PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Poznámky k DPPO po novomPages : [1] 2 3

srska
03.10.11, 18:12
v mpk je návrh opatrenia:
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/24013/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

z dôvodovej správy:
... V návrhu opatrenia sa ustanovuje predpísaná tabuľková forma (http://www.******.sk/viewtopic.php?f=200&t=207) na účely uvádzania číselných údajov poznámok účtovnej závierky pri zachovaní ich doteraz platnej obsahovej náplne, čím sa umožní účtovným jednotkám predkladať účtovnú závierku vrátane poznámok v elektronickej forme. ...

účinnosť k 31.12.2011

zo znenia opatrenia:
§ 4bd
Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje za
účtovné obdobie končiace 31. decembra 2011 a neskôr

zdroj: portál právnych predpisov (https://lt.justice.gov.sk)

Economic
04.10.11, 05:18
v mpk je návrh opatrenia:
Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/24013/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov.

z dôvodovej správy:
... V návrhu opatrenia sa ustanovuje predpísaná tabuľková forma (http://www.******.sk/viewtopic.php?f=200&t=207) na účely uvádzania číselných údajov poznámok účtovnej závierky pri zachovaní ich doteraz platnej obsahovej náplne, čím sa umožní účtovným jednotkám predkladať účtovnú závierku vrátane poznámok v elektronickej forme. ...

účinnosť k 31.12.2011

zo znenia opatrenia:
§ 4bd
Toto opatrenie sa prvýkrát použije pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje za
účtovné obdobie končiace 31. decembra 2011 a neskôr


Nič ma dávno takto nepotešilo ako táto správa, že aj poznámky sa budú dať elektronicky zasielať na drsr. Konečne !

srska
04.10.11, 05:20
Nič ma dávno takto nepotešilo ako táto správa, že aj poznámky sa budú dať elektronicky zasielať na drsr. Konečne !keď so zakladal tému, tiež som si aj nahlas povedal - konečne:)

Betina2
04.10.11, 15:03
Len či tá tabulková forma aj bude poskytovať použiteľné údaje....poznámky sú totiž preto poznámky, lebo nielen tabulkovo sa tu vyjadrujú isté dôležité skutočnosti, napr. o istých zvyklostiach vo firme s vplyvom na výsedok hospodárenia, na oceňovanie, na tvorbu opravných položiek, na rozdelovanie podielov na zisku, o závislých prepojeniach PO, o vzájomných kapitálových a iných prepojeniach atď......ktoré nie sú obsiahnuté v súvahe a vo výkaze ziskov a strát....tiež vítam skutočnosť podávať ich elektronicky, aj to, že budú kvázi jednotné formuláre, ale ...nejako mi potom uteká ten zmysel poznámok v pravom zmysle.

Luna
04.10.11, 16:57
Myslím že táto správa veľa ľudí potešila.A však nepoteší vyplňovať niekoľko stranový nezmysel. Ja som mala poznámky robené formou listu.

KEJKA
04.10.11, 17:05
znova všetko prepisovať do tabuľkovej formy, ktorá možno bude mať 30 strán, pričom údaje vyplním na 6-8 stranách, ostatné pre malú sro budú nepoužiteľné.............. tomu určite nehovorím "konečne". Doteraz som mala Poznámky na 6-8 stranách, prepisovala iba číselné údaje, prípadne aktualizovala text a poslala som ich poštou. Keby som ich poslala do datovej schránky v pdf forme, tak by mali tento dokument k dispozícii. hádam nechcú Poznámky spracúvať nejakou jednotnou formou?

zk24
04.10.11, 17:11
37 stran :) Ja som pre malych podnikatelov tiez vyrobila iba take vo worde, kde to malo 4 strany :) hlavne pre zivnostnikov uctujucich v sustave PU stacili 4 strany. Nebolo o com sa rozpisovat... Mala by som nakupit nejaky uspornejsi toner asi...

Rozalka
04.10.11, 17:48
My sme doteraz mali 16 stranové, použiteľné pre všetkých našich klientov, v excel formáte - čiže žiadne problémy so súčtami, tých 37 strán sa mi zdá úúúúúúúúúplným nezmyslom.

Stefan2005
04.10.11, 18:18
...tých 37 strán sa mi zdá úúúúúúúúúplným nezmyslom.

.... hľa, ako sa realizuje programové vyhlásenie v oblasti znižovania administratívnej náročnosti podnikateľov v praxi...

srska
04.10.11, 19:06
.... hľa, ako sa realizuje programové vyhlásenie v oblasti znižovania administratívnej náročnosti podnikateľov v praxi...to ešte nie je všetko - od 01.01.2012 pribudnú podstatné zmeny v 431/2002 Z.z. - pribudne :confused:register účtovných závierok,:confused: do ktorého sa budú povinne ukladať v elektronickej podobe:


riadne individuálne účtovné závierky,

mimoriadne individuálne účtovné závierky,
priebežné individuálne účtovné závierky,
riadne konsolidované účtovné závierky,

mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
priebežné konsolidované účtovné závierky,
súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a a 22,
správy audítora,
individuálne výročné správy obcí, konsolidované výročné správy obcí, individuálne výročné správy vyšších územných celkov a konsolidované správy vyšších územných celkov. .......

len "výcuc"z návrhu novely:

..... (1) Správneho deliktu sa dopustí účtovná jednotka, aknezostavila účtovnú závierku podľa § 6 ods. 4,
neotvorila účtovné knihy alebo neuzavrela účtovné knihy podľa § 16,
neuložila dokumenty podľa § 23a alebo neuložila výročnú správu podľa § 21,
nedala overiť účtovnú závierku alebo súlad údajov účtovnej závierky s výročnou správou audítorom a tým porušila ustanovenia § 19, § 22 alebo § 22a,
nedala schváliť alebo nedala odvolať audítora podľa § 19 ods. 2,
nemala zriadený výbor pre audit podľa § 19a,
neviedla účtovníctvo podľa § 8, a toto porušenie malo vplyv na nesprávne vykázanie skutočností v účtovnej závierke,
neviedla účtovníctvo podľa § 8, a toto porušenie nemalo vplyv na vykázanie skutočností v účtovnej závierke,
porušila ustanovenia § 9,
porušila ustanovenia § 17,
nedodržala oceňovanie podľa § 24 až 28,
porušila ustanovenia § 31,
porušila ustanovenia § 34,
porušila ustanovenia § 35. ..........


(2) Daňový úrad uloží pokutu za správny delikt


podľa odseku 1 písm. a) do 1 000 000 eur,
podľa odseku 1 písm. b) až g) a to do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanejv súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac však 1 000 000 eur,
vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac však 1 000 000 eur,podľa odseku 1 písm. i) až n) a to do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanejv súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac však 100 000 eur,
vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac však 100 000 eur,podľa odseku 1 písm. h) a to do 2 % z celkovej sumy majetku vykázanejv súvahe zostavenej za kontrolované účtovné obdobie v ocenení upravenom o položky podľa § 26 ods. 3; najviac však 1 000 eur,
vo výkaze o majetku a záväzkoch zostavenom za kontrolované účtovné obdobie; najviac však 1 000 eur.


(4) Daňový úrad je oprávnený vykonávať v účtovnej jednotke kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona. Na vykonávanie kontroly, na konanie o uložení pokuty vrátane jej vymáhania a na opravné prostriedky proti rozhodnutiu o uložení pokuty, sa primerane vzťahuje osobitný predpis.47ae)

Economic
05.10.11, 05:32
Mne sa už teraz ježia vlasy na hlave z toľkého kvanta pripravovaných zmien. A nech mi ešte niekto povie : "však Vy to len nahodíte do PC" No čo sa za všetkým všetko skrýva, to ani netušia ! A mám pocit, že niektorým skupinám podnikateľov trošku skomplikujú život :

rezort financií pripravil novelu na obmedzenie únikov na DPH27.9.2011, Zdroj: SITA
Ministerstvo financií po vypracovaní koncepcie boja proti daňovým podvodom na dani z pridanej hodnoty (DPH) prichádza aj s konkrétnymi legislatívnymi úpravami, ktoré majú daňové podvody obmedziť. Novelu zákona o DPH, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť od začiatku apríla budúceho roka, predložil rezort do pripomienkového konania. "Zámerom novely zákona o dani z pridanej hodnoty je nadväzne na koncepčný materiál prijať legislatívne opatrenia, ktoré efektívne potlačia možnosti podvodných aktivít a zabránia ich ďalšiemu rozširovaniu a ktoré súčasne nebudú predstavovať administratívne prekážky rozvoja podnikateľských aktivít legálne podnikajúcich subjektov," uvádza
Novela pre podnikateľov napríklad prináša sprísnenie podmienok pre registráciu za platiteľa dane, a to pre rizikové subjekty. Tie podľa ministerstva financií v súčasnosti alebo v minulosti vlastnili alebo riadili spoločnosti, ktoré majú alebo mali nedoplatky na DPH voči daňovému úradu. Rovnako novela rozširuje právomoci daňového úradu, a to o zrušenie registrácie za platiteľa dane v odôvodnených prípadoch. Cieľom rozšírenia právomocí je vylúčiť z registra platiteľov dane a zo systému DPH osoby, ktoré sú podľa rezortu financií "rizikové a zneužívajú systém na neoprávnené čerpanie nadmerných odpočtov".
Ministerstvo novelou upravuje taktiež inštitút ručenia za zaplatenie dane na výstupe s cieľom eliminovať zdaniteľné obchody, ktorých jediným cieľom je zneužitie práva a dosiahnutie vyplatenia neoprávneného nadmerného odpočtu. Častokrát pritom podľa rezortu ide o obchodovanie so službami, pri ktorých sa skutočnosť, že ide o fiktívny obchod s cieľom získať daňovú výhodu zneužitím práva, ťažko dokazuje.
Ministerstvo pripravilo zmeny aj napríklad pri uznávaní dokladov z elektronickej registračnej pokladnice (ERP), ktoré sa v súčasnosti na účely DPH považujú za faktúru avšak na rozdiel od faktúry neobsahujú údaje o kupujúcom. "Navrhuje sa v záujme zabránenia takýchto zneužívaní dokladov pri uplatnení odpočtu dane, akceptovať doklad z ERP ako náhradu za riadnu faktúru len ak celková cena tovaru alebo služby vrátane DPH je najviac 1 600 eur pri platbe platobnými kartami, prípadne inými platobnými prostriedkami, a v prípade platby v hotovosti do pokladne najviac 200 eur," uvádza rezort.
Odhadované podvody a úniky na DPH na Slovensku podľa poslednej štúdie Európskej únie zverejnenej Európskou komisiou v novembri 2009 predstavujú 28 % z teoretickej daňovej povinnosti. Tento údaj zaraďuje Slovenskú republiku na predposledné miesto medzi členskými štátmi únie a za Slovenskom je už len Grécko. Novela zákona bude mať podľa očakávaní rezortu financií pozitívny vplyv na príjmy štátneho rozpočtu. "V roku 2012 sa predpokladá pri znížení daňových podvodov a únikov o jeden percentuálny bod dodatočný príjem do štátneho rozpočtu minimálne vo výške 24 mil. eur, v roku 2013 vo výške 66 mil. eur, v roku 2014 vo výške 70 mil. eur," vyčísľuje ministerstvo.
Pri dosiahnutí zníženia daňových podvodov a únikov o dva percentuálne body by sa predpokladaný dodatočný príjem zdvojnásobil. "Dosah opatrení nie je možné v súčasnom období exaktne kvantifikovať, pretože ich pozitívny vplyv na štátny rozpočet v plnej miere závisí od prístupu a schopnosti daňovej správy využívať tieto opatrenia," dodáva ministerstvo.

srska
05.10.11, 06:18
Mne sa už teraz ježia vlasy na hlave z toľkého kvanta pripravovaných zmien. A nech mi ešte niekto povie : "však Vy to len nahodíte do PC" No čo sa za všetkým všetko skrýva, to ani netušia ! A mám pocit, že niektorým skupinám podnikateľov trošku skomplikujú život :

rezort financií pripravil novelu na obmedzenie únikov na DPH

27.9.2011, Zdroj: SITA
Ministerstvo financií po vypracovaní koncepcie boja proti daňovým podvodom na dani z pridanej hodnoty (DPH) prichádza aj s konkrétnymi legislatívnymi úpravami, ktoré majú daňové podvody obmedziť. .....
sita je sita a porada je porada - 01.05.2011: http://www.porada.sk/t167302-navrh-koncepcie-boja-proti-danovym-podvodom-na-dph.html

Rozalka
05.10.11, 17:34
37 stran :) Ja som pre malych podnikatelov tiez vyrobila iba take vo worde, kde to malo 4 strany :) hlavne pre zivnostnikov uctujucich v sustave PU stacili 4 strany. Nebolo o com sa rozpisovat... Mala by som nakupit nejaky uspornejsi toner asi...

Dobrá správa je, že Cash flow má tabuľky pre obe metódy, takže strán je len 33.
Pozerala som tie Poznámky, vyzerá hrozne, totálna amatérčina. Nechápem, ako môže niekto na ministerstve vydať taký nepodarok, "chlieviky" na prvej strane neforemné, nie rovnako široké, vo vnútri poznámok: tabuľky sú rozdelené na 2 strany, stĺpce na napísanie čisiel príliš úzke. Dúfajme, že ide len o "vzor" a my si to môžeme vyhotoviť krajšie!

zk24
05.10.11, 17:47
na taketo "premyslene" formulare rada pouzivam formstudio....

betka
06.10.11, 20:25
Túto haluz ste už čítali?
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra KAŽIMÍRA, Jána POČIATKA a Jozefa BURIANA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov :D, to som ale už mimotemy

http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=359769

Betina2
06.10.11, 20:39
Ved nie nadarmo my nemôžme byť poslancami....to by potom iné múdrosti vychádzali na svetlo sveta :D:---

zk24
06.10.11, 20:41
Akože..... žasnem.....

zdanovanei dividend? Tym padom socialne poistenie, zdravotne asi v plnej vyske....
progresivne zdanovanie fyzickych osob? ....
atd...

akoze dovi dopi.....

betka
06.10.11, 20:42
Tabuľková forma, taká hlúposť...

Závierka slúži pre externých používateľov.
Veľa vecí vyčítam zo súvahy a výsledovky. Pomocou kalkulačky a FA si urobím obraz o finančnej situácii UJ.

Poznámky volám vykecávačka. Kým sa do nich prinútim, to trvá, ale keď do nich vhupnem, tak sa rozkeciam o FAKTOCH, kt. mi doplnia predchádzajúce údaje. Veď na základe obkecávačky sa dostanem do obrazu o spoločnosti. Sú to doplňajúce údaje o spoločnosti.

Ak by som mala raz niekedy robiť kontrolu (chi), a mám si vybrať, vyberám si subjekty z výkazov, a tam sa dá vyčítať, čo nesedí a sedí... globál je globál... :)

účtovník 007
07.10.11, 12:45
Prišiel mi email k zmenám, ktoré by mali platiť od 1.1.2012 v Zákone o účtovníctve, kde vysvetľujú Register UZ nasledovne:
UJ, ktoré musia mať UZ overenú audítorom budú na OR zasielať Výr. správu a UZ v listinnej podobe, ako doteraz.
Okrem toho (toto sa týka aj ostatných UJ) odovzdajú na DU daňové priznanie, ktorého súčasťou budú výkazy a poznámky. Tieto budú v listinnej podobe a DU ich bude skenovať a posielať do registra UZ. Tento register bude verejný. Neverejná časť sa bude týkať iba fyzických osôb a verejnej správy. Verejná správa bude mať neobmedzený prístup do verejného aj neverejného registra UZ. Lehota na uloženie do 30.6.

Naši poslanci ani za b...ha zverejniť majetkové priznania a tu ho máš. Každý si bude môcť pozrieť na internete ako firma hospodárila.
Už si viem živo predstaviť ako zamestnanec príde s vytlačenou UZ za šéfom a povie:"No šéfe, minulý rok bol dobrý, nezvýšite mi plat?:D:D
No a pre výpalníkov údaj ako stvorený:cool:
V Českej republike už takýto register majú a nie sú z neho práve nadšení.

m.hladka
09.10.11, 11:23
Súhlasím so všetkými vyjadreniami k tejto téme, (po novej úprave porady nemám súhlas, takže aj takto to riešim) :)

STRELEC
09.10.11, 13:56
Poznámky som niekedy urobil "z posledných síl" a to prepisami z minulého roka. Jednotlivé údaje boli neúplne aktualizované a aj tak nebola nikdy žiadna odozva z DÚ a taktiež pri kontrolách o poznámkach bola zmienka len veľmi sporadicky. Proste som len za jednotlivé subjekty splnil povinnosť.
Možno by sa im mal začať klásť väčší dôraz, ale nejaká 37-stranová záležitosť je potom nezmysel. Doposiaľ neboli poznámky na DÚ ani skenované, len sa proste zakladali do fyzickej zložky danej firmy.

Ak by poznámky mali byť k niečomu, tak by som ich obsahovo definoval ako pevný súbor otázok, bodov, na ktoré by subjekt odpovedal, ak by mal pre daný bod náplň. Číselné údaje by som minimalizoval veľmi výrazne.

Iná možnosť by bola stanoviť ako súčasť uzávierky elektronicky posielať účtovnú smernicu, ktorej body by boli taxatívne určené.

betka
10.10.11, 07:39
http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fepredpisy.sk%2Fzakony-v-parlamente%2F2514465-o-utovnictve-&rct=j&q=register%20%C3%BA%C4%8Dtovnej%20z%C3%A1vierky%20 1.1.2012&ei=eaCSTq3XKYKe-QbU_9mJCw&usg=AFQjCNGkzwuxzuduZNTI0voYPZdrrhqjoQ&cad=rja

ANOTÁCIA:
V zmysle novely sa rozširuje predmet úpravy zákona o účtovníctve v nadväznosti na vloženie novej štvrtej časti, ktorá sa zaoberá zriadením registra účtovných závierok, ako centrálneho miesta ukladania účtovných závierok. Tento nový informačný systém bude spravovať Ministerstvo financií SR, ktoré jeho vedením poverí svoju rozpočtovú organizáciu Datacentrum. Register bude obsahovať: - všetky účtovné závierky všetkých účtovných jednotiek, ktoré sa zostavujú podľa zákona o účtovníctve, - správy audítorov k účtovným závierkam, ak účtovná jednotka má podľa § 19 povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom a - výročné správy obcí a vyšších územných celkov. Register bude mať verejnú a neverejnú časť. Verejnú časť budú tvoriť dokumenty účtovných jednotiek, ktorým povinnosť zverejnenia vyplýva z osobitných predpisov. Napríklad obchodné spoločnosti majú povinnosť podľa Obchodného zákonníka ukladať účtovnú závierku a výročnú správu v zbierke listín obchodného registra a uložené dokumenty sú pre každého verejne prístupné. Fyzickým osobám – podnikateľom, ak sú účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, neukladá žiadny zákon povinnosť zverejňovať účtovnú závierku, a preto ich účtovné závierky budú v neverejnej časti a budú dostupné len oprávneným osobám. Dokumenty budú do registra zakladané v elektronickej alebo listinnej podobe v lehote 6 mesiacov (od dátumu, ku ktorému sa individuálna resp. mimoriadna individuálna účtovná závierka zostavuje) resp. 1 rok (od skončenia účtovného obdobia pri riadnej konsolidovanej alebo mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierke). Elektronická forma zakladaných dokumentov je povinná pre účtovné jednotky, ktorým povinnosť elektronickej komunikácie ukladá už zákon o správe daní (§ 14 zákona č. 563/2009), ostatné účtovné jednotky sa môžu rozhodnúť, či použijú listinnú alebo elektronickú formu. Účtovná jednotka môže uložiť aj nechválenú, alebo neoverenú, účtovnú závierku, ale potom jej vzniká povinnosť informovať správcu registra o schválení, resp. doložiť správu audítora dodatočne.
V roku 2012 sa zachová doterajší spôsob predkladania dokumentov, tzn. že tak ako doteraz budú účtovné závierky tvoriť súčasť daňového priznania, ktoré budú spracované štandardným spôsobom na daňových úradoch do elektronickej formy a postúpené správcovi registra. Od roku 2013 sa dokumenty budú doručovať v listinnej forme prostredníctvom daňových úradov, ktoré ich prevedú do elektronickej podoby, alebo budú doručené v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej podateľne Finančného riaditeľstva SR, alebo systémom štátnej pokladnice. Účtovná jednotku si povinnosť uloženia a zverejnenia splnila doručením na daňový úrad, do elektronickej podateľne alebo štátnej pokladnici. Správca registra uloží každý doručený dokument, ak dokument bude vyplnený nesprávne, neúplne alebo vznikne pochybnosť o jeho správnosti správca registra vyzve účtovnú jednotku na opravu. Aj po oprave, ale bude možné nahliadnuť do pôvodného dokumentu.
Orgány verejnej správy a územnej samosprávy budú mať neobmedzený prístup do verejnej aj neverejnej časti registra. Ostatné osoby budú mať prístup do neverejnej časti registra iba ak tak ustanovuje osobitný predpis. Prístup k účtovným závierkam bude zabezpečený prostredníctvom internetu. Do účtovnej závierky bude možné nahliadať aj si ju vytlačiť bez poplatku. Ak bude potrebné vydať overenú kópiu uloženého dokumentu, správca registra ju na základe žiadosti vydá, ale tento úkon bude spoplatnený správnym poplatkom (0,33 eura/strana resp. elektronicky 0,33/dokument).
Ďalšie zmeny zavádzané novelou:
- novou právnou úpravou zaniká možnosť, aby pozemkové spoločenstvo viedlo účtovníctvo v sústave jednoduchého účtovníctva,
- účtovná jednotka, v prípade likvidácie, otvorí účtovné knihy ku dňu vstupu do likvidácie a uzavrie účtovné knihy ku dňu skončenia likvidácie. Účtovná jednotka, v prípade konkurzu, otvorí účtovné knihy ku dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu a uzavrie účtovné knihy, ku dňu keď bolo právoplatne rozhodnuté o zrušení konkurzu,
- pre jednoduché účtovníctvo sa ustanovuje zásada rovnosti konečných stavov v jednotlivých účtovných knihách s počiatočnými stavmi v týchto účtovných knihách k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia,
- v účtovnej závierke sa vypúšťa podpisový záznam osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva a osoby zodpovednej za zostavenie účtovnej závierky,
- povinnosť ukladania výročnej správy sa oddeľuje od povinnosti ukladania účtovnej závierky. Výročná správa sa naďalej bude ukladať v zbierke listín, okrem výročnej správy obcí a vyšších územných celkov, ktorá sa ukladá v registri účtovných závierok. Účtovné závierky sa od roku 2013 začnú ukladať v registri účtovných závierok, a tým sa nahradí ukladanie účtovných závierok v zbierke listín, resp. túto povinnosť za účtovné jednotky splní správca registra. Pri využití oslobodenia na medzistupni podľa § 22 ods. 8 sa do zbierky listín ukladá konsolidovaná účtovná závierka spolu so správou audítora a konsolidovanou výročnou správou materskej účtovnej jednotky so sídlom v členskom štáte.
Oslobodenie z titulu veľkostných kritérií sa uplatní, ak materská účtovná jednotka a jej dcérske účtovné jednotky vychádzajúc z ich individuálnych účtovných závierok spolu neprekročili ku dňu ku, ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie aspoň dve z troch ustanovených kritérií (§ 22 ods. 10). Zmena sa týka určenia okamihu vzniku povinnosti zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku. Ak dôjde k prekročeniu jedného z kritérií v jednom sledovanom období, nemožno oslobodenie uplatniť a materská účtovná jednotka je povinná zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku za účtovné obdobie, v ktorom k prekročeniu kritéria došlo.
- do "súhrnného celku" (t.j. medzi subjekty, ktorých účtovné závierky sú zohľadnené v súhrnnej účtovnej závierke verejnej správy zostavovanej ministerstvom) sa dopĺňajú subjekty verejnej správy a právnické osoby s majetkovou účasťou štátu založené podľa osobitných predpisov (napr. ŽSR a štátne podniky). Prvá takto rozšírená súhrnná účtovná závierka by sa mala zostaviť za účtovné obdobie kalendárneho roka 2011,
- § 22a sa dopĺňa o jednoznačné stanovenie povinnosti vyhotovovať iba jednu výročnú správu, a to konsolidovanú za predpokladu, že účtovná jednotka má povinnosť zostaviť aj individuálnu výročnú správu. Novým odsekom 7 sa zabezpečuje dostupnosť údajov pre účely zostavenia konsolidovanej aj súhrnnej účtovnej závierky.
- upresňuje sa postup pri kúpe cudzej meny (§ 24)
- mení sa oceňovanie cenných papierov určených na obchodovanie (§ 25)
- vypúšťa sa výnimka pre neziskové účtovné jednotky, podľa ktorej nemuseli oceňovať majetok a záväzky obstarané zámenou reálnou hodnotou,
- rozširujú sa položky, ktoré sa už pri prvotnom účtovaní v účtovníctve oceňuje reálnou hodnotou (§ 25),
- upresňuje sa súčasné znenie § 27 tak, aby bolo jednoznačné, že reálnou hodnotou sa ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka oceňujú podiely na základnom imaní, ktoré tvoria menšinový podiel, a to všetky nie len tie, ktoré majú formu cenného papiera,
- upravuje sa lehota pre uchovávanie dokumentov (10r),
- mení sa filozofia ukladania pokút za porušenie zákona o účtovníctve. Naďalej budú kontrolu dodržiavania zákona robiť miestne príslušné daňové úrady, ale pokutu budú ukladať iba za správne delikty uvedené v § 38 ods. 1.Súčasne sa budú pokuty odvíjať aj od veľkosti účtovnej jednotky a budú obmedzené celkovou maximálnou výškou pokuty.
Nová právna úprava vykonávaná nepriamou novelizáciou ďalších 41 zákonov úzko súvisí so zavedením registra účtovných závierok, t.j. subjekty, ktoré doposiaľ ukladali resp. predkladali účtovné závierky napr. v ministerstvám, NBS alebo iným štátnym orgánom či inštitúciám, ich budú ukladať do registra účtovných závierok.

Rozalka
29.10.11, 16:52
V najbližšej Zz to bude už aj na papieri - a to som teda riadne zvedavá:Vyšlo v Zbierke zákonov SR - čiastka 118: (http://epredpisy.sk/index.php/zbierka-zakonov-s-dovod-spravami)

Účtovná závierka pre Sociálnu poisťovňu (http://epredpisy.sk/v-redakcii-zbierky-zakonov-sr/2514934-utovna-zavierka-pre-socialnu-poisovu-)


364/2011


ustanovenie poznámok k účtovnej závierke v čo najväčšej miere v tabuľkovej forme
OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/24032/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. decembra 2005 č. MF/26940/2005-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre Sociálnu poisťovňu v znení neskorších predpisov

Účinnosť: 31.12 2011Účtovné výkazy a závierky nepodnikateľov (http://epredpisy.sk/v-redakcii-zbierky-zakonov-sr/2514923-utovne-vykazy-a-zavierky-nepodnikateov)


365/2011


zmena prílohy opatrenia
OPATRENIE, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. MF/25682/2007-74, ktorým sa ustanovujú účtovné výkazy a rozsah údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení neskorších predpisov

Účinnosť: 31.12 2011

srska
30.11.11, 13:03
opatrenie a vzor poznámok Úč. POD 3-04 uverejnené vo fin. spravodaji č. 11/2011 str. 65 - 106 pdf súboru (http://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?categoryId=7839&documentId=6630)

Rozalka
30.11.11, 16:03
Nemôžem si odpustiť komentár: mohli si trochu dať záležať a vykresliť "chlieviky" rovnako široké ...

srska
30.11.11, 23:37
"vycucnutý" vzor poznámok Úč POD 3 – 04 z fs 11/2011 (http://www.******.sk/viewtopic.php?f=215&t=435)

KEJKA
01.12.11, 05:55
a toto máme vyplňovať povinne pri elektronickom podávaní? Raz to prežijem, ved sa to snád bude dať načítať a použiť o rok pri ďalšej uzávierke. Lenže čo napr. pri audite? Tam sa všetky súčasti RUZ viažu spolu so správou audítora a má tam byť to, čo bolo odovzdané na DU. Takže kompletne okrem výkazov 35 strán vyplnených na 30-50%, lebo zvyšok sa firmy netýka!!!!!

srska
01.12.11, 07:06
a kým to online vyplním, tak 3x mi príde hláška zo serveru "vaše spojenie bolo prerušené z dôvodu nečinnosti" - a môžem začať znova:D
jedine tak predpripraviť a načítať xml súbor

KEJKA
01.12.11, 07:34
samozrejme, že predpripraviť,
cez drsr by som ručne žiadne tlačivo nevyplňovala.

zk24
01.12.11, 10:24
Myslíte že to nebude zapracované do eDANE? Tam sa dá postupne ukladať a načítavať...

srska
01.12.11, 10:28
Myslíte že to nebude zapracované do eDANE? Tam sa dá postupne ukladať a načítavať...tak určite:) - to začlenia do edane

zk24
01.12.11, 10:30
tak potom to nebude taky problem

teda, tlačivo je hrozné s tým súhlasim... :)

Economic
02.12.11, 07:41
Vždy som nenávidela vyplňovanie poznámok... Pripadajú mu úplne zbytočné. Mohli by ich kľudne zrušiť, vôbec mi to nechýbalo k životu.

Barbarka
08.12.11, 10:05
Ahojte poraďaci,
nechcem strašiť, ale včera som bola na školení a keď sme si riadne pozreli nove poznamky k UZ, tak sme skonštatovali, že ich budeme musieť tvoriť tento rok vlastne 2x. Vysvetlím: majú trochu inú štruktúru, ale hlavne detailnejšiu obsahovú nápln, čiže veľa údajov do kolonky "bezprostredne predchadzajuce učtovne obdobie", co bude pre nas vlastne rok 2010 budeme musieť "zistovat" znovu, lebo z poznamok za r.2010 budu pre nas nepouzitelne, alebo pouzitelne len ciastocne... A co sa tyka toho obsahu, spomeniem napr.len bod "35. Informácie k časti H. písm. a) prílohy č. 3 o tržbách", kde je tabulka do ktorej sa uvádzajú tržby za jednotlivé "typy" vyrobkov, tovarov a služieb a za jednotlive oblasti. Nikde nie je uvedene co je to "TYP", ale ked v obchode predavaju mlieko, chlieb a alkohol (a kopec inych veci), tak to asi do jedneho "typu"nemozu dat... Alebo ze by bol typ "POTRAVINY" ? A to este nehovorim o tych oblastiach predaja, snad bude stacit SK a zahranicie... To asi aby sme sa nenudili :D
Takze ja neviem, ako vy, ale ja si idem rok 2010 pripravovat uz teraz, lebo inak sa v marci 2012 asi zblaznim... :(

Stefan2005
08.12.11, 10:39
..tabulka do ktorej sa uvádzajú tržby za jednotlivé "typy" vyrobkov, tovarov a služieb

... z tohoto údaja som si nikdy ťažkú hlavu nerobil


...neviem, ako vy, ale ja si idem rok 2010 pripravovat uz teraz...

no za rok 2010 by som poznámky roku 2011 nepoužil.

zk24
08.12.11, 10:46
Ja to chapem tak, ze ona nechce pouzit nove poznamky pre rok 2010, ale kedze v novych poznamkach za rok 2011 je aj stlpec "bezprostredne predchadzajuce obdobie" tak tam musi vypisat udaje z roku 2010. Ale kedze tie udaje su ine ako udaje v starych poznamkach tak si musi vytvorit "virtualne" poznamky za rok 2010 - kvoli "bezprostredne predchadzajcuemu obdobiu".

Barbarka
08.12.11, 17:59
Ano, presne tak som to myslela... Ja som si z toho udaja tiez nerobila tazku hlavu, ibaze doteraz tie poznamky nikto necital a nespracuval v datacentre...

Rozalka
08.12.11, 18:12
Vždy som nenávidela vyplňovanie poznámok... Pripadajú mu úplne zbytočné. Mohli by ich kľudne zrušiť, vôbec mi to nechýbalo k životu.
Určite ich nikto doteraz ani nečítal ... raz som pri vypĺňaní nasledujúceho roka zistila, že v tom minulom roku mám totálne somariny, do očí bijúce, nikto to neriešil ...

Economic
08.12.11, 18:17
Určite ich nikto doteraz ani nečítal ... raz som pri vypĺňaní nasledujúceho roka zistila, že v tom minulom roku mám totálne somariny, do očí bijúce, nikto to neriešil ...

Ja mám z toho presne taký istý pocit. Podľa mňa sú to úplne zbytočné a zaťažujúce výkazy....

Stefan2005
08.12.11, 19:12
Určite ich nikto doteraz ani nečítal ...

.... a stavím sa, že vo firme, kde som roky robil, to nečítali ani členovia orgánov spoločnosti ! Iba ja ako zostavovateľ, keď som to po sebe kontroloval.

saskia26
08.12.11, 19:33
Bude možné mať poznámky aj v nejakej elektronickej podobe? Budú zapracované v eDane?

zk24
08.12.11, 20:25
Budu v elektronickej podobe, kedze sa pre platitelov dph musia podavat elektronicky. Z toho usudzujeme ze budu aj v eDANE zapracovane

truch
08.12.11, 20:27
Hádam len nám pomôžu softwarové firmy, aj teraz som vypĺňala tabuľky v poznámkach načítaním údajov z účtovníctva. Toto je skutočné zníženie administratívy:( , normálne sa začínam báť, čo si na nás ešte vymyslia:( A plne súhlasím s tvrdením , že poznámky nikto nečíta, ani tie moje v živote nikdy nikto nečítal:(

zk24
08.12.11, 20:28
Vazne? nejaky soft podporoval poznamky? Moj teda nie... ja pekne, pero papier, sucty na papier a sup do poznamok. Ale vyrobila som si vlastne poznamky na asi 4 listy, takze to sa dalo :)

truch
08.12.11, 20:36
Zuzi v Omege len odklikávam a keď je tabuľka dám načítať. Nikdy som si z poznámok nerobila hlavu, nikto ich nečítal, tak som ich vždy len odklikala, najviackrát, že pre položku nemám náplň:D

m.hladka
09.12.11, 07:57
Aj v programe MRP sú poznámky od roku 2010, pravdupovedziac som ich nevyužila, lebo som mala svoje už zabehnuté.

Economic
09.12.11, 08:11
Budu v elektronickej podobe, kedze sa pre platitelov dph musia podavat elektronicky. Z toho usudzujeme ze budu aj v eDANE zapracovane

Mňa vieš čo Zuzka napadá, ak mi napríklad účtovný softvér neumožní vyexportovať poznámky v XML, tak ako DP.... a ak by som ja tie komplikované tabuľky mala za každého jedného klienta opakovane manuálne vyplňovať aby som ich podala elektronicky, mám takýto nápad. Poznámky sú predsa prílohou daňového priznania. A prílohy k podaniu je možné urobiť aj iným spôsobom. /čiže doručiť ich v papieri - § 14 ods. 2 / Totiž veci sa majú tak, že IT-ári drsr by mali vypracovať štruktúru XML súboru zverejneného formátu poznámok, a až na základe toho by tú štruktúru vedeli zapracovať napríklad v KROS-e, aby toto umožňovalo takto využívať. Taká štruktúra zatiaľ nie je na svete a pri tom rôznorodom členení koloniek ani neviem či to technicky vôbec možné je. Tým chcem povedať napríklad to, že kto vytvoril nový typ elektronických poznámok bol blbec, že nemyslel aj na toto. Zase platí daj blbci funkci vymyslí nové tlačivo. :mee:

Ešte doplním, že Poznámky, ktoré vytvori KROS boli na veľmi vysokej úrovni. Z toho si kľudne mohli vziať vzor.

Stefan2005
09.12.11, 08:31
mali by sme si vybrať kompetentného zodpovedného činiteľa, napr. pána ministra financií, a zaslať mu protestný mail - a to všetci po jednom, že takto si znižovanie administratívnej náročnosti v praxi nepredstavujeme a dôrazne proti tomu protestujeme; okrem toho štruktúra obsahu údajov, ktoré sa majú vysledovať a vyplňovať, sa nezverejňuje 3 týždne pred skončením účtovného obdobia, ale pred jeho začiatkom, aby si to účtovné jednotky mohli zapracovať do svojich účtovných osnov, a vysledovať požadované ukazovatele !

saskia26
09.12.11, 14:40
Veď práve, niektoré účtovné jednotky potrebujú mať účtovnú závierku a daňové hotové už na konci januára, tak to budem asi vypisovať ručne, lebo určite sa to nestihne zapracovať do softov a do eDane predpokladám až niekedy v marci!!!

dvojča
11.12.11, 19:25
Tak či tak, je to všetko hrozné. Normálne rozmýšľam o tom, že s účtovníctvom skončím a pôjdem robiť niekde obyčajného robotníka, odpracujem 8 hod. a žiadne papierová byrokracia. Vôbec nám neuľahčujú život ale neskutočne sťažujú, skutočne treba niečo urobiť a tomu, čo podobné zákony vymýšľa, by som neskutočne vynadala, pretože nemá potuchy o tom, čo dnes my účtovníčky musíme robiť. Ovládať všetky možné zákony a keď napr. idete niekde na úrad, chodíte od dverí k dverám, lebo jedna vie len jedno ale druhé už vie tá druhá. Vy musíte svojmu šéfovi povedať všetko, od daňového cez sociálny zákon,zdravotný a pod. Čiže do Nového roka si musíme zaželať len veľa pevných nervov.

dvojča
11.12.11, 19:31
Ešte by som Vás poprosila o malú radu. V novembri sme dosiahli obrat 2 mil. eur, máme 100 zamestnancov, čiže musíme mať audit. Len doteraz sme viedli sklad. hosp.spôsobom B. Dúfam, že už do konca tohto roka môžem ísť týmto spôsobom, nemôžem ho meniť v priebehu roka. Sme firma, ktorá poskytuje služby, čiže materiál na naše služby nám dodáva náš odberateľ a my pre neho len robíme výrobky.

KEJKA
11.12.11, 20:04
skladové hospodárstvo vo firme musí byť, či účtuje spôsobom A, alebo spôsobom B.
Takže ak ste mai doteraz sklad - prijímali ste materiál vydávali ho do spotreby=výroby, evidovali ste hotové výrobky - to všetko mimo účtovníctva, tak sa nič nedeje. K 31.12. zaúčtujete ako každý rok nespotrebovaný materiál na 112, nepredané výrobky na 123 /predpokladám, že toto je nula/, možno aj účet 112.
Od 1.1.2012 už budete účtovať sklad -príjem a výdaj a na základe mesačnej obratovej súpisky zásob doúčtujete výdaj, skontrolujte správnosť príjmu, konečný stav atd atd, detto s výrobkami.
Podmienky pre audit musíte splniť dva roky po sebe, inak nie je povinnosť ho mať.

Moricova
03.01.12, 10:57
Ahojte poraďáci, nemáte náhodou niekto už k dispozícii novú verziu Poznámok k účtovnej závierke 2011 s tabuľkami v Exceli vloženými vo Word súbore. Boli sme naučení používať takýto druh, aby sa nám údaje sami spočítavali cez natiahnuté vzorce. Ďakujem.

verca2
04.01.12, 15:33
pochybujem ža takáto verzia bude vôbec existovať.. ale budem rada, ak sa mýlim :-)

Moricova
12.01.12, 18:51
http://www.iura.sk/vuz

Tu nájdete vzorovú účtovnú závierku za 2011 aj s poznámkami k stihnutiu ZADARMO.

Rozalka
12.01.12, 20:09
Nezodpovedá Opatreniu (chýba tabuľková časť, resp. nie ja taká ako má byť).

promont maja
13.01.12, 06:55
skladové hospodárstvo vo firme musí byť, či účtuje spôsobom A, alebo spôsobom B.
Takže ak ste mai doteraz sklad - prijímali ste materiál vydávali ho do spotreby=výroby, evidovali ste hotové výrobky - to všetko mimo účtovníctva, tak sa nič nedeje. K 31.12. zaúčtujete ako každý rok nespotrebovaný materiál na 112, nepredané výrobky na 123 /predpokladám, že toto je nula/, možno aj účet 112.
Od 1.1.2012 už budete účtovať sklad -príjem a výdaj a na základe mesačnej obratovej súpisky zásob doúčtujete výdaj, skontrolujte správnosť príjmu, konečný stav atd atd, detto s výrobkami.
Podmienky pre audit musíte splniť dva roky po sebe, inak nie je povinnosť ho mať.

... tak toto je paráda ... platí to iba pre právnické osoby .. čo fyzické ... existuje také čosi aj pre nich ... či? ... prosím ... maja

Stefan2005
13.01.12, 15:41
zo stránky MF-SR - Opatrenie č. MF/24013/2011-74 sa prvýkrát použije pri zostavovaní individuálnej účtovnej závierky, ktorá sa zostavuje za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2011 a neskôr

(editovateľné):

http://www.finance.gov.sk/Documents/1_Adresar_redaktorov/Salkovicova/podnikatelia/Opatrenie_24013_2011_74.rtf

a poznámky:

http://www.finance.gov.sk/Documents/1_Adresar_redaktorov/Salkovicova/podnikatelia/priloha_3a_pracovna_pomocka.rtf

Rozalka
13.01.12, 18:07
Mne by sa žiadalo, aby tie tabuľky boli v excell, aby sa sčitovali stĺpce prípadne riadky. To ozaj na MF nikto nevie robiť s Exc?

KEJKA
13.01.12, 18:22
mňa by zasa zaujímalo, či
a/ budú tieto poznámky skutočne aj na portáli drsr - etax resp. v eDane
b/ či je povinnosť ich takto komplet vyplniť, alebo je možné nevyužité strany vyhodiť
čo sa excelu a ručného vypisovania týka, nie je problém potrebnú tabuľku prehodiť do excelu a do súčtového stlpca hodiť vzorec. Potom hotové čiísla alebo celú tabuľku prekopírovať do toho wordu. V tom vidím najmenší problém, viac ma sužuje 36 strán dokumentu, ktorý aj tak nikto nečíta.

Stefan2005
13.01.12, 18:34
... zúčastnil som sa jedného posedenia ohľadne RUZ za rok 2011...
Na margo nových poznámok schválených v posledných decembrových dňoch som uviedol, že pokladám za maximálne nekorektné a neseriozne, aby sa v predposledné dni účtovného obdobia zmenila štruktúra stabilnej súčasti RUZ a účtovné jednotky nemali možnosť prispôsobiť svoju účtovú osnovu pre vysledovanie údajov v požadovanej štruktúre; zároveň som vyjadril počudovanie, že nikto, kto sa podieľal na pripomienkovaní a tvorbe, nevzniesol voči tomuto námietky, najmä ak sa požaduje aj preskupenie údajov predchádzajúceho obdobia.
Zaujímavá bola reakcia - celé nové poznámky sú vraj prípravou na ich budúce elektronické podávanie s tým, aby pre RUZ za rok 2012 už boli k dispozícii porovnateľné údaje; a najlepšie na záver - vraj o potrebe uvádzania skutočnosti roku 2010 v novej štruktúru nebola v komisii vôbec zmienka :confused:

Stefan2005
13.01.12, 18:36
....b/ či je povinnosť ich takto komplet vyplniť, alebo je možné nevyužité strany vyhodiť...

... dnes som bol ubezpečený, že treba kompletne vyplniť, aj keď niektoré tabuľky budú prázdne; dobrá správa je, že CF zostáva iba auditovaných...

KEJKA
13.01.12, 18:50
ak si oni posúvajú prípravu, resp. robia to na etapy, tak tieto poznámky nám mali dať len na vedomie a ich vyplnenie ponechali na dobrovoľnosti.
Ak je to predpríprava na elektronické podávanie, nech je to podklad pre programátorov a všetci ostatní by sme mali mať právo počkať až na finálnu podobu.

AnnaK
13.01.12, 19:08
... dnes som bol ubezpečený, že treba kompletne vyplniť, aj keď niektoré tabuľky budú prázdne; dobrá správa je, že CF zostáva iba auditovaných...

Zaujímavý výklad. Prečo je teda uvedené v § 3 odsek 5:
„(5) V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené v prílohe č. 3 a v prílohe č. 3a, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň.

KEJKA
13.01.12, 19:11
Zaujímavý výklad. Prečo je teda uvedené v § 3 odsek 5:
„(5) V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené v prílohe č. 3 a v prílohe č. 3a, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. uvádzajú sa informácie s obsahovou náplňou - to žiaľ sa nedá vyložiť tak, že sa uvádzajú iba tie časti Poznámok, ktoré sú vyplnené.

Stefan2005
13.01.12, 19:18
Zaujímavý výklad. Prečo je teda uvedené v § 3 odsek 5:
„(5) V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené v prílohe č. 3 a v prílohe č. 3a, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň.

... však áno, pre ktoré nemá náplň neuvedie - t.j. nevyplní; ale vraj to neznamená, že netreba odovzdať (vytlačiť) všetky stránky (aj kvôli kontrole úplnosti poznámok - aby nenastali pochybnosti, či údaje sú nulové, alebo či sa náhodou len nezabudli chýbajúce strany priložiť).
Je to logický argument, aj keď osobne to pokladám za mrhanie časom a papierom - najmä u malých firiem, jednoosobových, bez zamestnancov, alebo s 1-2 zamestnancami. U auditovaných spoločností voči tomu nenamietam.

AnnaK
13.01.12, 19:19
uvádzajú sa informácie s obsahovou náplňou - to žiaľ sa nedá vyložiť tak, že sa uvádzajú iba tie časti Poznámok, ktoré sú vyplnené.

Veru, bohužiaľ.:mad:

Stefan2005
13.01.12, 19:38
Mne by sa žiadalo, aby tie tabuľky boli v excell, aby sa sčitovali stĺpce prípadne riadky. To ozaj na MF nikto nevie robiť s Exc?

... vraj by mali byť aj editovateľnom PDF formáte, len som ich doteraz nikde nenašiel

Zdenka 0705
14.01.12, 06:18
... vraj by mali byť aj editovateľnom PDF formáte, len som ich doteraz nikde nenašiel
... tak to by som bola najšťastnejšia osoba, ... a verím, že nie sama :)

truch
14.01.12, 19:28
Našla som editovateľné poznámky, len treba pozrieť či sú presné:)
Prikladám http://www.tempo.sk/materials/user_miskoo/priloha_3a.doc
keď napíšem číslo , predĺži sa riadok,hádam to bude ešte potrebné upraviť.

Rozalka
14.01.12, 19:35
Editovateľné je pekné, aj sa tam naozaj dá editovať, ale čo s tým: Tie tabuľky majú byť vsunuté medzi textovú časť podľa Prílohy 3.

truch
14.01.12, 19:36
prešla som to zbežne, vyzerá to ok

truch
14.01.12, 19:38
hádam to bude aj na stránke DRSR, dnes nefungujú a na E dane je len DP r.2010:(

truch
16.01.12, 16:01
Dnes som telefonovala do Krosu, takže ten, kto má Omegu, bude mať zapracované nové poznámky vo verzii, ktorá bude k máni už začiatkom februára .
Ešte že tak:)

Zdenka 0705
16.01.12, 16:13
hm hm... Pohoda také dačo nemala a určite asi mať ani nebude :(

srska
16.01.12, 16:18
zdenka0705: v pohode by to fakt už mohli zapracovať

Zdenka 0705
18.01.12, 05:58
idem im napísať... čo keby tak všetci "pohoďáci"? ..

Ester plus
18.01.12, 06:19
Tú tabuľku "prehľad finančných tokov" musia vypĺňať všetci aj Fo účtujúca v sústave PU aj sro ktorá nespadá pod audit?

tictac7
18.01.12, 06:27
Tú tabuľku "prehľad finančných tokov" musia vypĺňať všetci aj Fo účtujúca v sústave PU aj sro ktorá nespadá pod audit?

nie, ostáva stav ako doteraz - viď príspevok 62

AnnaK
27.01.12, 11:19
Zaujímavý výklad. Prečo je teda uvedené v § 3 odsek 5:
„(5) V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené v prílohe č. 3 a v prílohe č. 3a, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň.

Včera na seminári ÚZ za rok 2011 odznela informácia od Ing. Radosovej z Finančnej správy v Banskej Bystrici (bývalé DR SR). Poznámky sa nemusia tlačiť v takej verzii, ako sú uvedené v prílohe opatrenia. Stačí použiť do prílohy iba tie tabuľky, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň.

striebro1
28.01.12, 07:11
odkedy mam kros, nicoho sa neobavam...))) nemozem sa stazovat....oni zapracuju vsetko a dost promptne....aspon doteraz to tak bolo...))))

Stefan2005
28.01.12, 08:47
Včera na seminári ÚZ za rok 2011 odznela informácia od Ing. Radosovej z Finančnej správy v Banskej Bystrici (bývalé DR SR). Poznámky sa nemusia tlačiť v takej verzii, ako sú uvedené v prílohe opatrenia. Stačí použiť do prílohy iba tie tabuľky, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň.

... na seminároch k účtovným závierkam odznie všeličo - tým však vôbec nechcem spochybniť stanovisko pani ing. Radosovej.
Ale veľmi rád by som potešil tomu, keby FS SR takéto oznámenia oficiálne aj zavesila na svoju www stránku - obzvlášť v prípadoch, ktoré nie sú jednoznačne riešené v zákone alebo príslušnom predpise.

Dáša_
28.01.12, 08:49
... na seminároch k účtovným závierkam odznie všeličo - tým však vôbec nechcem spochybniť stanovisko pani ing. Radosovej.
Ale veľmi rád by som potešil tomu, keby FS SR takéto oznámenia oficiálne aj zavesila na svoju www stránku - obzvlášť v prípadoch, ktoré nie sú jednoznačne riešené v zákone alebo príslušnom predpise.


možno by stálo za to dať otázku na drsr

Dáša_
28.01.12, 09:02
možno by stálo za to dať otázku na drsr

aha, tak som išla ten dopyt rovno napísať a tam

Vzhľadom na zmenu nastavení interných systémov je služba PODÁVANIE DOPYTOV dočasne neprístupná.
Aktuálne informácie sú zverejňované na titulnej stránke portálu sekcie daňovej Finančného riaditeľstva SR.

truch
28.01.12, 16:07
Dopyty na DRSR nefungujú už vyše mesiaca:( Hlavne teraz by mali odpovedať, keď toľko inovujú:(

Dáša_
28.01.12, 16:09
a nesúvisí to s tým, že po novom by sa malo za niektoré odpovede platiť? A to dosť veľa?

zuzana
29.01.12, 16:16
Čiže k závierke treba priložiť tieto nové tabuľkové poznámky a hotovo, alebo treba spraviť aj tie čo sa robili doteraz?Lebo v týchto nových nie je nič o použitých zásadách a metódach účtovania, proste nič.

Rozalka
29.01.12, 16:32
Tabuľky treba začleniť medzi tie pôvodné poznámky.

zuzana
29.01.12, 18:43
Tie pôvodné čo som robila mám vo Worde-nemám originál, len to čom som tam potrebovala je tam uvedené, čiže spravím tie, vytlačím a tieto nové stačí priložiť k tomu-lebo tieto nové som si kúpila originál, alebo to tam mám prekopírovať?

Rozalka
29.01.12, 18:57
Vyčkaj, kým budú predávať originál so zapracovanými tabuľkami.

zuzana
30.01.12, 15:01
Ja som si kúpila originál poznámky, ale to sú len tie tabuľky.

Rozalka
30.01.12, 15:24
A tie originál poznámky majú uvedené, že sú to poznámky v zmysle Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. októbra 2011 č. MF/24013/2011-74?

V Opatrení je uvedené:
(5) V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené v prílohe č. 3 a v prílohe č. 3a, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň. V prílohe č. 3a sa ustanovuje na účely uvádzania číselných
údajov v poznámkach tabuľková forma, pričom v nej uvádzané tabuľky sa začlenia do obsahovej náplne zostavovaných poznámok

Zdenka 0705
30.01.12, 16:49
áno, je na nich napísané "Príloha k opatreniu č. MF/24013/2011-74", Poznámky Úč POD3 - 04, Príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92
Sú od IGAZa.

Rozalka
30.01.12, 17:40
áno, je na nich napísané "Príloha k opatreniu č. MF/24013/2011-74", Poznámky Úč POD3 - 04, Príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92
Sú od IGAZa.
Je to príloha č. 3a, chýba príloha 3.

DiandraD
31.01.12, 08:32
... novela poznámok k DPPO ako súčasti účtovnej závierky *FS č. 11/2011 týka sa iba individuálnej účtovnej závierky - § 17a zákona číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve t.j. napr. banky, poisťovne ....... veľké daňové subjekty.

Zdenka 0705
31.01.12, 09:36
... novela poznámok k DPPO ako súčasti účtovnej závierky *FS č. 11/2011 týka sa iba individuálnej účtovnej závierky - § 17a zákona číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve t.j. napr. banky, poisťovne ....... veľké daňové subjekty.
Takže malé podnikateľské subjekty idú s poznámkami tak, ako aj minulé roky?

promont maja
31.01.12, 09:50
... pozri si príspevok č. 24 ( strana 3) od srsky v tejto téme ... či?

Zdenka 0705
31.01.12, 10:07
FS 11/2011
43. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. októbra 2011
č. MF/24013/2011-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva
financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým
sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom
vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených
z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov

Rozalka
31.01.12, 10:59
... novela poznámok k DPPO ako súčasti účtovnej závierky *FS č. 11/2011 týka sa iba individuálnej účtovnej závierky - § 17a zákona číslo 431/2002 Z. z. o účtovníctve t.j. napr. banky, poisťovne ....... veľké daňové subjekty.

Odkiaľ máš takúto informáciu (bodla by..)?
Dala som si tú námahu, že som novelu zakomponovala do predošlých a z toho to tak nevyplýva. Prikladám.

Eliza35
01.02.12, 07:10
Veľmi som vďačná za tento link :-)

thalia13
01.02.12, 11:18
dnes som volala na DU a pani mi povedala že platia pre všetkých nové poznámky, vyplnaju sa časti pre ktore ma firma napln +priložia sa tabulky

tweedle
04.02.12, 08:39
ako nehnevajte sa ale ja v tom mám totálny zmätok,, kúpila som si poznámky Uč POD 3-04, príloha č.3a k opatreniu č.4455/2003-92,,,stačí podať tie? alebo ešte niečo k nim treba?

Rozalka
04.02.12, 08:47
ako nehnevajte sa ale ja v tom mám totálny zmätok,, kúpila som si poznámky Uč POD 3-04, príloha č.3a k opatreniu č.4455/2003-92,,,stačí podať tie? alebo ešte niečo k nim treba?
Nestačí, tie len dopĺňajú pôvodné poznámky.

tweedle
04.02.12, 08:49
takže potrebujem pôvodné poznámky + tútu prílohu 3a?

Zdenka 0705
04.02.12, 08:50
Takže ak k DP priložím svoje poznámky v zmysle prílohy č. 3 /textové/ a kupované poznámky /tabuľky/ v zmysle prílohy 3a bude to potom v poriadku?

Rozalka
04.02.12, 08:57
Asi nie, pretože v Opatrení sa píše:

(5) V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené v prílohe č. 3 a v prílohe č. 3a, pre ktoré má účtovná
jednotka obsahovú náplň. V prílohe č. 3a sa ustanovuje na účely uvádzania číselných údajov v poznámkach
tabuľková forma, pričom v nej uvádzané tabuľky sa začlenia do obsahovej náplne zostavovaných poznámok.

Na školení metodička MF povedala, že má byť text a ak k nemu je v 3a tabuľka, doplniť za textom.


Vytlač si prázdny text, postrihaj, doplň tabuľky, prefoť a máš novú prílohu. ;)

Zdenka 0705
04.02.12, 09:00
... tiež mi vŕta v hlave to "začlenenie"... takže tie kupované sólo tabuľky budú zrejme na figu....
tuším si z nás robia všetci naši zákonodarcovia riadne žarty :mad:

tweedle
04.02.12, 09:06
Asi nie, pretože v Opatrení sa píše:

(5) V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené v prílohe č. 3 a v prílohe č. 3a, pre ktoré má účtovná
jednotka obsahovú náplň. V prílohe č. 3a sa ustanovuje na účely uvádzania číselných údajov v poznámkach
tabuľková forma, pričom v nej uvádzané tabuľky sa začlenia do obsahovej náplne zostavovaných poznámok.

Na školení metodička MF povedala, že má byť text a ak k nemu je v 3a tabuľka, doplniť za textom.


Vytlač si prázdny text, postrihaj, doplň tabuľky, prefoť a máš novú prílohu. ;)
tak a teraz som z toho úplný jeleň. Minulý rok som si kúpila poznámky vyplnila a hotovo. Odkiaľ si mám vytlačiť ten prázdny text? alebo ku každej tabuľke si robiť svoje texty?

Zdenka 0705
06.02.12, 06:39
Našla som editovateľné poznámky pre rok 2011 - síce spoplatnené, ale nie až tak, aby ma to zruinovalo
http://www.ruz.sk/?q=16

KEJKA
06.02.12, 06:43
podarilo sa ti stiahnuť vzor? Mne nie - a ak tebe, akým spôsobom?

Dáša_
06.02.12, 06:47
podarilo sa ti stiahnuť vzor? Mne nie - a ak tebe, akým spôsobom?

ano, ja som stiahla uplne obycajne - klikla som na ne - sú zazipované

Po rozbaleni sú aj editovateľné, len tam chýbajú posledné strany

KEJKA
06.02.12, 06:58
jj, OK podarilo sa.

Zdenka 0705
06.02.12, 07:19
dievčence, testujte , aj ja budem .... :)

Dáša_
06.02.12, 07:27
dievčence, testujte , aj ja budem .... :)

a ten program, čo k tomu ponúkajú,myslíte, že to funguje tak, že nahodíte hlavnú knihu k 31.12. a z toho vyrobí súvahu, výsledovku aj poznámky? Ja som to aspon tak pochopila

Stefan2005
06.02.12, 07:30
dievčence, testujte , aj ja budem .... :)

... tak tých posledných 11 strán chýba, ale aj na tých existujúcich stranách sú obmedzenia - do niektorých riadkov je blokovaný zápis - príklad - predmet činnosti - dovolí iba zápis iba do 1. riadku.... a podobne je to aj v ostatných tabuľkách...

Dáša_
06.02.12, 07:33
... tak tých posledných 11 strán chýba, ale aj na tých existujúcich stranách sú obmedzenia - do niektorých riadkov je blokovaný zápis - príklad - predmet činnosti - dovolí iba zápis iba do 1. riadku.... a podobne je to aj v ostatných tabuľkách...

chcelo by to dobrovoľníka, čo otestuje ostré poznámky :)

Stefan2005
06.02.12, 07:36
chcelo by to dobrovoľníka, čo otestuje ostré poznámky :)

... Zdenka 0705 ak som správne pochopil, zakúpila plnú verziu, takže jej vyjadrenie bude smerodatné... My používame FormStudio, takže dúfam tam to bude o.k.

Zdenka 0705
06.02.12, 07:37
... tak tých posledných 11 strán chýba, ale aj na tých existujúcich stranách sú obmedzenia - do niektorých riadkov je blokovaný zápis - príklad - predmet činnosti - dovolí iba zápis iba do 1. riadku.... a podobne je to aj v ostatných tabuľkách...

... je tam na nich kontakt, treba sa asi pýtať, nech nekupujeme mačku vo vreci
... nie, ešte som nekúpila, práve som ju našla a poskytla aj vám

Dáša_
06.02.12, 07:51
... Zdenka 0705 ak som správne pochopil, zakúpila plnú verziu, takže jej vyjadrenie bude smerodatné... My používame FormStudio, takže dúfam tam to bude o.k.

čo je formstudio? ako funguje?

tictac7
06.02.12, 08:01
čo je formstudio? ako funguje?

www.formstudio.sk

...všelibárskajé možné a nemožné tlačivá tam vieš vyplniť...

tweedle
06.02.12, 08:04
www.formstudio.sk (http://www.formstudio.sk)

...všelibárskajé možné a nemožné tlačivá tam vieš vyplniť... a už tam majú aj nové poznámky? ja som ich tam nenašla,,,,

DP mám spravené, súvaha, výsledkovka všetko ok a depkujem tu kvôli poznámkam :(:(

tictac7
06.02.12, 08:21
a už tam majú aj nové poznámky? ja som ich tam nenašla,,,,

DP mám spravené, súvaha, výsledkovka všetko ok a depkujem tu kvôli poznámkam :(:(

...hmm, ani ja....

tweedle
06.02.12, 08:53
práve mi prišla knižka Účtovná závierka od Poradcu, myslím, že tam majú tie poznámky pekne spravené pre malý podnik ( čo je môj prípad) tak, že pôjdem podľa nich,,,vo worde texty a v excely tabuľky a hádam, im to bude stačiť,,, myslíte, že bude?

mapper
06.02.12, 17:26
Zdravím, ja som do FormStudia písala a, že na tom pracujú v priebehu tohto mesiaca by to mali byť aktualizované, tak dúfam, že to tak bude.

tweedle
06.02.12, 17:28
zajtra idem odniesť DP na DU tak vám dám vedieť ako som dopadla s tými svojim poznámkami,, poprípade ak to dobre dopadne ich sem zavesím,,,

truch
07.02.12, 06:36
Akurát som dostala od Krosu mail, nové poznámky budú k dispozícii 13.2.2012, odporúčajú vytlačiť si poznámky na starom tlačive, z roku 2011, aby sme si mohli skontrolovať údaje v nových poznámkach.
Tiež má byť k dispozícii nové tlačivo k DzP právnických osôb

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2011 je potrebné podať na novom tlačive (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi 13/2011).
Na tlačive nájdete doplnenú novú časť: "Správca dane oznámil daňovníkovi číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka".
Na tretej strane - pod riadok 901 Daňový preplatok bol doplnený vysvetľujúci text: "Ak daň na úhradu za zdaňovacie obdobie nepresiahla 3,32 eura, v súlade s § 46 zákona sa neplatí (na riadku 900 sa uvedie nula) a to aj vtedy, ak daňovník využije postup podľa § 50 zákona."a nové tlačivo priznania k DPH
Daňové priznanie k DPH za január, prípadne 1. štvrťrok 2012 už podávajte na novom tlačive.
V novom priznaní sú zmenené:zrušený riadok pre vykazovanie preddavku zaplateného zahraničnými osobami na trhovom mieste (§78a)
pridané riadky na samostatné vyčíslenie dobropisov/ťarchopisov - opravy základu dane a dane

Aljok
07.02.12, 06:42
Konečne!

jacekova
07.02.12, 10:14
práve mi odpísali z MRP, že v priebehu mesiaca február zapracujú nové Poznámky do programu.... huráááááááá

JankaO
07.02.12, 10:37
poznámky 2011 vo Worde:

Paula
07.02.12, 11:06
Janka, to sú presne a komplet poznámky, ktoré máme použiť?

Zdenka 0705
07.02.12, 11:40
poznámky 2011 vo Worde:
Janka, ja tam vidím stále len prílohu 3a - to sú tabuľky, ale povinná je aj príloha č.3 - textová časť
Takže komplet príloha - poznámky k DP to nie sú.

tweedle
07.02.12, 11:53
takže ja mam DP odovzdané, pred podateľnou som vybehla za správkyňou či sú poznámky v poriadku. Nevedela mi povedať.
Sa čudovala čo tak skoro odovzdám DP. že oni ich ešte ani nezačali skenovať. Ak tam niečo bude tak sa ozvú.

prikladám môj vzor, tie tabuľky sú naskenované, nebude sa Vám dať do nich písať, ale ako vzor Vám hádam pomôžu,,,

tweedle
07.02.12, 12:11
nejde mi to priložiť, ak by mal niekto záujem pošlite mi do správy mail pošlem to tak,,,

Dáša_
09.02.12, 16:58
Našla som editovateľné poznámky pre rok 2011 - síce spoplatnené, ale nie až tak, aby ma to zruinovalo
http://www.ruz.sk/?q=16

vyskúšala som tie poznámky, vyzerajú, že je tam všetko, čo treba. V ostrej verzii obmedzenia na zápis riadkov nie sú, dá sa doplňať text - prekopírovala som texty z pôvodných poznámok. Niektoré tabuľky aj súčtuje - nepozerala som to podrobne, ale zrejme súčtuje to, čo treba.
Obmedzenia - dopniť firmu nie je problém, ale v zostave je vždy firma, ktorá to objednávala.

Stefan2005
09.02.12, 17:56
... len neviem pochopiť, prečo takéto editovateľné PDF-ko nemohlo na svoju stránku zavesiť MF alebo FS SR - za tie miliony, čo platia softvérovým firmám im tieto firmy mohli všetky tlačivá vyhotoviť grátis... ale to by chudáci živnostníci prišli o pár problémov so zháňaním tlačív (nebodaj by na tom aj pár centov ušetrili) - ale takúto ústretovosť asi nemožno od našich "vládnych" očakávať....

KEJKA
09.02.12, 18:01
tie poznámky ale poslať elektronicky nemôžete, odovzdávate písomne, tak?

Dáša_
09.02.12, 18:11
tie poznámky ale poslať elektronicky nemôžete, odovzdávate písomne, tak?

čiste teoreticky, so zep-om by to snáď aj mohlo ísť. Je to pdf dokument a ten by sa mal dať podpísať. A potom poslať. Ale to je len teoreticky. Či to pojde aj prakticky, tažko povedať.

accad
11.02.12, 17:38
Kedže poznámkyv v PDF forme majú 56 strán, ktoré sú očíslované, chcem sa opýtať, či ich treba posielať komplet aj s nevyplnenými tabuľkami, pre ktoré nemá ÚJ náplň. Počula som, že nie je jednotný názor na túto vec. V prípade ak by časti, pre ktoré ÚJ nemá náplň nebude treba posielať, bol by problém v tom, že tam budú chýbať niektoré očíslované strany?

johanka12
12.02.12, 13:48
m.hladka (http://www.porada.sk/member.php?u=266)

http://www.porada.sk/images/porada_style/statusicon/user-offline.png Aj v programe MRP sú poznámky od roku 2010, pravdupovedziac som ich nevyužila, lebo som mala svoje už zabehnuté.

mozem sa spytat kde su v MRP poznamky umiestnene ?

Economic
12.02.12, 13:53
čiste teoreticky, so zep-om by to snáď aj mohlo ísť. Je to pdf dokument a ten by sa mal dať podpísať. A potom poslať. Ale to je len teoreticky. Či to pojde aj prakticky, tažko povedať.

Keby využili trošku rozumu a logiky, stačila by na portáli jedna možnosť napríklad na rôzne podania. A potom presne ako píšeš, že podpísané PDF-ko alebo iný formát napríklad RTF podpísať ZEP-om a ako prílohu to doložiť. Lenže tam sú takí machri, že aj pochybujem že budú schopní toto urobiť. Ja som toto už hádam pred rokom priamo na drsr pripomienkovala, aby toto zapracovali pre ľudí a možno som nebola sama. ...

Anja111
12.02.12, 14:04
mozem sa spytat kde su v MRP poznamky umiestnene ?

Musíš mať Daň z príjmu, a tam, pri daňových priznaniach nájdeš aj Poznámky, (zatiaľ ešte len za rok 2010).

m.hladka
12.02.12, 15:30
Poznámky budú zapracované vo februári, už pracujú sa na tom

Tamila
13.02.12, 07:40
Ja som doteraz nemala v MRP zakúpené dane, ale volala som tam a potvrdili mi, že tam poznámky budú. Idem si hneď dokúpiť dane;).

promont maja
14.02.12, 10:59
... citujúc z dohody o spôsobe doručovania písomností doručovaných elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom atď.:

" 4.8 Ak z dôvodu prekážok, ktoré nie sú na strane správcu dane, nemôže daňový subjekt doručiť spravcovi dane písomnosti elektronickou formou, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, v lehote ustanovenej osobitným zákonom, je povinný doručiť písomnosti v zákonom stanovenej lehote miestne príslušnému správcovi dane na predpísaných tlačivách iným vhodným spôsobom. Oneskorené doručenie písomností elektronickou formou má rovnaké právne následky ako oneskorené doručenie iným spôsobom."

.. pýtam sa ... a prosím Vás o Vaše stanovisko ... Ak DRSR nesprístupní "elektronické" poznámky v ich novej forme do 31. 3. 2012, ale až po 1. 4. 2012 ... a medziiným, daňové subjekty, ktoré sú platcami DPH majú povinnosť elektronicky doručovať všetky písomnosti až od 1. 4. 2012, sú alebo nie sú prekážky na strane správcu dane? ...

Economic
14.02.12, 11:05
... citujúc z dohody o spôsobe doručovania písomností doručovaných elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaručenýcm elektronickým podpisom atď.:

" 4.8 Ak z dôvodu prekážok, ktoré nie sú na strane správcu dane, nemôže daňový subjekt doručiť spravcovi dane písomnosti elektronickou formou, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom, v lehote ustanovenej osobitným zákonom, je povinný doručiť písomnosti v zákonom stanovenej lehote miestne príslušnému správcovi dane na predpísaných tlačivách iným vhodným spôsobom. Oneskorené doručenie písomností elektronickou formou má rovnaké právne následky ako oneskorené doručenie iným spôsobom."

.. pýtam sa ... a prosím Vás o Vaše stanovisko ... Ak DRSR nesprístupní "elektronické" poznámky v ich novej forme do 31. 3. 2012, ale až po 1. 4. 2012 ... a medziiným, daňové subjekty, ktoré sú platcami DPH majú povinnosť elektronicky doručovať všetky písomnosti až od 1. 4. 2012, sú alebo nie sú prekážky na strane správcu dane? ...


Prílohy k DP môžeš podať aj poštou. (2) Prílohy k podaniu môžu subjekty podľa odseku 1 doručovať aj inak elektronickými prostriedkami) § 14 DP (563)

promont maja
14.02.12, 11:16
Prílohy k DP môžeš podať aj poštou.

.. pýtam sa kvôli tomu, že takúto dohodu máme uzavretú .. a na základe tejto dohody máme povinnosť poslať všetky písomnosti elektronicky ( aj poznámky ... ), s tým, že tzv. krycí list zašleme do 5 dní poštou ... a ak si spočítam, koľko ma toho čaká ... a colná a daňová správa, resp. ich elektronický systém je spoločný ... tak mám obavy, či to stihnú, a či nie ... pretože, k zaslaniu týchto príloh k DP, teda v ich listinej podobe poštou, máme iba túto oporu ... inak inú nevidím ... či?

... resp. ak sú tieto spomínané prekážky na mojej strane, nič mi nebráni tieto prílohy doručiť aj inak, t. j. napr. poštou? ... pýtam sa ako diletant, pretože nerozumiem: Ak mám problém s doručením elektronicky, tak je potom možné všetky takéto písomnosti doručiť aj iným spôsobom? ... nie sú z toho žiadne postihy? ... sankcie?

m.hladka
14.02.12, 11:23
Aha to je super!!! Ešteže niekto číta aj dohody. Ja si myslím, že sú to prekážky na strane správcu dane, ale ak sa to stane, asi to budem riešiť tak, že DP s prílohami pošlem emailom na DRSR a ešte osobne správcovi dane na potvrdenie a budem žiadať potvrdenie, že portál nebol v prevádzke, ale nepredbiehajme!

adabirk
14.02.12, 11:23
poznámky nemusia byť doručené elektronicky - § 14 ods. 2 daňového poriadku - prílohy k podaniu môžu subjekty podľa odseku 1 doručiť aj inak ako elektronicky

srska
14.02.12, 11:26
.. pýtam sa kvôli tomu, že takúto dohodu máme uzavretú .. a na základe tejto dohody máme povinnosť poslať všetky písomnosti elektronicky ( aj poznámky ... ), s tým, že tzv. krycí list zašleme do 5 dní poštou ... a ak si spočítam, koľko ma toho čaká ... a colná a daňová správa, resp. ich elektronický systém je spoločný ... tak mám obavy, či to stihnú, a či nie ... pretože, k zaslaniu týchto príloh k DP, teda v ich listinej podobe poštou, máme iba túto oporu ... inak inú nevidím ... či?

... resp. ak sú tieto spomínané prekážky na mojej strane, nič mi nebráni tieto prílohy doručiť aj inak, t. j. napr. poštou? ... pýtam sa ako diletant, pretože nerozumiem: Ak mám problém s doručením elektronicky, tak je potom možné všetky takéto písomnosti doručiť aj iným spôsobom? ... nie sú z toho žiadne postihy? ... sankcie?ja som mal problém z mojej strany (odišla čítačka) dal som to na papier a podal som lajstro aj so sprievodným listom na poštu. sankcie neboli

promont maja
14.02.12, 11:34
poznámky nemusia byť doručené elektronicky - § 14 ods. 2 daňového poriadku - prílohy k podaniu môžu subjekty podľa odseku 1 doručiť aj inak ako elektronicky

... vďaka ... taže existuje ešte lepšia opora v zákone ...

... pre úplnosť prikladám:


§ 14 Daňového poriadku ( Zákon č. 563/2009 Z. z.)
(1) Povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami daňovému orgánu, colnému orgánu a ministerstvu má
a) daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
b) daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
c) advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní.

(2) Prílohy k podaniu môžu subjekty podľa odseku 1
doručovať aj inak ako elektronickými prostriedkami.

nika.sum
14.02.12, 14:06
práve mi odpísali z MRP, že v priebehu mesiaca február zapracujú nové Poznámky do programu.... huráááááááá

To je super, ja som volala ale nebol tam programator, ci ich najdem v pri danovych priznaniach, mam totiz pri JU modul Danove priznania, tak vraj ano. A neviete nahodou, nevedela mi pani odpovedat, ci planuju moznost ukladania danovych priznani aj do formatu xml (tusim ten to je), aby sa to dalo stiahnut priamo do eTax alebo eDane? musim tam zajtra zavolat programatorovi.

jacekova
14.02.12, 14:10
To je super, ja som volala ale nebol tam programator, ci ich najdem v pri danovych priznaniach, mam totiz pri JU modul Danove priznania, tak vraj ano. A neviete nahodou, nevedela mi pani odpovedat, ci planuju moznost ukladania danovych priznani aj do formatu xml (tusim ten to je), aby sa to dalo stiahnut priamo do eTax alebo eDane? musim tam zajtra zavolat programatorovi.

áno, pri daň.priznaniach by potom mali byť....
neviem, či plánujú aj xml formát, ale dúfam, že áno.... tento rok fakt fičia, takže verím,že to tam dajú

nika.sum
15.02.12, 06:41
áno, pri daň.priznaniach by potom mali byť....
neviem, či plánujú aj xml formát, ale dúfam, že áno.... tento rok fakt fičia, takže verím,že to tam dajú


Teraz som volala na MRP a povedali, ze zatial ani DU nema xml formaty na r. 2011, ale vraj to urcite bude, tak dufam ze hej, nech nemusime prepisovat a hlavne tie poznamky by mohli byt, z tych mam normalne des. Doteraz som pri svojich malych firmickach vypisovala 2stranove textove a verim, ze to naozaj nik necital. Teraz ked som to tu citala, tak sa hrozim toho...

truch
15.02.12, 06:47
Kros už dal verziu s poznámkami na net, uvidíme čo tam bude:)

Stefan2005
15.02.12, 09:16
... v dnešnej aktualizácii FormStudio sú už taktiež zapracované nové poznámky včítane prílohy 3a.

macula
15.02.12, 11:14
Prosím len pre istotu, mám v tom trošku chaos: PO (platca DPH)môže podať do 31.3.2012 daňové priznanie, súvahu, výkaz ziskov a strát a po novom poznámky v papierovej forme a ešte musí poznámky poslať na DÚ v elektronickej forme?

Anja111
15.02.12, 11:18
Prosím len pre istotu, mám v tom trošku chaos: PO (platca DPH)môže podať do 31.3.2012 daňové priznanie, súvahu, výkaz ziskov a strát a po novom poznámky v papierovej forme a ešte musí poznámky poslať na DÚ v elektronickej forme?
... môže podať všetko len v papierovej forme.

macula
15.02.12, 11:28
... môže podať všetko len v papierovej forme.
ďakujem

Stefan2005
15.02.12, 13:18
... v dnešnej aktualizácii FormStudio sú už taktiež zapracované nové poznámky včítane prílohy 3a.

... takže prvé dojmy:

- vyplní iba úvodnú stranu s údajmi klienta
- údaje z poznámok roku 2010 nepreberá, treba znova vypĺňať predchádzajúce obdobie
- nie sú aktivované žiadne matematické úkony - sumárne riadky treba sčítať manuálne
- žiadne vsúvanie časti 3a medzi pôvodné poznámky - novú prílohu 3a pripojí nakoniec
- tabuľky nie sú korektne umiestnené na jednotlivé strany - je bežné, že strana končí hlavičkou (1 riadkom) nasledujúcej tabuľky (znemožňuje to vylúčenie tlače prázdnych stránok)

... takže zostáva veriť, že do budúcna autori popracujú na zdokonalení tlačiva poznámok (uznám, že mali málo času, navyše v exponovanom období; vypĺňanie poznámok v takomto rozsahu pre neauditované spoločnosti ma len utvrdilo v tom, že je to chorobný výmysel štátneho úradníka).

truch
16.02.12, 09:23
Tak som skúsila v Omege vyplniť nové poznámky. Čosi strašné:( Veľa tabuliek bude potrebné doplniť, údaje sa nedajú načítať z účtovníctva. To bola skutočne "múdra" hlavička, ktorá tie nové poznámky vymyslela. Aj tak si myslím, že to nikto, nikdy nebude čítať, akurát, že nám pridali zase kopec papierov:(

Economic
16.02.12, 09:29
Tak som skúsila v Omege vyplniť nové poznámky. Čosi strašné:( Veľa tabuliek bude potrebné doplniť, údaje sa nedajú načítať z účtovníctva. To bola skutočne "múdra" hlavička, ktorá tie nové poznámky vymyslela. Aj tak si myslím, že to nikto, nikdy nebude čítať, akurát, že nám pridali zase kopec papierov:(

Ja si toto isté myslím už pár rokov, že Poznámky nik nečíta. Ešte možno pri daňovej kontrole na dani z príjmov, ale inak určite nik a nikdy. Potrebujú naplňovať archívne priestory :)

Paula
16.02.12, 09:31
a psychiatrické zariadenia

Economic
16.02.12, 09:33
Alebo ešte jedna varianta možno keď budú mať nedostatok toaleťáku v kanceláriách.:)

nibiru
16.02.12, 11:32
Prosím Vás, existujú niekde aj vysvetlivky k vyplňaniu Poznámok k učtovej závierke?, lebo z tých bodov mi nie je celkom jasné čo tam má byť napísané, je to horor toľko strán mnoho nejasných.

Economic
16.02.12, 12:14
Poznámky u firmy, ktorá v priebehu roku 2011 nemala žiadnu činnosť a kde sú prázdne tabuľky alebo len poznámka, že účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku "len na 15-tich stranách" Čo potom taká ktorá má z každého rožku trošku ? :mee: Je mi ľúto našich lesov....

nika.sum
16.02.12, 19:48
A budu sa vobec dat poslat elektronicky? Zatial som ich nenasla na eTax. Ved preto bola ta zmena robena nie? Ja si myslim, ze keby som vypisala prvu stranu a nic viac aj tak to tam nikto nikdy nezisti v tom chaose co vladne na DU budu asi poznamky to posledne co budu citat.

Janiela
19.02.12, 13:21
A budu sa vobec dat poslat elektronicky? Zatial som ich nenasla na eTax. Ved preto bola ta zmena robena nie? Ja si myslim, ze keby som vypisala prvu stranu a nic viac aj tak to tam nikto nikdy nezisti v tom chaose co vladne na DU budu asi poznamky to posledne co budu citat.

tiež ma zaujíma, ako ich odošlem.
Prepáčte mi, ak som nepostrehla, pre koho posielať, ak klient nemá spísanú dohodu, tak má do 31.3. spísať a zaniesť na Dú? Nie veľmi tomu rozumiem.

nika.sum
19.02.12, 15:00
tiež ma zaujíma, ako ich odošlem.
Prepáčte mi, ak som nepostrehla, pre koho posielať, ak klient nemá spísanú dohodu, tak má do 31.3. spísať a zaniesť na Dú? Nie veľmi tomu rozumiem.

Trosku nerozumiem otazke. Ja podavam za niektorych klientov elektronicky so ZEP, tak by som rada aj poznamky podavala elektronicky spolu s DP. Ostatne firmy to budu musiet spolu s DP podat pisomne. Od 1.4. je povinnost podavat vsetko elektronicky len pre platitelov DPH.

evina
19.02.12, 23:49
Poznámky u firmy, ktorá v priebehu roku 2011 nemala žiadnu činnosť a kde sú prázdne tabuľky alebo len poznámka, že účtovná jednotka nemá náplň pre túto položku "len na 15-tich stranách" Čo potom taká ktorá má z každého rožku trošku ? :mee: Je mi ľúto našich lesov....

Práve dnes ma z toho už trikrát buchlo o zem,. Mám firmu, ktorá ku koncu roka nemá nič len zostatok na účte v pokladni. ZI a účet 428
a teraz mám ako debil vytlačiť 56 vlastne prázdnych strán. Predstavila som si znižovanie administratívy za posledné obdobie - prehľady mzdové 12 krát, tieto poznámky, zasielanie kdekadečoho....fakt už vrchol.

evina
19.02.12, 23:51
A budu sa vobec dat poslat elektronicky? Zatial som ich nenasla na eTax. Ved preto bola ta zmena robena nie? Ja si myslim, ze keby som vypisala prvu stranu a nic viac aj tak to tam nikto nikdy nezisti v tom chaose co vladne na DU budu asi poznamky to posledne co budu citat.
Údaje o firme a spoločníkoch sú na nete v OR, v súvahe a výsledovke je všetko, pre kontrolu a iných je iventarizácia, fakt neviem načo žerú nervy s týmito poznámkami.

Janiela
20.02.12, 04:30
Trosku nerozumiem otazke. Ja podavam za niektorych klientov elektronicky so ZEP, tak by som rada aj poznamky podavala elektronicky spolu s DP. Ostatne firmy to budu musiet spolu s DP podat pisomne. Od 1.4. je povinnost podavat vsetko elektronicky len pre platitelov DPH.

Porozumeli ste ma veľmi dobre. Trochu som sa domotala, teraz ani sama neviem prečo. Ďakujem za odpoveď.

nika.sum
20.02.12, 06:17
Práve dnes ma z toho už trikrát buchlo o zem,. Mám firmu, ktorá ku koncu roka nemá nič len zostatok na účte v pokladni. ZI a účet 428
a teraz mám ako debil vytlačiť 56 vlastne prázdnych strán. Predstavila som si znižovanie administratívy za posledné obdobie - prehľady mzdové 12 krát, tieto poznámky, zasielanie kdekadečoho....fakt už vrchol.

Toto je asi podla niektorych mudrych hlav co dostavaju za tie svoje napady este aj krasne zaplatene setrenie papierom, tonerom a ostatnymi energiami, cize prirodou. Najhoršie ze kancelarskym papierom sa ani zakúrit neda, len to dymi....;)

evina
20.02.12, 07:20
Toto je asi podla niektorych mudrych hlav co dostavaju za tie svoje napady este aj krasne zaplatene setrenie papierom, tonerom a ostatnymi energiami, cize prirodou. Najhoršie ze kancelarskym papierom sa ani zakúrit neda, len to dymi....;)

A to všetko prosím 3krát - DÚ, klient, zbierka listín a balík papiera fuč. Miesto toho, aby priznali svoj problém a okamžite schválili, že pokiaľ
to nepôjde všetko elektronicky, tak poznámky môžu byť po starom - teda pre niektoré firmy na dvoch stranách, tak vytlačíme 56krát 3 minimálne. Zúrim,.....zúrim

Zdenka 0705
20.02.12, 07:33
Povinnosť poznámok v takom veľkom rozsahu mala byť zadefinovaná auditom, tj. tí, ktorí audit nemajú povinný, mali robiť poznámky po starom - aj tak ich nikto nečítal a tá spotreba papiera, tonera a v neposlednom rade aj naša práca s vyplňovaním.... :mad:

KEJKA
20.02.12, 08:50
Povinnosť poznámok v takom veľkom rozsahu mala byť zadefinovaná auditom, tj. tí, ktorí audit nemajú povinný, mali robiť poznámky po starom - aj tak ich nikto nečítal a tá spotreba papiera, tonera a v neposlednom rade aj naša práca s vyplňovaním.... :mad:
ani audítor nepotrebuje 30 prázdnych strán zbytočného papiera bez informačnej hodnoty...............

Stefan2005
20.02.12, 09:46
A to všetko prosím 3krát - DÚ, klient, zbierka listín a balík papiera fuč. ...Zúrim,.....zúrim

... vrátim sa k Poznámkam vo Formstudiu... že nepreberá žiadne údaje z minulého, ani súčasného obdobia je fakt, že nič nespočítava (teda súčtové bunky) je tiež fakt - ale sú to vlastne Poznámky zo vzoru zo stránok MF, dajú sa editovať - t.j. tvrdo a nekompromisne mažeme všetky nepotrebné tabuľky (i tie, kde by mali byť údaje za pár centov - veď uvádzajú sa skutočnosti rozhodujúce pre chod podniku) - pochávame názov kapitoly a doplníme negatívne. Takže z tých 56 strán som sa u prvej firmy prepracoval k 18-stranám poznámok, čo je úspech - ovšem aj tá editácia zaberie minimálne pol dňa práce; ešte že výsledok sa dá kopírovať do novej firmy (pozor, iba s rovnakou štruktúrou dát, inak bude treba pracne doplňať zmazané tabuľky) a našťastie mám tlačiareň s obojstrannou tlačou. Ale aj tak je to nárast oproti vlaňajšku minimálne o 300% !!!
Nadávajú účtovníci, poradcovia, nadávajú zamestnanci DÚ, ale pán mininister financií so svojim aparátom sa tvári bohorovne kľudne.... Asi by sa mali vrátiť do tvrdej praxe, aby zistili, čo je to administratívna náročnosť a záťaž; alebo nech sa opýtajú odbornej verejnosti, ako ju treba znižovať !

Adiks
20.02.12, 10:30
Práve dnes ma z toho už trikrát buchlo o zem,. Mám firmu, ktorá ku koncu roka nemá nič len zostatok na účte v pokladni. ZI a účet 428
a teraz mám ako debil vytlačiť 56 vlastne prázdnych strán. Predstavila som si znižovanie administratívy za posledné obdobie - prehľady mzdové 12 krát, tieto poznámky, zasielanie kdekadečoho....fakt už vrchol.
Nie je to tak, že vytlačíme len tie strany,v ktorých sme vyplnili údaje, tie strany, pre ktoré máme obsahovú náplň ? Predsa nebudeme tlačiť výkaz cash-flow, ak nemáme povinnosť overenia účt.závierky audítorom a také strany, kde sme nevyplnili žiadne údaje a ktoré sú úplne prázdne ?

Paula
20.02.12, 11:23
Asi do poznámok na samom konci napíšeme poznámku : prázdne (bez údajov) strany, ktoré sa našej organizácie netýkajú, neprikladáme - šetríme naše lesy a to hneď tri krát. :cool:

evina
20.02.12, 12:55
Nie je to tak, že vytlačíme len tie strany,v ktorých sme vyplnili údaje, tie strany, pre ktoré máme obsahovú náplň ? Predsa nebudeme tlačiť výkaz cash-flow, ak nemáme povinnosť overenia účt.závierky audítorom a také strany, kde sme nevyplnili žiadne údaje a ktoré sú úplne prázdne ?0

Aby som docielila tlačiť, len to, čo mám vyplnené neviem na tých mojich docieliť.

evina
20.02.12, 13:13
Pauli, nebudeš veriť, ale ja zatiaľ uvažujem, že na Dú vytlačím, klientom dám na usb kľúči a tie firmy, ktoré stačia na dve strany, dám na dve strany a dám do zbierky s vetou, že nič iné nemajú, tak nepovažujem za potrebné tlačiť.... Ešte som sa nerozhodla :D

Teraz čítam o problémoch daňovej správy atď., atď., ale oni vlastne stále riešia problémy pracovníkov DÚ, ktoré chápem, že sú aké sú, ale naše sa vlastne neriešia. Funguje tá elektronická podateľna už normálne?, lebo aj som na nich bodla a robím všetko v mojom softe a tlačím a tlačím.....

everel
20.02.12, 19:25
Je to príloha č. 3a, chýba príloha 3.

Mohol by , prosím Vás niekto vysvetliť úplne jednoducho aký je rozdiel medzi prílohou č.3a. / túto som kúpil v tlačivách/ a medzi prílohou č. 3? Už som z toho úplný debil. Kde mám vziať prílohu č.3? V tlačivách nič také nemajú. Čo tam mám napísať?

Zdenka 0705
20.02.12, 19:35
choď na príspevok č. 99 a otvor si prílohu

everel
20.02.12, 19:55
Ďakujem. To je taký pokec podľa tých bodov ,ktoré sú tam uvedené?. A píšem len tie ktoré sa ma týkajú?

Stefan2005
20.02.12, 20:05
... všimli ste si podobnosť (identitu) tabuliek č. 23 a č. 34 (majetok prenajatý formou finančného lízingu) ?

evina
20.02.12, 20:10
... všimli ste si podobnosť (identitu) tabuliek č. 23 a č. 34 (majetok prenajatý formou finančného lízingu) ?

Ja som práve vyplnila znovu jednu firmu - 56 strán bez náplne, nemajú nič, len spoločníka:D a malilinky zisk. Keď vypisujem to "bez náplne" ja mám pocit, že každá tabuľka je tam asi trikrát s tou istou náplňou. Fakt som za posledných 17 rokov nerobila dve hodiny väčšiu blbosť. Zakaždým zúrim až okolo mňa nechápu...... Ten kto to vymyslel, by musel denne vypísať 10 takých firiem bez nápne ak nie aj dvadsať....

Ani len zopnúť mi to nejde....

Mne osobne sa najviac páči to opisovanie súvahy a výsledovky, fakt zúrim a zúrim....

Economic
20.02.12, 20:29
Ja som práve vyplnila znovu jednu firmu - 56 strán bez náplne, nemajú nič, len spoločníka:D a malilinky zisk. Keď vypisujem to "bez náplne" ja mám pocit, že každá tabuľka je tam asi trikrát s tou istou náplňou. Fakt som za posledných 17 rokov nerobila dve hodiny väčšiu blbosť. Zakaždým zúrim až okolo mňa nechápu...... Ten kto to vymyslel, by musel denne vypísať 10 takých firiem bez nápne ak nie aj dvadsať....

Ani len zopnúť mi to nejde....

Mne osobne sa najviac páči to opisovanie súvahy a výsledovky, fakt zúrim a zúrim....


A to by si nechcela mňa počuť ako som nadávala na toho kreténa čo toto vymyslel.... Tomu sa muselo riadne čkať... Chcem vidieť daňovákov ako to budú čitať a kedy. :D Až mám 100 chutí nejakú sprostú poznámku uviesť ku koncu, či to niekedy niekto prečíta.

Stefan2005
20.02.12, 20:39
... ak si dobre pamätám, tak jedným z odôvodnení terajšej "informatizácie a elektronizácie" slovenskej spoločnosti bolo, že odpadne pre občanov, podnikateľov, .... duplicitné zadávanie údajov, teda nebude treba uvádzať skutočnosti, ktoré štát a jeho organizácie už vlastnia.

všetky doterajšie zmeny (nové poznámky, zvýšenie periodicity prehľadov, atď) však tomu nenasvedčujú; resp. nadobúdam dojem, že v rámci tejto racionalizácie bude musieť znova - obyčajní plebs zaviazaní k povinnosti opätovne naplniť pre štátne inštitúcie všetky ich novovytvorené databázy ! Pánboh nás ochraňuj pred takýmito reformátormi...

Rozalka
20.02.12, 20:58
Nepochopili ste: ešte dvaja bratanci nezarobili dobre, tak im bolo treba vymyslieť dačo ....
Aspoň mne to celé tak pripadá.

evina
20.02.12, 21:03
A to by si nechcela mňa počuť ako som nadávala na toho kreténa čo toto vymyslel.... Tomu sa muselo riadne čkať... Chcem vidieť daňovákov ako to budú čitať a kedy. :D Až mám 100 chutí nejakú sprostú poznámku uviesť ku koncu, či to niekedy niekto prečíta.

Daňováci budú takí hepy ako my v apríli, keď ich budú scanovať...

Rozalka
20.02.12, 21:06
A to by si nechcela mňa počuť ako som nadávala na toho kreténa čo toto vymyslel.... Tomu sa muselo riadne čkať... Chcem vidieť daňovákov ako to budú čitať a kedy. :D Až mám 100 chutí nejakú sprostú poznámku uviesť ku koncu, či to niekedy niekto prečíta.
Ver tomu, že to nikto nečíta. Stalo sa mi raz, že som vyplnila do prvej časti údaje z jednej firmy a do druhej časti údaje z inej - zistila som to až nasledujúci rok a boli to parádne koniny, keď mi to hneď udrelo do očí - a nikto nič. Dokonca raz sa mi podarilo na všetky (za všetkých klientov) napísať to isté DIČ a tiež nič.

Dáša_
20.02.12, 21:16
Ver tomu, že to nikto nečíta. Stalo sa mi raz, že som vyplnila do prvej časti údaje z jednej firmy a do druhej časti údaje z inej - zistila som to až nasledujúci rok a boli to parádne koniny, keď mi to hneď udrelo do očí - a nikto nič. Dokonca raz sa mi podarilo na všetky (za všetkých klientov) napísať to isté DIČ a tiež nič.

ja som zažila, že sa do toho pozreli jedine v momente daňovej kontroly. Aj to iba tak okrajovo. Vlastne pre nich nie sú poznámky, pre nich by mali byť smernice a ostatné vidia v účtovníctve. Poznámky by mali byť skôr pre obchodných partnerov, banky, investorov....

Paula
20.02.12, 21:25
Ak niekto nevie čítať firemné záznamy či výkazy, môže sa pýtať. My mu porozprávame a on nech si robí láskavo k tomu poznámky Papier a ceruzku dodáme :rolleyes:

Melnick
20.02.12, 21:40
A to by si nechcela mňa počuť ako som nadávala na toho kreténa čo toto vymyslel.... Tomu sa muselo riadne čkať... Chcem vidieť daňovákov ako to budú čitať a kedy. :D Až mám 100 chutí nejakú sprostú poznámku uviesť ku koncu, či to niekedy niekto prečíta.


mimotemy: mňa v tejto súvislosti napadlo, či nejaký kamarát kamaráta nezaložil v garáži firmu na spracovanie papiera - a takto mu vyleštené tesiláky od zeleného stola dohadzujú kšefty. Zúrim, zúrim,zúrim.......:mad:

everel
21.02.12, 06:28
FORMstudio 2012 vydalo formulár : Poznámky k účtovnej závierke /s prílohou 3a/. Ak toto vyplním mám kompletné poznámky? Nič iné k tomu nemusím dopĺnať?
Je tam možnosť zadarmo 5x tlač. Myslím, že sa tu už tento program spomínal, ale keby niekto chcel tak:
http://www.tlaciva-na-stiahnutie.sk/formular-poznamky-k-uctovnej-zavierke-dzsk_11poznuz.html (http://www.tlaciva-na-stiahnutie.sk/formular-poznamky-k-uctovnej-zavierke-dzsk_11poznuz.html)

Bambi23
21.02.12, 08:42
Tie poznamky po novom musia vypisovat aj Nadacie? Alebo to pre neziskovky neplati?
Zda sa mi to dost blbe, ked maju zauctovanych rocne vsetkeho tak 20 uctovnych poloziek vypisovat taketo poznamky :)

Vopred dakujem za info

promont maja
21.02.12, 09:29
Tie poznamky po novom musia vypisovat aj Nadacie? Alebo to pre neziskovky neplati?
Zda sa mi to dost blbe, ked maju zauctovanych rocne vsetkeho tak 20 uctovnych poloziek vypisovat taketo poznamky :)

Vopred dakujem za info

http://www.porada.sk/t184582-zdanovanie-v-organizaciach-nezriadenych-za-ucelom-podnikania-za-rok-2011-a.html ... veru áno ... aj ... FS 11/2011 ... Opatrenie č. 41 ...

everel
21.02.12, 09:43
A toto som našiel. Vzorová účtovná závierka.
http://www.kpmg.com/SK/sk/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/vuz_2011_screen.pdf

účtovník 007
21.02.12, 11:08
Prosím Vás, buď som nechápavá, alebo zle čítam. Všetci hromžíte nad novými poznámkami a tabuľkovou prílohou. Ale ja mám pred sebou opatrenie MF s posledným aktuálnym opatrením 24013/2011-74 a tam sa jasne v §3 bod 5 píše:
V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené v prílohe č.3 a prílohe 3a, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň.
Takže tabuľky vkladám do poznámok iba tam, kde mám čo do nich vpísať. Preto nerozumiem, prečo budú mať Vaše poznámky toľko strán, ak tam nemáte čo napísať. Alebo sa mýlim?

Stefan2005
21.02.12, 12:37
...Takže tabuľky vkladám do poznámok iba tam, kde mám čo do nich vpísať. Preto nerozumiem, prečo budú mať Vaše poznámky toľko strán, ak tam nemáte čo napísať. Alebo sa mýlim?

... aj ja som napísal, že mažem všetky tabuľky bez náplne; to ovšem nemení môj názor na vec, že napriek tomu sú tam veci, ktoré sú inde, resp. dajú sa nájsť v iných zdrojoch... teda že je to plytvanie prácou, časom a papierom.

m.hladka
21.02.12, 12:41
Áno, aj ja to tak chápem, ale keď som si poznámky vypĺňovala a vymázavala prázdne tabuľky, vyšlo mi to iba na 18 strán, ale to je tiež veľa zbytočného papiera. Nechápem, prečo tam mám vpísovať aj údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, keď ho mám v minulorčných poznámkach a v súvahe minulorčnej aj tohtoročnej???

Economic
21.02.12, 12:42
... aj ja som napísal, že mažem všetky tabuľky bez náplne; to ovšem nemení môj názor na vec, že napriek tomu sú tam veci, ktoré sú inde, resp. dajú sa nájsť v iných zdrojoch... teda že je to plytvanie prácou, časom a papierom.

Jednoznačne súhlasím.

Klient nemá ani páru, čo všetko musíme pri takej uzávierke urobiť... a myslí si : ALE VEĎ JE TO IBA ....... Ver, že tieto slová ma vedia normálne vytočiť. Bohužiaľ toto sú veľmi často vyslovené slová asi len z nevedomosti....

evina
21.02.12, 13:16
Prosím Vás, buď som nechápavá, alebo zle čítam. Všetci hromžíte nad novými poznámkami a tabuľkovou prílohou. Ale ja mám pred sebou opatrenie MF s posledným aktuálnym opatrením 24013/2011-74 a tam sa jasne v §3 bod 5 píše:
V poznámkach sa uvádzajú informácie ustanovené v prílohe č.3 a prílohe 3a, pre ktoré má účtovná jednotka obsahovú náplň.
Takže tabuľky vkladám do poznámok iba tam, kde mám čo do nich vpísať. Preto nerozumiem, prečo budú mať Vaše poznámky toľko strán, ak tam nemáte čo napísať. Alebo sa mýlim?

Štefan už napísal, že mažeme... a aj nemažeme.
K dispozícii sú rôzne POznámky, v ktorých sa tabuľky nedajú vymazať napríklad. Nie každý je taký zdatný, aby prenášal hore dole tabuľky, ktoré potrebuje a ktoré nie a ak aj je je to robota na nervy. Myslím, že dosť práce je s tým, aby bola hotová závierka a údaje v Poznámkach sú z 90% nepotrebné a duplicitné.... atď. atď. Poznámky v tej podobe akej sú na tých 56 stranách sú pre veľkú akciovú spoločnosť... a jednoducho je to .....

evina
21.02.12, 13:17
Áno, aj ja to tak chápem, ale keď som si poznámky vypĺňovala a vymázavala prázdne tabuľky, vyšlo mi to iba na 18 strán, ale to je tiež veľa zbytočného papiera. Nechápem, prečo tam mám vpísovať aj údaje za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie, keď ho mám v minulorčných poznámkach a v súvahe minulorčnej aj tohtoročnej???
a najviac sa mi tam páči rozdiel a index :D

Paula
21.02.12, 14:09
presne tak, strany bez náplne nepriložíme a len poznamenáme, prečo

nika.sum
21.02.12, 14:52
Jednoznačne súhlasím.

Klient nemá ani páru, čo všetko musíme pri takej uzávierke urobiť... a myslí si : ALE VEĎ JE TO IBA ....... Ver, že tieto slová ma vedia normálne vytočiť. Bohužiaľ toto sú veľmi často vyslovené slová asi len z nevedomosti....

Mne je uz zle ked pozeram na tie tabulky a mam ich citat aby som zistila, ktore vlastne potrebujem a ktore budem mazat....

Rozalka
21.02.12, 15:54
Info zo školenia:
Ak pre niečo nie je náplň, neznamená, že to máme vymazať - len nebudú vyplnené.
Ani v súvahe a výkaze ziskov a strát nemažeme riadky len zato, že v nich nie sú žiadne údaje.

Anja111
21.02.12, 15:56
Úžasné...

Stefan2005
21.02.12, 16:49
Info zo školenia:
Ak pre niečo nie je náplň, neznamená, že to máme vymazať - len nebudú vyplnené.
Ani v súvahe a výkaze ziskov a strát nemažeme riadky len zato, že v nich nie sú žiadne údaje.

... teória a prax sú dve rozdielne veci (obzvlásť na SK); ak niekto robí UZ pre 45 firiem, si rozmyslí, či bude tlačiť:
45 firiem x 40 strán bez náplne (58-18) x 3 kopie = 5.400 strán a advekátne množstvo toneru navyše ! Životné prostredie dostane zabrať. (súčasne odbremením pracovníčky DÚ od preskenovania rovnakého množstva prázdnych strán - aj tak sú v omeškaní...)

P.S. ... nebude to prvýkrát, čo budem postupovať ináč, ako to bolo povedané na školení :).

Alena Spišiaková
21.02.12, 17:12
Takéto poznámky k účtovnej závierke som mala v rukách, keď som robila svoju diplomovku, robilo ich mesto, takže tak.... Mám dojem, že to preháňajú a že to robí niekto, kto má málo roboty. Mňa zvesili Prehľady na mzdy, že mesačne a ešte aj RZZP výkazy za 2011 na všetkých zamestnancov bez ohľadu nato, či ide o kolísavé príjmy alebo nie. No máme málo roboty, tak nám treba pridať. Keby oni tak fungovali ako účtovník, ktorý má toho vyše hlavy....

Rozalka
21.02.12, 17:12
Vytlačím len 2x (DÚ+OR, mne zostane v PC, klient nepotrebuje, nečíta) obojstranne, zmenšené na A5 - veľkosť nie je určená - aj tak to nikto nečíta! Takže listov bude len 2x 15, ekonomická tlač - ale v budúcnosti ma nikto nebude buzerovať, že som dačo nedodala kompletné - hoci ten niekto nemá v poriadku systém a nás s tým brzdí (firiem máme 51 v PÚ)

Paula
21.02.12, 17:23
Info zo školenia:
Ak pre niečo nie je náplň, neznamená, že to máme vymazať - len nebudú vyplnené.
Ani v súvahe a výkaze ziskov a strát nemažeme riadky len zato, že v nich nie sú žiadne údaje.


Akoby tie prázdne kolonky boli obzvlášť zaujímavé na čítanie :D. A porovnávať to s prázdnymi riadkami vo výkazoch mi príde kúštik od veci. To nie je pripomienka k Tebe Rozalka :)

Stefan2005
21.02.12, 17:39
... zmenšené na A5 - veľkosť nie je určená...

SÚHLASÍM. Ani pre mňa nie je technicky problém tlače dokonca ani štyroch A4 formátov na jednu A4, ani obojstranná tlač.

Ale to, že veľkosť nie je určená, mňa len utvrdzuje v tom, že sa potom dá nielen formát zobrazenia upraviť, ale i obsah zobrazenia prispôsobiť !
Že prečo ? Lebo tým, že sa zmenší (t.j. dajú sa dve A4 strany na jednu stranu A4) prakticky odsúdi proces skenovania iba na archivačné (dokumentačné) účely a znemožní sa tým následné OCR zoskenovaného materiálu do databáze v PC ! Keby to bol tak ako v prípade výkazov, že sa naskenované údaje t.j. číselné hodnoty transformujú na použiteľné dáta do počítačov tak to beriem - v tom prípade by všetky poznámky museli byť jednotné a úplné. Ovšem za tejto podmienky by MF muselo vydať záväzné tlačivo poznámok (včítane jeho štruktúry pre programátorov) - čo však neurobilo - vydalo len EDITOVATEĽNÝ VZOR, a to je sakra rozdiel.

Na základe vyššie uvedeného dovolím si naďalej tvrdiť, že ponechanie prázdnych tabuliek má rovnakú vypovedaciu schopnosť ako uvedenie: 10. Informácie k časti F. písm. j) a l) prílohy č. 3 o dlhových CP držaných do splatnosti - negatívne (bez prázdnej tabuľky)

m.hladka
21.02.12, 18:14
presne tak, súhlasím ...

m.hladka
21.02.12, 18:14
presne tak, súhlasím ...

m.hladka
21.02.12, 18:14
presne tak, súhlasím ...

Stefan2005
22.02.12, 07:59
... neviem ako pre vás, ale pre mňa je toto veľmi originálna tabuľka: 41. Informácie k časti J. písm. f) a g) prílohy č. 3 o daniach z príjmov , ktorej výsledky budeme neustále aplikovať v rozhodovacej a riadiacej činnosti našich jednoosobových s.r.o.-čiek !

už tu niekto sa dožadoval metodického pokynu na vyplnenie poznámok (máte niekto?), lebo držiac sa textu v stĺpci a) danej tabuľky my nevychádzali zmysluplné údaje;

tak som si pomohol zo vzorového príkladu, ktorý pripla everel v príspevku 195 - http://www.kpmg.com/SK/sk/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Documents/vuz_2011_screen.pdf

pravdu povediac, aj tak je to podľa mnňa nezmysel, lebo do riadkov Daňovo neuznané náklady alebo Výnosy nepodliehajúce dani sa musia zahrnúť všetky pripočítateľné a odpočítateľné položky (teda aj tie, z ktorých vzniká odložená daň), aby vyšla splatná daň....

grammatika
22.02.12, 08:15
ja som spravila poznámky tak, že som si zobrala Opatrenie o poznamkach, bod po bode som si napísala všetky náležitosti, vložila do wordu všetky tabuľka podľa 3a) a tam kde som nevypľňala tabuľku, tak som ju vymazala a v textovej časti som si napísala - napr. ú.j. neobstarala žiaden dlhodobý nehmotný majetok a vymazala som tabuľku.
Tymto vymazaním tabuliek som sa dostala na počet stran cca.15.

Ivenka
22.02.12, 08:38
Priznám sa, že som čítala začiatok a čítam aj koniec témy, ale... môžte mi niekto pomôcť ? Platia teda nejaké nové poznámky, ktoré treba vyplniť elektronický alebo vypisujem v papierovej forme zo ŠEVTu ? Ďakujem. Tých zmien je na mňa už akosi priveľa.

Stefan2005
22.02.12, 09:24
... Platia teda nejaké nové poznámky, ktoré treba vyplniť elektronický alebo vypisujem v papierovej forme zo ŠEVTu ? ...

... podľa toho čo myslíš pod pojmom "vyplniť elektronicky"; tlačivá zo ŠEVT-u už nepoužívam pekných pár rokov, vypĺňam tabuľky v softvéroch na to špecializovaných, t.j. tiež vlastne elektronická forma vypĺňania - nezamieňať však s elektronickou komunikáciou - tá za rok 2011 pre Poznámky to určite nehrozí (ako povinnosť) :)

Ivenka
22.02.12, 10:03
Čiže zatiaľ klasický papierová forma a poslať poštou alebo odniesť. Ďakujem

predavac
22.02.12, 10:39
Každý si bude môcť pozrieť na internete ako firma hospodárila.
Už si viem živo predstaviť ako zamestnanec príde s vytlačenou UZ za šéfom a povie:"No šéfe, minulý rok bol dobrý, nezvýšite mi plat?:D:D
No a pre výpalníkov údaj ako stvorený:cool:
V Českej republike už takýto register majú a nie sú z neho práve nadšení.

To akoze fakt taketo nieco tu u nas schvalili? Ktokolvek si bude moct na nete pozriet info o ktorejkolvek firme, aky mala zisk?? Akokeby nestacilo, ze v orsr su aj domace adresy spolocnikov, teraz k tomu pribudne aj ich plat?

Stefan2005
22.02.12, 11:37
Info zo školenia: Ak pre niečo nie je náplň, neznamená, že to máme vymazať - len nebudú vyplnené....

... v inej téme ( http://www.porada.sk/t187241-poznamky-vzor-2011-od-pwc.html ) som našiel toto:


my sme ich editovali, na školení bolo metodičkou DU povedané, že treba vyhodiť tabuľky, ktoré nie sú potrebené pre konkrétnu firmu.... včera sme podali DP, na podateľni nebol komentár žiadny...

... ako vidieť aj názory školiteľov sa rôznia ;)

calawen
22.02.12, 13:51
ja som spravila poznámky tak, že som si zobrala Opatrenie o poznamkach, bod po bode som si napísala všetky náležitosti, vložila do wordu všetky tabuľka podľa 3a) a tam kde som nevypľňala tabuľku, tak som ju vymazala a v textovej časti som si napísala - napr. ú.j. neobstarala žiaden dlhodobý nehmotný majetok a vymazala som tabuľku.
Tymto vymazaním tabuliek som sa dostala na počet stran cca.15.

ja som taktýmto spôsobom urobila závierku čerstvo vzniknutej sro-čky - poznámky mali spolu 6 strán - tlačené obojstranne. Na daňovom úrade prevzali bez problémov...

Zdenka 0705
23.02.12, 09:48
Po preštudovaní poznámok môžem len súhlasiť s vami, že je to absurdnosť, aby sa tieto poznámky mali odovzdávať komplet, rovnako ako aj text, ktorý sa firmy netýka. Mám spolu náplň pre 13 tabuliek, ktoré som uvádzala aj v starých poznámkach, len sme v niektorých nemali údaje, ktoré sa firmy netýkali.
Pri jednotlivých bodoch textu a tab. prílohy som ponechávala číslovanie a názov - a dopĺňala: bez náplne .
Neviem tie tabuľky priradiť do textovej časti, /a nechcem riskovať, že sa mi to celé "rozhasí"/, tak to spravím tak, že budú až za ňou.

MagdalénaP
23.02.12, 10:21
Aj ja ich mám v exceli. Sú OK.

evina
23.02.12, 11:14
No robila som teraz POznámky formou vymazávania a presúvania a pod. Je síce pravda, že mi vyšli na 14 strán ale buchlo ma o zem 4krát nie trikrát. Pre mňa to bola ešte horšia robota. Týmto postupným mazaním som sa len utvrdila, že všetko je tam minimálne 2krát. Jednoducho si myslím, ak niekto také Poznámky nariadil a potrebuje mal to už dávno pricapiť na stránku finančnej správy a dať možnosť posielať elektronicky HOWG

Zita5
23.02.12, 11:17
Dievčatá, len nezabúdajte, že niekto za vôbec vymyslenie týchto poznámok dostal slušne zaplatené.Čo tam po tom , aký je rozsah strán:D Mňa to ešte len čaká.

truch
23.02.12, 11:59
Poznámky už mám komplet:),vyšli mi na 12 strán. Najskôr som si myslela, že budem vypĺňať všetko, potom som si povedala, že aj tak to nikto nikdy čítať nebude. Dala som načítať údaje /v Omege/, ktoré sa dali a zbytok, teda vo väčšine bodov, som dala, že účtovná jednotka nemá náplň pre položku a dala som tlačiť / dolu v možnostiach som odstránila fajku pri tlačiť aj položky bez náplne/.

evina
23.02.12, 13:19
Poznámky už mám komplet:),vyšli mi na 12 strán. Najskôr som si myslela, že budem vypĺňať všetko, potom som si povedala, že aj tak to nikto nikdy čítať nebude. Dala som načítať údaje /v Omege/, ktoré sa dali a zbytok, teda vo väčšine bodov, som dala, že účtovná jednotka nemá náplň pre položku a dala som tlačiť / dolu v možnostiach som odstránila fajku pri tlačiť aj položky bez náplne/.
Perfektné je, že môžeš zaškrtnúť, ktoré tlačiť - ja nie

zuzana
25.02.12, 19:13
Takže môžem použiť minuloročné poznámky ktoré som mala spracované vo Worde a prilepím k nim tabuľky, ktoré treba?

Stefan2005
25.02.12, 21:31
Takže môžem použiť minuloročné poznámky ktoré som mala spracované vo Worde a prilepím k nim tabuľky, ktoré treba?

môžeš

lusil329
25.02.12, 21:57
to si ma potešil, dúfam, že máš pravdu :)

martina2006
27.02.12, 09:22
Prosím vás, v programe MRP sú poznámky príloha 3a, tabuľková časť. Nedá sa medzi tabuľky dopísať textová časť. Môžem mať textovú časť z wordu a za tým doložím tabuľkovú časť z programu MRP? Ďakujem.

jacekova
27.02.12, 09:26
Prosím vás, v programe MRP sú poznámky príloha 3a, tabuľková časť. Nedá sa medzi tabuľky dopísať textová časť. Môžem mať textovú časť z wordu a za tým doložím tabuľkovú časť z programu MRP? Ďakujem.

skôr by som to urobila opačne. vytlačiť tabuľkovú časť z MRP a za to priložiť textovú časť (proste to čo nebolo predtým obsiahnuté v poznámkach tam dopíšeš)

AnnaK
27.02.12, 10:33
... všimli ste si podobnosť (identitu) tabuliek č. 23 a č. 34 (majetok prenajatý formou finančného lízingu) ?

Tabuľka č. 23 sa týka prenajímateľa (F zc) a tabuľka č. 34 (G m) sa týka nájomcu.

Jana_clenka
27.02.12, 10:43
Prosím Vás - tabuľku č. 38 (informácie o čistom obrate) vypĺňajú iba účtovné jednotky s povinnosťou auditu alebo všetci ? Ďakujem ...

Stefan2005
27.02.12, 10:58
Tabuľka č. 23 sa týka prenajímateľa (F zc) a tabuľka č. 34 (G m) sa týka nájomcu.

... som na to pri vyplňovaní došiel tiež - v prvom momente mi unikol rozdiel - kým v 23. je finančný výnos, v 34. je finančný náklad...

Sarlotka
27.02.12, 11:31
Dobrý deň, prosím chcem sa opytať či nie sú stale niekde zverejnene editovatelne poznamky za rok 2011.
Chcela by som uz na nich zacat pracovat a tak rozmyslam ze ich vytlacim a idem pisat rukou... ak nenajdem "nove poznamky 2011" do ktorych sa da vpisovat.

Dakujem

Jana_clenka
27.02.12, 11:36
Dobrý deň, prosím chcem sa opytať či nie sú stale niekde zverejnene editovatelne poznamky za rok 2011.
Chcela by som uz na nich zacat pracovat a tak rozmyslam ze ich vytlacim a idem pisat rukou... ak nenajdem "nove poznamky 2011" do ktorych sa da vpisovat.

Dakujem
V tejto téme je link na poznámky (nové tabuľky) vo worde, ja pracujem v nich. Vkladám si svoje texty a vypĺňam, resp. mažem jednotlivé tabuľky.

AnnaK
27.02.12, 12:27
veď ja viem, to len na vysvetlenie aj pre ostatných :-)

truch
27.02.12, 12:40
Dobrý deň, prosím chcem sa opytať či nie sú stale niekde zverejnene editovatelne poznamky za rok 2011.
Chcela by som uz na nich zacat pracovat a tak rozmyslam ze ich vytlacim a idem pisat rukou... ak nenajdem "nove poznamky 2011" do ktorych sa da vpisovat.

Dakujem
aby si nemusela hľadať:)
http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=109247&d=1328614621

hurikanka
27.02.12, 13:06
Ja poznamky vypisujem vo FormEdiku (www.rksoft.sk). Maju dokonca k dispozicii aj poznamky, ktore vypocitaju kolonky automaticky, takze maximalny komfport - http://rksoft.sk/produkty/formulare-pre-formedik/s-vypoctami/

Sarlotka
27.02.12, 13:56
dakujem velmi pekne....

martina2006
27.02.12, 15:03
Práve som dokončila poznámky z linku, ktoré pridala truch, ide o malú s.r.o. Vymazala som tabuľky, ktoré nemajú náplň. Nechala som len názov s poznámkou bez náplne. Dopísala som text, ktorý som mala v minuloročných poznámkach, čo sa týka použitých účtovných zásad a metod, spôsob oceňovania, odpisový plán a pod. Vyšlo mi 14 strán. Myslíte, že to tak môže byť? Dúfam, že na DU nebudú mať problém z toho, že sú vymazané tabuľky.

Stefan2005
27.02.12, 16:33
... Vyšlo mi 14 strán. Myslíte, že to tak môže byť?...

... pretože pochybnosti majú viacerí, prípajam pre ilustráciu niekoľko vzorov poznámok
(z názvu súboru možno dedukovať autorov), to je, ako to kto riešil - variabilita je:

cacka
28.02.12, 09:52
Ja poznamky vypisujem vo FormEdiku (www.rksoft.sk (http://www.rksoft.sk)). Maju dokonca k dispozicii aj poznamky, ktore vypocitaju kolonky automaticky, takze maximalny komfport - http://rksoft.sk/produkty/formulare-pre-formedik/s-vypoctami/

Bola som mrknúť na stránke, lebo ukážka ma celkom zaujala. Cena je tam 9,60 EUR s DPH na jedno tlačivo. To mám chápať tak, že jedno tlačivo je pre jednu firmu?
A je to už aktuálne za rok 2011?

lolo100
28.02.12, 09:59
Myslím, že nie. Tlačivo sa dá použiť viac krát (aspoň tak bola riešená súvaha a VZaS, poznámky nemáme, tak vychádzam z predošlých skúsenosti) ale neprepočítacie tlačivo majú zadarmo, ale treba mať zakúpený FormEdik.

Stefan2005
28.02.12, 10:19
Bola som mrknúť na stránke, lebo ukážka ma celkom zaujala...

neviem ako sa javí vám, ale podľa toho, čo som si stiahol ( poznamky_individualnej_uctovnej_zavierky_2011.fed ) sú len tabuľky prílohy 3a) - takže k tomu treba ešte poznámky - viď http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=110343&d=1330363907

cacka
28.02.12, 11:06
A to je akési krátke, len 9 strán.... a ďalej čo? Ja som skôr myslela, že si zakúpim tú plnú verziu, ktorá to všetko aj prepočítava, ale terazky som z toho jeleň....
Môj softvér bude mať poznámky zapracované až k 15.3.2012. Všetko je to na poslednú chvíľu...asi dám odklad do 30.6.2012...

Stefan2005
28.02.12, 11:15
A to je akési krátke, len 9 strán.... a ďalej čo? ...

tých 9 strán nech ťa nemýli - každá ukážka obsahuje len úvodné strany - pre ilustráciu, ako to vyzerá !
Neviem aká je verzia, ktorá prepočítava - ak taká istá ako je fed súbor, tak to sú len tabuľky prílohy 3a....