PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : zakon o ochrane nfajciarovemilia123
31.08.10, 16:08
Prosim, mozte nam niekto poradit (objasnit) cast zakona o ochrane nefajciarov, na zaklade ktoreho sa povoluje fajcit v zariadeniach spolocneho stravovania, ak majitelia prevadzky oddelia fajciarsku miestnost od nefajciarskej..znamena to, ze pokial su tieto dve miestnosti oddelene, moze sa vo fajciarskej miestnosti podavat jedlo? aj pocas obedov?
Dakujem velmi pekne.

doktor01
22.09.10, 18:52
Zákon o ochrane nefajčiarov
V zmysle § 6 zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v platnom znení (ďalej len zákon o ochrane nefajčiarov) je zakázaný predaj tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak:
v predajniach potravín, okrem predajní, ktoré majú na predaj tabakových výrobkov vyčlenený samostatný priestor alebo stojan (predaj musí byť zabezpečený dospelým predávajúcim);
v predajniach s tovarom určeným pre deti. Zároveň je zakázaný predaj výrobkov napodobňujúcich tvar alebo vzhľad tabakových výrobkov alebo tabakových potrieb vo forme potravinárskych výrobkov alebo hračiek (ďalej len predaj výrobkov napodobňujúcich tabakové výrobky);
v predškolských zariadeniach a na detských ihriskách, v základných školách, stredných školách a v školských zariadeniach, na vysokých školách, v študentských domovoch;
v zdravotníckych zariadeniach a v zariadeniach sociálnych služieb, vrátane stánkov, bufetov a iných predajných miest, ktoré sa nachádzajú v areáli týchto zariadení
formou podomového predaja a zásielkového predaja;
v spotrebiteľskom balení cigariet s obsahom iným ako 19 kusov alebo 20 kusov;
podľa § 10 ods.1 písm.c) zákona č. 106/2004 Z.z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov je zakázaný predaj z otvoreného spotrebiteľského balenia po kusoch (ďalej len predaj kusových cigariet),
z automatov;
V zmysle § 6 ods.2 zákona č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov sa zakazuje predávať tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako 18 rokov.

V zmysle § 6 ods. 3 zákona o ochrane nefajčiarov každý, kto predáva tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, je povinný odoprieť ich predaj osobe, ktorá je mladšia ako 18 rokov.

Podľa § 7 sa zakazuje fajčiť:

na verejných letiskách, v dráhových vozidlách vnútroštátnej verejnej osobnej dopravy na železničných dráhach, električkových, trolejbusových, lanových a špeciálnych dráhach, v priestoroch železničných staníc a zastávok, v prostriedkoch autobusovej vnútroštátnej hromadnej osobnej dopravy, v čakárňach a prístreškoch na zastávkach vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach vo vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť - § 7 ods.1, písm.a)
v areáloch zdravotníckych zariadení, okrem fajčiarní alebo fajčiarskeho priestoru, ktorý je vyhradený na psychiatrických oddeleniach -§ 7 ods.1, písm.b);
v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk - § 7 ods.1, písm.c)
vo vysokých školách a v študentských domovoch - § 7 ods.1, písm.d)
v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov - § 7 ods.1, písm.e)
v kultúrnych zariadeniach a v uzavretých športových zariadeniach - § 7 ods.1, písm.f)
v úradných budovách, v uzavretých verejne prístupných priestoroch všetkých typov predajní, v divadlách, v kinách, na výstaviskách, v múzeách a galériách - § 7 ods.1, písm.g)
v zariadeniach spoločného stravovania, okrem zariadení, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených minimálne 50 % z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia - § 7 ods.1, písm. h)v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo - § 7 ods.1, písm. i)
v priestoroch, v ktorých sú mladiství vo väzbe alebo v ktorých vykonávajú trest odňatia slobody - § 7 ods.1, písm. j)
Podľa § 8 ods.2 zákona o ochrane nefajčiarov každý, kto predáva tabakové výrobky a výrobky, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, je povinný upozorniť verejnosť na zákaz predaja týchto výrobkov osobám mladším ako 18 rokov podľa § 6 ods.2 oznamom umiestneným na viditeľnom mieste.

Podľa § 8 ods.3 zákona o ochrane nefajčiarov fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia, v ktorých je zakázané fajčenie, sú povinní upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia bezpečnostným a zdravotným označením (= piktogram v zmysle prílohy Nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, ktorého súčasťou nemusí byť text „Zákaz fajčiť“), ktorý musí byť umiestnený na viditeľnom mieste.

Podľa § 8 ods.4 zákona o ochrane nefajčiarov, v priestoroch, kde je podľa § 7 zákaz fajčenia, musí byť na viditeľnom mieste umiestnený oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch, ktoré sú podľa § 9 povinné vykonávať kontrolu dodržiavania tohto zákona, je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákona.

Prevádzky, ktoré patria v zmysle § 7 ods.1 písm. g) medzi miesta, kde platí zákaz fajčenia, musia byť označené:

bezpečnostným a zdravotným označením o zákaze fajčenia – piktogramom (§ 8 ods. 3),
oznamom s informáciou o kontrolných orgánoch (§ 8 ods.4);
Prevádzky, kde sa uskutočňuje predaj tabakových výrobkov, v zmysle § 6 ods.3 je zakázaný predaj tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako 18 rokov. Zároveň sa v nich v zmysle § 7 ods.1 písm. g) zákona o ochrane nefajčiarov sa zakazuje fajčiť, preto musia byť označené:

oznamom o zákaze predaja tabakových výrobkov a výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak osobám mladším ako 18 rokov (§8 ods.2 zákona o ochrane nefajčiarov),
oznamom o zákaze predaja kusových cigariet (§ 10 ods.1 písm. c) zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov)
bezpečnostným a zdravotným označením - piktogramom (§8 ods.3 zákona o ochrane nefajčiarov),
oznamom s informáciou o kontrolných orgánoch (§8 ods.4 zákona o ochrane nefajčiarov).
Oznam o kontrolných orgánoch musí obsahovať:

údaje o príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva podľa toho, kde sa prevádzka nachádza, jeho adresu, príp. tel. číslo, e-mail.
ostatné kontrolné orgány, ktoré sa tej - ktorej konkrétnej prevádzky týkajú, stačí vymenovať tak, ako sú uvedené v § 9 zákona o ochrane nefajčiarov.


TJ. ak je to stavebne oddelené v časti pre fajčiarov (menšej ako 50% z celkovej plochy,...) sa môže fajčiť a aj podávať jedlo- zákon 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v platnom znení to nezakazuje. Naopak, je to pre takéto zariadenia (ktoré majú stavebne oddelenú časť pre fajčiarov) výnimka zo zákazu fajčenia v zariadeniach kde sa podávajú aj jedlá. V zariadeniach kde sa podáva jedlo a nemajú stavebne oddelenú časť pre fajčiarov je úplne zakázané fajčenie.

ivetakli
06.12.10, 11:38
Ahojte, prosím Vás o radu. Bar (nevyvarujúce zariadenie) má aj fajčiarsku aj nefajčiarsku časť, oddelené murovanou stenou. Do nefajčiarskej časti sa prechádza cez fajčiarsku. Domnievam sa, že na zariadenie tohto typu, kde sa nepodáva žiadne jedlo sa zákon o ochrane nefajč. nevzťahuje(či áno?) a už to, že sa v ňom nachádza aj nefajč.miestnosť je len + a nemali by vzniknúť problémy s tým, že vstupná čať je fajčiarska. Mám mylný názor?