PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Ako zistiť trvalý pobyt osoby?repero
13.10.11, 14:46
Potreboval by som zistiť oficiálny trvalý pobyt môjho dieťaťa, ktoré žije po rozvode s matkou v inom štáte EÚ (čo mi znemožňuje právne kroky smerom ku striedavej starostlivosti, avšak je možné, že kvôli iným výhodám matka dieťaťa ponechala TP v SR).
Počul som, že sa to dá cez Centrálny register obyvateľstva za poplatok cca. 7€ - vie niekto ako na to?

Chobot
14.10.11, 08:34
Potreboval by som zistiť oficiálny trvalý pobyt môjho dieťaťa, ktoré žije po rozvode s matkou v inom štáte EÚ (čo mi znemožňuje právne kroky smerom ku striedavej starostlivosti, avšak je možné, že kvôli iným výhodám matka dieťaťa ponechala TP v SR).
Počul som, že sa to dá cez Centrálny register obyvateľstva za poplatok cca. 7€ - vie niekto ako na to?


Hľadaj, čítaj a volaj:

http://www.geni.sk/ako-hladat-stratenych-pribuznych/

(http://www.geni.sk/ako-hladat-stratenych-pribuznych/)http://www.minv.sk/?register-obyvatelov

Z (http://www.minv.sk/?register-obyvatelov)ákon o hlásení pobytu občanov § 23

(1) Ministerstvo a okresné riaditeľstvá Policajného zboru poskytujú štátnym orgánom, obciam a iným právnickým osobám, ktoré plnia úlohy štátu alebo vykonávajú zdravotné poistenie a nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, alebo plnia úlohy na úseku zamestnanosti, údaje z registra v rozsahu ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov.

(2) Ministerstvo, okresné riaditeľstvá Policajného zboru a obce poskytujú na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. V žiadosti musí byť uvedené

a) meno a priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu preukazujúceho totožnosť a miesto trvalého pobytu žiadateľa; ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
b) meno a priezvisko, prípadne dátum narodenia alebo rodné číslo obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť,
c) odôvodnenie žiadosti.

(3) Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenia doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov podľa odseku 2. Vo vyhlásení sa uvedie lehota, na ktorú sa má zakázať vydávanie údajov; táto lehota nesmie byť dlhšia ako tri roky. Ohlasovňa o zákaze poskytovania údajov vyrozumie okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ktorý zabezpečí zaznamenanie tohto zákazu do registra.

(4) O poskytnutí údajov podľa odseku 2 sa v registri alebo v evidencii pobytu občanov urobí záznam.

(5) Orgán, ktorý poskytol informáciu o pobyte obyvateľa podľa odseku 2, je povinný na požiadanie obyvateľa poskytnúť mu údaje, komu a na aký účel bola informácia o jeho pobyte poskytnutá.

GabiZ
14.10.11, 09:53
Pokiaľ matka pri odchode do cudziny nenahlásila pobyt a teda si nezmenila trvalý pobyt na pobyt v cudzine, tak zrejme cez centrálny register nič nezistíte, pretože eviduje len občanov na území SR prípadne tých, ktorý svoj pobyt v cudzine nahlásili. Neviem, ako ste mali po rozvode a či ste mali upravený súdom styk dieťaťa s rodičmi a ak áno, ako? Ak jeden z rodičov s dieťaťom odíde do zahraničia, mal by byť k tomu súhlas druhého rodiča. Ak takýto súhlas nebol z vašej strany daný, môžete sa prípadne obrátiť na Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže, kde Vám poskytnú informácie, ako v takomto prípade konať, prípadne môžu nájsť matku s dieťaťom. Na Centrum sa možno so svojou žiadosťou o pomoc alebo radu obrátiť osobne v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod., alebo písomne, e-mailom, faxom aj telefonicky. http://employment.gov.sk/index.php?SMC=1&id=426

Môže dôjsť aj k prípadom, ak je síce súdnym rozhodnutím upravené právo starostlivosti o dieťa (napr. dieťa je zverené do osobnej starostlivosti matke a otec má upravené právo styku), ale ani jeden z rodičov nemá výhradné určovacie právo obvyklého pobytu dieťaťa. Ak v takomto prípade rodič, ktorý má zverené dieťa do osobnej starostlivosti (napr. matka) premiestni dieťa z krajiny jeho obvyklého pobytu bez súhlasu druhého rodiča, dopúšťa sa medzinárodného únosu dieťaťa.