo osobného spisu mám byť totožné s číslom rozhodnutia o prijatí...čiže napr. 1/2011, 2/2011...V septembri sa novoprijaté deti číslujú nasledujúcim číslom napr. 23/2011. V novom kalendárnom roku sa začína zasa 1/2012.

mia0
08.09.11, 08:10
Pokiaľ viem, tak žiadosť o prijatie do ŠKD platí len jeden školský rok, neplatí na celé obdobie pokiaľ žiak navštevuje základnú školu. Neviem prečo by mala platiť práve 4 roky, veď do ŠKD môže byť prijatý každý jeden žiak ktorý navštevuje danú základnú školu! ŠKD nie je určená len pre prvý stupeň, ale bežne sa stáva že ho navštevujú aj žiaci piateho ročníku a stretol som sa s tým že tam boli aj žiaci šiesteho ročníka.

Pokiaľ platí u Vás žiadosť 1 rok, musíte vypisovať aj každý rok nové osobné spisy, lebo číslo osobného spisu je totožné s číslom rozhodnutia o prijatí do ŠKD. Žiadosť môže platiť aj 4 roky (príp. viac - koľko dieťa navštevuje ŠKD), riaditeľ však musí niekde uviesť (napr. v školskom poriadku pre ŠKD) podmienky pokračovania návštevy ŠKD. Ak v septembri dieťa už do ŠKD nenastúpi, považuje sa jeho dochádzka za ukončenú. Takto platí u pokračujúcich detí osobný spis od prvého ročníka a dopisuje sa každý rok len tabuľka odchodov...veď tak sú aj tlačívá (ten dvojhárok). Je tam aj tak 6 tabuliek, takže sa predpokladá , že najviac do 6.roč. budú chodiť deti do ŠKD...ak budú starší, tabuľku si dorobiť treba a hotovo.

555555
09.09.11, 05:26
Pokiaľ platí u Vás žiadosť 1 rok, musíte vypisovať aj každý rok nové osobné spisy, lebo číslo osobného spisu je totožné s číslom rozhodnutia o prijatí do ŠKD. Žiadosť môže platiť aj 4 roky (príp. viac - koľko dieťa navštevuje ŠKD), riaditeľ však musí niekde uviesť (napr. v školskom poriadku pre ŠKD) podmienky pokračovania návštevy ŠKD. Ak v septembri dieťa už do ŠKD nenastúpi, považuje sa jeho dochádzka za ukončenú. Takto platí u pokračujúcich detí osobný spis od prvého ročníka a dopisuje sa každý rok len tabuľka odchodov...veď tak sú aj tlačívá (ten dvojhárok). Je tam aj tak 6 tabuliek, takže sa predpokladá , že najviac do 6.roč. budú chodiť deti do ŠKD...ak budú starší, tabuľku si dorobiť treba a hotovo.
Je niekde v zákone uvedené,že žiadosť oprijatie do škd platí 4 roky? A je nejaké oficiálne tlačivo?používam svoje vytvorené.Ďakujem

adelina 333
09.09.11, 05:39
Mala by som len teraz nastúpiť do ŠKD, ale pracovný čas je od 11.30, do 16.30, ráno ŠKD nie je. Takže to je len 20 hodín týždenne, to sa ako potom rieši, keď musím mať 27?

Sabadka
09.09.11, 07:02
Mala by som len teraz nastúpiť do ŠKD, ale pracovný čas je od 11.30, do 16.30, ráno ŠKD nie je. Takže to je len 20 hodín týždenne, to sa ako potom rieši, keď musím mať 27?

Máš dve možnosti, buď ti dá zamestnávateľ pracovnú zmluvu na kratší pracovný čas teda na úväzok 20 hodín, alebo ak dostaneš pracovnú zmluvu na celý úväzok tak ti tých zvyšných 7 hodín z úväzku umožní doplniť si učením.

mia0
09.09.11, 14:48
Je niekde v zákone uvedené,že žiadosť oprijatie do škd platí 4 roky? A je nejaké oficiálne tlačivo?používam svoje vytvorené.Ďakujem

v 306/2009 §3 je len toto: "Žiadosť o prijatie do klubu sa podáva spravidla pri
zápise do školy." a tlačivo je oficiálne na osobné spisy dieťaťa, tlačivo na žiadosť o prijatie do ŠKD sme si vytvorili svoje. Vychádzame logicky vlastne z počtu tých tabuliek.

vrku.vika
11.09.11, 09:00
Dobry den,

mozete mi poradit ohladom pisania tyzdennych programov v SKD? som novo zacinajuca vychovavatelka a neviem odkial mam cerpat namety na tieto plany :(vie mi niekto povedat kde by som mohla nabrat inspiraciu nez ziskam nejaky prax? dakujem :)

brontosaurus
11.09.11, 12:40
Dobry den,

mozete mi poradit ohladom pisania tyzdennych programov v SKD? som novo zacinajuca vychovavatelka a neviem odkial mam cerpat namety na tieto plany :(vie mi niekto povedat kde by som mohla nabrat inspiraciu nez ziskam nejaky prax? dakujem :)

Neviem ako je to u Vás, ale my máme v školskom výchovnom programe plány aj výchovné osnovy, kde nájdem témy všetkých výchovných činností na celý rok, ako aj štandardy, metódy, ciele a tak podobne.
Čiže si pozriem výchovný program a podľa neho napíšem týždenný plán, čo mi zaberie asi tak 20 minút. Napr. v pláne mám uvedené že v 3. týždni mám mať na spoločensko-vednej činnosti "Dopravnú výchovu". Cieľom je predchádzať dopravnej nehodovosti detí a cieľom je používať získané vedomosti v praxi.
Tak isto tam mám rozobraté témy činností na vzdelávaciu činnosť - prípravu na vyučovanie. Čiže opíšem to čo mám v ročnom pláne (ak neplánujem isté zmeny) do týždenného plánu, doplním to o hry a konkrétne činnosti.
Samotné prevedenie aktivít je už len a len na mne, to nikto nerieši a ani sa mi do toho nemontuje.
Samozrejme, aj ten týždenný plán je ešte možné meniť počas týždňa. Ak uznám že v tento deň by sa hodila iná činnosť ako mám naplánovanú, tak si to jednoducho zmením, alebo prehodím s iným dňom. Presnú vykonanú činnosť uvádzam až do triednej knihy.

Eva B
05.10.11, 08:38
V našom meste je poplatok za ŠKD 8,30 Eur mesačne. Na našej škole ho rodičia už štvrtý rok platia na účet školy šekom alebo trvalým príkazom vždy do 10. dňa mesiac vopred. Zo začiatku s tým boli trošku problémy, ale teraz si zvykli a uhrádzajú platby včas. Vychovávateľka teda neprichádza s peniazmi do styku, akurát vedie evidenciu na základe podkladov od hospodárky.
Plány máme vypracované na mesiac, kde sú rozpracované na jednotlivé týždne. Nakoľko naše deti sú z okolia školy domov odchádzajú za obedom. o 15.00 alebo 16.00 hod. Vyberanie v inom čase je umožnené len vo výnimočných situáciach ale pri pravidelnom odchode, napr. ak navštevujú krúžky.

brontosaurus
05.10.11, 19:28
Mám jednu otázku, možno je na mieste, možno nie, ale mám na to viacero názorov. Vyhláška o ŠKD uvádza:

Vyhláška 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe

(11) Pedagogickú dokumentáciu klubu tvoria:
a) výchovné plány, výchovné osnovy a výchovné štandardy, ktoré sú súčasťou výchovného programu klubu,
b) triedna kniha,
c) osobný spis dieťaťa,
d) školský poriadok,
e) plán práce.
(12) V klube zriadenom ako súčasť školy je pedagogická dokumentácia podľa odseku 11
písm. d) a e) súčasťou pedagogickej dokumentácie školy.
(13) Ďalšiu dokumentáciu klubu tvoria:
a) rozvrh týždennej činnosti,
b) prehľad o rozsahu výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov,
c) zápisnice z rokovania metodického združenia,
d) ročný plán kontrolnej činnosti vedúceho pedagogického zamestnanca,
e) správy z kontrolnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie,
f) evidencia školských úrazov detí,
g) registratúrny plán a registratúrny poriadok,
h) vyjadrenie zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
i) rozhodnutia riaditeľa. 2)

Moja otázka znie: je nutné robiť podrobný týždenný plán činnosti alebo nie. Stačí že všetky činnosti - plány a osnovy sú uvedené v Školskom výchovnom programe a potom sa zapíšu do triednej knihy. Aj keď v bode 13 a) je uvedený rozvrh týždennej činnosti,ale to je tlačivo 49 185 1 od Ševtu a to je tlačivo ktoré obsahuje časový rozvrh od-do jednotlivých činností počas celého roku a platí celý rok.
Existuje aj staršie tlačivo , s takým istým kódom , ale s dodatkom III/2007, kde sa uvádzajú všetky druhy činnosti podrobnejšie, ale vraj toto tlačivo už neplatí.
Má niekto o tomto presné informácie a vie poradiť ???

555555
06.10.11, 05:37
U nás sme celý minulý rok robili týždenné plány ,na základe školenia s p.Brhelovou a Melcerovou/ vtedy pripravovali vyhllášku o škols.kluboch a tvorbu vých progr./ pre asi 2 rokmi.Pretože nám povedali,že na mesiac si nie je možné naplánovať činnosť v škd., tak sme si urobili ročný,tematický plán na jednotl.mesiace,kde sú iba témy a tie sme rozpracovávali postupne na jednotl.týždne.Uvádzali sme aj vých.cieľ,formy,metódy a prostriedky.No ale tento rok tiež čakám na nejakú radu,alebo vyhlášku /zhora/, že to netreba.Je to nesmierne prácne,a nemám záujem po takmer 20 rokoch praxe vypisovať metódy a pod.Takže poviem pravdu,tento rok,zatiaľ takéto plány nepíšem!
Uvítam radu kompetentných.:)

brontosaurus
06.11.11, 19:57
Akosi tu dlhšie nepribudol žiaden príspevok, tak si dovolím položiť jednu otázku, ktorá je viac menej určená pre začínajúcich, alebo nových vychovávateľov/ky. Ako je to u vás s písaním príprav, vyžadujú to od vás, alebo ani nie. Ak áno, ako rozsiahle prípravy si píšete. Píšete si ich na všetky činnosti, aj na tie kde ani nie je čo veľmi opisovať na papier (napr. téma "Obliekanie v zimnom období a pod.)

aicha15
07.11.11, 16:44
neviem ako ostatní, ale ja si prípravy robím, keďže učím v škd ešte len od januára. Aj keď mám už adaptačné vzdelávanie ukončené a som samostatný pedagóg, viem že prípravy sa majú robiť po dobu jedného roka, tak si ich ešte píšem. Snažím sa písať si prípravy na každú činnosť. Niektoré sa však nedajú popísať obšírne (napr. hranie spoločenských hier). Moje prípravy sú asi v rozsahu dvoch strán na celý deň, ale sú to také tabuľky, do ktorých píšete ciele, pomôcky a potom už samostnú činnosť a to (motivácia, hl. časť a záver).
Pre mňa sú prípravy zbytočné, nikdy som neučila s prípravou, iba ak keď sme v telocvični a neviem presne ako sa hrá nejaká hra. Zaberajú mi dosť veľa času, ak si chcem pripraviť na celý týždeň aby som mala pokoj, tak nad tým strávim celú sobotu. Teší ma len toľko, že už ich dlho písať nebudem. Apropo by som sa vás chcela opýtať, či ich mám písať v rozsahu jedného školského roka, alebo v rozsahu, kalendárneho, čiže 12 mesiacov.

aicha15
03.12.11, 20:41
Dobrý deň!
chcem sa spýtať, či viete o nejakom získavaní kreditov pre vychovávateľky, resp. kde sa o tom dajú získať informácie. Vopred ďakujem

brontosaurus
03.12.11, 21:45
Dobrý deň!
chcem sa spýtať, či viete o nejakom získavaní kreditov pre vychovávateľky, resp. kde sa o tom dajú získať informácie. Vopred ďakujem
U nás vychovávateľky už absolvovali nejaké školenia a zháňajú kredity. Naposledy sa prihlásili na dopravnú výchovu, čo organizovalo MPC v Košiciach či Prešove. Pre vychovávateľov je toho menej ako pre učiteľov, ale aká taká ponuka je.
Viac info sa dá získať aj na http://www.mpc-edu.sk (http://www.mpc-edu.sk/) , alebo na konkrétnych regionálnych pracoviskách.

MAMIKD
04.12.11, 12:05
Vychovavatelky su dievcata pre vsetko. Mali by sme aj my ziadat zlepsenie pre vxkon svojej prace. Vsetci teraz nieco chcu- lekari, zdravotne sestry atd. Vieme ake su problemy s naplnenim uvazkov. Naozaj si uz roky kladiem otazku, preco i my nemozeme mat hodinu 45min. Ucitel ma ospon prestavku. Niekto namietal, ze mame nestabilny pocet deti - to ale nie je nasa chyba - nech sa to osetri napriklad tak, ze dieta musi byt v skd minimalne do 15,00hod, pripadne dlhsie. Velmi dobre vieme totiz i to , ako zle sa pracuje resp.nepracuje, ked dochadza k neustalemu pohybu deti.Nasa praca je nedocenena a neocenena. Ucitel ma ucebnice, metodiky, pracovne listy a ine pomocky. My nemame k dispozicii vlastne nic. Chcu od nas zazraky, ale nevytvaraju podmienky - kolko z nas ma triedy skd v skolskych triedach, nedostatok pomocok....Mali by sme sa nejako prebudit a chciet zmenit veci k lepsiemu.

julia2
10.12.11, 12:08
Máš úplnú pravdu, naše platy sú s porovnaním s ostatnými profesiami ÚBOHÉ..A čo naši odborári???Stiahli chvost a nestarajú sa o nás....

Eva Bistrická
11.12.11, 17:47
Na stranke MPC su aj programy pre vychovavatelky - treba sledovat cielovu skupinu. My ( cely kolektiv - 6 vych) absolvujeme Postavenie ŠKD v systeme mimo vychovy - 21kreditov.Praca s interaktivnou tabulou - 12 kreditov.

brontosaurus
13.12.11, 18:38
Vychovavatelky su dievcata pre vsetko. Mali by sme aj my ziadat zlepsenie pre vxkon svojej prace. Vsetci teraz nieco chcu- lekari, zdravotne sestry atd. Vieme ake su problemy s naplnenim uvazkov. Naozaj si uz roky kladiem otazku, preco i my nemozeme mat hodinu 45min. Ucitel ma ospon prestavku. Niekto namietal, ze mame nestabilny pocet deti - to ale nie je nasa chyba - nech sa to osetri napriklad tak, ze dieta musi byt v skd minimalne do 15,00hod, pripadne dlhsie. Velmi dobre vieme totiz i to , ako zle sa pracuje resp.nepracuje, ked dochadza k neustalemu pohybu deti.Nasa praca je nedocenena a neocenena. Ucitel ma ucebnice, metodiky, pracovne listy a ine pomocky. My nemame k dispozicii vlastne nic. Chcu od nas zazraky, ale nevytvaraju podmienky - kolko z nas ma triedy skd v skolskych triedach, nedostatok pomocok....Mali by sme sa nejako prebudit a chciet zmenit veci k lepsiemu.
Mne by ani nevadilo to že výchovná hodina trvá 60 minút a nie ako vyučovacia hodina 45 minút. Skôr by som privítal, aby aj vychovávatelia mali úväzok ako učitelia, čiže nie 27 hodín/t., ale tých 23 hodín/t. ako učitelia. Mnoho vychovávateľov si nevie naplniť úväzok hlavne tam, kde je ich viac a tým by sa to viac menej vyrovnalo.
Inak, s tým pohybom detí je aj u nás tiež problém. Mne osobne to ani až tak nevadí, že deti majú krúžky počas pobytu v ŠKD, pokiaľ je to organizované, čiže napr. viem že v pondelok má 5 detí krúžok a dve hodiny ich v ŠKD mať nebudem. Mne napr. vadí to, že niekedy mi rodičia zvonia aj 3-4x za hodinu a ja musím 3-4x prerušiť svoju činnosť, odprevadiť dieťa k vrátnici, odkontrolovať kto ho vyzdvihol, vrátiť sa do triedy, upokojiť žiakov a z takto prerušovanej činnosti nemá plný úžitok nikto.
Tiež by som uvítal, keby aj pre prácu v ŠKD boli nejaké metodické materiály, námety k činnosti, pracovné listy a pod. Lebo vkuse sedieť za internetom, zháňať nejaké nové materiály, námety, hry a pod. aby som nemusel stále opakovať tie isté činnosti tiež zaberá kopec dlhých zimných večerov, ktoré samozrejme nie sú platené :-)))
Jediné čo sa pohlo dopredu je to, že po prijatí nového zákona už aj vychovávatelia majú tie isté platové tabuľky ako učitelia, čiže sa môžu ďalej vzdelávať a postúpiť až do 12 PT, čo predošlá zákonná úprava vychovávateľom neumožňovala.

janamirka2
14.12.11, 16:22
Mne by ani nevadilo to že výchovná hodina trvá 60 minút a nie ako vyučovacia hodina 45 minút. Skôr by som privítal, aby aj vychovávatelia mali úväzok ako učitelia, čiže nie 27 hodín/t., ale tých 23 hodín/t. ako učitelia. Mnoho vychovávateľov si nevie naplniť úväzok hlavne tam, kde je ich viac a tým by sa to viac menej vyrovnalo.
Inak, s tým pohybom detí je aj u nás tiež problém. Mne osobne to ani až tak nevadí, že deti majú krúžky počas pobytu v ŠKD, pokiaľ je to organizované, čiže napr. viem že v pondelok má 5 detí krúžok a dve hodiny ich v ŠKD mať nebudem. Mne napr. vadí to, že niekedy mi rodičia zvonia aj 3-4x za hodinu a ja musím 3-4x prerušiť svoju činnosť, odprevadiť dieťa k vrátnici, odkontrolovať kto ho vyzdvihol, vrátiť sa do triedy, upokojiť žiakov a z takto prerušovanej činnosti nemá plný úžitok nikto.
Tiež by som uvítal, keby aj pre prácu v ŠKD boli nejaké metodické materiály, námety k činnosti, pracovné listy a pod. Lebo vkuse sedieť za internetom, zháňať nejaké nové materiály, námety, hry a pod. aby som nemusel stále opakovať tie isté činnosti tiež zaberá kopec dlhých zimných večerov, ktoré samozrejme nie sú platené :-)))
Jediné čo sa pohlo dopredu je to, že po prijatí nového zákona už aj vychovávatelia majú tie isté platové tabuľky ako učitelia, čiže sa môžu ďalej vzdelávať a postúpiť až do 12 PT, čo predošlá zákonná úprava vychovávateľom neumožňovala.

Súhlasím s tebou s tými úväzkami je to na nervy. Ja si ich doplňam zastupovaním, ak niektorá učiteľka chýba, ale to sa musím nachodiť, aby som si ten úväzok odrobila ak mám plný úväzok. Ja si potrebujem nadrobiť 8 hod. týždenne, takže asi viete o čom hovorím.:confused:

janamirka2
14.12.11, 16:28
Na stranke MPC su aj programy pre vychovavatelky - treba sledovat cielovu skupinu. My ( cely kolektiv - 6 vych) absolvujeme Postavenie ŠKD v systeme mimo vychovy - 21kreditov.Praca s interaktivnou tabulou - 12 kreditov.

Nevedela by si mi pomôcť? Ja sa v tej stránke nevyznám... Dik

brontosaurus
14.12.11, 20:29
Súhlasím s tebou s tými úväzkami je to na nervy. Ja si ich doplňam zastupovaním, ak niektorá učiteľka chýba, ale to sa musím nachodiť, aby som si ten úväzok odrobila ak mám plný úväzok. Ja si potrebujem nadrobiť 8 hod. týždenne, takže asi viete o čom hovorím.:confused:

Presne viem o čom hovoríš. Ja tiež nemám plný úväzok, chýbajú mi 3 hodiny. Keby som nemal ešte aj záujmové útvary v rámci ŠKD ktoré mám, tak by to bola bieda. Veď len záujmové útvary mi tvoria v úväzku 6 hodín (3 záujmové útvary po 2 hodiny). Nemusím ani hovoriť aký je u nás boj o prvákov, lebo tí čo majú prvákov, majú skoro stále aj plný úväzok. Aj ja sa snažím zastupovať stále keď to ide, ale nás je v ŠKD osem, čiže zastupujem len sem tam.
Najhoršie na tom je to, že mne práca v ŠKD vyhovuje. Mám rád hry, rád sa hrám, rád niečo tvorím, lepím, strihám a vytváram. Rád s deckami varím, učím ich pracovať na počítači a programovať, rád s nimi blbnem v v telocvični. Nehovoriac o tom, že nemusím aspoň ráno skoro vstávať, až na jeden deň v týždni :-)))
Len keby ten plat a vybavenie bolo aspoň na priemernej úrovni :-(((

MAMIKD
16.12.11, 16:11
Áno, to vzdelávanie by bolo fajn, ale cestovať niekam do "tramtárie" a najmladší už tiež nie ste - no neviem. Snáď pre tých, čo bývajú vo väčších mestách je to výhodnejšie a dostupnejšie. Samozrejme i fakt, že ste len dve - čo ak riaditeľ rozhodne, že teraz nie...učitelia sa totiž zastupovať do ŠKD tiež 2X nehrnú.Nás na škole ani neinformujú o vzdelávaní pre vychovávateľky. Je to ťažké......

katika1979
20.12.11, 06:54
Prosím poraďte mi ako robiť MZ v škd? Kto určuje body MZ, ktoré budú prerokované a čoho sa majú týkať? A ako písať zápisnicu z MZ?

brontosaurus
20.12.11, 19:19
Prosím poraďte mi ako robiť MZ v škd? Kto určuje body MZ, ktoré budú prerokované a čoho sa majú týkať? A ako písať zápisnicu z MZ?
U nás v ŠKD má naše MZ na ztarosti jedna z vychovávateliek. Ona aj určuje body v MZ a vychádzajú viac menej z toho, čo sa deje v ŠKD a na škole.
Teraz sme na poslednom MZ napr. riešili otvorenú hodinu jednej z vychovávateliek, či boli splnené plány a akcie ktoré mali byť počas novembra a decembra, vyhodnotili sme to ako bolo čo splnené a ako dopadli akcie čo organozovalo ŠKD, potom sme riešili niečo ohľadom záujmových útvarov a zápisných listov detí, či už došli všetky platby za ŠKD a tak podobne. Samozrejme, veľmi dôležitá časť a časovo dlhá je aj časť diskusie a pripomienky.
Zápisnica má u nás 1-3 strany, podľa toho či sme toho riešili viac alebo menej, ako sa tomu čo ju píše chce všetko rozpisovať a v podstate len obsahuje súhrn a závery toho o čom sme rozprávali, odsúhlasené akcie na ďalšie obdobie, kto je za čo zodpovední a podobne.

brontosaurus
01.01.12, 12:03
Akosi to tu opäť stíchlo, tak opäť jedna otázka:
Tešíte sa že nám vláda od dnes (január 2012) zvýšila tarifné platy?
Pre PT 8 je to navýšenie o 8,5 EUR,
pre PT 9 je to navýšenie o 9,5 EUR.
pre PT 10 je to navýšenie o 10,5 EUR.

Eva Bistrická
01.01.12, 12:45
Vsetko najlepsie do noveho roku. Nakolko vacsina vychovavateliek je v 8. triede ( 9.tr.) ta suma je "uplne postacujuca".
Kde vsade ste mali take odmeny ako ucitelia?