PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Mandátne zmluvy z pohľadu zákona o dani z príjmu -SP - ZP v roku 2011.Zita5
28.01.11, 10:11
]Mandátne zmluvy podľa Obchodného zákonníka § 566 .......

Citujem otázku a odpoveď z DRSR

zo dňa 13.03.2006

Otázka:
Ako sa zdaňujú príjmy, ktoré plynú daňovníkovi – fyzickej osobe na základe mandátnej zmluvy ?

Odpoveď:
Podľa ustanovenia § 567 ods. 2 Obchodného zákonníka činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.
Ak nejde v mandátnej zmluve o výkon práce, ktorá je predmetom činnosti fyzickej osoby na základe živnostenského oprávnenia resp. podľa osobitných predpisov, výkon práce mandatára podľa pokynov mandanta je závislou činnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o dani
z príjmov a zdaňuje sa v zmysle ustanovenia § 35 tohto zákona v úhrne zdaniteľných príjmov vyplatených v kalendárnom mesiaci, resp. zrážkovou daňou podľa § 43 ods. 3 písm. j) zákona o dani z príjmov.

Citujem otázku odpoveď z Poradcu podnikateľa4. Príjem na základe mandátnej zmluvy

Naša spoločnosť uzatvorila mandátnu zmluvu podľa Obchodného zákonníka (http://www.porada.sk/t16766-obchodny-zakonnik.html).
Máme dohodnutú odmenu vyplatiť mandatárovi v plnej výške a on si podá daňové priznanie alebo je potrebné túto odmenu zdaniť 19 % daňou?


Podľa ustanovenia § 567 (http://www.porada.sk/t59579-567-naklady-na-derivatove-operacie.html) ods. 2 Obchodného zákonníka (http://www.porada.sk/t16766-obchodny-zakonnik.html) činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitostí a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.

Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 595/2003 (http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-uplne-znenie.html) Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) príjmami zo závislej činnosti sú odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev, ak nejde o príjmy podľa písm. a) alebo b), alebo odmeny za výkon funkcie, ak nejde o príjmy uvedené v písme. a), b) a g).
Príjmy plynúce na základe mandátnej zmluvy, ktoré sú uzatvorené podľa ustanovení Obchodného zákonníka (http://www.porada.sk/t16766-obchodny-zakonnik.html) a ktorých predmetom je výkon práce v mene mandanta, sa nepovažujú za príjem samostatne zárobkovej osoby, pretože mandatár nevykonáva túto činnosť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnutia zisku, ale podľa pokynov mandanta to zn., že ide o príjem zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona o dani z príjmov a zdaňuje sa v zmysle ustanovenia § 35 tohto zákona v úhrne

Zákon o dani z príjmu
§ 5
Príjmy zo závislej činnosti
Na začiatok (http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-od-01-01-2011-a.html#hore)

(1) Príjmami zo závislej činnosti sú
a) príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, ako aj príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania,
Nemám jasno v týchto mandátnych zmluvách.......
1)Teda ak SZČO uzavrie mandátnu zmluvu a bude vykonávať predmet mandátnej zmluvy totožný ako má v živnostenskom liste ,resp. povolenie vykonávať činnosť podľa osobitných predpisov , tak pravidelná odmena vyplývajúca z mandátnej zmluvy nebude posudzovaná za príjem podľa §5 Zákona o dani z príjmu .Pracuje na základe pokynov a príkazov platiteľa príjmu .
2)Ale ak bude táto činnosť vykonávaná ako iná činnosť , ktorá nie je v živnostenskom liste alebo nevyplýva z osobitných predpisov , tak tento príjem sa posudzuje ako príjem plynúci v súlade s § 5 Zákona o dani z príjmu .Pracuje na základe príkazov a pokynov platiteľa príjmu .
To znamená , že v tomto prípade bodu 2) mandant je povinný za túto osobu platiť na DU daň z príjmu a prihlásiť takúto osobu do SP a ZP od 1.1.2011 .

Uvažujem správne ?
Chcela by som poznať Váš názor na túto záležitosť , nakoľko pozorujem, že problematika ohľadom pravidelného príjmu plynúcich z mandátnych zmlúv podľa Obchodného zákonníka nie je značnej časti kompetentných jasná .A veru ani mne .

Ďakujem za Vaše informácie, postrehy a praktické skúsenosti .[/SIZE]

Zita5
28.01.11, 10:41
Tí čo máte predplateného Draka http://www.porada.sk/t153587-socialne-poistenie-od-1-1-2011-a.html , v tejto téme je z časti odpoveď na moju otázku v príspevku 505 a 506 .

Anja111
28.01.11, 10:53
Tiež mám v tom nejasno.
Napr. účtovníčka, ktorá inak pracuje celý rok na základe DoPČ, teda nemá živnosť, spracuje náhodnému klientovi účtovníctvo jednorázovo za celý rok na základe mandátnej zmluvy. Podľa mňa nie je povinná dodržiavať príkazy platiteľa, pre ktorého prácu vykonala... Je tento príjem posudzovaný podľa § 5, alebo môže využiť za rok 2010 oslobodenie až do výšky 925,95 €?
A ako by to bolo, keby vykonala tú istú prácu na základe zmluvy o dielo?

Zita5
28.01.11, 13:56
Tiež mám v tom nejasno.
Napr. účtovníčka, ktorá inak pracuje celý rok na základe DoPČ, teda nemá živnosť, spracuje náhodnému klientovi účtovníctvo jednorázovo za celý rok na základe mandátnej zmluvy. Podľa mňa nie je povinná dodržiavať príkazy platiteľa, pre ktorého prácu vykonala... Je tento príjem posudzovaný podľa § 5, alebo môže využiť za rok 2010 oslobodenie až do výšky 925,95 €?
A ako by to bolo, keby vykonala tú istú prácu na základe zmluvy o dielo?

Anka , len moja malá úvaha .Potom nie je správne , aby na účtovnícke práce bola zriadená mandátna zmluva , lebo ....
Obchodný zákonník
§ 567
Na začiatok (http://www.porada.sk/t16766-obchodny-zakonnik-od-1-1-2009-a.html#hore)

(1) Mandatár je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitosti s odbornou starostlivosťou.

(2) Činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.

(3) Od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas. Ani v týchto prípadoch sa však mandatár nesmie od pokynov odchýliť, ak to zakazuje zmluva alebo mandant.

Reagujem na to , že nemusí dodržiavať príkazy platiteľa...

Rozalka
28.01.11, 14:36
Môj názor:
Ak má mandatár živnosť, svoju prácu bude fakturovať ako hocijaký iný živnostník.
Ak nemá živnosť, potom sa bude posudzovať podľa § 5 ZDP, a je potrebné ho prihlásiť do SP a ZP. Ak jeho odmena bude nepravidelná, potom ho treba nahlásiť ako zamestnanca s NP, v deň podpísania zmluvy, ale až do dňa, kým nedostane vyplatenú odmenu, sa výkazy nepodávajú.

Ak sa mýlim, rada sa nechám poučiť.

Anja111
28.01.11, 14:55
Anka , len moja malá úvaha .Potom nie je správne , aby na účtovnícke práce bola zriadená mandátna zmluva , lebo ....
Obchodný zákonník
§ 567
Na začiatok (http://www.porada.sk/t16766-obchodny-zakonnik-od-1-1-2009-a.html#hore)

(1) Mandatár je povinný postupovať pri zariaďovaní záležitosti s odbornou starostlivosťou.

(2) Činnosť, na ktorú sa mandatár zaviazal, je povinný uskutočňovať podľa pokynov mandanta a v súlade s jeho záujmami, ktoré mandatár pozná alebo musí poznať. Mandatár je povinný oznámiť mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri zariaďovaní záležitosti a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov mandanta.

(3) Od pokynov mandanta sa môže mandatár odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme mandanta a mandatár nemôže včas dostať jeho súhlas. Ani v týchto prípadoch sa však mandatár nesmie od pokynov odchýliť, ak to zakazuje zmluva alebo mandant.

Reagujem na to , že nemusí dodržiavať príkazy platiteľa...

S týmto môžem len súhlasiť. Potvrdila si mi môj názor... Ale... Navrhla som im zmluvu o dielo, ale už som si neni istá ani tu...
Ako by to bolo, keby vykonala tú istú prácu na základe zmluvy o dielo? Môže využiť za rok 2010 oslobodenie až do výšky 925,95 €?


[QUOTE=Anja111;1635597]Napr. účtovníčka, ktorá inak pracuje celý rok na základe DoPČ, teda nemá živnosť, spracuje náhodnému klientovi účtovníctvo jednorázovo za celý rok na základe mandátnej zmluvy. Podľa mňa nie je povinná dodržiavať príkazy platiteľa, pre ktorého prácu vykonala... Je tento príjem posudzovaný podľa § 5? [QUOTE]

Rozalka
28.01.11, 17:23
Tiež mám v tom nejasno.
Napr. účtovníčka, ktorá inak pracuje celý rok na základe DoPČ, teda nemá živnosť, spracuje náhodnému klientovi účtovníctvo jednorázovo za celý rok na základe mandátnej zmluvy. Podľa mňa nie je povinná dodržiavať príkazy platiteľa, pre ktorého prácu vykonala... Je tento príjem posudzovaný podľa § 5, alebo môže využiť za rok 2010 oslobodenie až do výšky 925,95 €?
A ako by to bolo, keby vykonala tú istú prácu na základe zmluvy o dielo?

Nie je to nedovolené podnikanie?
Ak nemá živnosť, mne do úvahy prichádza dohoda (DoVP - odvody ÚP,GP) u tohto klienta - ale zmluva o dielo sa mi sem akosi nehodí.

Anja111
28.01.11, 18:01
Nie je to nedovolené podnikanie?
Ak nemá živnosť, mne do úvahy prichádza dohoda (DoVP - odvody ÚP,GP) u tohto klienta - ale zmluva o dielo sa mi sem akosi nehodí.
Aj tak by sa dalo na to pozerať...
V tomto prípade im ide len o to, že spomínaný klient nemá žiadnych zamestnancov, je to masér. Kvôli spracovaniu účtovníctva formou DoVP, či DoPČ by sa musel registrovať na 1 mesiac v roku na SP aj DÚ...

Rozalka
28.01.11, 18:38
Áno, aj .... alebo si nájde účtovníčku - živnostníčku.

JankaO
28.01.11, 18:44
Nie je to nedovolené podnikanie?
Ak nemá živnosť, mne do úvahy prichádza dohoda (DoVP - odvody ÚP,GP) u tohto klienta - ale zmluva o dielo sa mi sem akosi nehodí.
Na tento druh práce je vhodná zmluva podla § 51 Občianskeho zákonníka - tzv. nepomenovaná zmluva, v ktorej si zmluvne dohodnú podmienky tak, aby vyhovovala ZoDZP a nazvú si ju podľa obsahu zmluvy....

Anja111
28.01.11, 18:59
Na tento druh práce je vhodná zmluva podla § 51 Občianskeho zákonníka - tzv. nepomenovaná zmluva, v ktorej si zmluvne dohodnú podmienky tak, aby vyhovovala ZoDZP a nazvú si ju podľa obsahu zmluvy....
A naozaj je to v súlade so všetkými možnými zákonmi? To by bolo perfektné.

Katy a R
28.01.11, 19:10
ešte pridám - možno pomôže ;).. http://www.porada.sk/1515800-post5.html

Anja111
28.01.11, 19:15
ešte pridám - možno pomôže ;).. http://www.porada.sk/1515800-post5.html

Ďakujem za link...

Zita5
01.02.11, 08:18
Kto je vedúci zamestnanec podľa § 25 zákona č. 186/2009 Z. z.

Pojem vedúci zamestnanec podľa zákona č. 186/2009 Z. z. je vyjadrením názvu funkcie a z nej vyplývajúcich povinností definovaných zákonom č. 186/2009 Z. z. Nie je nevyhnutné, aby osoba vykonávajúca funkciu vedúceho zamestnanca bola zároveň zamestnancom finančného agenta (poradcu) podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce). Vzťah vedúceho zamestnanca a finančného agenta (poradcu) môže byť aj obchodno-právny.
Ak finančný agent (poradca) je právnickou osobou, ktorá má povinnosť zriadiť funkciu vedúceho zamestnanca, povinnosti z tejto funkcie na seba môže prevziať aj člen štatutárneho orgánu finančného agenta (poradcu). Nie je potrebné, aby v tejto súvislosti člen štatutárneho orgánu uzatváral s finančným agentom (poradcu) pracovnú zmluvu, resp. iný typ zamestnaneckej zmluvy.
Ak finančný agent (poradca) je fyzickou osobou, ktorá má povinnosť zriadiť funkciu vedúceho zamestnanca, povinnosti vyplývajúce z tejto funkcie automaticky prechádzajú na finančného agenta (poradcu), pokiaľ do organizačnej štruktúry nie je funkcia vedúce zamestnanca zaradená.
Vedúci zamestnanec je oprávnený vykonávať svoju činnosť len pre jedného finančného agenta alebo len pre jedného finančného poradcu.
Aktualizácia: október 2010


Toto je citácia zo stránky Národnej banky Slovenska .


Moja otázka , ako by ste posúdili príjem dosahovaný na základe mandátnej zmluvy uzatvorenej právnickej osoby so SZČO (ktora by vykonávala funkciu vedúceho zamestnanca na základe zákona 186/2009) , okrem iného táto osoba ak by bola registrovaná aj NBS ako podriadený finančný agent .


Posúdili by ste príjem podľa §5 alebo podľa § 6. Písala som aj dopyt na Daňový úrad , avšak neočakávam žiadne zázraky , lebo väčšinou ako dobre vieme , odcitujú nejaké tie §§ .

Zita5
02.02.11, 07:00
Ja by som posúdila tento príjem - § 5 Zákon o dani z príjmu .

Pripájam jeden dokomunent http://www.google.sk/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.poradca.sk%2FSubPages%2FOtvor Dokument%2FClanok.aspx%3Fidclanok%3D87806&ei=AQ9JTZ_IH4yEhQfT1divDg&usg=AFQjCNGr0dRiQNKe2VN5XRdQ2l10WUlFpw
zdroj : Ing. Ján Mintál
ekonomický a účtovný poradca

VieraPopluharova
02.02.11, 13:56
Ja by som posúdila tento príjem - § 5 Zákon o dani z príjmu .

Pripájam jeden dokomunent http://www.google.sk/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.poradca.sk%2FSubPages%2FOtvor Dokument%2FClanok.aspx%3Fidclanok%3D87806&ei=AQ9JTZ_IH4yEhQfT1divDg&usg=AFQjCNGr0dRiQNKe2VN5XRdQ2l10WUlFpw
zdroj : Ing. Ján Mintál
ekonomický a účtovný poradca

Zitka,

pripajam sa k súhlasu, nakoľko mi tá Tvoja otázka nedala a preštudovala som si všetky pripomienky zo zasadania parlamentu k zákonu č. 186/2009 Z. z. § 25 celý rok 2009 a taktiež vyššie citovaný príspevok Ing. Mihála a všetky pripomienky z parlamentu boli, aby sa posudzovali podľa §5.
Pripájam:
Kto je vedúci zamestnanec podľa § 25 zákona č. 186/2009 Z. z.
Pojem vedúci zamestnanec podľa zákona č. 186/2009 Z. z. je vyjadrením názvu funkcie a z nej vyplývajúcich povinností definovaných zákonom č. 186/2009 Z. z. Nie je nevyhnutné, aby osoba vykonávajúca funkciu vedúceho zamestnanca bola zároveň zamestnancom finančného agenta (poradcu) podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce). Vzťah vedúceho zamestnanca a finančného agenta (poradcu) môže byť aj obchodno-právny.

Ak finančný agent (poradca) je právnickou osobou, ktorá má povinnosť zriadiť funkciu vedúceho zamestnanca, povinnosti z tejto funkcie na seba môže prevziať aj člen štatutárneho orgánu finančného agenta (poradcu). Nie je potrebné, aby v tejto súvislosti člen štatutárneho orgánu uzatváral s finančným agentom (poradcu) pracovnú zmluvu, resp. iný typ zamestnaneckej zmluvy.

Ak finančný agent (poradca) je fyzickou osobou, ktorá má povinnosť zriadiť funkciu vedúceho zamestnanca, povinnosti vyplývajúce z tejto funkcie automaticky prechádzajú na finančného agenta (poradcu), pokiaľ do organizačnej štruktúry nie je funkcia vedúce zamestnanca zaradená.

Vedúci zamestnanec je oprávnený vykonávať svoju činnosť len pre jedného finančného agenta alebo len pre jedného finančného poradcu.

Aktualizácia: október 2010 NBS

Zita5
02.02.11, 15:17
Zitka,

pripajam sa k súhlasu, nakoľko mi tá Tvoja otázka nedala a preštudovala som si všetky pripomienky zo zasadania parlamentu k zákonu č. 186/2009 Z. z. § 25 celý rok 2009 a taktiež vyššie citovaný príspevok Ing. Mihála a všetky pripomienky z parlamentu boli, aby sa posudzovali podľa §5.
Pripájam:
Kto je vedúci zamestnanec podľa § 25 zákona č. 186/2009 Z. z.
Pojem vedúci zamestnanec podľa zákona č. 186/2009 Z. z. je vyjadrením názvu funkcie a z nej vyplývajúcich povinností definovaných zákonom č. 186/2009 Z. z. Nie je nevyhnutné, aby osoba vykonávajúca funkciu vedúceho zamestnanca bola zároveň zamestnancom finančného agenta (poradcu) podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce). Vzťah vedúceho zamestnanca a finančného agenta (poradcu) môže byť aj obchodno-právny.

Ak finančný agent (poradca) je právnickou osobou, ktorá má povinnosť zriadiť funkciu vedúceho zamestnanca, povinnosti z tejto funkcie na seba môže prevziať aj člen štatutárneho orgánu finančného agenta (poradcu). Nie je potrebné, aby v tejto súvislosti člen štatutárneho orgánu uzatváral s finančným agentom (poradcu) pracovnú zmluvu, resp. iný typ zamestnaneckej zmluvy.

Ak finančný agent (poradca) je fyzickou osobou, ktorá má povinnosť zriadiť funkciu vedúceho zamestnanca, povinnosti vyplývajúce z tejto funkcie automaticky prechádzajú na finančného agenta (poradcu), pokiaľ do organizačnej štruktúry nie je funkcia vedúce zamestnanca zaradená.

Vedúci zamestnanec je oprávnený vykonávať svoju činnosť len pre jedného finančného agenta alebo len pre jedného finančného poradcu.

Aktualizácia: október 2010 NBS

Vierka prosím Ťa, kde sa dostanem k pripomienkam k zákonu 186/2009 pozerala som stránku NRSR.Nejako sa mi nedarí, prilep mi prosím Ťa link.

Chcem skutočne túto záležitosť doviesť do zdarného konca , lebo neriešim to len ja , ale budú tie riešiť všetci tí , čo sa zákon 186/2009 týka.

Zita5
02.02.11, 15:33
Zitka,

pripajam sa k súhlasu, nakoľko mi tá Tvoja otázka nedala a preštudovala som si všetky pripomienky zo zasadania parlamentu k zákonu č. 186/2009 Z. z. § 25 celý rok 2009 a taktiež vyššie citovaný príspevok Ing. Mihála a všetky pripomienky z parlamentu boli, aby sa posudzovali podľa §5..............................Vierka, ale čítaš čo Národná banka Slovenska uverejnila na jej stránke .Vlastne ich nabáda použiť mandátne zmluvy a potom títo ľudia, sa ťažko dajú presvedčiť , že je to príjem §5.Im stačí že NBS im dala na výber .....

VieraPopluharova
02.02.11, 15:38
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:4lzEzV9DoEIJ:www.investujeme.sk/cs/novela-zakona-o-financnom-sprostredkovani.doc+Kto+je+vedúci+zamestnanec+pod ľa+§+25+

to je link na novelu kde doplnenie v § 25

a i toto je zaujimave si pozrieť

http://www.poistenie.sk/cl-i-tretia-cast-podmienky-na-vykonavanie-financneho-sprostredkovania-a-financneho-poradenstva-§-18-az-§-27.phtml?id3=38555&module_action__144670

http://www.rehis.sk/legislation/view.php?randval=1108774777&action=view&entity=detail&key=320&words=&PHPSESSID=0402707b9685c566eb98a315ac237
9c8&print=true&PHPS

http://www.google.sk/search?source=ig&hl=sk&rlz=1G1TSEACSKSK364&q=Kto+je+ved%C3%BAci+zamestnanec+pod%C4%BEa+%C2%A7 +25+z%C3%A1kona+%C4%8D.+186/2009+Z.+z.&btnG=H%C4%BEada%C5%A5+v+Google&aq=f&oq=#q=Kto+je+ved%C3%BAci+zamestnanec+pod%C4%BEa+%C 2%A7+25+z%C3%A1kona+%C4%8D.+186%2F2009+Z.+z.&hl=sk&rlz=1G1TSEACSKSK364&prmd=ivns&ei=X45JTai_EYGv8gOLqpmWDw&start=100&sa=N&fp=de15afd3e1d2125

http://www.nbs.sk/sk/dohlad-nad-financnym-trhom/dohlad-nad-financnym-sprostredkovanim-a-financnym-poradenstvom/odborna-sposobilost/kategorie-financnych-agentov-a-stupne-odbornej-sposobilosti

VieraPopluharova
02.02.11, 16:49
Zitka,

hej citala som to vsetko a nasla som toto:
http://www.samp.sk/userfiles/Zakon_186-2009_s_ustanoveniami_novely.pdf?PHPSESSID=631e43a2 30c09c667014cd71c2d603a1&PHPSESSID=631e43a230c09c667014cd71c2d603a1&PHPSESSID=631e43a230c09c667014cd71c2d603a1

a podla tohoto linku mi vychádza , ze asi §5 može byť, neporuší sa tým zákon, ale naviac sa používa §§ 8,9 a 12.
Pozri nato, ale asi tieto §§ budu vhodnejsie ako 5.

Zita5
02.02.11, 16:52
Vierka ďakujem za priložené linky .Ja som si zákon 186/2009 preštudovala, viem podľa uvedeného zákona , aké práce má vedúci zamestnanec vykonávať a za čo zodpovedá v súlade s daným zákonom .

Proste z posúdenia príjmu (ja som tento príjem posúdila podľa §5 ZoDzP) vyplýva aj platenie jednak dane , SP,ZP .Za posúdenie príjmu si nesie zodpovednosť jedine platiteľ tohto príjmu .

Ale ......mám oponentov, ktorý by možno boli najradšej, aby to bol príjem podľa § 6. Tým by sa povinnosť platieb preniesla na mandatára .

Ak by sa príjem posúdil podľa § 6 tak v tejto súvislosti má pri prekvalifikovaní príjmov plynúcich napr. z mandátnej zmluvy správca dane oporu v § 2 ods. 6 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, podľa ktorého sa v daňovom konaní berie do úvahy vždy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre určenie alebo vybratie dane.


Zákon o správe daní a poplatkov

§ 2

Základné zásady daňového konania

(6) Pri uplatňovaní daňových predpisov v daňovom konaní sa berie do úvahy vždy skutočný obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre určenie alebo vybratie dane.

To znamená, že v takejto situácii nie je podstatný živnostenský list ani osobitný predpis , ale ako vecne predmetný príjem vzniká – zákon teda zmocňuje správcu dane k posudzovaniu každého právneho úkonu z ekonomického hľadiska, a to podľa skutočného obsahu samotnej podstaty vykonanej činnosti.

VieraPopluharova
02.02.11, 17:03
Máš plnú pravdu, ešte si pozri i pracovny poriadok nbs je medzi vnutornymi predpismy, je dosť zaujimavý a vôbec nevylučuje §5, takže naozaj ide o to, dobre si pozrieť čo ten dotyčný akú má presne náplň práce a podľa toho sa rozhodnúť, pretože ako som hľadala tak som nikde nenašla, že by sa nemohol použiť §5,6,8,9 a 12.

Ale je to veľmi zaujimava a podnetna tema co si zadala.

betka
03.02.11, 07:30
Osobne si myslím, že ak sa povie Mandátna zmluva, vidím tu len závislosť-par. 5, napriek tomu, že mám svoju živnosť.

Nejde tu o podnikanie.
- nie je činnosť vykonávaná vo vlastnom mene (ide o činnosť v mene mandanta, potrebujem i plnú moc od mandanta na zriadenie nejakej obchodnej záležitosti, a preto konám v jeho mene, nikdy nie vo svojom)

- nie je to činnosť vykonávaná na vlastnú zodpovednosť :
Citát:

(1) Mandatár je povinný zariadiť záležitosť osobne, len ak to určuje zmluva. Ak túto povinnosť poruší, zodpovedá za škodu tým spôsobenú mandantovi.

(2) Mandant je povinný odovzdať včas mandatárovi veci a informácie, ktoré sú potrebné na zariadenie záležitosti, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarať mandatár.

(3) Ak zariadenie záležitosti vyžaduje uskutočnenie právnych úkonov v mene mandanta, je mandant povinný vystaviť včas mandatárovi písomne potrebné plnomocenstvo.

(4) Ak plnomocenstvo nie je obsiahnuté v zmluve, nenahrádza ho prevzatie zmluvného záväzku mandatárom konať v mene mandanta, a to ani v prípade, že osoba, s ktorou mandatár rokuje, o tomto záväzku vie.
-

Stále nesie za všetko zodpovednosť mandant. Ak mandatár urobí niečo odchýliac sa od zmluvy, spôsobí škodu mandantovi, pretože nekonal v jeho mene, ale konal vo vlastnom mene. Mandatár vie, že pre dobro veci je možnosť odchýliť sa od zmluvy, vie posúdiť, že takto by konal i mandant 567/3. Ale, ale, ale ....ak sa odchýli od zmluvy (ja ako účtovníčka, som spravila niečo navyše, je to v prospech veci, a náhodou týmto mojim kiksom spravím škodu, už mandant podá na mňa žalobu a žiada odo mňa škodu) už sa musí zvažovať....

- a to či ide o činnosť za účelom dosiahnutia zisku, to už je na zvážení každého samostatne. JA dostanem odplatu za vykonanie URČITEJ záležitosti, akokeby som dostala príjem od zamestnávateľa (mzdu) za vykonanie mojej činnosti.

Na základe uvedenej zmluvy nemôžem konať sústavne, súvisí so zriadením nejakej obchodnej záležitosti.


Ťažko sa chápe mandátna zmluva. Je dobre sa povenovať a porovnať uvedenú zmluvu s komisionárskou zmluvou (vo vlastnom mene). Zmluvou o dielo (vo vlastnom mene vykonám službu). JankaO uviedla nepomenované zmluvy, aj tie sú dobré, len treba dať sakra pozor na podstatné náležitosti zmluvy, aby pri napadnutí uvedenej zmluvy sa nestalo, že zmluva je neplatná lebo....

Ešte poznámka k mandátnej zmluve: Zmluva zaväzuje, je v nej závislosť, prečo je halo okolo mandátnych zmlúv? (radi sa robia tam hore,..., )

betka
03.02.11, 07:41
Ešte sa doplním. Ak sa uzatvára zmluva, určite by som neuzatvorila zmluvu mandátnu.

Ja ako zamestnávateľ potrebujem nejakého človeka:
- buď ho zoberem za zamestnanca na TPP, alebo na základe dohody. Tu už je väzba. Vieme, čo hovoria zákony
- alebo ho môžem zobrať na základe mandátnej zmluvy, je to skoro ako TPP, ale nezaväzuje. Mandant môže dať výpoveď mandatárovi okamžite, a mandatár ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená mandantovi.

Je tu závislosť, ale pre mandanda je to výhodné, ako TPP. Ja dávam do súvisu mandát so závislosťou.

Zita5
03.02.11, 07:47
Ešte sa doplním. Ak sa uzatvára zmluva, určite by som neuzatvorila zmluvu mandátnu.

Ja ako zamestnávateľ potrebujem nejakého človeka:
- buď ho zoberem za zamestnanca na TPP, alebo na základe dohody. Tu už je väzba. Vieme, čo hovoria zákony
- alebo ho môžem zobrať na základe mandátnej zmluvy, je to skoro ako TPP, ale nezaväzuje. Mandant môže dať výpoveď mandatárovi okamžite, a mandatár ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená mandantovi.

Je tu závislosť, ale pre mandanda je to výhodné, ako TPP. Ja dávam do súvisu mandát so závislosťou.

Betka vrelá vďaka za Tvoje príspevky .

Toto je výhodné z pohľadu Tvojho príspevku pre mandanta , ale nevýhodné pre mandanta sa javia povinnosti voči DU,ZP a SP.

betka
03.02.11, 07:55
Skočil mi ten istý príspevok do porady až trikrát.

Zita5
04.02.11, 08:31
Otázka :


Dovoľujem si požiadať o vyjadrenie k nasledovnej záležitosti :účtujem právnickú osobu , ktorá uzatvorila mandátnu zmluvu , kde sa mandatár zaväzuje vykonávať funkciu vedúceho zamestnanca .Presne je to v mandátnej zmluve špecifikované „ako vedúci zamestnanec „ podľa zákona 186/2009
Právnická osoba sa venuje finančnej a poisťovacej činnosti , a povinnosť ustanoviť vedúceho zamestnanca jej vyplýva priamo zo zákona č.186/2009 Z.z. v platnom znení .Najskôr chápali zákon tak , že sa vedúci zamestnanec musí zamestnať v s.r.o. Nakoľko nebolo to jasné, ako zamestnať vedúceho zamestnanca
Národná banka Slovenska k tomu vedúcemu zamestnancovi vydala usmernenie v období 10/2010 , ktoré citujem zo stránky NBS :

Kto je vedúci zamestnanec podľa § 25 zákona č. 186/2009 Z. z.
Pojem vedúci zamestnanec podľa zákona č. 186/2009 Z. z. je vyjadrením názvu funkcie a z nej vyplývajúcich povinností definovaných zákonom č. 186/2009 Z. z. Nie je nevyhnutné, aby osoba vykonávajúca funkciu vedúceho zamestnanca bola zároveň zamestnancom finančného agenta (poradcu) podľa zákona č. 311 (http://www.porada.sk/t59193-311-odberatelia.html)/2001 Z. z. (Zákonník práce). Vzťah vedúceho zamestnanca a finančného agenta (poradcu) môže byť aj obchodno-právny.
Ak finančný agent (poradca) je právnickou osobou, ktorá má povinnosť zriadiť funkciu vedúceho zamestnanca, povinnosti z tejto funkcie na seba môže prevziať aj člen štatutárneho orgánu finančného agenta (poradcu). Nie je potrebné, aby v tejto súvislosti člen štatutárneho orgánu uzatváral s finančným agentom (poradcu) pracovnú zmluvu, resp. iný typ zamestnaneckej zmluvy.
Ak finančný agent (poradca) je fyzickou osobou, ktorá má povinnosť zriadiť funkciu vedúceho zamestnanca, povinnosti vyplývajúce z tejto funkcie automaticky prechádzajú na finančného agenta (poradcu), pokiaľ do organizačnej štruktúry nie je funkcia vedúce zamestnanca zaradená.
Vedúci zamestnanec je oprávnený vykonávať svoju činnosť len pre jedného finančného agenta alebo len pre jedného finančného poradcu.
Aktualizácia: október 2010
--------------------------------------------------------------------------------------------
Z uvedeného dôvodu sa chcem informovať , že či sa uvedená mandátna zmluva , v ktorej sa mandatár zaväzuje pre mandanta vykonávať činnosť "vedúceho zamestnanca " na základe pokynov a príkazov mandanta , bude posudzovať ako príjem podľa § 5 Zákona o dani z príjmu , alebo podľa § 6 Zákona o dani z príjmu .


Mandátna zmluva je uzatvorená , kde mandatár vystupuje pod svojim IČO a DIČ a okrem toho všetkého je aj registrovaný v národnej banke Slovenska(ale tieto údaje o registrácii sa v mandátnej zmluve nespomínajú ) ako podriadený finančný agent .Ďakujem


Odpoveď
Vec:
Poskytnutie informácie

Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica k Vašej žiadosti o poskytnutie informácií k problematike zdaňovania príjmov fyzickej osoby za vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca podáva nasledovnú informáciu :
Podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP) príjmami zo závislej činnosti sú príjmy zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, ako aj príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania

Podľa § 5 ods. 1 písm. d) ZDP príjmami zo závislej činnosti sú odmeny za výkon funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy a v orgánoch iných právnických osôb alebo spoločenstiev, ak nejde o príjmy podľa písmena a) alebo písmena b), alebo odmeny
za výkon funkcie, aj nejde o príjmy uvedené v písmenách a,), b) a g).

Podľa § 5 ods. 2 ZDP príjmami podľa odseku 1 sú bez ohľadu na ich právny dôvod pravidelné, nepravidelné alebo jednorazové príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru, alebo spočívajú v inej forme plnenia daňovníkovi s týmito príjmami (ďalej len "zamestnanec") od platiteľa týchto príjmov (ďalej len "zamestnávateľ") alebo v súvislosti s výkonom závislej činnosti.

Závislá práca ja definovaná v Zákonníku práce (zákon č. 211/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov) a môže byť vykonávaná výlučne v pracovnom pomere a v obdobnom pracovnom vzťahu.

Podľa § 2 ods. 6 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov pri uplatňovaní daňových predpisov v daňovom konaní sa berie do úvahy vždy obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre určenie alebo vybratie dane.
V daňovom konaní správca dane posudzuje jednotlivé prípady individuálne, pričom posudzuje obsah zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, a to predovšetkým predmet činnosti, druh práce, závislosť fyzickej osoby na pokynoch platiteľa príjmu, miesto výkonu práce, poskytovanie pracovných nástrojov a podobne.
Ak práca fyzickej osoby zúčastnenej na základe mandátnej j zmluvy je podmienená napríklad vymedzenou kvalifikáciou, odbornou praxou, vykonávaná je podľa pokynov mandanta a mandatár je zaviazaný podávať pribežné informácie o postupe plnenia úloh, ktorými bol poverený mandantom, teda daňovník pri výkone práce postupuje podľa pokynov a príkazov platiteľa príjmu (príkazcu), vykonávaná činnosť tak napĺňa charakteristické znaky závislosti fyzickej osoby (daňovníka) na platiteľovi príjmu (zamestnávateľovi). Príjem za takto vykonávanú činnosť je príjmom zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmu. Spôsob zdanenia tohto príjmu vyplýva z ustanovenia § 35 zákona o dani z príjmov (preddavok na daň vo výške 19% zrazí zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zo zúčtovanej a vyplatenej mzdy za kalendárny mesiac pri výplate, poukázaní alebo pripísaní mzdy k dobru).
P.S.Možno ešte niekto bude riešiť uvedenú situáciu , tak snáď mu vyjadrenie DRSR pomôže .

intel
06.02.11, 16:07
A čo mám robiť ja ako mandatár? Dostávam nepravidelnú odmenu za obhliadky poistných udalostí. Ročná odmena je cca 2000,-EUR. Na daňovom úrade mi pridelili DIČ po predložení mandat. zmluvy. Som podnikateľ? Mám sa hlásiť na SP a ZP? Alebo to má urobiť mandant?Ďakujem

Zita5
06.02.11, 16:47
A čo mám robiť ja ako mandatár? Dostávam nepravidelnú odmenu za obhliadky poistných udalostí. Ročná odmena je cca 2000,-EUR. Na daňovom úrade mi pridelili DIČ po predložení mandat. zmluvy. Som podnikateľ? Mám sa hlásiť na SP a ZP? Alebo to má urobiť mandant?Ďakujem

Možno som už posadnutá tým §5- závislá činnosť , ale aj vo Vašom prípade ju vidím .

-Konáte v mene poisťovni
-Konáte na základe príkazov a pokynov
-Záverečnú správu a dokumenty odovzdávate poisťovni ,ktorá ich ďalej v jej mene spracuje

atď atď.... z uvedeného pre mandanta vyplývajú povinnosti v odvode dane z príjmu, platby do ZP a SP.

Podľa § 2 ods. 6 zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov pri uplatňovaní daňových predpisov v daňovom konaní sa berie do úvahy vždy obsah právneho úkonu alebo inej skutočnosti rozhodujúcej pre určenie alebo vybratie dane.
V daňovom konaní správca dane posudzuje jednotlivé prípady individuálne, pričom posudzuje obsah zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, a to predovšetkým predmet činnosti, druh práce, závislosť fyzickej osoby na pokynoch platiteľa príjmu, miesto výkonu práce, poskytovanie pracovných nástrojov a podobne.


Ak práca fyzickej osoby zúčastnenej na základe mandátnej j zmluvy je podmienená napríklad vymedzenou kvalifikáciou, odbornou praxou, vykonávaná je podľa pokynov mandanta a mandatár je zaviazaný podávať pribežné informácie o postupe plnenia úloh, ktorými bol poverený mandantom, teda daňovník pri výkone práce postupuje podľa pokynov a príkazov platiteľa príjmu (príkazcu), vykonávaná činnosť tak napĺňa charakteristické znaky závislosti fyzickej osoby (daňovníka) na platiteľovi príjmu (zamestnávateľovi). Príjem za takto vykonávanú činnosť je príjmom zo závislej činnosti podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmu. Spôsob zdanenia tohto príjmu vyplýva z ustanovenia § 35 zákona o dani z príjmov (preddavok na daň vo výške 19% zrazí zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane zo zúčtovanej a vyplatenej mzdy za kalendárny mesiac pri výplate, poukázaní alebo pripísaní mzdy k dobru).

Hrubo vyznačené platí aj pre Vás podľa vyjadrenia DRSR.

kristina11
01.07.11, 10:55
Dobrý deň,
mama poberá predčasný starob.dôchodok. Popri dôchodku si brigádnicky privyrába upratovaním. Doteraz pracovala na dohodu o pracovnej činnosti. Teraz jej dohodu zrušili a dali podpísať mandátnu zmluvu na upratovanie. Má ona ako dôchodkyňa nejaké povinnosti voči zdravotnej a sociálnej poisťovni?
Ďakujem.