PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Zmluva o prenájme mot. vozidlaSisa
20.08.04, 16:35
Súrne by som potrebovala vzor zmluvy o prenájme dopravného prostriedku. Môžete mi ho prosím niekto poskytnúť?? Ďakujem.

Yvvetta
21.08.04, 09:14
Mne by sa tiež zišla takáto zmluva. Pomôžte, ak môžete.

K prenájme os. automobilu mám ešte otázku.
Firma (FO - podnikateľ - vedie jed. účt., platca DPH ) má os. automobil, ktorý bol zakúpený na leasing v r. 2002 a ešte stále platí leasingové splátky a chce prenajať tento os. automobil firme ABC, s.r.o. dlhodobo.
Neviete mi poradiť, aké výdavky si môžu tieto firmy uplatniť ?

Môže si (FO-podnikateľ) naďalej dávať do nákladov leasingové splátky ?
Firma ABC, s.r.o. môže si do nákladov dať nákup PHM a všetky opravy auta ak tieto opravy budú dohodnuté v zmluve, že ich bude hradiť ABC s.r.o. ?
Myslím si, že firma ABC, s.r.o. si nebude môcť upl. DPH z prenájmu.
Nie je tu problém, že auto je na leasing ? Môže ho FO prenajať ďalej, keď ešte nie je vlastníkom auta ?
Viete poradiť na čo hlavne netreba zabudnúť pri spísaní zmluvy ?
Ďakujem za všetky názory.

Yvvetta
06.09.04, 13:21
Aký máte názor na môj predošlý príspevok ?

accad
07.09.04, 04:31
V prvom rade musíte mať súhlas lízingovej spoločnosti na další prenájom motorového vozidla. Vy si budete uplatňovať náklady z titulu lízingových splátok a firme ABC budete vystavovať fa za prenájom, čo bude Váš výnos. Odporúčam minimálne vo výške nákladov za lízing. Firma ABC už bude postupovať ako pri bežnom prenájme motorového vozidla. S pozdravom Edita

judy
07.09.04, 14:54
zasielam vypracovany vzor zmluvy na prenajom motor.vozidla /je podla obč. zakonnika - ak je prenajom podla obch. zakonnika treba doplnit/. a vzor pouzitia motor.vozidla na prac. cesty. Ak by tam boli nejake nezrovnalosti, prosim upozornit.

judy

Sisa
13.09.04, 17:51
Judy, vďaka za tie zmluvy. Veľmi si mi pomohla.

lepotka
30.09.04, 11:14
Ďakujem aj mne pomohli tie zmluvy.

FAA
01.10.04, 06:19
Ďakujem za vzor.príjemný deň.FAA

Nuno
31.10.04, 15:09
ta zmluva nie je podla mna dobra, resp. aspon ta cast o bezodplatnosti, bezodplatny najom totizto Obciansky zakonnik nepozna. Moze ist o vypozicku alebo inominat.

lelgab
05.01.05, 08:09
Ahojte! Mozete mi prosim poradit, co v tom pripade ak si chceme ako firma vypozicat auto zo sestersekj spolocnosti zo zahranicia, ktore bude pouzite v ramci pracovnych ciest v zahranici. Ci moze ist o bezodplatnu vypozicku, a ci mozeme uplatnit do vydavkov pohonne hmoty a dilanicne znamky, ziarovky atd?
Vdaka

ikovacova
11.01.05, 12:53
dakujem aj mne ta zmluva pomohla.

kampa
10.03.05, 13:56
Ďakujem za vzor zmluvy

feki
11.03.05, 22:58
daujem za pomoc.

11ivan
01.10.05, 19:00
velmi pekne ti dakujem bystricanka, si mi pomohlaaa, hoci nie je mi jasne ta formulacia ze bezodplatne. Neviem ci danovy urad takuto formulaciu uzna. V rs urcite nieee. ixiixxiix ale diky mooooc a vsetko dobreee

cokie
06.03.06, 20:52
Súrne by som potrebovala vzor zmluvy o prenájme dopravného prostriedku. Môžete mi ho prosím niekto poskytnúť?? Ďakujem.

Prajem pekny vecer. Chcem sa spytat ci vam niekto poslal ten vzor zmluvy. ak ano vedeli by ste mi ho poskytnut k nahliadnutiu? vopred vam dakujem.

dana9
07.03.06, 06:11
Vzor zmluvy o nájme MV je na Porade v "tlačivá"

http://www.porada.sk/downloads.php?do=file&id=264

rada
07.03.06, 07:08
Aj ja prikladám jeden vzor zmluvy podľa Obch.Z.
Zmluva o prenájme vozidla
uzavretá podľa § 630 a nasl. Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami :


prenajímateľ :
adresa :
rodné číslo:

nájomca :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
v zastúpení :
rodné číslo:I.
Predmet zmluvy a predmet nájmu


1. Predmetom zmluvy je záväzok prenajímateľa prenechať nájomcovi nižšie špecifikovaný dopravný prostriedok na dočasné užívanie a záväzok nájomcu zaplatiť odplatu prenajímateľovi.

2. Predmetom nájmu je osobné motorové vozidlo
typovej značky :
ŠPZ :
Číslo karosérie:
Číslo motora:

II.
Doba nájmu

1. Zmluvné strany sa dohodli na nájme na dobu od do .

2. Začiatok prenájmu plynie odo dňa prevzatia vozidla zástupcom nájomcu uvedeného v preberacom protokole, ktorý je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3. Ukončenie prenájmu je špecifikované v článku VIII. tejto zmluvy.

III.
Nájomné

1. Na základe dohody zmluvných strán je výška mesačného nájmu za predmetné vozidlo
dohodnutá na Sk bez obmedzenia počtu najazdených km.
Prenajímateľ nie je platiteľom DPH.

2. Nájomné za bežný mesiac je splatné vždy do 15.dňa predchádzajúceho mesiaca.

3. Náklady na pohonné hmoty, dopĺňanie prevádzkových kvapalín, čistenie, umývanie, opravu poškodených pneumatík hradí nájomca.

4. Nájomné zahŕňa poistenie vozidla pre celú Európu pre prípad poškodenia, alebo odcudzenia, povinné zmluvné poistenie, údržbu vozidla a bežné opravy.

5. Nájomca nie je povinný platiť nájomné za čas, v ktorom nemohol dopravný prostriedok užívať pre nespôsobilosť dopravného prostriedku, alebo potrebu jeho opravy s výnimkou, že nemožnosť užívať vozidlo spôsobil nájomca alebo osoby, ktorým nájomca umožnil k dopravnému prostriedku prístup. Ak však nájomca nemožnosť užívania dopravného prostriedku bez zbytočného odkladu neoznámi prenajímateľovi, jeho povinnosť platiť nájomné trvá.IV.
Povinnosti nájomcu

Nájomca je povinný dodržiavať najmä nasledovné zmluvné záväzky :

1. Riadne sa starať o to, aby na dopravnom prostriedku tvoriaceho predmet nájmu podľa tejto zmluvy nevznikla škoda.
2. Užívať predmetné motorové vozidlo výlučne na účely, na ktoré dopravný prostriedok slúži.
3. Vrátiť vozidlo spolu so všetkými pôvodne prevzatými dokladmi, kľúčmi a výbavou prenajímateľovi v dohodnutom termíne a v stave, v akom dopravný prostriedok nájomca prevzal s prihliadnutím na obvyklé opotrebenie.
4. Dbať o to, aby nedochádzalo k nadmernému opotrebovávaniu vozidla.
5. Pravidelne kontrolovať stav, teplotu a množstvo chladiacej kvapaliny, olejových náplní, brzdovej kvapaliny, hustenie pneumatík na výrobcom predpísané hodnoty, údržbu a stav akumulátora.
6. Na doplňovanie kvapalín používať iba výrobcom doporučené zmesi.
7. Pristaviť vozidlo na vykonanie pravidelnej plánovanej údržby, prehliadky alebo kontroly podľa údajov uvedených v servisnej knižke vozidla.
8. Po ukončení každej jazdy vozidlo riadne uzamknúť a zabezpečiť elektronickým alebo mechanickým zabezpečovacím zariadením, ktorým je vozidlo vybavené tak, aby sa zabránilo jeho odcudzeniu.
9. Poruchu funkcie tachometra okamžite oznámiť prenajímateľovi a pristaviť vozidlo na výmenu alebo opravu tachometra.
10. Oznámiť prenajímateľovi mená, adresy, čísla vodičských preukazov, a čísla občianskych preukazov všetkých vodičov, ktorí budú s vozidlom jazdiť. Súčasne oboznámiť týchto s podmienkami nájmu.
11. V prípade vzniku poistnej udalosti privolať Políciu a spísať záznam o dopravnej nehode a bez zbytočného odkladu oznámiť túto okolnosť prenajímateľovi.
12. Bezodkladne informovať prenajímateľa o každom poškodení vozidla.
13. V prípade havárie zavinenej nájomcom alebo osobami, ktorým nájomca umožnil prístup k vozidlu hradí nájomca nájomné tak ako pri riadnom užívaní vozidla, a to po dobu potrebnú na opravu vozidla, najviac však jeden mesiac od termínu havárie.
14. Pri poškodení iného vozidla, alebo škôd spôsobených na inom majetku prevádzkou motorového vozidla, oznámiť túto škodu poisťovni na predpísanom tlačive a v zákonnej lehote (15 dní). Súčasne o tejto skutočnosti písomne informovať prenajímateľa.
15. V prípade straty OEV (osvedčenia o evidencii vozidla), straty kódového kľúča od vozidla vybaveného imobilizérom, straty kľúča alebo iného zariadenia od mechanického, alebo elektronického zabezpečovacieho zariadenia, ktorým je predmetné vozidlo vybavené, uhradiť prenajímateľovi čiastku vo výške vynaložených nákladov za vybavenie nového OEV, či výrobu a prekódovanie, nových kľúčov alebo opravu zabezpečovacieho zariadenia.
16. Nájomca sa zaväzuje po každom opustení vozidla zabezpečiť opatrenia pre ochranu autorádia pred odcudzením. V prípade odcudzenia predmetného autorádia s odnímateľným čelným panelom a nemožnosti sa preukázať týmto panelom alebo v prípade odcudzenia odnímateľného autorádia sa nájomca zaväzuje uhradiť prenajímateľovi škodu vo výške nadobúdacej ceny predmetného autorádia bezodkladne po odcudzení. Doklad o nadobúdacej cene autorádia dodá na vyžiadanie prenajímateľ.
17. Nájomca prehlasuje, že motorové vozidlo - predmet nájmu prevzal od prenajímateľa v stave bez závad, poškodenia, plne funkčné, o čom bol zmluvnými stranami spísaný a podpísaný odovzdávací a preberací protokol.
18. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade poškodenia vozidla bez zavinenia nájomcu alebo osôb, ktorým nájomca umožnil prístup k vozidlu, prenajímateľ zabezpečí opravu vozidla do 72 hodín od jeho prevzatia na opravu. V prípade opravy, ktorá si vyžiada dobu dlhšiu ako 72 hodín, prenajímateľ sa zaväzuje 72 hodín od prevzatia vozidla na opravu, poskytnúť nájomcovi náhradné vozidlo na dobu do ukončenia opravy. Ak prenajímateľ nájomcovi náhradné vozidlo neposkytne, nájomca nie je povinný platiť nájomné za čas, v ktorom nemohol vozidlo užívať pre jeho nespôsobilosť alebo potrebu opravy s výnimkou prvých 72 hodín.


V.
Poistenie a škody


1. Nájomca berie na vedomie, že na vozidlo je uhradené povinné zmluvné poistenie za škody spôsobené prevádzkou vozidla vrátane tzv. zelenej karty do zahraničia.
2. Vozidlo je havarijne poistené pre prípad havárie a krádeže.
3. Každú škodu na vozidle je nájomca povinný hlásiť prenajímateľovi na predpísanom tlačive “Hlásenie škody”, ktoré tvorí prílohu tejto zmluvy.
4. Škody na dopravnom prostriedku znáša prenajímateľ, okrem prípadov uvedených v bode 5 tohto článku.
5. Prenajímateľ zodpovedá zároveň za škody spôsobené nájomcovi tým, že dopravný prostriedok nie je spôsobilý podľa článku VI. bodu 3 tejto zmluvy. Tejto zodpovednosti sa prenajímateľ zbaví, ak preukáže, že nemohol zistiť ani predvídať nespôsobilosť dopravného prostriedku pri zachovaní odbornej starostlivosti do jeho prevzatia nájomcom.


VI.
Práva a povinnosti prenajímateľa

1. Prenajímateľ má právo na výzvu dvakrát do mesiaca uskutočniť technickú kontrolu vozidla.

2. Prenajímateľ je povinný odovzdať nájomcovi vozidlo protokolárne spolu
 s jednou sadou kľúčov
 OEV - malým technickým preukazom
 potvrdením o zaplatení zákonného poistenia, a zelenou kartou.

3. Prenajímateľ zodpovedá za odovzdanie dopravného prostriedku spôsobilého prevádzky a užívania na dohodnutý účel.VII.
Odovzdávanie a preberanie vozidla


1. Odovzdávací a preberací protokol tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a musí obsahovať najmä tieto údaje :
 číslo zmluvy o prenájme, ku ktorej sa protokol viaže
 typ vozidla
 ŠPZ vozidla
 číslo motora
 číslo karosérie
 číslo OTP
 meno osoby, ktorá vozidlo prevzala
 meno osoby, ktorá vozidlo odovzdala
 stav tachometra
 stav PHM v nádrži
 dátum prevzatia a odovzdania
 popis výbavy, s ktorou bolo vozidlo prevzaté a odovzdané
 technický stav vozidla
 poruchy a poškodenia vozidla.

2. Pri poskytovaní náhradného vozidla prenajímateľom sa musí spísať nový odovzdávací a preberací protokol, v ktorom sa uvedie číslo pôvodnej zmluvy o nájme vozidla, za ktoré sa náhradné vozidlo poskytlo.

VIII.
Výpoveď a výpovedná lehota


1. Zmluvu možno ukončiť výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
2. Výpoveď musí byť v písomnej forme.
3. Výpovedná lehota bola zmluvnými stranami dohodnutá na dva mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede.
4. Prenajímateľ môže odstúpiť od zmluvy aj bez výpovednej lehoty v prípade, že nájomca hrubým spôsobom porušuje podmienky tejto zmluvy, opakovane hrubým spôsobom porušuje dopravné predpisy a porušuje technické podmienky prevádzky vozidla.
5. Nájomca je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade že prenajímateľ hrubým spôsobom poruší svoje povinnosti vyplývajúce z ustanovené tejto zmluvy.
6. Právo užívať predmet nájmu zaniká zničením alebo odcudzením predmetu nájmu, odstúpením niektorej zo strán od tejto zmluvy, resp. pri jej vypovedaní posledným dňom výpovednej lehoty.IX.
Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
2. Vzťahy osobitne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Zmluva bola vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jeden rovnopis zmluvy.
4. Všetky dodatky, prílohy k zmluve sú platné výlučne v písomnej a oboma zmluvnými stranami odsúhlasenej forme.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že ustanoveniam zmluvy zhodne porozumeli, čo do dosahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu, neuzavreli ju v tiesni, ani za nápadne nevhodných podmienok, zaväzujú sa zmluvu dobrovoľne dodržiavať, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Bratislave dňa ............................
…………………………………….…. ……..…………………………………..
Prenajímateľ Nájomca

xcarolcox
17.03.06, 07:07
Ja velmi súrne potrebujem vzor zmluvy ktora upravuje vztah zamestnavatela a zamestnanca v pripade ked zamestnanec pouziva suktromne mot. vozidlo na sluzobne ucely. Môžete mi niekto poradit, prosim? Ďakujem velmi pekne.

sinuhe254
19.06.06, 13:15
Súrne by som potreboval vzor zmluvy o prenájme dopravného prostriedku. Môžete mi ho prosím niekto poskytnúť?? Ďakujem]

Martinbiro
19.07.06, 11:20
mrknite na stranu jedna su tam 2 wordovske dokumenty

Sukino
17.01.07, 09:24
Dokaze mi niekto povedat, ci ma byt zmluva podla obchodneho alebo obcianskeho zakonnika, ak si chcem prenajat vozidlo od fyz. osoby ako SZCO?

cicianna
14.06.07, 09:13
Dakujem za zmluvu o prenajme motoroveho vozidla velmi mi pomohla. Este raz dakujem...

dumax
18.02.08, 10:16
potrebujem návrh zmluvy na prenájom osobného auta v osobnom vlastníctve.
Dumax

Alexandra777
14.07.08, 08:11
Ahojte, neviete mi prosím Vás poradiť, či môže byť nájom dohodnutý aj v Eurách?

Pru
22.11.08, 13:52
Vie mi niekto poradiť ako napísať ukončenie zmluvy. Zmluva je na dobu neurčitú, je tam napísané, že zaníka 30 dní od doručenia výpovedania zmluvy. Ako napíšem také vypovedanie zmluvy. Poradí niekto? ďakujem

Pru
23.11.08, 17:55
nevie mi nikto poradiť, či to môže byť len pár viet, alebo to musí mať formu zmluvy?

mysimis
23.11.08, 18:24
Vie mi niekto poradiť ako napísať ukončenie zmluvy. Zmluva je na dobu neurčitú, je tam napísané, že zaníka 30 dní od doručenia výpovedania zmluvy. Ako napíšem také vypovedanie zmluvy. Poradí niekto? ďakujem

Stačí listom doporučene zaslať:
Vec: Výpoveď Zmluvy o prenájme vozidla

Na základe Zmluvy o prenájme vozidla zo dňa ....... Vám týmto dávame výpoveď ku dňu 31.12.2008.
Uvedené Vám dávame na vedomie a ostávame s pozdravom

dengab
08.12.08, 09:06
prosim ked budeš mať tu zmluvu možeš mi ju poslať aj ja to potrebujem diky

SRaF
03.11.10, 14:16
Zdravím. Som nová na porade a prešla som si viacero zmlúv ohľadom o prenájme mot.voz. Ja by som potrebovala vzor zmluvy o bezplatnom prenájme mot.voz. podľa Občianského zákonníka, nakoľko za prenájom sa nebude platiť len symbolicky 1EUR na rok. Ďakujem

Tita
12.02.11, 12:45
Stačí listom doporučene zaslať:
Vec: Výpoveď Zmluvy o prenájme vozidla

Na základe Zmluvy o prenájme vozidla zo dňa ....... Vám týmto dávame výpoveď ku dňu 31.12.2008.
Uvedené Vám dávame na vedomie a ostávame s pozdravom

Ahoj poraďáci, nadviažem na túto, síce už staršiu tému...ale myslím že stále to funguje rovnako...
1.3.2010 sme uzavreli zmluvu o nájme dopr.prostriedku medzi sro a jej konatelom
teraz na základe tejto rady som napísala výpoved k 28.12.2010, nakolko máme dohodnutú výpovednu dobu 3 dni a chcem aby zmluva k 31.12.2010 bola ukončená.
Moja otázka je:
Ak sme dávali na DU oznámenie o vzniku daň.povinnosti k dani z MV a teraz túto zmluvu ukončujeme a od 1.1.2011 bude zmluva o používaní súkr. vozidla na firemné účely..tak musíme poslať na DU oznámenie o zániku dań. povinnosti k dani z MV aj ked ju aj za rok 2011 budeme ako sro platit???

collectioner
07.04.11, 08:26
Dobry den,
chcela by som Vas poprosit ci nemate niekto Zmluvu o prenajme MV medzi sro a sro, obe firmy su platcami DPH. Faktura za prenajom MV musi byt s DPH ak obe firmy su platcovske a dohodli by sa ze budu fakturovat bez DPH? Sro ako vlastnik MV bude platit dan z MV za r. 2011 aj ked bude mat MV v prenajme, alebo to musi nahlasit na DU - myslim tym zanik a prenajimatel by nahlasil vznik dan. povinnosti a on by platil dan za MV? Kto si bude uplatnovat naftu, opravy, servis?
Dakujem za prispevky.

Luci
20.05.11, 08:38
Dobry den,
chcela by som Vas poprosit ci nemate niekto Zmluvu o prenajme MV medzi sro a sro, obe firmy su platcami DPH. Faktura za prenajom MV musi byt s DPH ak obe firmy su platcovske a dohodli by sa ze budu fakturovat bez DPH? Sro ako vlastnik MV bude platit dan z MV za r. 2011 aj ked bude mat MV v prenajme, alebo to musi nahlasit na DU - myslim tym zanik a prenajimatel by nahlasil vznik dan. povinnosti a on by platil dan za MV? Kto si bude uplatnovat naftu, opravy, servis?
Dakujem za prispevky.

Tiež by ma toto zaujímalo...