PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Zdanenie priamych platieb z PPA pre SHRtinka2911
09.12.12, 16:59
Zdravím
Maya1,


Vo Vašich príspevkoch na Porade, vidím že s istotou radíte ohľadom zdanenia priamych platieb z PPA pre SHR. Ja robím jednoduché účtovníctvo pre SHR, kde prijaté priame platby na plochu a VDJ zdaňujeme v čase prijatia naraz. Avšak toho roku nám prídu platby z PPA zo žiadostí podaných r. 2011 a 2012 a majiteľka ich nechce zdaniť. Jedná sa o dosť veľkú sumu. Jej úverový poradca v banke
si vraj zistil, že sa nezdaňujú naraz . A ona mu verí a chce aby som to zaúčtovala do PNZD a rozpúšťala oproti budúcim výdavkom. Ja s tým nesúhlasím a prikláňam sa k Vášmu názoru, že tieto platby nie sú účelovo viazané a preto je ich potrebné naraz zdaniť. Lenže nemám to čím podložiť, a z daňové riaditeľstva mi došli iba odcitované znenia zákona a nič podrobné. Chcem sa opýtať, či robíte tiež také účtovníctvo a či ste už mali daňovú kontrolu, alebo či nemáte dokumenty na základe ktorých by som tento postup obhájila. Veľmi pekne Ďakujem za Vaše rady. Bliží sa koniec roka a je už potrebné urobiť uzávierku. ďakujem za rady tinka2911

a_je_to
10.12.12, 18:00
§ 17 ZoDP :
(3) Do základu dane podľa odseku 1 sa nezahŕňa

h) dotácia, podpora a príspevok u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 v zdaňovacom období, v ktorom ich prijal, ak neboli použité na úhradu daňových výdavkov; tieto príjmy nepoužité na úhradu daňových výdavkov sú zahrnované do základu dane

1. postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z týchto príjmov alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie, podpory a príspevku na obstaranie odpisovaného majetku,
2. v období čerpania dotácie, podpory a príspevku, ak tieto príjmy nesúvisia s výdavkom účtovaným v zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté,

Tu je celá odpoveď na Tvoju otázku. Modrým som vyznačil to, čo asi mal na mysli úverový poradca. Červeným som vyznačil ja, kedy to platí. Podľa mňa dotácia na plochu a VDJ za uplynulé obdobie je dotácia k výdavkom, ktoré už boli účtované. Ak sú to platby na plochu a VDJ a rok 2011 a 2012, tak by mali ísť celé do príjmov po nabehnutí. Lebo sú kompenzáciou k už dávno spotrebovaným prevádzkovým výdavkom a určená doba uplynula. Do nedaňových príjmov idú iba tie dotácie, na ktoré sa výdavky iba majú čerpať v budúcom období. Ak by ste dostali dotácie napr. na oplotenie, ktoré sa má iba budovať v budúcom roku, tak v tomto roku pôjdu do nedaňových príjmov a v budúcom do daňových príjmov bez finančného pohybu. Podobne aj investičné, ale iba vo výške odpisov. Viac sa k tomu všeobecne napísať nedá.

tinka2911
11.12.12, 07:55
Ďakujem za odpoveď

veronika 123
11.12.12, 14:11
Žiadosť o dotáciu na PPA podaná dňa 11.5.2012, dotácia pripísaná na účet 11.12.2012.
Lenže obdobie než bola podaná žiadosť o dotáciu až do vyplatenia dotácie, čiže napr. od 1.1.2012 až do 11.12.2012 SHR nakupoval osivá , hnojivá...atď z dotácie pripísanej na účet v decembri 2011 alebo z iných príjmov . Aj tak treba dotáciu pripísanú v decembri 2012 zaúčtovať ako POZD , keď ju SHR bude čerpať vlastne až v roku 2013 ?

tinka2911
14.12.12, 07:50
Dobrý deň,

Kompetenčné centrum finančných operácií Banská Bystrica Vám na základe Vašej žiadosti oznamuje nasledovné:

Pre daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 je špecifickým spôsobom upravené zdaňovanie dotácií, podpôr a príspevkov do základu dane v § 17 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov. Podľa § 17 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov do základu dane sa nezahŕňa dotácia, podpora a príspevok u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva v zdaňovacom období, v ktorom ich prijal, ak neboli použité na úhradu daňových výdavkov, tieto príjmy nepoužité na úhradu daňových výdavkov sú zahrnované do základu dane:

- postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z týchto príjmov alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitej dotácie, podpory a príspevku na obstaranie odpisovaného majetku,

- v období čerpania dotácie, podpory a príspevku, ak tieto príjmy nesúvisia s výdavkom účtovaným v zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté

Z uvedeného vyplýva, že u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, alebo ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 sa do základu dane zahrnie dotácia v tom zdaňovacom období, v ktorom sa do základu dane zahrnul aj výdavok hradený z tejto dotácie. Ak ide o odpisovaný hmotný majetok u daňovníka účtujúceho v jednoduchom účtovníctve, prijatá dotácia na jeho obstaranie sa nezhrnie do základu dane celá v tom zdaňovacom období, v ktorom je prijatá, ale postupne vo výške odpisov zahrnutých do základu dane v jednotlivých rokoch.Postup zahrnovania dotácií, podpôr a príspevkov do základu dane, ktorý je upravený v § 17 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov je možné uplatniť len v takom prípade, ak dotácia, podpora a príspevok boli poskytnuté na úhradu výdavkov. Ak by však uvedené príjmy (príspevky) neboli viazané na výdavky príjemcu, zahrnuli by sa v plnej výške do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom ich daňovník prijal.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že ak samostatne hospodáriaci roľní prijal vpríslušnom zdaňovacom období od Pôdohospodárskej platobnej agentúry dotácie, ktoré neboli poskytnuté na úhradu konkrétnych výdavkov (napr. dotácia na plochu),tieto platby v súlade s platnými ustanoveniami zákona o dani z príjmov zahrnie v plnej výške do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom ich prijal.

Likavcová, Odbor podpory a služieb pre verejnosťVáš dopyt:Dobrý deň,chcem Vám položiť túto otázku:SHR (samostane hospodariaci roľník) vedie jednoduché účtovníctvo. Každoročne približne v máji SHR žiada Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA)v zmysle §2 nariadenia vlady SR. č. 488/2010 Z.z. formou priamych platieb jednotnú platbu na plochu, vyrovnávací príspevok v zmysle § 57 nariadenia vlády SR č. 499/2008 Z.Z. a v zmysle nariadenia vlády SR č. 266/2007 Z.z. platbu na veľké dobytčie jednotky (VDJ). Po dôslednom posúdení a prekontrolovaní žiadosti PPA schváli a uhradí podporu v lepšom prípade v roku podania žiadosti, ale často až nasledujúci rok. V deň prijatia podpory na dotačný účet účtuje SHR podporu ako príjem ovplyvňujúci základ dane, pretože má za to, uvedené podpory sa týkajú výdavkov, ktoré už boli účtované a sú kompenzáciou k už dávno spotrebovaným prevádzkovým výdavkom a určená doba uplynula. Ďalej má za to, že tieto platby nie sú účelovo viazané , pretože PPA už ďalej neskúma na čo konkrétne boli použité. Postupuje SHR správne v zmysle zákona o daní z príjmu?Ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď.

pavol54
29.12.12, 12:51
ano, dalo by sa povedať že ak by neboli použité tak sa objavia v sume zisk pred zdanením a tie potom zdaníš ale ako nie sú peniaze hnojivové osivové, a čo ja viem aké tak nie sú peniaze z výnosov z predaja, z dotácií alebo iných vkladov tak sa nedá rozčleniť ako boli použité len nesmú ostať na dotačnom účte k 31.12

emka167
23.03.13, 13:38
Dobry den,

Prosim Vas velmi pekne o radu. V roku 2012 nam bola schvalena dotacia od PPA (tzv. priama platba). Sme sro a platbu nam schvalili v novembri 2012 a prijali sme ju na ucet v marci 2013.
S priamou platbou som sa stretla 1x a neviem ci je moja uvaha sprava. Viete mi prosim poradit.
1. uctovanie schvalenej dotacie (priamej platby v r. 2012) 346/648
2. prijatie dotacie na ucet 221/346
Je to takto spravne?
Dotacia sa viaze k roku 2012 preto sa domnievam, ze aj zdanena by mala byt v r. 2012.

Viete mi poradit?
vopred dakujem.
E.

a_je_to
23.03.13, 22:50
Dobry den,

Prosim Vas velmi pekne o radu. V roku 2012 nam bola schvalena dotacia od PPA (tzv. priama platba). Sme sro a platbu nam schvalili v novembri 2012 a prijali sme ju na ucet v marci 2013.
S priamou platbou som sa stretla 1x a neviem ci je moja uvaha sprava. Viete mi prosim poradit.
1. uctovanie schvalenej dotacie (priamej platby v r. 2012) 346/648
2. prijatie dotacie na ucet 221/346
Je to takto spravne?
Dotacia sa viaze k roku 2012 preto sa domnievam, ze aj zdanena by mala byt v r. 2012.

Viete mi poradit?
vopred dakujem.
E.
Tu ani niet veľmi čo poradiť, lebo Tvoja úvaha nemá chybu. Iba ak by si si ešte neverila v tejto veci, prečítaj si § 52a postupov pre PÚ - medzi predpismi. Má pre rok 2012 novelizované znenie. Dotácia sa zdaňuje v tom roku, kedy bola záväzne prisľúbená, ak je takmer isté že ju uchádzač dostane. U Teba je táto okolnosť splnená ... lebo skôr, než uplynul termín na podanie priznania ste ju aj dostali . Inak by si ju účtovať nemusela, lebo každé čakanie má svoje hranice.