PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Odborna sposobilost casnika?nathallie
05.05.10, 12:57
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je nutné, aby čašníčka v kaviarni, teda v zariadení, kde sa nepodáva jedlo, mala odbornú sposobilosť? Dnes mi to oznámili na hygiene, ale mne sa to nezda ... ake mate s týmto skúsenosti? za odpovede dakujem.

evina
05.05.10, 12:59
Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je nutné, aby čašníčka v kaviarni, teda v zariadení, kde sa nepodáva jedlo, mala odbornú sposobilosť? Dnes mi to oznámili na hygiene, ale mne sa to nezda ... ake mate s týmto skúsenosti? za odpovede dakujem.

Čo sa myslí pod odbornou spôsobilosťou? Viem len to, že musí mať zdravotný preukaz....

zdenka131
05.05.10, 14:07
Čo sa myslí pod odbornou spôsobilosťou? Viem len to, že musí mať zdravotný preukaz....
Želám pekný deň.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.

willma
05.05.10, 14:54
prípadne musí na príslušnej pobočke červeného kríža absolvovať školenie, ktoré je ukončené skúškami priamo na RUVZ., ak nemá výučný list prípadne maturné vysvedčenie z hotelovej, obchodnej a mám slabý dojem že aj chemickej školy.

evina
05.05.10, 16:30
Želám pekný deň.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.

To mi je jasné, čím sa preukazuje.... ja osobne neviem /keby niekto napísal na základe čoho, nech sme múdrejší/, či v tejto profesii môže robiť - nemôže robiť človek, ktorý je vyučený aj v inom obore, tak ako napríklad účtovníctvo môže robiť ktokoľvek:rolleyes:

Danielle369
05.05.10, 16:41
Zamestnanci, ktorí prichádzajú priamo alebo nepriamo do styku s potravinami musia byť v zmysle zákona č. 152/1995 o potravinách poučení a vyškolení o hygiene potravín v rozsahu primeranom pracovným činnostiam, ktoré vykonávajú.

http://www.ruvztn.sk/odborsp06.htm
http://www.ruvzse.sk/formulare/Okruhy_tem_na_skusku_OS_2008.doc

http://www.porada.sk/t123994-odborna-sposobilost.html

Luna
05.05.10, 17:01
Želám pekný deň.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.


Odbornú spôsobilosť treba v tom prípade ak je,zodpovedný zástupca.
Ostatným čašníkom stačí preukaz o absolvovaní hygienického mimima. Nemám pocit, žeby všetci čašníci na mojich prevádzkach boli vyučený v odbore. A nakoniec čašníci počas letnej sezóny sú brigádnici, väčšinov sú to vysokoškoláci.

willma
05.05.10, 18:09
Odbornú spôsobilosť treba v tom prípade ak je,zodpovedný zástupca.
Ostatným čašníkom stačí preukaz o absolvovaní hygienického mimima. Nemám pocit, žeby všetci čašníci na mojich prevádzkach boli vyučený v odbore. A nakoniec čašníci počas letnej sezóny sú brigádnici, väčšinov sú to vysokoškoláci. Tak si asi ešte nemala kontrolu od hygienikov, viem, že jednu sieť čerpacích staníc navštívili na viacerých prevádzkach a vo viacerých okresoch a zamestnanci MUSELI mať odbornú spôsobilosť a to aj napriek tomu, že prichádzali do styku výlučne s originál baleným potravinárskym sortimentom,

correctba
10.05.10, 17:47
Musia mať aj čašníci odbornú spôsobilosť.
Vysvetlím to trošku zrozumiteľnejšie:Každý kto manipuluje s potravinami - predavač,skladník,kuchár,čašník....-manipulujú s potravinami -musia mať odbornú spôsobilosť,alebo vzdelanie.Takže ten,kto má výučný list,maturitný v odbore potravinárskom,ten mu stačí,ak nie treba si urobiť skúšky na hygiene.Na ne Vás pripravia rôzne inštitúcie napr. b4s s.r.o., akademia vzdelavania, červený kríž....

bv_alexandra
10.05.10, 18:38
prípadne musí na príslušnej pobočke červeného kríža absolvovať školenie, ktoré je ukončené skúškami priamo na RUVZ., ak nemá výučný list prípadne maturné vysvedčenie z hotelovej, obchodnej a mám slabý dojem že aj chemickej školy.

tzn že ak mám papier - maturitný list z obchodnej akademie, tak ako zodp vedúci v kaviarni nemusim absolvovať odbornú spôsobilost?

Zita5
10.05.10, 18:52
http://b4s.sk/images/M_images/printButton.png (http://b4s.sk/c/19-skolenie-haccp-a-odbornej-sposobilosti#) RÚVZ v zmysle § 6 ods. 3 písm. g zákona č. 355/2007 zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti a vedie register odborne spôsobilých osôb na epidemiologicky závažné činnosti.
Epidemiologicky závažná činnosť je činnosť, ktorá je spojená s rizikom vzniku a šírenia prenosných ochorení. Môžu ju vykonávať len osoby zdravotne spôsobilé a odborne spôsobilé.
Zdravotnú spôsobilosť preukazuje osoba potvrdením o zdravotnej spôsobilosti, ktoré jej na základe lekárskej prehliadky vydá lekár. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahuje meno a priezvisko osoby, dátum narodenia, trvalé bydlisko, dátum vydania a povinnosti osoby. Lekár súčasne osobu poučí o jej právach a povinnostiach a o tom, že ho pri ochorení musí vyhľadať.
Odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa charakteru epidemiologicky závažných činností diplomom, vysvedčením vzdelávacích inštitúcií / lekárska fakulta, farmaceutická fakulta, fakulta verejného zdravotníctva, fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce, prírodovedecká fakulta v odbore biológia a chémia, veterinárna fakulta, fakulta chemickej a potravinárskej technológie, stavebná fakulta v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby, fakulta so zameraním na prácu v potravinárstve, stredná zdravotnícka škola, stredná hotelová škola, stredná škola alebo odborné učilište zamerané na prácu v potravinárstve a na prácu vo farmaceutickej výrobe, stredná priemyselná škola stavebná v študijnom odbore vodohospodárske stavby, stredné odborné učilište vodohospodárske, stredná škola alebo odborné učilište v odboroch starostlivosti o ľudské telo, vzdelávacie zariadenie uskutočňujúce rekvalifikačný akreditovaný kurz v odbore kuchár, čašník a v odboroch starostlivosti o ľudské telo, ktorému akreditáciu vydalo Ministerstvo školstva stredná veterinárna škola / alebo osvedčením o odbornej spôsobilosti vykonávať epidemiologicky závažnú činnosť.
Brigádnici pracujúci v prevádzkach so zameraním na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti nemusia mať toto osvedčenie odbornej spôsobilosti. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydá RÚVZ do 30 dní odo dňa vykonania skúšky alebo odo dňa podania žiadosti o vydanie osvedčenia. Platnosť osvedčenia je päť rokov.
Zamestnanci, ktorí prichádzajú priamo alebo nepriamo do styku s potravinami musia byť v zmysle zákona č. 152/1995 o potravinách poučení a vyškolení o hygiene potravín v rozsahu primeranom pracovným činnostiam, ktoré vykonávajú.
Fyzické osoby zúčastnené na výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh sú povinné
a) mať v miere zodpovedajúcej ich pracovnému zaradeniu znalosti o výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh a o predpisoch na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti a kvality,
b) dodržiavať zásady osobnej hygieny a hygienické požiadavky na výrobu potravín, manipuláciu s nimi a ich umiestnenie na trh,
c) zaobchádzať s potravinami tak, aby sa neporušovala ich zdravotná neškodnosť a kvalita,
d) absolvovať vstupnú lekársku prehliadku a ďalšie lekárske prehliadky podľa všeobecne záväzného právneho predpisu.
10 zlatých pravidiel vypracovaných Svetovou zdravotníckou organizáciou platných pre potraviny:
1.Pri nákupoch vyberajte len vzhľadovo nenarušené potraviny, ktoré boli vyrobené bezpečnými postupmi, ako je napríklad pasterizované mlieko, nepoužívajte potraviny, ktorým uplynula doba trvanlivosti.
2.Zabezpečte dokonalé prevarenie potravín pri tepelnom opracovaní.
3.Skonzumujte stravu čo najrýchlejšie po uvarení, pred podávaním udržujte pokrmy pri teplotách nad 60°C, nenechávajte uvarené potraviny pri izbovej teplote.
4.Rozpracované a hotové pokrmy, ktoré je možné schladzovať a uchovávať, schlaďte v čo najkratšom čase, uchovávajte ich v chlade nie príliš dlhú dobu a v prípade ďalšieho použitia ich dôkladne ohrejte.
5.Zachovajte chladiaci alebo mraziaci reťazec počas celej doby prepravy a skladovania chladených a mrazených potravín. Nerozmrazujte potraviny pri izbovej teplote, ale v chlade.
6.Zabráňte styku medzi surovými a uvarenými potravinami a pokrmami, na manipuláciu so surovým a uvareným používajte oddelené pracovné pomôcky a pracovné plochy.
7.Pred začiatkom práce s požívatinami a počas prípravy jedál, obzvlášť pri prechode z jednej činnosti na druhú si umývajte ruky, rovnako po použití toalety.
8.Udržujte všetko kuchynské náradie, zariadenia a pracovné plochy v úplnej čistote.
9.Ochraňujte požívatiny pred hmyzom, hlodavcami a zvieratami.
Zdroj : http://b4s.sk/c/19-skolenie-haccp-a-odbornej-sposobilosti

Zita5
11.05.10, 06:40
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

Osobitnou podmienkou na vykonávanie epidemiologicky závažných činností je odborná spôsobilosť, ktorá sa preukazuje:
a) osvedčením o odbornej spôsobilosti
b) alebo dokladom o absolvovaní príslušného odborného vzdelania


1. Žiadosť o vykonanie skúšky a žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností. Žiadosť stiahnuť tu. (http://www.ruvzza.sk/00_aktual/sos/EZC_ziadost.doc)


2. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov:

vydáva RÚVZ podľa zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
platnosť osvedčenia je 5 rokov

Podmienky potrebné na vydanie osvedčenia:

úspešne vykonaná skúška pred komisiou zriadenou RÚVZ

Náležitosti potrebné k vydaniu osvedčenia podľa § 16 ods. 16,17 zákona č. 355/2007 Z.z.:

a) riadne vyplnená žiadosť o vykonanie skúšky a žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností b) správny poplatok - kolok (16,50 € kolok za vykonanie skúšky a 6,50 € kolok za vydanie osvedčenia)


Informácie o skúške:


žiadateľ bude na preskúšanie písomne pozvaný minimálne 14 dní pred termínom určeným RÚVZ so sídlom v Žiline,
skúška sa bude vykonávať v budove RÚVZ so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27,
skúšku tvorí písomná časť a ústna časť, pričom predpokladom na vykonanie ústnej skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky; obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň,
žiadateľ, ktorý nevyhovel, môže opravnú skúšku vykonať najskôr o jeden mesiac na základe žiadosti o opakovanie skúšky,
v prípade úspešne vykonanej skúšky, RÚVZ vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 30 dní odo dňa vykonania skúšky,
RÚVZ so sídlom v Žiline vedie register odborne spôsobilých osôb na vykonávanie epidemiologicky závažných činností, ktorý je verejne prístupný.

3. Rozsah požadovaných vedomostí na skúšky na epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

a) právne predpisy na ochranu spotrebiteľa:

Zákon NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov
Vyhláška MZ SR č.533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
Zákon NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov
NV SR č.354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú potrebu (vlastný vodný zdroj)
Nariadenie (ES) č.852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín

b) povinnosti fyzických a právnických osôb pri prevádzkovaní zariadenia spoločného stravovania,

c) povinnosti podnikateľov pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín podľa zákona NR SR č.152/1995 o potravinách v znení neskorších predpisov a Potravinového kódexu a ďalších právnych predpisov na úseku hygieny výroby a manipulácie s potravinami,

d) a)prenosné ochorenia a opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam,

e) náležitosti prevádzkového poriadku prevádzky, v ktorej sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti.

f) Infekia prezentáciu si môžete stiahnuť tu. (http://www.ruvzza.sk/00_aktual/sos/Infekcia.ppt)Nika Voľná živnosť 22.2 Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu a jej obsahové vymedzenie :
§ príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál a nápojov
§ príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
§ príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
§ príprava a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
§ predaj cukrárenských výrobkov na priamu konzumáciu
§ predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace v roku
§ pečenie mrazených pekárenských polotovarov (fornetti)

naznačuje , že tie skúšky na osvedčenie odbornej spôsobilosti mať musíš .

bv_alexandra
11.05.10, 06:42
Komisia na preskúšanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

Osobitnou podmienkou na vykonávanie epidemiologicky závažných činností je odborná spôsobilosť, ktorá sa preukazuje:
a) osvedčením o odbornej spôsobilosti
b) alebo dokladom o absolvovaní príslušného odborného vzdelania


1. Žiadosť o vykonanie skúšky a žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností. Žiadosť stiahnuť tu. (http://www.ruvzza.sk/00_aktual/sos/EZC_ziadost.doc)


2. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov:

vydáva RÚVZ podľa zákona NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
platnosť osvedčenia je 5 rokov

Podmienky potrebné na vydanie osvedčenia:

úspešne vykonaná skúška pred komisiou zriadenou RÚVZ

Náležitosti potrebné k vydaniu osvedčenia podľa § 16 ods. 16,17 zákona č. 355/2007 Z.z.:

a) riadne vyplnená žiadosť o vykonanie skúšky a žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností b) správny poplatok - kolok (16,50 € kolok za vykonanie skúšky a 6,50 € kolok za vydanie osvedčenia)


Informácie o skúške:


žiadateľ bude na preskúšanie písomne pozvaný minimálne 14 dní pred termínom určeným RÚVZ so sídlom v Žiline,
skúška sa bude vykonávať v budove RÚVZ so sídlom v Žiline, V. Spanyola 27,
skúšku tvorí písomná časť a ústna časť, pričom predpokladom na vykonanie ústnej skúšky je úspešné vykonanie písomnej časti skúšky; obidve časti skúšky sa konajú v jeden deň,
žiadateľ, ktorý nevyhovel, môže opravnú skúšku vykonať najskôr o jeden mesiac na základe žiadosti o opakovanie skúšky,
v prípade úspešne vykonanej skúšky, RÚVZ vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti do 30 dní odo dňa vykonania skúšky,
RÚVZ so sídlom v Žiline vedie register odborne spôsobilých osôb na vykonávanie epidemiologicky závažných činností, ktorý je verejne prístupný.

3. Rozsah požadovaných vedomostí na skúšky na epidemiologicky závažnú činnosť pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov

a) právne predpisy na ochranu spotrebiteľa:

Zákon NR SR č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov
Vyhláška MZ SR č.533/2007 o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania
Zákon NR SR č.152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov
NV SR č.354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú potrebu (vlastný vodný zdroj)
Nariadenie (ES) č.852/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o hygiene potravín

b) povinnosti fyzických a právnických osôb pri prevádzkovaní zariadenia spoločného stravovania,

c) povinnosti podnikateľov pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín podľa zákona NR SR č.152/1995 o potravinách v znení neskorších predpisov a Potravinového kódexu a ďalších právnych predpisov na úseku hygieny výroby a manipulácie s potravinami,

d) a)prenosné ochorenia a opatrenia na predchádzanie prenosným ochoreniam,

e) náležitosti prevádzkového poriadku prevádzky, v ktorej sa vykonávajú epidemiologicky závažné činnosti.

f) Infekia prezentáciu si môžete stiahnuť tu. (http://www.ruvzza.sk/00_aktual/sos/Infekcia.ppt)Nika Voľná živnosť 22.2 Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu a jej obsahové vymedzenie :
§ príprava a predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, ako aj bezmäsitých jedál a nápojov
§ príprava a predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
§ príprava a predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
§ príprava a predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
§ predaj cukrárenských výrobkov na priamu konzumáciu
§ predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezónnych jedál na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace v roku
§ pečenie mrazených pekárenských polotovarov (fornetti)

naznačuje , že tie skúšky na osvedčenie odbornej spôsobilosti mať musíš .

Zitka Ďakujem - takto sa mi to páči, a uplne by mi bola stačila tá posledná veta - musíš a hotovo:D:D:D Prosím nezabi ma:):D

zk24
11.05.10, 06:45
mimotemy

Citam tuto temu len zo zvedavosti, a som normalne v pomykove. Ved casnikov robia aj "deti" zo strednych skol ako brigadnici kazde leto ... a nemaju ziadne vyucne listy...

zaujimave... nevedela som.

Danielle369
11.05.10, 06:58
Ked sú študentmi hotelovej akadémie a pracujú ako brigádnici tak to nemusia mať lebo sa to učia v škole.

zk24
11.05.10, 07:02
Ked sú študentmi hotelovej akadémie a pracujú ako brigádnici tak to nemusia mať lebo sa to učia v škole.

mimotemy
Hmm... sranda, toto som vobec netusila. Brat tiez robil kedysi casnika na leto a studoval bezne gymnazium a neviem o tom ze by niekedy nieco riesil... raz pomahali na stavbe, druhy den roznasal pivo alebo predaval hotdogy na Drazdiaku v stanku....
Ale dobre vediet. budem pamatat. dakujem.