PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : odpočet daňovej stratybadgers
08.01.06, 20:05
Prosím o radu: môžem odpočítať /umoriť stratu minulých období aj v tom prípade, ak ju spoločník uhradil vkladom do firmy? Nárok na odpočet straty mu zostal? Nemám v tom jasno.Ďakujem za radu!:o

KEJKA
08.01.06, 20:30
ak spoločník stratu uhradil, tak už v účtovníctve nefiguruje, že? Potom čo chce umorovať?
Ale je to zaujímavá otázka, napíš bližšie, ešte som sa s tým nestretla.

badgers
08.01.06, 20:47
V účtovníctve nefiguruje, lebo sa ju rozhodol spoločník uhradiť/schválené val.zhromaždením. No myslím, že z daňového hľadiska by mal ostať nárok na odpočet straty, lebo fakt je, že ju vyprodukovala firma v minulých obdobiach. Veľmi by ma zaujímal názor viacerých, prosím o názor, neviem si rady...:confused: Ďakujem, ďakujem!!!

KEJKA
08.01.06, 20:51
to som chcela vedieť, VZ schválilo tento postup.
Ale pravda je, že to je v účtovníctve a z hľadiska dane z príjmu je to vedľajšie. Aj tak umoriť sa dá len tzv. daňová strata.
Skutočne som sa s tým nestretla - ale súhlasím. Síce naráchlo, už nechcite po mne §§.
Napíš ešte vývoj - históriu vzniku strát podľa rokov a rozlíš čo je daňová - lebo len o tú pôjde.

liba2
09.01.06, 04:46
Prosím o radu: môžem odpočítať /umoriť stratu minulých období aj v tom prípade, ak ju spoločník uhradil vkladom do firmy? Nárok na odpočet straty mu zostal? Nemám v tom jasno.Ďakujem za radu!:oUmoriť možno len daňovú stratu a to pri splnení podmienok podľa zákona o DP (v závislosti v ktorom roku vznikla).
Účtovná strata je uhradená, takže nie je žiadna.
Neviem čo máš na mysli - aký nárok na odpočet straty.

badgers
09.01.06, 15:05
ahoj liba2 a ostatní poraďáci,jedná sa o daňové straty v r.2000-2004. Za rok 2005 sa dosiahol 1.x zisk,podľa Zák. o DzP, par.30 môžem umoriť stratu počas najvlac 5 bezprostredne po sebe nasledujúcih zdaňovacích období a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období,za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.Ak tomu dobre rozumiem, môžem začať umorovať stratu aj z r. 2000?A ak ju celú nevyčerpám, môžem doumorovať v ďalších rokoch až do r. 2009? Prosím pomôžťe mi s tým niekto, ďakujem moc!

va1ke
09.01.06, 17:13
ahoj badgers, umoruješ daňovú stratu. ak ti v daňových priznania za predchádzajúce roky(5rokov) vyšla strata tak tie môžeš v roku 2005 umorovať do výšky daňového zisku. V prípade, že ju v roku 2005 celú nevyčerpeš tak pokračuješ v ďalších rokoch. Statu z r. 2004 môžeš umorovať až do roku 2009. Stratu z roku 2000 umoruješ v tomto roku naposledy.
Ja to chápem aspoň takto ak sa mýlim tak ma opravte.
Stratu môžeš umorovať aj v tom prípade ak ju spoločník uhradil.

badgers
09.01.06, 19:55
Ahoj va1ke, ďakujem ti veľmi pekne za radu, pomohla si mi.:p

JankaO
09.01.06, 20:34
Prosím o radu: môžem odpočítať /umoriť stratu minulých období aj v tom prípade, ak ju spoločník uhradil vkladom do firmy? Nárok na odpočet straty mu zostal? Nemám v tom jasno.Ďakujem za radu!:o


Zákon č. 595/2003
§ 30

Odpočet daňovej straty
(1) Od základu dane možno odpočítať daňovú stratu počas najviac piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období, za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.

....a

§ 52
8) Ustanovenie § 30 sa použije na straty, ktoré môže daňovník odpočítavať prvýkrát po nadobudnutí účinnosti tohto zákona, aj keď boli vykázané pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. Daňovník, ktorý znižoval alebo mohol znižovať základ dane o stratu vykázanú pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, pokračuje v jej odpočte podľa doterajších predpisov.

Zákon je platný od 1.1.2004, podľa tohto, kedy strata vznikla a či už bola strata z neskoršieho obdobia odpisovaná treba posúdiť ako sa bude odpisovať.

V "starom zákone 366/1999 sa strata odpočítavala nasledovne:
§ 34 odst 2
Od základu dane možno odpočítať daňovú stratu, ktorá vznikla najviac v troch zdaňovacích obdobiach bezprostredne predchádzajúcich obdobiu, v ktorom vykázal po tejto strate (úhrne strát) kladný základ dane, a to rovnomerne počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích obdobiach za podmienky, že suma rovnajúca sa odpočítavanej daňovej strate bude preinvestovaná na obstaranie hmotného investičného majetku do skončenia tretieho zdaňovacieho obdobia, v ktorom je uplatňovaný odpočet pomernej časti straty; ak vznikne daňovníkovi ďalšia daňová strata, nemožno ju už od základu dane odpočítať. V treťom až piatom roku odpočtu straty sa zníženie základu dane o pomernú časť straty vykoná rovnomerne, najviac však do sumy vykázaného základu dane prevyšujúceho 150 000 Sk. Ak vykázaný základ dane sa rovná alebo je nižší ako 150 000 Sk, nárok na odpočet pomernej časti straty zaniká. Ak daňovník zanikne zrušením bez likvidácie, môže prevziať záväzok preinvestovania sumy pripadajúcej na už odpočítanú daňovú stratu právny nástupca.

Podľa uvedeného treba stratu posúdiť a odpisovať

badgers
09.01.06, 21:24
ďakujem JankaO, je to teda trochu zložitejšie, ako som myslela. Ešte raz vďaka!:o

Lila
10.01.06, 06:48
To značí, že daň. stratu za rok 2005, by sme mohli v r. 2006 odpísať v plnej výške- teda jednorázovo od kladného základu dane za rok 2006???
Alebo je nutné ju odpisovať rovnomerne počas 5-tich rokov???

liba2
10.01.06, 06:55
To značí, že daň. stratu za rok 2005, by sme mohli v r. 2006 odpísať v plnej výške- teda jednorázovo od kladného základu dane za rok 2006???
Alebo je nutné ju odpisovať rovnomerne počas 5-tich rokov???Pri dosiahnutí zisku za r.2006 môžeš stratu za r.2005 odpísať v plnej výške jednorazovo, resp. ak do dosiahnutý zisk nepostačuje, tak zvyšok odpíšeš zo zisku za r.2007.

Lila
10.01.06, 07:25
Ďakujem. Prosím neviete mi poradiť čo je daň. strata , ak HV máme napr.
-2 mil.SKK.
Kde sa o tom dočítam /§/ ?
Prosíííím...

liba2
10.01.06, 07:42
Ďakujem. Prosím neviete mi poradiť čo je daň. strata , ak HV máme napr.
-2 mil.SKK.
Kde sa o tom dočítam /§/ ?
Prosíííím...Po zaúčtovaní všetkých dokladov máš v účtovníctve stratu - to je účtovná strata.
Keď urobíš daňové priznanie a zohľadníš všetky pripočítateľné a odpočítateľné položky a výjde ti strata - to je daňová strata - tá bude iná ako účtovná. Ale môže ti výjsť v daňovom priznaní aj kladný základ dane napriek tomu že máš účtovnú stratu.

Lila
10.01.06, 07:51
Ďakujem, už som si našla aj §, presne takto som si to myslela.

INES
01.05.06, 13:50
Po zaúčtovaní všetkých dokladov máš v účtovníctve stratu - to je účtovná strata.
Keď urobíš daňové priznanie a zohľadníš všetky pripočítateľné a odpočítateľné položky a výjde ti strata - to je daňová strata - tá bude iná ako účtovná. Ale môže ti výjsť v daňovom priznaní aj kladný základ dane napriek tomu že máš účtovnú stratu.
Keď mi vyšiel kladný základ dane napriek tomu, že mám účtovnú stratu /za r.2005 sme si neuplatnili daňové odpisy-leasing/ teraz neviem, či sa umoruje len daňová strata a čo s tou účtovnou? Prosím odpíšte začiatočníkovi, ktorý po dvoch hodinách na porade je ešte sprostejší ako bol na začiatku!

Jana Acsová
01.05.06, 13:54
Keď mi vyšiel kladný základ dane napriek tomu, že mám účtovnú stratu /za r.2005 sme si neuplatnili daňové odpisy-leasing/ teraz neviem, či sa umoruje len daňová strata a čo s tou účtovnou? Prosím odpíšte začiatočníkovi, ktorý po dvoch hodinách na porade je ešte sprostejší ako bol na začiatku!Ak ste s.r.o., tak o účtovnej strate rozhoduje valné zhromaždenie. Do účtovníctva by ste mali dostať napr. zápis z valného zhromaždenia a pod. Účtovnú závierku za rok 2005 je potrebné predložiť k schváleniu v termíne do 30.6.2006, t.j. spravidla na valnom zhromaždení, ktoré nadväzuje na predmetnú povinnosť sa schvaľuje aj hospodársky výsledok a jeho rozdelenie (nemusí to byť pravidlo ale vo väčšine spoločností to tak je). Čiže vy máte k 1.1.2006 zostatok na účte 431 výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní a o jeho rozdelení rozhoduje valné zhromaždenie.

A ak hovoríte u umorovaní, tak to vychádza zo zákona o daniach z príjmov a teda umorovanie sa týka daňovej straty a tú ste za rok 2005 nevykázali.

Jana Acsová
01.05.06, 13:55
.../za r.2005 sme si neuplatnili daňové odpisy-leasing/ P.S.: to nebolo správne. Porušili ste podľa môjho názoru zákon o daniach z príjmov. Časové odpisovanie v prípade leasingu nie je možné prerušiť. Teda ak sa jedná skutočne o nájom s právom kúpy prenajatej veci a s tým súvisiace daňové odpisy.

INES
01.05.06, 14:14
P.S.: to nebolo správne. Porušili ste podľa môjho názoru zákon o daniach z príjmov. Časové odpisovanie v prípade leasingu nie je možné prerušiť. Teda ak sa jedná skutočne o nájom s právom kúpy prenajatej veci a s tým súvisiace daňové odpisy.
Tak to sme si potom pekne zavarili, chceli sme totiž znížiť stratu

KEJKA
01.05.06, 14:26
hej, znížili stestratu... ale daňovú, až ste sa dostali do zisku a zrejme platili daň. Ale účtovne ste si nepomohli.
Podajte aspoň dodatočné DP, aby sa vám ta daň vrátila, lebo tie odpisy si nebudete môcť uplatniť v inom období.

INES
01.05.06, 15:56
My sme tie odpisy neprerušili účtovne len neuplatnili daňovo, alebo je to aj tak zle? Čo sa stane keď nepodáme opravné, nemôžeme pokračovať v odpisovaní normálne a daňový odpis by trval o rok dlhšie. Prepáčte ak Vás rozčuľuje moja blbosť!

KEJKA
01.05.06, 16:23
ved som to tak napísala - citujem samu seba :

hej, znížili stestratu... ale daňovú, až ste sa dostali do zisku a zrejme platili daň. Ale účtovne ste si nepomohli.
Podajte aspoň dodatočné DP, aby sa vám ta daň vrátila, lebo tie odpisy si nebudete môcť uplatniť v inom období.
nemusíte podávať dodatočné daňové, lebo ste si sami sebe zvýšili daňovú povinnosť. Ale je to jediná možnosť ako tú zaplatenú daň dostať nazad.
Nejde o prerušené odpisovanie v zmysle ZDP. Nemôžete odpisovať o rok dlhšie. Ak dodatočné DP nepodáte, tak o tieto odpisy ste prišli definitívne.
Žiaľ.

INES
02.05.06, 16:51
ďakujem potešila ma odpoveď aj keď to asi znie divne, ešte ak môžem podľa toho čo sa tu predtým písalo" keď sme mali za r.2004 stratu účtovnú aj daňovú, tú účtovnú uhradili spoločníci-VZ schválilo, znamená to že tá daňová ostala a môžeme ju umoriť v nasledujúcich 5 rokoch a nevadí, že sme to neurobili už tento rok aj keď by to bola len malá časť?

Jana Acsová
03.05.06, 14:15
ďakujem potešila ma odpoveď aj keď to asi znie divne, ešte ak môžem podľa toho čo sa tu predtým písalo" keď sme mali za r.2004 stratu účtovnú aj daňovú, tú účtovnú uhradili spoločníci-VZ schválilo, znamená to že tá daňová ostala a môžeme ju umoriť v nasledujúcich 5 rokoch a nevadí, že sme to neurobili už tento rok aj keď by to bola len malá časť?Nevadí ... môžete tak urobiť v rokoch nasledujúcich (do piatich rokov ako uvádzate). Umorovanie môže byť nepravidelné ... teda nevadí, že ste v roku 2004 nič neumorovali. Podstatné je vyplnenie daňového priznania za rok 2005 a tam ste naznačili, že stratu za rok 2004 zatiaľ neumorujete.

INES
03.05.06, 15:56
Diky moc uz mam v tom jasno:)

mafianska
05.04.09, 08:42
prajem dobry den,

budem rada, ak mi niekto poradi, pretoze neviem, ako mam rozumiet zneniu zakona o DzP PO, konkretne paragrafu 30 odpoctu danovej straty,
vacsina z vas tu pisala, ze ak dajme tomu po tri bezprostredne nasledujuce obdobia vykazal danovu stratu so suctom 200 000, v dalsom roku zisk, no neumoznil si odpocet danovej straty zo ZD, a v tomto roku mal opat kladny zaklad dane (a az teraz si chce umorit stratu z predchadzajucich obdobi),
-no a tu je problem: niektori pochopili znenie noveho zakona tak, ze ak som nevyuzila moznost odpoctu danovej straty za predch.obdobie, kedy som prvykrat dosiahla zisk, zanika mi automaticky narok na odpocet danovej straty.
- no niekde sa pise: na stranke etrendu, nejde mi skopirovat link,
(v skratke ak sa rozhodnem, ze umorim stratu az v tomto obdobi roku 2009, miesto roku 2008, kedy mi vznikla prvykrat DP), nevztahuje sa na mna pravo "suctu strat za predchadzajuce obdobia", ale plati stary zakon, a to vo vyske 1/5 suctu strat z 200 000, t.j. 40 000, prosim co si o tom myslite????
je to velmi dolezite,dakujem za rady

Aknazuz
05.04.09, 14:48
mafianska, pre umorovanie straty sa používajú dva zákony podľa roku vzniku straty. Ak Ti strata vznikla po roku 2004, platí už len platný zákon 595/2003, podľa ktorého sa strata umoruje do piatich rokov bez obmedzenia, čiže napr. aj straty z rokov 2004-2008 môžeš všetky použiť pre rok 2009.

liba2
05.04.09, 15:04
prajem dobry den,

budem rada, ak mi niekto poradi, pretoze neviem, ako mam rozumiet zneniu zakona o DzP PO, konkretne paragrafu 30 odpoctu danovej straty,
vacsina z vas tu pisala, ze ak dajme tomu po tri bezprostredne nasledujuce obdobia vykazal danovu stratu so suctom 200 000, v dalsom roku zisk, no neumoznil si odpocet danovej straty zo ZD, a v tomto roku mal opat kladny zaklad dane (a az teraz si chce umorit stratu z predchadzajucich obdobi),
-no a tu je problem: niektori pochopili znenie noveho zakona tak, ze ak som nevyuzila moznost odpoctu danovej straty za predch.obdobie, kedy som prvykrat dosiahla zisk, zanika mi automaticky narok na odpocet danovej straty.
- no niekde sa pise: na stranke etrendu, nejde mi skopirovat link,
(v skratke ak sa rozhodnem, ze umorim stratu az v tomto obdobi roku 2009, miesto roku 2008, kedy mi vznikla prvykrat DP), nevztahuje sa na mna pravo "suctu strat za predchadzajuce obdobia", ale plati stary zakon, a to vo vyske 1/5 suctu strat z 200 000, t.j. 40 000, prosim co si o tom myslite????
je to velmi dolezite,dakujem za rady
..... myslím si, že taká istá otázka je v príspevku č. 23 a odpoveď na ňu v príspevku 24 :confused: :)