PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Vyúčtovanie spotreby vodysamo2
06.02.11, 17:06
Dobrý deň, chcela by som spýtať, či má niekto skúsenosť s tým, že nutne musel opraviť vodovodnú prípojku na studenú vodu, lebo praskla páčka na uzavretie prívodu vody a pritom sa porušila plomba na vodomery. Prípojku sme si svojpomocne opravili, teda nemáme doklad o oprave a na druhý deň sme dali vodomer zablombovať o čom máme doklady, ktorý sme predložili predsedovi. Ten však pri odpisovaní zistil, že máme oveľa menšiu spotrebu vody ako iní, tak rozhodol spolu s obyvateľmi bytovky, že máme zaplatiť celý rozdiel respektíve straty na odbere vody.Lebo za dobu nezablombovania sme odobrali väčšie množstvo vody. Pričom každoročne vznikajú straty a to koeficientom 1.15. Má na to právo? Ako sa môžeme brániť? Druhý sused nemal celý rok blombu na vodomery, ale mal spotrebu väčšiu než mi, ale vraj jeho sa to netýka. Lebo má vysokú spotrebu.
Objasním spotrebu našej SV 25m3 - sused 81m3.

Julian
08.02.11, 13:35
Postupovali ste presne tak, ako sa to robiť nemá.
Prv než ste odstránili plombu mali ste zavolať buď predsedu, alebo niekoho z rady, vysvetliť problém, získať od neho súhlas, urobiť prípadne nejaký záznam a až tak sa pustiť do opravy. Plomba na meradle má právny význam.

Technický problém ste zmenili na právny.
Pri meradle na TÚV takýto stav rieši vyhláška.
Pri SV by to mala podľa mňa riešiť interná smernica (schválená vlastníkmi), aby každému bolo jasné čo ho čaká, ak bude porušená plomba či už overovacia alebo montážna.

Tara1
08.02.11, 13:40
Spotreba 25 m3 mi pripadá tak na jednu osobu za rok a to ešte aj pri značnom šetrení.

sito
08.02.11, 14:34
Dobrý deň, chcela by som spýtať, či má niekto skúsenosť s tým, že nutne musel opraviť vodovodnú prípojku na studenú vodu, lebo praskla páčka na uzavretie prívodu vody a pritom sa porušila plomba na vodomery.

Ako a prečo sa porušila plomba najlepšie viete vy. Porušenie bolo treba nahlásiť.

Prípojku sme si svojpomocne opravili, teda nemáme doklad o oprave

Ako by ste si sebe vystavili doklad o oprave?

a na druhý deň sme dali vodomer zablombovať o čom máme doklady, ktorý sme predložili predsedovi.

Ten doklad ste mu predložili kedy? Až pri odpisovaní vody?

Ten však pri odpisovaní zistil, že máme oveľa menšiu spotrebu vody ako iní, tak rozhodol spolu s obyvateľmi bytovky, že máme zaplatiť celý rozdiel respektíve straty na odbere vody.

To, že máte oveľa menšiu spotrebu ako iní, môže skreslovať jeho názor a rozhodnutie spoluvlastníkov. Mal s pozrieť na vašu priemernú spotrebu za predchádzajúce obdobia. Ak vám rapídne neklesla spotreba vody a držíte sa na rovnakej úrovni, skôr by som dal za pravdu vám ako predsedovi.

Meranie určeným meradlom, je povinné meranie spotreby teplej vody. Spoločenstvo je vám povinné dať do bytu vodomer a vy ste povinný mu ho umožniť namontovať. Preto sú pravidlá rozpočítania nákladov za teplú vodu dpopručené vyhláškou 358/2009.

Meranie spotreby studenej vody nie je povinné. Ak nie sú v dome vodomery, náklady sa rozpočítavajú podľa osôb, prípadne osobomesiacov.

Ak mate vodomery, tak musíte mať schválené pravidlá, ako sa bude postupovať v takých prípadoch ako sa stal vám. Dodatočné schvaľovanie je už trocha z cesty, ale na niektorých domoch sa to tak robí. Je možnosť sa na niekom vyvŕšiť, tak prečo nie.

Lebo za dobu nezablombovania sme odobrali väčšie množstvo vody.

Väčšie množstvo, alebo všetko množstvo, ktoré je rozdielom medzi fakturačným vodomerom a súčtom pomerových vodomerov. Je to množstvo väčšie ako priemer na osobu, krát počet osôb vo vašom byte?

Pričom každoročne vznikajú straty a to koeficientom 1.15.

Môžu to byť aj straty, alebo časť sú straty. Isto je to rozdiel ktorý vzniká nie len nemeraným odberom, čiernym odberom.

Má na to právo?

Predseda nie! Len na základe rozhodnutia spoluvlastníkov.

Ako sa môžeme brániť?

No, len mu predložiť vaše predošlé spotreby, ak ten všetok rozdiel je vyšší ako je priemer na osobu, krát počet vo vašom byte a nie sú dohodnuté pravidlá popredu, ale dodatočne, tak sa treba obrátiť na súd, aby o veci rozhodol.


Druhý sused nemal celý rok blombu na vodomery, ale mal spotrebu väčšiu než mi, ale vraj jeho sa to netýka.

Ak je to pravda, týka sa to aj suseda, nie len suseda, všetkých! Vždy všetkých. Predsa rozpočítavate spoločné náklady, náklady domu.

Lebo má vysokú spotrebu.

Čo je to vysoká spotreba, ako ju zdôvodnil?

Objasním spotrebu našej SV 25m3 - sused 81m3.

Spotreba 25 m3 a koľko osôb bývalo v byte? Tiež v susedovom byte?

Z jeho pohľadu vy ste mali minúť viac, ale ste málo, preto musíte moc, zaplatiť, aby ste míňali viac.

Vy ste minuli o 69 % menej ako sused. A nemohol on bez tej plomby minúť o 69 % ako minul? to by mohlo byť aj 137 m3.Niektorí si myslia, že predseda SVB je Pán Boh. A že predseda môže všetko.

Zasa jeden špekulant. Bohový.

verkaz
08.02.11, 17:40
Toto je ponaučenie pre vás ako aj ostatných vlastníkov bytov. Iniciujte schválenie smernice pre postup pri spotrebe SV, kde si schválite aj postup pri poškodení plomby, čiernom odbere, manipuláciou s meračmi a pod.

lubica_02
08.02.11, 20:26
Ale vlastník bytu, ktorý vykonáva opravy aj na svojom zariadení ako je prípojka vody a pri práci je poškodené zaplombovanie meradla, by mal hned po vykonaní práce skutočnosť oznámiť predsedovi SVB - ktorý je Sito ako boh v dome, lebo on bude znášať výsledok vyúčtovania alebo správcovi, lebo ten bude v tej istej pozícii ako predseda SVB. Takto sa predíde zbytočnému problému podozrenia manipulácie s vodomerom a je to aj nepísanou povinnosťou vlastníka bytu.

lubica_02
08.02.11, 20:29
Spotreba 25 m3 mi pripadá tak na jednu osobu za rok a to ešte aj pri značnom šetrení.
Ale nie každý musí mať priemernú spotrebu - niekto šetrí viac, možno nebývajú toľko v byte, ak by nebola porušená plomba, bola by spotreba v pohode. Netreba hneď každého podozrievať s manipulácie alebo z čierneho odberu.

ankanr
11.02.11, 17:20
Ahojte,

chcem sa spýtať, či existuje nejaký zákonný postup s majiteľom bytu, ktorý príde do bytu párkrát do roka a máme takýchto vlastníkov viac. Problém je vtom, že si vyrábame teplú vodu a tým, že pri inštalácii kotla a zásobníka sa rátalo, že tieto byty sú obývané, čo aj v tej dobe boli. Tým, že títo vlastníci vodu neodoberajú, nám veľmi stúpli náklady na m3 teplej vody. Je možné im zaúčtovať nejaké penále ku skutočnej spotrebe vody, čo nepresahuje 1m3, pretože voda je pripravená aj pre nich, či sú v byte, alebo nie?
Metóda 10:90% v našom prípade neprichádza do úvahy, pretože 3/4 vlastníkov by na to doplatilo zvýšenými nákladmi na m3 vody, nakoľko máme iba 18 bytov v bytovom dome.

Ďakujem

sito
11.02.11, 18:14
Je!


Zákon 182/1993, § 14

(1) Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu, spoločných nebytových priestoroch, príslušenstve a pozemku na schôdzi vlastníkov. Oznámenie o schôdzi vlastníkov musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne päť dní pred dňom konania schôdze. Výsledok hlasovania oznamuje ten, kto schôdzu vlastníkov alebo zhromaždenie zvolal, a to do piatich pracovných dní od konania schôdze vlastníkov alebo zhromaždenia spôsobom v dome obvyklým.

(2) Pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak počet zúčastnených vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome neumožňuje hodinu po začatí schôdze vlastníkov právoplatné hlasovanie, rozhoduje sa nadpolovičnou väčšinou zúčastnených ; to neplatí, ak ide o hlasovanie podľa odseku 3, § 7a ods. 1, § 7c ods. 2 písm. i) a ods. 3, § 8a ods. 1 a 6, § 8b ods. 2 písm. i), § 10 ods. 1 a § 16 ods. 3 a 4.

(3) Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome rozhodujú o úvere a o zabezpečení úveru, o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytov alebo nebytových priestorov v dome a o zmene formy výkonu správy, rozhoduje sa hlasovaním na schôdzi vlastníkov dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ak sa rozhoduje písomným hlasovaním podľa tohto odseku, podpis vlastníka potvrdia najmenej dvaja overovatelia, ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestoroch. Overiť písomné hlasovanie môže aj notár alebo obecný úrad.

(4) Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 15 dní od oznámenia o výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, má právo obrátiť sa na súd najneskôr do troch mesiacov od hlasovania, inak jeho právo zaniká. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa väčšina hlasov pri hlasovaní podľa odsekov 2 a 3 nedosiahne, rozhodne na návrh ktoréhokoľvek vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome súd.

(5) Za každý byt a nebytový priestor v dome má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome alebo spoluvlastníci jeden hlas pripadajúci na ich byt alebo nebytový priestor v dome. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže písomne, s úradne overeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho na schôdzi vlastníkov zastupovala. Súčasťou splnomocnenia môže byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach. Splnomocnená osoba sa originálom splnomocnenia preukazuje na začiatku schôdze rade alebo zástupcovi vlastníkov.

(6) Ak nejde o rozhodovanie o zmluve o spoločenstve alebo o zmluve o výkone správy môže správca, zástupca vlastníkov alebo predseda vyhlásiť písomné hlasovanie. Pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sedem dní vopred informovaní o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať, a o termíne a mieste hlasovania, a to spôsobom v dome obvyklým. Na hlasovacom lístku musí byť uvedený deň konania hlasovania, meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome, otázka alebo otázky; ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Pri každej otázke musia byť dva rámčeky, z ktorých jeden je nadpísaný slovom "áno" a druhý slovom "nie". Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru nevyznačí svoj názor, je hlas neplatný. Po vykonaní hlasovania písomnou formou správca, zástupca vlastníkov alebo predseda za účasti ďalších dvoch vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zistí výsledok hlasovania a oznámi ho do piatich pracovných dní od písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým. Aby bolo písomné hlasovanie právoplatné, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak zákon neustanovuje inak. V prípade neúspešného hlasovania musí byť predmet hlasovania prerokovaný na schôdzi vlastníkov alebo na zhromaždení podľa odseku 2. Hlasovanie písomnou formou o tej istej veci možno opakovať až po prerokovaní predmetu hlasovania na schôdzi vlastníkov alebo na zhromaždení. Prehlasovaný vlastník bytu a nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do 15 dní od oznámenia výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, pretože mu nebol oznámený spôsobom v dome obvyklým, má právo obrátiť sa do troch mesiacov od hlasovania na súd, inak jeho právo zaniká.

(7) Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa rovnako použijú aj na hlasovanie zhromaždenia podľa § 7c ods. 9. Ak spoločenstvo tvorí viac domov, o úvere, rozdelení spoločenstva, súhlase so vstavbou alebo nadstavbou a o použití fondu prevádzky, údržby a opráv hlasujú iba vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome, ktorého sa predmet hlasovania týka.

Vyhláška 630/2005, § 9

Rozpočítavanie množstva dodaného tepla
na prípravu teplej úžitkovej vody
v objekte rozpočítavania

(1) Náklady na prípravu teplej úžitkovej vody na sa rozdelia na základnú
zložku a spotrebnú zložku. Základná zložka
tvorí 10 % a spotrebná zložka 90 % nákladov na prípravu
teplej úžitkovej vody v objekte rozpočítavania.

(2) Základná zložka sa rozpočítava medzi konečných
spotrebiteľov rovnakým dielom na každý byt a nebytový
priestor v objekte rozpočítavania, ak je v byte alebo nebytovom
priestore zabezpečená dodávka teplej úžitkovej
vody.

(3) Spotrebná zložka sa rozpočítavamedzi konečných
spotrebiteľov v pomere indikovaného údaja určeného
meradla na meranie množstva teplej úžitkovej vody inštalovaného
u konečného spotrebiteľa k súčtu indikovaných
údajov určených meradiel na meranie množstva
teplej úžitkovej vody u konečných spotrebiteľov
v objekte rozpočítavania podľa vzorca
SZ SZ
I
I jsz sz
j
i
= ⋅Σ ,
kde
SZjsz – spotrebná zložka na prípravu teplej
úžitkovej vody pre j-teho konečného
spotrebiteľa [Sk],
SZsz – spotrebná zložka na prípravu teplej
úžitkovej vody podľa odseku 1 [Sk],
Ij – indikovaný údaj určeného meradla
teplej úžitkovej vody u j-teho konečného
spotrebiteľa (spotreba za zúčtovacie
obdobie) [m3],
I i Σ – súčet všetkých indikovaných údajov
určených meradiel teplej úžitkovej vody
v objekte rozpočítavania (spotreba za
zúčtovacie obdobie) vrátane určených
náhradných indikovaných údajov [m3].
(4) Odpočty indikovaných údajov určených meradiel
na meranie množstva teplej úžitkovej vody u konečných
spotrebiteľov vykonáva dodávateľ alebo odberateľ,
ktorý rozpočítava dodané teplo a množstvo tepla na
prípravu teplej úžitkovej vody, najmenej raz ročne ku
koncu zúčtovacieho obdobia.

(5) Konečnému spotrebiteľovi, ktorý neumožní odpočet
určeného meradla na meranie množstva teplej úžitkovej
vody, sa určí náhradný indikovaný údaj vo výške
1,5-násobku priemernej hodnoty indikovaných údajov
na byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania.
Spotrebná zložka sa určí podľa odseku 3. V nasledujúcom
zúčtovacom období sa indikovaný údaj pre výpočet
spotrebnej zložky určí ako aritmetický priemer indikovaných
údajov určeného meradla odčítaných v danom
roku a v poslednom roku, v ktorom bol indikovaný údaj
určeného meradla odčítaný, podľa vzorca
I
I I
n SZ
= t− tn− ,
kde
Isz – indikovaný údaj na určenie spotrebnej
zložky v zúčtovacom období [m3],
It – stav určeného meradla odčítaný
v danom roku [m3],
It–n – stav určeného meradla odčítaný v roku,
v ktorom sa odčítanie určeného
meradla vykonalo posledný raz [m3],
n – počet rokov, za ktoré je vykonaný
odpočet určeného meradla [ – ].

(6) Náhradný indikovaný údaj pre konečného spotrebiteľa
sa môže určiť aj odborným odhadom, ak odpočet
určeného meradla na meranie množstva teplej úžitkovej
vody sa vykoná dodatočne najneskôr do 31. januára
nasledujúceho roka alebo na základe predchádzajúcich
pravidelných odpočtov určeného meradla na meranie
množstva teplej úžitkovej vody u konečného spotrebiteľa
aspoň dvakrát za rok. Takýto postup sa
použije aj v prípade poruchy určeného meradla na meranie
množstva teplej úžitkovej vody.

(7) Ak sa preukáže, že konečný spotrebiteľ ovplyvnil
určené meradlo na meranie množstva teplej úžitkovej
vody alebo určené meradlo na meranie množstva teplej
úžitkovej vody nespĺňa podmienky určeného meradla,
alebo odmietol umožniť vykonať jeho odčítanie, určí sa
tomuto konečnému spotrebiteľovi náhradný indikovaný
údaj vo výške trojnásobku priemernej hodnoty indikovaných
údajov určených meradiel na meranie teplej
úžitkovej vody na byt a nebytový priestor v objekte rozpočítavania.
Spotrebná zložka sa určí podľa odseku 3.

Vyhláška 358/2009

8. § 9 sa dopĺňa novým odsekom 8, ktorý znie:
„(8) Ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov dohodnú
podľa osobitného predpisu7) inak, rozpočítavanie
množstva dodaného tepla v teplej úžitkovej vode
podľa odsekov 2 až 7 sa neuplatňuje.“.

Osobitný predpis je § 14.

Pomer 10 : 90 % nemôžete meniť, ale v rozpočítaní 90 % môžete porozmýšľať a dohodnúť sa tak, aby boli spokojný všetci majitelia bytov v dome.

majkii
11.02.11, 20:57
U nás máme dohodnuté takéto pravidlá,
1) ak vlastník bytu úmyselne neumožní prvomntáž alebo premontáž vodomeru po prvidelnom ciachovaní vyučtuje sa mu spotreba ako priemerná spoterba v dome na jednu osobu a rok krát počet osôb v byte zvýšená o 250% tejto hodnoty.

2) Pri porušení plomby alebo poruche vodomera vyvolanej užívateľom alebo úmyselnom nesprístupnení bytu pre odpočet sa u vlastníka považuje za nemeranú spotrebu v celom roku a vyučtovanie spotreby vody sa vykoná náhradným spôsobom tak, že sa porovná spotreba v byte vlastníka za posledné dva roky a jej priemer sa navýši o 50% .

3) pri odôvodnenom nesprístupnení bytu (preukazateľný pobyt v zahraničí, v nemocnici a pod.) na odpočet stavu meradla sa vykoná vyučtovanie spotreby podľa náhradného odpočtu upreveného o priemernú spotrebu vody v dome na osobu a mesiac krát počet osôb odpočítanej za obdobie od konca fakturačného obdobia do náhradného odpočtu.

Sú to tvrdé pravidlá, ale aspoň bránia vlastníkom svojvoľne manipulovať s vodomermi, čo sa nám osvedčilo - aktuálne sme mali koeficienty 0,99 - 1,04.
Inak u nás je prierná spotreba SV 1,66m3 na osobu a mesiac čo je 19,92 m3/osobu za rok. Podľa bytov je priemerná spotreba od 0,416m3 /osoba/mesiac až 2,396 m3 osoba/mesiac. Pred namontovaní vodomerov (pred r.2008) sme mali priemernú spotrebu 3,12 m3 na osobu za mesiac.

sito
12.02.11, 05:42
U nás máme dohodnuté takéto pravidlá,
1) ak vlastník bytu úmyselne neumožní prvomntáž alebo premontáž vodomeru po prvidelnom ciachovaní vyučtuje sa mu spotreba ako priemerná spoterba v dome na jednu osobu a rok krát počet osôb v byte zvýšená o 250% tejto hodnoty.

Majkii, pri teplej vode nevidím problém, meranie je povinné zo zákona. Trojnásobok je o 200 % viac, ale tých 50 % naviac môže, musí byť schválených v súlade so zákonom.

Pri studenej vode? Merať studenú vodu v bytoch, pomerovo, nie je zo zákona povinnosť. Náklady s rozpočítajú podľa počtu osôb bývajúcich v byte, osobomesiacov, ak nie sú nahlásené osobomesiace, tak podľa osôb prihlásených na trvalý pobyt.

Ak máte priemer 20 m3 na osobu a v byte je priemer 30 m3 na osobu, odmietne premontáž sa mu to vyplatí, obrátiť sa na súd, či môžete 250 % naviac. Jasné, záleží aj na sudcovi, čo bude skúmať a ako bude skúmať.

Pritom každý vlastník má zo zákona jednú povinnosť, prispievať do FOaÚ.

2) Pri porušení plomby alebo poruche vodomera vyvolanej užívateľom alebo úmyselnom nesprístupnení bytu pre odpočet sa u vlastníka považuje za nemeranú spotrebu v celom roku a vyučtovanie spotreby vody sa vykoná náhradným spôsobom tak, že sa porovná spotreba v byte vlastníka za posledné dva roky a jej priemer sa navýši o 50% .

Myslíš, že tých 50 % zabezpečí, aby vlastník nešpekuloval? Veď píšeš, že úmyselnom. A tomu jeho úmyslu treba zabrániť.

3) pri odôvodnenom nesprístupnení bytu (preukazateľný pobyt v zahraničí, v nemocnici a pod.) na odpočet stavu meradla sa vykoná vyučtovanie spotreby podľa náhradného odpočtu upreveného o priemernú spotrebu vody v dome na osobu a mesiac krát počet osôb odpočítanej za obdobie od konca fakturačného obdobia do náhradného odpočtu.

Pobyt v zahraničí? Každý vlastnik by mal vedieť, čo je jeho povinnosť. Umožniť získanie údajov, prípadne ich nahlásiť poverenej osobe, správcovi domu na rozpočítanie nákladov za služby.

Dnes už málokto leží v nemocnici mesiace. Odpisuje sa koncom, alebo začiatkom roka. Ročné vyúčtovanie je povinnosť doručiť do 31.5 nasledujúceho roka. Vždy sa dá, aj 30.4 dosadiť údaj do počítača . Dá sa.

Sú to tvrdé pravidlá, ale aspoň bránia vlastníkom svojvoľne manipulovať s vodomermi, čo sa nám osvedčilo - aktuálne sme mali koeficienty 0,99 - 1,04.
Inak u nás je prierná spotreba SV 1,66m3 na osobu a mesiac čo je 19,92 m3/osobu za rok. Podľa bytov je priemerná spotreba od 0,416m3 /osoba/mesiac až 2,396 m3 osoba/mesiac. Pred namontovaní vodomerov (pred r.2008) sme mali priemernú spotrebu 3,12 m3 na osobu za mesiac.

Pravidlá musia byť tvrde, tvrdší musí byť postih, pokuta za ich nedodržanie. Ak nie, pravidlá strácajú na tvrdosti, a nakoniec môžu byť mäkké ako ...

verkaz
12.02.11, 08:19
My máme ešte v našej smernici sankciu a to pokutu 50,00 Eur pri manipulácii s meračom ako aj pri neodôvodnenom nesprístupnení bytu za účelom odpisu spotreby. Pokuta je príjem FO.
Už druhý rok si odsúhlasili rozdiel vody medzi skutočnou spotrebou na fakturačnom meradle a bytoch rozúčtovať na byty.
mimotemy
za rok 2010 mi to vychádza 16,93 Eura na jeden byt, tak asi nebudú spokojní. Ale robili sme vysprávku špár v paneloch, kde sa užívala spoločná vody a aj dodávateľ bol (kvôli zvýšeniu ceny) odpisovať spotrebu 4.1.2011. My sme spotrebu v bytoch odpisovali 28.12 a nahlasovali odberateľovi. Z dôvodu, že spotreba do 4.01.2011 sa faktúruje lacnejšia, tak je to výhodnejšie.

Julian
12.02.11, 19:40
Ahojte,

chcem sa spýtať, či existuje nejaký zákonný postup s majiteľom bytu, ktorý príde do bytu párkrát do roka a máme takýchto vlastníkov viac. Problém je vtom, že si vyrábame teplú vodu a tým, že pri inštalácii kotla a zásobníka sa rátalo, že tieto byty sú obývané, čo aj v tej dobe boli. Tým, že títo vlastníci vodu neodoberajú, nám veľmi stúpli náklady na m3 teplej vody. Je možné im zaúčtovať nejaké penále ku skutočnej spotrebe vody, čo nepresahuje 1m3, pretože voda je pripravená aj pre nich, či sú v byte, alebo nie?
Metóda 10:90% v našom prípade neprichádza do úvahy, pretože 3/4 vlastníkov by na to doplatilo zvýšenými nákladmi na m3 vody, nakoľko máme iba 18 bytov v bytovom dome.

Ďakujem

A na koľko vám stúpli tie náklady? Prilož tu konkrétne čísla koľko kWh (GJ) potrebujete na prípravu 1 m3 teplej vody, prípadne aký je režim prevádzky (teplota, čas, spôsob, veľkosť zásobníka, prípadne priem. spotrebu na osobu).

Určite platí - čím menšia spotreba, tým väčšie náklady na prípravu TÚV.
Len nesekol sa náhodou projektant a teraz to zhadzuje(te) na byty s malou spotrebou?

Nerozumiem prečo odmietate "zákonný" nárok 10% nákladov od "minispotrebiteľov" a ako môžu v takom prípade stúpnuť náklady ostávajúcim 3/4 bytov?

spoločenstvo
05.03.11, 18:22
spotreba je možná u nás máme mnoho bytov (- počet osôb 3)takúto spotrebu a máme koeficient 1,03

lubica_02
05.03.11, 21:05
spotreba je možná u nás máme mnoho bytov (- počet osôb 3)takúto spotrebu a máme koeficient 1,03
Tu sa ani tak nejedná asi o koeficient , ale vysokú spotrebu energie na ohrev S.V. na TÚV. Je to samostatná kotolňa - takto predpokladám, je to pravda, že pre malý počet bytov sa neoplatí takto vyrábať TÚV.