PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : koeficientibiza
20.01.12, 14:40
dobrý deň,

chcem sa opýtať na prvé použitie koeficientu. Známy mi teraz doniesol papiere k DPH. Zaoberá sa nákupom a predajom áut. Je platcom DPH. Našla som tam však aj jeho vystavené faktúry, akúsi odmenu za sprostredkovanie predaja, ktorá je bez DPH. Podľa mňa by teda DPH malo byť prerátané koeficientom. A teraz otázka.. aký je vlastne postup nahlásenia na DÚ? Viem, že to treba nejako odsuhlasovať.. neviem to nikde nájť :( Predpokladám, že už je aj neskoro.. lebo papiere sa týkajú 4Q 2011.. prosím poraďte čo robiť..

ibiza
21.01.12, 07:56
:confused: prosím nikto neviete poradiť?

calawen
21.01.12, 11:13
Podľa môjho názoru tie faktúry za sprostredkovanie predaja mali byť s DPH! Nikde v zákone o DPH sa nepíše, že sprostredkovanie predaja je oslobodená činnosť...

ibiza
21.01.12, 19:30
Zle som sa vyjadrila sú to faktúry za sprostredkovanie úverov. § 39 finančné služby. Ale rozhodla som sa že v pondelok letím na DÚ a skúsim to vyriešiť tam.. :(

calawen
22.01.12, 18:14
tak v tom prípade treba rátať koeficient za 4Q. V danom Q zoberiete vystavené faktúry (výnosy), ktoré podliehali DPH spočítate a spočítate sumu výnosov oslobodených od DPH. Do čitateľa idú iba výnosy podliehajúce DPH, do menovateľa oboje. Výsledok je Váš koeficient, ktorým prenásobíte daň na vstupe, ktorá sa viaže k obidvom druhom činností.

Odsúhlasuje sa iba predbežný koeficient...

ibiza
22.01.12, 18:56
a nemám urobiť už rovno ročný koeficient? keďže ide o koniec roka.. začínam byť z toho nejaká zmagorená..

calawen
22.01.12, 19:10
Stanovisko od metodičky odboru nepriamych daní...


Podľa § 49 ods. 4 zákona o DPH, ak platiteľ použije tovary a služby pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých môže odpočítať daň a súčasne pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých nemôže odpočítať daň podľa odseku 3, je povinný postupovať pri výpočte pomernej výšky dane, ktorú môže odpočítať, podľa § 50.

Z uvedeného vyplýva, že pri odpočítaní dane z tzv. "režijných nákladov" (náklady na celkovú podnikateľskú činnosť, ktorá zahŕňa plnenia platiteľom zdaňované, ako aj plnenia oslobodené od dane bez možnosti odpočítania dane) uplatní platiteľ postup podľa § 49 ods. 4 cit. zákona od zdaňovacieho obdobia, v ktorom začal vykonávať aj činnosti oslobodené od dane bez možnosti odpočítania dane (napr. predaj nehnuteľnosti s oslobodením od dane podľa § 38 zákona o DPH).
Z nákladov, ktoré sa vzťahujú výlučne na činnosti, pri ktorých platiteľ uplatňuje oslobodenie od dane bez možnosti odpočítania dane, platiteľ nemôže odpočítať daň vôbec (§ 49 ods. 3).

Na účely odpočítania dane je platiteľ dane povinný viesť záznamy v členení na tovary a služby s možnosťou odpočítania dane, bez možnosti odpočítania dane a s možnosťou pomerného odpočítania dane (§ 70 ods. 1, 3. veta).

Do zlomku pri výpočte koeficientu podľa § 50 ods. 2 zákona o DPH zahŕňa platiteľ výnosy (príjmy) bez dane z dodaných tovarov a služieb za kalendárny rok. Ak je platiteľ povinný uplatňovať pri určení pomernej výšky odpočítateľnej dane koeficient vypočítaný podľa cit. ustanovenia v priebehu kalendárneho roka, uplatní pri určení výšky koeficientu § 50 ods. 3 zákona o DPH. Po skončení kalendárneho roka je platiteľ dane, ktorý v priebehu roka uplatňoval pomerné odpočítanie dane, povinný vysporiadať rozdiel medzi odpočítanou daňou v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a celkovou odpočítateľnou daňou za kalendárny rok v súlade s § 50 ods. 4 zákona o DPH.

calawen
22.01.12, 19:15
Následne som sa pre doplnenie informácií pýtala:
Dobrý deň,

takže ak dobre chápeme, ak spoločnosť od začiatku roku vyvíjala činnosti, ktoré by v prípade úspechu smerovali k príjmom podliehajúcim zdaneniu a iba jedna činnosť dospela k úspešnému záveru a neskôr v priebehu roku spoločnosť vyvíjala činnosti oslobodené od DPH(nákup-predaj nehnuteľností), tak do momentu nákupu nehnuteľností spoločnosť môže uplatňovať odpočet dane?

Odpoveď:

Dobrý deň,

zaradenie prijatých plnení do skupín podľa možnosti odpočítania dane (ust. § 49 ods. 2 - 4 zákona o DPH) vykoná platiteľ v nadväznosti na charakter účelu použitia týchto prijatých plnení.
Za správnosť zaradenia prijatých plnení do skupín pre účely odpočítania dane, následného vysporiadania rozdielu podľa § 50 ods. 4 cit. zákona a preukázania správnosti postupu zodpovedá platiteľ.


Nasledne sme si telefonicky vyjasnili, že koeficient sa viaže k obdobiu, kedy nastali zmiešané obchody. T.j. vo Vašom prípade ak za 1-3Q dodával iba s DPH a v 4Q sprostredkoval úver, koeficient ráta iba za 4Q...

ibiza
22.01.12, 19:38
uff.. :) vďaka za vyčerpávajúcu odpoveď..

calawen
23.01.12, 10:10
Za málo, ja som podobné riešila minulý rok (2010), my sme predávali nehnuteľnosti oslobodené podľa §38...

ibiza
23.01.12, 14:20
môžem sa Vás ešte opýtať... teraz mi napadlo.. čo ak v roku 2012 už nebudem mať oslobodené príjmy? Aj tak budem koeficientovať ? Chcem koeficientovať PHM, Telefóny a nájom. Viem s určitosťou že 1Q tieto oslobodené príjmy už nebudeme mať.

calawen
23.01.12, 14:40
potom neviem, prečo chcete koeficientovať, keď budete mať iba neoslobodené činnosti... Ak pre istotu, tak v 4Q 2012 si vysporiadate DPH za celý rok 2012...

ibiza
23.01.12, 15:22
no tak teda koeficientovať tým pádom nemusím? myslím teda rok 2012.. pokiaľ nebudú oslobodené príjmy..

calawen
23.01.12, 17:06
môj názor znie nie, nemusíte

calawen
23.01.12, 17:07
ale dám ešte do pozornosti túto tému aj skúsenejším...

ibiza
23.01.12, 17:13
ďakujem... ja tomu rozumiem tak, že jednoducho keď v danom štvrťroku nedosiahnem oslobodený príjem, tak sa mi tam ani neviažu žiadne náklady, takže nieje čo koeficientovať..
alebo druhá varianta je tá, že budem musieť koeficientovať náklady a v 4Q to vysporiadam a DÚ mi to potom vráti? čo je správne?

calawen
23.01.12, 17:23
ja si myslím, že možnosť pvá. V našej firme práve zanikla povinnosť koeficientovať, nakoľko poskytuje iba oslobodené plnenia - tým pádom žiadny odpočet DPH...

KEJKA
23.01.12, 17:23
môžem sa Vás ešte opýtať... teraz mi napadlo.. čo ak v roku 2012 už nebudem mať oslobodené príjmy? Aj tak budem koeficientovať ? Chcem koeficientovať PHM, Telefóny a nájom. Viem s určitosťou že 1Q tieto oslobodené príjmy už nebudeme mať.
ako viete, že nebudú oslobodené príjmy? Potom vyvstáva otázka, čo vôbec treba koeficientovať 4Q.?
1-3/2011 nie sú oslobodené, rok 2012 nebudú oslobodené, nedá sa považovať to sporostredkovanie za príležitostný príjem oslobodený a tým pádom tieto príjmy nejdú do koeficientu? Dáva do pozornosti
§50 Z_DPH
(2) Koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli sú výnosy (príjmy) bez dane z tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých je daň odpočítateľná, a v ktorého menovateli sú výnosy (príjmy) bez dane zo všetkých tovarov a služieb za kalendárny rok. Pri výpočte koeficientu sa do čitateľa ani do menovateľa koeficientu neuvádzajú výnosy (príjmy) z

a) predaja podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku,
b) predaja majetku, ktorý platiteľ používal na účely svojho podnikania, okrem zásob,
c) finančných služieb oslobodených od dane podľa § 39, ak ich platiteľ poskytol príležitostne,
d) príležitostného prevodu nehnuteľnosti a príležitostného nájmu nehnuteľnosti,potom neviem, prečo chcete koeficientovať, keď budete mať iba neoslobodené činnosti... Ak pre istotu, tak v 4Q 2012 si vysporiadate DPH za celý rok 2012... tým že sa vypočíta koeficient za IV.Q.2011, považuje sa vo väzbe na zadanie za vysporiadaný, a má sa správne použiť pre krátenie odpočtu celý nasledujúci rok. Pokiaľ takto nechcete postupovať, treba si nechať schváliť koeficient správcom dane. takýto prípad som mala, celý rok som koeficientovala a na konci roka som vysporiadala a vyžiadala celú sumu neodpočítanej DPH nazad. Klient nechcel riešiť zmenu koeficientu.


no tak teda koeficientovať tým pádom nemusím? myslím teda rok 2012.. pokiaľ nebudú oslobodené príjmy.. platí moje stanovisko vyššie - musíte koeficientovať, ak si nevybavíte súhlas správcu.
Záver:
ja by som príjmy v IV.Q. považovala za príležitostné a vôbec by som koeficient neriešila. Samozrejme s podmienkou, že oslobodené príjmy a počet faktúr za sprostredkovanie bol výrazne nižší ako ostatné plnenie.
Možno prepočtom zistíš, ýe ide o koef. 0,996, ktorý sa aj tak zaokrúhli na 1,00.

calawen
23.01.12, 17:25
Kejka, veľmi pekne ďakujem za ozrejmenie.

ibiza
23.01.12, 18:38
ako viete, že nebudú oslobodené príjmy? Potom vyvstáva otázka, čo vôbec treba koeficientovať 4Q.?
1-3/2011 nie sú oslobodené, rok 2012 nebudú oslobodené, nedá sa považovať to sporostredkovanie za príležitostný príjem oslobodený a tým pádom tieto príjmy nejdú do koeficientu?

bola som to dnes konzultovať na DÚ a tam povedali, že sa nejedná o príležitostný príjem.. lebo tiež som to tak chcela vyriešiť. :( a to, že v 2012 nebudú už oslobodené príjmy vieme, lebo tá spoločnosť dala firme výpoveď mandátnej zmluvy.. že končí s poskytovaním úverov na slovensku.. Tak som teda myslela, že to urobím tak, že teraz dáme schváliť koeficient na ten 4Q a v 2012 oznámime, že oslobodené príjmy už niesú a teda koeficient bude 1. Môžem takto postupovať? Dokonca keď som dnes bola schváliť žiadosť na schválenie koeficientu, tak mi rovno pani povedala, ani na to nepozrela, že to schvaľuje. Že vždy to schvaľujú.. Je to normálne?

No a teraz mi vyvstáva znova otázka, ktoré čísla vlastne zahrnúť do výpočtu... Program mi nedáva možnosť zadať koeficicent len za 4Q, mám tam len predpokladaný koeficient.. Následne mi počíta koeficient celoročný a ten je teda podstatne rozdielny. Skúste poradiť ktorý výpočet je vlastne správny.. :(
v 4Q boli oslobodené výnosy vo výške 5743,25 Eur a tie ktoré podliehajú DPH 16208,33, čiže: 16.208,33/21.951,58 = 0,74
celoročne mi to počíta program takto: 96.583,33/102.326,83 = 0,95

už mi to bolo jasné a znova tápam.. pracujem v omege od krosu..

calawen
23.01.12, 18:49
platí len za 4Q teda 0,74

ibiza
23.01.12, 19:26
ako je ale možné, že program ťahá údaje z celého roka? och.. skúsim zajtra volať do krosu :(

KEJKA
23.01.12, 19:33
aj mne program ťahá z celého roka, je to tak nastavené. Možno KROS rieši aj výnimky, neviem.
Ja si síce nechám poradiť, teda vezmem údaje tak ako mi ponúkkne program, ale prepočítam si to sama.
Program tvoje výsledky obhajovať nebude.......to budeš musieť sama.

môžem sa Vás ešte opýtať... teraz mi napadlo.. čo ak v roku 2012 už nebudem mať oslobodené príjmy? Aj tak budem koeficientovať ? Chcem koeficientovať PHM, Telefóny a nájom. Viem s určitosťou že 1Q tieto oslobodené príjmy už nebudeme mať.


potom neviem, prečo chcete koeficientovať, keď budete mať iba neoslobodené činnosti... Ak pre istotu, tak v 4Q 2012 si vysporiadate DPH za celý rok 2012...


no tak teda koeficientovať tým pádom nemusím? myslím teda rok 2012.. pokiaľ nebudú oslobodené príjmy..


ako je ale možné, že program ťahá údaje z celého roka? och.. skúsim zajtra volať do krosu :(

ibiza
23.01.12, 19:40
aj mne program ťahá z celého roka, je to tak nastavené. teraz neviem ako ste to mysleli.. že mám teda brať celý rok? prerátala som aj jeden aj druhý koeficient ručne a je to správne, len neviem ktorý mám použiť.. ale tak asi použijem ten 0,74. Radšej viac dph-čky odpočítam ako menej. Volím menšie zlo :(

SilviaR
23.01.12, 20:10
Dievčatá, môžem sa k vám pripojiť.....ja som teda v živote nemala situáciu, kde by som rátala s koeficientom. Dnes mi dali na kontrolu jedno priznanie, kde nemám poriadne podklady, ale p. čo cez 5 iných osôb v konečnom dôsledku poskytla podklady tam vyrátala koeficient nejakých 0,99481 ale v priznaní, ktoré vypísala ho nijako neuviedla - nemyslím konkrétny koeficient, ale aj čísla sú také aké jej vypluli zostavy z programu a ten koeficient má len v tužke. To sa akože zaokrúhlilo na 1 ??
Neviem čo s tým mám robiť :-(((

ibiza
23.01.12, 20:33
áno je to zaokrúhlené na 1 takže je to OK :)

SilviaR
24.01.12, 09:00
Ďakujem krásne, som si nebola istá ani tým zaokrúhlením, viem že na 2 des.miesta, ale predsa som si nebola istá či to nemá byť 0,99, ale aj minulý rok mali 1.
Takže stráááááášne krásne ďakujem :D:)

calawen
24.01.12, 10:03
teraz neviem ako ste to mysleli.. že mám teda brať celý rok? prerátala som aj jeden aj druhý koeficient ručne a je to správne, len neviem ktorý mám použiť.. ale tak asi použijem ten 0,74. Radšej viac dph-čky odpočítam ako menej. Volím menšie zlo :(

Nie, KEJKA hovorila, že aj jej program ťahá rovnako celý rok, ale do úvahy berie sebou vypočítaný koeficient - vo Vašom prípade 0,74.

ibiza
24.01.12, 10:23
ďakujem :)

Enyma
28.01.12, 18:12
SZCO - ma v prenajme budovu penzion - poskytuje v ňom ubytovanie a stravovanie - musí DPH na vstupe prepočítať koeficientom ? som z toho koeficientu popletena.

calawen
28.01.12, 19:11
ubytovanie, resp. strava je poskytovaná od DPH?

Enyma
29.01.12, 08:20
Tržba za ubytovanie aj tržba za stravu sa učtuje s DPH.

ibiza
29.01.12, 09:23
no pokiaľ vy neposkytujete služby bez DPH, tak nieje dôvod na koeficient.

Enyma
29.01.12, 19:59
Poskytujeme predovšetkým iba služby reštauračné - strava, ubytovanie, ale asi raz za rok napr. prenajom miestnosti cca 70 € - vystavila som OF aj s DPH a cca 100 € za rok
provizia za sprostredkovanie poistenia HZS - zaučtovala som to ako iny zdaniteľný príjem - to by mohlo byť ako príležitostný príjem. DPH na vstupe odpočítavam celé, koeficient som nepočítala.

Ďakujem za všetky rady.

ibiza
30.01.12, 15:51
podľa mňa postupujete správne :)

Enyma
01.02.12, 10:10
Ďakujem

lhutirova
09.02.12, 09:09
Ja neviem, ale čím viac čítam o koeficiente, tým mám z toho väčší guláš :-(((.

Doteraz sme nemali povinnosť počítať koeficient, pretože sme nemali príjmy oslobodené od DPH. Od marca ale dávame do prenájmu nehnuteľnosť, ktorú máme zahrnutú v majetku. Firma, ktorej to ideme prenajímať mala ale požiadavku, že chce aby sme jej to fakturovali bez DPH (teda bude to oslobodené od DPH). Vzniká nám tým povinnosť počítať koeficient. Z čoho mám vychádzať pri jeho výpočte ? Viem len aký bude príjem za rok z prenájmu, ale neviem, aký bude príjem z ostatných činností. Mám vychádzať z údajov z minulého roka ?
A ešte jedna vec...doteraz som si myslela, že keď počítam koeficient, týmto musím násobiť celú DPH na vstupe za zdaňovacie obdobie. Ale z príspevkov som pochopila, že sa prepočítava DPH len z faktúr, ktoré sa týkajú prímov s oslobodením. Ako je to ?

Veľmi pekne ďakujem za radu.

KEJKA
09.02.12, 10:27
áno, môžeš si určiť - je to zodpovednocť firmy, ktoré vstupy sa týkajú danej nehnuteľnosti a tieto zahrnúť do koeficientu.
môžeš si vstupy a výstupy vysledovať za 1-3 mesiace a ten koeficient si vypočítať potom ho nahlásiš na DU ako predbežný, na konci roka, ked už budeš vedieť, aké vstupy aké výstupy, tak vypočítaš ročný koeficient a odpočet DPH upravíš, vysporiadaš v poslednom zdaňovacom období.

lhutirova
09.02.12, 11:00
A kedy to treba nahlásiť na DÚ ? Sme štvrťroční platcovia DPH. A nemusí nám to náhodou DÚ odsúhlasiť ?

A keď sa tým koeficientom násobí len DPH na vstupe u faktúr, ktoré súvisia s oslobodenými príjmami, kde a kedy urobím prakticky ten prepočet ? pri zaúčtovaní každej konkrétnej faktúry ?

KEJKA
09.02.12, 12:26
prepáč....ty si samostatný účtovník?????

lhutirova
09.02.12, 12:46
áno, prečo ?

lhutirova
09.02.12, 13:00
ja viem, že asi vyzerám jak polodebil, ale naozaj nemám nikoho, kto by mi poradil v tom...

janka.mo
11.04.12, 11:53
dobry den,
chcela by som vas poziadat o radu.... s koeficientom nemam ziadnu skusenost, tak sa potrebujem uistit, ci tomu rozumiem alebo nie....

prebrala som uctovnictvo.... platca dph stvrtrocny.... koeficient za minuly rok 0,35. doteraz prevadzkoval hernu s automatmi a stavebne prace.

- pri nakladoch tykajucich sa herne, nebudem uplatnovat odpocet dph na najom, elektriku.
- pri phm, kancelar.potrebach, telefony budem pocitat koeficientom 0,35
- pri nakladoch tykajucich sa poskytovanych stav.prac (materiál) budem odpocitavat plnu
dph

v tomto roku sa rozhodol otvorit novu prevadzku - pivaren s hernou. a tu sa zamotavam....
herna bude v samostatnej miestnosti - cize naklady na nabytok, ktory je v herni, tak tu si neuplatnim dph
zariadenie, ktore je v pivarni (nakup plaziem, elektrickych predlzovaciek, nabytku) uplatnim plny odpocet dph
najom bude fakturovany osobitne za pivaren a osobitne za miestnost, kde bude herna. takze pri pivarni uplatnim komplet, pri herni vobec. co sa tyka elektriky, tak tu budem pocitat koeficientom 0,35
tovar uplatnovat plny odpocet

predpokladam, ze za rok trzby s dph budu ovela vyssie ako minuly rok, takze na konci roka sa ten koeficient zmeni a potom si to v poslednom danovom vyrovnam, teda sa mi dph vrati....

rozumiem tomu spravne?

dakujem

Prepacte, ze som sa tak rozpisala, len robim to prvykrat a nechcela by som to pokazit.

calawen
11.04.12, 15:55
áno, a v novom roku rátate s novým koeficientom...

janka.mo
12.04.12, 04:45
dakujem.... potesili ste ma , ze som to pochopila, ze nie som az tak velmi na zahodenie :D

mondes
21.04.12, 19:35
Zdravím Vás. Dostala sa mi možnosť účtovať jednu firmu v JU, ktorá má tri strediská. Jedným z nich je Prvá stavebná sporiteľňa. Tento príjem je od dane oslobodený. Takže bolo treba koeficientovať DPH. Avšak ku koncu roka 2011 už zrušila prevádzkovanie Prvej stavebnej.... No provízie z nej stále chodia na účet. Je potrebné preto aj v tomto roku koeficientovať DPH? Ďakujem veľmi pekne za radu.

mondes
22.04.12, 16:38
Zdravím Vás. Dostala sa mi možnosť účtovať jednu firmu v JU, ktorá má tri strediská. Jedným z nich je Prvá stavebná sporiteľňa. Tento príjem je od dane oslobodený. Takže bolo treba koeficientovať DPH. Avšak ku koncu roka 2011 už zrušila prevádzkovanie Prvej stavebnej.... No provízie z nej stále chodia na účet. Je potrebné preto aj v tomto roku koeficientovať DPH? Ďakujem veľmi pekne za radu.

Prosím Vás, ak SZČO zrušila činnosť Prvej stavebnej sporiteľne ešte koncom roka 2011, ale provízie z nej stále dostáva, už nie je povinná koeficientovať DPH, nakoľko už z tejto činnosti nemá žiadnu DPH na vstupe. Však? Prosím Vás o odpoveď. Ďakujem.

mondes
22.04.12, 19:56
Posúvam.

mondes
23.04.12, 11:23
Prosím Vás, ak SZČO zrušila činnosť Prvej stavebnej sporiteľne ešte koncom roka 2011, ale provízie z nej stále dostáva, už nie je povinná koeficientovať DPH, nakoľko už z tejto činnosti nemá žiadnu DPH na vstupe. Však? Prosím Vás o odpoveď. Ďakujem.

Prosím pekne o odpoveď. Ďakujem.

mondes
24.04.12, 11:39
Takže rozhodla som sa, že budem prepočítavať odpočet DPH na bločkoch koeficientom, nakoľko SZČO vykonáva sprostredkovanie poistenia cez inú osobu a keďže má auto a mobil, tak z toho budem DPH prepočítavať koeficientom. Prosím, keďže som to nikdy nerobila, pomôžete mi s postupom?
1. Musím zistiť koeficient zo 4Q2011 (podklady ešte má bývalá účtovníčka)
2. Dám dokopy všetky bločky z PHM + došlé faktúry za mobily (má ich viac, nakoľko má viac stredísk)
3. Spočítam DPH na týchto dokladoch a prepočítam koeficientom?
4. Môžem to urobiť len tak na papieri a priložiť výpočet, alebo to musí mať nejakú formu?

Prosím Vás pekne o pomoc. Ďakujem.

mondes
24.04.12, 12:29
Prosím Vás, pomôžte mi s tým. Môže byť takýto postup? Vďaka.

KEJKA
24.04.12, 12:39
1. koeficient za rok 2011, nie za IV.Q.2011
2. áno, ale ak má nezávislé stredisko, môžeš ho vynechať, ale vynecháš ho ako celok s príjmami aj výdavkami.
3. áno
4. áno, ale výpočet prikladáš do účtovníctva, nie k DP DPH na DU.
samozrejme k svojej kopii tiež spolu so súpisom faktúr, blokov, dokladov.

mondes
24.04.12, 13:15
1. koeficient za rok 2011, nie za IV.Q.2011
2. áno, ale ak má nezávislé stredisko, môžeš ho vynechať, ale vynecháš ho ako celok s príjmami aj výdavkami.
3. áno
4. áno, ale výpočet prikladáš do účtovníctva, nie k DP DPH na DU.
samozrejme k svojej kopii tiež spolu so súpisom faktúr, blokov, dokladov.

Ďakujem veľmi pekne, ale nerozumiem odpovedi č. 2. Ja som v príspevku vyššie chcela povedať, že má viac mobilov, nakoľko má viac stredísk a myslím si, že sa použitie tých mobilov dá obhájiť tak, že na každom stredisku má jeden. Však? Takže všetky fa za všetky mobily + bločky z PHM a z toho sčítam DPH a prepočítam koeficientom.

.....Teraz študujem postup výpočtu koeficientu v Alfe. Je to celkom fajn, ale ja momentálne nepotrebujem ten koeficient vypočítať, ale ja ho potrebujem doplniť do programu, aby som si mohla ním prepočítať DPH na vstupe. Avšak nedá sa alebo neviem vložiť koeficient do programu. Poradíte mi? Samozrejme, len ak používate alfu. Vďaka.

koňo
20.05.12, 05:28
Poraďte, prosím.
Firma má dve strediská, v každom nehnuteľnosť, účtovníctvo sa vedie samostatne za každé stredisko. V prvom stredisku sa poskytuje ubytovanie, to je s DPH. V druhom sa prenajímajú priestory, tam je to aj s DPH, aj bez DPH, tu je aj vedenie firmy so svojími vstupmi.
Moja otázka je nasledovná:
V druhom stredisku musíme odpočítanie DPH prepočítavať koeficientom. Ten vypočítame iba z príjmov za toto stredisko alebo za firmu celkom?

mondes
20.05.12, 11:06
Poraďte, prosím.
Firma má dve strediská, v každom nehnuteľnosť, účtovníctvo sa vedie samostatne za každé stredisko. V prvom stredisku sa poskytuje ubytovanie, to je s DPH. V druhom sa prenajímajú priestory, tam je to aj s DPH, aj bez DPH, tu je aj vedenie firmy so svojími vstupmi.
Moja otázka je nasledovná:
V druhom stredisku musíme odpočítanie DPH prepočítavať koeficientom. Ten vypočítame iba z príjmov za toto stredisko alebo za firmu celkom?

§50 Z_DPH
(2) Koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli sú výnosy (príjmy) bez dane z tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých je daň odpočítateľná, a v ktorého menovateli sú výnosy (príjmy) bez dane zo všetkých tovarov a služieb za kalendárny rok. Pri výpočte koeficientu sa do čitateľa ani do menovateľa koeficientu neuvádzajú výnosy (príjmy) z

a) predaja podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku,
b) predaja majetku, ktorý platiteľ používal na účely svojho podnikania, okrem zásob,
c) finančných služieb oslobodených od dane podľa § 39, ak ich platiteľ poskytol príležitostne,
d) príležitostného prevodu nehnuteľnosti a príležitostného nájmu nehnuteľnosti

P.S. Ináč, nechápem, ako jedna firma môže robiť dve účtovníctva. Veď účtovníctvo sa vedie za firmu ako celok, len pre lepší prehľad sa delí na strediská. To dávate aj dve daňové priznania?:eek:

koňo
20.05.12, 12:29
Ide o jednu spoločnosť, len účtovníctvo je vedené oddelene. Poznáme súvahové a výsledkové účty za jednotlivé stradiská.
Otázka znela tak, či treba pri výpočte koeficientu pracovať len s údajmi zo strediska, kde sa dosahujú oslobodené príjmy alebo s údajmi za firmu spolu.

veronikasad
20.05.12, 12:34
Ide o jednu spoločnosť, len účtovníctvo je vedené oddelene. Poznáme súvahové a výsledkové účty za jednotlivé stradiská.
Otázka znela tak, či treba pri výpočte koeficientu pracovať len s údajmi zo strediska, kde sa dosahujú oslobodené príjmy alebo s údajmi za firmu spolu.
Platitelom DPH je firma ako celok. Do koeficientu vstupujú príjmy za celú firmu.

koňo
20.05.12, 12:51
Kejka v príspevku č. 51 napísala, že sa pracuje len s údajmi dotknutého strediska.

marjankaj
20.05.12, 14:07
Ide o jednu spoločnosť, len účtovníctvo je vedené oddelene. Poznáme súvahové a výsledkové účty za jednotlivé stradiská.
Otázka znela tak, či treba pri výpočte koeficientu pracovať len s údajmi zo strediska, kde sa dosahujú oslobodené príjmy alebo s údajmi za firmu spolu.
Ak v stredisku sú iba príjmy oslobodené od dane, tak nerátaš koeficient. Proste nemáš právo na odpočítanie DPH vôbec.
Ak by si mal príjmy napríklad z prenájmu budovy a časť príjmov by bola s DPH a časť bez DPH, tak by si musel rátať s koeficientom napríklad za faktúru za elektrinu, ak by si nemal elektromer pre každú firmu zvlášť. Koeficientom by si rozpočítaval iba tie náklady, ktoré by boli použité aj pre plnenia s DPH a zároveň bez DPH.
Viď §49 ods. 3-4.

(3) Platiteľ nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb podľa odseku 2, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až 42, s výnimkou poisťovacích služieb podľa § 37 a finančných služieb podľa § 39, ak sú poskytnuté zákazníkovi, ktorý nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko na území Európskej únie, alebo ak sú tieto služby priamo spojené s vývozom tovaru mimo územia Európskej únie. Platiteľ, ktorý dodáva investičné zlato oslobodené od dane podľa § 67 ods. 3, a platiteľ, ktorý sprostredkováva dodanie investičného zlata oslobodené od dane podľa § 67 ods. 3, nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb podľa odseku 2, ktoré použije na túto činnosť, s výnimkou dane z tovarov a služieb podľa § 67 ods. 5 a 6.

(4) Ak platiteľ použije tovary a služby pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých môže odpočítať daň, a súčasne pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých nemôže odpočítať daň podľa odseku 3, je povinný postupovať pri výpočte pomernej výšky dane, ktorú môže odpočítať, podľa § 50.

marjankaj
20.05.12, 14:33
Platitelom DPH je firma ako celok. Do koeficientu vstupujú príjmy za celú firmu.
Veronika ešte v roku 2004 na školení hovorili, že si treba dodané tovary a služby rozdeliť na tri skupiny.
1. Na tie pri ktorých je daň odpočítateľná v plnej výške
2. Na tie pri ktorých nie je bnárok na odpočítanie DPH
3. a na tie pri ktorých je daň čiastočne odpočítateľná(koeficientom). A ten koeficient sa uplatňuje iba pri tejto skupine.


Teda ak firma má príjmy iba z prenájmu a tie fakturuje s DPH, tak má nárok na odpočítanie celej DPH.
Ak firma fakturuje bez DPH tieto príjmy, tak nárok na odpočet nemá
Ak fakturuje čiastočne aj s DPH a aj bez DPH, tak koeficientom rozpočítava iba tie náklady, ktoré sa nedajú rozlíšiť. Teda napríklad faktúru za elektrinu má iba vcelku za celý objekt. Ak by bol pre každého odberateľa samostatný elektromer, tak by bolo aj viac faktúr za elektrinu a pri niektorých by bola DPH plne odpočítateľná, a pri iných by sa odpočítať nedala vôbec.

Myslím, že to je v súlade s §49 zákona o DPH.

Stefan2005
20.05.12, 14:54
položím "záludnú otázku": mám 7 stredísk, dve so 100% odpočtom, 1 bez nároku na odpočet, 4 koeficientované strediská - každé má iný pomer oslobodených plnení.

1) používam pre každé stredisko iný koeficient ?
2) ak koncom roka prepočítam skutočne dosiahnutý koeficient a zúčtujem ním DPH, koľko dostatnem koeficientov ?
3) skúsili ste prepočítať aký je rozdiel, ak použijem jednotlivé strediskové koeficienty, alebo jeden firemný koeficient ?

marjankaj
20.05.12, 15:10
Tu nejde o to koľko je stredísk. Ale je to naozaj "záludná" otázka.
Tu ide o plnenia, ktoré sú súčasné


§49
(4) Ak platiteľ použije tovary a služby pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých môže odpočítať daň, a súčasne pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých nemôže odpočítať daň podľa odseku 3, je povinný postupovať pri výpočte pomernej výšky dane, ktorú môže odpočítať, podľa § 50.
Koeficientoval by som iba tie plnenia pri tých štyroch strediskách vcelku. Aj keď to nemusí byť "najspravodlivejšie".

KEJKA
20.05.12, 15:22
len dodám, že práve transparentné účtovníctvo môže dokázať aj pri daňovej kontrole, z akého dôvodu boli/neboli plnenia zahrnuté do koeficientu, resp. bol na ne uplatnený nárok na odpočet v 100%ej výške.

Stefan2005
20.05.12, 16:10
...Koeficientoval by som iba tie plnenia pri tých štyroch strediskách vcelku. Aj keď to nemusí byť "najspravodlivejšie".

otázka spravodlivosti je jedna vec, treba zvážiť pracnosť postupu a ochoty klienta podielať sa (finančne :) - aj v zmysle, či sa mu to rentuje) na takomto vysledovaní, resp. triedení - príprave dokumentov pre takýto spôsob účtovania...

Rozalka
20.05.12, 16:17
Tu nejde o to koľko je stredísk. Ale je to naozaj "záludná" otázka.
Tu ide o plnenia, ktoré sú súčasné


Koeficientoval by som iba tie plnenia pri tých štyroch strediskách vcelku. Aj keď to nemusí byť "najspravodlivejšie".
Vo firme sa používa jeden koeficient, pri nákupoch, ktoré sa týkajú len tých 4 stredísk, použi celoročný celofiremný koeficient.
Nezabudni na nákupy, ktoré sa týkajú všetkých stredísk (napr. telefóny, spracovanie účtovníctva, papier do tlačiarne atď) - kde je tiež povinnosť použiť K.

Janarma
20.05.12, 16:47
Platitelom DPH je firma ako celok. Do koeficientu vstupujú príjmy za celú firmu.


Veronika ešte v roku 2004 na školení hovorili, že si treba dodané tovary a služby rozdeliť na tri skupiny.
1. Na tie pri ktorých je daň odpočítateľná v plnej výške
2. Na tie pri ktorých nie je bnárok na odpočítanie DPH
3. a na tie pri ktorých je daň čiastočne odpočítateľná(koeficientom). A ten koeficient sa uplatňuje iba pri tejto skupine.


Teda ak firma má príjmy iba z prenájmu a tie fakturuje s DPH, tak má nárok na odpočítanie celej DPH.
Ak firma fakturuje bez DPH tieto príjmy, tak nárok na odpočet nemá
Ak fakturuje čiastočne aj s DPH a aj bez DPH, tak koeficientom rozpočítava iba tie náklady, ktoré sa nedajú rozlíšiť. Teda napríklad faktúru za elektrinu má iba vcelku za celý objekt. Ak by bol pre každého odberateľa samostatný elektromer, tak by bolo aj viac faktúr za elektrinu a pri niektorých by bola DPH plne odpočítateľná, a pri iných by sa odpočítať nedala vôbec.

Myslím, že to je v súlade s §49 zákona o DPH.

Prosím Vás, chápem tomu správne takto?

Koeficent (§ 50 zákona o DPH) sa vypočíta z údajov (príjmov (výnosov)) za celú firmu - tzn. musím vziať všetky poskytnuté zdaniteľné plnenia zo všetkých stredísk (bez ohľadu na to, že niektoré stredisko fakturuje len s DPH, bez ohľadu na to, že iné stredisko zase úplne bez DPH ako aj bez ohľadu na to, že tretie stredisko fakturuje aj s DPH aj bez DPH atď.....). Čiže do koeficientu beriem:
- aj výnosy zo strediska, ktoré fakturuje len s DPH
- aj výnosy zo strediska, ktoré fakturuje bez DPH
- aj výnosy zo strediska, ktoré fakturuje bez DPH aj s DPH?

Ale týmto jedným "CELOFIREMNYM" koeficientom prenásobím len vstupy (prijaté zdaniteľné plnenia, t.j. nám dodané tovary a služby) len toho strediska, ktoré fakturuje s DPH ako aj bez DPH + prijaté (nám dodané) tovary a služby, ktoré sú fakturované za celú firmu (napr. kúpa počítača pre riaditeľa celej firmy :-) ).

Je to tak, prosím?

koňo
20.05.12, 17:51
A práve toto, Janarma, považujem za problémový bod. Ak by som totiž v mojom prípade rátal koeficient za firmu celkom, tak by mi vyšiel priaznivejšie, ako keby som ho rátal len z údajov za stredisko, kde sú pomiešané príjmy.

Rozalka
20.05.12, 18:02
Zákon stanovuje jednoznačne:


§ 50
Pomerné odpočítanie dane


(1) Pomernú výšku odpočítateľnej dane podľa § 49 ods. 4 platiteľ vypočíta ako súčin dane a koeficientu vypočítaného podľa odseku 2 a zaokrúhleného na dve desatinné miesta nahor.

(2) Koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli sú výnosy (príjmy) bez dane z tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých je daň odpočítateľná, a v ktorého menovateli sú výnosy (príjmy) bez dane zo všetkých tovarov a služieb za kalendárny rok. Pri výpočte koeficientu sa do čitateľa ani do menovateľa koeficientu neuvádzajú výnosy (príjmy) z
a) predaja podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku,

b) predaja majetku, ktorý platiteľ používal na účely svojho podnikania, okrem zásob,

c) finančných služieb oslobodených od dane podľa § 39, ak ich platiteľ poskytol príležitostne,

d) príležitostného prevodu nehnuteľnosti a príležitostného nájmu nehnuteľnosti,

e) zrušené od 1.1.2008.

(3) V jednotlivých zdaňovacích obdobiach v priebehu kalendárneho roka platiteľ použije koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka. Ak nemožno použiť koeficient z predchádzajúceho kalendárneho roka, určí platiteľ koeficient na príslušný kalendárny rok odhadom podľa charakteru svojej činnosti so súhlasom správcu dane.

(4) Po skončení kalendárneho roka vypočíta platiteľ spôsobom podľa odseku 2 koeficient z údajov z tohto skončeného kalendárneho roka a vypočíta odpočítateľnú daň za tento kalendárny rok. Rozdiel medzi odpočítanou daňou v jednotlivých zdaňovacích obdobiach a daňou vypočítanou podľa prvej vety vysporiada platiteľ v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka na ťarchu alebo v prospech štátneho rozpočtu. Tým istým spôsobom postupuje aj platiteľ, ktorý sa v priebehu kalendárneho roka stal platiteľom alebo v priebehu kalendárneho roka prestal byť platiteľom, a to za obdobie kalendárneho roka, v ktorom mal postavenie platiteľa.

(5) Ak je účtovným obdobím platiteľa hospodársky rok, na účely odsekov 2 až 4 sa kalendárnym rokom rozumie hospodársky rok.

Použiješ celofiremný celoročný koeficient vypočítaný podľa § 50.

Janarma
20.05.12, 18:19
A práve toto, Janarma, považujem za problémový bod. Ak by som totiž v mojom prípade rátal koeficient za firmu celkom, tak by mi vyšiel priaznivejšie, ako keby som ho rátal len z údajov za stredisko, kde sú pomiešané príjmy.


A práve toto, Janarma, považujem za problémový bod. Ak by som totiž v mojom prípade rátal koeficient za firmu celkom, tak by mi vyšiel priaznivejšie, ako keby som ho rátal len z údajov za stredisko, kde sú pomiešané príjmy.


áno, chápem ťa, ale na druhej strane si vezmime napr. firmu, ktorá má napr. 3 strediska:

1. stredisko má tržby len s DPH v celoročnej sume 50 000 eur,
2. stredisko má tržby s DPH v celoročnej sume 10 000 eur ako aj tržby bez DPH v celkovej sume za rok 10 000 eur,
3. stredisko má tržby len bez DPH v celoročnej sume 2000 000 eur.

Potom koeficient za stredisko = 10 000 eur : 20 000 eur = 0,5
Ale koeficient za firmu = (50 000 + 10 000 eur) : (50 000 + 10 000 eur + 10 000 eur + 2000 000 eur) = 0,03!!!

Tak to je rozdiel, nie??? Tejto firme by naopak vyhovovalo, aby sa koeficient počítal len za stredisko, ale bolo by to potom v súlade so znením § 50 zákona o DPH???? No asi nie.....

Stefan2005
20.05.12, 18:25
Potom koeficient za stredisko = 0,5
Ale koeficient za firmu = 0,03!!!

Tak to je rozdiel, nie??? Tejto firme by naopak vyhovovalo, aby sa koeficient počítal len za stredisko, ale bolo by to potom v súlade so znením § 50 zákona o DPH???? No asi nie.....

... mám zato, že zákon "ošetruje" práve takéto prípady - preto je povinnosť k 31.12. prepočítať ročný koeficient (z firemných údajov!) a "dorovnať" rozdiel

Rozalka
20.05.12, 18:32
áno, chápem ťa, ale na druhej strane si vezmime napr. firmu, ktorá má napr. 3 strediska:

1. stredisko má tržby len s DPH v celoročnej sume 50 000 eur,
2. stredisko má tržby s DPH v celoročnej sume 10 000 eur ako aj tržby bez DPH v celkovej sume za rok 10 000 eur,
3. stredisko má tržby len bez DPH v celoročnej sume 2000 000 eur.

Potom koeficient za stredisko = 10 000 eur : 20 000 eur = 0,5
Ale koeficient za firmu = (50 000 + 10 000 eur) : (50 000 + 10 000 eur + 10 000 eur + 2000 000 eur) = 0,03!!!

Tak to je rozdiel, nie??? Tejto firme by naopak vyhovovalo, aby sa koeficient počítal len za stredisko, ale bolo by to potom v súlade so znením § 50 zákona o DPH???? No asi nie.....
TO je teda parádny rozdiel: ak má firma také veľké príjmy oslobodené od DPH, nemôže si "užívať" odpočty v plnej miere, len v takej, aká jej prináleží.

ELAST
20.05.12, 18:58
Ja mám iný prípad, ale tiež súvisí s koeficientom, tak by som Vás chcela poprosiť o radu:

Prosím, poradíte mi, ako je to s výpočtom koeficientu vo firme, ktorá mala záväzok a v priebehu roka tento záväzok odplatne prevzal iný dlžník a firma účtovala:

- náklad (hodnota záväzku) 548 / 325
- výnos (odplata za prevzatie záväzku) 315 / 648

Prosím, vstupuje tento výnos do koeficientu? Alebo nevstupuje (rovnako ako tam nevstupuju napr. fakturovane uroky z omeskania, kurzove zisky atd...).

Prosim pomozete?

KEJKA
20.05.12, 19:34
nevstupuje

ELAST
20.05.12, 19:44
nevstupuje

Ďakujem veľmi pekne! A prosím, keď sa uhrádza tá odplata za prevzatie záväzku, vzniká tam nejaká DPH povinnosť? Myslím, či sa má platiť DPH na výstupe atď.....

Dochádza vlastne k dodaniu tovaru alebo služby z pohľadu DPH, keď dochádza k odplatnému prevzatiu záväzku?

Ďakujem veľmi pekne!

KEJKA
20.05.12, 19:52
nedochádza, preto nevstupuje, keby som napísala že vstupuje, bolo by to iné.

marjankaj
20.05.12, 19:53
TO je teda parádny rozdiel: ak má firma také veľké príjmy oslobodené od DPH, nemôže si "užívať" odpočty v plnej miere, len v takej, aká jej prináleží.
Veď pre podobné prípady sa zvyknú zakladať nové firmy.

koňo
21.05.12, 06:24
Elast,
ty si v pozícii firmy, ktorá zaplatila za druhého? Ak áno, potom si mala účtovať iba 315/221 (prípadne úrok, lebo skryte ide o poskytnutie úveru, ktorý by mal byť u podnikateľa s úrokom).
Ak si v pozícii firmy, ktorej niekto tretí zaplatil faktúru, potom si mala účtovať 321 (pôvodný veriteľ)/325 (nový veriteľ).

ELAST
21.05.12, 16:20
Elast,
ty si v pozícii firmy, ktorá zaplatila za druhého? Ak áno, potom si mala účtovať iba 315/221 (prípadne úrok, lebo skryte ide o poskytnutie úveru, ktorý by mal byť u podnikateľa s úrokom).
Ak si v pozícii firmy, ktorej niekto tretí zaplatil faktúru, potom si mala účtovať 321 (pôvodný veriteľ)/325 (nový veriteľ).


Takže by sa to vôbec nemalo účtovať cez náklady a výnosy???

Potrebujem to riešiť zo strany obidvoch firiem.

Takže u pôvodného dlžníka sa účtuje takto?

321 (prípadne iný účet napr. 249,379,479...) / 325 (zánik pôvodného záväzku)
325 / 221 (úhrada odplaty za prevzatie)

A u nového dlžníka sa účtuje takto?

315 / 379 zaúčtovanie prevzatého záväzku (účet 325, príp. 379) s nárokom na odmenu z prevzatia (315)
221 / 315 úhrada odmeny od pôvpdného dlžníka
562 / 379 doúčtovanie úrokov za obdobie od prevzatia do splatnosti
379 / 221 úhrada pôvodného záväzku.

Prosím, je to takto správne? A teda žiadne 548 (či 588) alebo 648 (či 688)???

Ďakujem pekne?

koňo
22.05.12, 06:26
Zápisom 562/379 účtuješ akoby sa pôvodnému veriteľovi platil za pôvodného dlžníka aj úrok. Je to tak? Nemalo by to byť tak, pretože taký úrok by si mal účtovať pôvodný dlžník.
Nový dlžník má nárok na úrok od pôvodného dlžníka za to, že za neho zaplatil (teda - poskytol mu úver). Ale to sa účtuje 315/662.

ELAST
22.05.12, 10:58
Zápisom 562/379 účtuješ akoby sa pôvodnému veriteľovi platil za pôvodného dlžníka aj úrok. Je to tak? Nemalo by to byť tak, pretože taký úrok by si mal účtovať pôvodný dlžník.
Nový dlžník má nárok na úrok od pôvodného dlžníka za to, že za neho zaplatil (teda - poskytol mu úver). Ale to sa účtuje 315/662.

Aha! Tzn. že novému dlžníkovi zaplatíme viac ako je výška záväzku a ten rozdiel je výnosový úrok u nového dlžníka.

Hmm, ja som sa na to pozerala z iného uhla - prijali sme (myslím s.r.o.) pôžičku a záväzok z tejto pôžičky prevezme nový dlžník ešte pred lehotou splatnosti a teda úroky, ktoré na tejto pôžičke nabiehajú od momentu prevzatia záväzku do momentu splatnosti pôžičky sú nákladové úroky a o nich už by mal účtovať nový dlžník (lebo prevzal na seba celú pôžičku). A to by sa potom nemalo účtovať 562/379 u nového dlžníka?

Ďakujem pekne za pomoc!

koňo
22.05.12, 13:11
Ešte raz!
Prvý dlžník zobral pôžičku s úrokom. Pretože neplatil, prevzal ten záväzok nový dlžník a všetko zaplatil (istinu aj úrok). Samozrejme chce, aby mu to (v zmysle nejakej dohody) prvý dlžník vrátil.
Prvý dlžník teda účtoval prijatie pôžičky 221/379 (nie je to správny účet, ale O.K.), súčasne úroky 562/379.
Nový dlžník neskôr veriteľovi zaplatil istinu i úrok a chce, aby mu peniaze prvý dlžník vrátil. Účtuje 315/221 vo výške celej dlžoby (teda istinu i úrok).
Prvý dlžník na účte 379 iba zmení meno veriteľa (za predpokladu, že sa záväzok nezmení na dlhodobý - vtedy by preúčtoval na 479).

ELAST
22.05.12, 16:32
Ešte raz!
Prvý dlžník zobral pôžičku s úrokom. Pretože neplatil, prevzal ten záväzok nový dlžník a všetko zaplatil (istinu aj úrok). Samozrejme chce, aby mu to (v zmysle nejakej dohody) prvý dlžník vrátil.
Prvý dlžník teda účtoval prijatie pôžičky 221/379 (nie je to správny účet, ale O.K.), súčasne úroky 562/379.
Nový dlžník neskôr veriteľovi zaplatil istinu i úrok a chce, aby mu peniaze prvý dlžník vrátil. Účtuje 315/221 vo výške celej dlžoby (teda istinu i úrok).
Prvý dlžník na účte 379 iba zmení meno veriteľa (za predpokladu, že sa záväzok nezmení na dlhodobý - vtedy by preúčtoval na 479).

Ďakujem ti veľmi pekne! To mi veľmi pomôže!

Ja by som len doplnila, že som riešila prípad, keď s.r.o. má pôžičku splatnú napr. 1.10.2012. Z určitých dôvodov (napr. potrebuje znížiť svoju mieru zadĺženia a predčasné splatenie pôžičky by ho stáli vysoké pokuty) sa dohodne s inou spoločnosťou, že za neho prevezme tento záväzok za primeranú cenu dňa 26.5.2012 a táto cena je splatná napr. 26.6.2012. Preto som písala aj účet 562 na strane nového dlžníka - to by malo byť v poriadku alebo sa mýlim? Prosím, je to tak? Alebo mi poradíte, prosím, ako inak účtovať úroky patriace veriteľovi po prevzatí záväzku (myslím úroky platené veriteľovi (poskytovateľnovi pôžičky za obdobie od prevzatia dlhu (26.5.2012) do splatnosti pôžičky, t.j. do 1.10.2012)?

Ďakujem veľmi pekne!

emarosl
22.05.12, 18:18
Elast,
ty si v pozícii firmy, ktorá zaplatila za druhého? Ak áno, potom si mala účtovať iba 315/221 (prípadne úrok, lebo skryte ide o poskytnutie úveru, ktorý by mal byť u podnikateľa s úrokom).
Ak si v pozícii firmy, ktorej niekto tretí zaplatil faktúru, potom si mala účtovať 321 (pôvodný veriteľ)/325 (nový veriteľ).

I keď nie som právnikom, dovolím sa nesúhlasiť s tým, že sa jedná o skrytý úver. Možno sa mýlim, ale myslím si to minimálne z nasledovných dôvodov:

1. Prevzatie dlhu upravujú samostatné ustanovenia zákona (§§531-532 Obč. z.) a pôžičku, úver zase upravujú iné ustanovenia...

2. Dôvodov pre prevzatie dlhu môže viac (napr. využitie možnosti pre započítanie pohľadávok a záväzkov, zvýšenie dôveryhodnosti dlžníka....).

3. Aj pri predaji napr. pohľadávok ide často o financovanie pred splatnosťou pohľadávok (poskytnutie peňazí), ale na účte 662 sa neúčtuje pri postúpení pohľadávok... Resp. úrok býva častokrát súčasťou kalkulácie ceny, ale to neznamená, že kupujúci účtuje o úroku...

4. Ak rozdiel medzi cenou za prevzatie a hodnotou záväzku predstavuje de facto úrok a tak sa k tomu máme správať aj účtovne (aj daňovo????), tak ako sa potom pozerať na tieto názory:

- prevzatie dlhu nie je predmetom DPH (veď tak píše aj KEJKA v príspevku 72 a 74), ale úrok je
oslobodené zdaniteľné plnenie, ktoré vstupuje do koeficientu (za predpokladu, že tento úrok nemá
príležitostný charakter)

- V časopise Poradca 5-6/2008 sa píše:

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++++++++
"- ods. 3 písm. f) – Výnos z odpísaného záväzku, ktorého plnenie prevzal nový dlžník.
Úprava platná do 31. 12. 2007
Prevzatie záväzku, resp. novým dlžníkom sa u pôvodného dlžníka zaúčtuje na základe zmluvy o prevzatí dlhu (zmluva o prevzatí dlhu – § 531 Občianskeho zákonníka), ktorým jednej účtovnej jednotke zanikne povinnosť zaplatiť dlh (479/648). Takto zaúčtovaný výnos sa nezahrnoval do základu dane (u dlžníka bol položkou znižujúcou základ dane.
Od roku 2008 je toto ustanovenie zo zákona o dani z príjmov vypustené a nahradené novým znením, podľa ktorého postupuje daňovník účtujúci v sústave podvojného účtovníctva, ak na obstaranie hmotného majetku získal dotáciu (podporu, príspevok) z verejných zdrojov.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++

Aj tam sa píše o účte 648...

Atď. Tak prosím, aký máte ostatní na to názor? Budem veľmi vďačný za každý názor....

koňo
23.05.12, 07:03
elast,
úroky za obdobie 26.5.-26.6. musí ešte účtovať prvý dlžník. U nového dlžníka by neboli uznané, lebo nemal peniaze u seba.
Úroky od 27.6. už účtuje nový dlžník až do splatnosti 1.10., pretože už užíva peniaze z pôžičky.

koňo
23.05.12, 09:18
emarosl,
stručnejšie poviem, že akékoľvek požičanie peňazí podnikateľa by malo priniesť úrok. Ak nie, tak ti ho daniari môžu dopočítať.
V tomto prípade prevezme dlh nový dlžník, ale za obdobie 26.5.-26.6. stále užíva peniaze prvý dlžník. Nejde o pôžičku? Tentoraz od nového dlžníka prvému dlžníkovi? Veď nový dlžník bude musieť zaplatiť veriteľovi úrok aj za toto obdobie. Prečo by to mal znášať na ťarchu svojich nákladov?
Úplne všeobecne - nejedná sa prevzatím dlhu o poskytnutie preklenovacieho úveru?

ELAST
23.05.12, 14:59
elast,
úroky za obdobie 26.5.-26.6. musí ešte účtovať prvý dlžník. U nového dlžníka by neboli uznané, lebo nemal peniaze u seba.
Úroky od 27.6. už účtuje nový dlžník až do splatnosti 1.10., pretože už užíva peniaze z pôžičky.

Ďakujem pekne za úžasnú pomoc! A v tomto prípade už neúčtuje nový dlžník na 662, prosím? (vychádzam z toho, že splatnosť odmeny za prevzatie je skôr ako splatnosť prevzatej pôžičky)?

A na čo má nový veriteľ zaúčtovať kladný rozdiel medzi cenou za prevzatie záväzku a hodnotou prevzatého záväzku? Na 668?

Prosím, poradíte ešte?

Ďakujem krásne!

ELAST
23.05.12, 15:38
emarosl,
stručnejšie poviem, že akékoľvek požičanie peňazí podnikateľa by malo priniesť úrok. Ak nie, tak ti ho daniari môžu dopočítať.
V tomto prípade prevezme dlh nový dlžník, ale za obdobie 26.5.-26.6. stále užíva peniaze prvý dlžník. Nejde o pôžičku? Tentoraz od nového dlžníka prvému dlžníkovi? Veď nový dlžník bude musieť zaplatiť veriteľovi úrok aj za toto obdobie. Prečo by to mal znášať na ťarchu svojich nákladov?
Úplne všeobecne - nejedná sa prevzatím dlhu o poskytnutie preklenovacieho úveru?

A ty si Koňo myslíš, prosím ťa, že pri prevzatí záväzku dochádza k dodaniu služby podľa zákona o DPH (poskytnutie úveru, ktorého cenou je úrok?)? Tzn. podľa teba by mala odmena za prevzatie záväzku vstupovať do koeficientu?

Kejka písala, že nie.

Ďakujem pekne!

emarosl
23.05.12, 18:36
emarosl,
stručnejšie poviem, že akékoľvek požičanie peňazí podnikateľa by malo priniesť úrok. Ak nie, tak ti ho daniari môžu dopočítať.
V tomto prípade prevezme dlh nový dlžník, ale za obdobie 26.5.-26.6. stále užíva peniaze prvý dlžník. Nejde o pôžičku?

Domnievam sa, že ide o taký istý prípad ako keď niekto dodá službu alebo dodá tovar a vystaví faktúru v deň dodania tovaru alebo služby a na faktúre je splatnosť napr. 14 či 30 či 60 dní...(v závislosti od dohodnutých zmluvných podmienok).
A vtedy sa neúčtuje o úroku (aj keď sa jedná o „obchodný úver“) a niekedy môže byť splatnosť aj 3 mesiace či viac (a jediná povinnosť, ktorá ma v tejto väzbe napadá je povinnosť diskontovania tejto pohľadávky za predpokladu, že jej splatnosť je viac ako 1 rok - podľa § 18 ods. 8 Postupov účtovania).


emarosl,
Úplne všeobecne - nejedná sa prevzatím dlhu o poskytnutie preklenovacieho úveru?

O poskytnutie preklenovacieho úveru sa jedná aj napr. pri faktoringu a tiež ak nie je explicitne v zmluvne stanovených podmienkach dohodnuté:

- osobitné poskytnutie úveru a

- osobitné poskytnutie služieb vymoženia dlhu,

ale je stanovené v zmluve, že predmetom zmluvy je poskytovanie jednej služby – faktoringu, tak potom sa na to pozerá z daňového hľadiska ako na faktoringové služby (nie z časti na úroky, ktoré sú oslobodené od DPH (§39)).

To som len chcel uviesť taký príklad, ktorý možno podporí môj názor, že prevzatie záväzku by sa nemalo dávať do ekvivalentu s úverom.

Taký je môj názor a možno sa mýlim, tak, prosím, mohli by ste ma opraviť? Budem veľmi vďačný za každý názor...

Ďakujem pekne!

nikituska
31.05.12, 12:39
Dobry den, som trochu domotana z toho koeficientu DPH. Asi to bude hlupa otazka, ale poprosim Vas o odpoved. Ak mame oslobodene prijmy z predaja tovaru do EU podla § 43, musime robit prepocet koeficientom? Dakujem za kazdu odpoved.

KEJKA
31.05.12, 14:18
Dobry den, som trochu domotana z toho koeficientu DPH. Asi to bude hlupa otazka, ale poprosim Vas o odpoved. Ak mame oslobodene prijmy z predaja tovaru do EU podla § 43, musime robit prepocet koeficientom? Dakujem za kazdu odpoved.
určite nie.
Z_DPH rozlišuje oslobodené príjmy S NAROKOM NA ODPOčET
a oslobodené príjmy BEZ NáROKU NA ODPOčET

SilMar Group
01.06.12, 16:25
Dobry den, som trochu domotana z toho koeficientu DPH. Asi to bude hlupa otazka, ale poprosim Vas o odpoved. Ak mame oslobodene prijmy z predaja tovaru do EU podla § 43, musime robit prepocet koeficientom? Dakujem za kazdu odpoved.

Pozri §49/3 - tam nie je vymenovaný §43, takže naozaj netreba prepočítavať koeficientom.

majka30
21.07.12, 22:09
Dobrý deň, chcem sa spýtať, ak podnikateľ-platca DPH prenajíma nehnuteľnosť len jednému neplatcovi DPH, čiže má oslobodený príjem, robí prepočet koeficientom? ..... alebo daň na vstupe neodpočíta v plnej výške? ďakujem pekne za odpoveď

KEJKA
22.07.12, 05:49
Dobrý deň, chcem sa spýtať, ak podnikateľ-platca DPH prenajíma nehnuteľnosť len jednému neplatcovi DPH, čiže má oslobodený príjem, robí prepočet koeficientom? ..... alebo daň na vstupe neodpočíta v plnej výške? ďakujem pekne za odpoveď
1. nezaleží, či jednemu, dvom, trom......
2. nezáleží či neplatcovi, ale či je to zdanireľná osoba /vtedy sa môžeš rozhodnúť a prebajímať s DPH/, alebo nezdaniteľná osoba - vtedy je to povinne oslobodené od DPH
1 a 2 je len na upresnenie tvojho zadania a záverov, bod 3 je pokus o odpoved na tvoju otázku:

3. ty máš nájom oslobodený, t.j. príjmy oslobodené bez nároku na odpočítanie DPH, to zn. týka sa ťa kpeficient. Vstupy - ktoré sa týkajú oslobodených aj neoslobodených príjmov zahrňuješ do koeficientu.
Vyhnúť sa koeficientu môžeš len tak, že také náklady nemáš, alebo ak máš, tak ich vieš presne rozlíšiť na jedny, či druhé a teda hned pri účtovaní bud odpočítaš v plnej výške alebo neodpočítaš vôbec.
takže tvoj záver je správny.............ale vybrať si musíš podľa konkrétnych podmienok sama tak, aby si postupovala správne.

mariapap
23.07.12, 15:26
Dobrý deň, poskytujeme služby v zmysle ust. par.39 ods.1 písm.d zákona o DPH na základe komisionárskej zmluvy firme z Čiech (reg.pre daň v ČR). Tieto služby nazahŕňam do výpočtu koeficientu - tým pádom mám foeficient 1 - postupujem správne?

mariapap
24.07.12, 14:23
Dobrý deň, poskytujeme služby v zmysle ust. par.39 ods.1 písm.d zákona o DPH na základe komisionárskej zmluvy firme z Čiech (reg.pre daň v ČR). Tieto služby nazahŕňam do výpočtu koeficientu - tým pádom mám foeficient 1 - postupujem správne?

prosíííím vie sa mi niekto k tomu vyjadriť. vopred ďakujem

KEJKA
24.07.12, 15:10
Dobrý deň, poskytujeme služby v zmysle ust. par.39 ods.1 písm.d zákona o DPH na základe komisionárskej zmluvy firme z Čiech (reg.pre daň v ČR). Tieto služby nazahŕňam do výpočtu koeficientu - tým pádom mám foeficient 1 - postupujem správne?
prečo nie?
tieto služby síce majú nárok na odpočítanie DPH, ale ak spomínaš koeficient, tak musíš mať iné oslobodené príjmy bez nároku na odpočet DPH. Takže počítaš koeficient stanoveným spôsobom.
Ak nemáš iné príjmy, len tie podľa zadania, tak o koeficiente nemôže byť reč, netýka sa ťa.

Janarma
24.07.12, 18:30
Dobrý deň, poskytujeme služby v zmysle ust. par.39 ods.1 písm.d zákona o DPH na základe komisionárskej zmluvy firme z Čiech (reg.pre daň v ČR). Tieto služby nazahŕňam do výpočtu koeficientu - tým pádom mám foeficient 1 - postupujem správne?

A majú tieto služby vo Vašom prípade príležitostný charakter?

§ 50 ods. 2 zákona o DPH:

(2) Koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli sú výnosy (príjmy) bez dane z tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých je daň odpočítateľná, a v ktorého menovateli sú výnosy (príjmy) bez dane zo všetkých tovarov a služieb za kalendárny rok. Pri výpočte koeficientu sa do čitateľa ani do menovateľa koeficientu neuvádzajú výnosy (príjmy) z

a) predaja podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku,
b) predaja majetku, ktorý platiteľ používal na účely svojho podnikania, okrem zásob,
c) finančných služieb oslobodených od dane podľa § 39, ak ich platiteľ poskytol príležitostne,
d) príležitostného prevodu nehnuteľnosti a príležitostného nájmu nehnuteľnosti.

Janarma
24.07.12, 18:37
prečo nie?
tieto služby síce majú nárok na odpočítanie DPH, ale ak spomínaš koeficient, tak musíš mať iné oslobodené príjmy bez nároku na odpočet DPH. Takže počítaš koeficient stanoveným spôsobom.
Ak nemáš iné príjmy, len tie podľa zadania, tak o koeficiente nemôže byť reč, netýka sa ťa.

Ďakujeme Vám, Kejka, aj pre nás je táto situácia dôležitá. A môžem sa opýtať? Služby s miestom dodania v zahraničí vstupujú do koeficientu, však? Alebo sa mýlim?

Pýtam sa len preto, že píšete:


Ak nemáš iné príjmy, len tie podľa zadania, tak o koeficiente nemôže byť reč, netýka sa ťa.

A prosím, ak by tieto finančné služby podľa § 39 nemali príležitostný charakter, takisto nevstupujú do koeficientu?

Ďaaakujeme pekne za rady!

majka30
24.07.12, 19:53
1. nezaleží, či jednemu, dvom, trom......
2. nezáleží či neplatcovi, ale či je to zdanireľná osoba /vtedy sa môžeš rozhodnúť a prebajímať s DPH/, alebo nezdaniteľná osoba - vtedy je to povinne oslobodené od DPH
1 a 2 je len na upresnenie tvojho zadania a záverov, bod 3 je pokus o odpoved na tvoju otázku:

3. ty máš nájom oslobodený, t.j. príjmy oslobodené bez nároku na odpočítanie DPH, to zn. týka sa ťa kpeficient. Vstupy - ktoré sa týkajú oslobodených aj neoslobodených príjmov zahrňuješ do koeficientu.
Vyhnúť sa koeficientu môžeš len tak, že také náklady nemáš, alebo ak máš, tak ich vieš presne rozlíšiť na jedny, či druhé a teda hned pri účtovaní bud odpočítaš v plnej výške alebo neodpočítaš vôbec.
takže tvoj záver je správny.............ale vybrať si musíš podľa konkrétnych podmienok sama tak, aby si postupovala správne.
Kejka, ďakujem Ti veľmi pekne za odpoveď .... ešte si to chcem upresniť ... v mojom prípade sa jedná o nájom, ktorý ja len v podstate prefakturujem, takže viem rozlíšiť presne vstupy - napr. nájom 100 eur + DPH 20 eur a ja tento nájom v plnej sume 120 eur fakturujem neplatcovi DPH (fa vystavím bez DPH)..... budem teda postupovať správne a vyhnem sa koeficientu tak, že DPH na vstupe vo výške 20 eur si vôbec neodpočítam?.....vďaka

KEJKA
25.07.12, 03:58
§ 50 ods. 2 zákona o DPH:

(2) Koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli sú výnosy (príjmy) bez dane z tovarov a služieb za kalendárny rok, pri ktorých je daň odpočítateľná, a v ktorého menovateli sú výnosy (príjmy) bez dane zo všetkých tovarov a služieb za kalendárny rok. Pri výpočte koeficientu sa do čitateľa ani do menovateľa koeficientu neuvádzajú výnosy (príjmy) z
a) predaja podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku,
b) predaja majetku, ktorý platiteľ používal na účely svojho podnikania, okrem zásob,
c) finančných služieb oslobodených od dane podľa § 39, ak ich platiteľ poskytol príležitostne,
d) príležitostného prevodu nehnuteľnosti a príležitostného nájmu nehnuteľnosti.
máš predsa výnimku jasne zdôraznenú.


A prosím, ak by tieto finančné služby podľa § 39 nemali príležitostný charakter, takisto nevstupujú do koeficientu? ! keby nevstupuvali, tak by nebola vyššie uvedená výnimka - vstupujú.


.............v mojom prípade sa jedná o nájom, ktorý ja len v podstate prefakturujem, takže viem rozlíšiť presne vstupy - napr. nájom 100 eur + DPH 20 eur a ja tento nájom v plnej sume 120 eur fakturujem neplatcovi DPH (fa vystavím bez DPH)..... budem teda postupovať správne a vyhnem sa koeficientu tak, že DPH na vstupe vo výške 20 eur si vôbec neodpočítam?.....vďakapráve ja som nevedela zo zadania, že fakturuješ aj nájom oslobodený a teda riešiš povinne koeficient. Takže koef. sa ťa týka, ale môžeš sa mu vyhnúť tebou spomenutým spôsobom, len je to dosť háklivé, ide o celkový pohľad, ktorý nepoznám. Môže ísť o refakturáciu a viac s danou nenuteľnosťou nemáš nič spoločné, takže žiadne iné vstupy sa ťa netýkajú. Ale môže to byť aj naopak - fakturuješ ďalej len časť nájmu a sama - tvoja firma - užíva priestor na podnikanie a v takom prípade musíš riešiť aj iné - napr. rôzne režijné vstupy.
Pritiahnuté za vlasy - faktúru vytlačíš na počítači, na papieri, na tlačiarni, použiješ toner............toto všetko si si obstarala - mohla obstarať s DPH, ktorú si si odpočítala, pričom tieto vstupy použiješ na fakturaciu služieb od DPH oslobodených - čiže aj tieto vstupy patria do koeficentu - ako to rozlíšiš?

mondes
09.08.12, 20:05
Dobrý večer, prosím Vás o radu. Firma mala v 1. Q 2012 príjmy neoslobodené od dane aj príjmy oslobodené od dane. Takže výdavky ako PHM a telefón som prepočítavala koeficientom. V 2. Q. už príjmy oslobodené od dane nemala a ani už nebude mať, nakoľko už firma zrušila pobočku Prvej stavebnej, ale ja som akosi automaticky DPH na vstupe za PHM aj telefón prepočítavala koeficientom(čo som asi nemala). Takže moja otázka:
Môžem ukončiť koeficientovanie DPH v priebehu roka, alebo musím DPH prepočítavať koeficientom až do konca roka a potom v poslednom kvartáli to upravím? Ak môžem v priebehu roka a v 3. Q. už nechcem vstupy prepočítavať koeficientom, ako mám pri tom postupovať, aby to bolo správne? Veľmi pekne ďakujem.

KEJKA
09.08.12, 20:46
a akým koeficientom si prepočítavala?
Celý rok používaš rovnaký koeficient, alebo konzultuješ výšku koeficientu so správcom dane.

SilMar Group
09.08.12, 22:15
Dobrý večer, prosím Vás o radu. Firma mala v 1. Q 2012 príjmy neoslobodené od dane aj príjmy oslobodené od dane. Takže výdavky ako PHM a telefón som prepočítavala koeficientom. V 2. Q. už príjmy oslobodené od dane nemala a ani už nebude mať, nakoľko už firma zrušila pobočku Prvej stavebnej, ale ja som akosi automaticky DPH na vstupe za PHM aj telefón prepočítavala koeficientom(čo som asi nemala). Takže moja otázka:
Môžem ukončiť koeficientovanie DPH v priebehu roka, alebo musím DPH prepočítavať koeficientom až do konca roka a potom v poslednom kvartáli to upravím? Ak môžem v priebehu roka a v 3. Q. už nechcem vstupy prepočítavať koeficientom, ako mám pri tom postupovať, aby to bolo správne? Veľmi pekne ďakujem.

V priebehu roka sa spôsob prepočtu koeficientom menit nemôžu, všetko sa vyrovná až v poslednom kvartáli.

mondes
10.08.12, 05:49
a akým koeficientom si prepočítavala?
Celý rok používaš rovnaký koeficient, alebo konzultuješ výšku koeficientu so správcom dane.

Tak za prvý a druhý kvartál som použila rovnaký koeficient. A teraz už viem naisto, že nebude mať príjmy oslobodené od DPH, takže v 3. Q. by som teoreticky nemusela DPH prepočítavať koeficientom, len neviem, či to môžem aj prakticky a ako mám ten koeficient uzavrieť. Vďaka.

mondes
10.08.12, 05:53
V priebehu roka sa spôsob prepočtu koeficientom menit nemôžu, všetko sa vyrovná až v poslednom kvartáli.

Takže to mám chápať tak, že aj keď už do konca roka nebudem mať príjmy oslobodené od dane, tak aj napriek tomu musím DPH na vstupe pri určitých nákladoch prepočítavať koeficientom? A potom všetko vyrovnám v poslednom Q? A ako vlastne budem postupovať v tom poslednom Q? Ďakujem Vám za odpoveď.

veronikasad
10.08.12, 05:55
Takže to mám chápať tak, že aj keď už do konca roka nebudem mať príjmy oslobodené od dane, tak aj napriek tomu musím DPH na vstupe pri určitých nákladoch prepočítavať koeficientom? A potom všetko vyrovnám v poslednom Q? A ako vlastne budem postupovať v tom poslednom Q? Ďakujem Vám za odpoveď.
V poslednom štvrťroku urobíš ročné zúčtovanie koeficientu.

mondes
10.08.12, 06:04
Čiže aj keď už nemám príjmy oslobodené od dane, tak naďalej budem DPH koeficientovať aj v 3. aj v 4. štvrťroku? Vďaka.

KEJKA
10.08.12, 08:26
áno, jedine keby si vysvetlil a dohodol so správcom dane iný koeficient, resp.žiadny.

mondes
10.08.12, 08:54
Ďakujem. A ak by som sa predsa dohodla so správcom dane na žiadnom koeficiente, tak by som už do konca roka nemusela prepočítavať DPH a v poslednom Q. by som upravila DPH za 1. aj 2.Q? Alebo ako sa to robí v takomto prípade, že po dohode s DU ukončím koeficientovanie v priebehu roka? Vďaka.

emarosl
10.08.12, 14:23
Čiže aj keď už nemám príjmy oslobodené od dane, tak naďalej budem DPH koeficientovať aj v 3. aj v 4. štvrťroku? Vďaka.

A sú či budú u Vás v 3. a 4.Q nejaké vstupy (resp. DPH viažúca sa k prijatým zdaniteľným plnenia), ktoré boli použité na dodanie "neoslobodených" aj "oslobodených" zdaniteľných plnení?

A prosím, správne tomu rozumiem, ze ak nam napr. v oktorbri 2012 pride faktura za telefon, ale v 10/2012 uz nebudeme poskytovat oslobodene prijmy (tzn. ze ziadne fakturovane tel. hovory v 10/2012 nesuvisia s poskytovanim oslobodenych prijmov), tak by sme uz nemuseli pouzit ziadny koeficient a odpocitat celu DPH, vsak? Alebo sa mylim?

emarosl
10.08.12, 14:36
Takže to mám chápať tak, že aj keď už do konca roka nebudem mať príjmy oslobodené od dane, tak aj napriek tomu musím DPH na vstupe pri určitých nákladoch prepočítavať koeficientom? A potom všetko vyrovnám v poslednom Q? A ako vlastne budem postupovať v tom poslednom Q? Ďakujem Vám za odpoveď.


Ako to myslíš to "pri určitých nákladov"? Ja koeficientu chápem tak, že prepočítavaš koeficientom všetky prijaté zdaniteľné plnenia (tovary a služby), ktoré použiješ aj na dodanie oslobodených aj na dodanie neoslobodených zdaniteľných plnení (laicky povedané).

Čiže napr. DPH na faktúre za telefóny:

- budeš prepočítavať koeficientom v 2/2012 za predokladu, že budú hovory použité v rámci poskytovania oslobodených služieb aj služieb s DPH, ale napr.

- v 10/2012 už DPH na faktúre za telefóny nemusíš prepočítavať koeficientom za predokladu, že budú všetky hovory použité len na poskytovanie služieb s DPH.

Je to tak, však?

Ale, ak ti príde napr. v 10/2012 faktúra za nájom priestorov, v ktorých je sídlo Vašej spoločnosti, za obdobie 1-9/2012, tak potom by sa mala táto DPH krátiť a prepočítavať koeficientom, lebo tieto náklady súviseli a viazali sa na poskytovanie aj oslobodených aj neoslobodených zdaniteľných plnení...

Aspoň ja si to takto vysvetlujem.... Prosím, je to takto dobre???

mondes
10.08.12, 20:56
Ako to myslíš to "pri určitých nákladov"? Ja koeficientu chápem tak, že prepočítavaš koeficientom všetky prijaté zdaniteľné plnenia (tovary a služby), ktoré použiješ aj na dodanie oslobodených aj na dodanie neoslobodených zdaniteľných plnení (laicky povedané). správne

Čiže napr. DPH na faktúre za telefóny:

- budeš prepočítavať koeficientom v 2/2012 za predokladu, že budú hovory použité v rámci poskytovania oslobodených služieb aj služieb s DPH, ale napr. presne tak

- v 10/2012 už DPH na faktúre za telefóny nemusíš prepočítavať koeficientom za predokladu, že budú všetky hovory použité len na poskytovanie služieb s DPH.
ale tu nevieš na 100% určiť, že všetky hovory budú použité len na poskytovanie služieb s DPH. Preto aj tu by som prepočítavala koeficientom.
Je to tak, však?

Ale, ak ti príde napr. v 10/2012 faktúra za nájom priestorov, v ktorých je sídlo Vašej spoločnosti, za obdobie 1-9/2012, tak potom by sa mala táto DPH krátiť a prepočítavať koeficientom, lebo tieto náklady súviseli a viazali sa na poskytovanie aj oslobodených aj neoslobodených zdaniteľných plnení... Ak máš faktúru za nájom priestorov, tak je to tvoj výdavok, ktorý sa neprepočítava koeficientom. Koeficient používaš vtedy, ak máš príjmy s plným nárokom na odpočet DPH a príjmy oslobodené od DPH. Ak k týmto príjmom vieš presne rozdeliť výdavky, teda vieš presne, že tieto výdavky patria k príjmom oslobodeným od dane a tieto výdavky k príjmom s plným odpočtom dane, tak ani vtedy nepoužívaš koeficient. Avšak ak nie si si istá či napr. telefonoval za účelom dosiahnutia príjmu s plným odpočtom dane, alebo príjmu oslobodeného od dane, vtedy tieto výdavky za telefón prepočítavaš koeficientom. Taktiež napr. PHM. To sú také typické výdavky, kde nevieš s určitosťou povedať, kam patria.

Aspoň ja si to takto vysvetlujem.... Prosím, je to takto dobre???

Ja som tu ale riešila to, že za 1.Q. som mala príjmy s plným odpočtom DPH aj príjmy oslobodené od DPH, takže som výdavky ako telefón a PHM prepočítavala koeficientom. Avšak v 2. Q a vlastne do konca roka viem, že už nebudem mať príjmy oslobodené od dane, tak tým pádom by som už nemusela používať koeficent. Ale bolo mi tu povedané, že koeficient budem používať do konca roka a v poslednom Q. tú DPH vyrovnám. Takže asi tak, dúfam, že si to pochopila.

mondes
10.08.12, 21:01
A sú či budú u Vás v 3. a 4.Q nejaké vstupy (resp. DPH viažúca sa k prijatým zdaniteľným plnenia), ktoré boli použité na dodanie "neoslobodených" aj "oslobodených" zdaniteľných plnení?

A prosím, správne tomu rozumiem, ze ak nam napr. v oktorbri 2012 pride faktura za telefon, ale v 10/2012 uz nebudeme poskytovat oslobodene prijmy (tzn. ze ziadne fakturovane tel. hovory v 10/2012 nesuvisia s poskytovanim oslobodenych prijmov), tak by sme uz nemuseli pouzit ziadny koeficient a odpocitat celu DPH, vsak? Alebo sa mylim?

K prvej otázke:
V 3. a v 4. Q. už nebudem mať príjmy oslobodené od dane, takže teoreticky DPH by som nemusela vôbec koeficientovať, ale tu mi bolo povedané, že mám naďalej používať koeficient pri tých vstupoch, ktoré som koeficientovala v 1. a v 2. Q. a v poslednom Q. sa to vyrovná.

K druhej otázke:
Ako som už písala, je potrebné používať koeficient do konca roka a v poslednom Q. prepočítate celý rok dozadu a DPH vyrovnáte.

mondes
18.11.12, 19:14
Opäť sa vraciam k tejto téme, nakoľko koeficient DPH robím 1x. Keďže už sme v polovici 4.Q. DPH, zaujíma ma, ako vlastne vysporiadam celoročnú DPH. Môj ročný koeficient bol 0,88. Teraz v 4.Q. by som ho mala nejako prepočítať a opraviť 1., 2., a 3. Q. Prosím Vás pekne o pomoc. Aký je postup tohto vysporiadania? Srdečná vďaka.

KEJKA
18.11.12, 20:35
1-3. Q. už neopravuješ.
urobíš 4.Q. ako tie predchádzajúce.
potom spočítaš všetky riadky, a zo súčtov /t.j. údaje za celý rok/ vypočítaš ročný koefiicient a skutočný nárok na odpočítanie DPH.
Vypočítaš rozdiel medzi uplatnenými a ročným výpočtom, a ten uvedieš do DP DPH.
v r. 2013 budeš používať tento nový koeficient.

mondes
19.11.12, 06:35
1-3. Q. už neopravuješ.
urobíš 4.Q. ako tie predchádzajúce.
potom spočítaš všetky riadky, a zo súčtov /t.j. údaje za celý rok/ vypočítaš ročný koefiicient a skutočný nárok na odpočítanie DPH.
Vypočítaš rozdiel medzi uplatnenými a ročným výpočtom, a ten uvedieš do DP DPH.
v r. 2013 budeš používať tento nový koeficient.

Ďakujem veľmi pekne. "Spočítať všetky riadky" - to znamená aj na vstupe, aj na výstupe? Nerozumiem tomu veľmi. A ten rozdiel do ktorého riadku DPH uvediem? Vďaka.

mondes
19.11.12, 07:08
Spočítaš všetky plenenia na vstup s DPH a bez DPH a vydelíšš to DPH na výstupe a tak Ti vyjde nový koeficient.
Urobíš DPH za 4.Q s pôvodným koeficientom a zároveň prepočítaš všetky 4 Q už novým koeficientom. Rozdiel ktorý Ti vyjde uvedieš v DP DPH. Buď Ti vyjde nárok na vyšší odpočet alebo nižší.

Musím si to ujasniť. Nerozumiem tomu, že "spočítaš všetky plnenia na vstup s DPH a bez DPH a vydelíš to DPH na výstupe". Nerozumiem, ktoré vstupy a výstupy mám tam uviesť, takže pri výpočte DPH sa riadim § 50 zákona o DPH. Však? A ďalej pri prepočte všetkých kvartálov ako mám postupovať? Ja napr. prepočítavam koeficientom DPH PHM + fa. za telefon. Takže spočítam phm za celý rok a taktiež fa za telefón a to prepočítam novým koeficientom? A ten rozdiel kde presne uvediem? Účtujem v alfe. Ďakujem.

Ivenka
19.11.12, 07:29
Spočítaš 4.Q to čo krátiš podľa starého koeficientu a potom spočítaš všetok PHM + telefony už novým koecientom . Porovnáš tieto dve čísla a rozdiel uvedieš podľa mňa nar. 20 a 22. Predtým na to bola kolonka. Pozerala som Alfu ale neviem ako by sa to tam malo dať, keďže krátiš iba časť DPH.

Peterika
20.11.12, 10:05
prikladám metodický pokyn z drsr k

Vymedzenie pojmu „príležitostný“ na účely § 50 ods. 2 písm. c) a d) zákona o DPH


Čo sa rozumie pod príležitostným prevodom nehnuteľnosti a príležitostným nájmom nehnuteľnosti a finančnými službami poskytnutými príležitostne pri výpočte koeficientu pri pomernom odpočítaní dane?


Podľa § 50 ods. 2 písm. c) a d) zákona o DPH sa pri výpočte koeficientu do čitateľa ani do menovateľa koeficientu neuvádzajú výnosy (príjmy) z príležitostných finančných služieb oslobodených od dane podľa § 39 zákona o DPH a z príležitostného prevodu nehnuteľnosti a príležitostného nájmu nehnuteľnosti. Uvedené príležitostné transakcie, ktoré sa neuvádzajú do čitateľa ani do menovateľa koeficientu sú také transakcie, ktoré:
- nemajú charakter základnej, resp. hlavnej činnosti platiteľa dane,
- netvoria značnú časť obratu z celkového obratu platiteľa dane,
- platiteľ dane ich nevykonáva opakovane (uvedené neznamená, že ich nie je možné uskutočniť aj viackrát v posudzovanom období),
a pri ktorých
- platiteľ dane nemá opakujúce sa náklady,
- súvisiace náklady netvoria značnú časť celkových nákladov.
Vyššie uvedené podmienky sú posudzované spravidla v období 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Pri posúdení príležitostnej transakcie je potrebné postupovať vždy individuálne a na identifikovanie príležitostnej transakcie nemusia platiť všetky vyššie uvedené podmienky súčasne; vychádza sa však z predpokladu, že ak sú vyššie uvedené podmienky splnené súčasne, tak uvedená transakcia je vykonaná príležitostne.


Vypracovala: Ing. ., odd. nepriamych daní

mondes
20.11.12, 13:25
Môj klient prevádzkuje svadobný salón a v januári tohto roku mal ešte príjem aj z Prvej stavebnej. Takže som DPH na vstupe z bločkov za PHM a z faktúr za mobil prepočítavala koeficientom z minulého roka. Teraz v 4.Q. potrebujem vypočítať nový koeficient. Takže na základe vyššie uvedeného do výpočtu koeficientu nezahrňam príjem z PSS? (Hlavné gro podnikania je ten svadobný salón, nie Prvá stavebná).
Pochopila som správne ten horeuvedený výklad? Ďakujem.

KEJKA
20.11.12, 16:51
áno

vladino45
21.11.12, 13:23
Prosím o radu ako postupovať : Sme fi, registrovaná na DPH. Uskutočňujeme ZP - nákup a predaj tovaru - bežný režim DPH-vstup aj výstup.
Ale aj kupujeme a predávame byty občanom , kde aj nákup aj predaj je bez DPH a tieto tržby vchádzajú do koeficientu.
Príklad : kúpili sme byt od občana NC = 10.000,- MD133 D325,
tento byt "opravíme" fa za opravu 1.000,- MD133 D321
DPH 200,- ako účtovať DPH MD548 alebo MD133 ??
neviem, či DPH na ktorú nemáme nárok na vstupe vchádza do obst. ceny alebo ide do nákladov
byt ďalej predávame bez DPH
ďakujem

Rozalka
21.11.12, 14:40
prikladám metodický pokyn z drsr k

Vymedzenie pojmu „príležitostný“ na účely § 50 ods. 2 písm. c) a d) zákona o DPH


Vypracovala: Ing. ., odd. nepriamych daní

Môžeš prihodiť aj oficiálny link, odkiaľ to máš?

vladino45
26.11.12, 06:57
Nikto neporadí...?
Prosím o radu ako postupovať : Sme fi, registrovaná na DPH. Uskutočňujeme ZP - nákup a predaj tovaru - bežný režim DPH-vstup aj výstup.
Ale aj kupujeme a predávame byty občanom , kde aj nákup aj predaj je bez DPH a tieto tržby vchádzajú do koeficientu.
Príklad : kúpili sme byt od občana NC = 10.000,- MD133 D325,
tento byt "opravíme" fa za opravu 1.000,- MD133 D321
DPH 200,- ako účtovať DPH MD548 alebo MD133 ??
neviem, či DPH na ktorú nemáme nárok na vstupe vchádza do obst. ceny alebo ide do nákladov
byt ďalej predávame bez DPH
ďakujem

SilMar Group
26.11.12, 07:41
Nikto neporadí...?
Prosím o radu ako postupovať : Sme fi, registrovaná na DPH. Uskutočňujeme ZP - nákup a predaj tovaru - bežný režim DPH-vstup aj výstup.
Ale aj kupujeme a predávame byty občanom , kde aj nákup aj predaj je bez DPH a tieto tržby vchádzajú do koeficientu.
Príklad : kúpili sme byt od občana NC = 10.000,- MD133 D325,
tento byt "opravíme" fa za opravu 1.000,- MD133 D321
DPH 200,- ako účtovať DPH MD548 alebo MD133 ??
neviem, či DPH na ktorú nemáme nárok na vstupe vchádza do obst. ceny alebo ide do nákladov
byt ďalej predávame bez DPH
ďakujem

Pozri §25/5c a následne §19/3k2 zákona 595/2003 o dani z príjmov - ide v podstate o to, že si môžeš vybrať, či budeš nenároková DPH účtovať priamo do nákladov, alebo do OC majetku, len si to musíš určiť v internej smernici.

jjanka1
28.11.12, 09:09
Dobrý den, účtujem JU krčmu, je tam vyhreny automat a nejaký typovací stroj. V 10/12 mi majiteľ priniesol prvú faktúru na podiel z typovacieho stroja, dalej už bude každy mesiac. Viem že musím robiť koeficient, predtým som nemala žiadne oslobodené plnenia tak som ho nerobila. Chcem vypočítať už skutočný ročný koeficient 2012 a podať DP k DPH za 4.Q 2012 a už nerobiť ročné vyúčtovanie DPH. Je to možné? Sme Q. platci DPH. Ďalej som sa dozvedela, že príjem z vyherných automatov bude v 12/12 za celý rok 2012. Môžem prepočítať koeficientom a skrátiť odpočet DPH /plyn, elektrina, telefon/ aj za obdobie 1.-3.Q 2012, kedže ten príjem sa bude týkať celého roku 2012? Ďakujem

ivetakli
29.11.12, 05:35
Dobrý deň, prosím Vás potvrďte mi niekto moje myšlienkové pochody, začínam pracovať s koeficientom a nemala som s tým zatiaľ skúsenosti. Mám príjem z pohostinstva + príjem z hracích automatov. Vypočítam si koeficient tržby z pohost./tržby z pohost.+automaty, výsledný koeficient mi vyšiel 0,80. Teraz budem týmto koef. krátiť odpočet u tých fa, ktoré sa priamo týkajú herne, mám tam nájom, elektriku, internet, plyn, pokiaľ viem napr. nájom vyčísliť presne podľa podlahovej plochy, napr. 20 m2 x 4,50 tak tento odpočet nedávam vôbec, ostatné napr. plyn a elektriku mám jeden plynomer a elektromer na celú prevádzku prepočítam koef. 0,80. Príjem z automatov ako taký do DP nevykazujem. A ešte jedna otázka, na koeficient som zabudla už v minulom Q, mám ho teraz oznámiť na DÚ, nerobiť dodatočné DP a potom to všetko za 4Q dorovnať, alebo sa priznať, oznámiť spätne, spraviť dodatočné, rozdiel odviesť a čakať na pokutu? Asi moc rozvláčne, ale ak sa dakto s tým prelúska, prosím odpíšte mi. vrelá vďaka vopred

vladino45
06.12.12, 19:59
Prosím Vás potvrdí mi niekto, že môžem použiť §19/3k2 zákona 595/2003 o dani z príjmov a neuplatnenú DPH ( nemáme nárok na odpočet - kúpili sme a aj predávať budeme nehnuteľnosť - ako tovar - bez DPH )
ďakujem

vladino45
06.12.12, 20:03
Prosím potvrdí mi niekto, že môžem v tomto prípade použiť §19/3k2 zákona 595/2003 o dani z príjmov t.j. zaúčtovať do nákladov?
ďakujem


Prosím o radu ako postupovať : Sme fi, registrovaná na DPH. Uskutočňujeme ZP - nákup a predaj tovaru - bežný režim DPH-vstup aj výstup.
Ale aj kupujeme a predávame byty občanom , kde aj nákup aj predaj je bez DPH a tieto tržby vchádzajú do koeficientu.
Príklad : kúpili sme byt od občana NC = 10.000,- MD133 D325,
tento byt "opravíme" fa za opravu 1.000,- MD133 D321
DPH 200,- ako účtovať DPH MD548 alebo MD133 ??
neviem, či DPH na ktorú nemáme nárok na vstupe vchádza do obst. ceny alebo ide do nákladov
byt ďalej predávame bez DPH
ďakujem


Pozri §25/5c a následne §19/3k2 zákona 595/2003 o dani z príjmov - ide v podstate o to, že si môžeš vybrať, či budeš nenároková DPH účtovať priamo do nákladov, alebo do OC majetku, len si to musíš určiť v internej smernici.

mondes
08.01.13, 07:53
Skúsim to v tejto téme.
Klientovi som prepočítavala DPH koeficientom, nakoľko mal aj príjmy oslobodené od DPH- bol sprostredkovateľom PSS. Keďže v r. 2013 už nebude mať príjmy zo sprostredkovania, tak ma zaujíma či musím koeficientovať DPH aj v r. 2013, ak:
-v januári mu príde ešte jedna provízia (nejaká zadržaná kaucia z r. 2012 - veľmi sa tomu nerozumiem)

Takže mám povinnosť aj naďalej koeficientovať DPH? Ak nie, musím nahlásiť, že už nebudem používať koeficient pri DPH? Prosím Vás o radu, veľmi mi týmto pomôžete. Srdečná vďaka.

mondes
08.01.13, 08:01
Nikto nevie poradiť? Neverím.

Rozalka
08.01.13, 09:24
V r. 2013 použiješ koeficient z r. 2012, dorovnanie pri poslednom priznaní za rok 2013.

mondes
08.01.13, 18:00
Ďakujem veľmi pekne. Viem, že v r. 2013 použijem koeficient z r. 2012, ale mňa skôr zaujíma, či ho musím používať, v horeuvedenom prípade. Ďakujem pekne.

SilMar Group
08.01.13, 20:54
Ďakujem veľmi pekne. Viem, že v r. 2013 použijem koeficient z r. 2012, ale mňa skôr zaujíma, či ho musím používať, v horeuvedenom prípade. Ďakujem pekne.

Podľa mňa musíš.

Stefan2005
08.01.13, 21:31
... no ak si používala v r. 2012 odpočet podľa členenia - plný odpočet, žiadny odpočet a koeficient použila iba u tovarov a služieb nakúpených na realizáciu obidvoch typov zdaniteľných obchodov (v tzv 3. skupine dokladov - § 70), tak dopad v r. 2013 nebude žiadny - lebo nebudeš mať oslobodené plnenia....

Stefan2005
08.01.13, 22:00
... čítaj i http://www.porada.sk/t51023-koeficient-cely-rok.html#post452126

mondes
17.01.13, 08:35
... no ak si používala v r. 2012 odpočet podľa členenia - plný odpočet, žiadny odpočet a koeficient použila iba u tovarov a služieb nakúpených na realizáciu obidvoch typov zdaniteľných obchodov (v tzv 3. skupine dokladov - § 70), tak dopad v r. 2013 nebude žiadny - lebo nebudeš mať oslobodené plnenia....

Prosím Vás, ak SZČO má príjmy s plným odpočtom DPH a príjmy s oslobodeným odpočtom DPH (t.j. sprostredkovateľ PSS) tak náklady na PHM + telefon som prepočítavala koeficientom. Ale v r. 2013 príjmy za sprostredkovanie PSS už mať nebude, tak by už DPH nemusela prepočítavať koeficoentom. Však? V tom prípade musím ukončenie koeficientovania nahlásiť na DU? Alebo jednoducho prestať prepočítavať DPH koeficienttom?

... a ďalej, čo v prípade, ak bude mať v januári 2013 ešte jeden príjem za sprostredkovanie PSS (nejaká zadržaná kaucia z r. 20012), to musí aj naďalej N prepočítavať koeficientom celý rok 2013? Veľmi pekne Vás prosím o odpoveď. Srdečná vďdaka.

mondes
17.01.13, 11:15
Prosím Vás, ak SZČO má príjmy s plným odpočtom DPH a príjmy s oslobodeným odpočtom DPH (t.j. sprostredkovateľ PSS) tak náklady na PHM + telefon som prepočítavala koeficientom. Ale v r. 2013 príjmy za sprostredkovanie PSS už mať nebude, tak by už DPH nemusela prepočítavať koeficientom. Však? V tom prípade musím ukončenie koeficientovania nahlásiť na DU? Alebo jednoducho prestať prepočítavať DPH koeficienttom?

... a ďalej, čo v prípade, ak bude mať v januári 2013 ešte jeden príjem za sprostredkovanie PSS (nejaká zadržaná kaucia z r. 20012), to musí aj naďalej N prepočítavať koeficientom celý rok 2013? Veľmi pekne Vás prosím o odpoveď. Srdečná vďaka.

Posúvam.

mondes
17.01.13, 13:04
Čítala som tému "Koeficient celý rok?" ale aj tak nie som veľmi múdrejšia. Takže v mojom prípade, keď dostane SZČO v januári províziu za sprostredkovanie z r. 2012 (zadržaná kaucia), tak za 1.Q. r. 2013(zostáva kvartálnym plátcom DPH) ešte budem prepočítavať DPH koeficientom, ale v 2., 3. Q. už nebudem a v 4. Q 2013 si vysporiadam ročný koeficient? Prosím Vás pekne, je to správne? V ktorom § by som si to mohla aj naštudovať? Ďakujem.

Rozalka
17.01.13, 17:10
Čítala som tému "Koeficient celý rok?" ale aj tak nie som veľmi múdrejšia. Takže v mojom prípade, keď dostane SZČO v januári províziu za sprostredkovanie z r. 2012 (zadržaná kaucia), tak za 1.Q. r. 2013(zostáva kvartálnym plátcom DPH) ešte budem prepočítavať DPH koeficientom, ale v 2., 3. Q. už nebudem a v 4. Q 2013 si vysporiadam ročný koeficient? Prosím Vás pekne, je to správne? V ktorom § by som si to mohla aj naštudovať? Ďakujem.

Koeficient budeš používať celý rok, iná vec je, že nákupy vzťahujúce sa k činnosti, ktorá spôsobila povinnosť koeficientovania, sa nebudú vyskytovať, takže nebudeš nič krátiť.

mondes
17.01.13, 19:20
Koeficient budeš používať celý rok, iná vec je, že nákupy vzťahujúce sa k činnosti, ktorá spôsobila povinnosť koeficientovania, sa nebudú vyskytovať, takže nebudeš nič krátiť.

Bože môj drahý, alebo som taká hlu.., alebo naozaj nechápem. Načo mám koeficient používať, keď nebudem nim nič krátiť. Ja som vlastne krátila koeficientom len PHM a telefón, pretože som presne nevedela rozlíšiť, či to bol výdavok za sprostredkovanie PSS, alebo výdavok z prevádzkovania salónu. A tie PHM + telefón to budem predsa využívať aj v r. 2013, ibaže nebudem mať žiadne oslobodené príjmy, (okrem tej zadržanej kaucie zo sprostredkovania PSS z r. 2012 prijatej v januári 2013) a to práve neviem, že len preto, že budem mať jeden príjem oslobodený od DPH, budem musieť koeficientom prepočítavať náklady za PHM + mobil celý rok 2013? Prosím Vás, vysvetlite mi to nejak polopate, lebo neviem, či ja zle zadávam zadanie alebo... Ďakujem veľmi pekne. :-)

mondes
18.01.13, 10:46
Prosím Vás, vysvetlite mi to niekto? Veľmi pekne ďakujem.

veronikasad
18.01.13, 10:55
Bože môj drahý, alebo som taká hlu.., alebo naozaj nechápem. Načo mám koeficient používať, keď nebudem nim nič krátiť. Ja som vlastne krátila koeficientom len PHM a telefón, pretože som presne nevedela rozlíšiť, či to bol výdavok za sprostredkovanie PSS, alebo výdavok z prevádzkovania salónu. A tie PHM + telefón to budem predsa využívať aj v r. 2013, ibaže nebudem mať žiadne oslobodené príjmy, (okrem tej zadržanej kaucie zo sprostredkovania PSS z r. 2012 prijatej v januári 2013) a to práve neviem, že len preto, že budem mať jeden príjem oslobodený od DPH, budem musieť koeficientom prepočítavať náklady za PHM + mobil celý rok 2013? Prosím Vás, vysvetlite mi to nejak polopate, lebo neviem, či ja zle zadávam zadanie alebo... Ďakujem veľmi pekne. :-)
máš už urobené DP DPH za IV.štvrťrok ? Aký ročný koeficient ti vyšiel pre rok 2013 ?

SilMar Group
18.01.13, 11:06
Bože môj drahý, alebo som taká hlu.., alebo naozaj nechápem. Načo mám koeficient používať, keď nebudem nim nič krátiť. Ja som vlastne krátila koeficientom len PHM a telefón, pretože som presne nevedela rozlíšiť, či to bol výdavok za sprostredkovanie PSS, alebo výdavok z prevádzkovania salónu. A tie PHM + telefón to budem predsa využívať aj v r. 2013, ibaže nebudem mať žiadne oslobodené príjmy, (okrem tej zadržanej kaucie zo sprostredkovania PSS z r. 2012 prijatej v januári 2013) a to práve neviem, že len preto, že budem mať jeden príjem oslobodený od DPH, budem musieť koeficientom prepočítavať náklady za PHM + mobil celý rok 2013? Prosím Vás, vysvetlite mi to nejak polopate, lebo neviem, či ja zle zadávam zadanie alebo... Ďakujem veľmi pekne. :-)
Každý doklad, z ktorého ideš odpočítavať daň musíš rozdeliť do jednej z troch skupín napr. faktúru za telefón :
1. telefón používaš len na sprostredkovanie poistenia - koeficient = 0 - vôbec nie je nárok na odpočet
2. telefón používaš len neoslobodené plnenia - koeficient = 1 - máš plný nárok na odpočet
3. telefón používaš aj aj - koeficient sa používa priebežne v roku podľa minulého roka, na konci roka sa dorovná podľa údajov z aktuálneho účtovného obdobia.

Tvoj konkrétny prípad - faktúra za telefón v januári, lebo v januári prišla oneskorená platba za sprostredkovanie z r. 2012. Faktúra bola za používanie telefónu v januári. Otázka znie - napr. nevymáhal túto províziu telefonicky v januári? Ak áno, tak to zdaniteľné plnenie použil aj na neoslobodené príjmy aj na oslobodené. Ak nie, tak je to druhá skupina a máš nárok na odpočet v plnej výške.
Celý problém je - správne identifikovať, na čo boli tie plnenia použité a zaradiť do jednej z tých skupín.

andad
18.01.13, 11:14
prosim o info, či do koeficientu vystupuju aj vynosy s prenosom danovej povinnosti na prijimatela podla § 69 ods. 12 zakona o DPH?? (neuvadzaju sa v danovom priznani)...

mondes
23.01.13, 08:21
máš už urobené DP DPH za IV.štvrťrok ? Aký ročný koeficient ti vyšiel pre rok 2013 ?

Za rok 2012 som prepočítavala koeficientom 0,88 a teraz v 4.Q. mi vyšiel 0,92.

mondes
23.01.13, 08:31
Každý doklad, z ktorého ideš odpočítavať daň musíš rozdeliť do jednej z troch skupín napr. faktúru za telefón :
1. telefón používaš len na sprostredkovanie poistenia - koeficient = 0 - vôbec nie je nárok na odpočet
2. telefón používaš len neoslobodené plnenia - koeficient = 1 - máš plný nárok na odpočet
3. telefón používaš aj aj - koeficient sa používa priebežne v roku podľa minulého roka, na konci roka sa dorovná podľa údajov z aktuálneho účtovného obdobia.

Tvoj konkrétny prípad - faktúra za telefón v januári, lebo v januári prišla oneskorená platba za sprostredkovanie z r. 2012. Faktúra bola za používanie telefónu v januári. Otázka znie - napr. nevymáhal túto províziu telefonicky v januári? Ak áno, tak to zdaniteľné plnenie použil aj na neoslobodené príjmy aj na oslobodené. Ak nie, tak je to druhá skupina a máš nárok na odpočet v plnej výške.
Celý problém je - správne identifikovať, na čo boli tie plnenia použité a zaradiť do jednej z tých skupín.

Takže tak ako píšeš. Faktúry za telefón + PHM, nakoľko ich využíval aj na jedno aj na druhé, som prepočítavala koeficientom.
A čo ak v januári ako píšeš volal ohľadom provízie, čiže využíval mobil aj na oslobodené aj na neoslobodené? To kvôli tomu budem celý rok opäť prepočítavať DPH koeficientom a v poslednom Q. to vysporiadam?
Alebo druhý prípad:
Ak v januári 2013 napr. volal ohľadom provízie (oslobodené od DPH), tak fa za január prepočítam koeficientom a pokiaľ už v r. 2013 nebude mať príjmy oslobodené od DPH, tak ostatné faktúry za mobil v mesiacoch február, marec ,,,, atď. už nebudem prepočítavať koeficientom? A ten január v poslednom Q. vysporiadam?

Ďakujem veľmi pekne.

SilMar Group
23.01.13, 08:46
Takže tak ako píšeš. Faktúry za telefón + PHM, nakoľko ich využíval aj na jedno aj na druhé, som prepočítavala koeficientom.
A čo ak v januári ako píšeš volal ohľadom provízie, čiže využíval mobil aj na oslobodené aj na neoslobodené? To kvôli tomu budem celý rok opäť prepočítavať DPH koeficientom a v poslednom Q. to vysporiadam?
Alebo druhý prípad:
Ak v januári 2013 napr. volal ohľadom provízie (oslobodené od DPH), tak fa za január prepočítam koeficientom a pokiaľ už v r. 2013 nebude mať príjmy oslobodené od DPH, tak ostatné faktúry za mobil v mesiacoch február, marec ,,,, atď. už nebudem prepočítavať koeficientom? A ten január v poslednom Q. vysporiadam?

Ďakujem veľmi pekne.

B je spravne

ichromekova
23.01.13, 20:38
Chcela by som poprosiť aj ja o radu. Platiteľ DPH nám mesačne fakturuje prenájom nebytových priestorov bez DPH ( oslobodené od DPH). Jeden a pol mesiaca sme používali skladové priestory a tie nám iný platiteľ DPH vyfakturoval s DPH. Uvedené priestory sme následne fakturovali bez DPH platiteľovi DPH, člen EÚ ( platiteľ DPH v Nemecku ). Bol to podľa mňa len príležitostný prenájom. Teraz potrebujem poradiť, či uvedený prenájom je oslobodený od DPH, nakoľko bol fakturovaný v rámci EÚ, alebo ho charakterizovať ako prenájom oslobodený od DPH a vypočítať koeficient? Ak vypočítať koeficient, tak ročný a dúfam, že v roku 2013 nebudem musieť počítať koeficient, keď nebudeme mať príjmy oslobodené od DPH? Poprosím Vás, poraďte mi niekto. Nemala som ešte takýto prípad a nemám v tom úplne jasno. Ďakujem.

KEJKA
23.01.13, 20:56
nemali ste náhodou ten nájom fakturovať s DPH, ked nehnuteľnosť je na Slovensku?

ichromekova
23.01.13, 22:33
Mali sme nájom fakturovať s DPH, pretože nám bolo fakturované s DPH? Ak áno, tak to musíme ešte opraviť faktúry.

mondes
23.01.13, 22:37
Ďakujem pekne.

KEJKA
24.01.13, 07:13
myslela som preto, že miesto dodania je miesto, kde sa nehnuteľnosť nachádza.
Inak podľa zmluvy.

SilMar Group
24.01.13, 07:17
Miesto dodania je na SK, ale môžu si vybrať, či budú fakturovať s DPH a nerátať koeficient, alebo dajú nájom ako oslobodený a potom koeficientovať, nie?

ichromekova
24.01.13, 08:56
Myslela som, že keď sa fakturoval nájom ako oslobodený, tak prepočítame na konci roka koeficientom. Alebo to nie je správne?

KEJKA
24.01.13, 21:22
ja si myslím, že ked ide o skladové priestory, a vy ste si odpočítali DPH na vstupe z nájmu, tak ste to mali ďalej fakturovať tiež s DPH.
Alebo ak nemám pravdu a mohli ste si vybrať, tak potom koeficient.

Monika1504
25.01.13, 07:24
Dobrý deň, prosím vás, viete mi poradiť zaradenie dph k odmene /hracie automaty/?mám účtovný program OBERON

Monika1504
25.01.13, 07:38
Prosííím,, do ktorého riadku dph mi to má zaradiť??

SSAndrea
28.01.13, 06:44
Dobrý deň, prosím skúsených o radu. Účtujem jedno fitnescentrum, ktoré podniká vo vlastných priestoroch. Sú štvrťročný platitelia DPH. V decembri som zaúčtovala a odviedla DPH z jednej faktúry za sprostredkovanie - vystavená 21.12. aj zaplatená v hotovosti 21.12. Majitelia sa ale pomýlili a faktúra nemala byť za sprostredkovanie, ale za prenájom jednej miestnosti SZČO neplatiteľovi DPH /proste skopírovali z predchádzajúcej faktúry a neopravili text/. Teraz ráno mi doniesli opravenú faktúru aj podpísanú zmluvu na dlhodobý prenájom, ktorý začína od 12.1. a tá suma na faktúre bola vlastne zaplatená záloha za januárové nájomné. DPH za 4Q som už samozrejme podala. Ako mám teraz postupovať.
V starom roku sa nejedná o výnos, ale len o prijatý preddavok (z ktorého teda hneď odviedli DPH). Podám teda dodatočné priznanie DPH a odvedenú DPH si vypýtam naspäť.
Keďže prenajímajú nehnuteľnosti "nezdaniteľnej osobe" sú povinný začať koeficientovať DPH - a uvažujem správne, že až od januára 2013, kedy bude prvý oslobodený výnos nie kedy prijali prvú zálohu? Takže si určím koeficient pre rok 2013 a budem vychádzať z výnosov roku 2012? Tieto výnosy som mala za celý rok cca 26 tis €. Mesačný prenájom bude iba 100, € mesačne (t.j. 1200 € za rok) a zoberiem celkový príjem za rok 2012 podliehajúci dani t.j. 26000 deleno celkové výnosy vrátane očakávaného prenájmu t.j. 27200€ = 0,96 koeficient pre rok 2013 a tento si pôjdem odsúhlasiť na DÚ.
Ďakujem veľmi pekne za rady.

Zita5
28.01.13, 06:52
Ak Ti pomôže táto tabuľka od Mušky , tak vsaď čísla z roku 2012 a vypočítaj koefocient
http://www.porada.sk/t80577-p7-vypocet-koeficientu-dph.html#post1004307

nezabudni dať koeficient odsúhlasiť správcovi dane.

SSAndrea
28.01.13, 07:10
Dobrý deň Zita pozrela som tú tabuľku. Ja som pôvodne počítala do výnosov zahrňovaných do obratu DPH len výnosy sa dodanie služieb a tovarov. Podľa tej tabuľky mám ale počítať aj úroky na banke? A čo potom napr. halierové vyrovnania, prijatú náhradu za poistné plnenie po havárii OA a ešte má firma príspevky z úradu práce pretože má zriadenú chránenú dieľnu /preplácajú jej mzdové náklady/. Myslela som, že toto sa tam nepočíta? Prosím o usmernenie.

Rozalka
28.01.13, 07:26
Dobrý deň Zita pozrela som tú tabuľku. Ja som pôvodne počítala do výnosov zahrňovaných do obratu DPH len výnosy sa dodanie služieb a tovarov. Podľa tej tabuľky mám ale počítať aj úroky na banke? A čo potom napr. halierové vyrovnania, prijatú náhradu za poistné plnenie po havárii OA a ešte má firma príspevky z úradu práce pretože má zriadenú chránenú dieľnu /preplácajú jej mzdové náklady/. Myslela som, že toto sa tam nepočíta? Prosím o usmernenie.
Započítavaš len dodané tovary a služby, žiadne úroky, žiadne náhrady, len to, čo v PÚ ide na 601-604.

nika.sum
28.01.13, 07:30
Dobrý deň, prosím skúsených o radu. Účtujem jedno fitnescentrum, ktoré podniká vo vlastných priestoroch. Sú štvrťročný platitelia DPH. V decembri som zaúčtovala a odviedla DPH z jednej faktúry za sprostredkovanie - vystavená 21.12. aj zaplatená v hotovosti 21.12. Majitelia sa ale pomýlili a faktúra nemala byť za sprostredkovanie, ale za prenájom jednej miestnosti SZČO neplatiteľovi DPH /proste skopírovali z predchádzajúcej faktúry a neopravili text/. Teraz ráno mi doniesli opravenú faktúru aj podpísanú zmluvu na dlhodobý prenájom, ktorý začína od 12.1. a tá suma na faktúre bola vlastne zaplatená záloha za januárové nájomné. DPH za 4Q som už samozrejme podala. Ako mám teraz postupovať.
V starom roku sa nejedná o výnos, ale len o prijatý preddavok (z ktorého teda hneď odviedli DPH). Podám teda dodatočné priznanie DPH a odvedenú DPH si vypýtam naspäť.
Keďže prenajímajú nehnuteľnosti "nezdaniteľnej osobe" sú povinný začať koeficientovať DPH - a uvažujem správne, že až od januára 2013, kedy bude prvý oslobodený výnos nie kedy prijali prvú zálohu? Takže si určím koeficient pre rok 2013 a budem vychádzať z výnosov roku 2012? Tieto výnosy som mala za celý rok cca 26 tis €. Mesačný prenájom bude iba 100, € mesačne (t.j. 1200 € za rok) a zoberiem celkový príjem za rok 2012 podliehajúci dani t.j. 26000 deleno celkové výnosy vrátane očakávaného prenájmu t.j. 27200€ = 0,96 koeficient pre rok 2013 a tento si pôjdem odsúhlasiť na DÚ.
Ďakujem veľmi pekne za rady.

Ale ked prenajimaju podnikatelovi - zdanitelnej osobe, tak sa mozu rozhodnut ci budu fakturovat s DPH alebo bez. V zakone je jasne definovany pojem zdanitelna osoba a nemusi ist o platitela DPH (toto sa menilo tusim k 1.1.2010 ), samozrejme ze by mali mat zmluvne dohodnute ci budu fa s dph alebo bez.

SSAndrea
28.01.13, 08:34
Ahoj nika.sum akurát som išla písať, že či to môže byť s DPH. Už som sa radila aj s 2 audítormi a jeden mi povedal, že musí byť oslobodené a druhý že môže byť s DPH. Išla som v ZA na DÚ a nečuduj sa svete, tety mi vôbec nevedeli povedať. Ale podľa mňa tiež môže byť s DPH. A hlavne keď s tým nájomca súhlasí, tak by išiel môj klient "sám proti sebe" aby si začal koeficientovaním komplikovať život.

nika.sum
28.01.13, 08:44
Ja som si to minuly tyzden luskala v zakone, tiez tu niekto riesil najom podnikatelom. Jasne je v zakone definovane od roku 2010 sa mi zda ze to bolo, ze sa moze rozhodnut pri zdanitelnej osobe. Predtym to bolo, ze ak prenajima platitelovi dph. Zdanitelna osoba nemusi byt platitel dph, ale osoba ktore podnika. treba dat do zmluvy ze sa bude fakturovat s dph.

SSAndrea
28.01.13, 08:53
Ahojte toto som našla aj na stránke DRSR v často kladených otázkach:
Otázka: Živnostník, platiteľ dane má v podnikaní rodinný dom, ktorý prenajíma. Okrem základných služieb spojených s prenájmom iné služby neposkytuje. Dom prenajíma občanom, prípadne podnikateľom - neplatiteľom dane. Je povinný k prenájmu rodinného domu uplatňovať daň z pridanej hodnoty?

Odpoveď: Platiteľ dane pri nájme nehnuteľnosti postupuje podľa § 38 zákona DPH, pričom v zmysle § 38 ods. 3 zákona o DPH nájom nehnuteľnosti alebo jej časti je oslobodený od dane s výnimkou prípadov uvedených v tomto ustanovení. Zákon však dáva platiteľovi dane právo voľby, že platiteľ dane, ktorý prenajíma nehnuteľnosť inému platiteľovi dane, sa môže rozhodnúť, že nájom bude zdaňovať (§ 38 ods. 5 zákona o DPH). Právo voľby zákon umožňuje len tým platiteľom dane, ktorí prenajímajú nehnuteľnosti osobám, ktoré sú zdaniteľnými osobami. V ostatných prípadoch musí platiteľ dane nájom nehnuteľnosti poskytnúť s oslobodením od dane. Z uvedeného vyplýva, ak platiteľ dane prenajme nehnuteľnosť alebo jej časť osobám, ktoré nie sú zdaniteľné osoby napr. občanom, uvedený nájom je v zmysle § 38 ods. 3 zákona o DPH oslobodený od dane z pridanej hodnoty.

Takže nájom povinne bez DPH by bol iba v prípade "nepodnikateľov", teda nezdaniteľných osôb, teda - občanov, štátne orgány atď...
ďakujem za diskusiu

Dajanka
29.01.13, 13:52
Ahojte, prosím poradiť. Firma s.r.o. vykupuje a predáva zlomkové zlato a drahé kovy. Výkup je od občanov, bez DPH, aj od firiem - platcov DPH, kedy zlato vykupuje bez DPH a striebro s DPH. Tieto zlomky dáva na prepracovanie - služby realizácie, ktoré sú fakturované s DPH a následne tieto zlomky predáva, zlato bez DPH a striebro s DPH. Môže si firma za služby realizácie / zlata / uplatniť celú daň na vstupe podľa § 67 odst. 5 a 6? Čo sa týka dodávky služieb a tovarov / telefón, PHM/ tu firma postupuje podľa § 50 pri výpočte pomernej výšky dane, ktorú môže odpočítať . Ďakujem za skorú odpoveď.

Dajanka
30.01.13, 11:10
Vie mi niekto poradiť, či je to takto správne?

lenkaU
22.04.13, 06:27
Dobrý deň, ja by som potrebovala poradiť: prenajímame byty, faktúrujeme nájom bez dph, ale energie s dph. Strediská, ktoré sa týkajú aj oslob. aj neoslob. plnení sme doteraz krátili koeficientom. Ale vedenie teraz rozhodlo, že sa vytvorí nové stredisko -správa bytov a dph týkajúca sa tovarov a služieb tohto strediska sa nebude odpočítavať - napr. revízia komínov, výťahu , nejaká réžia a pod. Byty majú svoje merače, čiže vieme presne koľko minuli, ale keďže fakturujeme energie s dph, budeme odrátavať aj naďalej 100%dph z faktúr od Spp, BVS a ZSE...a odvádzať plnú dph z vyfakturovaných energií. Na vrub tohto strediska sa bude účtovať určité percento mzdy účtovníčky a riaditeľa a petrcento z jeho phm a telefonu. Ostatné strediská budú fungovať úplne oddelene, budú mať plný odpočet dph (čiže už sa nebude nič krátiť koeficientom). Vedenie to takto chce, aj keď mi je jasné, že by som mala krátiť koeficientom (napríklad použitý papier v kopírke, toner a pod.), ale to považujú za zanedbateľnú čiastku. Ale nie som si istá, či by sme to obhájili pred kontrolou. Čo si myslíte?

A ak by sme aj od začiatku mesiaca takto začali robiť, tak na konci roka prepočítam koeficient , vysporiadam a mám aj povinnosť správcovi dane niečo nahlasovať? (že už nebudem používať koeficient?)

Ďakujem za odpoveď

KEJKA
22.04.13, 06:35
v roku 2013 postupuješ podľa koeficientu, ktorý si vypočítala za rok 2012
ak chcete takto radikálne meniť postup, meníš koeficient a zmenu ti musí odsúhlasiť správca dane.
Dobrý deň, ja by som potrebovala poradiť: prenajímame byty, faktúrujeme nájom bez dph, ale energie s dph. Strediská, ktoré sa týkajú aj oslob. aj neoslob. plnení sme doteraz krátili koeficientom. Ale vedenie teraz rozhodlo, že sa vytvorí nové stredisko -správa bytov a dph týkajúca sa tovarov a služieb tohto strediska sa nebude odpočítavať - napr. revízia komínov, výťahu , nejaká réžia a pod. Byty majú svoje merače, čiže vieme presne koľko minuli, ale keďže fakturujeme energie s dph, budeme odrátavať aj naďalej 100%dph z faktúr od Spp, BVS a ZSE...a odvádzať plnú dph z vyfakturovaných energií. Na vrub tohto strediska sa bude účtovať určité percento mzdy účtovníčky a riaditeľa a petrcento z jeho phm a telefonu. Ostatné strediská budú fungovať úplne oddelene, budú mať plný odpočet dph (čiže už sa nebude nič krátiť koeficientom). Vedenie to takto chce, aj keď mi je jasné, že by som mala krátiť koeficientom (napríklad použitý papier v kopírke, toner a pod.), ale to považujú za zanedbateľnú čiastku. Ale nie som si istá, či by sme to obhájili pred kontrolou. Čo si myslíte?

A ak by sme aj od začiatku mesiaca takto začali robiť, tak na konci roka prepočítam koeficient , vysporiadam a mám aj povinnosť správcovi dane niečo nahlasovať? (že už nebudem používať koeficient?)

Ďakujem za odpoveď

lenkaU
22.04.13, 06:54
Ďakujem Kejka, myslela som si... a čisto teoreticky, ak to takto zmeníme(teda správca dane nám to odúhlasí), tak nám vlastne už nebudú od mája vznikať náklady, ktoré treba krátiť (buď odpočítame celú dph alebo žiadnu), ale aj tak koeficient prepočítam až na konci roka, áno? (Mrzí ma, že to chce vedenie meniť, myslím, že to už nebude úplne košér, ako doteraz, ale zase chápem, že sa im nepáčilo, že množstvo nákladov bolo treba krátiť aj keď vôbec nesúviseli s nájmom -nájom tvorí len možno 10% z našej činnosti, gro máme výrobu)...

KEJKA
22.04.13, 10:58
Ďakujem Kejka, myslela som si... a čisto teoreticky, ak to takto zmeníme(teda správca dane nám to odúhlasí), tak nám vlastne už nebudú od mája vznikať náklady, ktoré treba krátiť (buď odpočítame celú dph alebo žiadnu), ale aj tak koeficient prepočítam až na konci roka, áno? (Mrzí ma, že to chce vedenie meniť, myslím, že to už nebude úplne košér, ako doteraz, ale zase chápem, že sa im nepáčilo, že množstvo nákladov bolo treba krátiť aj keď vôbec nesúviseli s nájmom -nájom tvorí len možno 10% z našej činnosti, gro máme výrobu)...určite musíš DPH s koeficientom vysporiadať v tom decembri 2013, ved si ho použila. neverím, že nevzniknú koeficientované náklady, ale ak to nebudeš riešiť, možno sa prípadná kontrola poteší.