PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : zmluva o prenajme pozemkovalexbory
09.02.12, 12:27
Dobrý deň, som spoluvlastníkom pozemku, ktorý od nás vlastníkov prenajíma roľnícke družstvo podľa platnej nájomnej zmluvy pre účel poľnohospodárskej výroby (orná pôda). Problém nastal tým, že vedenie družstva sa zrieklo užívania tohto pozemku, prenechalo ho do užívania podnikateľovi, ktorý tu prevádzkuje priemselnú výrobu. Časť pozemku ohradil betonovým oplotením. Nás vlastníkov neoslovili, takže chceme vypovedať nájomnú zmluvu. Máme na to právo? Poprípade zvažujeme trestné oznánie. Ďakujem.

Mária27
09.02.12, 15:04
Naštuduj si Zákon 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov. § 9
(2) Nájomca môže vykonať zmenu druhu pozemku alebo inú zmenu na pozemku len s písomným súhlasom vlastníka pozemku a v súlade s osobitnými predpismi, 11) ktoré upravujú zmenu druhu pozemku alebo inú zmenu na pozemku.

§ 10
(3) Nájomca je oprávnený dať prenajatú vec do podnájmu, ak zmluva neurčuje inak. Spôsob a čas podnájmu je nájomca povinný prenajímateľovi oznámiť do 30 dní.. Ak bol pozemok daný do podnájmu na dlhší čas ako jeden rok, má prenajímateľ právo na nájomné priamo voči podnájomcovi. Na podnájom sa v prípadoch mimoriadnych udalostí vzťahuje ustanovenie § 5 primerane.

alexbory
09.02.12, 15:55
Problém je v tom, že nový nájomca robí také opatrenia, ktoré nenasvedčujú tomu, že by v budúcnosti mal záujem prenajatý pozemok vrátiť vlastníkom.

Mária27
09.02.12, 18:24
Ak si vlastník, tak ho vyzvi, aby to nerobil, prípadne mu daj tú výpoveď z nájmu - tvojmu nájomcovi aj novému ... Môžeš požiadať súd o vydanie predbežného opatrenia, ktorým mu to zakáže robiť. Potom ale už musíš dať na súd aj žalobu o vypratanie nehnuteľnosti.