PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Daň z príjmu - nezd.časť na manželkuJozef Mihál
09.02.06, 13:14
Podľa § 11 ods.1 písm.b) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmu /ZDP/ sa základ dane znižuje o nezdaniteľné časti, medzi ktorými je aj:

"b) suma zodpovedajúca 19, 2-násobku sumy životného minima 64) platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia ročne na manželku (manžela) žijúcu s daňovníkom v domácnosti, 57) ak nemá vlastný príjem; ak má vlastný príjem v príslušnom zdaňovacom období nepresahujúci túto sumu ročne, nezdaniteľná časť základu dane je rozdiel medzi touto sumou a vlastným príjmom manželky (manžela); do vlastného príjmu sa nezahŕňa daňový bonus podľa § 33, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky 43) a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie 125),".

V praxi sú nejasnosti, čo sa vlastne posudzuje ako vlastný príjem manželky - manžela.

Do vlastného príjmu manželky - manžela sa započítava v zásade akýkoľvek príjem podľa zákona o dani z príjmov /viď § 2 písm.c) ZDP/.

Závislá činnosť /§ 5 ZDP/ - započítava sa napr.:
- príjem zo závislej činnosti, bez ohľadu na to, či ide o príjem ktorý nie je predmetom dane alebo či ide o príjem od dane oslobodený, a to hrubý príjem - pred odpočítaním povinných odvodov zamestnanca,
- do príjmu sa započítavajú napríklad i podiely na zisku, hoci nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené,
- cestovné náhrady či v rámci limitu alebo aj nad limit,
- suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie,
- nemocenské dávky /nemocenské, OČR, materské, vyrovnávací príspevok/ a náhrada príjmu počas PN,

Príjem z podnikania /§ 6 ZDP/ - započítava sa samotný príjem, nie príjem znížený o výdavky. Započítava sa samozrejme i príjem z prenájmu podľa § 6 ods.3, hoci môže ísť o príjem od dane oslobodený podľa § 9 ods.1 písm.h).

Príjem z kapitálového majetku /§ 7 ZDP/ - takisto sa započítava. Tj. do úvahy treba brať napr. úroky v banke, výnosy z cenných papierov, dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, plnenia z životného poistenia "na dožitie" atď.

Ostatné príjmy /§ 8 ZDP/ - takisto sa započítavajú. Napríklad náhodné, príležitostné príjmy, výhry, príjmy z predaja nehnuteľností atď.

Pozor, započítavajú sa aj dôchodky, podpora v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi podľa zákona č.599/2003 Z.z., sociálna výpomoc a príspevky podľa zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci.

Do vlastného príjmu manželky - manžela sa nezapočítava:

- daňový bonus,
- zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
- štipendium pri sústavnej príprave na povolanie a
- štátne sociálne dávky.

Štátne sociálne dávky (nezapočítavajú sa) sú:
- rodičovský príspevok /zákon č.280/2002 Z.z./,
- príspevok pri narodení dieťaťa /zákon č.235/1998 Z.z./,
- zaopatrovací príspevok /zákon č.236/1998 Z.z./,
- príspevok na pohreb /zákon č.238/1998 Z.z./,
- príspevky pestúnskej starostlivosti /zákon č.265/1998 Z.z./,
- prídavok na dieťa /zákon č.600/2003 Z.z./.

Janiela
14.02.06, 10:52
Ach, toto je nádherne vypracované. Aj keď mi to vždy bolo jasné, musím povedať, že ako pomôcka je to úžasné. Všetci Vám veľmi pekne ďakujeme.

bredikova
14.02.06, 10:58
Super! Super! Ďakujeme!!!!

Jozef Mihál
14.02.06, 11:01
Ešte že je toho Valentína.

bredikova
14.02.06, 11:04
To som si ani neuvedomila. Mala by som niečo podniknúť.

Jozef Mihál
14.02.06, 11:05
mimotemy
Hm. Upozorňujem že som ženatý a mám tri nezaopatrené deti.

bredikova
14.02.06, 11:12
Hi:) , Hi:) ,Hi:) . Ja tiež( teda vydatá, nie ženatá):mad: , ale len dve deti. Ja som, ale myslela na toho svojho. Len či si on spomenie a nebude to zbytočná investícia:mee: :mee: .

NKI
17.02.06, 22:07
Ahoj, aký doklad treba predložiť zamestnávateľovi manžela o tom, že jeho manželka nemala žiadny príjem? Dakujem vopred!

liba2
18.02.06, 02:04
Ahoj, aký doklad treba predložiť zamestnávateľovi manžela o tom, že jeho manželka nemala žiadny príjem? Dakujem vopred!žiadny, zamestnanec toto uvádza v žiadosti o vykonanie... a sám týmto svojim prehlásením a podpisom nesie zato zodpovednosť.

M3G
22.02.06, 08:00
Do vlastného príjmu manželky - manžela sa započítava okrem iného aj:
- cestovné náhrady či v rámci limitu alebo aj nad limit,
- suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie,
- nemocenské dávky /nemocenské, OČR, materské, vyrovnávací príspevok/ a náhrada príjmu počas PN,
- dôchodky, podpora v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi podľa zákona č.599/2003 Z.z., sociálna výpomoc a príspevky podľa zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci.


Jozef, do vlastného príjmu sa započítavajú aj príjmy oslobodené od dane z príjmu? Výbery manželky z bankomatu z manželovho účtu by tam mali tiež ísť... :)

Jozef Mihál
27.02.06, 06:37
Mierne upravenú verziu príspevku nájdete i tu:
http://mihal.blog.sme.sk/c/38188/Vlastny-prijem-manzela-manzelky.html

Jackie
08.03.06, 10:27
Dobrý deň,
chcela by som len reagovať na to, prečo by sa mali do príjmu manželky započítavať aj cestovné náhrady. Predsa nejde o príjem ako taký, ale náhradu vynaložených výdavkov. Konkrétne, pracovníčka na DVP, ktorá poberá rodičovský príspevok mala vyplatené cestovné náhrady, za použitie vlastného vozidla na služobnej ceste. Tieto jej vlastne pokryli jej výdavok na PHM, opotrebenie auta atĎ.Myslím, že by sa nemali zahŕňať do príjmu na účely odpočítania nezdaniteľnej časti na manželku.
Ďakujem pekne za vysvetlenie.

Jozef Mihál
08.03.06, 10:41
Odpovedal by som prímerom - podobne, prečo by sa mali započítavať nemocenské dávky, náhrada príjmu pri PN...

Zákon definuje príjem v § 2 ods.c)...ako akékoľvek peňažné plnenie atď....v § 5 ods.5 písm.a) sa definuje, že ...okrem príjmov...nie je predmetom dane ani cestovná náhrada...

Z čoho nepriamo vyplýva, že cestovné náhrady sa považujú za príjmy, a to za príjmy ktoré nie sú predmetom dane - ale sú to príjmy.

Podobne ako napr. podiely na zisku, hoci nie sú predmetom dane, sú príjmom.

Jackie
08.03.06, 11:24
Ďakujem za rýchlu a vyčerpávajúcu odpoveď

Daja72
19.03.06, 12:39
Dobrý deň, prosim Vás nestretli ste sa už s tým, že či si môže druh odpočítať na družku NZČ, keď sú evidovaný aj na MsU ako druh a družka a majú aj dieťa? Ďakujem Daja

Lucia227
19.03.06, 13:20
Podľa § 11 ods.1 písm.b) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmu /ZDP/ sa základ dane znižuje o nezdaniteľné časti, medzi ktorými je aj:

"b) suma zodpovedajúca 19, 2-násobku sumy životného minima 64) platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia ročne na manželku (manžela) žijúcu s daňovníkom v domácnosti, 57) ak nemá vlastný príjem; ak má vlastný príjem v príslušnom zdaňovacom období nepresahujúci túto sumu ročne, nezdaniteľná časť základu dane je rozdiel medzi touto sumou a vlastným príjmom manželky (manžela); do vlastného príjmu sa nezahŕňa daňový bonus podľa § 33, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky 43) a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie 125),".

V praxi sú nejasnosti, čo sa vlastne posudzuje ako vlastný príjem manželky - manžela.

Do vlastného príjmu manželky - manžela sa započítava v zásade akýkoľvek príjem podľa zákona o dani z príjmov /viď § 2 písm.c) ZDP/.

Závislá činnosť /§ 5 ZDP/ - započítava sa napr.:
- príjem zo závislej činnosti, bez ohľadu na to, či ide o príjem ktorý nie je predmetom dane alebo či ide o príjem od dane oslobodený, a to hrubý príjem - pred odpočítaním povinných odvodov zamestnanca,
- do príjmu sa započítavajú napríklad i podiely na zisku, hoci nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené,
- cestovné náhrady či v rámci limitu alebo aj nad limit,
- suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie,
- nemocenské dávky /nemocenské, OČR, materské, vyrovnávací príspevok/ a náhrada príjmu počas PN,

Príjem z podnikania /§ 6 ZDP/ - započítava sa samotný príjem, nie príjem znížený o výdavky. Započítava sa samozrejme i príjem z prenájmu podľa § 6 ods.3, hoci môže ísť o príjem od dane oslobodený podľa § 9 ods.1 písm.h).

Príjem z kapitálového majetku /§ 7 ZDP/ - takisto sa započítava. Tj. do úvahy treba brať napr. úroky v banke, výnosy z cenných papierov, dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, plnenia z životného poistenia "na dožitie" atď.

Ostatné príjmy /§ 8 ZDP/ - takisto sa započítavajú. Napríklad náhodné, príležitostné príjmy, výhry, príjmy z predaja nehnuteľností atď.

Pozor, započítavajú sa aj dôchodky, podpora v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi podľa zákona č.599/2003 Z.z., sociálna výpomoc a príspevky podľa zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci.

Do vlastného príjmu manželky - manžela sa nezapočítava:

- daňový bonus,
- zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
- štipendium pri sústavnej príprave na povolanie a
- štátne sociálne dávky.

Štátne sociálne dávky (nezapočítavajú sa) sú:
- rodičovský príspevok /zákon č.280/2002 Z.z./,
- príspevok pri narodení dieťaťa /zákon č.235/1998 Z.z./,
- zaopatrovací príspevok /zákon č.236/1998 Z.z./,
- príspevok na pohreb /zákon č.238/1998 Z.z./,
- príspevky pestúnskej starostlivosti /zákon č.265/1998 Z.z./,
- prídavok na dieťa /zákon č.600/2003 Z.z./.
Dobrý deň pán Mihál, chcem sa poradiť ohľadne zníženia základu dane na manželku za týchto podmienok:
- sobáš bol uzatvorený dňa 24.09.2005
- od. 01.-30.05.2005 som poberala materský príspevok 47300,- Sk.
- od 01.06. som poberateľkou rodič.príspevku
Na akú výšku nezdaniteľnej čiastky má nárok manžel?
Ďakujem Vám za odpoveď.

fineko
20.03.06, 01:08
Odpovedal by som prímerom - podobne, prečo by sa mali započítavať nemocenské dávky, náhrada príjmu pri PN...

Zákon definuje príjem v § 2 ods.c)...ako akékoľvek peňažné plnenie atď....v § 5 ods.5 písm.a) sa definuje, že ...okrem príjmov...nie je predmetom dane ani cestovná náhrada...

Z čoho nepriamo vyplýva, že cestovné náhrady sa považujú za príjmy, a to za príjmy ktoré nie sú predmetom dane - ale sú to príjmy.

Podobne ako napr. podiely na zisku, hoci nie sú predmetom dane, sú príjmom.
Podľa tejto úvahy aj suma prijatá ako preddavok od zamestnávateľa..., alebo
suma, ktorou zamestnávateľ uhrádza zamestnancovi preukázané výdavky...
v zmysle § 5, ods.5, písm.c je príjmom ? Pre boha, nie že budete kupovať zo
svojho napr. kancelárske potreby.

Jozef Mihál
21.03.06, 20:42
...chcem sa poradiť ohľadne zníženia základu dane na manželku za týchto podmienok:
- sobáš bol uzatvorený dňa 24.09.2005
- od. 01.-30.05.2005 som poberala materský príspevok 47300,- Sk.
- od 01.06. som poberateľkou rodič.príspevku
Na akú výšku nezdaniteľnej čiastky má nárok manžel?
Ďakujem Vám za odpoveď.
Príjem manželky za rok 2005 je vo výške 47300 - započítava sa len materské.
Manželstvo bolo uzatvorené 24.9.2005.

Nezdaniteľná čiastka na manželku by teda bola 87936 - 47300 = 40636 Sk.

Podľa § 11 ods.4 zákona o dani z príjmov však v prípade, že manželstvo netrvalo celý rok, sa uplatní suma z predošlého odseku vo výške 1/12-tiny za každý kal.mesiac, na začiatku ktorého trvalo manželstvo.

Takéto mesiace sú október, november a december. Teda tri.

Jedna dvanástina zo sumy 40636 Sk je 3386,33 Sk.

Nezdaniteľná čiastka na manželku je suma 3 x 3386 Sk = 10159 Sk.

Dorka
22.03.06, 19:32
Mohol by mi niekto povedať čo to znamená príspevok na stravovanie a cestovné. Ja som bola od 1/05-10/05 na rodičovskom príspevku a za dva mesiace som mala príjem zo mzdy 51779 SKK. Okrem toho stravné lístky a cestovné za používanie vlasteného motorového vozidla čo neviem či sa do toho ráta tiež. Mohol by si môj manžel vlastne uplatniť na mňa ešte 36157 SKK nezdaniteľnú čast?

Amantius
29.03.06, 12:49
Prosím Poradu o radu. :) Ide o moje daňové priznanie FO typ A.
Manželka moja bola na PN od 1.1.2005 do 6.2.2005 a potom na MD od 7.2.2005 do 21.8.2005. A potom až do dnes je na materskej dovolenke.
Boli jej teda vyplácané nemocenské dávky a peňažná pomoc v materstve. Tieto príjmy (okrem vlastných príjmov od zamestnávateľa) uvediem do r.30. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku je teda = 87936 - príjmy manželky.
Stačia daňovému úradu na dokladovanie kópie výpisov z manželkinho bežného účtu, kam tieto dávky chodili?
Alebo treba potvrdenie od Sociálnej poisťovne?
Ak treba potvrdenie od Sociálnej poisťovne, ktorá mi ho doručí až po 31.3.2006 (ja som z Humenného, manželka patrí pod SP pobočku Košice), tak potom podať daňové priznanie so sumami a kópiami výpisov z účtov a potom dodatočné daňové priznanie (či opravné?)?
Alebo podať DP iba s príjmom potvrdeným od zamestnávateľa a potom dodatočné DP?
Alebo im dodatočne priniesť potvrdenie od Soc.Poi.?
:o

Ďakujem za rady... Amantius

Amantius
29.03.06, 12:54
Prosím Poradu o radu. Ide o moje daňové priznanie FO typ A.
Manželka moja bola na PN od 1.1.2005 do 6.2.2005 a potom na MD od 7.2.2005 do 21.8.2005. A potom až do dnes je na materskej dovolenke.
Boli jej teda vyplácané nemocenské dávky a peňažná pomoc v materstve. Tieto príjmy (okrem vlastných príjmov od zamestnávateľa) uvediem do r.30. Nezdaniteľná časť základu dane na manželku je teda = 87936 - príjmy manželky.
Stačia daňovému úradu na dokladovanie kópie výpisov z manželkinho bežného účtu, kam tieto dávky chodili? Alebo treba potvrdenie od Sociálnej poisťovne?
Ak treba potvrdenie od Sociálnej poisťovne, ktorá mi ho doručí až po 31.3.2006 (ja som z Humenného, manželka patrí pod SP pobočku Košice), tak potom podať daňové priznanie so sumami a kópiami výpisov z účtov a potom dodatočné daňové priznanie (či opravné?)? Alebo podať DP iba s príjmom potvrdeným od zamestnávateľa a potom dodatočné DP. Alebo im dodatočne priniesť potvrdenie od Soc.Poi.? Ďakujem za rady... Amantius

Zdenka Péteriová
30.03.06, 05:25
Zníži sa príjem manželky o zaplatené príspevky na DDP alebo životné poistenie tak ako u zamestnanca § 11 ods.5 zákona o dani z príjmov , t.j. do výšky 12ooo,- Sk?Podľa § 11 ods.1 písm.b) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmu /ZDP/ sa základ dane znižuje o nezdaniteľné časti, medzi ktorými je aj:

"b) suma zodpovedajúca 19, 2-násobku sumy životného minima 64) platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia ročne na manželku (manžela) žijúcu s daňovníkom v domácnosti, 57) ak nemá vlastný príjem; ak má vlastný príjem v príslušnom zdaňovacom období nepresahujúci túto sumu ročne, nezdaniteľná časť základu dane je rozdiel medzi touto sumou a vlastným príjmom manželky (manžela); do vlastného príjmu sa nezahŕňa daňový bonus podľa § 33, zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, štátne sociálne dávky 43) a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie 125),".

V praxi sú nejasnosti, čo sa vlastne posudzuje ako vlastný príjem manželky - manžela.

Do vlastného príjmu manželky - manžela sa započítava v zásade akýkoľvek príjem podľa zákona o dani z príjmov /viď § 2 písm.c) ZDP/.

Závislá činnosť /§ 5 ZDP/ - započítava sa napr.:
- príjem zo závislej činnosti, bez ohľadu na to, či ide o príjem ktorý nie je predmetom dane alebo či ide o príjem od dane oslobodený, a to hrubý príjem - pred odpočítaním povinných odvodov zamestnanca,
- do príjmu sa započítavajú napríklad i podiely na zisku, hoci nie sú predmetom dane alebo sú od dane oslobodené,
- cestovné náhrady či v rámci limitu alebo aj nad limit,
- suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie,
- nemocenské dávky /nemocenské, OČR, materské, vyrovnávací príspevok/ a náhrada príjmu počas PN,

Príjem z podnikania /§ 6 ZDP/ - započítava sa samotný príjem, nie príjem znížený o výdavky. Započítava sa samozrejme i príjem z prenájmu podľa § 6 ods.3, hoci môže ísť o príjem od dane oslobodený podľa § 9 ods.1 písm.h).

Príjem z kapitálového majetku /§ 7 ZDP/ - takisto sa započítava. Tj. do úvahy treba brať napr. úroky v banke, výnosy z cenných papierov, dávky z doplnkového dôchodkového sporenia, plnenia z životného poistenia "na dožitie" atď.

Ostatné príjmy /§ 8 ZDP/ - takisto sa započítavajú. Napríklad náhodné, príležitostné príjmy, výhry, príjmy z predaja nehnuteľností atď.

Pozor, započítavajú sa aj dôchodky, podpora v nezamestnanosti, dávky v hmotnej núdzi podľa zákona č.599/2003 Z.z., sociálna výpomoc a príspevky podľa zákona č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci.

Do vlastného príjmu manželky - manžela sa nezapočítava:

- daňový bonus,
- zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
- štipendium pri sústavnej príprave na povolanie a
- štátne sociálne dávky.

Štátne sociálne dávky (nezapočítavajú sa) sú:
- rodičovský príspevok /zákon č.280/2002 Z.z./,
- príspevok pri narodení dieťaťa /zákon č.235/1998 Z.z./,
- zaopatrovací príspevok /zákon č.236/1998 Z.z./,
- príspevok na pohreb /zákon č.238/1998 Z.z./,
- príspevky pestúnskej starostlivosti /zákon č.265/1998 Z.z./,
- prídavok na dieťa /zákon č.600/2003 Z.z./.

Jozef Mihál
30.03.06, 05:53
Tzv. "príjem manželky" sa neznižuje o príspevky na II.pilier, účelové sporenie, živ.poistenie.

tinahazi
30.03.06, 07:35
Padnu do "vlastnych prijmov" manželky aj jej prijaté úroky zo stavebneho sporenia, hoci už bola z nich zrazena daň ? Ak ano, potom v akej vyske ich tam mam zahrnut : pred zrazkovou danou alebo po nej ?

Jozef Mihál
30.03.06, 08:03
Určite áno, a to vo výške "brutto" úrokov, tj. pred zrážkovou daňou.

tinahazi
30.03.06, 08:16
Ospravedlnujem sa, ze mi to pri tych urokoch zo stavebneho sporenia nezaplo hned, ale pri tom stavebnom sporeni je vlastne este aj štatna premia ... to aj ta patri do vlastnych prijmov ???:mee:

... a este na upresnenie opakujuca sa otazka mozno uzitocna na tomto mieste aj pre nas ostatnych neskusenejsich = co sa tyka SZCO, tak sa do jej vlastnych prijmov rataju bruto prijmy bez vydavkov, ale je tym myslene iba bruto prijmy podliehajuce dani, nie celkove prijmy (podliehajuce + nepodliehajuce dani) ... spravne ?

Jozef Mihál
30.03.06, 10:11
Štátna prémia pri stav.sporení - ide o príjem oslobodený od dane podľa § 9 ods.2 písm.k) zákona o dani z príjmov. Príjem to ale je, započítava sa do "vlastných príjmov manželky".

Pokiaľ ide o príjmy SZČO poprosím Vás pozornejšie si prečítať prvý článok témy, tam nájdete odpoveď.

kattka.c
31.03.06, 19:30
Prosim o radu, robila som DP jednemu znamemu. Jeho manzelka mala len prijmy - davky v hmotnej nudzi. Volala som na DU a jedna pani mi povedala, ze sa to nerata do prijmov. Tak som mu odpocitala celu nezdanitelnu cast. Teraz som si precitala tento prispevok a je mi jasne, ze som urobila zle. Ma urobit dodatocne DP?
Inak aj ked odniesol to DP na urad tak mu to skontrolovali a vraveli, ze je to v poriadku. :confused:
Ale J. Mihalovi verim viac ako nejakym uradnickam ....
Urobit dodatocne DP?
DAKUJEM

Jozef Mihál
02.04.06, 09:03
Dovoľte moje plne úprimné vyjadrenie sa k predošlému príspevku.

Zákon v § 11 ods 1 písm. b) definuje, čo je to "vlastný príjem manželky". Viac viď príspevok č.1 tejto témy.

V praxi však dokonca i ľudia na daňových úradoch "radia" daňovníkom tak, že do vlastného príjmu manželky sa nemajú započítavať príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo príjmy, ktoré sú oslobodené od dane, prípadne dokonca príjmy, zdanené zrážkou.

A potom si vyberte. Kontrolu DP vám nebude robiť ani JM, ani IM, ale konkrétni múdri ľudia z DÚ, ktorí poznajú zákon tak ako ho poznajú.

tonkat
02.04.06, 09:38
Dovoľte moje plne úprimné vyjadrenie sa k predošlému príspevku.

Zákon v § 11 ods 1 písm. b) definuje, čo je to "vlastný príjem manželky". Viac viď príspevok č.1 tejto témy.

V praxi však dokonca i ľudia na daňových úradoch "radia" daňovníkom tak, že do vlastného príjmu manželky sa nemajú započítavať príjmy, ktoré nie sú predmetom dane alebo príjmy, ktoré sú oslobodené od dane, prípadne dokonca príjmy, zdanené zrážkou.

A potom si vyberte. Kontrolu DP vám nebude robiť ani JM, ani IM, ale konkrétni múdri ľudia z DÚ, ktorí poznajú zákon tak ako ho poznajú.
Ešte jedna poznámka k tomu. Títo daňoví úradníci síce zákon ešte dobre nevedia, ale keď pôjdu na kontrolu tak už ho budú mať naštudovaný. Tak by som na základe vlastnej skúsenosti podala dodatočné.

canna
15.04.06, 07:30
Zdá sa mi že väčšina ľudí si neuvedomuje že do príjmu na uvedeny účel sa započítava všetko, čo bolo vymenované. Čo sa im môže stať ak napr. zabudnú uviesť niektorý z príjmov? Je to vôbec skontrolovateľné a aká hrozí sankcia?

enad
09.05.06, 14:12
Ahojte poraďáci,

ja mám jedného živnostíčka, ktorému predchádzajúca účtovníčka neuplatnila v DP odpočítateľnú položku na manželku, hoci tá takmer celý rok bola vedená na UP. Jej príjem bol iba pár korún a teda mohla túto položku v DP živnostníka-manžela uplatniť. Zaplatil zbytočne vysokú daň, nakoľko si uplatňoval výdavky percentom. Môžem mu teraz urobiť opravné DP a uplatniť odpočet na manželku a požiadať DU o vratenie dane?
Ďakujem a želám pekný deň!

Marína
09.05.06, 14:19
Áno, môžeš podať dodatočné DP. Opravné sa podáva do 31.3.

enad
09.05.06, 14:24
Ďakujem, zle som sa vyjadrila.
Idem ho hneĎ vypísať.

Nati7
14.02.08, 14:15
Dobry den, prosim poradte mi, ci si myslim spravne, ze si manzel nemoze na mna ako manzelku uplatnit nezdanitelnu cast v pripade ze sme predali v r.2007 predali nehnutelnost, ktoru sme v tom istom roku aj kupili? okrem toho som mala prijem iba rodicovsky prispevok. Vopred dakujem !

m.lujza
03.03.09, 18:45
Mám otázku na pána Mihála:

Do vlastného príjmu manželky sa započítava aj príspevok zamestnávateľa na stravovanie.

Ide o sumu 55% stravného a príspevok zo soc.fondu? Má si manželka pýtať od zamestnávateľa potvrdenie o sume tohto príspevku za rok?

Andyke
03.03.09, 19:08
Ak môžem odpovedať
Nie je to príjmom manželky. Prispievať na stravné je povinnosťou zamestnávateľa zo zákona, a zo soc. fondu prispieva tiež v zmysle zákona o soc. fonde.

m.lujza
04.03.09, 08:04
dakujem, pytam sa preto, lebo som od pana mihala citala v jednom prispevku, ze aj toto sa pri vypocte prijmov manzelky na ucely nezd.casti ZD na manzelku zapocitava. Takze, dalsie nazory?

Jozef Mihál
07.03.09, 09:18
Nie je vôbec podstatné, že prispievať na stravovanie je povinnosťou zamestnávateľa zo Zákonníka práce.

Zamestnávateľ má napr. povinnosť platiť zamestnancovi náhradu mzdy pri dovolenke - a tá sa preto, lebo je to "povinnosť" snáď nezapočítava do vlastného príjmu manželky?

Pre veronika100:

Dôchodok - akýkoľvek, aj vdovský - sa započítava do vlastného príjmu manželky, vianočný príspevok však nie, lebo je to štátna sociálna dávka.

veronika100
07.03.09, 11:12
Neviete mi niekto poradiť aké DP treba podať ak dôchodca mal príjem za sprostredkovanie obchodu bez živnosti a ešte pracoval aj na dohodu o VP.?

Jozef Mihál
07.03.09, 15:32
Zle zaraďujete otázky, nečudujte sa, keď vám nikto neodpovedá.

K veci: Typ B.

1m.o.n.i.k.a
09.03.09, 19:08
Nie je vôbec podstatné, že prispievať na stravovanie je povinnosťou zamestnávateľa zo Zákonníka práce.

Zamestnávateľ má napr. povinnosť platiť zamestnancovi náhradu mzdy pri dovolenke - a tá sa preto, lebo je to "povinnosť" snáď nezapočítava do vlastného príjmu manželky?

Pre veronika100:

Dôchodok - akýkoľvek, aj vdovský - sa započítava do vlastného príjmu manželky, vianočný príspevok však nie, lebo je to štátna sociálna dávka.


Myslím že vdovský dôchodok sa nemôže do toho započítavať pretože ak je manželka vdova nemá si to aký manžel odpočítať......
:-)
Ale sme ľudia, môžme sa pomýliť

Ak sa pani vdova vydala-stratila dátumom sobáša nárok na vdovské.

Ostávajú tu ale sirotské dôchdky!!!
Tie patria deťom ale poberá ich matka. tie sa tam započítajú?

m.lujza
10.03.09, 06:15
Skoda, stale som nedostala odpoved na jasne polozenu otazku v prispevku c.35. Fakt by ma zaujimalo, ako sa v praxi preukazuje suma, ktorou zamestnávateľ prispieva na stravovanie. Este som sa nestretla s tym, ze by si niekto pytal od zamestnavatela potvrdenie, kolko mu za rok prispel na stravovanie. Tak skusim sa opytat este do tretice, kedze fungujeme v praxi, takto polopatisticky:

Zamestnavatel vystavi zamestnancovi (ktory je manzelom/manzelkou a chce na ucely NCZD na manzela/manzelku preukazat vlastne prijmy) potvrdenie o tom, ze za rok xy prispel zamestnancovi na stravovanie sumou xy?
Tuto sumu zamestnavatel vypocita ako sucet 55%neho prispevku, prispevku zo SF a stravneho pri prac.cestach za cely rok na konkretneho zamestnanca?

mondes
16.03.09, 15:37
Dobrý deň, prosím Vás o radu. Viem, že materská dovolenka sa započítava do príjmu manželky. Ale čo ak manželka bola pred materskou nezamestnaná a prešla z rodičovskej dovolenky opäť na materskú. Tiež sa to započítava ako príjem manželky? A aký doklad o príjme potrebuje? Veľmi pekne Vám ďakujem.

mondes
16.03.09, 20:01
Prosím, poraďte mi. Materská sa ráta do príjmu manželky. Ale čo ak manželka bola dlhodobo nezamestnaná a rovno z úradu práce išla na materskú? Má vôbec nárok na materskú, alebo má rovno rodičovský príspevok? Počíta sa príjem za polrok od narodenia dieťaťa ako príjem manželky, alebo je to sociálna dávka? Neviem, či mám ponížiť základ dane o celú nezd. čiastku alebo len o časť. Vopred veľká vďaka za radu.

elaurbanova
19.03.09, 05:33
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 10"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 10"><link rel="File-List" href="file:///C:%5CDOCUME%7E1%5CAdmin%5CLOCALS%7E1%5CTemp%5Cmsoh tml1%5C01%5Cclip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:RU;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} </style> <![endif]-->Zdravim, chcem sa spýtať, ak si chce manžel uplatniť odpočítateľnú položku na manželku na materskej, musí celkovú sumu 98496 znížiť o sumu materskej, ktorá jej bola vyplatená. Je nutné znížiť túto sumu aj o položku oslobodenú od dane (25 650 Sk), ktorú si manželka uplatní pri príjme z prenájmu?

veronikasad
24.03.09, 07:36
Dobrý deň,

prosím o informáciu v akej výške sa započítava do vlastného príjmu manželky-SZČO dotácia z UPSVaR, ktorá nebola v roku poskytnutia cela vyčerpaná. Celá alebo len časť, ktorá bola zahrnutá do príjmov ovpl.základ dane ?

veronikasad
24.03.09, 11:06
posúvam ...

veronikasad
24.03.09, 13:58
posúvam ...

Marína
24.03.09, 17:52
Veronika, môj názor je takýto http://www.porada.sk/950390-post7.html

veronikasad
24.03.09, 18:08
S tou vylučovacou metodou súhlasím. Dotácia však je vlastným príjmom manželky. Sama by som ju zahrnula do príjmu vo vyčerpanej výške. Po niekolkých príspevkoch na PORADe - na základe výkladu v časopise PORADCa, som zneistela. Časopis som nečítala, údajne sa v ňom uvádza, že je vlastným príjmom manželky v celej výške v čase poskytnutia. Preto ten dotaz na PORADe.

Jakubec
06.04.09, 15:16
Patri medzi manzelkine prijmy aj vyzivne ziskane od otca jej starsich deti (vyplatene do ruk matky) alebo je to prijem deti?

mzdarka renca
06.04.09, 15:33
Je to príjem detí, nie manželky

Majka69
15.12.09, 12:10
Prosim o radu. Som SZČO. Môj prijem 2009 bude nižší ako je odp.položka na daňovníka. Čo všetko potrebujem doložiť, aby si manžel - zamestnanec na TPP mohol na mňa uplatniť zvyšok odp. položky. Dakujem.
Majka

Mária.K.
15.12.09, 12:40
Prosim o radu. Som SZČO. Môj prijem 2009 bude nižší ako je odp.položka na daňovníka. Čo všetko potrebujem doložiť, aby si manžel - zamestnanec na TPP mohol na mňa uplatniť zvyšok odp. položky. Dakujem.
Majka
Manžel požiada do 15.2.2010 zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane zo závislej činnosti, kde zamestnávateľa požiada aj o uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku. Vlastný príjem manželky sa v žiadosti preukazuje čestným vyhlásením. Doma je potrebné uschovať si doklady o výške príjmu manželky a výpočte jej vlastného príjmu (príjem znížený o zaplatené poistné).

Marína
15.12.09, 12:47
Prosim o radu. Som SZČO. Môj prijem 2009 bude nižší ako je odp.položka na daňovníka. Čo všetko potrebujem doložiť, aby si manžel - zamestnanec na TPP mohol na mňa uplatniť zvyšok odp. položky. Dakujem.
Majka
Manžel nič nedokladuje, pred zamestnávateľom on zodpovedá za uvedené údaje o tvojom príjme. Nárok na NČZD sa preukazuje pri prípadnej daňovej kontrole. Čo sa pre uplatnenie NČZD na manželku do príjmu započítava nájdeš tu http://www.porada.sk/t101340-nezdanitelna-cast-na-manzelku-zivnostnicku.html

Dodatok: Mária, máš rýchlejšie pršteky.:)

Mária.K.
15.12.09, 15:22
Manžel nič nedokladuje, pred zamestnávateľom on zodpovedá za uvedené údaje o tvojom príjme. Nárok na NČZD sa preukazuje pri prípadnej daňovej kontrole. Čo sa pre uplatnenie NČZD na manželku do príjmu započítava nájdeš tu http://www.porada.sk/t101340-nezdanitelna-cast-na-manzelku-zivnostnicku.html

Dodatok: Mária, máš rýchlejšie pršteky.:)
Možno nemám rýchlejšie pršteky. Možno som len skôr čítala otázku.

Majka69
15.12.09, 19:19
Veľmi pekne ďakujem obom.
Majka

jpm01
03.01.10, 19:07
Ja by som sa rád spýtal na túto situáciu: Manželka poberala do 20.6.2009 rodičovský príspevok, od 21.6.2009 je registrovaná na UP ako nezamestnaná. Rozviedli sme sa a rozvod je právoplatný dňom 19.11.2009. Môžem si uplatniť nezd. časť na manželku za rok 2009, resp do 19.11.2009? Ďalej: môžem si uplatňovať daňový bonus na dieťa ak je po rozvode zverené do starostlivosti matky? Je nezamestnaná. Ďakujem za odpovede.

Gabhus
08.01.10, 13:47
Môžem pridať otázku? Manžel - živnosť. Manželka - rodičovský príspevok, od mája do konca roka nemocenské dávky (dobrovoľne nem. poistená). Ak by si chcel manžel uplatniť odpočet na manželku - RP sa do manželkinho príjmu nepočíta, nemocenské áno? Nemáme v tom celkom jasno, ale tak sa mi zdá, že nemocenské do príjmu idú. Prosím o potvrdenie, resp. vyvrátenie tohoto názoru. Ďakujem.

Kysučan
25.01.10, 20:56
Prečítajte si príspevok č. 21.Tam je Vaša odpoveď.

11helena
18.02.10, 12:51
chcem sa spýtať ja som manželka, ktorá je na úrade práce vedená od 1.3.2009 a predtým bola na MD, muž je zamestnaný na HPP ale zarába iba min. mzdu, poberá daňový bonus na dieťa. Môže si aj on požiadať o toto zúčtovanie.......?

Nutricia
22.02.10, 13:34
môže si požiadať a ak splna podmienky môže požiadat prostredníctvom žiadosti o zamestnaneckú prémiu.

Nutricia
22.02.10, 13:37
ráta sa do príjmu manželky aj rodičovský príspevok vyplácaný z Čiech?
je to státní sociálna podpora.môžem to brat ako štátnu sociálnu dávku a nezarátať to do príjmu manželky?Dakujem

robork
22.03.10, 20:26
Prosim o radu, nikde to neviem najst, ci sa ako prijem rataju aj Peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia. Uradnicky na soc. urade tvrdia ze nie, ale uctovnicka ze ano, lebo o tom nie je nikde zmienka v zakone.
Dakujem.

hajni
24.03.10, 05:50
Medzi príjmy, ktoré sa nezahŕňajú do vlastného príjmu manželky patria štátne sociálne dávky. Ak Ti úradníčky povedali, že aj kompenzácia je štátna sociálna dávka, tak potom to nepatrí medzi príjmy.

habrina08
09.04.10, 09:46
prosím vás,ako je to s družkou?môže si klient uplatniť na družku nezdaniteľnú časť? majú spolu tri deti a žijú v jednej domácnosti a ona nemá svoje vlastné príjmy....??? dnes mi volal klient, že mu písali z DU,že má zle urobené DP za r.2009, že si na družku nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť...robila som mu DP aj za rok 2008, kde som uplatnila nezdaniteľnú časť aj na družku (ja som to vtedy niekde čítala, že si môže uplatniť), vtedy nikto nič, všetko bolo O.K. a dnes zistili na daňovom úrade, že je aj daňové za rok 2008 zlé...za rok 2008 mu vyplatili všetko, aj preplatok na dani, aj daňový bonus a dnes to musí opraviť a rozdiel vrátiť..tak to je sila....tak neviem či má nárok na nezdaniteľnú časť na družku??? ďakujem za každú odpoveď:)

habrina08
13.04.10, 18:17
prosím vás,ako je to s družkou?môže si klient uplatniť na družku nezdaniteľnú časť? majú spolu tri deti a žijú v jednej domácnosti a ona nemá svoje vlastné príjmy....??? dnes mi volal klient, že mu písali z DU,že má zle urobené DP za r.2009, že si na družku nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť...robila som mu DP aj za rok 2008, kde som uplatnila nezdaniteľnú časť aj na družku (ja som to vtedy niekde čítala, že si môže uplatniť), vtedy nikto nič, všetko bolo O.K. a dnes zistili na daňovom úrade, že je aj daňové za rok 2008 zlé...za rok 2008 mu vyplatili všetko, aj preplatok na dani, aj daňový bonus a dnes to musí opraviť a rozdiel vrátiť..tak to je sila....tak neviem či má nárok na nezdaniteľnú časť na družku??? ďakujem za každú odpoveď:)
??????

hena22
13.04.10, 18:35
na družku si určite nemôže uplatniť odpočet. Ani nikdy nemohol.
Zrejme si to na DÚ predtým nevšimli, alebo to nekontrolovali a vyplatili ako požiadal.

maad
13.04.10, 18:40
Poprosím i ja o radu, čo mám považovať ako príspevok na stravné keďže je to zdaniteľný príjem?Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi na str. lístok tých 55%? Alebo mu preplatenie služobnej cesty? Toto sú zdaniteľné príjmy kto vie poradte!!!

socpoist60
16.04.10, 08:11
Ak sa manželka stará o svoju babku, berie nejaké dávky z úradu soc. vecí a rodiny za opaterstvo, manželovi zamestnávateľ robil ročné zúčtovanie dane. Musí si podať dodatočné DP. To mi je už jasné.
Ale on si manželku neuplatňoval počas niekoľkých rokov, kedy ona už túto dávku poberala. Iný príjem nemala. Zistila som, že spätne za roky 2005-2008 môže podať dodatočné daňové priznanie. Podľa mňa tam ale bude nejaká sankcia, pokuta alebo sa mýlim? Som správne informovaná, že sa tu sankcie neplatia? Manžel mal za všetky tie roky urobené RZD.

V zákone 511 o správe daní a poplatkov som to nenašla

Ďakujem

hena22
16.04.10, 18:26
Myslím, že príspevok za opatrovanie nie je štátna sociálna dávka. Pre istotu nech si to manželka ide zistiť na úrad práce.
Keby náhodou sa to do príjmu nerátalo, za DDP nebude žiadna sankcia, pretože RZD nahrádza riadne DP podané v termíne. A DDP by bolo v prospech daňovníka, takže nie je čo sankcionovať.

Tamila
16.04.10, 18:32
http://www.porada.sk/t19231-dan-z-prijmu-nezd-cast-na-manzelku.html

ivana halaszova
07.03.11, 18:06
Dobrý večer,
ako je to s daňovým bonusom na dieťa a na manžela?
Mam dcérku na ktorú si uplatňujem bonus mesačne, môžem si teraz uplatniť aj bonus na manžela ktorý bol minulý rok nezamestnaný??

drobeceva
09.03.11, 13:01
ak bol manžel nezamestnaný - môžeš si naňho uplatniť NČD.

janka.mo
10.03.11, 00:27
dobry vecer, chcela by som sa opytat
manzelka - SZCO prijem 2489,91 eur, v roku 2010 vyplatila odvody za rok 2009 vo vyske 229,53 a za rok 2010 vyplatila 432,33 . nie som si ista, ako mam na nu uplatnit nedz. cast.
bude to: NZDČ - (2489,91 - 432,33 teda odvody len za rok 2010) alebo mozem dat za odvody sumu celu, ktoru vyplatila v danom roku na odvody, teda potom to bude vyzerat nasledovne NZDČ - (2489,91 -661,86)

dakujem

janka.mo
10.03.11, 06:35
dobry vecer, chcela by som sa opytat
manzelka - SZCO prijem 2489,91 eur, v roku 2010 vyplatila odvody za rok 2009 vo vyske 229,53 a za rok 2010 vyplatila 432,33 . nie som si ista, ako mam na nu uplatnit nedz. cast.
bude to: NZDČ - (2489,91 - 432,33 teda odvody len za rok 2010) alebo mozem dat za odvody sumu celu, ktoru vyplatila v danom roku na odvody, teda potom to bude vyzerat nasledovne NZDČ - (2489,91 -661,86)

dakujem


mozem vas poziadat este raz?, pisala som to totiz v dost skoru hodinu :)
dakujem

nikanko1
11.03.11, 10:19
dobry den, este mam dotaz je statna davka aj materska? ci iba rodicovky?
ja som bola v januari este na materskej a od februara na rodicovskej. tak si to mozem dat manzelovi ako na cely rok bez prijmu?
dakujem

drobeceva
11.03.11, 10:23
dobry den, este mam dotaz je statna davka aj materska? ci iba rodicovky?
ja som bola v januari este na materskej a od februara na rodicovskej. tak si to mozem dat manzelovi ako na cely rok bez prijmu?
dakujem
ak si manžel na Teba uplatňuje NČD - januárová MD - je ešte Tvojim príjmom, RP sa už do príjmu neráta - takže 4024.75 €-MD = rozdiel uplatní

drobeceva
11.03.11, 10:26
ak si manžel na Teba uplatňuje NČD - januárová MD - je ešte Tvojim príjmom, RP sa už do príjmu neráta - takže 4024.75 €-MD = rozdiel uplatní
teraz vidím, že preklep - nejde mi to ináč opraviť - NČD - 4025.70 €

nikanko1
11.03.11, 10:44
dakujem pekne !

nikula
11.03.11, 11:32
Chcem sa opýtať. Príjem manželky za PN sa započítava do príjmu, to viem, ale ak PN za december bola vyplatená až v januári, tak je to príjem až v tomto roku? Je to tak?

janka.mo
11.03.11, 13:15
mozte mi to niekto pozriet? dakujem

Tweety
11.03.11, 13:16
Chcem sa opýtať. Príjem manželky za PN sa započítava do príjmu, to viem, ale ak PN za december bola vyplatená až v januári, tak je to príjem až v tomto roku? Je to tak?
Je.

janka.mo
11.03.11, 13:18
dobry vecer, chcela by som sa opytat
manzelka - SZCO prijem 2489,91 eur, v roku 2010 vyplatila odvody za rok 2009 vo vyske 229,53 a za rok 2010 vyplatila 432,33 . nie som si ista, ako mam na nu uplatnit nedz. cast.
bude to: NZDČ - (2489,91 - 432,33 teda odvody len za rok 2010) alebo mozem dat za odvody sumu celu, ktoru vyplatila v danom roku na odvody, teda potom to bude vyzerat nasledovne NZDČ - (2489,91 -661,86)

dakujem

mozte sa mi niekto na to pozriet?
DAKUJEM

ewita888
11.03.11, 13:19
janka, možnosť číslo dva

janka.mo
11.03.11, 13:34
janka, možnosť číslo dva

dakujem

nikanko1
11.03.11, 18:55
a mozem si odpocitat zo svojho prijmu -u manzela (t.j. z materskej) aj to zivotne poistenie ako ked som zarabala v praci? dakujem

jerry23
10.02.16, 10:00
chcem sa aj ja opytat...ked si aj ja robim danove priznanie typu B...moze manzel si ma dat uplatnit aj do rocneho zuctovania od zamestnavatela?...pretoze popri materskej som mala aj minimalny prijem, ktory este plynul zo zivnosti...cca 300EUR len za rok 2015...na materskej som bola za minuly rok 3 mesiace..potom uz bol rodicovsky prispevok..ten viem, ze sa nezaratava