PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Súhrnný výkaz k DPHAvdika
16.04.10, 05:34
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ohľadne súhrnného výkazu k DPH. Na daňovom úrade mi povedali, že keď my fakturujeme iba služby, aj vtedy musíme podať súhrnný výkaz k DPH, lebo ten sa vraj podáva vtedy, ak fakturujeme do zahraničia - do krajín EÚ. To znamená, že ak fakturujeme služby do zahraničia a je to krajina EÚ tak do súhrnného výkazu dám iba tú krajinu? Pretože my fakturujeme aj do štátov, ktoré nie sú členom EÚ. Ďakujem za radu.

atka4
16.04.10, 05:52
http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2010-a.html
http://www.porada.sk/t125514-suhrnny-vykaz-od-1-1-2010-a.html
a mnoho ďalších....

§ 80
Súhrnný výkaz
(1) Platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz za kaţdý kalendárny mesiac, v ktorom
a) dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte,
b) premiestnil tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 4,
c) sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45,
d) dodal sluţbu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň.
(2) Platiteľ môţe podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak hodnota tovarov podľa odseku 1 písm. a) aţ c) nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 100 000 eur; moţnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prestáva platiť od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota tovarov podľa odseku 1 písm. a) aţ c) presiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku hodnotu 100 000 eur, a platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz osobitne za kaţdý kalendárny mesiac príslušného kalendárneho štvrťroka.
(3) Súhrnný výkaz je povinná podať aj zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a za kaţdý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala sluţbu podľa odseku 1 písm. d).
(4) Súhrnný výkaz musí obsahovať
a) identifikačné číslo pre daň osoby, ktorá podáva súhrnný výkaz,
b) pri dodaní tovaru podľa odseku 1 písm. a) identifikačné číslo pre daň nadobúdateľa, pod ktorým mu bol tovar dodaný, a celkovú hodnotu dodaného tovaru pre kaţdého nadobúdateľa osobitne,
c) pri dodaní tovaru podľa odseku 1 písm. b) identifikačné číslo pre daň, ktoré má platiteľ pridelené v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a hodnotu tovaru zodpovedajúcu základu dane určeného podľa § 22 ods. 6,
d) pri trojstrannom obchode podľa odseku 1 písm. c) identifikačné číslo pre daň druhého odberateľa pridelené v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a hodnotu tovaru dodaného druhému odberateľovi,
e) pri dodaní sluţby identifikačné číslo pre daň príjemcu sluţby, pod ktorým mu bola sluţba dodaná, a celkovú hodnotu dodaných sluţieb pre kaţdého príjemcu sluţieb.
(5) V súhrnnom výkaze sa neuvádzajú sluţby oslobodené od dane podľa zákona platného v členskom štáte, v ktorom je miesto dodania sluţby.
(6) Hodnota dodaných tovarov a dodaných sluţieb podľa odseku 4 sa uvádza v súhrnnom výkaze za obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Údaje v súhrnnom výkaze sa uvádzajú v eurách a zaokrúhľujú sa na celé eurá do 0,5 eura nadol a od 0,5 eura vrátane nahor.
(7) Pri oprave základu dane podľa § 25 sa v súhrnnom výkaze uvádza suma, o ktorú sa základ dane opravil, a to za obdobie, v ktorom bola oprava základu dane oznámená nadobúdateľovi tovaru alebo príjemcovi sluţby.
(8) Ak osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, zistí pred uplynutím lehoty na podanie súhrnného výkazu, ţe údaje uvedené v súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, podá opravný súhrnný výkaz. Ak osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, zistí po uplynutí lehoty na podanie súhrnného výkazu, ţe údaje v súhrnnom výkaze sú neúplné alebo nesprávne, podá dodatočný súhrnný výkaz, v ktorom uvedie len doplnené alebo opravené údaje.
(9) Osoby podľa odsekov 1 aţ 3 sú povinné podať súhrnný výkaz elektronickými prostriedkami najneskôr do 20 dní po skončení obdobia, za ktoré sú povinné podať súhrnný výkaz. Súhrnný výkaz musí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom. Súhrnný výkaz podaný elektronickými prostriedkami nemusí byť podpísaný zaručeným elektronickým podpisom, ak osoba, ktorá podáva súhrnný výkaz, má s daňovým úradom uzavretú písomnú dohodu, ktorá obsahuje najmä náleţitosti elektronického doručovania, spôsob overovania podania urobeného elektronickými prostriedkami a spôsob preukazovania doručenia a ak osoba, ktorá podáva súhrnný výkaz, písomne oznámi daňovému úradu údaje potrebné na doručovanie na tlačive podľa vzoru uverejneného na internetovej stránke Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky.
(10) Súhrnný výkaz sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnením jeho úplného znenia.

IvoM
16.04.10, 05:55
Avdika, nehnevaj sa ale prečítala si si aspoň raz §80 Súhrnný výkaz.:)§ 80
Súhrnný výkaz

(1) Platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, v ktorom
a) dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 z tuzemskado iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte,
b) premiestnil tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 4,
c) sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45,
d) dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň.

eurokontor
16.04.10, 06:21
Vie niekto poradiť ako sa má vlastne odovzdať v papierovej forme súhrnný výkaz spolu s vyhlásením o jeho podaní? Na DÚ nechcú potvrdiť prevzatie týchto dokumentov. Asi z toho dôvodu, že na tom Vyhlásení nie je miesto pre odtlačok pre DÚ. Aký budeme mať dôkaz, že sme to podali????

Blankake
16.04.10, 06:31
Vie niekto poradiť ako sa má vlastne odovzdať v papierovej forme súhrnný výkaz spolu s vyhlásením o jeho podaní? Na DÚ nechcú potvrdiť prevzatie týchto dokumentov. Asi z toho dôvodu, že na tom Vyhlásení nie je miesto pre odtlačok pre DÚ. Aký budeme mať dôkaz, že sme to podali????
Potvrdenie Ti dajú na 1. stranu súhrnného výkazu, tam je na to aj miesto pre pečiatku DÚ.

Saska21
16.04.10, 06:33
A portál bude totálne odstavený pondelok a utorok (19.4. a 20.4.)...síce už teraz zase nefunguje....a tí čo to nestihli poslať, si to môžu hodiť....som na to zvedavá, či vám naparia pokutu, tak ako sľubovali :eek:

anka-s
16.04.10, 06:43
Ahojte, chcem sa opytat - osoba podla §7a musi so suhrnnym vykazom podat aj klasicke priznanie DPH? Alebo len samotny vykaz? Uz mam misung z celeho zakona DPH. A ked uz pisem - neviete kde je nejake zhrnutie ake sluzby idu do vykazu DPH a na ktore riadky aj do SV, ktore len do vykazu a do SV nie, a ktore len do SV? Ja viem, ze je to tazke, ale aspon take nejake vseobecne pravidlo?? Cim viac to citam, tym je to horsie. Dakujem.

Blankake
16.04.10, 06:48
Ahojte, chcem sa opytat - osoba podla §7a musi so suhrnnym vykazom podat aj klasicke priznanie DPH? Alebo len samotny vykaz? Uz mam misung z celeho zakona DPH. A ked uz pisem - neviete kde je nejake zhrnutie ake sluzby idu do vykazu DPH a na ktore riadky aj do SV, ktore len do vykazu a do SV nie, a ktore len do SV? Ja viem, ze je to tazke, ale aspon take nejake vseobecne pravidlo?? Cim viac to citam, tym je to horsie. Dakujem.
Keď si registrovaná podľa par. 7a - nie si platcom DPH, čiže nepodávaš daňové priznanie k DPH - len súhrnný výkaz.

lenkam68
16.04.10, 08:55
Vie niekto poradiť ako sa má vlastne odovzdať v papierovej forme súhrnný výkaz spolu s vyhlásením o jeho podaní? Na DÚ nechcú potvrdiť prevzatie týchto dokumentov. Asi z toho dôvodu, že na tom Vyhlásení nie je miesto pre odtlačok pre DÚ. Aký budeme mať dôkaz, že sme to podali????
DÚ má k dispozícii aj tlačivo" Potvrdenie o prevzatí dokumentu," kde ti prevzatie potvrdia.

ivana184
18.05.10, 07:26
Ak firma dodáva službu do Talianska, tak potom bude stále podávať súhrnný výkaz štvrťročne? Tovar nedodával ani nebude dodávať do EÚ, ale hodnota služieb 100.000,- EUR bude prekročená v mesiaci 5/2010.

Ďakujem

Tweety
18.05.10, 07:39
Ak firma dodáva službu do Talianska, tak potom bude stále podávať súhrnný výkaz štvrťročne? Tovar nedodával ani nebude dodávať do EÚ, ale hodnota služieb 100.000,- EUR bude prekročená v mesiaci 5/2010.

Ďakujem
Áno, kvartálne.

martinez
18.05.10, 07:41
Ak firma dodáva službu do Talianska, tak potom bude stále podávať súhrnný výkaz štvrťročne? Tovar nedodával ani nebude dodávať do EÚ, ale hodnota služieb 100.000,- EUR bude prekročená v mesiaci 5/2010.

Ďakujem
Do obratu sa započítava len dodávaný tovar... čiže ak tovar nedodávate, podávate vždy kvartálny výkaz...

ivana184
19.05.10, 11:36
Ďakujem za potvrdenie.

Eva99
16.06.10, 08:15
Prosím Vás, chcem len jednorázovo kúpiť HIM z ČR. Ja platca DPH na SR, on platca DPH v ČR. Dodávateľ mi bude fakturovať bez DPH a jediná moja povinnosť je urobiť samozdanenie v klasickom štvrťročnom priznaní DPH? Nemusím podávať súhrnný výkaz ani nič ďalšie? Ďakujem za radu...

Tweety
16.06.10, 08:16
Prosím Vás, chcem len jednorázovo kúpiť HIM z ČR. Ja platca DPH na SR, on platca DPH v ČR. Dodávateľ mi bude fakturovať bez DPH a jediná moja povinnosť je urobiť samozdanenie v klasickom štvrťročnom priznaní DPH? Nemusím podávať súhrnný výkaz ani nič ďalšie? Ďakujem za radu...
Nie, nákup tovaru, HM do SV nedávame.

Eva99
16.06.10, 08:18
Nie, nákup tovaru, HM do SV nedávame.

Ďakujem veľmi veľmi pekne!!!

Eva99
16.06.10, 08:22
A môžem sa ešte spýtať, ako je to so zálohovou faktúrou? Tú do DPH nedám a až riadnu faktúru samozdaním?

Tweety
16.06.10, 08:22
A môžem sa ešte spýtať, ako je to so zálohovou faktúrou? Tú do DPH nedám a až riadnu faktúru samozdaním?
ZF nie.

Eva99
16.06.10, 08:23
ZF nie.

Ešte raz veľké ďakujem...

latka
21.06.10, 07:51
Dobrý den, chcela by som sa informovať, ak dodávame pravidelne tovar do krajín Eu,podávali sme SV štvrťročne, Minulý mesiac sme dodali aj služby do EU a podali sme SV za daný mesiac, od teraz už musíme podávať každý mesiac SV, aj ked nebudeme poskytovať služby, alebo opäť len štvrťročne...??? Dakujeme pekne za opovede

Dula
28.06.10, 16:57
Dobrý den, mna by zaujímalo ako to je dátumovo. Mám klienta, ktorý robí v Nemecku (zvárača).Je prihlásený podla §7a,čiže podáva SV. Len teraz mám dilemu, lebo robil v mesiacoch 2-3/2010 a vyfaktúroval práce až 4/2010 (6.4.2010), do ktorého štvrťroka to mám zaradiť? Keďže som nemala faktúru,tak som to do výkazu za 1.q nedávala, chcem to dať až teraz do 2q 2010. Je to správne? Alebo urobím opravné?

Tweety
28.06.10, 17:15
Dobrý den, mna by zaujímalo ako to je dátumovo. Mám klienta, ktorý robí v Nemecku (zvárača).Je prihlásený podla §7a,čiže podáva SV. Len teraz mám dilemu, lebo robil v mesiacoch 2-3/2010 a vyfaktúroval práce až 4/2010 (6.4.2010), do ktorého štvrťroka to mám zaradiť? Keďže som nemala faktúru,tak som to do výkazu za 1.q nedávala, chcem to dať až teraz do 2q 2010. Je to správne? Alebo urobím opravné? Sú to práce za prvý kvartál.

Evinka73
29.06.10, 15:54
Prosím Vás, prvý krát som v 04/2010 fakturovala do Maďarska za službu nejakých smiešných 120 EUR a teraz som zistila, že musím podať Súhrný výkaz elektronický za štvrťrok / do 20.7./, ale ja odchádzam 5.7. na dovolenku, tak neviem čo mám skôr vybaviť. Najprv sa musím zaregistrovať a potom ešte navštiviť DÚ a tak poslať elektronický súhrnný výkaz, a ešte aj osobne písomne odniesť na DU. Poraďte, lebo to vyzerá, že z mojej dovolenky asi nič nebude, lebo to asi nestihnem.... Ako mám čo naefektívnejšie postupovať?

domenico.office
29.06.10, 16:23
V prvom rade si vytvoríš konto na www.drsr.sk . V sekcii elektronická komunikácia budeš pokračovať tlačidlom registrovať. Vytvoríš si konto, nezabudni si vytlačiť registračný list, budeš ho potrebovať pri spisovaní dohody s DÚ. Tu nájdeš: http://www.drsr.sk/wps/portal/prirucka_aes, čo treba nainštalovať do lokálneho PC. Potom utekáš na DÚ, spíšeš si dohodu. Ak ti pridajú daňovníka do konta, môžeš podať SV v prospech Daňovej správy.

Doplnenie: Daňovník môže splnomocniť podávaním dokumentov inú osobu plnou mocou, ktorá už podáva SV elektronicky, má všetko nainštalované a funguje jej to. Potom stačí jednoduchá autorizácia registrovanej osoby, ktorá dostane vaše údaje a podá takýto SV a zabezpečí podľa toho, ak podáva bez ZEP, zaslanie krycích listov na DÚ do 5-tych dní. Možno by som to riešil takýmto spôsobom, neviem, či to za tých pár dní stihneš.

Evinka73
30.06.10, 07:38
Aj tak ďakujem pekne, asi to fakt nestiham, lebo na DU pracujú len Po a Str. a ďalší pondelok je ešte sviatok... Tak musím prísť cez dovolenku....

Evinka73
30.06.10, 18:08
Stihla som sa zaregistrovať na portáli DR a vytlačiť registračný list. Na DU musím ísť spísať dohodu, to ešte mi je jasné, ale poradí mi niekto, ako postupovať, keď na svojom PC, kde mám účtovnícky program nemám internet a tak neviem, ako pošlem výkaz elektronický. Je možné ručne vyplniť vzorové tlačivo a poslať to, alebo ako postupovať. Čo sa týka PC nie som zdatná, takže neviem... poradí niekto, aj tak už mám deň z dovolenky v háji, lebo musím ist na Du , ale dúfam, že potom nebudem ešte "maturovať" pri posielaní. Je to zložité?

domenico.office
30.06.10, 18:15
Bez internetu to nejde. SV sa podáva len elektronicky, písomne sa zasiela krycí list. Musíš poriešiť net. Nie je to zložité podať SV, ale treba v PC, kde budeš podávať mať nainštalované potrebné programy.

nika.sum
01.07.10, 13:23
Dobrý den, chcela by som sa informovať, ak dodávame pravidelne tovar do krajín Eu,podávali sme SV štvrťročne, Minulý mesiac sme dodali aj služby do EU a podali sme SV za daný mesiac, od teraz už musíme podávať každý mesiac SV, aj ked nebudeme poskytovať služby, alebo opäť len štvrťročne...??? Dakujeme pekne za opovede

Podla zakona ste nemuseli ak ste poskytli sluzby podat mesacne, je tu na porade toho dost popisane. Mesacne je povinny podavat ten kto presiahne v danom mesiaci za stvrtrok 100.000 EUR za predaj tovaru do EU. Slyzby su neobmedzene a do toho obratu sa nepocitaju.

Evinka73
01.07.10, 18:15
Práve som si prečítala "príručku", ale není to pre mňa veľmi jednoduche....no neviem neviem....

domenico.office
01.07.10, 18:46
Práve som si prečítala "príručku", ale není to pre mňa veľmi jednoduche....no neviem neviem....

Vyriešime. Pekný večer.

Ester plus
14.07.10, 11:39
SV som podávala zatiať za I.Q a II.Q po skoční príslušného štvrťroka, nakoľko hodnota dodaných tovarov do ČŠ EU neprekročila 100 000 EUR.
V IQ bola hodnota 30000 EUR a v IIQ bola hodnota 60000 EUR. V 07/2010 už máme vyhotovenú faktúru na 15000 EUR a rozmýšľam či už od 07/2010 mám podávať SV mesačne?

jeso
14.07.10, 12:03
Príklad č.1/
Platiteľ dane dodal tovar pre podnikateľa identifikovaného pre daň v inom členskom štáte
v januári 2010 v hodnote 20 000 €, vo februári v hodnote 15 000 €, v marci 20 000 €,
pričom v mesiaci február dodal do iného členského štátu služby v hodnote 150 000 €.
Vzhľadom k tomu, že hodnota dodaných služieb nemá vplyv na zmenu obdobia a platiteľ
neprekročil hodnotu dodávky tovaru do iného členského štátu v sume 100 000 €, podáva za
I. štvrťrok 2010 súhrnný výkaz v lehote do 20 apríla 2010.
Príklad č. 2/
Platiteľ dane dodal tovar pre podnikateľa identifikovaného pre daň v inom členskom štáte
za prvý štvrťrok 2010 v hodnote 80 000 €, v druhom štvrťroku 2010 v hodnote 60 000 €.
Za prvý a druhý štvrťrok podal súhrnný výkaz štvrťročne. V júli dodal tovar v hodnote
50 000 €, v auguste v hodnote 35 000 € a v septembri v hodnote 30 000 €. V treťom
štvrťroku prekročil stanovenú hodnotu dodávok tovaru a preto je povinný podať súhrnný
výkaz osobitne za každý kalendárny mesiac (júl, august a september) 2010, v lehote na
podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac, v ktorom hodnota dodaných tovarov
v príslušnom kalendárnom štvrťroku presiahla 100 000 € t.j. do 20.októbra 2010.
Príklad č.3/
Platiteľ dane dodal tovar pre podnikateľa identifikovaného pre daň v inom členskom štáte
v prvom štvrťroku 2010 v hodnote 70 000 € a podal súhrnný výkaz za I. štvrťrok do 20
apríla.2010. V mesiaci apríl dodal tovar podnikateľovi v hodnote 60 000 € a v máji
v hodnote 55 000 €. Keďže v máji platiteľ dane presiahol hodnotu dodávaných tovarov
v príslušnom kalendárnom štvrťroku, je povinný podať súhrnný výkaz samostatne za apríl
2010 a samostatne za máj 2010 v lehote na podanie súhrnného výkazu za kalendárny
mesiac, v ktorom hodnota dodaných tovarov v príslušnom kalendárnom štvrťroku
presiahla 100 000 € t.j. do 20. júna 2010.
Ak hodnota dodaných tovarov presiahla v niektorom z kalendárnych
štvrťrokov hodnotu 100 000 €, platiteľ dane podáva súhrnný výkaz mesačne.
Možnosť podania súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok prichádza do úvahy
najskôr po uplynutí ďalších štyroch kalendárnych štvrťrokov.
Ak platiteľ dane v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo kalendárnom
štvrťroku nedodal resp. nepremiestnil tovar z tuzemska do iného členského štátu,
nezúčastnil sa na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ a ani nedodal službu
s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods.1 zákona o DPH, súhrnný
výkaz nepodáva.

a_je_to
14.07.10, 12:23
SV som podávala zatiať za I.Q a II.Q po skoční príslušného štvrťroka, nakoľko hodnota dodaných tovarov do ČŠ EU neprekročila 100 000 EUR.
V IQ bola hodnota 30000 EUR a v IIQ bola hodnota 60000 EUR. V 07/2010 už máme vyhotovenú faktúru na 15000 EUR a rozmýšľam či už od 07/2010 mám podávať SV mesačne?
Najprv prever zadanie otázky .... či si chcela napísať sumu 15 tisíc, alebo 150 tisíc, lebo je to závažný rozdiel. Ak to má byť 15 tis. tak otázka nemá opodstatnenie. Ak 150 tisíc, tak potom prečítaj :

§ 80
Súhrnný výkaz

(1) Platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz ....
(2) Platiteľ môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak hodnota tovarov podľa odseku 1 písm. a) až c) nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 100 000 eur; možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prestáva platiť od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota tovarov podľa odseku 1 písm. a) až c) presiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku hodnotu 100 000 eur, a platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz osobitne za každý kalendárny mesiac príslušného kalendárneho štvrťroka.

Ak tá suma má byť 150 000, tak za 7/2010 podávaš SV mesačne .... až najmenej do 10/2011.

Ester plus
14.07.10, 12:50
Napísala som to správne 15000 EUR.

Ester plus
14.07.10, 12:53
Ale ak spočítam IQ+IIQ+7/2010 tak mám 105000 tak rozmýšľam, že už za 07 by som mala podávať SV t.j. mesačne. Alebo tomo nerozumiem.

a_je_to
14.07.10, 15:25
Ale ak spočítam IQ+IIQ+7/2010 tak mám 105000 tak rozmýšľam, že už za 07 by som mala podávať SV t.j. mesačne. Alebo tomo nerozumiem.
Asi nie .... ale nevadí, všetci sa učíme. Tých 100 tisíc sa posudzuje osobitne za každý samostatný štvrťrok, nie kumulatívne. Ešte raz pozorne prečítaj § 80, ods. 2 ZoDPH. Ak je to zatiaľ iba 15 tisíc v 3. štvrťroku, tak zostáva štvťročná povinnosť.

zuzu 76
14.07.10, 18:39
Dobrý večer prajem,
poprosila by som Vás o radu...Slovenský platiteľ DPH poskytuje služby pre druhého slovenského platiteľa DPH,ktorý služby objednal a aj uhrdil,,,avšak miesto poskytnutia služby je Česká republika...Chcela by som sa opýtať aký je postup pri vystavení faktúry - vystavuje sa s DPH ? a do súhrnného výkazu sa neuvádza? Za akékoľvek rady som dopredu vďačná..

KEJKA
14.07.10, 20:13
Dobrý večer prajem,
poprosila by som Vás o radu...Slovenský platiteľ DPH poskytuje služby pre druhého slovenského platiteľa DPH,ktorý služby objednal a aj uhrdil,,,avšak miesto poskytnutia služby je Česká republika...Chcela by som sa opýtať aký je postup pri vystavení faktúry - vystavuje sa s DPH ? a do súhrnného výkazu sa neuvádza? Za akékoľvek rady som dopredu vďačná..
uveď §, ods. podľa čoho usudzuješ, že miesto dodania ja ČR?
alebo bola služba fyzicky vykonaná na územi ČR? aká to bola služba?

nika.sum
14.07.10, 20:15
Podla mna ak by Slovensky platitel DPH poskytoval sluzby Slovenskemu platitelovi, kt. by sa posudzovali podla § 16 a miesto dodania by bolo tam kde sa fyzicky vykonavaju a bolo by to v inom CS EU, DPH by mala byt odvedana do statneho rozpoctu toho statu, vo vasom pripade Ceska republika. Myslim, ze by sa mal dodavatel registrovat v Cechach a pod ceskym IC DPH vystavovat faktury s ceskou DPH. Ale nepisete o ake sluzby ide, ci uz viete, ze miesto dodania je Ceska republika alebo je to nejaka sluzba kt. sa tam vykonava ale moze sa posudzovat podla §15 odst.1? Suhlasim s Kejkou o aky § ide, o aku sluzbu, kde sa vykonava?

a_je_to
14.07.10, 20:49
Dobrý večer prajem,
poprosila by som Vás o radu...Slovenský platiteľ DPH poskytuje služby pre druhého slovenského platiteľa DPH,ktorý služby objednal a aj uhrdil,,,avšak miesto poskytnutia služby je Česká republika...Chcela by som sa opýtať aký je postup pri vystavení faktúry - vystavuje sa s DPH ? a do súhrnného výkazu sa neuvádza? Za akékoľvek rady som dopredu vďačná..
V § 2 , aj 69, ods. 1 ZoDPH je služba predmetom dane na výstupe iba ak je poskytnutá zdaniteľnou osobou v tuzemsku, nie v zahraničí. Ak je miestom zdaniteľného plnenia určite ČR, tak dodávateľ nemá povinnosť platiť DPH, lebo táto služba vôbec nie je predmetom DPH. - nie je v § 2 vymenovaná..
V § 69, ods. 2 je odberateľ povinný platiť DPH iba ak ju dodá zahraničný platiteľ a v tuzemsku.
Čiže táto služba nie je predmetom DPH ani pre dodavateľa, ani pre odberateľa a nejde do priznania DPH.
Do súhrnného výkazu táto služba tiež nejde, ak odberateľ nemá v ČR pridelené IČ DPH.
Treba pozorne posúdiť, či je miestom plnenia služby naozaj ČR a či odberateľovi nevznikla povinnosť registrovať sa v ČR za platiteľa - analogicky nášmu § 5 z iných dôvodov, ako budovanie prevádzkárne a pod.

betka
14.07.10, 21:13
Asi nie .... ale nevadí, všetci sa učíme. Tých 100 tisíc sa posudzuje osobitne za každý samostatný štvrťrok, nie kumulatívne. Ešte raz pozorne prečítaj § 80, ods. 2 ZoDPH. Ak je to zatiaľ iba 15 tisíc v 3. štvrťroku, tak zostáva štvťročná povinnosť.

Mám za to, že má Ester pravdu a má dať 7/2010 mesačný SV.

Ano, to je fakt, že sa všetci učíme.

PAr. 80/2 mi definuje, že podávam 1/4 ročne, ak nedosiahnem 100-ku.
Ak dosiahnem za 1.q. 102 tis., tento par. mi definuje, že podám do 20.4.2010 SV osobitne za 1/2010, 2/2010, 3/2010, lebo som dosiahla 100-ku.

a slovo SÚČASNE PRE mňa znamená súhrnne, kumulatívne, spolu za obdobie 4*1/4 rok.
Ak Ester dosiahla 1.Q.+2.Q do 100 tis. podávala SV 1/4 ročne. Ale Ester za 1.Q+2.Q+1.mesiac presiahla stovku, (čo je menej ako predchádzajúce 4 štvrťroky) mala by podať SV za 7/2010 do 20.8.2010, čo pre mňa ešte znamená, že neupravuje nič za predosšlé Q.

Ešte si tento par. vysvetľujem i tak, že:
1.Q.=40 tis.
2.Q.=20 tis.
7.mesiac 5 tis.
8.mesiac 5 tis.
9. mesiac 35 tis.

A mám za to, že Ester by dosiahla za 3.Q.45 tis., ale súčasne za predchádzajúce q je to spolu 105 tis., a z tohto jej vyplýva dodatočne do 20.10.2010 podať osobitne SV za 7/2010, 8/2010 a 9/2010.

A prosím vyvrátte mi logicky môj poznatok o par. 80

Ester plus
15.07.10, 04:44
a_je_to: uvádzaš § 80 ods 2) "....nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a SÚČASNE v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch 100 000. Kedy sa v praxi táto veta uplatní. Chýba mi k tomu príklad.
Myslím si, že ak by bolo myslené nekumulovať jednotlivé štvrťroky tak slovo súčasne malo byť nahradené "..nepresiahne v tomto kalendárnom štvrťroku a v každom zo štyroch predchádzajúcich kalendárnych štvrťrokov 100 000.... "
Mňa zavádza to slovo súčasne, keď čítam zákon a keď si potom čítam výklad drsr uverejnený na ich stránke.
Dokonca v poučení na vyplnenie SV k DPH je U P O Z O R N E N I E!
citujem
"Hodnota dodaného tovaru na účely prípadného podávania SV za kalendárny štvrťrok sa bude sledovať za kalendrne štvrťroky od nadobudnutia účinnosti tejto úpravy t.j. od 1.1.2010.
Sledovanie hodnoty dodaného tovaru znamená, že hodnota 100 000 eur sa posúdi prvýkrát len za prvý kalendárny štvrťrok 2010. Následne sa bude táto hodnota sledovať vždy PRIDANÍM ďalšieho kalendárneho štvrťroka 2010 až po prvý kalendárny štvrťrok 2011., kedy sa dosiahne sledovanie hodnoty dodaného tovaru tak, ako to ustanovuje § 80 ods.2 zákona o DPH. Platiteľ dane sa môže rozhodnúť podávať SV za kalendárny štvrťrok, ak hodnota dodaného tovaru nepresiahne 100 000 eur za prvý kalendárny štvrťrok 2010, ďalej za prvý a druhý kalendárny štvrťrok 2010, ďalej za prvý až tretí kalendárny štvrťrok 2010, ďalej za prvý až štvrtý kalendárny štvrťrok 2010, ďalej za prvý kalendárny štvrťrok 2011 a SÚČASNE za prvý až štvrtý kalendárny štvrťrok 2010."

zuzu 76
15.07.10, 04:45
Ďakujem za odpovede - na upresnenie zadania : Prvý slovenský platiteľ DPH dodáva službu ( opravu , servis a sprevádzkovanie stroja ) druhému slovenskému platiteľovi DPH, ktorý uvedený stroj predáva českému odberateľovi - tu sa služba vykonáva ( prvý slovenský platiteľ DPH osobne ide do CZ a tam opravu, servis vykoná).. aký je postup pri vystavovaní faktúr a aké povinnosti plynú z uvedeného prípadu prvému slovenskému platiteľovi (dodávateľovi opravy, servisu stroja?)..

jeso
15.07.10, 04:50
[QUOTE=Ester plus;1453937]a_je_to: uvádzaš § 80 ods 2) "....nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a SÚČASNE v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch 100 000. Kedy sa v praxi táto veta uplatní. Chýba mi k tomu príklad.

príklad je zo stránky DRSR:

Príklad č. 2/
Platiteľ dane dodal tovar pre podnikateľa identifikovaného pre daň v inom členskom štáte
za prvý štvrťrok 2010 v hodnote 80 000 €, v druhom štvrťroku 2010 v hodnote 60 000 €.
Za prvý a druhý štvrťrok podal súhrnný výkaz štvrťročne. V júli dodal tovar v hodnote
50 000 €, v auguste v hodnote 35 000 € a v septembri v hodnote 30 000 €. V treťom
štvrťroku prekročil stanovenú hodnotu dodávok tovaru a preto je povinný podať súhrnný
výkaz osobitne za každý kalendárny mesiac (júl, august a september) 2010, v lehote na
podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac, v ktorom hodnota dodaných tovarov
v príslušnom kalendárnom štvrťroku presiahla 100 000 € t.j. do 20.októbra 2010.
Príklad č.3/
Platiteľ dane dodal tovar pre podnikateľa identifikovaného pre daň v inom členskom štáte
v prvom štvrťroku 2010 v hodnote 70 000 € a podal súhrnný výkaz za I. štvrťrok do 20
apríla.2010. V mesiaci apríl dodal tovar podnikateľovi v hodnote 60 000 € a v máji
v hodnote 55 000 €. Keďže v máji platiteľ dane presiahol hodnotu dodávaných tovarov
v príslušnom kalendárnom štvrťroku, je povinný podať súhrnný výkaz samostatne za apríl
2010 a samostatne za máj 2010 v lehote na podanie súhrnného výkazu za kalendárny
mesiac, v ktorom hodnota dodaných tovarov v príslušnom kalendárnom štvrťroku
presiahla 100 000 € t.j. do 20. júna 2010.
Ak hodnota dodaných tovarov presiahla v niektorom z kalendárnych
štvrťrokov hodnotu 100 000 €, platiteľ dane podáva súhrnný výkaz mesačne.
Možnosť podania súhrnného výkazu za kalendárny štvrťrok prichádza do úvahy
najskôr po uplynutí ďalších štyroch kalendárnych štvrťrokov.

jeso
15.07.10, 04:52
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/brozury_a_letaky/data/sv_1_1_10.pdf

jeso
15.07.10, 04:55
podla mna ester može podať SV štvrťročne - vid. priklad 3 z príspevku 44 - je to zo stránky DRSR

Ivenka
15.07.10, 05:09
Prajem pekný deň. Myslela som, že má SV nestretne ale poraďte mi prosím. Budem vykonávať opravu "strechy" v ČR a súčasne dodám aj materiál. Aké budú dôsledky ? Budem fakturovať bez DPH - §16, vo výkaze DPH faktúru položka služby neuvediem, ale hodnotu materiálu uvediem vo výkaze DPH §69 a budem musieť podať SV kvartálny? Hodnota materiálu je ccca 14 000 Eur? Ďakujem za Váš čas.

Ester plus
15.07.10, 05:11
Podľa výkladu drsr, to chápem tak, že ak v jednotlivom kalendárnom štvrťroku (ktorý vždy posudzujem samostatne t.j. nezávisle na obrate za predchádzajúce štvrťroky) a nepresiahnem 100 000 eur tak podávam SV vždy kvartálne.
Tej vete z § 80 ods. 2) podľa výkladu drsr rozumiem tak, že ak napr. v IQ bola hodnota 30000 eur, v IIQ hodnota 50000 eur, v IIIQ hodnota 40000 eur, v IVQ hodnota 90000 a v IQ 2011 hodnota 60000 (t.j. súčasne vo všetkých, myslené podľa výkladu drsr samostatne v každom jednotlivom štvrťroku) som nepresiahla 100 000 eur naďalej podávam SV kvartálne.
Aj tak si nemôžem pomôcť ale to slovo súčasne mi pri čítaní zákona dáva iný zmysel ako je výklad drsr.

lenkam68
15.07.10, 05:13
Ďakujem za odpovede - na upresnenie zadania : Prvý slovenský platiteľ DPH dodáva službu ( opravu , servis a sprevádzkovanie stroja ) druhému slovenskému platiteľovi DPH, ktorý uvedený stroj predáva českému odberateľovi - tu sa služba vykonáva ( prvý slovenský platiteľ DPH osobne ide do CZ a tam opravu, servis vykoná).. aký je postup pri vystavovaní faktúr a aké povinnosti plynú z uvedeného prípadu prvému slovenskému platiteľovi (dodávateľovi opravy, servisu stroja?)..
Ak je stroj, na ktorý je poskytnutá služba ponímaný ako hnuteľná vec, faktúru vystavíš so slovenskou DPH, /§ 15 ods. 1/. Ak je stroj súčasťou nehnuteľnosti v ČR, /§ 16 ods. 1/ príjemca služby by sa mal registrovať v ČR, faktúra by bola bez DPH a daň. povinnosť by bola prenesená na príjemcu služby. Ako Ti už bolo odpovedané, všetko sa odvíja od toho, podľa ktorého § posudzuješ poskytnutú službu.

jeso
15.07.10, 05:19
Prajem pekný deň. Myslela som, že má SV nestretne ale poraďte mi prosím. Budem vykonávať opravu "strechy" v ČR a súčasne dodám aj materiál. Aké budú dôsledky ? Budem fakturovať bez DPH - §16, vo výkaze DPH faktúru položka služby neuvediem, ale hodnotu materiálu uvediem vo výkaze DPH §69 a budem musieť podať SV kvartálny? Hodnota materiálu je ccca 14 000 Eur? Ďakujem za Váš čas.


je dôležité komu budeš faturovať - ak je platcom DPH , bude to fa bez DPh a ked pôjdeš podľa § 16 - / oprava strechy nehnutelnosti / nepôjde ti dodávka ani do DP DPH ani do SV

zuzu 76
15.07.10, 05:26
Ďakujem za rýchlu odpoveď

Ivenka
15.07.10, 05:26
Fakúra bude vystavená na českú firmu platcu DPH. Len ma mätie, že budem dodávať aj materiál. Budem to posudzovať ako komplex -službu ? Preto mi to nepojde ani do výkazu ani do SV ? Vďaka za Váš čas.

jeso
15.07.10, 05:37
ja by som to posudzovala ako komplex - služba s dodávkou materiálu

jeso
15.07.10, 05:38
priložím odpoved z DRSR -jt to síce § 13, ale aj v tomto prípade ide o spojenie služby a materiálu do jedného celku


Dobrý deň,

na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Miestom dodania tovaru s montážou a inštaláciou je podľa § 13 odsek 1 písm.b/ zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH, v znení neskorších predpisov miesto, kde je tovar zmontovaný alebo nainštalovaný. V daňovom priznaní platiteľ uvádza daňovú povinnosť z dodaní tovarov alebo služieb alebo madobudnutí tovarov alebo služieb s miestom dodania v tuzemsku.
Ak platiteľ dodáva tovar s montážou alebo inštaláciou a odberateľom je osoba identifikovaná pre daň v Rakúsku dodávka nie je predmetom podaného súhrnného výkazu ani daňového priznania.

oddelenie metodiky daní a služieb DR SR pracovisko Prešov

Váš dopyt:

Dobry den,
Fyzicka osoba, SZCO; ma pridelene IC DPH len na Slovensku, dodava tovar s montazou do Rakuska, rakuskemu platitelovi DPH, ktory ma pridelene ICDPH len v Rakusku.

Tovar je dodany do sidla odberatela, do Rakuska, kde je aj zmontovany.

1. v ktorom riadku danoveho priznania pre DPH je potrebne hodnotu taktehoto tovaru + montaze vykazovat?
2. je potrebny takyto tovar + montaz v suhrnnom vykazu rozdelit na montaz (sluzbu) a oznacit kodom 2, alebo je mozne vykazovat to spolu ako "dodany tovar do EU"?

Dakujem.

Ivenka
15.07.10, 05:45
Ďakujem za pomoc.

a_je_to
16.07.10, 07:01
Mám za to, že má Ester pravdu a má dať 7/2010 mesačný SV.

Ano, to je fakt, že sa všetci učíme.

PAr. 80/2 mi definuje, že podávam 1/4 ročne, ak nedosiahnem 100-ku.
Ak dosiahnem za 1.q. 102 tis., tento par. mi definuje, že podám do 20.4.2010 SV osobitne za 1/2010, 2/2010, 3/2010, lebo som dosiahla 100-ku. Súhlasím


a slovo SÚČASNE PRE mňa znamená súhrnne, kumulatívne, spolu za obdobie 4*1/4 rok.
Ak Ester dosiahla 1.Q.+2.Q do 100 tis. podávala SV 1/4 ročne. Ale Ester za 1.Q+2.Q+1.mesiac presiahla stovku, (čo je menej ako predchádzajúce 4 štvrťroky) mala by podať SV za 7/2010 do 20.8.2010, čo pre mňa ešte znamená, že neupravuje nič za predosšlé Q.
SÚČASNE v danom kontexte určite neznamená súhrnne a kumulatívne, ale plnenie dvoch kritérií naraz :
prvé – že nepresiahol v danom štvrťroku hodnotu 100 000 Eur
druhé – že hodnotu 100 000 Eur neprekročil ani v predchádzajúcich posledných štyroch štvrťrokoch.
Iba ak platiteľ splní obidve kritériá SÚČASNE, nielen jedno z nich, tak môže podávať stále SV za uplynulý štvrťrok

Ešte si tento par. vysvetľujem i tak, že:
1.Q.=40 tis.
2.Q.=20 tis.
7.mesiac 5 tis.
8.mesiac 5 tis.
9. mesiac 35 tis.

A mám za to, že Ester by dosiahla za 3.Q.45 tis., ale súčasne za predchádzajúce q je to spolu 105 tis., a z tohto jej vyplýva dodatočne do 20.10.2010 podať osobitne SV za 7/2010, 8/2010 a 9/2010.
Nezodpovedá to § 80, ods. 2, lebo neporušila ani jedno z určených kritérií § 80, ods. 2 pre štvrťročné podávanie. Naďalej podáva štvrťročne. Ak začne podávať podľa Tvojho výkladu mesačne, nič sa jej nestane. Podľa § 80, ods. 1 má na to aj ona právo ..... ale načo .... keď nemusí .... a stačí jej štvrťročne ? !
Ak by v 7/2010 prekročila 100 000, musí za tento mesiac podať mesačný SV. Ku štvrťročnému by sa mohla vrátiť najskôr za 4 Q 2011, aj keby dovtedy v žiadnom Q neprekročila 100 000. Lebo prvé kritérium by v každom Q splnila, ale druhé - za posledné štyri Q SÚČASNE nie.

A prosím vyvrátte mi logicky môj poznatok o par. 80
Myslím, že sa stalo .... alebo nie ?


.... odpoveď v texte ....

kovex
16.07.10, 08:24
dobrý den, za prvý kvartál sme podavali súhrnný výkaz za služby, ale v druhom kvartáli sme neposkytli ziadne služby do EÚ, mám podať SV nulový alebo vobec nepodávať?
dakujem za info

Tamila
16.07.10, 08:33
dobrý den, za prvý kvartál sme podavali súhrnný výkaz za služby, ale v druhom kvartáli sme neposkytli ziadne služby do EÚ, mám podať SV nulový alebo vobec nepodávať?
dakujem za info


Ak platiteľ dane v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo kalendárnom štvrťroku nedodal tovar z tuzemska do iného členského štátu, nepremiestnil tovar z tuzemska do iného členského štátu, nezúčastnil sa na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ a zároveň nedodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, súhrnný výkaz nepodáva.

latka
26.08.10, 08:09
dobrý den, prosím vás musí sa suma vykázaná v súhrnom výkaze = riadku 15 v tlačive danového priznania k DPH. V dôsledku zaokrúhlovania nám vznikol rozdiel a neviem či to môže tak ostať. Dakujem veľmi pekne

latka
02.09.10, 10:11
dobrý den, prosím vás musí sa suma vykázaná v súhrnom výkaze = riadku 15 v tlačive danového priznania k DPH. V dôsledku zaokrúhlovania nám vznikol rozdiel a neviem či to môže tak ostať. Dakujem veľmi pekne

prosím posúvam, dakujem za odpovede

Badko
02.09.10, 11:18
Sumy v SV sa zaokruhľujú matematicky

latka
03.09.10, 06:23
ano, ale ak mi zaokrúhli dodanie tovaru matematicky pri každom odberateľovi v súhrnom výkaze a pri DPH zaokrúhli spolu dodanie do EU celkom - tak mi vyšiel rozdiel zo zaorkúhlenie pri týchto výkazoch 1E. Tak sa pýtam, čo to môžem tak nechať alebo sa to musí rovnať a mam to natvrdo opraviť. dakujem

JM1968
03.09.10, 09:33
Dobrý deň, prosím, ak platili zákazníci časť tovaru kupónmi a firma tieto kupóny fakturuje do EÚ bez dph, (v SR nepodliehajú dph) má sa registrovať a urobiť súhrnný výkaz? Je to 20€... Nikdy som nič podobné nerobila, ďakujem pekne

latka
04.09.10, 14:46
ano, ale ak mi zaokrúhli dodanie tovaru matematicky pri každom odberateľovi v súhrnom výkaze a pri DPH zaokrúhli spolu dodanie do EU celkom - tak mi vyšiel rozdiel zo zaorkúhlenie pri týchto výkazoch 1E. Tak sa pýtam, čo to môžem tak nechať alebo sa to musí rovnať a mam to natvrdo opraviť. dakujem

posúvam prosím.. pokračovanie k riadku 60 a61, dakujem za odpoved

JM1968
06.09.10, 09:22
Dobrý deň, prosím, ak platili zákazníci časť tovaru kupónmi a firma tieto kupóny fakturuje do EÚ bez dph, (v SR nepodliehajú dph) má sa registrovať a urobiť súhrnný výkaz? Je to 20€... Nikdy som nič podobné nerobila, ďakujem pekne
Prosím, poradí mi niekto skúsenejší? Vôbec sa neviem v zákone o DPH zorientovať, že čo s preplatenými kupónmi...dph z tovaru bola odvedená pri predaji zákazníkovi v SR. Preto si myslím, že súhrnný výkaz netreba. Ďakujem.

latka
06.09.10, 09:59
dobrý den, prosím vás ešte raz sa pýtam, musí sa suma vykázaná v súhrnom výkaze = riadku 15 v tlačive danového priznania k DPH. V dôsledku zaokrúhlovania nám vznikol rozdiel 1 E a neviem či to môže tak ostať. Dakujem veľmi pekne za všetky zrozumiteľné odpovede. Viem že sa sumy zaokruhľujú matematicky...

mlyn16
07.09.10, 08:05
Prosím o pomoc. Naša firma bude faktúrovať tovar odberateľovi z členského štátu EU ale tovar dodá zákazníkovi mimo EU. Kde bude obrat z tohto obchodu uvedený?

ccokoladecka
13.09.10, 12:34
dobrý deň, v 3Q sme nedodali službu s miestom dodania v inom čl. štáte. A neviem, či mám podať súhrnný výkaz s nulovými hodnotami, alebo ho nepodávam vôbec. Ja si myslím, že ho nepodávam (podľa uvedenia v zákone, že súhrnný výkaz podáva len ten, kto dodal službu.... ) Budem rada, ak sa mi k tomu vyjadríte, aby som neurobila chybu.

Tweety
13.09.10, 12:40
dobrý deň, v 3Q sme nedodali službu s miestom dodania v inom čl. štáte. A neviem, či mám podať súhrnný výkaz s nulovými hodnotami, alebo ho nepodávam vôbec. Ja si myslím, že ho nepodávam (podľa uvedenia v zákone, že súhrnný výkaz podáva len ten, kto dodal službu.... ) Budem rada, ak sa mi k tomu vyjadríte, aby som neurobila chybu.
Ak ste nedodali ani tovar, ani služby, SV nulový nepodávate.

tuta
13.09.10, 18:13
Ak ste nedodali ani tovar, ani služby, SV nulový nepodávate.

Tu je to čierne na bielom :)

http://www.porada.sk/t147020-suhrnny-vykaz-vyjadrenie-z-dr-sr.html

janapill
16.09.10, 07:53
Prosím o radu, ak sme v 08/2010 predali stavebný stroj do EU (odberateľ je platca DPH) a faktúrovana suma je cca 130 000€
súhrnný výkaz musím podať mesačne t.j. do 20.9.10 alebo kvartálne t.j. do 20.10.10? Zatiaľ sme do EU nič nefakturovali ani sme ešte nepodávali žiadne výkazy, ide o jednorázovú záležitosť.
Ďakujem

Tweety
16.09.10, 08:01
Prosím o radu, ak sme v 08/2010 predali stavebný stroj do EU (odberateľ je platca DPH) a faktúrovana suma je cca 130 000€
súhrnný výkaz musím podať mesačne t.j. do 20.9.10 alebo kvartálne t.j. do 20.10.10? Zatiaľ sme do EU nič nefakturovali ani sme ešte nepodávali žiadne výkazy, ide o jednorázovú záležitosť.
Ďakujem
Mesačný SV, t.j. do 20.9.

blondy
16.09.10, 08:04
Prosím o radu, ak sme v 08/2010 predali stavebný stroj do EU (odberateľ je platca DPH) a faktúrovana suma je cca 130 000€
súhrnný výkaz musím podať mesačne t.j. do 20.9.10 alebo kvartálne t.j. do 20.10.10? Zatiaľ sme do EU nič nefakturovali ani sme ešte nepodávali žiadne výkazy, ide o jednorázovú záležitosť.
Ďakujem
odpoveď nájdeš aj v poučení k SV

ccokoladecka
16.09.10, 10:54
dakujem vam za rady :)

mariannka13
16.12.10, 12:08
Dobrý deň,
pri súhrnom výkaze za november som omylom uviedla mesiac 12. Zistila som to až keď som to odoslala. čo s tým teraz??? podať opravný súhrnný výkaz???

KEJKA
16.12.10, 12:50
pošli riadny za 11/2010, ved taký ešte nemajú.
za 12/2010 pošleš opravný v termíne, takže to bude zasa bez pokuty.

mariannka13
16.12.10, 12:58
ďakujem...asi to tak urobím. Zajtra pre istotu zavolám na DU svojej správkyni.

Monika C.
17.12.10, 05:51
Poradáci doteraz som nepodávala elektronicky SV teraz už musím sa registrovať mala by som na Vás otázku : prvý krok je registrácia a tam mi ukazuje uviesť číslo pasu je to nutné čo v takom prípade keď konateľ nemá pas? Ďakujem.

domenico.office
17.12.10, 05:59
Tam možnosť výberu, treba uviesť r.č.

Monika C.
17.12.10, 06:00
Ďakujem pekne za pomoc.

zuzanna
28.12.10, 21:23
prosim mozte mi napisat ked dodavame iba sluzby do EU a tento mesiac presiahne obrat 100.000 eur sme povinny podavat SV mesacne???

nika.sum
29.12.10, 06:44
prosim mozte mi napisat ked dodavame iba sluzby do EU a tento mesiac presiahne obrat 100.000 eur sme povinny podavat SV mesacne???

Sluzby su neobmedzene, iba tovar je limitovany hranicou 100.000,- EUR. Takze nemusite podavat mesacne.

ondrejvla
05.01.11, 11:05
Prosím o radu, či uvažujem správne. Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH uzatvorí zmluvu s druhou slovenskou spoločnosťou platiteľ DPH a registrovanou v SR o dodávke služieb (stavebné, elektro) do Nemecka. Práce sa budú vykonávať v Nemecku, ale budú fakturované dcérskej spoločnosti firmy, ktorá je registrovaná v SR, teda tej, s ktorou je uzatvorená zmluva. Myslím si, že v tomto prípade nie je povinná firma - dodávateľ podávať SV ani sa registrovať na stránke pre podávanie SV. Je môj názor správny? Vopred ďakujem za odpovede.

nika.sum
05.01.11, 11:18
Prosím o radu, či uvažujem správne. Slovenská spoločnosť, platiteľ DPH uzatvorí zmluvu s druhou slovenskou spoločnosťou platiteľ DPH a registrovanou v SR o dodávke služieb (stavebné, elektro) do Nemecka. Práce sa budú vykonávať v Nemecku, ale budú fakturované dcérskej spoločnosti firmy, ktorá je registrovaná v SR, teda tej, s ktorou je uzatvorená zmluva. Myslím si, že v tomto prípade nie je povinná firma - dodávateľ podávať SV ani sa registrovať na stránke pre podávanie SV. Je môj názor správny? Vopred ďakujem za odpovede.

Ja som uz z toho zakona o DPH uplne zblbnuta. Mna napada len to, ze ak budu poskytovat stavebne prace, predpokladam vztahujuce sa na nehnutelnost, ci nie je potrebne DPH odviest v Nemecku?

ondrejvla
05.01.11, 12:15
Ja som uz z toho zakona o DPH uplne zblbnuta. Mna napada len to, ze ak budu poskytovat stavebne prace, predpokladam vztahujuce sa na nehnutelnost, ci nie je potrebne DPH odviest v Nemecku?

Ale oni majú predsa zmluvu s firmou registrovanou v SR a ona objednala pre nich práce v Nemecku, ktoré im bude následne táto firma ako objednávateľ fakturovať. Alebo sa mýlim?

Tamila
05.01.11, 15:16
Ale oni majú predsa zmluvu s firmou registrovanou v SR a ona objednala pre nich práce v Nemecku, ktoré im bude následne táto firma ako objednávateľ fakturovať. Alebo sa mýlim?
Služby týkajúce sa nehnuteľnosti podľa § 16 odst. 1 v Nemecku - DPH sa musí zaplatiť v Nemecku.

ondrejvla
05.01.11, 15:41
Služby týkajúce sa nehnuteľnosti podľa § 16 odst. 1 v Nemecku - DPH sa musí zaplatiť v Nemecku.

Miladka, ale my budeme fakturovať firme v SR za práce vykonané v Nemecku s DPH, teda nie nemeckej firme. Alebo sa mýlim:mee:

Tamila
05.01.11, 15:51
Je to veľmi podobné môjmu dotazu tuto: http://www.porada.sk/1578227-post8.html
a odpoveď bola tuto:http://www.porada.sk/1578445-post11.html

Rozdiel je len v tom, že subdodávateľ je v tvojom prípade dcérska spoločnosť. Zle som pochopila- vy ste subdodávateľ pre dcérsku spoločnosť odberateľa. Dúfam, že som to napísala dobre.

ondrejvla
05.01.11, 16:06
Je to veľmi podobné môjmu dotazu tuto: http://www.porada.sk/1578227-post8.html
a odpoveď bola tuto:http://www.porada.sk/1578445-post11.html

Rozdiel je len v tom, že subdodávateľ je v tvojom prípade dcérska spoločnosť.

Nie, dcérska spoločnosť je našim odberateľom, pre našu firmu budú tieto služby, teda špecializované elektro služby vykonávané formou subdodávok od iných firiem. Teda, zmluvu máme uzatvorenú s firmou, ktorá má sídlo a miesto podnikania v SR. My budeme fakturovať slovenskému subjektu, hoci práce budú vykonané v Nemecku.

durisovad
05.01.11, 16:15
Podla mojho nazoru, ak je odberatelom slovenska firma, uctujes s danou a dalsia refakturacia je na pleciach toho, kto fakturuje do Nemecka. Kedze fakturujes slovenskej firme, suhrnny vykaz je bezpredmetny.

ondrejvla
05.01.11, 16:23
Podla mojho nazoru, ak je odberatelom slovenska firma, uctujes s danou a dalsia refakturacia je na pleciach toho, kto fakturuje do Nemecka. Kedze fakturujes slovenskej firme, suhrnny vykaz je bezpredmetny.

Dáška, tiež som bola toho názoru, že keďže budeme fakturovať slov.firme, ktorá má sídlo a miesto podnikania v SR, je registrovaná pre DPH v SR aj v Nemecku, my by sme mali fakturovať s DPH, bez registrácie na súhrnný výkaz a bez toho, aby som odviedla daň v Nemecku. Teda ešte raz, našim zmluvným odberateľom je slov.firma, ktorá si u nás objedná špecializované elektro práce v Nemecku, ktoré pre nás vykonajú v subdodávke iné firmy. Teda naši subdodávatelia majú zmluvu s nami, my máme zmluvu so slovenským subjektom a budeme mu fakturovať za práce v Nemecku s DPH. Poradí mi niekto, či je to takto, alebo, či sa mýlim?
Vopred ďakujem.

Zoltán Kovács
05.01.11, 16:27
Dôjde k zdaniteľnému plneniu v zmysle zákona o DPH na území SR, aby sa mohlo fakturovať s DPH? Podľa mňa nie.

Zákon o DPH
§ 16
(1) Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor, je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

durisovad
05.01.11, 16:33
Dôjde k zdaniteľnému plneniu v zmysle zákona o DPH na území SR, aby sa mohlo fakturovať s DPH? Podľa mňa nie.

Zákon o DPH
§ 16
(1) Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor, je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
Podla mojho nazoru akceptovat miesto dodania sluzby bude ten, kto pre nemeckeho odberatela vystavi fakturu a kto ma s nim uzatvorenu zmluvu o dodavke. Vlasta ma zmluvny vztah so slovenskym subjektom.

ondrejvla
05.01.11, 16:34
Dôjde k zdaniteľnému plneniu v zmysle zákona o DPH na území SR, aby sa mohlo fakturovať s DPH? Podľa mňa nie.

Zákon o DPH
§ 16
(1) Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor, je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Zoli, aj napriek tomu, že my budeme tieto práce na základe uzatvorenej zmluvy fakturovať slov.firme? Nemala by potom až táto firma riešiť par.16, odst.1 ZoDPH ? Viem, asi sa mýlim, ale mám z toho dilemu, nakoľko práve z toho dôvodu je uzatvorená zmluva nie s firmou v Nemecku, ale so slov.firmou.

Zoltán Kovács
05.01.11, 16:36
Podla mojho nazoru akceptovat miesto dodania sluzby bude ten, kto pre nemeckeho odberatela vystavi fakturu a kto ma s nim uzatvorenu zmluvu o dodavke. Vlasta ma zmluvny vztah so slovenskym subjektom.

To mi je jasné. Ale medzi dvoma SK subjektmi v zmysle zákona o DPH nedojde k zdaniteľnému plneniu.

Zoltán Kovács
05.01.11, 16:37
Zoli, aj napriek tomu, že my budeme tieto práce na základe uzatvorenej zmluvy fakturovať slov.firme? Nemala by potom až táto firma riešiť par.16, odst.1 ZoDPH ? Viem, asi sa mýlim, ale mám z toho dilemu, nakoľko práve z toho dôvodu je uzatvorená zmluva nie s firmou v Nemecku, ale so slov.firmou.


Myslím si, že v tomto prípade je jedno, komu fakturuješ službu. Podstatné je určenie miesta vzniku zdaň. plnenia. Služba vykonaná v DE na nehnuteľnosti, tak podľa §16 ods.1 plnenie vzniká v DE.

durisovad
05.01.11, 16:38
Ja by som urobila tak, ze by som vystavila fakturu slovenskej firme s DPH, poslala by som dotaz na DRSR a ak by bol pravny nazor danoveho riaditelstva odlisny od mojho, fakturu by som stornovala a vystavila novu, podla pokynu DRSR. Je to sice alibisticke riesenie, ale co ak po case nejaka kontrola napadne to, ze sa fakturovalo bez DPH?

ondrejvla
05.01.11, 16:39
To mi je jasné. Ale medzi dvoma SK subjektmi v zmysle zákona o DPH nedojde k zdaniteľnému plneniu.

Zoli, myslím si, že dôjde, či nie? Veď práce sú zmluvne podložené u jednej firmy ako odberateľa a u druhej ako dodávateľa, a čo, ak na zmluve nebude napísané, kde budú tieto práce vykonané, ale bude tam iba podľa požiadavky odberateľa, dalo by sa to v takomto prípade?

Zoltán Kovács
05.01.11, 16:40
§ 15
Miesto dodania služby

(1) Miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň.

Toto by platilo, keby odstavec 3) nebol

§ 15
Miesto dodania služby
(3) Miesto dodania služby sa určí podľa odseku 1 alebo 2, ak § 16 neustanovuje inak.§ 16
(1) Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor, je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

ondrejvla
05.01.11, 16:41
Ja by som urobila tak, ze by som vystavila fakturu slovenskej firme s DPH, poslala by som dotaz na DRSR a ak by bol pravny nazor danoveho riaditelstva odlisny od mojho, fakturu by som stornovala a vystavila novu, podla pokynu DRSR. Je to sice alibisticke riesenie, ale co ak po case nejaka kontrola napadne to, ze sa fakturovalo bez DPH?

Dáška, nedá sa podať dotaz na stránke drsr, no a môj šéf potreboval odpoveď už včera...

ondrejvla
05.01.11, 16:42
§ 15
Miesto dodania služby

(1) Miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň.

Toto by platilo, keby odstavec 3) nebol

§ 15
Miesto dodania služby
(3) Miesto dodania služby sa určí podľa odseku 1 alebo 2, ak § 16 neustanovuje inak.§ 16
(1) Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti znalcov, ubytovacích služieb, poskytnutia práva na užívanie nehnuteľnosti, služieb zameraných na prípravu a koordináciu stavebných prác, ako sú služby poskytované architektmi a osobami zabezpečujúcimi stavebný dozor, je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.Fňuk, nevieš inak potešiť..:mee:.

durisovad
05.01.11, 16:50
Aky postih by Vlaste, resp. jej firme hrozil, ak by fakturovala s DPH? Moj nazor je taky, ze Vlasta DPH odvedie, subjek, ktory Vlastinu fakturu zauctuje, si DPH vynarokuje a stat bude mat benefit min. jednomesacneho bezurocneho financovania.

Zoltán Kovács
05.01.11, 16:51
Aky postih by Vlaste, resp. jej firme hrozil, ak by fakturovala s DPH? Moj nazor je taky, ze Vlasta DPH odvedie, subjek, ktory Vlastinu fakturu zauctuje, si DPH vynarokuje a stat bude mat benefit min. jednomesacneho bezurocneho financovania.

Na strane prijímateľa by išlo o neoprávnené uplatnenie DPH na vstupe....

Zoltán Kovács
05.01.11, 16:57
Ale rád by som ešte prečítal názor člena VATspecialist - a.

ondrejvla
05.01.11, 17:09
Ale ako sa k nemu dopátrať...?

Zoltán Kovács
05.01.11, 17:12
Poprosil som ho cez ss, nech sa na to mrkne.

ondrejvla
05.01.11, 17:20
Ďakujem.

JankaO
05.01.11, 17:22
Zdroj drsr:
Otázka:
Platiteľ vykonal práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v ČR pre slovenského odberateľa ako subdodávateľ. Na faktúrach je uvedená 19 % sadzba dane platná v tuzemsku, pričom ide o práce na nehnuteľnosti v ČR a miesto dodania týchto služieb je v ČR. Platiteľ dane opravil nesprávny postup tak, že vyhotovil dobropisy k prvotným faktúram, ktorými znížil cenu plnenia o DPH a znížil daňovú povinnosť v zdaňovacom období, v ktorom vyhotovil dobropisy. Je možné uplatniť postup podľa § 25 zákona o DPH ? V ktorom zdaňovacom období sa má uplatniť oprava dane ?

Odpoveď:
Podľa ustanovenia § 75 ods. 7 zákona o DPH každý doklad, ktorý mení pôvodnú faktúru a výslovne a jednoznačne sa k nej vzťahuje, sa považuje za faktúru. Takýmto dokladom môže byť aj dobropis alebo ťarchopis, pričom však musia okrem povinných údajov obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry. Ak teda platiteľ zistil, že nemal k dodávke služby, ktorej miesto dodania je v ČR, uplatniť sadzbu dane platnú v tuzemsku, môže uplatniť ustanovenie § 75 ods. 7 zákona o DPH. Jednoznačne však na tento prípad nie je možné uplatniť postup podľa ustanovenia § 25 zákona o DPH, čo znamená, že nie je možné uviesť rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom vyhotovil doklad o oprave základu dane. V danom prípade daňová povinnosť v tuzemsku nevznikla, a teda nedochádza k zníženiu ceny služby po vzniku daňovej povinnosti. Opravu dane platiteľ vykoná podaním dodatočného daňového priznania k príslušnému zdaňovaciemu obdobiu.

Zoltán Kovács
05.01.11, 17:25
Jankaaaa, suuupppeeeeeeeerrrrrrrr

JankaO
05.01.11, 17:27
Zoli, to nie ja, ale ujo guugel :-)

ondrejvla
05.01.11, 17:43
Janka ďakujem, aj tebe Zoli. Ešte jedna otázka prosím, musí sa spoločnosť v tomto prípade zaregistrovať pre podávanie SV, ak službu v Nemecku bude fakturovať slov.subjektu?

Tamila
05.01.11, 18:01
Janka ďakujem, aj tebe Zoli. Ešte jedna otázka prosím, musí sa spoločnosť v tomto prípade zaregistrovať pre podávanie SV, ak službu v Nemecku bude fakturovať slov.subjektu?

Súhrnný výkaz sa pri službe podľa §16 odst. 1 nepodáva.

§ 80
Súhrnný výkaz

(1) Platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, v ktorom
a) dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte,
b) premiestnil tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 4,
c) sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45,
d) dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň

Zoltán Kovács
05.01.11, 18:04
Dobojováno, a môžme ísť do hajan......

ondrejvla
05.01.11, 18:09
Súhrnný výkaz sa pri službe podľa §16 odst. 1 nepodáva.

§ 80
Súhrnný výkaz

(1) Platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, v ktorom
a) dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte,
b) premiestnil tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 4,
c) sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45,
d) dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň


Miladka ďakujem veľmi pekne. Takže si to zhrniem skôr, než mi z toho začne "vyšívať". Ja vystavím faktúru slov.firme, ktorá je platiteľom DPH za práce bez DPH podľa §16, odst.1 ZoDPH, ktoré na základe zmluvy vykonám v Nemecku, nemusím podať SV, ani nikde odviesť daň. Môžem ísť aj ja do hajan, je to tak? Ďakujem a keby sa dalo tak dám aj 100 bodov všetkým, čo mi radili.

Tamila
05.01.11, 18:17
Súhrnný výkaz sa nepodáva. Stanovisko DR SR uvádza, že daňová povinnosť na Slovensku nevznikla. Len teraz nie som si istá, či sa netreba registrovať v Nemecku. Prosím, pozrie sa ešte na to niekto?

ondrejvla
05.01.11, 18:19
Súhrnný výkaz sa nepodáva. Stanovisko DR SR uvádza, že daňová povinnosť na Slovensku nevznikla. Len teraz nie som si istá, či sa netreba registrovať v Nemecku. Prosím, pozrie sa ešte na to niekto?

Miladka ďakujem. Hah, tak to je ešte horšie, ako ten SV. Ako sa pri tom postupuje, kde podať žiadosť o registráciu a kde uhradiť daň, to bude ďalší problém, s ktorým sa musím ešte pasovať...?

Tamila
05.01.11, 18:23
No práve som si s tým nie istá. Môže slovenský subdodávateľ faktúrovať slovenskej firme bez DPH a tá DPH následne prenesie na nemeckého odberateľa alebo sa musí slovenský subdodávateľ zaregistrovať v Nemeceku?

ondrejvla
05.01.11, 18:27
No práve som si s tým nie istá. Môže slovenský subdodávateľ faktúrovať slovenskej firme bez DPH a tá DPH následne prenesie na nemeckého odberateľa alebo sa musí slovenský subdodávateľ zaregistrovať v Nemecku?

Práve preto som uvažovala o SV, neviem aký je v tomto prípade postup. Prosím o radu tých, ktorí vedia v tomto poradiť. Vopred ďakujem,

Rozalka
05.01.11, 18:32
Do SV sa zahŕňa
- § 43 (dodanie tovaru do iČš)
- § 47 (dodanie tovaru do iČš pri trojstrannom obchode)
- § 15 ods. 1

Podľa mňa v tomto prípade SV podáva (vlastne ani nie, ide o § 16)) generálny dodávateľ, subdodávatelia fakturujú generálnemu bez DPH.
Ak je generálny odberateľ registrovaný pre daň v DE, nikto zo SK sa v DE neregistruje.
Ak sa mýlim, prosím vyveďte ma z omylu, kým nie je neskoro.

ondrejvla
05.01.11, 18:39
Do SV sa zahŕňa
- § 43 (dodanie tovaru do iČš)
- § 47 (dodanie tovaru do iČš pri trojstrannom obchode)
- § 15 ods. 1

Podľa mňa v tomto prípade SV podáva (vlastne ani nie, ide o § 16)) generálny dodávateľ, subdodávatelia fakturujú generálnemu bez DPH.
Ak je generálny odberateľ registrovaný pre daň v DE, nikto zo SK sa v DE neregistruje.
Ak sa mýlim, prosím vyveďte ma z omylu, kým nie je neskoro.

Rozálka, ak je to takto, tak potom buchot, ktorý počuješ je kameň, ktorý mi spadol zo srdca... Ďakujem veľmi pekne Tebe i všetkým ostatným, ktorí mi v tomto probléme poradili.

VATspecialist
07.01.11, 06:14
v pripade dodania sluzby pre zahranicnu osobu sa suhrnny vykaz podava len pre dodania v ramci EU, teda odberatel ma IC DPH z EU (§ 80/1d);
suhlasim s nazorom Zoltana, dodavatel nema problem ked uplatni DPH aj tam kde nema, lebo dan odvedie, problem ma ale odberatel, pretoze v kazdej krajine vznika pravo na odpcitanie DPH len ak danova povinnost vznikla, teda uplatni si samozdanenie a odpocitanie DPH zo zakladu DPH a "neopravnene uplanena SK DPH" na fakture = nedanovy naklad

ondrejvla
07.01.11, 15:19
v pripade dodania sluzby pre zahranicnu osobu sa suhrnny vykaz podava len pre dodania v ramci EU, teda odberatel ma IC DPH z EU (§ 80/1d);
suhlasim s nazorom Zoltana, dodavatel nema problem ked uplatni DPH aj tam kde nema, lebo dan odvedie, problem ma ale odberatel, pretoze v kazdej krajine vznika pravo na odpcitanie DPH len ak danova povinnost vznikla, teda uplatni si samozdanenie a odpocitanie DPH zo zakladu DPH a "neopravnene uplanena SK DPH" na fakture = nedanovy naklad

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď, takže zostáva tak, ako sme dospeli k jednotnému názoru : služby boli dodané podľa §16, odst.1 ZoDPH, SV sa nepodáva, faktúra bude vystavená bez DPH.

kristina11
11.01.11, 12:04
Dobry den,
poprosim Vas o radu. Organizujeme vystavy. Sme platcovia DPH Mame faktury vystavovat s DPH alebo bez DPH pre nasich klientov:
a) SZCO so sidlom v Ceskej - neplatca DPH
b) velvyslanectvo krajiny, ktora nie je clenom EU so sidlom v EU - neplatca DPH
b) velvyslanectvo krajiny, ktora nie je clenom EU so sidlom mimo EU - neplatca DPH?

Dakujem pekne.

nika.sum
11.01.11, 17:52
Dobry den,
poprosim Vas o radu. Organizujeme vystavy. Sme platcovia DPH Mame faktury vystavovat s DPH alebo bez DPH pre nasich klientov:
a) SZCO so sidlom v Ceskej - neplatca DPH
b) velvyslanectvo krajiny, ktora nie je clenom EU so sidlom v EU - neplatca DPH
b) velvyslanectvo krajiny, ktora nie je clenom EU so sidlom mimo EU - neplatca DPH?

Dakujem pekne.

V tomto nastali nejake zmeny ohladne DPH, este som to velmi nepozerala, ale skuste pozriet na toto:

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/brozury_a_letaky/data/novela_info_1_1_2011.pdf

cicus
14.01.11, 18:14
Dobry den,
ako je to dodanim kovoveho srotu do EU? ... vstupuje do SV ako tovar dodany do EU? v programe Kros som nasla, ze sa to nevykazuje v SV... len teraz hladam v zakone dovod, preco by som nemala vykazat v SV srot dodany do EU.. ja by som postupovala podla §43 a urobila by SV...

.. a ked kupim kovovy srot z EU? podla mna by som mala samozdanit... Vie mi niekto poradit?
Dakujem...

ondrejvla
21.01.11, 14:19
v pripade dodania sluzby pre zahranicnu osobu sa suhrnny vykaz podava len pre dodania v ramci EU, teda odberatel ma IC DPH z EU (§ 80/1d);
suhlasim s nazorom Zoltana, dodavatel nema problem ked uplatni DPH aj tam kde nema, lebo dan odvedie, problem ma ale odberatel, pretoze v kazdej krajine vznika pravo na odpcitanie DPH len ak danova povinnost vznikla, teda uplatni si samozdanenie a odpocitanie DPH zo zakladu DPH a "neopravnene uplanena SK DPH" na fakture = nedanovy naklad


Prikladám k tomuto problému odpoveď z DRSR. Dáška ďakujem.

nika.sum
10.02.11, 12:59
Ahoj, posielala som 18.1. riadny SV, 20.1. opravny, ale zial klient odovzdal na DU len kryci list k riadnemu SV, teraz neviem, ci mam podat opravny SV ako dodatocny? Na strankach drsr.sk je pri odoslanych vykazoch napisany stav - spracovane. Tak neviem a neviem sa dovolat ani na DU. Prosim neviete mi poradit?

Olijanko
15.02.11, 10:55
Dobrý deň, súhrné výkazy posielam už od marca 2010 a to cez ich offlineverzliu, stiahnutú z DRSR. Nemala som nikdy problém. Podľa pokynov z DRSR som preinštalovala aplikáciu D.Signer/XAdES v 1.1.0.0.. 19.12.2010 som posielala súhrný výkaz, ktorý bol overený, podpísaný a odoslaný, nehlásilo mi žiadne chyby, t.j. všetko prebiehlo tak ako v minulosti. 12.1.2010 som bola upozornená DU, že uvedený výkaz nemajú v systéme /bol poslaný ale odmietnutý ako chybný/ čo mi oznámili cez schránku správ 4.1.2011. Keďže mi hrozí pokuta 331,93 Eur, poslala som dopyt na DRSR BB.Dnes som dostala odpoveď, kde mi len citovali zákon § 13b vo veci žiadosti o odpustení zmeškanej lehoty /z dôležitých dôvodov-neviem aké, keď v minulosti ani zdravotný stav nebol dôvodom a musela som urobiť aspoň odhadom DPH/ ale tam bola lehota 30 dní, ktoré som prešvihla. Takže mám počkať na pokutu a môžem požiadať DU o odpustenie sankcie, zaplatiť poplatok 16,50 Eur a aj to nemám isté, či mi DU to odpustí. Ešte šťastie, že iba jedna firma, ktorú spracovávam externe ako SZČO podáva súhrný výkaz. Keby som v ten deň posielala SV viacerým firmám, môžem sa rovno obesiť. Má niekto s tým skúsenosti? Veď tie stresy, ktoré teraz ekonómky prežívajú sa nedajú ani opísať a keďže som z tej chudobnejšej oblasti Slovenska, tak ani ten príjem nie je bohvieaký a aj výber solventných klientov.Ale čo mám robiť v mojom veku /účtovníctvo robím celý život/.

Dula
24.02.11, 06:50
Ahojte
prosím Vás ako je to s tým elektronickým podaním Súhrnného výkazu? Lebo som zostala zaskočená, ked jednemu mojmu klientovi som v termíne podala suhrnný výkaz, ale kedže bol na montáži tak nestihol doniesť krycí list do 5 dní na DU. Ked tam išiel už po termíne, tak mu kázali nanovo urobit elektronické podanie a nanovo doniesť krycí list. Bola som z toho prekvapená, lebo som si myslela, že ked to tam už raz je podané,tak to tam proste je a teraz sa tvaria akoby to tam vobec nebolo poslane. Pochopil to klient správne? Naozaj treba nanovo poslať výkaz a zaniesť krycí list? Ved ja už jedno potvrdenie o zaslaní mám :confused:

nika.sum
24.02.11, 12:59
Ahojte
prosím Vás ako je to s tým elektronickým podaním Súhrnného výkazu? Lebo som zostala zaskočená, ked jednemu mojmu klientovi som v termíne podala suhrnný výkaz, ale kedže bol na montáži tak nestihol doniesť krycí list do 5 dní na DU. Ked tam išiel už po termíne, tak mu kázali nanovo urobit elektronické podanie a nanovo doniesť krycí list. Bola som z toho prekvapená, lebo som si myslela, že ked to tam už raz je podané,tak to tam proste je a teraz sa tvaria akoby to tam vobec nebolo poslane. Pochopil to klient správne? Naozaj treba nanovo poslať výkaz a zaniesť krycí list? Ved ja už jedno potvrdenie o zaslaní mám :confused:

Ano pochopil to spravne, ak mate len dohodu s DU a nie ZEP, tak musi do 5 dni priniest kryci list, ak tak nespravi tak je to akoby nebol SV podany. Mozes ho upozornit aj na pokutu kt. je vraj nieco cez 300 EUR za oneskorene podanie SV.

durisovad
24.02.11, 13:25
Nechcem polemizovat s odpovedou, ale je pre mna nepochopitelne, ako moze miestny danovy urad prehlasit, ze vykaz nebol podany, ak o tom nema pisomne potvrdenie. To si nevie na ustrednom danovom riaditelstve zistit skutocnost? Zda sa mi to ako sikana a ak kvoli tomu daju este aj pokutu, tak aj ako nehoraznost. V dnesnej dobe elektonizacie.....

Dula
24.02.11, 17:56
Ano pochopil to spravne, ak mate len dohodu s DU a nie ZEP, tak musi do 5 dni priniest kryci list, ak tak nespravi tak je to akoby nebol SV podany. Mozes ho upozornit aj na pokutu kt. je vraj nieco cez 300 EUR za oneskorene podanie SV.

Tak to ma vobec nepotešilo, lebo on chodi na montáže pravidlene a jeho montáže väčšinou končia po termíne podania výkazu. Budeme to musieť nejako premyslieť, aby neplatil pravidelne pokutu 332,-Eur (ako mu už oznamili za toto neskoré podanie).
Cele elektronicke podavanie je potom nezmysel :(

Dakujem

durisovad
24.02.11, 19:34
Ano pochopil to spravne, ak mate len dohodu s DU a nie ZEP, tak musi do 5 dni priniest kryci list, ak tak nespravi tak je to akoby nebol SV podany. Mozes ho upozornit aj na pokutu kt. je vraj nieco cez 300 EUR za oneskorene podanie SV.

Tak to ma vobec nepotešilo, lebo on chodi na montáže pravidlene a jeho montáže väčšinou končia po termíne podania výkazu. Budeme to musieť nejako premyslieť, aby neplatil pravidelne pokutu 332,-Eur (ako mu už oznamili za toto neskoré podanie).
Cele elektronicke podavanie je potom nezmysel :(

Dakujem
S poslednou vetou vrelo suhlasim.

Rozalka
24.02.11, 19:52
Dula, keby tvoj klient ťa na DÚ poveril odovzdávaním SV, ten krycí list by si podpisovala ty a stihneš do 5 dní odniesť.
A možno to poverenie aj máš, keď mu podávaš výkaz elektronickou cestou.

Dula
25.02.11, 18:54
Na to poverenie treba nejake specialne tlacivo, alebo len spísané overené splnomocnenie? Z mojho počítača sa len poslali registračné údaje, oni pridelili ID atd....ale žiadne zvlášť potvrdenia ohladne poverenia o odvzdávaní sme nerobili.

Rozalka
25.02.11, 19:00
Dali ste na DÚ notárom overené splnomocnenie? to je pravdepodobne to, čo ťa splnomocňuje na podpisovanie "krycieho listu".

nika.sum
25.02.11, 20:40
Dula, keby tvoj klient ťa na DÚ poveril odovzdávaním SV, ten krycí list by si podpisovala ty a stihneš do 5 dní odniesť.
A možno to poverenie aj máš, keď mu podávaš výkaz elektronickou cestou.

Ja som odovzdavala splnomocnenie na podavanie elektronickou postou. Nema v tomto pripade povinnost podpisat konatel kryci list?

zk24
04.10.11, 17:02
Ahojte,

Kvartalny platitel DPH dodava sluzby do zahranicia, a ma povinnost podavat SV podla §80, odst.1, písm.d).
Kedze ide o platitela DPH a nie osobu registrovanu podla §7 a §7a, tak ma povinnost podavat suhrnny vykaz mesacne? Nevztahuje sa na neho vynimka pre obrat 100,000 €. Spravne?

Prebrala som uctovnictvo teraz v juli, a ked pripravujem SV DPH som zsitila ze oni dodavaju sluzby do ineho CS, ziaden tovar, takze maju asi povinnost podavat SV DPH mesacne? Firma ktora to robila predomnou to podavala kvartalne. Mam ucto za roky 2010 a 2011, a vzdy je to podavane kvartalne.

Tak teraz neviem. Ako je to prosim Vas? Potesite ma odpvoedou "kvartalne", ale obavam, ze asi to bude mesacne.


§ 80
Súhrnný výkaz
Na začiatok (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2011-a.html#hore)

(1) Platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, v ktorom
a) dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 z tuzemska do iného členského štátu osobe, ktorá je identifikovaná pre daň v inom členskom štáte,
b) premiestnil tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 4,
c) sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45,
d) dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň.

(2) Platiteľ môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak hodnota tovarov podľa odseku 1 písm. a) až c) nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 100 000 eur; možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prestáva platiť od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota tovarov podľa odseku 1 písm. a) až c) presiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku hodnotu 100 000 eur, a platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz osobitne za každý kalendárny mesiac príslušného kalendárneho štvrťroka.

(3) Súhrnný výkaz je povinná podať aj zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § 7a za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala službu podľa odseku 1 písm. d).

zk24
04.10.11, 17:40
No cim viac citam, tym viac mi zacina byt "blbě", ze som to mala zacat podavat mesacne...

zk24
04.10.11, 18:20
Teraz zas v metodickom pokyne citam toto:

"Ak platiteľ dane dodáva len službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň, môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, pretože hodnota tovarov je v danom prípade nula."


V tejto teme vsak potvrdzuju vsetci moje prve tusenie - ze podavam mesacne: http://www.porada.sk/t125514-p2-suhrnny-vykaz-od-1-1-2010-a.html#post1231007


uz som z toho blazon. Ak mate postrehy, privitam. Dakujem.

Rozalka
04.10.11, 18:29
Ja som toho názoru, že v konkrétnom prípade stačí kvartálne (§80 ods. 2: suma tovarov podľa bodu 1 písm. a-c nepresiahla danú hranicu, môžem podávať súhrnný výkaz štvrťročne!)

nika.sum
04.10.11, 18:32
Teraz zas v metodickom pokyne citam toto:

"Ak platiteľ dane dodáva len službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, a táto osoba je povinná platiť daň, môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, pretože hodnota tovarov je v danom prípade nula."


V tejto teme vsak potvrdzuju vsetci moje prve tusenie - ze podavam mesacne: http://www.porada.sk/t125514-p2-suhrnny-vykaz-od-1-1-2010-a.html#post1231007


uz som z toho blazon. Ak mate postrehy, privitam. Dakujem.

limitovane je dodanie tovaru ale nie sluzieb.ak dodavas iba sluzby je to neobmedzene a mozes podavat kvartalne. Urcite som to tu uz pisala a potvrdili mi to. Ak dodavas aj tovar musis sledovat limit 100.000 EUR za kvartal.

zk24
04.10.11, 18:32
Ja som toho názoru, že v konkrétnom prípade stačí kvartálne (§80 ods. 2: suma tovarov podľa bodu a-c nepresiahla danú hranicu, môžem podávať súhrnný výkaz štvrťročne!)

Myslim ze ta formulacia v zakone je napisana velim nestastne. Na jednej strane hovori ze sa musi podavat mesacne, v pripade dodania nejakych sluzieb a), b), c) a moj pripad d) v pripade dodania sluzieb. Dalej odsek 2 hovori ze ak dodane tovary podla a-c nepresiahnu 100,000 € tak moze zdanitelna osoba podat SV kvartalne.

Z coho uplne vylucili sluzby. Tak na "prve" citanie z toho pre mna vychadza ze SV sa podava mesacne ak doslo iba k dodaniu sluzieb. Ta dalsia tema, kde vsetci svorne suhlasia s "JankaO" to potvrdzuje. Ale metodicky pokyn to zas cele vyvratil...

nika.sum
04.10.11, 18:37
Ja viem, ze sa to tu riesilo od zaciatku a aj ten pokyn myslim, ze to vysvetluje dost jasne, ak dodavate len sluzby mate moznost podavat kvartalne.
Prispevok od JankaO bol este z konca roka 2009, ked to este nebolo ujasnene.

zk24
04.10.11, 18:45
Ježiši, mne odpadol taky kamen zo srdca..... Fuj. Nech ten zakon citam stale dookola, stale mi z toho vychadzaju dve uplne protichodne riesenia...

Vytlacim si metodicky pokyn :)

nika.sum
04.10.11, 18:50
Ježiši, mne odpadol taky kamen zo srdca..... Fuj. Nech ten zakon citam stale dookola, stale mi z toho vychadzaju dve uplne protichodne riesenia...

Vytlacim si metodicky pokyn :)

Ked sa zacal ten chaos so suhrnnymi vykazmi, som raz cakala jedneho klienta na DU a tam na nastenke mali vsetky mozne priklady ako a kedy podavat suhrnny vykaz, tak som si to mala cas v klude a priamo zo zdroja nastudovat, pretoze podla mna tie zakony su pisane strasne:). A potom este porada, tu som si to este overovala. Tiez mam niekolkych klientov co poskytuju iba sluzby.

janapill
10.10.11, 16:21
Dobrý večer, poprosím Vás o radu, ak FO-neplatca DPH vykonáva reklamné a marketingové služby(konkrétne kódovanie webu,ale vykonáva to doma t.j. v SR) pre českého odberateľa, ktorý má v ČR pridelené IČ DPH tak sa musí zaregistrovať pre platcu DPH podľa §7 a robiť súhrnné výkazy?(bude to evidencia podľa§15) Tak? a ak vykoná aj pre slovenského odberateľa tak fakturuje bez DPH. Je to tak správne?

zk24
10.10.11, 16:40
Dobrý večer, poprosím Vás o radu, ak FO-neplatca DPH vykonáva reklamné a marketingové služby(konkrétne kódovanie webu,ale vykonáva to doma t.j. v SR) pre českého odberateľa, ktorý má v ČR pridelené IČ DPH tak sa musí zaregistrovať pre platcu DPH podľa §7 a robiť súhrnné výkazy?(bude to evidencia podľa§15) Tak? a ak vykoná aj pre slovenského odberateľa tak fakturuje bez DPH. Je to tak správne?

Poopravim, musi sa registrovat podla §7a, avsak to nie je registracia na platitela DPH. Je to iba registracia pre IC DPH. Faktury do zahranicia musi vystavovať podla §73 a súhrnný výkaz podávať podľa §80 kvartálne.

Pri dodávaní sluzieb do zahranicia uvádza na svojich vystavenych faktúrach pridelene IC DPH (plus uvadza odkaz na paragrafy prenosu danovej povinnosti), ale ked fakturuje na slovensko faktury vystavuje bez IC DPH a aj bez DPH (nie je platitelom DPH)

janapill
10.10.11, 16:49
Jej, ďakujem za rýchlu odpoveď. Takže je to tak ako som myslela až na tie "chybičky" v paragrafoch :))). Takže ak teraz vystaví Fa do ČR za mesiac 09/2011 (živnosť má od 12.9.2011) tak musí do 20.10. stihnúť sa zaregistrovať a následne vybaviť na DÚ elektr.komunikáciu pre podávanie súhrného výkazu. Tak?

zk24
10.10.11, 16:56
Jej, ďakujem za rýchlu odpoveď. Takže je to tak ako som myslela až na tie "chybičky" v paragrafoch :))). Takže ak teraz vystaví Fa do ČR za mesiac 09/2011 (živnosť má od 12.9.2011) tak musí do 20.10. stihnúť sa zaregistrovať a následne vybaviť na DÚ elektr.komunikáciu pre podávanie súhrného výkazu. Tak?

Registraciu pre IC DPH musi podnikatel spravit este pred dodanim sluzby, kedze potrebuje IC DPH, ktore musi uviest na fakture.
Suhrnny vykaz sa podava do 20.10.2011 za 3Q. Dovtedy treba vybavit tu elektronicku komunikaciu

§ 7a


(1) Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7.
(2) Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, dodáva službu, pri ktorej je miesto dodania podľa § 15 ods. 1 v inom členskom štáte a osobou povinnou platiť daň je príjemca služby, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred dodaním služby; žiadosť o registráciu pre daň táto zdaniteľná osoba nepodáva, ak je registrovaná pre daň podľa § 7.

janapill
10.10.11, 17:01
a teraz to ako vyriešiť? Keď on už vlastne chce fakturovať za ten september? či musí najprv sa zaregistrovať podľa §7a a potom vystaví Fa s októbrovým dátumom?

zk24
10.10.11, 17:08
Kazdopadne sa musi najprv registrovat. Bez toho nemoze vystavit fakturu. Teda moze, ale bude vystavena nespravne samozrejme. Sluzbu mal dodat az po registracii. Kazdopadne datum dodania sluzby musi byt neskorsi (alebo ten isty den) ako datum registracie. A nezabudnut ze FA musi byt vystavena do 15 dni od dodania sluzby.

A suhrnny vykaz podany do 20.10.2011....

Ako si poradit? Dohodnut sa s odberatelom?

janapill
10.10.11, 17:21
Ďakujem veľmi pekne za pomoc. :)))

martina2006
11.10.11, 06:25
Prosím vás spadajú vykonané elektroinštalačné práce na nehnuteľnosti v Nemecku pre nemeckú firmu pod par. 16 - čiže nepatria do súhrnného výkazu? Považuje sa to za stavebné práce? Ďakujem.

zk24
11.10.11, 06:28
Môj názor je, že sú to služby vzťahujúe sa na nehnuteľnosť.

jeso
11.10.11, 19:32
z DrSr...
Pri posúdení skutočnosti, či ide o službu vzťahujúcu sa na nehnuteľnosť, odporúčame vychádzať z judikatúry Súdneho dvora ES. Pokiaľ ide o pojem „nehnuteľný majetok“ je potrebné zdôrazniť, že jedným z podstatných znakov nehnuteľného majetku je, že sa viaže k určitej časti zemského povrchu. V tejto súvislosti Súdny dvor ES rozhodol, že ak je pozemok trvalo ohraničený, hoci aj ponorený, môže byť považovaný za nehnuteľný majetok. Ak sa poskytovanie služieb vzťahuje na určité geografické oblasti, v ktorých môžu byť služby vykonávané, spájajú sa s určitou časťou zemského povrchu, ktorý je vymedzený stálym spôsobom, musia byť tieto služby považované za služby vzťahujúce sa na nehnuteľný majetok. Je potrebné skúmať, či je vzťah medzi predmetnou poskytovanou službou a nehnuteľným majetkom dostačujúci. Pokiaľ samotné poskytovanie služieb dostatočne úzko súvisí s nehnuteľným majetkom, patrí do pôsobnosti § 16 ods. 1 zákona o DPH.
V tejto súvislosti uvádzame rozsudok Súdneho dvora ES C-166/05 Heger Rudi GmbH. Podľa citovaného rozsudku Súdneho dvora ES prevod práv na chytanie rýb formou odplatného prevodu povolení na chytanie rýb je poskytovaním služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom.
Stavebné práce vzťahujúce sa na nehnuteľnosť
Stavebné práce sú odborné činnosti, ktorými sa uskutočňuje stavba zo stavebných výrobkov. Miestom dodania stavebných prác je podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Stavebnými prácami môžu byť napr. zemné práce, murárske práce, stavebno-inštalačné práce a pod. Pri stavebných opravách a rekonštrukciách nehnuteľností, pri prácach spojených s výstavbou infraštruktúry (diaľnic, železníc), s výstavbou inžinierskych sietí (elektrických vedení, plynovodov, vodovodov, telekomunikačných rozvodov a pod.) je miestom dodania služby miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

martina2006
13.10.11, 10:56
Ďakujem, ja som tiež názoru, že ak ide o elektroinštalačné práce v budove, tak sa to viaže na nehnuteľnosť a súhrnný výkaz nie je potrebné podávať.

martina2006
18.10.11, 05:45
Ešte vás prosím o radu. SZČO, ktorý je registrovaný podľa par. 7a Zákona o DPH, vykonáva zváracie práce v Nemecku /práce sa netýkajú nehnuteľnosti/. Tieto práce fakturuje slovenskej s.r.o. s IC DPH slovenským. Uvedená faktúra nepôjde do súhrnného výkazu, keďže odberateľom je slovenská s.r.o? Ďakujem.

zk24
18.10.11, 05:48
Ak ide o služby podľa §15 ods. 1 s miestom dodania v tuzemsku, tak FA je vystavená bez DPH, a nevstupuje do SV.

§15
(1) Miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania

PS.: Ak sa tieto zváračské práce nevykonávajú na nehnuteľnosti, tak na čom? Nemôžu sa vykonávať napríklad na hnuteľnom majetku - §16 ods. 9?

martina2006
18.10.11, 05:59
zvárajú sa súčiastky, z ktorých sa potom vyrábajú nejaké stroje

martina2006
18.10.11, 06:32
par. 16
9/ Miestom dodania služieb, ktorými sú ocenenie hnuteľného hmotného majetku a práce na hnuteľnom hmotnom majetku, ak sú tieto služby dodané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, je miesto, kde sa tieto služby fyzicky vykonajú.

- mne z toho vychádza, že ak sa zvárajú súčiastky, z ktorých sa potom vyrobí stroj, že sa nejedná o práce na hnuteľnom majetku.

Tamila
04.11.11, 09:49
Prosím o radu v nasledovnom prípade. Firma podávala SV štvrťročne a mala napr. v SV za 4.Q 2010 sumu 35000,-, v 1. a 2. Q 2011 nedodala tovar a nepodávala SV a v 3. Q 2011 bol SV v sume 42000,- . V októbri nebol dodávaný tovar a v novembri bude dodaný tovar napr. za 28000,-. To znamená, že keď sledujem štvrťroky, v novembri presiahne suma 100 000 Eur a treba podávať SV mesačne. Chápem to správne tak, že už od novembra 2011 podávam SV mesačne? Ďakujem za každu radu.

V § 80 odst. 2:
(2) Platiteľ môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak hodnota tovarov podľa odseku 1 písm. a) až c) nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 100 000 eur; možnosť podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok prestáva platiť od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom hodnota tovarov podľa odseku 1 písm. a) až c) presiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku hodnotu 100 000 eur, a platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz osobitne za každý kalendárny mesiac príslušného kalendárneho štvrťroka.

zk24
04.11.11, 10:24
Ja to chápem trošku inak:


Príklad
č. 2/ Platiteľ dane dodal tovar pre podnikateľa identifikovaného pre daň v inom členskom štáte za prvý štvrťrok 2010 v hodnote 80 000 €, v druhom štvrťroku 2010 v hodnote 60 000 €. Za prvý a druhý štvrťrok podal súhrnný výkaz štvrťročne.
V júli dodal tovar v hodnote 50 000 €, v auguste v hodnote 35 000 € a v septembri v hodnote 30 000 €. V treťom štvrťroku prekročil stanovenú hodnotu dodávok tovaru a preto je povinný podať súhrnný výkaz osobitne za každý kalendárny mesiac (júl, august a september) 2010, v lehote na podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac, v ktorom hodnota dodaných tovarov v príslušnom kalendárnom štvrťroku presiahla 100 000 € t.j. do 20.októbra 2010.

= z tohto vychádza že sa tie štvrťoku nespočítavajú ale berú samotatne. vy v oktobri máte dodávku tovaru 0,00 € a v novembri 28,000 €, takže 4Q zatiaľ máte hodnotu 28,000 € a neprekročili ste 100,000 €. V priklade platiteľ nebol povinný podávať mesačne napríklad už za 2Q.

Príklad č.3/
Platiteľ dane dodal tovar pre podnikateľa identifikovaného pre daň v inom členskom štáte v prvom štvrťroku 2010 v hodnote 70 000 € a podal súhrnný výkaz za I. štvrťrok do 20 apríla.2010. V mesiaci apríl dodal tovar podnikateľovi v hodnote 60 000 € a v máji v hodnote 55 000 €. Keďže v máji platiteľ dane presiahol hodnotu dodávaných tovarov v príslušnom kalendárnom štvrťroku, je povinný podať súhrnný výkaz samostatne za apríl 2010 a samostatne za máj 2010 v lehote na podanie súhrnného výkazu za kalendárny mesiac, v ktorom hodnota dodaných tovarov v príslušnom kalendárnom štvrťroku presiahla 100 000 € t.j. do 20. júna 2010

= aj tu je vidno, že hovoria že prekročil 100,000 až v máji a nie v apríli. Pritom keby sa to spočítavalo, tak prekročil logicky už v apríli.


V § 80 odst. 2:
(2) Platiteľ môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak hodnota tovarov podľa odseku 1 písm. a) až c) nepresiahne v príslušnom kalendárnom štvrťroku a súčasne v predchádzajúcich štyroch kalendárnych štvrťrokoch hodnotu 100 000 eur.

Ale nepíše sa tu že dohromady. Proste za posledné štyri Q ste nemali tovar nad 100,000 €

zk24
04.11.11, 10:28
Zdroj: Metodický pokyn drsr.sk
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/brozury_a_letaky/data/sv_1_1_10.pdf

Tamila
04.11.11, 10:58
Ďakujem za odpoveď. Takže som to pochopila tak, že naďalej posielam SV štvrťročne?

zk24
04.11.11, 11:38
Ja to tak chápem.

jacekova
21.11.11, 10:07
už som tak domotaná, že si to musím odobriť....

SK platca DPH urobil preklady pre platcu DPH v Rakusku. Fa je 3.11.2011 a je samozrejme bez DPH.
Súhrnný výkaz podám mesačne alebo kvartálne?
Ďakujeeeem

zk24
21.11.11, 10:32
už som tak domotaná, že si to musím odobriť....

SK platca DPH urobil preklady pre platcu DPH v Rakusku. Fa je 3.11.2011 a je samozrejme bez DPH.
Súhrnný výkaz podám mesačne alebo kvartálne?
Ďakujeeeem


Preklady sú služby, ano? :)

Podáš kvartálne, ak ste nedodali tovar nad 100,000 €.

jacekova
21.11.11, 10:38
áno Zuzka, ide o preklad zo slovenčiny do nemčiny.
je to úplne prvýkrát,čo tento klient čosi dodal do EU. tovar nedodáva
dakujeeeem, takže mám čas do 20.1.2012Preklady sú služby, ano? :)

Podáš kvartálne, ak ste nedodali tovar nad 100,000 €.

zk24
21.11.11, 10:40
áno Zuzka, ide o preklad zo slovenčiny do nemčiny.
je to úplne prvýkrát,čo tento klient čosi dodal do EU. tovar nedodáva
dakujeeeem, takže mám čas do 20.1.2012

Tak potom tak ako hovorím. Lebo preklady sú aj stavebné úpravy :)
Ak nemusíš vybavovať el.podateľnu a podobne, tak áno máš čas do 20.1.2012 :)

jacekova
21.11.11, 10:43
Tak potom tak ako hovorím. Lebo preklady sú aj stavebné úpravy :)
Ak nemusíš vybavovať el.podateľnu a podobne, tak áno máš čas do 20.1.2012 :)

potom ma to napadlo, že to slovo preklady je dvojzmyselné :-)

ZEP mám už skoro 2 roky, takže vybavovať nemusím nič
dakujem, pekný dník

Llívia
10.01.12, 18:50
Kde na stránke DRSR nájdem registračný formulár/žiadosť pre podávanie súhrnného výkazu elektronicky?

Rozalka
10.01.12, 19:03
http://www.drsr.sk/wps/portal

Llívia
10.01.12, 19:35
Takže, súhrnný výkaz sa podáva cez e-dane? A k tomu treba ten identifikátor - Žiadosť o vydanie identifikátora?

nika.sum
10.01.12, 19:56
Skus tuto temu, tam je to vysvetlene:

http://www.porada.sk/t168568-elektronicke-podavanie-danovych-priznani-od-1-1-2012-a.html

lubka0907
20.02.12, 09:27
Dúfam, že mi pomôžete.
Platca DPH na Slovensku dodáva elektroinštalačné služby pre českého odberateľa, platcu DPH v Česku. Vykonanie prác je v Česku.
Ako mám v omege vystaviť zOF? Viem že to bude bez DPH ale neviem či sadzba bude nulová alebo neobsahuje DPH a tiež neviem zvoliť typ sumy, v krose mi povedali že typ sumy je 16, kde je uvedený § 43. Ale podľa toho, čo tu píšete súhrnný výkaz nepodávam. Samozrejme podľa typu sumy 16 mi program tento výkaz vygeneruje podľa § 80.

ivkň
12.03.12, 12:32
Dobrý deň, mám otázku k podávaniu súhrnného výkazu:

Sme platitelia DPH, firma v ČR tiež platiteľ DPH v ČR. My sme im dodali náš výrobok. Avšak najskôr sme im vyhotovili zálohovú faktúru, tú nám zaplatili, dodanie však bolo o 2 mesiace neskôr- tým aj vyúčtovacia faktúra bola o 2 mesiace neskôr. Ja som však k prijatej zálohe od nich vyhotovila doklad na "DPH", ako sa robí štandardne pri slovenských obchodoch spojených so zálohou zaplatenou. Teraz tento daňový doklad k prijatej zálohe som dala do súhrnného výkazu. Je to správne?????? Prosím poraďte. Ak to nie je správne, čo mám urobiť aby som to opravila???? Ďakujem.