PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Premlčanie pohľadávky.ESTER
21.09.04, 14:41
Prosím o vysvetlenie, kedy sa vlastne pohľadávka stáva premlčanou. Niekde som čítala že po štyroch a inde po troch rokoch. Je to ináč podľa občianskeho a obchodného zákonníka.

Nuno
31.10.04, 15:11
vseobecna lehota je trojrocna.

VieraM
31.10.04, 22:56
Myslím že je to podľa občianskeho zákonníka trojročná. Podľa obchodného zákonníka 4-ročná. Teda pohľadávky z obchodného styku - lehota 4 roky, ostatné pohľadávky 3 roky.

CELTIC
01.11.04, 17:33
na doplnenie - ak nejde o klasickú pohľadávku za dodanie tovaru / poskytnutie služieb, lehota môže byť aj kratšia - 1 alebo 2 roky. pozor na to...

ESTER
15.11.04, 15:10
Takže ak vystavím faktúru pre firmu/podnikateľa/ sú to štyri roky od splatnosti a keď pre občana tak tri roky. Dobre si to vysvetľujem?

Vladimír Ozimý
17.01.06, 14:12
ahojte kde najdem to ustanovenie o premlčaní pohľadávok z obchodného styku to jest dodanie tovaru a služby, nepredlžuje sa to ak vy sa to snažíte vymáhať?

JankaO
17.01.06, 15:03
ahojte kde najdem to ustanovenie o premlčaní pohľadávok z obchodného styku to jest dodanie tovaru a služby, nepredlžuje sa to ak vy sa to snažíte vymáhať?
Premlčacia lehota je vo všeobecnosti štyri roky tak, ako to ustanovuje § 397 Obchodného zákonníka, okrem niektorých osobitných prípadov. Podľa § 101 Občianskeho zákonníka je všeobecná premlčacia lehota tri roky.

Starostlivosťou o pohľadávku je zabránenie jej právnemu premlčaniu. Prerušenie plynutia premlčacej doby možno dosiahnuť tým, že dlžník uzná svoj záväzok postupom podľa § 323 Obchodného zákonníka. Uznanie záväzku má dva dôsledky. Prvým dôsledkom je vyvrátiteľná právna domnienka o tom, že záväzok v čase jeho uznania existuje. Druhým dôsledkom je prerušenie behu premlčacej lehoty.

Ak niekto písomne uzná svoj určitý záväzok, predpokladá sa, že v uznanom rozsahu tento záväzok trvá v čase uznania. Tieto účinky nastávajú aj v prípade, keď pohľadávka veriteľa bola v čase uznania už premlčaná. Pritom uznanie záväzku má účinky aj voči prípadnému ručiteľovi.

Za uznanie nepremlčaného záväzku sa považujú aj právne úkony podľa § 407 ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka. Platenie úrokov sa považuje za uznanie záväzku ohľadne sumy, z ktorej sa úroky platia. Ak dlžník napr. nezaplatí kúpnu cenu za tovar, ale zaplatí faktúru za úroky z omeškania z tohto nezaplateného záväzku, platí, že pohľadávku z kúpnej ceny uznáva. Ak dlžník plní čiastočne svoj záväzok, má toto plnenie účinky uznania zvyšku záväzku, ak možno usudzovať, že týmto čiastočným plnením dlžník uznáva aj zvyšok záväzku.

Ak dlžník písomne uzná svoj záväzok, plynie nová štvorročná premlčacia doba od tohto uznania. Ak sa uznanie týka iba časti záväzku, plynie nová premlčacia doba ohľadne tejto časti (§ 407 ods. 1 Obchodného zákonníka). Účinky uznania záväzku písomnou formou znamenajú uznanie aj prípadného premlčaného práva a začína plynúť nová štvorročná premlčacia doba.

Maximálna premlčacia doba je stanovená na 10 rokov.

rada
17.01.06, 15:18
Premlčanie podľa OZ (občianskeho zákonníka)
Všeobecná premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz. Táto doba sa použije všade tam, kde pre jednotlivé práva nie je OZ ustanovená osobitná premlčacia doba. Tak napr. pri právach na plnenie z poistenia začína plynúť premlčacia doba rok po poistnej udalosti; právo na náhradu škody sa premlčí za dva roky odo dňa, keď sa poškodený dozvie o škode a o tom kto za ňu zodpovedá; rovnako právo z bezdôvodného obohatenia sa premlčí v dvojročnej premlčacej dobe atď. Niektoré práva sa nepremlčujú napr. vlastnícke právo, právo z vkladov na vkladných knižkách atď.
Premlčanie podľa ObZ (obchodného zákonníka )
Všeobecná premlčacia doba je štyri roky v tých prípadoch keď obchodný zákonník alebo iný zákon neustanovujú inak. Napr. práva vzniknuté zo škody na dopravovaných veciach a z oneskoreného doručenia zásielky voči zasielateľovi a voči dopravcovi sa premlčujú uplynutím jedného roka.
Spočívanie premlčacej doby môže nastať v dôsledku začatia súdneho konania alebo rozhodcovského konania. Za určitých okolností dochádza k predĺženiu doby.
Súd je povinný na premlčanie prihliadať len na námietku dlžníka a ak je právne opodstanená, premlčané právo veriteľovi priznať. Na premlčanie bez námietky premlčania však súd neprihliada ex offo, ani ho z úradnej povinnosti neskúma.
Premlčanie je dosť obsiahla problematika najmä podľa ObZ, odporúčam pozrieť OZ §100 a nasl. a ObZ § 387 a nasl.

ttp
17.01.06, 18:10
... čo všetko môže asi znamenať veta?: " Ak dlžník plní čiastočne svoj záväzok, má toto plnenie účinky uznania zvyšku dlhu, ak možno usudzovať na to, že plnením dlžník uznáva aj zvyšok záväzku." viď aj TÉMU - Čiastočné uznanie záväzku.
Jeden sudca usúdi tak, iný onak. Kde sa dá nájsť výklad tohto § ? Mal niekto z Vás takýto problém s uznaním záväzku ?

Možno je to trošku mimotemy , ale za odpoveď vopred ďakujem.

kvieta
15.03.07, 07:45
Nazdar experti na pravo. Mam na vas otazocku, snad mi niekto pomoze.
V r. 1999 sme uzavreli zmluvu s leasingovou spolocnostou. Splatky sme platili, len obcas sme sa omeskali a tak nam vznikol urok z omeskania. Tak nam v r. 2000 vystavili fakturu na urok z omeskania. Vsetky splatky sme splatili, len tuto fakturu sme neuhradili. Teraz nam prisla vyzva na uhradu od spravcu konkurznej podstaty na uhradenie tejto faktury. Chcem sa opytat, ci uz tato faktura nie je nahodou premlcana a ako sa dalej postupuje ak je premlcana. Pomozte prosim. Dakujem velmi pekne.

kvieta
16.03.07, 08:29
Prosiiiiiiiiiiiiiim pomozte niekto.

DušanČ
16.03.07, 08:47
Nazdar experti na pravo. Mam na vas otazocku, snad mi niekto pomoze.
V r. 1999 sme uzavreli zmluvu s leasingovou spolocnostou. Splatky sme platili, len obcas sme sa omeskali a tak nam vznikol urok z omeskania. Tak nam v r. 2000 vystavili fakturu na urok z omeskania. Vsetky splatky sme splatili, len tuto fakturu sme neuhradili. Teraz nam prisla vyzva na uhradu od spravcu konkurznej podstaty na uhradenie tejto faktury. Chcem sa opytat, ci uz tato faktura nie je nahodou premlcana a ako sa dalej postupuje ak je premlcana. Pomozte prosim. Dakujem velmi pekne.

Tak, ako bolo uvedené v niektorých predchádzajúcich príspevkoch, premlčacia doba záväzkov a pohľadávok v obchodnom styku je 4 roky od dátumu splatnosti faktúry. Táto doba sa môže "zastaviť" len podaním návrhu na súde ohľadne jej vymáhania. V Tvojom prípade si musíš porovnať tieto dátumy. O oprávnenosti premlčania musí rozhodnúť tiež súd. Upresni vetu ohľadne správcu konkurznej podstaty. Uvedené leasingovka je v konkurze ? Ak je to tak, odpovedal by som mu, že Tvoj záväzok je už premlčaný a preto ho neuhradíš. Potom treba čakať, či bude pohľadávku vymáhať na súde. Dobre si zisti údaje ohľadne dátumov.

kvieta
16.03.07, 11:10
Ake datumy mam porovnat? Ano, leasingovka je v konkurze. Neviem, ake datumy mam zistit..??

DušanČ
16.03.07, 12:37
Ake datumy mam porovnat? Ano, leasingovka je v konkurze. Neviem, ake datumy mam zistit..??

Ak od dátumu splatnosti faktúry za úroky z omeškania uplynulo viac ako 4 roky, je nárok veriteľa premlčaný. Keďže uvádzaš, že fa je z r. 2000, je to skutočne tak. Napíš správcovi konkurznej podstaty list, v ktorom sa odvolaj na § 387 a nasl. Obchodného zákonníka s tým, že jeho nároky sú premlčané.

Čuríková
20.03.07, 15:48
V roku 2000 sme uzavreli kúpnu zmluvu so splátkovou spoločnosťou. Dnes nám prišla výzva na zaplatenie 3 splátok, ktoré zhodou okolností nemôžeme nájsť. Nie sme si vedomí, že by sme uvedené splátky nezaplatili, avšak nemáme o tom doklad. Vyhrážajú sa nám premlčacou dobou 10 rokov. Po prečítaní príspevkov som pochopila, že premlčacia doba je 4 roky, a ak uznáme dlh počas týchto 4 rokov, môže sa predĺžiť na maximálne 10 rokov. Je to pravda? Nás nikto od uzavretia zmluvy nekontaktoval o nezaplatení splátok, ozvali sa až teraz, v roku 2007.
Ako postupovať?

palorep
30.05.07, 07:40
V roku 2003 presne 2.10.2003 bol môj syn ktorý mal v tom čase 14 rokov prichytený revízorom bez platného cestovného lístka v MHD, ktoá mi za to vystavila faktúru na moje meno vo výške 1027,-. Hneď na to som túto faktúru vrátil ako neoprávnenú, nakoľko bol prichytený môj syn a nie ja s tým že ako zákonný zástupca zodpovedám len za škody spôsobené maloletým avšak Dopravnému podniku škoda nevznikla žiadna preto považujem faktúru za bezpredmetnú. Dnes t.j. 30.5.2007 mi bola zaslaná upomienka o nezaplatení tejto faktúry. Preto sa pýtam či už nie je právo na vymáhanie premlčané a či je vôbec možné vystaviť takúto faktúru zákonnému zástupcovi maloletého. Dakujem

Luci20
11.06.07, 08:48
Prosím Vás o radu k tejto téme - robím JÚ pre firmu, v ktorej sa moja predchodkyňa účtovníčka vôbec nestarala o nesplatené pohľadávky. Podľa Vašich príspevkov vidím, že množstvo z týchto pohľadávok už má premlčanú dobu. Ako a na základe čoho - akého paragrafu - môžem tieto nevymožiteľné pohľadávky vymazať z jednoduchého účtovníctva?
Iné pohľadávky sú voči firmám, ktoré už sú v obchodnom registri vymazané. Môžem na základe tohoto výpisu pohľadávky zrušiť? Ďakujem za odpoveď.

Luci20
11.06.07, 09:14
Prosím, nevie mi nikto poradiť?

Llívia
30.07.08, 06:25
1. V PÚ sú evidované pohľadávky ešte z r. 2004 a staršie. Môžem tie, ktorých splatnosť bola pred 30.7.2004 odpísať na účet 546 (ako pripočitateľnú položku) s tým, že tieto pohľadávky sú už premlačané?

2. Nemáte vzor uznania záväzku?

Ďakujem.

zsazsula
31.07.08, 07:17
Ahojte nechcela som otvárať novú tému tak Vám píšem sem : Kamaratke na základe rozsudku prišla pohľadavka na zaplatenie sumy do socialnej poisťovni pre manžela , ktorý je mrtvy .Súd sa konal v roku 2002 a oni ešte neboli manželmi tak sa pýtam či právom soc.poist pýta od dotyčnej zaplatenie pohľadavky. Je to pohľadavka : Dotyčný sposobil škodu na zdravý druhej osoby. Ďakujem za pomoc

zsazsula
31.07.08, 12:04
posúvam

svetlik
31.07.08, 12:15
Ahojte nechcela som otvárať novú tému tak Vám píšem sem : Kamaratke na základe rozsudku prišla pohľadavka na zaplatenie sumy do socialnej poisťovni pre manžela , ktorý je mrtvy .Súd sa konal v roku 2002 a oni ešte neboli manželmi tak sa pýtam či právom soc.poist pýta od dotyčnej zaplatenie pohľadavky. Je to pohľadavka : Dotyčný sposobil škodu na zdravý druhej osoby. Ďakujem za pomoc

Pokiaľ ide o povinnosť zaplatiť túto pohľadávku, tak do úvahy (vzhľadom k tomu, čo je uvedené) by prichádzala 1/ možnosť aplikácie ust. § 470 ods.1 Občiasnkeho zákonníka, t.j. že tvoja kamarátka bola jediným/jedným z dedičov po manželovi. Ak áno, potom zodpovedá do výšky hodnoty nadobudnutého dedičského podielu.
Ak dedičom nebola a pohľadávka vznikla pred uzavretím manželstva, nie je žiaden dôvod (2/ ibaže by spôsobenú ujmu spoluspôsobila) na jej vymáhanie od pozostalej manželky (nejde totiž o prípad podľa § 147 v spojení s § 511 OZ).

zsazsula
31.07.08, 13:14
Ďakujem Ti aj ja som si bola istá, že je to tak dedičné konanie ešte neskončilo tak tie peniaze by teoretický mali stiahnuť cez pravnika ,ktorý ma na starosti dedičné konanie -totiž ten list prišiel na meno nebohého.
Ďakujem

svetlik
31.07.08, 13:35
SocPoist by si to mohla uplatni do dedicskeho konania ako pohladvku, ak však tak nespraví a nebude vyhlásenie uznesenie podľa § 175/1 O.s.p., môže tú pohľadávku podľa § 471/1 OZ uplatňovať voči dedičom.

marienka3
02.02.09, 09:59
v januari sme dostali vyzvu na odsuhlasenie pohladavok po inventarizacii, je to faktura splatna v r. 1998, cize by to malo byt premlcane (okrem toho, takuto fakturu nemame v evidencii). Ak nevratime potvrdene zostatky, budu ich povazovat za spravne. Mali by sme zaporne odpovedat radsej na to, aby sa neobnovila lehota premlcanosti, alebo je to uz definitivne premlcane.

Alexandra777
13.02.09, 09:07
prosím Vás, keď v jednoduchom účtovníctve daňovník eviduje nezaplatené pohľadávky (dlhšie ako 4 roky) ako má účtovať o ich premlčaní v peňažnom denníku?Keď sme poslali firme inventarizácie, ale tá nám neodpísala, premlčala daná pohľadávka z dôvodu neuznania záväzku?

zeron
13.02.09, 11:08
ahojte kde najdem to ustanovenie o premlčaní pohľadávok z obchodného styku to jest dodanie tovaru a služby, nepredlžuje sa to ak vy sa to snažíte vymáhať?


odpoveď, kde nájdeš ustanovenie o premlčaní v obchode, ti dala JankaO. A tomu "predlžovaniu":

plynutie premlčacej doby sa zastavuje, ak si veriteľ uplatní svoju pohľadávku na súde, čiže nestačí len napr. príp. poslanie upomienky a pod.

10 rokov je premlčacia doba na právo súdom priznané, čiže, ak na konci súdneho konania budeš úspešný a súd ti prizná právo na zaplatenie pohľadávky, tak potom začína plynúť 10 ročná premlčacia doba, kedy môžeš svoju pohľadávku vymáhať.

zdenka_b
26.03.09, 07:15
mozno trocha od veci, ale mohla by som za premlcanie pohladavky povazovat aj to, ked mam pohladavku z titulu postupenia pohladavky, dlznik nezaplatil a zmluva o postupeni pohladavky bola uzatvorena este v roku 2003?

lubosko79
06.04.09, 08:25
Dobrý deň Poraďáci,
chcel by som vás poprosiť o radu ohľadom môjho problému. Možno to tu už bolo spomenuté, ale nie som si stále istý odpoveďou. V roku som 2001 som si zobral tovar na splátky cez spoločnosť Drukos. Som si 100 percentne istý, že som všetky splátky uhradil, ale jasné, že som ústrižky už dávno vyhodil.
Od vtedy sa mi nikto neozval, ani žiadna upomienka neprišla. Až teraz mi poslal právny zástupca spoločnosti, ktorej bola postúpená pohľadávka – mimochodom od vtedy asi piata spoločnosť – list s rozhodnutím súdu a platobným príkazom, nakoľko som, podľa nich, nezaplatil jednu splátku v roku 2001 a mám im uhradiť právne trovy a zmluvnú pokutu (nie tú nezaplatenú splátku), ktorú si nárokujú v jej nepremlčanej časti od 15.11. 2005 do dňa zaplatenia. Pre úplnosť ešte citujem z listu, čo mi poslali:
Podľa R 57/1993 právo na poplatok z omeškania vzniká za každý deň omeškania, ide o fakultatívne majetkové sankcie a je vecou žalobcu, za aké obdobie omeškania žalovaného s platením faktúry si právo na zaplatenie poplatku uplatní. Pre plynutie premlčacej lehoty nie je deň splatnosti faktúry, ale jednotlivé dni omeškania, za ktoré sa poplatok uplatňuje. Navrhovateľ si uplatňuje právo na zaplatenie zmluvnej pokuty v jej nepremlčanej časti, t.j. od 15.11. 2005.
Za všetky odpovede vopred veľmi pekne ďakujem !

mlisa
06.04.09, 10:08
e možné žalovať samostatne len úroky z omeškania, najmä ak je samotná pohľadávku už premlčaná tak sa to robí celkom bežne. Tým že ale nevieš preukázať že si to uhradil ti ale môže vzniknúť problém a budeš možno musieť ten úrok uhradiť. Záleží či oni vedia preukázať že to uhradené nebolo. V každom prípade mi nie je jasné, prečo ti prišiel platobný rozkaz listom od právneho zástupcu, ak bol vydaný, má ho poslať priamo súd...

eseročka
06.04.09, 12:40
áno, presne tak. Je zaujímave, že firma ti poslala platobný rozkaz, ktorý však nadobudne právoplatnosť až po 15dňoch odo dňa doručenia. Doručenie v tomto prípade musí byť do vlastných rúk. V opačnom prípade, súd nariadi pojednávanie.
Na základe toho teda usudzujem, že platobný rozkaz, ak je právoplatný, ti bol doručený a o dlhu si pravdepodobne musel vedieť.

Na druhej strane však premlčacia lehota súdnych rozhodnutí je 10 rokov, takže ťažko povedať, že firma si žiada iba poplatky za omeškanie a súdne trovy. Ak došlo k vznku zmluvného vzťahu v roku 2001, tak platobný rozkaz k tomuto obchodu ešte by nemal byť premlčaný.

mlisa
07.04.09, 06:11
zalezi kedy bol ten platobny rozkaz vydany. V kazdom pripade ho ale firma nema co posielat. Posiela ho sud. Ked nezaplati, vacsinou ide este nejaka vyzva (ale isto nie platak) a potom rovno exekutor, ked maju pravoplatny platak, nebudu sa s tym natahovat. Ono je skor otazne ci ho naozaj maju a co za plat. rozkaz to vlastne poslali. Cele je to nejake divne...

ruci
15.04.09, 06:07
zdravim,
prosim Vas o Vase nazory a rady,
mozno v zmluve uzatvorenej podla Obchodneho zakonnika, upravit - skratit zakonom stanovenu 4 rocnu premlcaciu dobu na vymahanie urokov z omeskania?
dakujem

ruci
15.04.09, 06:11
zdravim,
prosim Vas o Vase nazory a rady,
mozno v zmluve uzatvorenej podla Obchodneho zakonnika, upravit - skratit zakonom stanovenu 4 rocnu premlcaciu dobu na vymahanie urokov z omeskania?
dakujem

tak uz som si aj nasla odpoved :)
neda sa, lebo uprava premlcacej doby podla Obchodneho zakonnika je uprava kogentna podla § 263 ods. 1 Obch.z.

Jinn
14.12.09, 15:05
Zdravim!
Prepacne mam viac menej naliehavy problem. Moja mama nesla hned po ukonceni pracovneho pomeru na urad prace a teraz jej prisiel papier od exekutora soc. poistovne na vymahanie pohladavky a urokov. Pohladavka je z roku 2002. Aka je v tomto pripade doba premlcania. prepacte ja sa v tychto veciach nevyznam, ale mam pocit, ze ten exekutor si pyta nejako vela. Uvediem priklad polozky za nahradu hotovych vydavkov , paragraf22 cestovne a postovne priblizne 30 Eur.
Taktiez sa mi nepaci, ze pri neuhradeni pohladavky do 14 dni po obdrzani zrazu nahodil uroky z omeskania v hodnote cca 140Eur ... odmena exekutora: 78Eur, hotove vydavky 34 eur
Su taketo palky v poriadku? Co sa s tymto da robit? Mamin pravnik nieco vraj zacal konat. Nabeuju aj v takomto pripade nejake uroky?

Dakujem

NADEJKA
16.12.09, 12:23
Dobrý deň,
prosila by som o kontakt na úspešnú vymahačskú spoločnosť, nakoľko sme prevzali spoločnosť,v ktorej je 80% pohľadávok nezaplatených a neriešených, ide o pohladávky od roku 2006.
Ak máte niekto skúsenosti v tejto oblasti s dákou firmou, pošlite mi , prosím,kontakt.
Ďakujem.

NADEJKA
16.12.09, 12:47
Prosím,prosím, dáky kontakt? Naša firma sídli v Prahe, a tak ocením vašu pomoc.Ďakujem.

KEJKA
16.12.09, 14:15
Zdravim!
Prepacne mam viac menej naliehavy problem. Moja mama nesla hned po ukonceni pracovneho pomeru na urad prace a teraz jej prisiel papier od exekutora soc. poistovne na vymahanie pohladavky a urokov. Pohladavka je z roku 2002. Aka je v tomto pripade doba premlcania. prepacte ja sa v tychto veciach nevyznam, ale mam pocit, ze ten exekutor si pyta nejako vela. Uvediem priklad polozky za nahradu hotovych vydavkov , paragraf22 cestovne a postovne priblizne 30 Eur.
Taktiez sa mi nepaci, ze pri neuhradeni pohladavky do 14 dni po obdrzani zrazu nahodil uroky z omeskania v hodnote cca 140Eur ... odmena exekutora: 78Eur, hotove vydavky 34 eur
Su taketo palky v poriadku? Co sa s tymto da robit? Mamin pravnik nieco vraj zacal konat. Nabeuju aj v takomto pripade nejake uroky?
Dakujem
ano, ked to zajde až takto daleko, sú to pálky, schválené súdom. a ak v súdnom rpzhodnutí je stanoveá povinnosť platiť úroky až do zaplatenia, tak budu nabiehať až do zaplatenia.
Premlčané to ie je, určite tomu predchádzali výzvy, platobný rozkaz, medzičasom bol aj generálny pardon,kedy sa dalo vyhnúť penále.

Dobrý deň,
prosila by som o kontakt na úspešnú vymahačskú spoločnosť, nakoľko sme prevzali spoločnosť,v ktorej je 80% pohľadávok nezaplatených a neriešených, ide o pohladávky od roku 2006.
Ak máte niekto skúsenosti v tejto oblasti s dákou firmou, pošlite mi , prosím,kontakt.
Ďakujem.
Intrum justitia Slovakia, s.r.o.
http://www.intrum.sk/sk/press4.php

cathyc
15.01.10, 10:30
Dobrý deň,
Prosím o radu ohľadom neuhradených pohľadávok. V roku 2009 klient zrušil firmu a má nejaké neuhradené pohľadávky, ktoré riešil súdnym podaním. Zatiaľ však nik nevydal žiaden verdikt o tom, že by tieto pohľadávky boli nevymožiteľné. Ja pri ukončení firmy musím všetky pohľadávky ...jedná sa o JU.....zaúčtovať ako by boli uhradené, t.z. zdaniť. Nakoľko nemáme doklad o tom, že by pohľadávky boli nevymožiteľné asi strácame pri zániku firmy túto výhodu. Správne to chápem?

ivica sisolak
19.01.10, 18:36
Nazdar experti na pravo. Mam na vas otazocku, snad mi niekto pomoze.
V r. 1999 sme uzavreli zmluvu s leasingovou spolocnostou. Splatky sme platili, len obcas sme sa omeskali a tak nam vznikol urok z omeskania. Tak nam v r. 2000 vystavili fakturu na urok z omeskania. Vsetky splatky sme splatili, len tuto fakturu sme neuhradili. Teraz nam prisla vyzva na uhradu od spravcu konkurznej podstaty na uhradenie tejto faktury. Chcem sa opytat, ci uz tato faktura nie je nahodou premlcana a ako sa dalej postupuje ak je premlcana. Pomozte prosim. Dakujem velmi pekne.
Podľa môjho názoru je premlčaná .. premlčacia doba začína plynúť odo dňa splatnosti. Postup je asi taký, že v odpovedi na výzvu uviesť dôvod, že ide o premlčanú pohľadávku, ak si nedá povedať, potom vzniesť námietku premlčania na súde.

ivica sisolak
19.01.10, 18:38
a čo tak postúpenie pohľadávky??

ivica sisolak
19.01.10, 18:41
Dobrý deň,
prosila by som o kontakt na úspešnú vymahačskú spoločnosť, nakoľko sme prevzali spoločnosť,v ktorej je 80% pohľadávok nezaplatených a neriešených, ide o pohladávky od roku 2006.
Ak máte niekto skúsenosti v tejto oblasti s dákou firmou, pošlite mi , prosím,kontakt.
Ďakujem.

môžem pomôcť ako advokát, ak chcete ozvite sa

anairam1
08.02.10, 18:29
Prosím o radu.
V roku 2002 som bola ručiť na uver kamaratke, ktora v roku 2003 skonala. Prišli mi 2 upomienky na zaplatenie a začiatkom roku 2004 oznámenie o zverení pohľadávky do mandátnej správy. Ja som si naivne myslela že to vysporiadali v dedičskom konaní, ale v novembri 2009 mi prišla výzva na zaplatenie dlhu s úžasnými úrokmi a odvtedy si s nimi dopisujem, ale dlh som neuznala. Podľa môjho pátrania by to malo byť premlčané, len neviem prečo sa mi stále vyhrážajú súdnym konaním. čo si o tom myslíte???? Ďakujem

abel
22.06.10, 11:12
Klient dostal faktúru s termínom splatnosti 1. 3. 2006, ktorú čiastočne uhradil v októbri 2006. Teraz dostal list o vymáhaní zostatku. Dá sa namietať, že pohľadávka je už premlčaná?

Mária27
23.06.10, 07:02
Tu máš možnosti:

§ 397 obch. zákonníka:
Ak zákon neustanovuje pre jednotlivé práva inak, je premlčacia doba štyri roky.

§ 401
Strana, voči ktorej sa právo premlčuje, môže písomným vyhlásením druhej strane predĺžiť premlčaciu dobu, a to aj opakovane; celková premlčacia doba nesmie byť dlhšia ako 10 rokov od doby, keď začala po prvý raz plynúť. Toto vyhlásenie možno urobiť aj pred začiatkom plynutia premlčacej doby.

§ 407
(1) Ak dlžník písomne uzná svoj záväzok, plynie nová štvorročná premlčacia doba od tohto uznania. Ak sa uznanie týka iba časti záväzku, plynie nová premlčacia doba ohľadne tejto časti.

akire-erika
30.09.10, 10:32
Dobrý deň,

chcem sa opýtať jednu vec: Našla som v účtovníctve preplatok na DPH za 5/2005 a nie malá suma, ktorý sme nepožiadali o vrátenie.
Podľa § 63 ods. 5 zákona 511/1992 o správe daní je po 3 rokoch pohľadávka premlčaná...
Je odpis pohľadávky voči DÚ daňovo uznaný podľa zákona o dani z príjmov? je to v zmysle § 19 ods.2 písm. h) 6.bod?
Ďakujem za odpovede. Veľmi mi pomôžu.
Alebo mám požiadať o vrátenie preplatku na DPH a počkať, či DÚ preplatok vráti, alebo oznámi, že je to premlčané? Nehrozia za to žiadne sankcie?

asistenka_mo
19.10.10, 17:23
Ahojte :)

Mám problém, s ktorým mi, verím, pomôžete :) Neotváram novú tému, lebo podobných požiadaviek je tu dosť.
Ako SZČO som faktúrovala za svoje služby sro-čke mesačnú sumu, plus som bola u nich aj zamestnaná na minimálnu mzdu kvôli možnosti rozšírenia živnosti, plus prevzali jeden záväzok inej spoločnosti, ktorá mi bola dlžná ( trojstranným zápočtom). Problém je ten, že som od nich nedostala ani mzdu, ani faktúry a ani trojzápočet neboli uhradené.
Je to už pomaly pol roka, čo sa snažím svoje peniažky nejako od nich dostať. Problém je však ten, že sú v zlej situácii a nemajú z čoho platiť svoje záväzky. Exekútor už vymáha iné pohľadávky (od iného veriteľa) a ja neviem, ako postupovať, aby som sa k svojim peniazom dostala. Všetky faktúry mám podpísané. Poslala som upomienky, pokus o zmier atď. a stále nič. Tvrdia, že nemajú prostriedky. Bojím sa, aby nevyhlásili bankrot a aby som sa k svojim peniazom nejak dostala. Tá spoločnosť, ktorá na nich poslala exekútora, sa svojich peňazí takisto nedočkala zatiaľ. Čo by ste mi odporučili, aký postoj mám voči nim zaujať? Mám ísť cez právnika alebo cez nejakúä vymáhačskú spoločnosť? S čím máte lepšie skúsenosti? Pre priblíženie, jedná sa o 3600 €. Nechcem zas, aby si vymáhačská spoločnosť účtovala toľko, aby som z toho nakoniec nič nemala... Ďakujem Vám za všetky rady :)

bercik
11.08.11, 21:52
dobry den, potreboval bysom cim skor vyriesit 1 problem. v maji v roku 2008 som sa zucastnil skolenia v jednej sro-cke ako uchadzac o zamestnanie, na spodku dotaznika bolo napisane ze je spoplatnene sumou cca 8000sk. myslim ze tuto cast nejdem riesit lebo si myslim ze som bol podvedeny.skor ma zaujima toto: s firmou som nespolupracoval a z pohovoru som odisiel.teraz to je august 2011 mi prisiel list o vymahani dlhu inou firmou na zaklade postupeni pohladavky z roku 2010. v jednej poste mi prisiel este dalsi list tiez oznamenie o postupeni pohladavky, ale datum tejto zmluvy bol v roku 2009. to znamena ze dokopy 3 firmy za 3 roky si postupovali pohladavku a mne to dali vediet az teraz a doteraz to nikto nevymahal.zaujimalo by ma ci je tato premlcacia doba 3 alebo 4 rocna a aky vplyv ma neoznamenie dlznikovi postupenie jeho pohladavky.za rychlu radu dakujem

Mária27
12.08.11, 05:54
Premlčacia doba je trojročná, ak nejde o dlh z obchodného vzťahu, ak si dlh neuznal a bola dohodnutá doba plnenia. Ak nebola dohodnutá doba plnenia, premlčacia doba sa počíta odo dňa, keď ťa veriteľ na plnenie vyzve.

Tak isto sa vzťah riadi občianskym zákonníkon - ak si nepodnikateľ - pokiaľ sa nedohodnete inak. Obchodný zákonník ma pri postúpení rozdiel len pri ručení.

To, či ti včas oznámia alebo neoznámia zmenu veriteľa má vplyv len na to, komu môžeš dlh splniť (§ 526 obč.z.).

bercik
12.08.11, 08:26
a nepocita sa od vtedy ked sa pravo mohlo vykonat po prvy krat ? teda od dna kedy som podpisal ten papier? niesom podnikatel a v na tom papieri bola napisana iba suma a nic ine nebolo dohodnute.

Mária27
12.08.11, 09:48
Veď o to ide, kedy môže právo vykonať prvý raz. Ak mali napr. niekde v obchodných podmienkach napísané, alebo tebe napísali, že to treba zaplatiť pred školením alebo najneskôr v deň nastupu a pod., bol čas určený. Vtedy majú právo žiadať od toho okamihu. inak oplatí občiansky zákonník:

§ 563

Ak čas splnenia nie je dohodnutý, ustanovený právnym predpisom alebo určený v rozhodnutí, je dlžník povinný splniť dlh prvého dňa po tom, čo ho o plnenie veriteľ požiadal.

§ 564

Ak je čas plnenia ponechaný na vôli dlžníka, určí ho na návrh veriteľa súd podľa okolností prípadu tak, aby to bolo v súlade s dobrými mravmi.

Maja158
28.10.11, 17:51
Ahojte!
Ja má podobný problém.V roku 2006 som pracovala pre poisťovňu Winterian. Boli uzatvorené zmluvy.
Dňa 29.9.2011 mi prišla pohľadavka vrátiť čiastku 900,00 Eur,
Tá pohľadávka vobec nebola riešená do roku 2011.Dokedy ju môžu vymáhať. Na občianský zákonnik §101 - kde pohľadáku môžu vymáhať do troch rokov nereagujú?
Kto to vie vysvetliť?
Ďakujem

jurmiro
28.10.11, 18:06
Ako vznikla tá pohľadávka ?

Maja158
29.10.11, 06:09
Pohľadávka vznikla v roku 2006 tak,že do 2.dôchodkového piliera som poisťovala nezamestnaných a /napr.vojak z povolania/
Podmienka bola klient sa musel prihlásiť do soc.poisťovne, zaplatiť určité obdobie asi mesiac /to bolo rôzne od 500-1000 korún. Potom mi manažer poslal sms správu z AXY, že zmluva je už sparovaná klient sa mohol zo soc. poisťovne odhlásiť.
Ak tento úkon nebolo možné sparovať napr. pre zlý dátum,alebo neičo iné -provízia vyplatená nebola.
Potom mala soc.poisťovňa previesť 50% z prijatej čiastky do AXY. - Tak boli splnené všetky podmienky .
Môj problém je ten,že za určitých klientov soc.poisťovňa nepreviedla 50% zaplatenej čiastky. V AXE vznikol nedoplatok.
V zmysle províznych podmienok. ak v priebehu 6 mesiacov od uzatvorenia zmluvy nie je aspoň jeden príspevok pripísany na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa,stráca sprostredkovateľ nárok na vyplatenie provízie.
Ja som urobila podobných zmlúv cca 80. Stále rovnakým spôsobom. Z toho tam kde poslala soc.poisťovňa 50 % je to v poriadku. Keď som po troch rokoch písala aj chodila do soc.poisťovne prečo tak neurobila vo všetkých prípadoch tak už proste majú vyhovorku,že vraj oni mali poslať , ale nebolo to ich povinnosťou.
Zmluvy sú stále platné klient pokiaľ sa zamestná môže v 2 pilieri pokračovať.Mňa nikto neupozornil,že je problém.
Ale AXA po roku,keď posielala vypis klientom so zostatkom"0" neohradila, nežiadala soc,poisťovňu prečo nepreviedla 50 % z uhradenej čiastky.Neupozornila,ani klienta,aby žiadal soc poisťovňu o prevedenie 50 % na svoj účet do AXY.
Do troch rokov za podobné pripady som vrátila do Winterianu cca 13000,00 Sk, lebo dali pohľadavku vymáhať určitou spoločnosťou a hrozili exekúciou.rok 2008/2009.
Odvtedy bolo ticho.Až teraz prišiel list 29.9.2011,Winterian prevzala spoločnosť WinFin a evidujú voči mne pohľadávku vo výške cca 900,00 Eur.O takej pohľadávke do troch rokov neviem.Oni žiadali v roku 2007 cca 17000 za iné mená,ale keď som im napísala list, ďalej nereagovali./To boli väčšinou matreské dovolenky- za tie platí štát/
Z toho je 40,00 za životné poistenie,kde zmluva platná dva roky,ale bolo uhradených iba 19 splátok.
Platnosť zmluvy 10.11.2006-22.12.2008.
Problém je,že dokedy môžu vymáhať tieto veci.
Keď som im odpísala,že platí občianský zákonnik §101, na túto vetu nereagujú. Pohľadávka sa môže vymáhať do troch rokov,ak bola uznaná súdom,alebo uznaná podpísom tak do 10 rokov. Platí ešte niečo iné?
25.10.2011- Došiel list obyčajnou postou -čiastku uhradiť na účet spoločnosti do troch dni.
V opačnom prípade bude Spoločnosť nútená postúpiť túto záležitosť na súdne konanie.
ĎAKUJEM!!!

Mária27
29.10.11, 07:26
Na súde povieš, že je to premlčané. Ak vznesieš námietku premlčania, súd nebude pokračovať. Oni by museli dokázať, že to vymáhali skôr. Myslím, že len skúšajú.

Maja158
21.11.11, 14:55
Neviem či niekto z Vás má slúsenosti s premlčaním pohľadávky.
Jedná sa o príspevok vyššie uvedený.
Dnes prišlo. Inkasná exekučná spoločnosť Miletičova 1 Bratislava určila výšku dlhu 1280,.EUR zaplatiť do 14.12.2011.
A žiadny súd sa nekonal.Ako mám postúpovať ďalej.
Vie mi vôbec niekto poradiť či dá sa nejak proti 5 ročnej pohľadávke brániť.
Ďakujem!!

Mária27
22.11.11, 08:56
Treba im odpovedať, že je to premlčané. Ak by nesúhlasili, musia to dať oni na súd a dokázať, že to premlčané nie je. Ak to premlčané je, súd im to nemôže prisúdiť.

korebak
25.05.12, 18:01
?

mattto
25.05.12, 18:06
Ahojte.

Ja mám tento problém.Stal som sa ručitelom jednej osoby z rodiny.Mala v umysle distribuovat a aj priamo v domacnostiach predávat jeden výrobok.Na začiatok potrebovala štartovací kapitál a vzala si uver od jednej českej spoločnosti,tej ktora ten výrobok distribuovala.Nevyšlo jej to.Pretože chcela ten uver zaplatit z predaja toho výrobku ostal nám len ten dlh.
Mne tvrdila ze ho bude splácat.Vždy ked my volali z tej spoločnosti urgovat ten dlh tvrdila že tam maju neporiadok a že sa ona o to postará.Vzala si dokonca aj moju zmluvu,vraj tu svoju niekde založila ked sa stahovali.Tá čes.spoločnost postupila vymáhanie českému EOSU.Tá osoba sa medzičasom niekolko krát stahovala a aj menila tel.číslo a momentálne neviem kde sa nachádza.Zostal mi len jeden doklad a ten je datovaní do roka 2006.Samozrejme mna EOS mnohokrát telefonicky kontaktoval,a asi pred pol rokom zo mna telefonicky vytiahly že uznávam ten dlh.
Asi pred troma dnami sa mi ozval jeden slov.advokát že zastupuje česky EOS a ponuka mi pokus o zmier.Som inval.dochodca takze tu sumu jednoducho nemám z čoho vrátit.
Poradí mi niekto.Nie je to už premlčané.Vdaka za každu radu.

to my máme odkiaľ vedieť? :D nepíšeš žiaden dátum splatnosti, uznanie dlhu existuje, neexistuje?

korebak
25.05.12, 22:21
?

ELAST
29.05.12, 16:43
Prosím, poradíte má? Firma vyfaktúrovala občanovi za predaj tovaru su 1900 eur a to bolo presne 15.2.2009. Prosím, je už táto pohľadávka premlčaná (nemali sme tam žiadne uznanie dlhu ani odsuhlasenie pohľadávok...)?

Ďakujem peklne!

P.S. A ak je premlčaná, môžeme si vymáhať aspoň úroky z omeškania? Tie neboli dohodnuté, lebo na predaj tovaru nebola zmluva (bolo to predané cez obchod).

Mária27
07.06.12, 10:37
Keďže ide o občana, posudzuje sa premlčanie podľa občianskeho zákonníka, teda po troch rokoch. Neznamená to, že si nemôžete sumu vymáhať, pretože premlčania sa musí občan dovolávať.
Skúste mu napísať, možno zaplatí, možno uzná dlh, možno bude ticho. Ak sa vám to oplatí, pošlite mu platobný rozkaz - možno nepodá odpor a stane sa to exekučným titulom, možno podá odpor ale na súde sa nedovolá premlčania ...
Úroky sú príslušenstvom pohľadávky, možno ich vymáhať len s hlavnou vecou.

minnko1
23.10.12, 14:09
Poprosim o surnu odpoved Dakujem .
V roku 2005 som predčasne ukončil leasingovu zmluvu za čo mi bola dana pokuta ,boly tam aj neuhradene splatky nič som neuhradil a teraz po 7 rokoch požaduju zaplatenie je na to nejaka premlčacia doba ??

Mária27
23.10.12, 20:16
Najlepšie by bolo, keby si si sám prečítal §§ 101 - 112 občianskeho zákonníka, prekontroloval zmluvu, pozrel sa bližššie na terajšiu výzvu a na pôvodnú výzvu veriteľa ...
Neviem, čo je v leasingovej zmluve, mali by to byť splátky ako každé iné. Všeobecne je premlčacia doba 3 roky, platí to aj o každej splátke. Ak si dlh uznal alebo o ňom rozhodol súd (priznal ho), premlčacia doba je 10 rokov. Ak veriteľ podal návrh na súd v premlčacej dobe, premlčacia doba neplynie (spočíva).

minnko1
23.10.12, 20:53
Neviem o tom žeby veritel podal navrh na sud prišli mi len papiere o predčasnom skončeni zmluvy aj z poplatkami a veritel odstupil teraz pohladavku dalšej firme a ta ma vyzvala na zaplatenie dlžnej sumy ,da sa to obisť premlčanie dlhu alebo niečo take ??? ja som chcel vyplatit v 2009 ale firmu dlh som nenašiel a odrazu sa teraz ozvaly novy

Mária27
23.10.12, 21:11
Ak si nijako nezareagoval na tie papiere, ktoré ti prišli, dlh si neuznal. Ak si im čokoľvek o tvojom dlhu napísal, môže sa to považovať za uznanie dlhu.
Podľa § 11 Zmena v osobe veriteľa alebo dlžníka nemá vplyv na plynutie premlčacej doby.

Postúpenie pohľadávky je od § 524 obč.z. V § 525 je aj napísané: Postúpiť nemožno ani pohľadávku, pokiaľ nemôže byť postihnutá výkonom rozhodnutia.

Tak sa pokús, napíš im, že je dlh premlčaný a preto ho nemôžu vymáhať ani ho nemohli prevziať. Veď uvidíš, ako zareagujú, ale za pokus ti to určite stojí. Predsa by však bolo lepšie, keby to predtým všetko pozrel niekto, kto tam môže uvidieť aj to, čo si sem nenapísal.

Ale predsa, vzniklo ti vlastníctvo k predmetu leasingu? to myslím vzniká až po splatení ... a následnom prevode.

minnko1
23.10.12, 21:17
predmet leasingu bol vrateni pre nesplacanie splatok ,potom bol leasingovkou predany a nasledne pytaju pokutu a dalšie nejake poplatky ,napr. 70 000skk za predčasne ukončenie zmluvy ,30 000 za nezaplatene splatky aj ked predmet už bol predany leasingovkou .

peter66
19.11.12, 07:37
Dobrý deň, poprosím o radu: týka sa premlčanie aj odvodov do zdravotného poistenia? Ozval sa mi minulý týždeň exekútor, že mám sekeru vo VšZP 825,-€ ešte z roku 1995. V tom roku som aj zrušil živnosť. Až do dnešného dňa to bol prvý kontakt z ich strany. Ďakujem za odpoveď.

Mária27
20.11.12, 15:37
Musíš sa pozrieť do zákona v tom roku, aká tam bola premlčacia doba - oni to stále menili a menia. Ďalej, či si splnil ohlasovaciu povinnosť, či si medzitým nedostal upomienku (napr. na nejakú starú adresu) ...

misxo
18.02.13, 10:40
a podla coho zistim kto spada pod Obč. zakonnik a kto pod obchodny zakonnik?
teda ak sa jedna o vztah FO- SZČO vs.FO- SZČO(fyzicka osoba-zivnostnik) riadime sa uz obchodným zakonnikom? a obciansky zakonnik plati len pre FO nezivnostnika vs. SZCO, s.r.o. a pod. ?

Mária27
18.02.13, 11:13
Právna úprava premlčania v § 387 a nasl. obchodného zákonníka sa vzťahuje na právne vzťahy medzi podnikateľmi.

misxo
18.02.13, 11:48
VSZP moze pozadovat plnenie az 10 rokov. nezostava nic ine len zaplatit a nasledne si vyziadat doklad o tom, ze nemate uz ziadnu inu podlznost voci nim. samozrejme pisomne...

elinkanem
02.12.13, 15:01
Dobry den,
ako fyzicka osoba som dostala Vyzvu na zaplatenie nedoplatku za smeti za april 2010 od Hl. mesta SR Bratislavy. Rozumiem z predchadzajucich diskusii spravne, ze tento nedoplatok je podla par. 101 Obcianskeho zakonnika premlcany - po 3 rokoch? Alebo tu plati Obchodny zakonnik, kde je premlcacia doba 4 roky?

misoft
02.12.13, 15:19
http://www.uctovnictvo.sk/index.php/dane-a-poplatky/miestne-dane-a-poplatky/227-zakon-5822004-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady
§77-82.
No podľa http://www.epi.sk/odborny-clanok/itemid/93366 §69 majú na to až 6 rokov (možno sa to zmenilo - ak sa mýlim, opravia ma).

Mária27
02.12.13, 17:14
Zákon 511 je zrušený a nahradený zákonom 563/2009 o správe daní (daňový poriadok) .
Tam je premlčanie tak isto:

§ 85
Premlčanie a zánik práva
vymáhať daňový nedoplatok


(1) Právo na vymáhanie daňového nedoplatku je premlčané po šiestich rokoch po skončení kalendárneho roku, v ktorom daňový nedoplatok vznikol. Ak správca dane v lehote podľa prvej vety doručí daňovému subjektu výzvu podľa § 80, začína plynúť nová premlčacia lehota po skončení kalendárneho roku, v ktorom bola výzva doručená.

draik
02.12.13, 17:17
Neplatí ani OZ, ani ObchZ, ale zákon o miestnych daniach v spojení s Daňovým poriadkom (511/92 už neplatí, ale na podstate veci to nič nemení).

Rybička 1117
14.03.15, 06:30
Potrebujem pomôcť.Ozvala sa mi spoločnosť Providet, že je to už 10 rokov čo som neuhradila pohľadávku.Vedel by mi niekto poradiť či už neprešla premlčacia doba?Ďakujem

Mária27
14.03.15, 07:21
Potrebujem pomôcť.Ozvala sa mi spoločnosť Providet, že je to už 10 rokov čo som neuhradila pohľadávku.Vedel by mi niekto poradiť či už neprešla premlčacia doba?Ďakujem
Musíš vedieť o akú pohľadávku ide. Všeobecne sú to tri roky, v niektorých zákonoch sú výnimky, ale už aj v občianskom zákonníku - čítaj ho od § 101

misoft
14.03.15, 12:36
Potrebujem pomôcť.Ozvala sa mi spoločnosť Providet, že je to už 10 rokov čo som neuhradila pohľadávku.Vedel by mi niekto poradiť či už neprešla premlčacia doba?Ďakujem
Mária27 ťa naviedla na správny smer. Teraz si len skontroluj, kedy tá pohľadávka bola splatná. Ak je to 10 rokov a JEDEN deň - môžu ti fúkať práškový cukor do.... - prd dostanú.

Rybička 1117
14.03.15, 16:55
ako zistím kedy bola splatná??nemám v rukách absolutne žiadny papier,nič čo by som si o tom mohla prečítať..kontaktovali ma na základe tel.rozhovoru..pán na linke sa prevelice dožadoval aby sa časť zaplatila už tento mesiac..a právo to ma trochu zmiatlo,že prečo na tom trvá..tak som mu povedala že keď vedeli čakať 10 rokov môžu potom ešte mesiac..nie??!! a vtedy ma napadlo že či nááááhodou už doba neprešla a pánko sa snaží všemožným spôsobom urobiť"chybu"...pvedal že mi pošle domov návrh na splátkový kalendár a vypísané šeky

Rybička 1117
14.03.15, 16:57
všemožne snaží aby som ja urobila "chybu" tým že časť splátky uhradím...

misoft
14.03.15, 18:20
Ako som čítal - Providet (asi Provident) - sú to MRCHY! Ak si si brala od Providentu nejaký úver, alebo pôžičku - začni kontrolovať staré papiere. A keď sa znova ozve - tak len sucho mu oznám, že všetko je splatené a nech sa nesnaží o niečo, lebo Provident na to doplatí.... Ak oni BU-BU, tak ty BU-BU-BU na nich....

arimi
07.02.16, 19:15
mam platobny rozkaz na 50 euro od Tcomu, nezaplatila som im vraj poslednu splatku v roku 2012. vymaha to nejaka firma a ziadaju dalsie poplatky dokopy asi 130 euro by to malo byt. mozem uplatnit namietku premlcania? ako to je vlastne vo vztahu fyzicka - pravnicka osoba? je to 3 a pol roka, mozem s tym uspiet? dakujem za radu

Mária27
07.02.16, 19:21
Pravdaže treba uplatniť námietku premlčania. Ide o obchod, mali by to byť 4 roky. Aj keby si si niekedy nebola istá, skúsiť treba - môžeš len vyhrať, alebo zostať na tom, na čom si.

arimi
07.02.16, 19:41
dakujem za rychlu odpoved....ja som od tcomu odisla ku swanu, a musela som mat vsetky pohladavky tcomu uhradene, inak by ma swan neprijal za zakaznika...a pretoze som sa dvakrat stahovala, tcom ma vraj nevedel najst...ale pritom swan vyuziva tcomacke kable a tcomaci technici moj kontakt mali, tak mi bolo cudne, ze by si tcom telefony zakaznikov pisal na papieriky a nie do systemu...alebo mi len zratali moj odchod od nich...mozem tam aj uviest tieto skutocnosti, ze vlastne tcom technici moj kontakt mali?