PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Špecifické symboly od 01.01.2012srska
26.09.11, 08:42
mpk ukončené -V Y H L Á Š K A (https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=4167&docEID=189366&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1)Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe označovania platby dane

(https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=4167&docEID=189366&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1) TVORBA ŠPECIFICKÝCH SYMBOLOV NA OZNAČOVANIE PLATBY DANE BEZ ROZHODNUTIA VYDANÉHO DAŇOVÝM ÚRADOMNa označenie druhu platby dane uvedenej v § 2 písm. b) druhom bode sa použije jeden z týchto symbolov:

1100 – preddavok na daň, daň z pridanej hodnoty na úhradu,
1700 – daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty,
8100– iná platba dane.
Obdobie, za ktoré sa platba dane uvedená v § 2 písm. b) druhom bode vykonáva, sa označí číselnými hodnotami v tvareMMRRRR, kde MM označuje kalendárny mesiac a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o mesačné obdobie,
QQRRRR, kde QQ označuje kalendárny štvrťrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o štvrťročné obdobie; príslušný štvrťrok sa označí podľa poradia štvrťroku hodnotou 41, 42, 43, 44,
PPRRRR, kde PP označuje kalendárny polrok a RRRR označuje kalendárny rok, ak ide o polročné obdobie; príslušný polrok sa označí podľa poradia polroku hodnotou 21 alebo 22,
99RRRR, kde 99 je fixná hodnota a RRRR označuje príslušné ročné zdaňovacie obdobie pri platbe dane z vyúčtovania dane na základe daňového priznania alebo hlásenia; ak sa ročné zdaňovacie obdobie nezhoduje s kalendárnym rokom uvádza sa rok, v ktorom sa zostavuje individuálna účtovná závierka,
v prípade, že sa platba dane neviaže k obdobiu, na posledných šiestich miestach špecifického symbolu sa uvádzajú nuly.


(https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=-1&matEID=4167&docEID=189366&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1)

Braňo
29.09.11, 07:59
Platnosť?

JankaO
29.09.11, 08:18
Momentálne je to po ukončení medzirezortného pripomienkovania.

srska
29.09.11, 08:30
Platnosť? v návrhu vyhlášky po mpk: § 4 - Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

katka 23
29.09.11, 08:35
rozumiem tomu dobre ? Q platca DPH, daňová povinnosť od 01.01.12 ŠS 1100 ?

srska
29.09.11, 08:51
rozumiem tomu dobre ? Q platca DPH, daňová povinnosť od 01.01.12 ŠS 1100 ?treba si prečítať celú vyhlášku - hore je link na portál právnych predpisov (vlastný materiál.rtf).

z vyhlášky:
§ 2


Pri platbe dane správcovi dane, ktorým je daňový úrad, sa
a) vo variabilnom symbole uvádza
1. identifikačné číslo daňového subjektu pridelené správcom dane pri registrácii,
2. iný identifikátor pridelený správcom dane, ak daňový subjekt nie je registrovaný alebo
3. rodné číslo fyzickej osoby alebo identifikačné číslo organizácie, ak daňový subjekt nemá žiadny identifikátor pridelený správcom dane,
b) v špecifickom symbole uvádza

1. špecifický symbol uvedený v rozhodnutí správcu dane, ak ide o platbu dane určenej rozhodnutím správcu dane alebo
2. pri platbe dane bez rozhodnutia vydaného správcom dane desaťmiestny špecifický symbol podľa prílohy č. 1, pričom na prvých štyroch miestach sa označí druh platby a na zvyšných šiestich miestach sa označí obdobie, za ktoré sa platba dane vykonáva.

srska
29.09.11, 08:59
rozumiem tomu dobre ? Q platca DPH, daňová povinnosť od 01.01.12 ŠS 1100 ?
q platca dph platba za 1.q 2012: 1100412012

účtovník 007
29.09.11, 09:10
To aby som nezabudla v decembri zrušiť TP na preddavky DPPO a január a február zadať ručne a od marca nový TP s novými ŠS. Ešte že máme túto Poradu, ja mám pocit, že už nestíham nič sledovať.

srska
29.09.11, 09:29
platby colnej správe od 2012 - to je vec (príloha č.2 vyhlášky)

srska
30.09.11, 00:00
zo všeobecnej časti dôvodovej správy:

Návrh vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky z...2011o spôsobe označovania platby dane je vypracovaný v súlade s § 55 ods. 4 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „daňový poriadok“).


Zámerom návrhu vyhlášky je špecifikovať údaje, ktoré označí daňový subjekt pri platbe dane bezhotovostným prevodom z účtu daňového subjektu na účet správcu dane, ktorým je príslušný daňový úrad alebo colný úrad a pri platbe dane poštovým poukazom. Daňová správa od 1. januára 2012 nebude využívať konštantný symbol a bude využívať špecifický symbol, aby sa dospelo k zladeniu s colnou správou aspoň v položkách, ktoré sa budú využívať na identifikáciu platieb, čo by výhľadovo umožnilo dospieť k úplnému zladeniu označovania platieb variabilnými symbolmi a špecifickými symbolmi. Zatiaľ sa však vzhľadom na softvérové obmedzenia budú položky pre daňový úrad a pre colný úrad vypĺňať rôznymi údajmi. K jednotnému označeniu platieb dôjde až pri zlúčení daňových a colných úradov do finančných úradov.z osobitnej časti - dôvodovej správy:

K § 1

V odseku 1 sa navrhuje, ktoré údaje sa označia pri platbe dane bezhotovostným prevodom z účtu daňového subjektu na účet správcu dane, ktorým je príslušný daňový úrad alebo colný úrad. Základným údajmi sú číslo účtu daňového subjektu, z ktorého sa platba uhrádza, číslo účtu správcu dane, na ktorý sa prevod realizuje a ktorý je otvorený pre príslušnú daň pre príslušný daňový úrad alebo colný úrad a ďalejsuma platby. Z dôvodu, aby sa platby mohli identifikovať, navrhuje sa označiť platbu variabilným symbolom a špecifickým symbolom a informáciou pre správcu, ak je pre identifikáciu platby dane nevyhnutná.Podľa odseku 2 sa označí platba dane, ktorú daňový subjekt realizuje poštovým poukazom. Pri tejto platbe sa označujú rovnako všetky údaje ako pri platbe dane bezhotovostným prevodom, okrem čísla účtu daňového subjektu, ktoré sa neuvádza. Naopak z dôvodu identifikácie sa pri tomto spôsobe platby uvedie aj meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu daňového subjektu, ktorým je fyzická osoba alebo obchodné meno a sídlo daňového subjektu, ktorým je právnická osoba.

K § 2
V písmene a) sa navrhuje, čo obsahuje variabilný symbol, ktorý sa používa z dôvodu identifikácie daňového subjektu. Daňový subjekt vo variabilnom symbole pre daňový úrad uvedie identifikačné číslo pridelené pri registrácii alebo iný identifikátor pridelený daňovým úradom. Osoby, ktoré nemajú identifikátor pridelený daňovým úradom, ktoré nemajú povinnosť registrácie a nemajú a ani im nevznikla daňová povinnosť na základe rozhodnutia správcu dane, v ktorom by bol uvedený iný identifikátor pridelený správcom dane, uvedú u fyzickej osoby rodné číslo a u právnickej osoby identifikačné číslo organizácie. Takýmito osobami sú napríklad všetky fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ A) a časť osôb, ktoré podávajú daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby (typ B -pri súbehu príjmov zo závislej činnosti a z náhodilých príjmov) a tiež právnické osoby, ktoré nie sú založené za účelom podnikania, t. j. nemajú registračnú povinnosť, ale vyplynie im povinnosť podať daňové priznanie. Rovnako sa to týka všetkých osôb (fyzických aj právnických), ktoré sú platiteľmi dane z motorových vozidiel a nie sú podnikateľmi (sú majiteľom auta, ktoré iná osoba používa na podnikanie).


V písmene b) sa navrhuje čo obsahuje špecifický symbol. Pri platbe dane bez vydaného rozhodnutia sa na prvých štyroch miestach špecifického symbolu označí druh platby.

Platbami dane sa rozumejú platby dane na základe podaného daňového priznania na DPH, a to tak riadneho, ako aj dodatočného daňového priznania (môžu nastať prípady, keď daňový subjekt okrem vlastnej daňovej povinnosti bude správcovi dane poukazovať - vracať aj NO na základe podaného dodatočného daňového priznania) a preddavky dane (ak nie sú určené správcom dane inak), ak ich platbu ustanovuje osobitný hmotnoprávny daňový zákon– prvé štyri miesta špecifického symbolu 1100.

Daň na úhradu okrem dane z pridanej hodnoty– prvé štyri miesta špecifického symbolu 1700 - týmto symbolom bude daňový subjekt označovať platby dane okrem DPH, t. j. daň z príjmov, daň z motorových vozidiel, daň z emisných kvót a pod.

Do prvých štyroch miest špecifického symbolu 8100 patria platby daní, ktoré sa neuhrádzajú na základe rozhodnutia správcu dane, ani nie sú zahrnuté v predchádzajúcich symboloch. Tento symbol sa používa všade tam, kde neexistuje žiadny dokument, na základe ktorého by mohol byť vytvorený predpis.
Ide napríklad o
- preddavok fyzickej osoby – daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 31 ods. 6 zákona o dani z príjmov,
- platbu dane vyberanú zrážkou,
- vrátenie podielu dane zaplatenej prijímateľom podľa § 50 ods. 9 alebo ods. 11, ktorý bol prijímateľovi poukázaný na verejno-prospešný účel,
- platbu na základe úkonov súvisiacich s daňovou exekúciou,
- dražobnú zábezpeku pri predaji nehnuteľností,
ďalej sa používa na
- evidovanie platby odvodov- ide o odvody súdnych poplatkov,
- odvody notárskych poplatkov,
- odvody správnych poplatkov,
- odvody za tržby z predaja kolkových známok,
- odvody pokút uložených v súdnom konaní,
- odvody peňažných súm určených obetiam trestnej činnosti uložených podľa § 220 ods.1 písm. c) a § 224 Trestného zákona,
- výnosy z prostriedkov ŠR poskytnutých obciam,
- výnosy z decentralizačných dotácií poskytnutých obciam po prechode kompetencií podľa zákona 416/2001 Z. z.


Špecifický symbol okrem prvých štyroch miest obsahuje aj ďalších šesť miest, ktoré predstavuje obdobie, za ktoré sa platba vykonáva, takže celkom obsahuje 10 miest. Konštrukcia špecifického symbolu je závislá od toho, či ide o zdaňovacie obdobie mesiac, štvrťrok, polrok alebo vyúčtovanie dane na základe podaného daňového priznania alebo hlásenia, ak sa platba dane neviaže k obdobiu; na posledných šiestich miestach sa uvedú nuly. Konštrukcia špecifického symbolu je zrejmá z tohto ustanovenia a prílohy č. 1 (http://www.porada.sk/t177170-specificke-symboly-od-01-01-2012-a.html).

zdroj: portál právnych predpisov (https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=45&matEID=4167&docEID=189366&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1)

Economic
30.09.11, 12:53
Už mi je to jasné, prečo aj semináre určené k Daňovému poriadku sú presunuté. Pretože sa už tu na porade spomínané zmeny kombinujú ešte s uvedenou problematikou zmien symbolov. To ale zase bude problémov, však koľkí ľudia o tomto ešte ani nechyrujú a budú platiť ako sú zvyknutí. No ak tomuto neurobia nejakú mediálnu propagáciu, tak si ten chaos neviem predstaviť. A to som v tomto prípade na šťastie na strane platiteľa dane. Som zvedavá na obsah samotného seminára, ktorého termín bol presunutý až na november.

srska
29.10.11, 05:38
28.10.2011 odoslané do zbierky zákonov (https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4167&langEID=1)

marjankaj
29.10.11, 06:08
28.10.2011 odoslané do zbierky zákonov (https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialWorkflow.aspx?instEID=-1&matEID=4167&langEID=1)

No ja neviem. V tej vyhláške je toto.(aspoň podľa toho linku)


§ 2

Pri platbe dane
a) sa uvádza vo variabilnom symbole identifikátor určený správcom dane v rozhodnutí, ak ide o platbu dane určenú rozhodnutím správcu dane alebo
b) bez rozhodnutia vydaného správcom dane, ktorým je daňový úrad, sa uvádza variabilný symbol vytvorený podľa prílohy č. 1 alebo bez rozhodnutia vydaného správcom dane, ktorým je colný úrad, variabilný symbol vytvorený podľa prílohy č. 2.
Teda to bude riadny guláš, keď sa pôjde presne podľa tohto.
Nenašiel som tam nič o špecifickom symbole.

srska
29.10.11, 06:16
No ja neviem. V tej vyhláške je toto.(aspoň podľa toho linku)


Teda to bude riadny guláš, keď sa pôjde presne podľa tohto.
Nenašiel som tam nič o špecifickom symbole.tiež som si to všimol a teraz som to stiahol a upravil do pdf

srska
29.10.11, 06:17
v pôvodnom materiáli aj dôvodovej správe to tak bolo

srska
29.10.11, 06:20
takže, nakoniec ide do zbierky takéto znenie vyhlášky aj s prílohami - pdf súbor

je tam špecifikované, z čoho sa skladá VS a od koho je platba je potom dané len číslom účtu daňového subjektu.

marjankaj
29.10.11, 06:35
Aj tu sa píše iba o variabilnom symbole.:eek:
No uvidíme, čo vyjde v zbierke.:confused:

Našťastie budú môcť určiť odosielateľa podľa čísla účtu.:cool::---

Dáša_
29.10.11, 06:41
takže, nakoniec ide do zbierky takéto znenie vyhlášky aj s prílohami - pdf súbor

je tam špecifikované, z čoho sa skladá VS a od koho je platba je potom dané len číslom účtu daňového subjektu.

to znamená, že sa nebudú dať nastaviť trvalé príkazy? Teda - ja trvalé príkazy nepoužívam, tak vlastne neviem, či sa dá pri trvalom príkaze variabilne nastaviť variabilný symbol. A dič sa nebude dávať nikde?

no toto by odstránilo jeden problém - raz tu bola otázka, že firma omylom poslala na DU dph s inym dič. a nakoľko druhá firma bola dlžníkom, tak potom DU započítal platbu pre druhý subjekt a nedalo sa s tým pohnúť.

Na druhej strane, nedalo by sa platit dane za iný subjekt a potom si to dorovnať

srska
29.10.11, 06:46
to znamená, že sa nebudú dať nastaviť trvalé príkazy? Teda - ja trvalé príkazy nepoužívam, tak vlastne neviem, či sa dá pri trvalom príkaze variabilne nastaviť variabilný symbol. A dič sa nebude dávať nikde?

no toto by odstránilo jeden problém - raz tu bola otázka, že firma omylom poslala na DU dph s inym dič. a nakoľko druhá firma bola dlžníkom, tak potom DU započítal platbu pre druhý subjekt a nedalo sa s tým pohnúť.

Na druhej strane, nedalo by sa platit dane za iný subjekt a potom si to dorovnaťvyzerá to, že nie

marjankaj
29.10.11, 06:49
No zdá sa, že keď nemajú mandát na dôležité veci, tak budú do volieb vymýšľať podobné vtákoviny.

Rozalka
29.10.11, 13:03
Mne to tak pripadá, že každý bude mať vlastný účet na DÚ:

(3) Číslo účtu[1] (file:///C:/Documents and Settings/Rozália/Dokumenty/Downloads/Vyhlaska_Označ_VarSymb.rtf#_ftn1)) správcu dane podľa odseku 1 písm. b) obsahuje
a) 16 číslic, z ktorých
1. predčíslie obsahuje šesť číslic označujúcich druh dane,
2. základné číslo účtu obsahuje desať číslic označujúcich daňový subjekt,
b) identifikačný kód Štátnej pokladnice 8180.

Príklad:
predčíslie pre DPH 343000
moje DIČ: 1234567890

Prevodný príkaz pe DPH za I.Q 2012:
na ťarchu účtu (môjho) v prospech 343000-1234567890

VS=1100412012
KS - nič
ŠS - nič

marjankaj
29.10.11, 13:26
Ja žasnem. Na pár riadkoch toľko "noviniek".:eek:

Teda ak niekto bude mať mimoriadny príjem podľa §8, a nebude mať pridelené číslo účtu z DÚ a podá daňové priznanie 31.3.2012, tak nebude mať kam zaplatiť daň. A DÚ mu bude počítať sankčný úrok.:eek:

Rozalka
29.10.11, 13:34
Vidíš, toto mne ani nenapadlo. Zrejme pri podaní DP mu asi pridelia nejaký účet, kam pôjdu práve tie platby, asi pričlenia aj špecifický, aby vedeli, od koho prišla platba. Bože, to je Kocúrkovo.


Inak ten návrh bol akýsi logickejší, to, čo šlo do redakcie Z.z. sa mi zdá pritiahnuté za vlasy .... Kto to vymyslel, v živote v praxi nebol.

JankaO
29.10.11, 14:35
Mne to tak pripadá, že každý bude mať vlastný účet na DÚ:

(3) Číslo účtu[1] (file:///C:/Documents%20and%20Settings/Roz%C3%A1lia/Dokumenty/Downloads/Vyhlaska_Ozna%C4%8D_VarSymb.rtf#_ftn1)) správcu dane podľa odseku 1 písm. b) obsahuje
a) 16 číslic, z ktorých
1. predčíslie obsahuje šesť číslic označujúcich druh dane,
2. základné číslo účtu obsahuje desať číslic označujúcich daňový subjekt,
b) identifikačný kód Štátnej pokladnice 8180.

Príklad:
predčíslie pre DPH 343000
moje DIČ: 1234567890

Prevodný príkaz pe DPH za I.Q 2012:
na ťarchu účtu (môjho) v prospech 343000-1234567890

VS=1100412012
KS - nič
ŠS - nič
Ak tomu dobre rozumiem, tak to každý subjekt na každú daň bude mať v štátnej pokladnici vytvorený "vlastný" účet? Podľa štatistiky z roku 2009 je registrovaných vyše 3 milióny 500 000 daňových subjektov k rôznym daniam, t. j. aj rovnaký počet účtov, ktoré bude ŠP spravovať?. Veď sa nám štátna pokladnica zavarí a praskne. A po skúsenostiach s problémami s elektronickou komunikáciou s DÚ nie som veľký optimista, že to bude fungovať. Alebo ničomu nerozumiem?

marjankaj
29.10.11, 14:46
A čo tak poslať na DÚ žiadosť, aby mi poslali číslo môjho účtu? Teda na aký účet mám posielať dane.
Urobíme to hromadne teraz? Aby stihli odpovedať do 31.3.2012?:---:eek:

Stefan2005
29.10.11, 15:28
Mne to tak pripadá, že každý bude mať vlastný účet na DÚ...

... možno je to krok k optimalizácii jednotného výberu daní, ciel a odvodov - daňovo-odvodová reforma ako taká padla, otázkou zostáva, či "zladenie" symbolov nezostane vytrhnuté z celkového konceptu D-O-R, a nenarobí sa viacej škody ako osohu... Ale je možné, že proces jednotného výberu sa zrealizuje...

Rozalka
29.10.11, 15:35
Ak tomu dobre rozumiem, tak to každý subjekt na každú daň bude mať v štátnej pokladnici vytvorený "vlastný" účet? Podľa štatistiky z roku 2009 je registrovaných vyše 3 milióny 500 000 daňových subjektov k rôznym daniam, t. j. aj rovnaký počet účtov, ktoré bude ŠP spravovať?. Veď sa nám štátna pokladnica zavarí a praskne. A po skúsenostiach s problémami s elektronickou komunikáciou s DÚ nie som veľký optimista, že to bude fungovať. Alebo ničomu nerozumiem?

Ja som tiež bola prekvapená :eek::eek::eek::eek::eek:, ale z kontextu to tak vyplýva .... či ste to pochopili inak?

Rozalka
29.10.11, 15:38
A čo tak poslať na DÚ žiadosť, aby mi poslali číslo môjho účtu? Teda na aký účet mám posielať dane.
Urobíme to hromadne teraz? Aby stihli odpovedať do 31.3.2012?:---:eek:

Prečo až "do 31.3.2012"? veď už 25.2. treba zaplatiť DPH ...

marjankaj
29.10.11, 15:43
Prečo až "do 31.3.2012"? veď už 25.2. treba zaplatiť DPH ...

No DPH-čkárov by museli riešiť prednostne skôr.
Chcel by som vidieť ten frmol na DÚ, keď sa to spustí.
Neviem, či im banka tak promptne založí toľko účtov.:rolleyes::eek:

srska
29.10.11, 19:43
Ja som tiež bola prekvapená :eek::eek::eek::eek::eek:, ale z kontextu to tak vyplýva .... či ste to pochopili inak?vysvetlila si to dobre rozalka. bude to tak ako si to uviedla v #21

Rozalka
29.10.11, 19:47
Do To bude riadny guláš.

avalik
29.10.11, 20:29
Podľa mňa sa nejaký úradnik pomýlil.

(3) Číslo účtu3[/URL]) správcu dane podľa odseku 1 písm. b) obsahuje
a) 16 číslic, z ktorých

1. predčíslie obsahuje šesť číslic označujúcich druh dane,
2. základné číslo účtu obsahuje desať číslic označujúcich daňový subjekt,

b) identifikačný kód Štátnej pokladnice 8180.


toto malo byť asi "správcu dane"

pretože poznámka pod čiarou

[URL="http://www.porada.sk/#sdfootnote1anc"]3 (http://www.porada.sk/#sdfootnote1sym)) § 1 ods. 2 opatrenia Národnej banky Slovenska z 1. decembra 2009 č. 8/2009, ktorým sa ustanovuje štruktúra bankového spojenia, štruktúra medzinárodného bankového čísla účtu a podrobnosti o vydávaní prevodníka identifikačných kódov (oznámenie č. 521/2009 Z. z.). (http://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_Vestnik/OPAT8-09.pdf)

znie:
(2) Číslo účtu obsahuje najviac 16 číslic, z ktorých
a) predčíslie účtu obsahuje najviac šesť číslic, pričom poslednou číslicou je kontrolná číslica a
b) základné číslo účtu obsahuje najviac desať číslic, pričom poslednou číslicou je kontrolná číslica.


moje číslo DIČ neobsahuje kontrolnú číslicu

predpokladám, že to chceli urobiť podľa českého vzoru:
Základní části bankovního účtu jsou:

Předčíslí bankovního účtu (v rozsahu dvou až pěti číslic) jednoznačně určuje druh daně, k jejímuž vybírání je účet zřízen. Pro konkrétní druh daně je předčíslí vždy shodné pro všechny finanční nebo celní úřady. Seznam předčíslí pro jednotlivé druhy daní je uveden v Příloze č. 4 (http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/jak-spravne-platit-dan-financnimu-uradu/1000465/51946/#jakb03) (pro finanční úřady) a v Příloze č. 5 (http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/jak-spravne-platit-dan-financnimu-uradu/1000465/51946/#jakb03) (pro celní úřady).
Matriková část určuje vlastní finanční nebo celní úřad. Všechny bankovní účty jednoho úřadu mají stejnou matrikovou část. Jejich seznam je uveden v Příloze č. 1 (http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/jak-spravne-platit-dan-financnimu-uradu/1000465/51946/#jakb03) (pro finanční úřady) a v Přílohách č. 2 (http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/jak-spravne-platit-dan-financnimu-uradu/1000465/51946/#jakb03) a č. 3 (http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/jak-spravne-platit-dan-financnimu-uradu/1000465/51946/#jakb03) (pro celní úřady).

Zdroj: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/dane-ucetnictvi/jak-spravne-platit-dan-financnimu-uradu/1000465/51946/#jakb03

Rozalka
29.10.11, 20:41
Aj predtým sa používali predčíslia (705 bola tuším DPH). Ale ak to je tak, ako píšeš, potom kde je DIČ - podľa ktorého budú identifikovať, od KOHO prišla platba (VS domršili obdobím - hoci to mohlo kľudne ostať v ŠS)

A možno aj DIČ obsahuje kontrolnú číslicu.
Nechajme sa prekvapiť, čo na nás vymyslia ..

avalik
29.10.11, 20:48
Aj predtým sa používali predčíslia (705 bola tuším DPH). Ale ak to je tak, ako píšeš, potom kde je DIČ - podľa ktorého budú identifikovať, od KOHO prišla platba (VS domršili obdobím - hoci to mohlo kľudne ostať v ŠS)

A možno aj DIČ obsahuje kontrolnú číslicu.
Nechajme sa prekvapiť, čo na nás vymyslia ..

no ja som si ratala kontrolnu cislicu mojho DIC podla toho opatrenia NBS (po kliknuti sa otvori) - a nevychadza mi to

ved kto chcete si to podla toho opatrenia skontrolujte :)

srska
30.10.11, 16:21
(3) Číslo účtu3) správcu dane podľa odseku 1 písm. b) obsahuje
a) 16 číslic, z ktorých
1. predčíslie obsahuje šesť číslic označujúcich druh dane,
2. základné číslo účtu obsahuje desať číslic označujúcich daňový subjekt,
b) identifikačný kód Štátnej pokladnice 8180.

môj typ:

123457 = predčíslie účtu - druh dane

0 0 3 5 6 8 0 2 0 2 = ičo môjho poskytovateľa internetu

rátame podľa opatrenia nbs 8/2009

0 0 3 5 6 8 0 2 0 2 červená dvojka je kontrolné číslo

(0*6) + (0*3) + (3*7) + (5*9) + (6*10) + (8*5) + (0*8) + (2*4) + (0*2)

0+0+21+45+60+40+0+8+0 = 174

174:11= 15 + zvyšok je 9

k hodnote zvyšku 9 patrí kontrolná číslica 2 (podľa opatrenia 8/2009)

kontrola: 174 + 2 = 176 : 11 = 16 a to je ok je deliteľné 11

číslo účtu správcu dane potom by mohlo byť:

123457 - 0035680202 / 8180

avalik
30.10.11, 16:42
nefunguje :)
moje ICO je ok, ale pri kontrole ICO mojho poskytovatela netu to uz nevychadza

srska
30.10.11, 16:47
daj to ičo sem

avalik
30.10.11, 16:50
35697270

srska
30.10.11, 16:50
jedine ak je posledné číslo v ičo 1 . potom to je inak

avalik
30.10.11, 16:54
nie, nefunguje to na ICO, skusala som aj ine, nahodne z zrsr

avalik
30.10.11, 16:58
pride mi to tak, ze zase sa niekto nabali - vytvorenie novych cisel oznacujucich danovy subjekt.
dalej novy system na spravu takehoto enormneho systemu uctov v statnej pokladnici a tiez na konsolidaciu dani z jednotlivych uctov, a neviem co este ...

srska
30.10.11, 17:01
moje ičo tomu tiež vyhovuje:) aj poskytovateľ swan ale orange nie:mad:

Rozalka
31.10.11, 08:33
Nedalo mi, prešla som celé pripomienkové konanie aj so všetkými pripomienkami. Znenie, ktoré ide do Zz je pravdepodobne veľký omyl, pretože oproti pôvodnému zneniu (VS=DIČ, ŠS=obdobie) nikto nenamietal a nepripomienkoval.

avalik
31.10.11, 10:05
Nedalo mi, prešla som celé pripomienkové konanie aj so všetkými pripomienkami. Znenie, ktoré ide do Zz je pravdepodobne veľký omyl, pretože oproti pôvodnému zneniu (VS=DIČ, ŠS=obdobie) nikto nenamietal a nepripomienkoval.

suhlasim, navrh na zmenu v tomto zneni nikto nepredkladal, a teda ide o kreativitu uradnikov MF

srska
06.11.11, 17:05
trochu viac info: Nový spôsob platobného styku s finančnou správou (http://www.******.sk/viewtopic.php?f=214&t=394)

avalik
06.11.11, 17:23
trochu viac info: Nový spôsob platobného styku s finančnou správou (http://www.******.sk/viewtopic.php?f=214&t=394)

pridam priamy link na material: http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20290

avalik
06.11.11, 17:40
2.5. Nový spôsob platobného styku sfinančnou správou

Okrem vyššie uvedených projektov pripravuje MF SR súčinnosťou od 1. 1. 2012 nový spôsob platobného styku verejnosti sfinančnou správou. Dôvodom je skutočnosť, že súčasnýsystém výberu daní neumožňuje:- monitorovať reálny výber podľa jednotlivých „daní“ v reálnom čase,
- automatizovane párovať predpisy „daní“ s platbami,
- poskytovať verný obraz o výške pohľadávok v reálnom čase,
- poskytnúť klientovi aktuálny stav jeho účtu v reálnom čase.

A navyše, súčasný stav je nekomfortný aj pre klienta daňovej acolnej správy (v budúcnosti finančnej správy) vzhľadom kexistencii 1122 účtov vdaňovej a90 účtov vcolnej správe.Zuvedeného dôvodu MF SR pristúpilo knovému spôsobu platobného styku verejnosti s budúcou finančnou správou, ktorý bude založený na existencii osobného účtu každého daňovníka, na ktorý budú realizované všetky platby za každú daň.

Tabuľka č. 1: Platenie dane od 1.1. 2012


Prevodný príkazPredčíslie účtu príkazcu

Číslo účtu vedené v banke daňového subjektuČíslo účtu príkazcuKód banky príkazcuPredčíslie účtu príjemcu

6 miestny kód druhu dane
Číslo účtu príjemcu

10 miestne číslo identifikujúce subjektKód banky príjemcu

4 miestny kód banky Štátnej pokladniceSuma

Finančná čiastka na úhraduVariabilný symbol

Obdobie resp. Číslo rozhodnutiaKonštantný symbol

-Špecifický symbol

-
Výhody navrhovaného systému:• významnéurýchlenie činnostísprávy daní
• jednoznačnáidentifikácia platiteľa dane a druhu dane
• účtovanie o platbách daní s dennou ažuritou
• hodnoverný obraz o stave nedoplatkov s dennou ažuritou
• efektívnejšie vymáhanie nedoplatkov
• takmer 100 % automatizovaná úspešnosťpárovania platieb s predpismi na strane FS SR
• možnosťaplikovania navrhovaného riešenia v prípade zjednotenia výberu daní, cla aodvodov.

Schéma nového spôsobu platobného styku je uvedená vprílohe č. 6.
-------------------------------

z uvedeneho materialu ma zaujala aj uloha č. 69

FS Informovanie daňových a colných subjektov o zmenách, ktoré sa ich dotýkajú pri vzniku FR SR a FS SR k 1.1.2012.
Dátum začatia: 5. 12. 2011
Plánovaný termín splnenia: 31. 1. 2012

to znamena, ze FS mi moze odoslat info o mojom "osobnom ucte" az 31.1.2012!!!

srska
06.11.11, 17:48
čiže, chápem dobre ak chápem, že po 05.12.2011 budú oznamovať ds nové identifikátory platné od 01.01.2012?:)

Economic
06.11.11, 17:51
To teda majú čo robiť, aby sa to dalo stíhať včas. A od 5. 12. koľko je dní sviatkov do konca roka. Nezávidím im.... :)

srska
06.11.11, 17:52
To teda majú čo robiť, aby sa to dalo stíhať včas. A od 5. 12. koľko je dní sviatkov do konca roka. Nezávidím im.... :)neboj, nám to šupnú do schránky správ na etaxe:)

avalik
06.11.11, 17:53
čiže, chápem dobre ak chápem, že po 05.12.2011 budú oznamovať ds nové identifikátory platné od 01.01.2012?:)

v zmysle daneho harmonogramu projektu to chapem aj ja.

takze od statu pojde cca 3 miliony zasielok jednotlivym danovym subjektom (http://www.drsr.sk/drsr/slovak/statistiky/registrovane_fo/data/reg0609.pdf) :eek:

Economic
06.11.11, 17:56
A vieš, že by som to uvítala ? Neznášam tie ich papiere prichádzajúce v obálke na doručenku...za veľa našich peňazí ?

srska
06.11.11, 17:59
v zmysle daneho harmonogramu projektu to chapem aj ja.

takze od statu pojde cca 3 miliony zasielok jednotlivym danovym subjektom (http://www.drsr.sk/drsr/slovak/statistiky/registrovane_fo/data/reg0609.pdf) :eek:pekne. všimni si prílohu č.6 - schému platobného styku. za d+1 je to v štátnej kase a potom za d+n sa to páruje vo fin. správe:)

avalik
06.11.11, 18:02
pekne. všimni si prílohu č.6 - schému platobného styku. za d+1 je to v štátnej kase a potom za d+n sa to páruje vo fin. správe:)

to som si vsimla :)
je niekde definovane aj "n" ? :)

srska
06.11.11, 18:07
to som si vsimla :)
je niekde definovane aj "n" ? :)noooo, neni ale ležatú osmičku som tiež nenašiel. čiže ťažko povedať, ku ktorému dňu sa to limitne blíži:)

Aljok
08.11.11, 08:53
A je to tu 378/2011 Z.z.- Vyhláška MF SR o spôsobe označovania platby dane:

http://www.zakon.sk/Main/lwDefault.aspx?Template=~/Main/lwTArticles.ascx&phContent=~/ZzSR/lwLastBatchesRules.ascx&LngID=0&BatchNumber=121&Year=2011

Kvaka
08.11.11, 15:48
Vyhláška http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=210478&FileName=zz2011-00378-0210478&Rocnik=2011

Johanka
08.11.11, 16:15
To teda majú čo robiť, aby sa to dalo stíhať včas. A od 5. 12. koľko je dní sviatkov do konca roka. Nezávidím im.... :)
Ja nezávidím všetkým daňovým subjektom, vrátane seba.... a tie termíny od a dokedy majú stihnúť informovať daňové subjekty o zmenách týkajúcich sa vzniku FS a FR musel vymyslieť diletant, čo v živote nebol v praxi a iba si zohrieva zadnicu na úradníckej stoličke .

Economic
08.11.11, 16:38
Ja denne stretávam účtovníčky, no keď im poviem o zmene nových symbolov a nebodaj o zmene podávania Prehľadov na DÚ tak ostanú v nemom úžase.... Všetko na poslednú chvíľu ... Mňa ešte jedna vec jeduje. Je však zvláštne, že od nás sa očakáva poznať všetky zákony /nielen daňové/, ale choďte na DÚ za niektorou pracovníčkou a opýtajte sa niečo okolo nejakého problému a nejasností, tak Vám baba povie, že ona toto nevie, lebo ona to nemá na starosti, že ona niečo iné robí, ale Vás pošle za kolegyňou. Idete za kolegyňou, ona to nevie a ani je kompetentná vedieť a poradiť, ale Vás pošle na daňovým poradcom. A to ja zastávam názor, že daňováčky by mali aspoň daňovými zákonmi byť nadupané. Nielen na kontrole, keď na Vás sypú aké všetky §-y, ktoré ste porušili....

No budeme to mať veru ťažké všetko toto ustriehnuť, len aby si oni ustriehli bezproblémovú možnosť podávania cez portál alebo e-Dane. To som zvedavá ako pripravia všetky potrebné nové tlačivá.

drobeceva
08.11.11, 16:40
hovoríš mi z duše:)

srska
08.11.11, 18:49
daňováci hľadajú info kde sa dá (tí čo majú záujem) o tom svedčia prístupy z "network of the slovak tax administration" na weby, na ktorých je info, ktoré nemajú ani na intranete

lolo100
01.12.11, 08:02
Práve som volal na DRSR a bolo mi povedané, že tých 10 číslic bude nanovo vygenerovaných a budu to posielať daňovým subjektom poštou (doručovateľom) do vlastných rúk. V tom oznámení budú aj predčíslia daní. Všetko by sa to malo udiať v prvej polovici decembra. Ešte nemajú vygenerované to desaťčíslie nakoľko Finančné riaditeľstvo ešte nemá zvoleného štatutára a teda nemajú ako zriadiť čísla účtov (nemá to kto podpísať).
Dobrá správa, prvé mesiace (nevedeli mi povedať koľko) budu akceptovať aj platby na terajšie čísla účtov.

Economic
01.12.11, 13:16
Práve som volal na DRSR a bolo mi povedané, že tých 10 číslic bude nanovo vygenerovaných a budu to posielať daňovým subjektom poštou (doručovateľom) do vlastných rúk. V tom oznámení budú aj predčíslia daní. Všetko by sa to malo udiať v prvej polovici decembra. Ešte nemajú vygenerované to desaťčíslie nakoľko Finančné riaditeľstvo ešte nemá zvoleného štatutára a teda nemajú ako zriadiť čísla účtov (nemá to kto podpísať).
Dobrá správa, prvé mesiace (nevedeli mi povedať koľko) budu akceptovať aj platby na terajšie čísla účtov.

V podstate sa sami o to postarali, že budú nútení akceptovať ešte úhrady na pôvodné čísla účtov. Nevedia sa rozhýbať včas ale vždy až po funuse.
To je jedine ich problém.

ZuzanaP
09.12.11, 11:51
Na http://www.drsr.sk/wps/portal sa objavila info o nových účtoch od 01.01.2012.

srska
09.12.11, 11:55
link pdf: http://www.drsr.sk/drsr/slovak/uvitanie/aktuality/a_data/vzor_ozanamenia.pdf

Economic
09.12.11, 11:55
Konečne že to dali do povedomia ľudí...

srska
09.12.11, 12:16
požiadal som o uzatvorenie témy - ďakujem všetkým za spoluprácu

Chudíková Katarína
05.03.12, 06:54
Ja viem, že to nie je tvorba špecifického symbolu, ale variabilného