PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : "Koncesionárske poplatky" - od 1.1.2013Pages : [1] 2

avalik
28.12.12, 17:08
Zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340/znenie-20130101

Prechodné ustanovenia

§ 12

(1) Platiteľ podľa § 3 písm. a) zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nebol k 31. decembru 2012 oslobodený od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 alebo neplatil zníženú sadzbu úhrady podľa § 6 ods. 2 zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa považuje za platiteľa podľa § 3 písm. a).

(2) Platiteľ podľa § 3 písm. b) zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa považuje za platiteľa podľa § 3 písm. b).

(3) Platiteľ podľa § 3 písm. a) zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý bol k 31. decembru 2012 oslobodený od povinnosti platiť úhradu a ktorý neoznámil a nepreukázal vyberateľovi úhrady skutočnosti zakladajúce vznik nároku na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu, sa považuje za platiteľa podľa § 3 písm. a) oslobodeného od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady v lehote do 31. marca 2013.

(4) Platiteľ podľa § 3 písm. a) zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach a k 31. decembru 2012 mal nárok platiť úhradu len za jedno odberné miesto a ktorý neoznámil a nepreukázal vyberateľovi úhrady skutočnosti zakladajúce vznik tohto nároku, sa považuje za platiteľa podľa § 3 písm. a), ktorý má nárok na platenie úhrady len za jedno odberné miesto podľa § 6 ods. 1, ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady v lehote do 31. marca 2013.

(5) Platiteľ podľa § 3 písm. a) zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý mal k 31. decembru 2012 nárok na zníženie sadzby úhrady na polovicu a ktorý neoznámil a nepreukázal vyberateľovi úhrady skutočnosti zakladajúce vznik tohto nároku, sa považuje za platiteľa podľa § 3 písm. a), ktorý má nárok na zníženie sadzby úhrady na polovicu podľa § 6 ods. 3, ak je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti alebo je poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady v lehote do 31. marca 2013.

(6) Platiteľovi podľa § 3 písm. b) zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorému sa k 31. decembru 2012 znížil počet zamestnancov rozhodujúci na určenie sadzby úhrady a ktorý neoznámil vyberateľovi úhrady zmenu povinnosti platiť úhradu, zostáva zachovaný nárok platiť nižšiu sadzbu úhrady, ak zmenu povinnosti platiť úhradu oznámi vyberateľovi úhrady do 31. marca 2013. Ak platiteľ podľa prvej vety zmenu povinnosti platiť úhradu vyberateľovi úhrady v ustanovenej lehote neoznámi, sadzba úhrady sa určí z počtu zamestnancov platiteľa uvedeného k 1. januáru 2013 v evidencii platiteľov, ktorú vedie vyberateľ úhrady podľa § 9 ods. 1.


Z dôvodovej správy:

K § 5:

Návrh zákona vymedzuje podmienky, za akých je platiteľ podľa § 3 písm. a) oslobodený od povinnosti platiť úhradu. Oslobodenie od povinnosti platiť úhradu môže vzniknúť u platiteľa, ktorý je fyzickou osobou v prípade, ak dôjde ku kumulatívnemu naplneniu pasívnej a aktívnej podmienky oslobodenia. Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ktorý je buď sám fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím alebo žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, pričom však návrh zákona ustanovuje, že táto osoba musí mať na adrese odberného miesta platiteľa trvalý pobyt (pasívna podmienka). Zároveň návrh zákona stanovuje, že nárok na oslobodenie vzniká takémuto platiteľovi až po oznámení a preukázaní skutočností zakladajúcich oslobodenie od platenia úhrady vyberateľovi úhrady (aktívna podmienka). Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ oznámil a preukázal vznik tohto nároku. Prístup, kedy nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu nevzniká priamo zo zákona, po splnení zákonom stanovených podmienok, ale vzniká až po oznámení a preukázaní tejto skutočnosti vyberateľovi úhrady, bol do návrhu zákona zavedený s cieľom donútiť platiteľov plniť si svoju oznamovaciu povinnosť voči vyberateľovi úhrady, a tým zabezpečiť aktuálnosť a úplnosť evidencie platiteľov a zároveň aj zníženie administratívnej a finančnej záťaže pre vyberateľa úhrady spojenej s kontrolou platenia úhrady.
Tak ako sa ukázalo pri aplikácii zákona č. 68/2008 Z. z., v zmysle ktorého je platiteľ taktiež povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady vznik alebo zánik oslobodenia od povinnosti platiť úhradu a zároveň túto skutočnosť preukázať, v prípade, že nesplnenie tejto povinnosti nie je postihnuté žiadnou sankciou, často sa stáva, že platiteľ ktorému vznikol nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu jednoducho prestane platiť úhradu, resp. ani ju nikdy platiť nezačne a to bez toho, aby si splnil oznamovaciu povinnosť voči vyberateľovi úhrady. Dôsledkom toho je, že vyberateľ úhrady nevie, či príčinou neplatenia úhrady je skutočnosť, že platiteľovi úhrady vznikol nárok na oslobodenie od platenia úhrady alebo či ide o platiteľa, ktorý si neplní svoju zákonnú povinnosť platiť úhradu, a tak každého jedného takéhoto platiteľa musí v zmysle zákona povinne vyzvať na zaplatenie úhrady, čím sa neodôvodnene zvyšuje administratívna záťaž vyberateľa úhrady, ako aj jeho náklady na poštovné.
Návrh zákona taktiež taxatívne vymedzuje okruh subjektov, ktoré sú priamo na základe zákona oslobodené o povinnosti platiť úhradu.

Dôvodová správa - http://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=369452

Stránka vyberateľa úhrad: https://www.uhrady.rtvs.sk

Benko
30.12.12, 14:55
Mám klienta, má 7 zamestnancov na PZ a obvykle 4-5 dohodárov. Doteraz platil 4, 64 € za mesiac a od 1.1. 2013 bude platiť 18 aj niečo. Dobre tomu rozumiem?
A ešte jedna vec k 31.12. 2012 rodičia boli oslobedený, lebo ZTPS. A teda do 31.3.2013 musia zdôvodniť svoje oslobodenie.
Je to tak prosím?
Ď.

avalik
30.12.12, 15:10
Ad 1.

§6
(6) Na určenie sadzby úhrady podľa odseku 5 je rozhodujúci počet zamestnancov v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu v prvý deň kalendárneho mesiaca, za ktorý sa táto úhrada platí. Ak sa úhrada platí jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok, na určenie jej sadzby na celé obdobie, za ktoré sa úhrada platí, je rozhodujúci počet zamestnancov v prvý deň prvého kalendárneho mesiaca tohto obdobia.

k obdobnému pracovnému vzťahu http://www.porada.sk/t66068-co-je-obdobny-pracovny-pomer.html

mám za to, že za dohodárov sa neplatí - prosím ale aj o vyjadrenie nejakého právnika :)

Ad 2.)
áno skutočnosti na oslobodenie treba oznámiť a preukázať

- písala som do RTVS, či je možné zverejniť formulár oznámenia podľa tohto zákona, tak keď budem mať odpoveď dám vedieť.

pavol54
30.12.12, 15:15
To sú pakovia čo to vymysleli Ak firma nemá viac ako troch zamestnancov tak neplatí. Ak má fyzická osoba vo svojom dome firmu a nezamestnáva viac ako 3 zamestnancov tak stačí prehlásiť elektromer na firmu a je vymaľované. 4,64x 12 =55,68 úspor a naviac dph

avalik
30.12.12, 17:15
takze za dohodarov nie - bolo to rovnako definovane aj v starom zakone 68/2008

tu su niektore odpovede aplikovatelne aj na novy zakon https://www.uhrady.rtvs.sk/rtvs/?__p=mmFFAQ&__id=mmFFAQ.Adapter1.aaDefaultAction&_sid=ndr6NdCDZiM3HV6A&_fs=P&_ts=41273%2C5656031481

beroun
01.01.13, 15:59
K prehlasovaniu elektromeru na firmu z dôvodu neplatenia koncesií by som sa až tak veľmi nehrnul. Firmy majú elektrinu drahšiu ako domácnosti. Domácnosti sú zatiaľ regulované. Firmy nie. Bolo by vhodné pred prehlásením spraviť prepočet, či naozaj neplatenie koncesií prevýši nárast vo faktúrach za elektrickú energiu vrátane kadejakých poplatkov súvisiacich s jej dodávaním.

misoft
01.01.13, 21:30
takze za dohodarov nie - bolo to rovnako definovane aj v starom zakone 68/2008

tu su niektore odpovede aplikovatelne aj na novy zakon https://www.uhrady.rtvs.sk/rtvs/?__p...3%2C5656031481 (https://www.uhrady.rtvs.sk/rtvs/?__p=mmFFAQ&__id=mmFFAQ.Adapter1.aaDefaultAction&_sid=ndr6NdCDZiM3HV6A&_fs=P&_ts=41273%2C5656031481)
Ale keď si poriadne prečítaš "zdôvodnenia", tak sa prakticky nič nedozvieš.

Príklad:

Som živnostník, mám preukaz ŤZP. Mám v práci elektromer, chcem vedieť či som oslobodený platiť poplatok.

Platiteľom úhrady je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov.
Oslobodenie od platenia úhrady z dôvodu ŤZP sa vzťahuje na domácnosti a nie na zamestnávateľov.
.
.
.
.
.
Sme dopravná firma a vodiči kamiónov majú vysielačky, rádiá a prenosné televízory. Sme povinní platiť koncesionárske poplatky?

Platiteľom úhrady je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov.
.
.
.
.
Nepoznám znenie celého zákona, no zaujímalo by ma či budú musieť platiť poplatky farské úrady, nakoľko nemajú TV prijímače a rozhlas, vačšina z nich nemá žiadného zamestnanca, no sú úradom "právnickej osoby".

Platiteľom úhrady je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov.
Moja nevesta s dcérou prevádzkujú malú predajňu a po nástupe hypermarketov ledva prežívajú. Keďže predajňa má svoje odberné míesto majú pozerať televiziu? Alebo sa majú 2 krát skladať (pretože platia aj doma). A veľké podniky a hypermarkety budú plaťiť rovnako, alebo tie majú 99 odberných miest? Toto navrhovaťeľ vari nemyslí vážne.

Platiteľom úhrady je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň troch zamestnancov.

Neustále opakujú jedno a to isté - "Platiteľom úhrady je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere...........".

Teda tie ich "informácie" stoja za fajku močky - nič nevraviace frázy zo zákona.
To sa teda RTVS vyznamenala.

avalik
01.01.13, 21:49
Ale keď si poriadne prečítaš "zdôvodnenia", tak sa prakticky nič nedozvieš.

Príklad:


Neustále opakujú jedno a to isté - "Platiteľom úhrady je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere...........".

Teda tie ich "informácie" stoja za fajku močky - nič nevraviace frázy zo zákona.
To sa teda RTVS vyznamenala.


misoft :eek:

ale to su jednoznacne odpovede ...

- oslobodenie pre obcana ZTP, nie pre zamestnavatela ZTP
- platitel je zamestnavatel ak zamestnava aspon 3 zamestnancov

co nechapes pisanemu textu?

marjankaj
01.01.13, 21:52
Ale keď si poriadne prečítaš "zdôvodnenia", tak sa prakticky nič nedozvieš.

Príklad:


Neustále opakujú jedno a to isté - "Platiteľom úhrady je zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere...........".

Teda tie ich "informácie" stoja za fajku močky - nič nevraviace frázy zo zákona.
To sa teda RTVS vyznamenala.
Misoft,
Veď idú podľa zákona.
Ak zamestnávateľ zamestnáva menej ako 3 zamestnancov, tak poplatok neplatí.
Alebo si myslel, že ak taký volkswagen platí koncesionárske poplatky, tak by mali všetci zamestnanci pozerať telku v pracovnom čase?:---

SamuelSK
02.01.13, 18:03
Cize sa to plati na dva krat ?
Doma a aj v zamestnani ?
Plati sa aj za psa ?

pavol54
02.01.13, 18:05
K prehlasovaniu elektromeru na firmu z dôvodu neplatenia koncesií by som sa až tak veľmi nehrnul. Firmy majú elektrinu drahšiu ako domácnosti. Domácnosti sú zatiaľ regulované. Firmy nie. Bolo by vhodné pred prehlásením spraviť prepočet, či naozaj neplatenie koncesií prevýši nárast vo faktúrach za elektrickú energiu vrátane kadejakých poplatkov súvisiacich s jej dodávaním.
možno by to odpočet dph kompenzoval

SamuelSK
02.01.13, 18:10
Mika by mal dať návrh zákona na vyberanie poplatkov za okná v byte,(za každé okno aspoň po 5 eur) lebo pri pohľade z okna koncesionár vidí zaujimavejšie veci, ako na programoch STV.

/zobrate z diskusie z pravdy.. myslim si, true story.

nie je to protiustavne mi predat nieco, co nechcem?

ved to je mafianska praktika..

pavol54
02.01.13, 18:52
Mika by mal dať návrh zákona na vyberanie poplatkov za okná v byte,(za každé okno aspoň po 5 eur) lebo pri pohľade z okna koncesionár vidí zaujimavejšie veci, ako na programoch STV.

/zobrate z diskusie z pravdy.. myslim si, true story.

nie je to protiustavne mi predat nieco, co nechcem?

ved to je mafianska praktika..
nestraš, ešte by ich napadlo zaviesť nejaký paušál na pozeranie reklamy

SamuelSK
02.01.13, 20:58
nj, to mame ako s autorskym poplatkom za ciste CD a cisty papier, lebo na tom mozeme kopirovat noty, tj. prezumcia viny :) avsak aspon mozeme legalne tahat filmy (ako keby ta produkcia stala za to!) PS: este par rokov a STV bude drahsie ako HBO balicek.

avalik
02.01.13, 22:31
Odpoved z RTVS:

Dobrý deň,

pre oznámenie napr. že v domácnosti žije osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, je potrebné aby nám platiteľ úhrady zaslal list, v ktorom požiada o oslobodenie od platenia poplatku za rozhlas a televíziu. Ku žiadosti, pripojte fotokópiu ZŤP preukazu alebo fotokópiu posudku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (s viditeľnou adresou a dátumom platnosti).
Potrebné doklady nám môžete zaslať e-mailom na adresu uhrady@rtvs.sk, faxom na číslo 02/3250 5222 alebo poštou na adresu RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Prajeme príjemný deň, s pozdravom

RTVS, s.r.o.
Rozhlasová a televízna spoločnosť
Staré Grunty 2
841 04 Bratislava

svetluška
03.01.13, 07:47
1Dara ďakujem za tvoj príspevok za všetkých ZŤP,

avalik
03.01.13, 09:18
ešte doložím z vyhodonotenia medzirezortného pripomienkového konania:

pripomienka MV SR
K § 12 ods. 3, 4 a 5:
Zákon č. 397/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia niektoré zákony ho doplnil o prechodné ustanovenia k úpravám účinným od.1.1.2013 - § 27a. Podľa jeho odseku 4 „Vyberateľ úhrady podľa zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom k 31. decembru 2012 je povinný odovzdať údaje z evidencie platiteľov potrebné na vymáhanie pohľadávok podľa odseku 1 Rozhlasu a televízii Slovenska, najneskôr do 28. februára 2013.“

Návrh v čl. II bode 20 jeho znenie upravuje tak, že sa má poskytnúť celá evidencia a súčasne uvedený termín skracuje na 15.1.2013.

Podľa odseku 6 cit. ustanovenia „Rozhlas a televízia Slovenska je povinná do 31. januára 2013 prijať rozhodnutie o zrušení spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá bola vyberateľom úhrady podľa zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom k 31. decembru 2012, s likvidáciou."

Z uvedených ustanovení vyplýva, že Rozhlas a televízia Slovenska budú mať k dispozícii kompletnú evidenciu platiteľov. Súčasne návrh v čl. I § 9 ustanovuje povinnosť poskytnúť relevantné údaje príslušným subjektom, a to v záujme kontroly platiteľov. Na základe uvedeného považujeme povinnosti ustanovené v § 12 ods. 3 až 5 za neopodstatnené. Vyberateľ bude mať možnosť získať uvedené údaje na základe § 27a ods. 4 a 6 zák.č.532/2010 Z. z. a § 9 navrhovaného zákona. Vyberateľ sledované „zefektívnenie výberu úhrady “ chce dosiahnuť zaťažením platiteľov v súčasnosti už oslobodených, hoci má vďaka citovaným ustanoveniam možnosť kontroly vlastnými silami.
Ani predchádzajúci zákon č.68/2008 Z. z. v prechodných ustanoveniach ( § 13 ods. 5) nevyžadoval dodatočné preukazovanie.
S uvedeným riešením nesúhlasíme a § 12 ods. 3 až 5 žiadame z návrhu vypustiť.

Pripomienka nebola neakceptovaná s odôvodnením:
Cieľom návrhu zákona nie je nadmerne zaťažovať platiteľov úhrady, ale predovšetkým zefektívniť ich výber. Vzhľadom k tomu, že návrhom zákona sa sprísňujú podmienky na vznik nároku na oslobodenie od povinnosti platiť úhrady, je potrebné v prechodných ustanoveniach upraviť povinnosť platiteľov preukázať vyberateľovi úhrady, že spĺňajú podmienky na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu aj podľa nového zákona. Podľa zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 532/2010 Z. z. (ďalej len "zákon č. 68/2008 Z. z.") bol od povinnosti platiť úhradu oslobodený napríklad aj platiteľ, ktorý bol fyzickou osobou, ak žil v domácnosti s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.
V praxi však často dochádzalo k zneužívaniu tohto ustanovenia zo strany platiteľov, a preto návrh zákona zavádza v tomto prípade podmienku trvalého pobytu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na adrese odberného miesta platiteľa.
Ak by návrh zákona nestanovil povinnosť platiteľom preukázať túto skutočnosť, znamenalo by to neprimeranú administratívnu záťaž pre vyberateľa úhrady a aj zvýšenie jeho nákladov. Povinnosť preukazovať skutočnosti zakladajúce vznik nároku na osobodenie od povinnosti platiť úhradu alebo na zníženú sadzby úhrady mali platiteli aj v zmysle zákona č. 68/2008 Z. z., avšak množstvo platiteľov si túto povinnosť neplnilo. Platitelia prestali platiť úhradu bez toho, aby to oznámili vyberateľovi úhrady, ktorý tak nemal odkiaľ vedieť, či platitelia majú nárok na oslobodenie od platenia úhrady alebo si neplnia svoju povinnosť a následne musel v zmysle zákona vyzývať platiteľov na platenie úhrady, čím sa zvyšovala jeho administratívna záťaž a náklady na poštovné. Návrh zákona preto upravuje vznik nároku na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu alebo na zníženú sadzbu úhrady tak, že tento nárok nevzniká priamo zo zákona ale až po splnení oznamovacej povinnosti zo strany platiteľa voči vyberateľovi úhrady a po preukázaní skutočností rozhodujúcich pre vznik tohto nároku.

----------------
pripomienka KOZ SR
Stanovisko k materiálu MK-1597/2012-70/8379 „Návrh zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ KOZ SR má k predloženému návrhu zákona Ministerstva kultúry SR nasledovné pripomienky:

Návrh zákona bude mať negatívny vplyv na poberateľov výsluhových dôchodkov, ktorým nárok na zníženú sadzbu úhrady už nevznikne a na poberateľov dôchodkových dávok, ktorí majú príjem zo zárobkovej činnosti a ktorí si podľa doterajšej právnej úpravy uplatňovali nárok na zníženú sadzbu.
Z toho dôvodu navrhujeme do návrhu zákona zapracovať pôvodné právne znenie tak, aby aj u spomínaných skupín obyvateľov novelou zákona nedošlo k finančnej ujme.

Pripomienka nebola akceptovaná s odôvodnením:
Skutočnosť, že návrh zákona bude mať negatívny vplyv na poberateľov výsluhových dôchodkov a na poberateľov dôchodkových dávok, ktorí majú príjem zo zárobkovej činnosti je uvedená aj v doložke vplyvov. Navrhovanou úpravu sa sleduje zrovnoprávnenie medzi dôchodcami, ktorí žijú v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, a ktorým nevzniká nárok na zníženú sadzbu úhrady s tými dôchodcami, ktorí majú príjem zo zárobkovej činnosti. Návrh zákona zároveň explicitne vymedzuje poberateľov dôchodkových dávok, ktorí majú nárok na zníženú sadzbu úhrady.
Neexistuje reálny dôvod, na základe ktorého by nárok na zníženú sadzbu úhrady popri poberateľoch starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku mali mať aj poberatelia výsluhových dôchodkov.

Daniela12345
03.01.13, 10:49
Na stránke RTVS je informácia _ Aké zmeny vyplývajú pre firmy z novo prijatého zákona ? - je to aktuálna informácia platná od 1.1.2013? ( V texte som našla rok 2008 )

avalik
03.01.13, 10:53
Na stránke RTVS je informácia _ Aké zmeny vyplývajú pre firmy z novo prijatého zákona ? - je to aktuálna informácia platná od 1.1.2013? ( V texte som našla rok 2008 )

aktualne info su v zakone platnom od 1.1.2013 - niektore info na stranke RTVS su aplikovatelne aj k novemu zakonu

Daniela12345
03.01.13, 11:21
aktualne info su v zakone platnom od 1.1.2013 - niektore info na stranke RTVS su aplikovatelne aj k novemu zakonu

Jedná sa mi hlavne o dohodároch, či sa zaratávajú od 1.1.2013 alebo to ostalo po starom.

Tweety
03.01.13, 11:24
Jedná sa mi hlavne o dohodároch, či sa zaratávajú od 1.1.2013 alebo to ostalo po starom.
Dohodárov do počtu zamestnancov nerátame.

avalik
03.01.13, 11:25
Jedná sa mi hlavne o dohodároch, či sa zaratávajú od 1.1.2013 alebo to ostalo po starom.

pozri prisp. 5

Bastian
03.01.13, 19:02
Mika by mal dať návrh zákonana vyberanie poplatkov za okná v byte,(za každé okno aspoň po 5 eur) lebo pri pohľade z okna koncesionár vidí zaujimavejšie veci, ako na programoch STV.

/zobrate z diskusie z pravdy.. myslim si, true story.

nie je to protiustavne mi predat nieco, co nechcem?

ved to je mafianska praktika..

:) dobre si to napísal

janasl
03.01.13, 21:08
ak uz sa v minulosti vybavovalo oslobodenir ztp od poplatkov, treba to po 1.1.2013 vybavovat nanovo? to dufam ze nie...

Peggynka
04.01.13, 05:32
Som tak vytočená,že idem študovať,na základe čoho si oni nárokujú fotokópiu posudku z ÚPSVaR.Mne napísali,že ofotený preukaz ŤZP a posudok.Tu čítam "alebo".Ak je niekto ŤZP,tak má preukaz,prečo tá alternatíva ? Dúfam ,že sa nenájde hlupák,ktorý im zverí informácie o zdravotnom stave.Idem to riešiť cez Úrad pre ochranu osobných údajov.

misoft
04.01.13, 11:13
Peggynka: ty to nevieš? :confused: No predsa fotokópia preukazu ZŤP a fotokópia posudku sa položia vedľa seba a začnú sa porovnávať - a hneď zistia, že v jednom mene chýba nad písmenom ˇ (mäkčeň) a v druhom je o jeden ´(dĺžeň) viacej. Výsledok - oslobodenie od koncesionárskych poplatkov sa ZAMIETA.
Hip-hip-hurá - nech žije naša milovaná bujná byrokracia, nech žijú tetušky-úradníčky, nech žije náš "milovaný", ktorý takéto hovädiny vydumuje.

Stefan2005
04.01.13, 11:37
Som tak vytočená,že idem študovať,na základe čoho si oni nárokujú fotokópiu posudku z ÚPSVaR.Mne napísali,že ofotený preukaz ŤZP a posudok.Tu čítam "alebo".Ak je niekto ŤZP,tak má preukaz,prečo tá alternatíva ? Dúfam ,že sa nenájde hlupák,ktorý im zverí informácie o zdravotnom stave.Idem to riešiť cez Úrad pre ochranu osobných údajov.

... asi zbytočne.

§ 9 zákona 340/2012:
(8) Osobné údaje, ktoré vyberateľ úhrady získa podľa tohto zákona, podliehajú ochrane podľa osobitného predpisu;22) vyberateľ úhrady ich môže využívať len na účely podľa tohto zákona.


P.S. ... kľudne stačí iba kópia preukazu, akceptovali to.

drobeceva
04.01.13, 11:56
ak uz sa v minulosti vybavovalo oslobodenir ztp od poplatkov, treba to po 1.1.2013 vybavovat nanovo? to dufam ze nie...

posúvam :)

Stefan2005
04.01.13, 12:28
posúvam :)

http://www.porada.sk/t73562-p4-ztp-preukaz-ake-zlavy-to-obnasa.html#post2214577

drobeceva
04.01.13, 13:53
Ďakujem pekne :)

Rozalka
06.01.13, 17:03
Z RTVS mi došla odpoveď:

Dobrý deň,


tlačivo na oznámenie, že v domácnosti žije osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nie je.
Stačí ak nám odberateľ el. energie zašle krátky list, v ktorom nám oznámi, že žije v domácnosti s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.
Ku listu je potrebné pripojiť fotokópiu ZŤP preukazu alebo fotokópiu posudku z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (s viditeľným dátumom platnosti).
Ak sa na doklade ZŤP nezhoduje adresa s adresou odberného miesta, ktorú žiadate oslobodiť od poplatku za rozhlas a televíziu, je potrebné priložiť ku listu a dokladu o ZŤP aj fotokópiu dokladu o trvalom pobyte osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
Potrebné doklady nám môžete zaslať e-mailom na adresu uhrady@rtvs.sk (uhrady@rtvs.sk), faxom na číslo 02/3250 5222 alebo poštou na adresu RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.


Prajeme príjemný deň, s pozdravom


RTVS, s.r.o.
Rozhlasová a televízna spoločnosť
Staré Grunty 2
841 04 Bratislava


Otázka bola:
Dobrý deň.
Som držiteľkou ZŤP, do konca roka 2012 som bola oslobodená od povinnosti platiť úhradu za služby RTVS. Podľa § 12 ods. 3 Zákona 340/2012 sme povinní túto skutočnosť oznámiť a preukázať do 31.3.2013.
Toto je treba oznámiť na pobočke Slovenskej pošty alebo listom na RTVS, Mlynská dolina, 84545 Bratislava?
Existuje k tomu nejaké univerzálne tlačivo "Oznámenie" a čo je potrebné k oznámeniu okrem kópie preukazu ZŤP doložiť?

misoft
06.01.13, 18:23
Takto má vyzerať vysvetľujúca informácia z inštitúcie.

truch
08.01.13, 06:49
Tiež som dostala odpoveď a priznám sa, že časti týkajúcej sa zamestnávateľa nerozumiem. V roku 2012 sme uhrádzali koncesionárske poplatky štvrťročne a v roku 2012 sme platili sadzbu za 10 a viac zamestnancov a neuvedomili sme si, že pri 9 zamestnancoch + 1 na dohodu sme mali platiť menej. Písala som znovu, uvidím čo mi odpíšu.
Dobrý deň,

v prípade, že v jednom byte/dome má zmluvu s elektrárňami napr. Váš manžel a v druhom byte/dome máte zmluvu s elektrárňami Vy, ste povinní uhrádzať poplatok za rozhlas a televíziu obaja.
Ak máte zmluvu s elektrárňami na svoje meno v oboch bytoch/domoch, máte viacnásobný odber a poplatok za rozhlas a televíziu nemusíte uhrádzať duplicitne.
Pri viacnásobnom odbere je potrebné aby ste nám zaslala krátky list s uvedením adries oboch odberných miest.
V liste uveďte evidenčné číslo SIPO alebo variabilný symbol, na ktorom platíte poplatok za rozhlas a televíziu.
Ku listu pripojte fotokópiu zmluvy s elektrárňami na druhé Vaše odberné miesto alebo fotokópiu faktúry za el. energiu na druhom Vašom odbernom mieste (s viditeľným odberným miestom).
Potrebné doklady nám môžete zaslať e-mailom na adresu uhrady@rtvs.sk, faxom na číslo 02/3250 5222 alebo poštou na adresu RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.
Pri zamestnávateľovi je dôležité akú periodicitu platieb evidujeme na VS 88 + IČO.
Ak má spoločnosť ročnú periodicitu platieb, tak uhradí poplatok podľa počtu zamestnancov k 01.01.2013.
Pre zmenu sadzby, na základe zmeny počtu zamestnancov je potrebné zaslať nám vyplnené tlačivo "Evidencia platiteľa úhrady - Zamestnávateľ". Tlačivo je dostupné na našej stránkewww.uhrady.rtvs.sk (http://www.uhrady.rtvs.sk/) - zamestnávatelia - formuláre.
Zmena sadzby bude vykonaná po uplynutí periodicity platieb, teda od 01.01.2014.
Potrebný doklad nám môžete zaslať faxom na číslo 02/3250 5222 alebo poštou na adresu RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Prajeme príjemný deň, s pozdravom

Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina
845 45 Bratislava


Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o objasnenie dvoch problémov:
1/ Koncesionárske poplatky sú mi strhávané 1x mesačne inkasom. Vlastníme s manželom dve nehnuteľnosti, čiže platíme elektrinu na dvoch odberných miestach. Musíme Vám vzhľadom na novelu zákona túto skutočnosť znovu oznámiť?
2/ V spoločnosti, v ktorej pracujem máme k 1.1.2013 9 zamestnancov a jedného pracovníka na dohodu. Chceme zaplatiť koncesionárske poplatky hneď v januári na celý rok 2013. Čo sa stane v prípade, že v priebehu roku 2013 prijmeme ešte jedného zamestnanca, musíme koncesionárske poplatky doplatiť? Rozdiel pri poplatkoch za 9 a 10 zamestnancoch je totiž veľký.

EPk
10.01.13, 14:13
Funguje Vam stránka www.rtvs.sk? Mne nie:(

Tweety
10.01.13, 14:16
Funguje Vam stránka www.rtvs.sk? (http://www.rtvs.sk?) Mne nie:(
Áno.https://www.uhrady.rtvs.sk/rtvs?__id=mmFHlavni.RightsAdapter.aaSetFilterNo

witch
10.01.13, 14:45
https://www.uhrady.rtvs.sk/rtvs/?__p=mmFFAQ&__id=mmFFAQ.Adapter1.aaDefaultAction&_sid=UQoWZCHNPfRkgdTc&_fs=P&_ts=41284%2C458428588

Počíta sa medzi zamestnancov aj zamestnanec na dohodu o vykonaní práce? Do počtu zamestnancov sa nezaratávajú osoby zamestnané na dohodu o pracovnej činnosti, na dohodu o vykonaní práce a ani na dohodu o brigádnickej činnosti.

Započítava sa do počtu zamestnancov aj zamestnávateľ? Zamestnávateľ, ktorý má pracovnú zmluvu, teda je v pracovnom pomere, sa započítava do počtu zamestnancov.
Zamestnávateľ, ktorý nemá uzatvorený pracovný pomer, sa do počtu zamestnancov nezapočítava.

Započítava sa do počtu zamestnancov aj žena na materskej/rodičovskej dovolenke? Žena na materskej dovolenke sa započítava do celkového počtu zamestnancov.
Zamestnanec na rodičovskej dovolenke sa nezapočítava do celkového počtu zamestnancov.

misoft
10.01.13, 14:55
:D asi ťa nechcú - funguje.

Kvaka
10.01.13, 15:32
Tiež som dostala odpoveď ....
.....

Pri viacnásobnom odbere je potrebné aby ste nám zaslali krátky list s uvedením adries oboch odberných miest.
V liste uveďte evidenčné číslo SIPO alebo variabilný symbol, na ktorom platíte poplatok za rozhlas a televíziu.
Ku listu pripojte fotokópiu zmluvy s elektrárňami na druhé Vaše odberné miesto alebo fotokópiu faktúry za el. energiu na druhom Vašom odbernom mieste (s viditeľným odberným miestom).
Potrebné doklady nám môžete zaslať e-mailom na adresu uhrady@rtvs.sk, faxom na číslo 02/3250 5222 alebo poštou na adresu RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava.

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o objasnenie dvoch problémov:
1/ Koncesionárske poplatky sú mi strhávané 1x mesačne inkasom. Vlastníme s manželom dve nehnuteľnosti, čiže platíme elektrinu na dvoch odberných miestach. Musíme Vám vzhľadom na novelu zákona túto skutočnosť znovu oznámiť?
..................Pozerám, že treba oznámiť, ste zlaté kočky, že je tu táto informácia. Mňa len zaujíma, ak pošlem na uvedený mail kópiu elektronickej faktúry z druhého odberného miesta a evidenčné číslo inkasného lístka, kde platíme poplatok, či toto stačí. Platíme poplatok zľavnený, sme obaja dôchodcovia, čo sme už raz preukazovali kópiou potvrdení o poberaní dôchodku. Je aj toto treba ešte raz aktualizovať? Veď starobný dôchodok je vyplácaný až do smrti, aspoň zatiaľ. :DAk manžel robí na dohodu (28€ mesačne) treba platiť poplatok plný???? Ja príjem nemám žiadny, iba dôchodok.
To už naozaj vrchnosť nevie, čo od dobroty?

Stefan2005
10.01.13, 16:37
...Je aj toto treba ešte raz aktualizovať? ...

... tak ako si to pekne napísala sem, napíš aj sem: https://www.uhrady.rtvs.sk/rtvs/?__p=mmFObecnyPozadavek&__id=mmFObecnyPozadavek.Adapter1.aaDefaultAction&_sid=ULSe4Y6efZLWtHS6&_fs=F&_ts=41271%2C5050840509

zatiaľ sú trpezliví, a docela promptne odpovedajú...

kopretinka
10.01.13, 16:46
... tak ako si to pekne napísala sem, napíš aj sem: https://www.uhrady.rtvs.sk/rtvs/?__p=mmFObecnyPozadavek&__id=mmFObecnyPozadavek.Adapter1.aaDefaultAction&_sid=ULSe4Y6efZLWtHS6&_fs=F&_ts=41271%2C5050840509

zatiaľ sú trpezliví, a docela promptne odpovedajú...

asi nemajú iné čo na práci

Kvaka
10.01.13, 17:12
... tak ako si to pekne napísala sem, napíš aj sem: https://www.uhrady.rtvs.sk/rtvs/?__p=mmFObecnyPozadavek&__id=mmFObecnyPozadavek.Adapter1.aaDefaultAction&_sid=ULSe4Y6efZLWtHS6&_fs=F&_ts=41271%2C5050840509

zatiaľ sú trpezliví, a docela promptne odpovedajú...Však som už poslala oznámenie, rovno tam, kde treba, aj s číslom inkasa aj adresami OM, aj s pripojenou kópiou elektronickej faktúry, iba na konci som napísala vetičku: V domácnosti sme len dvaja starobní dôchodcovia, čo sme už v minulosti dokladovali potvrdením o poberaní dôchodku, ten sa vypláca až do konca života, takže tieto potvrdenia nezasielam. :)

Kvaka
11.01.13, 09:57
Však som už poslala oznámenie, rovno tam, kde treba, aj s číslom inkasa aj adresami OM, aj s pripojenou kópiou elektronickej faktúry, iba na konci som napísala vetičku: V domácnosti sme len dvaja starobní dôchodcovia, čo sme už v minulosti dokladovali potvrdením o poberaní dôchodku, ten sa vypláca až do konca života, takže tieto potvrdenia nezasielam. :)

Dnes došla odpoveď RTVS:
Dobrý deň,

akceptované a spracované.

S pozdravom RTVS

Katy a R
11.01.13, 12:08
potvrdzujem aj ja - dnes - za polhodiny mi prišlo späť :
"akceptované a spracované. Ďakujeme.
S pozdravom RTVS"

truch
15.01.13, 13:15
Poslala som všetko, čo mi napísali, hneď prišlo potvrdenie, akceptované a spracované.
Dnes som napísala dotaz aj z firmy a odpoveď prišla obratom:)

avalik
16.01.13, 11:34
mimotemy posuvam temu na slniecko :)

babka - ježibabka
23.01.13, 16:46
Ak by toto niekomu pomohlo - opísané z teletextu STV str. 394 Domácnosti. Na str. 395 je podnikatelia a firmy

Úhrady RTVS – domácnosti
Povinnosť úhrady poplatku sa neviaže na vlastníctvo rozhlasového alebo televízneho prijímača, ale na odber elektriny v byte alebo rodinnom dome ,
Ak má platiteľ úhrady viac odberných miest elektriny, platí len za 1 miesto,
Výška úhrady je 140 Sk /4.64 EUR mesačne a platí sa jednou sumou za rozhlas aj televíziu (predtým 40 Sk rozhlas 100 Sk TV)
Úhradu je platiteľ povinný zaplatiť do posledného dňa príslušného mesiaca,
Úhradu je možné platiť aj štvrťročne. Polročne alebo ročne, v takomto prípade je potrebné zaplatiť do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí,
NAPRÍKLAD za 2. štvrťrok treba zaplatiť do konca apríla,
Úhrada sa platí prevodom z účtu alebo v pobočkách Slovenskej pošty prostredníctvom SIPO,
Platitelia, ktorí doteraz platili poplatok za rozhlasový alebo TV prijímač, sa nemusia znova prihlasovať – na SIPO doklade im bude zmenená suma úhrady,
Platitelia – odberatelia elektriny, ktorí doteraz neplatili žiadny poplatok, sú povinní písomne oznámiť vznik povinnosti platiť úhradu, a to najneskôr do 30.4.28, tlačivá na oznámenie budú k dispozícii od polovice marca na pobočkách Slovenskej poštz a na internetovej stránke SRo, STV a vyberateľa úhrady,
oslobodený od povinnost platiť úhradu je platiteľ, ktorý žije v domácnosti s osobou s čažkým zdravotným postihnutím alebo sám je takouto osobou, ak si takéto oslobodenie uplatnil v minulosti a je oslobodený sj k 1.4.08, nie je povinný oznamovať oslobodenia znova,
Úhradu vo výške polovičnej sadzby 70 Sk /2,32 Eur mesačne platí platiteľ, ak je poberateľom dôchodku a nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti alebo je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, vznik skutočnosti rozhodujúcej pre určenie polovičnej sadzby úhrady je platiteľ povinný preukázať (okrem dôchodcov, ktorí nárok na polovičnú sadzbu preukázali už v minulosti)
Ak platiteľ nezaplatí úhradu, vyberateľ úhrady ho vyzve na zaplatenie úhrady (+ poštovné), ak platiteľ nezaplatí v lehote do 30 dní od doručenia výzvy, uplatní sa nárok na zaplatenie úhrady, poštovného a pokuty 500 Sk /16.59 EUR na súde.
Viac informácií nájdete na stránke vyberateľa úhrad RTVS, s.r.o. (Rozhlasová a televízna spoločnosť) www.rtvs.sk (http://www.rtvs.sk/) alebo www.stv.sk (http://www.stv.sk/) a www.rozhlas.sk (http://www.rozhlas.sk/) Adresa RTVS: Benediktiho 6, 811 04 BA
V prípade otázok volajte na infolinku 02/6061 4444 (PON-PIA 800-15:30)
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA A SLOVENSKÝ ROZHLAS KAŽDÝ DEŇ S VAMI

avalik
23.01.13, 17:01
Ak by toto niekomu pomohlo - opísané z teletextu STV str. 394 Domácnosti. Na str. 395 je podnikatelia a firmy

Úhrady RTVS – domácnosti
Povinnosť úhrady poplatku sa neviaže na vlastníctvo rozhlasového alebo televízneho prijímača, ale na odber elektriny v byte alebo rodinnom dome ,
Ak má platiteľ úhrady viac odberných miest elektriny, platí len za 1 miesto,
Výška úhrady je 140 Sk /4.64 EUR mesačne a platí sa jednou sumou za rozhlas aj televíziu (predtým 40 Sk rozhlas 100 Sk TV)
Úhradu je platiteľ povinný zaplatiť do posledného dňa príslušného mesiaca,
Úhradu je možné platiť aj štvrťročne. Polročne alebo ročne, v takomto prípade je potrebné zaplatiť do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí,
NAPRÍKLAD za 2. štvrťrok treba zaplatiť do konca apríla,
Úhrada sa platí prevodom z účtu alebo v pobočkách Slovenskej pošty prostredníctvom SIPO,
Platitelia, ktorí doteraz platili poplatok za rozhlasový alebo TV prijímač, sa nemusia znova prihlasovať – na SIPO doklade im bude zmenená suma úhrady,
Platitelia – odberatelia elektriny, ktorí doteraz neplatili žiadny poplatok, sú povinní písomne oznámiť vznik povinnosti platiť úhradu, a to najneskôr do 30.4.28, tlačivá na oznámenie budú k dispozícii od polovice marca na pobočkách Slovenskej poštz a na internetovej stránke SRo, STV a vyberateľa úhrady,
oslobodený od povinnost platiť úhradu je platiteľ, ktorý žije v domácnosti s osobou s čažkým zdravotným postihnutím alebo sám je takouto osobou, ak si takéto oslobodenie uplatnil v minulosti a je oslobodený sj k 1.4.08, nie je povinný oznamovať oslobodenia znova,
Úhradu vo výške polovičnej sadzby 70 Sk /2,32 Eur mesačne platí platiteľ, ak je poberateľom dôchodku a nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti alebo je poberateľom dávky v hmotnej núdzi, vznik skutočnosti rozhodujúcej pre určenie polovičnej sadzby úhrady je platiteľ povinný preukázať (okrem dôchodcov, ktorí nárok na polovičnú sadzbu preukázali už v minulosti)
Ak platiteľ nezaplatí úhradu, vyberateľ úhrady ho vyzve na zaplatenie úhrady (+ poštovné), ak platiteľ nezaplatí v lehote do 30 dní od doručenia výzvy, uplatní sa nárok na zaplatenie úhrady, poštovného a pokuty 500 Sk /16.59 EUR na súde.
Viac informácií nájdete na stránke vyberateľa úhrad RTVS, s.r.o. (Rozhlasová a televízna spoločnosť) www.rtvs.sk (http://www.rtvs.sk/) alebo www.stv.sk (http://www.stv.sk/) a www.rozhlas.sk (http://www.rozhlas.sk/) Adresa RTVS: Benediktiho 6, 811 04 BA
V prípade otázok volajte na infolinku 02/6061 4444 (PON-PIA 800-15:30)
SLOVENSKÁ TELEVÍZIA A SLOVENSKÝ ROZHLAS KAŽDÝ DEŇ S VAMI

Tento text sa ale vztahuje k staremu zakonu platnemu od r. 2008 ... novy zakon vyzaduje oznamenie a preukazanie skutocnosti na oslobodenie alebo znizenie sadzby aj pre tych, ktori mali doteraz oslobodenu alebo znizenu sadzbu
... citacia zakona je v zadani temy

babka - ježibabka
23.01.13, 18:40
Ďakujem za upozornenie. Tak to si už veru mohli opraviť. Ja som sa na txt len tak motala a našla som to náhodou.

Lubaba
12.02.13, 07:24
Funguje Vam stránka www.rtvs.sk? (http://www.rtvs.sk?) Mne nie:(

nefunguje mi to tiež:mad:

Stefan2005
12.02.13, 08:06
nefunguje mi to tiež:mad:

... funguje normálne, ibaže priehliadač žiada potvrdiť bezpečnostnú výnimku...

avalik
12.02.13, 08:11
... funguje normálne, ibaže priehliadač žiada potvrdiť bezpečnostnú výnimku...

vymazte pismeno S z adresy https://www.uhrady.... (https://www.uhrady.rtvs.sk/) alebo rovno treba zadat http://www.uhrady.rtvs.sk/rtvs

truch
12.02.13, 08:40
Všetky doklady som posielala mailom na uhrady@rtvs.sk , prišla mi aj odpoveď:
Dobrý deň,

akceptované a spracované. Ďakujeme.

S pozdravom RTVS

Stefan2005
12.02.13, 09:09
vymazte pismeno S z adresy...

... žeby prešli zo zabezpečenej komunikácie na nezabezpečenú :rolleyes: ? mne to funguje aj s tým s.....

avalik
12.02.13, 09:14
... žeby prešli zo zabezpečenej komunikácie na nezabezpečenú :rolleyes: ? mne to funguje aj s tým s.....

to neviem ... ale takyto postup mi bol odporucany pri podobnych "nedoveryhodnych" strankach - samozrejme ho nepouzivam na strankach kde je potrebne zadavat nejake udaje

Lubaba
12.02.13, 11:47
áno žiadal, len som nevedela, či to môžem urobiť.

Lubaba
12.02.13, 11:47
super už mi to ide, ďakujem

majka 62
22.02.13, 10:09
Chcem sa spýtať aké máte skúsenosti, či aj naďalej promptne odpovedajú z RTVS? Kamarátka poslala oznámenie a kópiu ŤZP mailom asi pred týždňom a nič.... žiadna odpoveď.

buchač
22.02.13, 13:25
Chcem sa spýtať aké máte skúsenosti, či aj naďalej promptne odpovedajú z RTVS? Kamarátka poslala oznámenie a kópiu ŤZP mailom asi pred týždňom a nič.... žiadna odpoveď.
...mne za jeden deň ...cca za 24 hodín došiel mail - odpoveď o akceptácií toho môjho oznámenia ...

majka 62
22.02.13, 13:36
Ona to posielala 11.2. a zatiaľ nič. Tým, že som tu čítala reakcie, že skutočne šikovne odpovedajú tak som myslela, že to ešte platí. Určite neskôr bude platiť, že čím vyšší dátum, tým väčší nápor ale teraz som myslela, že to bude ešte v pohode.
Ja som to posielala iba dnes, tak uvidím ako.

Katy a R
26.02.13, 19:37
keď som posielala v januári - odpoveď som mala hneď že "Akceptované a spracované"
Ale tie, čo sme poslali vo februári - tak žiadna odpoveď - tak neviem, či je alebo nie je to akceptované:confused:

od 11.2. ništ - ani po urgencii pred pár dňami ..:mee::confused:

majka 62
26.02.13, 20:07
zrejme už toho majú viac, tak iba dúfať, že budú akceptovať aj tie februárové

majka 62
28.02.13, 17:59
Kamarátke došla dnes odpoveď mailom. Takže odpovedajú aj naďalej. Ja ešte nič.

Lubaba
28.02.13, 19:37
mne ešte neprišlo nič, posielala som vo februári.

charles91
03.03.13, 09:20
Takže ak v domacnosti žije osoba so ZTP, treba poslať list s kopiou preukazu, alebo stací poslať email ?

avalik
03.03.13, 09:22
Takže ak v domacnosti žije osoba so ZTP, treba poslať list s kopiou preukazu, alebo stací poslať email ?

http://www.porada.sk/t206351-koncesionarske-poplatky-od-1-1-2013-a.html#post2214416

martuli
03.03.13, 09:27
Poslala som cez email minulý týždeň, zatiaľ žiadna odpoveď.

Rozalka
03.03.13, 12:56
Poslala som cez email minulý týždeň, zatiaľ žiadna odpoveď.
Ty si ale nedočkavá ..... ja som poslala ešte 9.2. a zatiaľ nič.

buchač
03.03.13, 16:03
Ty si ale nedočkavá .....

...nestresujte ........

Kto poslal , tak si predsa splnil zákonom stanovenú povinnosť .....
Odpoveď predsa nemusí dôjsť ....

Ak by mi ale poslali šek ( SIPO ) na platbu oných poplatkov , to by už nešlo o stresovanie ...
Niekto by si to následne poriadne vyžral ... a že platbu by som mal niekde pekne hlboko , tak to je už iná - jasná vec...

charles91
03.03.13, 17:27
A ak posielam poštou, mozem kópiu ztp preukazu poslať priamo v liste ?

Stefan2005
03.03.13, 18:00
...môžeš.

babka - ježibabka
03.03.13, 18:02
Ja som posielala 13.2.2013 cez email. Zatiaľ sa neozvali. A keby niečo veď kópiu mám, v prípade potreby pošlem znovu.

Ivenka
05.03.13, 07:02
Ahojte, nedočítala som sa tu ako sa počítajú zamestnanci, keď mám 3 a PZ ale na polovičný úväzok. Je to kus ako kus ?
Ďakujem

nibiru
05.03.13, 07:53
Ambulancia zamestnáva 2 zamestnancov, tak dúfam že sa netreba prihlásiť na oslobodenie od platenie ak je odberateľom energie.

Tweety
05.03.13, 08:19
Ambulancia zamestnáva 2 zamestnancov, tak dúfam že sa netreba prihlásiť na oslobodenie od platenie ak je odberateľom energie.
Koncesionárske poplatky platí zamestnáv., ktorý zamestnáva aspoň 3 zamestnancov.

Lubaba
06.03.13, 08:42
keď som posielala v januári - odpoveď som mala hneď že "Akceptované a spracované"
Ale tie, čo sme poslali vo februári - tak žiadna odpoveď - tak neviem, či je alebo nie je to akceptované:confused:

od 11.2. ništ - ani po urgencii pred pár dňami ..:mee::confused:

Ak ti napísali že akceptované a spracované, poplatky si prestala platiť?
Ja totižto neplatím cez SIPO, ale trvalým príkazom v banke.
Mne ešte neprišla žiadna odpoveď, a mám nastavené zasielanie predpisu na e-mail, takže predpis poplatkov mi stále chodí, a platím.
Ako si ich urgovala, e-mailom, alebo telefonicky?
Vlastne ak to akceptujú ku ktorému dátumu?

avalik
06.03.13, 09:06
Ak ti napísali že akceptované a spracované, poplatky si prestala platiť?
Ja totižto neplatím cez SIPO, ale trvalým príkazom v banke.
Mne ešte neprišla žiadna odpoveď, a mám nastavené zasielanie predpisu na e-mail, takže predpis poplatkov mi stále chodí, a platím.
Ako si ich urgovala, e-mailom, alebo telefonicky?
Vlastne ak to akceptujú ku ktorému dátumu?

§ 7
Platenie úhrady (1) Povinnosť platiť úhradu vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa osoba stala platiteľom, a zaniká posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom osoba prestala byť platiteľom.
(2) Úhrada sa platí mesačne; úhradu za príslušný kalendárny mesiac je platiteľ povinný zaplatiť do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
(3) Úhradu možno zaplatiť jednorazovo za štvrťrok, polrok alebo rok; platiteľ je povinný zaplatiť úhradu do posledného dňa prvého kalendárneho mesiaca obdobia, za ktoré sa táto úhrada platí.
(4) Úhradu alebo jej časť zaplatenú bez právneho dôvodu je vyberateľ úhrady povinný platiteľovi vrátiť do 60 dní odo dňa
a) zistenia tejto skutočnosti vyberateľom úhrady alebo
b) doručenia písomnej žiadosti platiteľa o vrátenie úhrady alebo jej časti; k žiadosti platiteľ priloží doklad preukazujúci nárok na vrátenie tejto úhrady alebo jej časti.
(5) Právo na vrátenie úhrady alebo jej časti podľa odseku 4 zanikne uplynutím dvoch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola úhrada vyberateľovi úhrady zaplatená.
(6) Úhrada sa platí prevodom z účtu alebo prostredníctvom poštového podniku20) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340/znenie-20130101#f7127831) na účet vyberateľa úhrady.


§9

(6) Platiteľ je povinný písomne oznámiť vyberateľovi úhrady do 30 dní odo dňa, keď došlo k skutočnosti,
a) vznik, zmenu alebo zánik povinnosti platiť úhradu a zároveň túto skutočnosť preukázať,
b) vznik alebo zánik oslobodenia od povinnosti platiť úhradu podľa § 5 ods. 1 (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340/znenie-20130101#f7127634) a zároveň túto skutočnosť preukázať,
c) vznik nároku platiť úhradu len za jedno odberné miesto podľa § 6 ods. 1 (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340/znenie-20130101#f7127645) a zároveň túto skutočnosť preukázať,
d) vznik, zmenu alebo zánik skutočnosti rozhodujúcej na určenie sadzby úhrady podľa § 6 ods. 3 (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340/znenie-20130101#f7127647) a zároveň túto skutočnosť preukázať.

lydak
06.03.13, 17:09
Je to až neuveriteľné, že v roku 2013 sme sa už vôbec nemali zaoberať žiadnymi koncesionárskymi poplatkami, nakoľko mali byť zrušené. Miesto toho mnoho dôchodcov, sa asi až v apríli, keď im príde zvýšená platba v SIPE, dozvedia, že mali dokladovať niečo, čo danej štátnej inštitúcii už raz dokladovali. A podľa znenia zákona zľava im začne platiť až nasledujúci kalendárny mesiac po zdokladovaní. RTVS má minimálne za 4 mesiace zvýšené príjmy z konces.poplatkov. Takže reči našich vládnych, že nebudú siahať na najslabšie príjmové skupiny opäť vyznievajú, ako riadny výsmech. Moc STV nepozerám, ale info o zmene zákona a povinnosti znova zdokladovať úľavu do 31.3.2013 som vo vysielaní nezachytila. Asi vedia prečo na to neupozorňujú.

Zdenka 0705
06.03.13, 17:27
Dnes v Slov. rozhlase som zachytila informáciu, no aj v našom mestskom rozhlase už vyhlasovali viackrát.

majka 62
06.03.13, 17:44
Dnes to dávali aj vo večerných správach v televízii. Na STV, teda RTVS.

babka - ježibabka
06.03.13, 18:01
100 % súhlas. Keby som Vás nemala, tak to ani ja nepošlem. Málokto o tom vie.

babka - ježibabka
06.03.13, 18:06
Dnes v Slov. rozhlase som zachytila informáciu, no aj v našom mestskom rozhlase už vyhlasovali viackrát.
Rozhlas nepočúvam. Včera to písali na miestnom TV infokanále, ale tak to bleskovo prebehlo, že sotva to stačil niekto prečítať. Dnes som im tam volala, tak sľúbili, že to dajú pomalšie. Čo majú oni upozorniť občanov, tak je to naopak.

ludmila4
07.03.13, 12:03
Práve mi volala pani z RTVS, zasielala som doklady o viacnásobnom odbere, a doklady, že žijem s dceoru, ktorá je ZŤP. Predpokladala som, že nemusím platiť koncesionárske poplatky, kejďže dcera je ZŤP, ale pani mi vysvetlila, že keď mám dve odberné miesta, tak za jedno aj tak musím platiť, v podstate mi to bolo vysvetlené v tom duchu, že zlavy na nekombinujú, takže buď si uplatním viacnásobný odber a budem platiť iba za jedno odberné miesto, alebo si uplatním dceru ako ZŤP a z tohto dôvodu nemusim platiť za jedno odberné miesto, ale za druhé musím. Je takýto výklad zákona v poriadku?

Marína
07.03.13, 13:46
Prosím vás, viete mi poradiť? Na call centrum sa dovolať je akoby som volala na mesiac. A to nemám obsadzujúci tón.
Elektr. energiu uhrádza jeden a ten istý užívateľ na dvoch odberných miestach, z toho vyplýva, že od platenia koncesionárskych poplatov je z druhého miesta oslobodený. Darovacou zmluvou sa na tom druhom odbernom majiteľmi stali 3 majitelia. Poplatky za elektr. energiu naďalej uhrádza tá istá osoba.
Platí oslobodenie z 2. odberného miesta naďalej a ak áno, je potrebné do konca marca RTVS niečim dokladovať a ak áno, akými dokladmi? Stačia platby cez SIPO? Ak áno, koľko mesiacov pozadu?

Katy a R
07.03.13, 13:51
Práve mi volala pani z RTVS, zasielala som doklady o viacnásobnom odbere, a doklady, že žijem s dceoru, ktorá je ZŤP. Predpokladala som, že nemusím platiť koncesionárske poplatky, kejďže dcera je ZŤP, ale pani mi vysvetlila, že keď mám dve odberné miesta, tak za jedno aj tak musím platiť, v podstate mi to bolo vysvetlené v tom duchu, že zlavy na nekombinujú, takže buď si uplatním viacnásobný odber a budem platiť iba za jedno odberné miesto, alebo si uplatním dceru ako ZŤP a z tohto dôvodu nemusim platiť za jedno odberné miesto, ale za druhé musím. Je takýto výklad zákona v poriadku?
podľa mňa to nie je v poriadku !

wagner
07.03.13, 13:55
Tak ja neviem, či som až tak nechápavá, ale odkiaľ zoberiem číslo odberného miesta, keď za elektrinu platím priamo energetickým závodom cez účet. Čo tam napíšem, aké číslo odberného miesta, alebo čo tam dám - číslo účtu a či čo? :confused:

Katy a R
07.03.13, 14:00
Prosím vás, viete mi poradiť? Na call centrum sa dovolať je akoby som volala na mesiac. A to nemám obsadzujúci tón.
Elektr. energiu uhrádza jeden a ten istý užívateľ na dvoch odberných miestach, z toho vyplýva, že od platenia koncesionárskych poplatov je z druhého miesta oslobodený. Darovacou zmluvou sa na tom druhom odbernom majiteľmi stali 3 majitelia. Poplatky za elektr. energiu naďalej uhrádza tá istá osoba.
Platí oslobodenie z 2. odberného miesta naďalej a ak áno, je potrebné do konca marca RTVS niečim dokladovať a ak áno, akými dokladmi? Stačia platby cez SIPO? Ak áno, koľko mesiacov pozadu?
do konca marca sa má "oznámiť" len to - že súčasné oslobodenie má pokračovať ďalej. ja som dávala (len mail) adresu a zákaznícke číslo a v tvojom prípade aj číslo odberového miesta (aspoň to mám ja na faktúre ZSE).

Ak to myslíš - že doteraz ste platili - a teraz chcete zľavu - tak asi treba to tlačivo (prihláška, resp zmena). K vráteniu peniažkov voľakedy stačili doklady SIPO - až tri roky dozadu sa dalo - ale teraz som nepozerala, že či to platí ešte?

Katy a R
07.03.13, 14:06
a na základe čoho platíš ???

Marína
07.03.13, 14:09
Nie, Katy, doteraz sa z toho 2. odberného miesta konces. poplatky neplatili a len ma zaujíma, že ak sa zmenil počet majiteľov, nie však osoba, ktorá uhrádza elektr. energiu na oboch miestach, či sa niečo mení. Zrejme nie, keď je to "zástrčkový zákon".
Katy, aké zákaznícke číslo si dávala? A číslo odberného miesta myslíš zo zmluvy s elektrárňami, či SIPO? Len si oskenovala a cez mail poslala? Prišlo ti aj voľajaké potvrdenie, že to dostali a akceptujú to?

Zdenka175
07.03.13, 14:15
Tak ja neviem, či som až tak nechápavá, ale odkiaľ zoberiem číslo odberného miesta, keď za elektrinu platím priamo energetickým závodom cez účet. Čo tam napíšem, aké číslo odberného miesta, alebo čo tam dám - číslo účtu a či čo? :confused:


číslo odberného miesta, je napísané na faktúre, alebo aj na zmluve o odbere.

Zdenka 0705
07.03.13, 14:16
v mojom prípade čušia ako partizáni, asi to pošlem aj poštou

Katy a R
07.03.13, 14:16
Nie, Katy, doteraz sa z toho 2. odberného miesta konces. poplatky neplatili a len ma zaujíma, že ak sa zmenil počet majiteľov, nie však osoba, ktorá uhrádza elektr. energiu na oboch miestach, či sa niečo mení. Zrejme nie, keď je to "zástrčkový zákon".
Katy, aké zákaznícke číslo si dávala? A číslo odberného miesta myslíš zo zmluvy s elektrárňami, či SIPO? Len si oskenovala a cez mail poslala? Prišlo ti aj voľajaké potvrdenie, že to dostali a akceptujú to?
tak neviem, že akých máte dodávateľov - ja má ZSE - a mám to na faktúre. Alebo aj na vyučtovaní to musí byť. Alebo na zmluve s dodávateľom.
Do mailu som to len napísala - ak máš dve odb miesta (na jedno meno) - tak zákaznícke číslo je jedno a čísla odberového miesta sú dve.

.. a furt od 11.2 žiadna odpoveď ! v januári - za 10 minút!

Zdenka 0705
07.03.13, 14:17
mala by si mať nejakú zmluvu, tam je ČOM, ja tiež neplatím inkasom nič

Marína
07.03.13, 14:27
Katy, predpokladám, že dodávateľa majú VSE. Hm, jasné, veď ak by aj zmluvu nenašli, tak na vyúčtovacej faktúre to bude.
Stále som sa však nedozvedela, či naďalej platí oslobodenie. Osobne si myslím, že áno, ak sa aj zmenil počet majiteľov nehnuteľnosti, elektr. energiu naďalej platí na oboch miestach tá istá osoba.
Súhlasíte so mnou?

wagner
07.03.13, 19:14
číslo odberného miesta, je napísané na faktúre, alebo aj na zmluve o odbere.

Podarilo sa mi vysnoriť faktúru na webe - takže hurá, mám číslo:D Ďakujem

Zdenka175
07.03.13, 19:16
Mám takýto prípad svokrovia majú 2 domy v obidvoch majú elektriku... V jednom majú trvalý . Svokor je nad 70r.a svokra TZP.. Doteraz poplatky neplatili... A po novom budú platiť za ten dom, kde nemajú TP polovičnú sadzbu a za dom kde majú TP nič? Dobre som to pochopila??

buchač
07.03.13, 19:39
Mám takýto prípad svokrovia majú 2 domy v obidvoch majú elektriku... V jednom majú trvalý . Svokor je nad 70r.a svokra TZP.. Doteraz poplatky neplatili... A po novom budú platiť za ten dom, kde nemajú TP polovičnú sadzbu a za dom kde majú TP nič? Dobre som to pochopila??
Nie ... nemali by ...

Ale prihlásiť obe domy je nutné a špecifikovať aj použitie ...

Ja som takto nahlásil svoj byt - t.j. trvalý pobyt a chalupu - prechodný pobyt ...
Mail bol poslaný v znení :


Dobrý deň !

V prílohe zasielam fotokópiu preukazu ZŤP preukazu , ktorého som držiteľom .

Odberné miesta elektriny :

1. Juraj Buchač
Bydlisko

2. Obec XYZ
PSČ

Platby oboch odberných miest
Číslo SIPO : 1234567890

wagner
07.03.13, 19:55
Zmluvu mám, ale kto ju bude hľadať? Platím inkasom z účtu, faktúra raz ročne

Lubaba
08.03.13, 14:24
dnes došla odpoveď z RTVS:

Dobrý deň,

Vaše doklady sme spracovali
Vznikol Vám preplatok, ktorý po zaslaní krátkej písomnej žiadosti Vám bude vrátený späť


Prajeme príjemný deň, s pozdravom

Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina
845 45 Bratislava

avalik
08.03.13, 21:05
Katy, predpokladám, že dodávateľa majú VSE. Hm, jasné, veď ak by aj zmluvu nenašli, tak na vyúčtovacej faktúre to bude.
Stále som sa však nedozvedela, či naďalej platí oslobodenie. Osobne si myslím, že áno, ak sa aj zmenil počet majiteľov nehnuteľnosti, elektr. energiu naďalej platí na oboch miestach tá istá osoba.
Súhlasíte so mnou?

§ 3
Platiteľ úhrady Platiteľ úhrady (ďalej len „platiteľ“) je
a) fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny2) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340/znenie-20130101#f7127813) v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti3) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340/znenie-20130101#f7127814) ako odberateľ elektriny v domácnosti2) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340/znenie-20130101#f7127813) v odbernom mieste,2) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340/znenie-20130101#f7127813) pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome,

Katy a R
08.03.13, 21:26
Potvrdzujem (dnes) jednu odpoveď k oznámeniu z februára - že akceptovali :)
- fuj, už som sa obávala, že " nefungujú" ... tak hádam aj ďalšie prídu :):confused:

alaya1
09.03.13, 08:05
Dobre chápeš ...

Ale prihlásiť obe domy je nutné a špecifikovať aj použitie ...

Ja som takto nahlásil svoj byt - t.j. trvalý pobyt a chalupu - prechodný pobyt ...
Mail bol poslaný v znení :


treba to absolvovat, aj ked uz je drzitel ZTP oslobodeny a neplati ani teraz? na aky email to posielate? dakujem.

Peggynka
09.03.13, 09:04
alaya1 neposielaj to mailom-doporučene v mene toho,kto je na zmluve.Ak je majiteľ nad 70 r.,napíš k adrese dátum narodenia a do zátvorky daj vek.Prilož fotokópiu ŤZP preukazu.Robí sa to kvôli tomu,ýe RTVS prebrala agendu od pošty a pošta nemala zdokladované dôvody oslobodenia.Nech to majiteľ podpíše a pošli.Platí na všetky nehnuteľnosti.Ak má nehnuteľnosť aj u iného dodávateľ (s iným odberným miestom)zaslala by som všetky čísla odb. miest k tomu.

IVEB
09.03.13, 10:51
V dnešnom Korzári / Košice/ je uvedené nasledovné:

Ak nám už občania doklady doručili v rokoch 2009 - 2012, nemusia opäť skutočnosti dokladovať. Samozrejme, ak sa u nich nič nezmenilo v podmienkach uplatňovania oslobodenia alebo nižšej sadzby,“ vysvetľuje Richard Šümeghy, hovorca Rozhlasu a televízie Slovenska.

Čítajte viac: http://kosice.korzar.sme.sk/c/6726953/zlavy-z-koncesionarskych-poplatkov-si-mozno-uplatnit-do-konca-mesiaca.html#ixzz2N2hGxjtp

Zdenka175
09.03.13, 11:00
V dnešnom Korzári / Košice/ je uvedené nasledovné:

Ak nám už občania doklady doručili v rokoch 2009 - 2012, nemusia opäť skutočnosti dokladovať. Samozrejme, ak sa u nich nič nezmenilo v podmienkach uplatňovania oslobodenia alebo nižšej sadzby,“ vysvetľuje Richard Šümeghy, hovorca Rozhlasu a televízie Slovenska.

Čítajte viac: http://kosice.korzar.sme.sk/c/6726953/zlavy-z-koncesionarskych-poplatkov-si-mozno-uplatnit-do-konca-mesiaca.html#ixzz2N2hGxjtp
No my sme vr.2010 rušili konc. poplatky , ale na pošte.... Chápem tomu, že treba poslať doklady teraz do RTVS, a robí sa to aj emailom.... Sme poslali včera :ň

buchač
09.03.13, 11:05
treba to absolvovat, aj ked uz je drzitel ZTP oslobodeny a neplati ani teraz? na aky email to posielate? dakujem.
add 1 - hneď úvodný príspevok o tom pojednáva ...aj mail je tam ;)

add 2 - ja som hej ......:rolleyes:

Zdenka175
09.03.13, 11:57
na tento email uhrady@rtvs.sk

Zdenka 0705
09.03.13, 14:38
No tak už som poslala aj ja, ale "šikuľka", dala som si vymeniť preukaz, pretože platnosť starých končí 31.12.2013, tak nech na to nezabudnem. Neskôr mi došlo, že budem musieť poslať aj Rozhodnutie, kde je dátum priznania zťp, pretože preukaz má len dátum vystavenia, a to je február 2013.
...... :rolleyes:

Marína
09.03.13, 15:02
Ďakujem, Dari. Prvé, čo čítam, je zákon. Pre istotu som však potrebovala uistenie, či náhodou niekde neprehliadam nejaký zádrhel ohľadom viacerých majiteľov.

buchač
09.03.13, 16:14
No tak už som poslala aj ja, ale "šikuľka", dala som si vymeniť preukaz, pretože platnosť starých končí 31.12.2013, tak nech na to nezabudnem. Neskôr mi došlo, že budem musieť poslať aj Rozhodnutie, kde je dátum priznania zťp, pretože preukaz má len dátum vystavenia, a to jefebruár 2013.
...... :rolleyes:
...akože preukaz ZTP ???
To máš aj nejakú dobu platnosti ....???

Zdenka 0705
09.03.13, 18:10
Pre ujasnenie :)
....všetky preukazy ZŤP, ZŤP/S, ktoré nie sú zaliate fóliou a nie sú opatrené novým znakom, platia iba do konca roku 2013
/ a presne takýto som mala doteraz ja/

buchač
09.03.13, 19:32
Pre ujasnenie :)
....všetky preukazy ZŤP, ZŤP/S, ktoré nie sú zaliate fóliou a nie sú opatrené novým znakom, platia iba do konca roku 2013
/ a presne takýto som mala doteraz ja/

...ahááááá .....tak to ja mám už nový ...:rolleyes:

Katy a R
09.03.13, 19:35
ty si si už vybavoval "po novom" ..

Zdenka 0705
10.03.13, 04:52
:)

Zdenka175
10.03.13, 12:36
treba

Zdenka175
11.03.13, 08:50
Keď v RD žijú dvaja manželia dôchodcovia, stačí doložiť len jedno rozhodnutie o dôchodku za odberateľa elektriny, alebo treba za oboch?Ja si myslím,že len za odberateľa EE stačí.. Ďakujem

buchač
11.03.13, 09:31
Keď v RD žijú dvaja manželia dôchodcovia, stačí doložiť len jedno rozhodnutie o dôchodku za odberateľa elektriny, alebo treba za oboch?Ja si myslím,že len za odberateľa EE stačí.. Ďakujem
Za jedného ...
Samozrejme , že za toho , na ktorého je zmluva s odberateľom písaná ...

Katy a R
11.03.13, 09:36
Keď v RD žijú dvaja manželia dôchodcovia, stačí doložiť len jedno rozhodnutie o dôchodku za odberateľa elektriny, alebo treba za oboch?Ja si myslím,že len za odberateľa EE stačí.. Ďakujem
cit.
„Zníženie sadzby preukážte kópiourozhodnutia o priznaní dôchodku a čestným vyhlásením, žeplatiteľ, teda odberateľ elektriny, nemá pravidelný príjem zozárobkovej činnosti a nežije v domácnosti s inou osobou spravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti,“

Zdenka175
11.03.13, 09:37
čo by ste robili v takomto prípade?.. Dôchodkyňa žije sama, tak by mala nárok na 1/2 sadzbu..No v mieste bydliska majú TP jej synovia, kt. ale žijú v zahraničí...

avalik
11.03.13, 10:16
čo by ste robili v takomto prípade?.. Dôchodkyňa žije sama, tak by mala nárok na 1/2 sadzbu..No v mieste bydliska majú TP jej synovia, kt. ale žijú v zahraničí...

TP ma evidencny charakter ... zakon hovori "nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti"

wagner
11.03.13, 11:37
Pre tých čo si myslia, že to znovu nemusia posielať http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/273687-pre-ulavu-na-koncesiach-treba-poslat-doklady-znova/

Zdenka175
11.03.13, 13:20
mne sa to nezdá jednoznačné... čo ak jej budú tvrdiť, že tam oni žijú., ,ked´tam majú TP :)

vieraA
11.03.13, 14:00
Ak bývam s rodinou v jednej domácnosti s osobou dlhodobo ZŤP, a platila som koncesionárske poplatky, môžem požiadať o ich vrátenie???

avalik
11.03.13, 14:33
Ak bývam s rodinou v jednej domácnosti s osobou dlhodobo ZŤP, a platila som koncesionárske poplatky, môžem požiadať o ich vrátenie???

mozes poziadat, posli im ziadost o vratenie preplatku a doklady preukazujuce narok na oslobodenie.
nezabudni im poslat aj oznamenie a doklady preukazujuce narok na oslobodenie aj podla zakona 340/2012 do 31.3.2013.

do konca roka 2012 platil zakon 68/2008:

§ 5
Oslobodenie od povinnosti platiť úhradu

(1) Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ podľa § 3 písm. a) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-68/znenie-20120901#f6643383), ak žije v domácnosti11) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-68/znenie-20120901#f6643580) s osobou s ťažkým zdravotným postihnutím alebo sám je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.12) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-68/znenie-20120901#f6643581)


§7
(4) Úhradu alebo jej časť zaplatenú bez právneho dôvodu je vyberateľ úhrady povinný platiteľovi vrátiť do 60 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti platiteľa o vrátenie úhrady alebo jej časti; k žiadosti platiteľ priloží doklad preukazujúci nárok na vrátenie tejto úhrady alebo jej časti.

takze je to mozne

avalik
11.03.13, 14:35
ale ked ziju v zahranici, tak maju nejaku najomnu zmluvu, su tam prihlaseni na prechodny pobyt, ...

Valcake
11.03.13, 15:44
Mám preukaz ZTP od 8.8.2008 s poznámkou = bez časového obmedzenia, ale nemám to zaliate do fólie. Je nutné vymeniť????
Konces. poplatky neplatím od 15.10.2008
Potrebujem odoslať doklad / kópiu ZTP pre RTVS??
..keď, tak radšej doporučene, či... díky

wagner
11.03.13, 15:51
Mám preukaz ZTP od 8.8.2008 s poznámkou = bez časového obmedzenia, ale nemám to zaliate do fólie. Je nutné vymeniť????
Konces. poplatky neplatím od 15.10.2008
Potrebujem odoslať doklad / kópiu ZTP pre RTVS??
..keď, tak radšej doporučene, či... díky

Asi áno, aj ja som menila. Platnosť preukazu je len do 31.12.2013. Však choď na ÚP a spýtaj sa, či je treba meniť. A pošli doporučene prvou triedou - aby to stihli aj do konca marca otvoriť.:D Aj ja som tak poslala.

buchač
11.03.13, 15:59
Mám preukaz ZTP od 8.8.2008 s poznámkou = bez časového obmedzenia, ale nemám to zaliate do fólie. Je nutné vymeniť????
Konces. poplatky neplatím od 15.10.2008
Potrebujem odoslať doklad / kópiu ZTP pre RTVS??
..keď, tak radšej doporučene, či... díky
...zbehni na Popradskú ulicu ...krížmo oproti Lidlu ....
Myslím , že na 3. poschodie ( ??? ) ...vezmi nejakú fotku ...
Mne na počkanie pani vymenila ten preukaz ....;)

Valcake
11.03.13, 16:15
Juraj díky, viem kde to je, ale fotku by som bola isto zabudla:eek::---

majka 62
11.03.13, 16:27
Mám preukaz ZTP od 8.8.2008 s poznámkou = bez časového obmedzenia, ale nemám to zaliate do fólie. Je nutné vymeniť????
Konces. poplatky neplatím od 15.10.2008
Potrebujem odoslať doklad / kópiu ZTP pre RTVS??
..keď, tak radšej doporučene, či... díky

Určite je potrebné vymeniť ZŤP, aj odoslať kópiu ZŤP pre RTVS.

http://www.upsvar.sk/media/medialne-spravy/vymena-preukazov-tzp.html?page_id=271395

Lilka 1
11.03.13, 16:34
Dobrý večer, musí sa zhodovať adresa odberného miesta elektriny s adresou trvalého pobytu, ktorý je na ZŤP preukaze? Myslím v tom prípade, ak chce byť majiteľ ZŤP naďalej oslobodený od poplatkov a doteraz si oslobodenie uplatňoval na prechodnom pobyte.

Valcake
11.03.13, 16:36
Ďakujem, Majka....

avalik
11.03.13, 16:49
Dobrý večer, musí sa zhodovať adresa odberného miesta elektriny s adresou trvalého pobytu, ktorý je na ZŤP preukaze? Myslím v tom prípade, ak chce byť majiteľ ZŤP naďalej oslobodený od poplatkov a doteraz si oslobodenie uplatňoval na prechodnom pobyte.

(1) Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ podľa § 3 písm. a) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340/znenie-20130101#f7127624), ak žije v domácnosti7) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340/znenie-20130101#f7127818) s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,8) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340/znenie-20130101#f7127819) ktorá má na adrese odberného miesta tohto platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady podľa § 9 ods. 6 písm. b) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340/znenie-20130101#f7127696).

Lilka 1
11.03.13, 16:58
ano, ....takže ak má ZŤP občan prechodný pobyt, takže od apríla začne platiť poplatky, pretože trvalý má inde....

Tweety
11.03.13, 17:25
Dnes v TV asi nikoho nepotešili, uvažujú totiž o zvýšeni KP.

majka 62
11.03.13, 17:37
možno by nebolo na škodu urobiť si kópie ešte aj zo starého ZŤP, nikdy nevieš...

kubex
11.03.13, 17:37
Dobry vecer,mame s manzelom skolaudovany novy dom ,ale obaja mame este trvaly pobyt kazdy u vlastnych rodicov.Poslat doklad o trvalom pobyte do RTVS,aby sme zatial nemuseli platit koncesie?

erik555
11.03.13, 17:40
Dnes v TV asi nikoho nepotešili, uvažujú totiž o zvýšeni KP.
Namiesto zrusenych, budu vyssie? LOL
Pan exriaditel Markizy a terajsi STV bojuje za vyssie KP a k tomu si azda ponecha aj moznost reklam, kde pri sportovych prenosoch v kratkych prestavkach ich radi davaju. Ach jaj, komercna to TV aj s obcianskym i statnym financovanim.

avalik
11.03.13, 17:47
Dobry vecer,mame s manzelom skolaudovany novy dom ,ale obaja mame este trvaly pobyt kazdy u vlastnych rodicov.Poslat doklad o trvalom pobyte do RTVS,aby sme zatial nemuseli platit koncesie?

"koncesie" sa viazu na odberne miesto elektriny - v uvodnom prispevku je link na zakon, prestudujte a ak mate narok na oslobodenie alebo inu "ulavu" do 31.3.2013 poslite do RTVS potrebne doklady. do 30 dni je povinnost nahlasit vznik, zanik, zmeny.

Tweety
11.03.13, 17:53
Namiesto zrusenych, budu vyssie? LOL
Pan exriaditel Markizy a terajsi STV bojuje za vyssie KP a k tomu si azda ponecha aj moznost reklam, kde pri sportovych prenosoch v kratkych prestavkach ich radi davaju. Ach jaj, komercna to TV aj s obcianskym i statnym financovanim.
ÁNo, mali byť už zrušené, nakoniec ich ponechali, dobre vedeli oni prečo. Štátna kasa je podľa nich prázdna , tak treba všetko dvíhať. A tým sa to ešte nekončí, ale to už by sme boli mimotemy.

kubex
11.03.13, 17:54
Este jednu otazku,tu som sa docitala,ze ked ma osoba ZTP 2 domacnosti,tak na jednej adrese / trvaly pobyt / je oslobodeny od platenia,ale na druhej adrese plati celu sadzbu ? Tych 4,65E?Chapem spravne?

buchač
11.03.13, 18:05
Este jednu otazku,tu som sa docitala,ze ked ma osoba ZTP 2 domacnosti,tak na jednej adrese / trvaly pobyt / je oslobodeny od platenia,ale na druhej adrese plati celu sadzbu ? Tych 4,65E?Chapem spravne?
Zle chápeš .....

Veď čítam ...

http://www.porada.sk/t206351-p5-koncesionarske-poplatky-od-1-1-2013-a.html#post2270313

kubex
11.03.13, 18:08
Precitala som si Vasu odpoved,kde sa uvadza,ze na mieste,kde osoba ztp nema trvaly pobyt,plati polovicu.Preco polovicu?

Rozalka
11.03.13, 18:21
Precitala som si Vasu odpoved,kde sa uvadza,ze na mieste,kde osoba ztp nema trvaly pobyt,plati polovicu.Preco polovicu?
... lebo medveď.
Aj mňa to s...rdí, do kelu!
Po rodičoch zdedený dom - neobývaný, rekreačná chata - takisto - to mám platiť aj tu?
Však naraz môžem byť len na jednom mieste a telku pozerám tam, kde mám TP.

kubex
11.03.13, 18:22
Precitala som si Vasu odpoved,kde sa uvadza,ze na mieste,kde osoba ztp nema trvaly pobyt,plati polovicu.Preco polovicu?

kubex
11.03.13, 18:26
:) mna zaujima ta polovica, nenasla som to nikde napisane v tom zakone,ze ma platit polovicu ztp osoba na druhej adrese

buchač
11.03.13, 18:27
Precitala som si Vasu odpoved,kde sa uvadza,ze na mieste,kde osoba ztp nema trvaly pobyt,plati polovicu.Preco polovicu?
...do prdele , sorry....zle som napísal ...:eek::confused:

Neplatí sa nič ...pokiaľ máš trvalý a aj prechodný pobyt...
Zvyšok platí ...

P.S.:
Idem opraviť príspevok ...

misoft
11.03.13, 18:27
mimotemy
Oni vedia veľmi dobre, prečo to tak vymysleli - keď neprší, nech aspoň kvapká - takto im kvapká aspoň 1/2 koncesionárskeho (zástrčkového) poplatku, keď už nemôžu vycucať celý.

babka - ježibabka
11.03.13, 18:36
Určite je potrebné vymeniť ZŤP, aj odoslať kópiu ZŤP pre RTVS.
. 2007
http://www.upsvar.sk/media/medialne-spravy/vymena-preukazov-tzp.html?page_id=271395
Srdečná vďaka za informáciu. (Aj všetkým ostatným poradákom a poradáčkam.) Keby som Vás nemala, pri takom informovaní občanov bez Vás by som bola úplne stratená. Išla som pozrieť dedkov preukaz , ktorý má vydaný 20.9.2007, platnosť bez obmedzenia a teda mu ho musím ísť ešte do konca roka vymeniť. Len bude horšie s fotkou, ak doma nejakú zapotrošenú nenájdem, lebo on okrem do sanitky a zo sanitky nikde nejde. Ďakujéééém.

babka - ježibabka
11.03.13, 18:41
Pôvodne som chcela iba oznámiť, že na môj email, z 13.2.2013 mi dnes prišlo oznámenie že akceptované a spracované. Dala som iba adresu odberného miesta bez odberného čísla.

kubex
11.03.13, 18:46
dakujem za odpoved,tiez si myslim,ze sa nema platit nic,len ma pomylil ten prispevok na str.8,kde pani volali z RTVS,ze sa zlavy nemozu miesat,bud zlava na druhe odberne miesto alebo zlava na ztp.Z toho vyplyva,ze by sa za malo platit .....

aktaK
12.03.13, 06:07
Ak sa 1. krát ide osoba zaregistrovať ako platiteľ koncesionárskych poplatkov a nemá SIPO, nakolko elektrinu platí cez bežný účet,
dostane nejaký VS, aby bola jeho platba lahšie identifikovateľná?? A ak ano, ako mu doručia ten VS, ked podá prihlášku mailom.

Píšete, že odpovedajú len prijaté a akceptované....

Kvaka
12.03.13, 06:26
... lebo medveď.
Aj mňa to s...rdí, do kelu!
Po rodičoch zdedený dom - neobývaný, rekreačná chata - takisto - to mám platiť aj tu?
Však naraz môžem byť len na jednom mieste a telku pozerám tam, kde mám TP.Rozalka, ak si evidovaná dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach a k 31. decembru 2012 si mala nárok platiť úhradu len za jedno odberné miesto, naďalej máš nárok na platenie úhrady len za jedno odberné miesto podľa § 6 ods. 1, ak tieto skutočnosti oznámiš a preukážeš RTVS do 31. marca 2013.

truch
12.03.13, 06:27
Včera nám vrátili preplatok za rok 2011, napísala som žiadosť, že sme platili viac ako sme mali, dokladovala som to výpismi zo SP / mali sme 9 zamestnancov a platili sme za 10 a viac - iné pásmo, podstatne vyššia platba/ a už máme peniažky na účte. Bodaj by všetky inštitúcie pracovali tak rýchlo ako RTVS.

truch
12.03.13, 06:31
... lebo medveď.
Aj mňa to s...rdí, do kelu!
Po rodičoch zdedený dom - neobývaný, rekreačná chata - takisto - to mám platiť aj tu?
Však naraz môžem byť len na jednom mieste a telku pozerám tam, kde mám TP.
Rozálka, napíš im mail, oni ti presne napíšu aké doklady potrebujú, aby si platila iba raz. Je tam jedna podmienka, že odberné miesta na elektrinu musia byť napísané na jednu osobu.

tinaro
12.03.13, 06:42
Dobrý deň, chcem sa opýtať, ten kto už má zľavu z poplatkov vybavenú v minulosti a taktiež starobný dôchodca a nič sa od vtedy nezmenilo, či musia teraz posielať do BA nejaké papiere??:confused::confused:

Zdenka175
12.03.13, 06:46
Dobrý deň, chcem sa opýtať, ten kto už má zľavu z poplatkov vybavenú v minulosti a taktiež starobný dôchodca a nič sa od vtedy nezmenilo, či musia teraz posielať do BA nejaké papiere??:confused::confused:


Vyšiel nový zákon, ak ste si zľavu vybavili na pošte, tak znova musíte poslať doklady do Ba do RTVS... Ale ak ste už doklady posielali priamo do RTVS -netreba...

tinaro
12.03.13, 06:48
aha tak áno, a môžem sa opýtať čo treba poslať?

Katy a R
12.03.13, 06:49
veď o tom je táto téma !!!

Zdenka175
12.03.13, 06:54
aha tak áno, a môžem sa opýtať čo treba poslať?

Podľa toho či máte nárok na zľavu, alebo oslobodenie. Zľavu na 1/2 majú dôchodcovia, a osoby poberajúce dávku v HM.. Po splnení podmienok vyššie uvedených

Oslobodené sú osoby - Osoby ZTP , alebo ak v dome má TP aj osoba ZTP.

Katy a R
12.03.13, 06:55
Ak sa 1. krát ide osoba zaregistrovať ako platiteľ koncesionárskych poplatkov a nemá SIPO, nakolko elektrinu platí cez bežný účet,
dostane nejaký VS, aby bola jeho platba lahšie identifikovateľná?? A ak ano, ako mu doručia ten VS, ked podá prihlášku mailom.

Píšete, že odpovedajú len prijaté a akceptované....

ako nový koncesionár musíš poslať prihlášku - na ich stránke nájdeš čo a ako:).
My tu v tejto téme píšeme len o oznámeniach, ktoré potvrdzujú existujúci stav.

Inak dnes odpoveď na dalšie oznámenie - že potvrdené a akceptované (z 18.2.);)

Zdenka175
12.03.13, 07:02
kubex (http://www.porada.sk/member.php?u=50500)

12 Hours Ago #37175 dakujem za odpoved,tiez si myslim,ze sa nema platit nic,len ma pomylil ten prispevok na str.8,kde pani volali z RTVS,ze sa zlavy nemozu miesat,bud zlava na druhe odberne miesto alebo zlava na ztp.Z toho vyplyva,ze by sa za malo platit .....


No tam bol prípad, že dcéra je ZTP , tak museli platiť za jedno OM,,, ale ak je ZTP na fa odberateľ , tak neplatí za žiadne miesto

Zdenka175
12.03.13, 07:06
ano, ....takže ak má ZŤP občan prechodný pobyt, takže od apríla začne platiť poplatky, pretože trvalý má inde....Osoba ZTP neplatí nič...

toto som zkopírovala zo stránky RTVS
Som ŤZP osoba, platí oslobodenie od úhrady aj na môj druhý dom, ktorý som zdedil? Nikto v ňom nebýva, ale v lete používam elektriku len na kosenie dvora. Oslobodenie sa vzťahuje aj na zdedený dom v tom prípade, ak odberateľom elektriny je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, teda ste odberateľom elektriny v danej nehnuteľnosti Vy.

Katy a R
12.03.13, 07:13
veď aj v RTVS sa môžu pomýliť! :)

tinaro
12.03.13, 07:17
a ak je manžel čiastočný ZŤP tiež nič nebudeme platiť? žijeme v rodičovskom byte a nie sme vlastníci. musí niečo posielať?ďakujem

Katy a R
12.03.13, 07:20
a ak je manžel čiastočný ZŤP tiež nič nebudeme platiť? žijeme v rodičovskom byte a nie sme vlastníci. musí niečo posielať?ďakujem

veď si prečítaj tému - všetko nájdeš. Len teda neviem, ako môže byť čiastočný ZŤP (ako to myslíš? - také niečo neexistuje pokiaľ viem)

tinaro
12.03.13, 07:23
berie polovičný invalidný dôchodok

avalik
12.03.13, 07:45
a ak je manžel čiastočný ZŤP tiež nič nebudeme platiť? žijeme v rodičovskom byte a nie sme vlastníci. musí niečo posielať?ďakujem

neviem aky je to "ciastocny ZTP"
zakon uvadza "s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,8) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340/znenie-20130101#f7127819) "

8) § 2 ods. 3 zákona č. 447/2008 Z. z. (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-447#f6710235) o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

(3) Ťažké zdravotné postihnutie je zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy najmenej 50 %.

takze ak je manzel drzitelom preukazu ZTP, a je splnena podmienka trvaleho pobytu na danom odbernom mieste je potrebne to oznamit a zaslat kopiu preukazu

Kvaka
12.03.13, 08:12
berie polovičný invalidný dôchodokAk žijete v domácnosti s rodičmi, asi je tam odberateľom vlastník. Invalidný dôchodca môže byť, ale nemusí mať preukaz ZŤP. Okrem toho pri dôchodcoch sa posudzuje, či majú aj príjem zo zárobkovej činnosti alebo či žijú v domácnosti s niekým, kto má takýto príjem, vtedy nárok na polovičnú zľavu nie je.

Zdenka175
12.03.13, 09:48
presne tak

mmoon
12.03.13, 09:49
dobrý deň, môžete mi poradiť? ak bývam s rodinou v rodičovskom dome. máme vlastnú domácnosť a otec je dôchodca invalid (bez ztp) býva tiež s nami ale má vlastnú domácnosť. Elektrina(elektromer) je na otcovom mene a vyrovnávame sa medzi sebou. Ako teda máme zaplatiť koncesionárske poplatky ?

Katy a R
12.03.13, 09:53
dobrý deň, môžete mi poradiť? ak bývam s rodinou v rodičovskom dome. máme vlastnú domácnosť a otec je dôchodca invalid (bez ztp) býva tiež s nami ale má vlastnú domácnosť. Elektrina(elektromer) je na otcovom mene a vyrovnávame sa medzi sebou. Ako teda máme zaplatiť koncesionárske poplatky ?
však normálne - 4,60 či koľko presne to je.. (ako aj doteraz) - 4,64 presne

avalik
12.03.13, 10:25
dobrý deň, môžete mi poradiť? ak bývam s rodinou v rodičovskom dome. máme vlastnú domácnosť a otec je dôchodca invalid (bez ztp) býva tiež s nami ale má vlastnú domácnosť. Elektrina(elektromer) je na otcovom mene a vyrovnávame sa medzi sebou. Ako teda máme zaplatiť koncesionárske poplatky ?

hore je link na zakon aj tu v teme bolo citovane, a dam este raz:

§ 3
Platiteľ úhrady Platiteľ úhrady (ďalej len „platiteľ“) je


a) fyzická osoba, ktorá je evidovaná dodávateľom elektriny2) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340/znenie-20130101#f7127813) v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti3) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340/znenie-20130101#f7127814) ako odberateľ elektriny v domácnosti2) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340/znenie-20130101#f7127813) v odbernom mieste,2) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340/znenie-20130101#f7127813) pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome,


ak by ste mali vlastne odberne miesto tak platite vy, ak je odberne miesto evidivane na otca, je na vasej vzajomnej dohode kolko mu prispejete na uhradu

vcielkaisr
12.03.13, 13:39
Ako sa preukazuje nárok na oslobodenie od platenia poplatkov-stačí poslať potrebné kopie dokladov emailom,alebo musí sa to posielať poštou?.Je niekde vzor čestného prehlásenia a treba ho úradne overiť? /na nete som nič nenašla/ Ďakujem za odpoveď.

Katy a R
12.03.13, 13:41
a príspevky v tejto téme si čítala ??? všetko tu už je!

veronikasad
12.03.13, 14:03
... lebo medveď.
Aj mňa to s...rdí, do kelu!
Po rodičoch zdedený dom - neobývaný, rekreačná chata - takisto - to mám platiť aj tu?
Však naraz môžem byť len na jednom mieste a telku pozerám tam, kde mám TP.
Rozalka, toto sa na teba nevzťahuje ?

2. Platiteľ, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno odberné miesto, ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady. Nárok na neplatenie úhrady za ďalšie odberné miesta elektriny preukážte dokladmi od dodávateľa elektriny za všetky odberné miesta, v ktorých ste odberateľom elektriny, s uvedením odberateľa elektriny a adresy odberného miesta.
3. Pri ukončení odberu elektriny platiteľ odhlásenie z evidencie platiteľov úhrady preukáže dokladom od dodávateľa elektriny o ukončení odberu elektriny, ktorý obsahuje meno odberateľa elektriny a adresu odberného miesta.

http://www.rtvs.sk/sk/info/uhrada_za_sluzby_rozhlasoveho_a_televizneho_vysiel ania

Zdenka175
12.03.13, 14:45
Ako sa preukazuje nárok na oslobodenie od platenia poplatkov-stačí poslať potrebné kopie dokladov emailom,alebo musí sa to posielať poštou?.Je niekde vzor čestného prehlásenia a treba ho úradne overiť? /na nete som nič nenašla/ Ďakujem za odpoveď.skús prečítaťtento príspevok http://www.porada.sk/t206351-p3-koncesionarske-poplatky-od-1-1-2013-a.html#post2217420

trisestri
12.03.13, 17:48
no teraz na Markize bolo,ze to treba poslat doporucene postou,nevraveli ze staci emailom./este komentovali ze postaa sa na tom nabli,1,10 euro za list/

lachim1
12.03.13, 20:30
no teraz na Markize bolo,ze to treba poslat doporucene postou,nevraveli ze staci emailom./este komentovali ze postaa sa na tom nabli,1,10 euro za list/

MOŹNO MARKIZA DOSTAVA SPONZORSKÉ PRíSPEVKY OD SLOVENSKEJ POšTY:D

Lubaba
12.03.13, 20:41
no teraz na Markize bolo,ze to treba poslat doporucene postou,nevraveli ze staci emailom./este komentovali ze postaa sa na tom nabli,1,10 euro za list/

myslím, že Markíza nedávala odporúčanie aby sa doklady posielali doporučene, rozprával tam dôchodca, že posiela doporučene a že pošta bude z toho profitovať, na stránke RTVS sa píše, že možno posielať aj e-mailom, nie každý koho sa to týka, má možnosť zaslať odhlášku alebo zmenu cez internet, tak musia poštou a radšej sa poistia doporučeným listom.
Ja som posielala e-mailom a mám už aj odpoveď , ešte čakám na ďalšie odpovede.

zo stránky RTVS:

Upozornenie:

Z dôvodu rýchlejšieho a presnejšieho spracovania žiadostí, žiadame poplatníkov, aby pri akomkoľvek styku s RTVS (list, fax, e-mail, telefón) používali svoj variabilný symbol, ktorý je jednoznačným identifikátorom každého poplatníka

Lubaba
12.03.13, 20:52
zaujímalo by ma, čo bude s tými, čo nestihnú termín do 31.3.
podľa tohto:
V prípade nepredloženia dokladov preukazujúcich nárok na oslobodenie, zníženie sadzby alebo neplatenie úhrady do uvedeného termínu, budú v zmysle zákona 340/2013 Z.z. po termíne 31.3.2013 obnovené predpisy úhrady platiteľovi so spätnou platnosťou od 1.1.2013.

takže budú platiť od 1.1. sadzbu "normálnu",

a potom ak preukážu nárok na oslobodenie napr.: v prípade viacnásobného odberu, alebo zníženú sadzbu,ktorá sa týka dôchodcov, prípadne oslobodenia ŤZP bude to od dátumu od ktorého si podajú odhlášku, alebo zmenu?
no malo by to tak byť...

avalik
12.03.13, 21:18
zaujímalo by ma, čo bude s tými, čo nestihnú termín do 31.3.
podľa tohto:
V prípade nepredloženia dokladov preukazujúcich nárok na oslobodenie, zníženie sadzby alebo neplatenie úhrady do uvedeného termínu, budú v zmysle zákona 340/2013 Z.z. po termíne 31.3.2013 obnovené predpisy úhrady platiteľovi so spätnou platnosťou od 1.1.2013.

takže budú platiť od 1.1. sadzbu "normálnu",

a potom ak preukážu nárok na oslobodenie napr.: v prípade viacnásobného odberu, alebo zníženú sadzbu,ktorá sa týka dôchodcov, prípadne oslobodenia ŤZP bude to od dátumu od ktorého si podajú odhlášku, alebo zmenu?
no malo by to tak byť...

§5
(2) Nárok na oslobodenie od povinnosti platiť úhradu podľa odseku 1 vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ podľa § 3 písm. a) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340/znenie-20130101#f7127624) oznámil a preukázal vznik skutočnosti podľa odseku 1.

§6
(2) Nárok na platenie úhrady len za jedno odberné miesto podľa odseku 1 vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ podľa § 3 písm. a) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340/znenie-20130101#f7127624) oznámil a preukázal vznik skutočnosti podľa odseku 1.

(4) Nárok na zníženie sadzby úhrady na polovicu podľa odseku 3 vzniká od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom platiteľ podľa § 3 písm. a) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340/znenie-20130101#f7127624) oznámil a preukázal vznik skutočnosti podľa odseku 3.

Lilka 1
13.03.13, 05:54
-Fyzická osoba, ktorá si naďalej uplatňuje nárok na oslobodenie od platenia úhrady, musí vyberateľovi poplatku zaslať kópiu faktúry za odber elektrickej energie v domácnosti alebo v rodinnom dome a kópiu vlastného preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo kópiu preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá s ňou žije v spoločnej domácnosti.-

​​Posielali ste kópie faktúry alebo ste len napísali variabilný symbol?

terka karskova
13.03.13, 06:02
Chcem sa opytat ohladom platenia koncesionárnych poplatkoch mam v rodine dve osoby ztp tj. dcera a manžel ja som na opatrovatelskom prispevku,čiže niesom zarobkovo činna,ake prefotene doklady mam vam poslat,stači len prefotene preukazy ztp alebo moj doklad o priznani opatrovatelskeho prispevku

buchač
13.03.13, 06:04
-Fyzická osoba, ktorá si naďalej uplatňuje nárok na oslobodenie od platenia úhrady, musí vyberateľovi poplatku zaslať kópiu faktúry za odber elektrickej energie v domácnosti alebo v rodinnom dome a kópiu vlastného preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo kópiu preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá s ňou žije v spoločnej domácnosti.-

​Posielali ste kópie faktúry alebo ste len napísali variabilný symbol?
Viď http://www.porada.sk/t206351-p5-koncesionarske-poplatky-od-1-1-2013-a.html#post2270313

Dobrý deň !

V prílohe zasielam fotokópiu preukazu ZŤP preukazu , ktorého som držiteľom .
Odberné miesta elektriny :
1. Juraj Buchač
Bydlisko
2. Obec XYZ
PSČ

Platby oboch odberných miest
Číslo SIPO : 1234567890

Čiže ofotené :
- preukaz
- faktúra ... osobne som dal poslednú , je v podstate jedno , no musí byť viditeľné to tzv. zákaznícke číslo

Číslo SIPO preto , lebo obe odberné miesta idú na jednu platbu ...

Zdenka175
13.03.13, 06:57
Chcem sa opytat ohladom platenia koncesionárnych poplatkoch mam v rodine dve osoby ztp tj. dcera a manžel ja som na opatrovatelskom prispevku,čiže niesom zarobkovo činna,ake prefotene doklady mam vam poslat,stači len prefotene preukazy ztp alebo moj doklad o priznani opatrovatelskeho prispevkuStačí na jednú osobu. Ak je odberateľ EE manžel, tak je lepšie na manžela preukaz ZTP, netreba dva doklady

avalik
13.03.13, 09:11
Chcem sa opytat ohladom platenia koncesionárnych poplatkoch mam v rodine dve osoby ztp tj. dcera a manžel ja som na opatrovatelskom prispevku,čiže niesom zarobkovo činna,ake prefotene doklady mam vam poslat,stači len prefotene preukazy ztp alebo moj doklad o priznani opatrovatelskeho prispevku

Terka vitaj na porade ... doklady neposielas nam ale RTVS

avalik
13.03.13, 09:22
zo stranky RTVS

Platiteľ, ktorý si uplatnil oslobodenie od povinnosti platiť úhradu, polovičnú sadzbu úhrady alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu a túto skutočnosť do 31.12.2012 nepreukázal vyberateľovi úhrady predložením dokladov, je povinný do 31.3.2013 vyberateľovi doložiť doklady preukazujúce nárok na oslobodenie, zníženie sadzby, alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu.
V prípade nepredloženia dokladov preukazujúcich nárok na oslobodenie, zníženie sadzby alebo neplatenie úhrady do uvedeného termínu, budú v zmysle zákona 340/2012 Z.z. po termíne 31.3.2013 obnovené predpisy úhrady platiteľovi so spätnou platnosťou od 1.1.2013 v plnej výške.

Platiteľ, ktorý si bude uplatňovaťoslobodenie od povinnosti platiť úhradu, polovičnú sadzbu úhrady alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu, je povinný vyberateľovi doložiť doklady preukazujúce nárok na oslobodenie, zníženie sadzby, alebo neplatenie úhrady z dôvodu viacnásobného odberu.

1. Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady.
Nárok na oslobodenie preukážte kópiou rozhodnutia o uznaní za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím vystavené ÚPSVaR alebo kópiou preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.


2. Platiteľ, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno odberné miesto, ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady.
Nárok na neplatenie úhrady za ďalšie odberné miesta elektriny preukážte dokladmi od dodávateľa elektriny za všetky odberné miesta, v ktorých ste odberateľom elektriny, s uvedením odberateľa elektriny a adresy odberného miesta.


3. Pri ukončení odberu elektriny platiteľ odhlásenie z evidencie platiteľov úhrady preukáže dokladom od dodávateľa elektriny o ukončení odberu elektriny, ktorý obsahuje meno odberateľa elektriny a adresu odberného miesta.


4. Sadzba úhrady sa znižuje na polovicu platiteľovi, ktorý je:

a. poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady.
Zníženie sadzby preukážte kópiou rozhodnutia o priznaní dôchodku a čestným vyhlásením, že platiteľ, teda odberateľ elektriny, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti a nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti.

b. poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady.
Zníženie sadzby preukážte potvrdením ÚPSVaR, ktoré bude obsahovať, odkedy poberáte dávku v hmotnej núdzi a že poberanie dávky naďalej trvá.

Doklady preukazujúce nárok na zmenu sadzby, resp. odhlásenie zasielajte na adresu:
RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava s uvedením variabilného symbolu, alebo evidenčného čísla SIPO.

http://www.rtvs.sk/sk/info/uhrada_za_sluzby_rozhlasoveho_a_televizneho_vysiel ania

Sandra Fab
13.03.13, 09:50
Dobrý deň,

som starobná dôchodkyňa a vykonávam činnosť osobnej asistencie.

Chcela by som vedieť, či som oslobodená od platenia plnej sumy koncesionárskych poplatkov, alebo sa berie vykonávanie činnosti osobnej asistencie ako zárobková činnosť.

Veľmi pekne ďakujem.

Zdenka 0705
13.03.13, 10:05
zaujalo ma toto:
Doklady nemusia zasielať tí, čo ich už dali RTVS v rokoch 2009 až 2012. Kto ich dal pošte, teraz musí RTVS.
/ ... konečne jednoznačné :)

Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/c/6731574/dochodcov-hneva-rtvs-nevedia-ako-usetrit-na-poplatkoch.html#ixzz2NPtziG5r

avalik
13.03.13, 10:25
Dobrý deň,

som starobná dôchodkyňa a vykonávam činnosť osobnej asistencie.

Chcela by som vedieť, či som oslobodená od platenia koncesionárskych poplatkov, alebo sa berie vykonávanie činnosti osobnej asistencie ako zárobková činnosť.

Veľmi pekne ďakujem.

Oslobodenie od poplatkov sa vztahuje len na osoby ZTP.
Vykonavanie cinnosti osobnej asistencie nie je vynate zo zarobkovej cinnosti a preto podla mojho nazoru nemate narok ani na polovicnu sadzbu poplatku.

Doplnim citacie zo zakonov:

§6
(3) Sadzba úhrady podľa odseku 1 sa znižuje na polovicu platiteľovi podľa § 3 písm. a) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340#f7127624), ktorý je
a) poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu17) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340#f7127828) alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti,18) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340#f7127829) nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady podľa § 9 ods. 6 písm. d) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2012-340#f7127698) alebo
odkaz č. 18) § 3 zákona č. 461/2003 Z. z. (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-461#f6109325) v znení neskorších predpisov.

§ 3

Zárobková činnosť (1) Zárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis 4) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-461#f6114129) alebo medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, neustanovuje inak, činnosť vyplývajúca z právneho vzťahu, ktorý zakladá

a) právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,5) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-461#f6114131) okrem nepeňažného príjmu z predchádzajúceho právneho vzťahu, ktorý zakladal právo na príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu,5) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-461#f6114131) poskytnutého z prostriedkov sociálneho fondu,
b) dosahovanie príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu.6) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-461#f6114133)
(2) Zárobková činnosť je aj činnosť podľa odseku 1, z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu7) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-461#f6114136) preto, že tak ustanovujú predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia.

(3) Zárobková činnosť je aj činnosť podľa odseku 1, z ktorej príjem nepodlieha dani z príjmov podľa osobitného predpisu,7) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-461#f6114136) ak na fyzickú osobu, ktorá túto zárobkovú činnosť vykonáva, sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu4) (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-461#f6114129) alebo sa uplatňuje medzinárodná zmluva, ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.

Sandra Fab
13.03.13, 10:53
Chcela by som sa opýtať v mene mojej dcéry.
Je TZP osoba, a žjie v domácnosti s manželom Potrebovala by som vedieť či potrebné pre RTVS potvrdenie o trvalom pobyte jej manžela, že žije v spoločnej domácnosti s TZP osobou. A ešte aké dokumenty sú potrebné pre uplatnenia zľavy. Ďakujem

avalik
13.03.13, 11:15
Chcela by som sa opýtať v mene mojej dcéry.
Je TZP osoba, a žjie v domácnosti s manželom Potrebovala by som vedieť či potrebné pre RTVS potvrdenie o trvalom pobyte jej manžela, že žije v spoločnej domácnosti s TZP osobou. A ešte aké dokumenty sú potrebné pre uplatnenia zľavy. Ďakujem

je potrebne citat aj predchadzajuce prispevky ...

oslobodenie od poplatkov alebo znizenie sadzby ziada ten, na koho je pisane odberne miesto a zasiela doklady, ktore jeho narok potvrdzuju - napr. http://www.porada.sk/t206351-p4-koncesionarske-poplatky-od-1-1-2013-a.html#post2274864

Sandra Fab
13.03.13, 11:18
prepáčte, ďakujem za odpoveď.

olybaba
13.03.13, 16:19
na moje otazky som dostala od RTVS takuto odpovd:

Všeobecné informácie

Vážený platiteľ,

od 1.1.2013 je v platnosti Zákon č. 340/2012 Z.z. v zmysle ktorého:

1)Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady (RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava).Nárok na oslobodenie preukážte kópiou rozhodnutia o uznaní za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím vystavené ÚPSVaR alebo kópiou preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
2)Platiteľ, ktorý je evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno odberné miesto, ak vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady (RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava).Nárok na neplatenie úhrady za ďalšie odberné miesta elektriny preukážte dokladmi od dodávateľa elektriny zavšetky odberné miesta, v ktorých ste odberateľom elektriny, s uvedením odberateľa elektriny a adresy odberného miesta.
3)Pri ukončení odberu elektriny platiteľ odhlásenie z evidencie platiteľov úhrady preukáže dokladom od dodávateľa elektriny o ukončení odberu elektriny, ktorý obsahuje meno odberateľa elektriny a adresu odberného miesta.
4)Sadzba úhrady sa znižuje na polovicu platiteľovi, ktorý je:
a)poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady (RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava).
Zníženie sadzby preukážte kópiou rozhodnutia o priznaní dôchodku a čestným vyhlásením, že platiteľ, teda odberateľ elektriny, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti a nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti.
b)poberateľom dávky v hmotnej núdzi alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady (RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava).
Zníženie sadzby preukážte potvrdením ÚPSVaR, ktoré bude obsahovať, odkedy poberáte dávku v hmotnej núdzi a že poberanie dávky naďalej trvá.
Platiteľ, ktorý mal zníženú sadzbu úhrady, bol oslobodený alebo mu nevznikla povinnosť platiť úhradu z dôvodu viacnásobného odberu a vyberateľovi úhrady nárok nepreukázal do 31.12.2012, je povinný nárok preukázať vyberateľovi úhrady (RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava) do 31.3.2013.
Doklady preukazujúce nárok na zmenu sadzby, resp. odhlásenie zasielajte s uvedením variabilného symbolu alebo evidenčného čísla SIPO, bez ktorého doklady nebudú priradené k formuláru.

erik555
13.03.13, 16:28
Takze podla tohto iba postou, no poniektori pisali, za aj emailom s prilohou (potvrdenia v elektronickej podobe). Tak ako to je?

avalik
13.03.13, 16:37
Takze podla tohto iba postou, no poniektori pisali, za aj emailom s prilohou (potvrdenia v elektronickej podobe). Tak ako to je?

citaj temu ... je to na tebe, posli mailom a ked ti ku koncu mesiaca nedojde odpoved tak posli postou

IvetaH
14.03.13, 06:41
Máme dva odberné miesta - byt a chalupa. Jedno odberné miesto je platiteľ manžel a druhé ja. Len preto, lebo v čase prihlasovania el energie k odberu bol manžel v nemocnici, tak som to vybvovala ja a nemala som notárom overené splnomocnenie na manžela, tak je tam moje meno. A teraz si musíme dvaja zobrať dovolenku, zabiť deň na nejakom byrokratickom aparáte a urobi zmenu, lebo inak budeme platiť 2x.
Že hodí ma o zem, je slabé slovo. A dúfam, že o rok urobia novelizáciu zákona a zas budeme vybavovať.
Aby sme sa zbytočne netrápili vysokou nezamestnanosťou a dražobou, tak národ dostal baviačku - koncesionárske poplatky po novom.

Liana30
14.03.13, 06:48
Takže, keď moja mamina - starobná dôchodkyňa - pracuje na dohodu pár hodín mesačne, nemá nárok na polovičnú sadzbu? Je práca na dohodu príjem zo závislej činnosti?

aktaK
14.03.13, 06:48
Máme dva odberné miesta - byt a chalupa. Jedno odberné miesto je platiteľ manžel a druhé ja. Len preto, lebo v čase prihlasovania el energie k odberu bol manžel v nemocnici, tak som to vybvovala ja a nemala som notárom overené splnomocnenie na manžela, tak je tam moje meno. A teraz si musíme dvaja zobrať dovolenku, zabiť deň na nejakom byrokratickom aparáte a urobi zmenu, lebo inak budeme platiť 2x.
Že hodí ma o zem, je slabé slovo. A dúfam, že o rok urobia novelizáciu zákona a zas budeme vybavovať.
Aby sme sa zbytočne netrápili vysokou nezamestnanosťou a dražobou, tak národ dostal baviačku - koncesionárske poplatky po novom.

ivetah, skus zavolat na zakaznickz linku na elektrarne a telefonicky prehlásiť odber elektriny na jednu osobu, najlepsie na tú, na ktorej meno je aj SIPO. My sme to s manzelom pred cca 3 rokmi takto urobili telefonicky, na manzela bola garaz, na mna byt.... volal tam manzel, aby garaž dal na moje meno. no a chceli hovorit aj so mnou, ci s tým suhlasím, pytali sa ma nejake udaje, proste si len overovali, ci niekto nechceuskutočniť nejaky podvod... proste sa to vybavilo jedným telefonátom, nebol absolutne žiadny problem, takže šup, šup, hned tam volajte!!

aktaK
14.03.13, 06:49
Takže, keď moja mamina - starobná dôchodkyňa - pracuje na dohodu pár hodín mesačne, nemá nárok na polovičnú sadzbu? Je práca na dohodu príjem zo závislej činnosti?

ja by som dohodu za pravidelný príjem určite nebrala :o)

Liana30
14.03.13, 07:00
To sa nám uľavilo, takže v pohode uplatňuje polovičnú dávku, oki?

avalik
14.03.13, 07:11
Takže, keď moja mamina - starobná dôchodkyňa - pracuje na dohodu pár hodín mesačne, nemá nárok na polovičnú sadzbu? Je práca na dohodu príjem zo závislej činnosti?

praca na dohodu je prijem zo zavislej cinnosti - v prisp. # 162 je citovane co je na ucely tohto zakona zavisla cinnost

ak je odmena za tuto dohodu vyplacana mesacne, tak to je pravidelny prijem

smintman
14.03.13, 08:30
ivetah, skus zavolat na zakaznickz linku na elektrarne a telefonicky prehlásiť odber elektriny na jednu osobu, najlepsie na tú, na ktorej meno je aj SIPO. My sme to s manzelom pred cca 3 rokmi takto urobili telefonicky, na manzela bola garaz, na mna byt.... volal tam manzel, aby garaž dal na moje meno. no a chceli hovorit aj so mnou, ci s tým suhlasím, pytali sa ma nejake udaje, proste si len overovali, ci niekto nechceuskutočniť nejaky podvod... proste sa to vybavilo jedným telefonátom, nebol absolutne žiadny problem, takže šup, šup, hned tam volajte!!
Mam podobny problem. Vcera som volal na linku VSE, ini dodavatel elektriny to moze mat inac. Telefonicka zmena vraj nie je mozna. Zmluva sa musi ukoncit a vytvorit nova, potrebuju k tomu oboch osobne na zakaznickom centre, treba priniest list vlastnictva (staci vytlaceny z internetu nie starsi ako 30dni), cislo odberneho miesta, stav elektromera.

Ked tomu dobre rozumiem, tak jednu osobu treba ohlasit a zaroven pre druhu nahlasit, ze si uplatnuje oslobodenie z dovodu, ze uz raz plati koncesionarsky poplatok+kopie dokumentov. Je potrebne odhlasovanu osobu este aj prihlasit, doteraz nebola platitelom, a ako platitel teda vznikla od 1.1.2013?

carloss30
14.03.13, 08:52
Dobrý deň chcem sa opýtať. Som ŤzP a mám na sebe napísane 2 byty v jednom býva môj otec ktorý je tiež ŤzP ale trvalé bydlisko má v byte v ktorom bývam aj ja. môžem ten druhý byt odhlásiť z konc. poplatkov na seba a ten na ktorom má trvalé bydlisko na neho? alebo je to tak že keď si odhlásim jeden byt z konc. poplatkov tak som automaticky odhlásený aj z druhého? ake doklady k tomu budem potrebovať? Ďakujem za odpoveď.

dariva
14.03.13, 09:45
Dobrý deň,
taktiež platím elektrinu aj koncesie na 2 odberných miestach od roku 2006.
mám nárok na spätné vrátenie platieb ? za aké obdobie ? od kedy je zákon v platnosti ?
Ďakujem za odpoved
S pozdravom, prajem pekný deň

aktaK
14.03.13, 09:54
nam sa to podarilo práve u VSE, dnes je to uz inak?

Zdenka 0705
14.03.13, 10:17
Počúvam Slovenský rozhlas, práve oznámili:
RTVS predĺžila lehotu na predloženie dokladov na uplatnenie úľavy do konca júna 2013!

Zdenka 0705
14.03.13, 10:34
prikladám link k posunutiu terminu :

http://www.rozhlas.sk/spravy/RTVS-bude-tolerovat-predkladanie-dokladov-pre-ulavu-z-poplatkov-az-do-konca-juna?l=1&i=60351&p=1

IvetaH
14.03.13, 10:37
KUa, ale ak má jeden dlžobu, to nepotrebujú žiadne odhlášky ani prehlášky, to vedia hneď, že ste jedna domácnosť.

Heleč
14.03.13, 10:44
prosím vás, už ste sa niekto dovolali na tú zákaznícku linku????
Ja volám 3 dni a stále je to obsadené :eek: ....

avalik
14.03.13, 10:50
Dobrý deň,
taktiež platím elektrinu aj koncesie na 2 odberných miestach od roku 2006.
mám nárok na spätné vrátenie platieb ? za aké obdobie ? od kedy je zákon v platnosti ?
Ďakujem za odpoved
S pozdravom, prajem pekný deň

v roku 2006 sa platilo este za prijimace.
od 1.4.2008 do 31.12.2008 platil zakon zakon 68/2008 - tu sa uz plati za odberne miesta
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-68/znenie-20120901

avalik
14.03.13, 10:52
prosím vás, už ste sa niekto dovolali na tú zákaznícku linku????
Ja volám 3 dni a stále je to obsadené :eek: ....

no ved sa blizi termin a informovanost verejnosti nie je dostatocna, tak je jasne, ze na jednej linke maju furt obsadene

... precitaj tuto temu, mozno odpoved najdes aj tu ;)

avalik
14.03.13, 10:57
Dobrý deň chcem sa opýtať. Som ŤzP a mám na sebe napísane 2 byty v jednom býva môj otec ktorý je tiež ŤzP ale trvalé bydlisko má v byte v ktorom bývam aj ja. môžem ten druhý byt odhlásiť z konc. poplatkov na seba a ten na ktorom má trvalé bydlisko na neho? alebo je to tak že keď si odhlásim jeden byt z konc. poplatkov tak som automaticky odhlásený aj z druhého? ake doklady k tomu budem potrebovať? Ďakujem za odpoveď.

toto v zakone nie je jasne napisane, ale na druhu stranu ani vylucene :) ... odporucam opytat sa priamo RTVS ...
emailovu adresu a aj sposob preukazovania, najdes v predchadzajucich prispevkoch

HankaH
14.03.13, 10:59
Zo stránky rtvs.sk :

Vyhlásenie generálneho riaditeľa RTVS Václava Miku
14.3.2013Generálny riaditeľ RTVS Václav Mika: „V súvislosti so zákonom o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS vnímam veľmi citlivo neprimerané ťažkosti, ktoré majú prevažne dôchodcovia a zdravotne ťažko postihnuté osoby pri uplatňovaní nárokov na rôzne typy úľav. Preto sme sa rozhodli, že RTVS bude tolerovať predkladanie požadovaných dokladov až do 30. júna 2013.“

Občania, ktorí v tejto lehote preukážu svoje nároky na úľavu, získajú túto úľavu spätne od začiatku roka 2013. Po tomto termíne už nebude možné so spätnou platnosťou akýmkoľvek spôsobom uplatňovať predmetné úľavy.

Pre zefektívnenie a zrýchlenie komunikácie bude možné doručovať potrebné dokumenty v elektronickej podobe na emailovú adresu uhrady@rtvs.sk. Na posilnenie riešenia tejto situácie bude od budúceho týždňa spustená aj špeciálna infolinka určená na pomoc občanom.

majka 62
14.03.13, 12:17
Vďaka za užitočné info :)

Heleč
14.03.13, 12:26
no ved sa blizi termin a informovanost verejnosti nie je dostatocna, tak je jasne, ze na jednej linke maju furt obsadene

... precitaj tuto temu, mozno odpoved najdes aj tu ;)

no vieš prišiel mi nedoplatok 100,-€ ....
a fakt neviem napočítať takúto presnú sumu. Nepíšu za aké obdobie, len počet zamestnancov 3-9 ( čo nemám !?) a pokial nezaplatím posunú to na vymáhanie. No a potom sa pravdy nedopátram.
Vzhľadom k tomu, že platím poplatok na moje meno doma, tak nevidím dôvod toto zaplatiť.
Alebo ako mám postupovať.
Napísla som im aj na tú info linku, ale odpovede som sa zatial nedočkala.

Katy a R
14.03.13, 13:01
no vieš prišiel mi nedoplatok 100,-€ ....
a fakt neviem napočítať takúto presnú sumu. Nepíšu za aké obdobie, len počet zamestnancov 3-9 ( čo nemám !?) a pokial nezaplatím posunú to na vymáhanie. No a potom sa pravdy nedopátram.
Vzhľadom k tomu, že platím poplatok na moje meno doma, tak nevidím dôvod toto zaplatiť.
Alebo ako mám postupovať.
Napísla som im aj na tú info linku, ale odpovede som sa zatial nedočkala.

Tak ja by som len písomne riešila! (doklad treba mať) .. Ale v prvom rade - akoto, že ťa majú v databáze ako zamestnávateľa s 3-9timi zamestnancami? - ak teda nie je to pravda:confused: . Toto si najskôr musíš dať do poriadku - niekto im to zahlásiť musel? či?

junes
14.03.13, 13:21
Ahojte, treba sa prihlásiť, ak je SZČO zamestnávateľom 1 zamestnanca na plný úvazok a potom má ešte 2-6 dohodárov (podľa potreby) - je tam písané... a obdobný pracovný pomer (dohodár nie je obdobný prac. pomer?). Ak nemá platiť KP, tak to nemusí ani oznámiť? Pamatám si, že pred rokom 2009 sa za dohodárov neplatilo, ale nie som si istá, či sa to teraz nemení, keď sa zmenilo toľko vecí súvisiacich s Dohodou... . Čítala som všetky príspevky, ale nikde som nenašla žiadnu odvolávku na zákon, alebo oficiálne vyjadrenie, že za dohodára sa neplatí.

avalik
14.03.13, 13:28
no vieš prišiel mi nedoplatok 100,-€ ....
a fakt neviem napočítať takúto presnú sumu. Nepíšu za aké obdobie, len počet zamestnancov 3-9 ( čo nemám !?) a pokial nezaplatím posunú to na vymáhanie. No a potom sa pravdy nedopátram.
Vzhľadom k tomu, že platím poplatok na moje meno doma, tak nevidím dôvod toto zaplatiť.
Alebo ako mám postupovať.
Napísla som im aj na tú info linku, ale odpovede som sa zatial nedočkala.

V tomto pripade ziadat vycislenie nedoplatku doporucenym listom doporucene. Bola si zamestnavatel?

Heleč
14.03.13, 13:30
ano, bola

avalik
14.03.13, 13:31
Ahojte, treba sa prihlásiť, ak je SZČO zamestnávateľom 1 zamestnanca na plný úvazok a potom má ešte 2-6 dohodárov (podľa potreby) - je tam písané... a obdobný pracovný pomer (dohodár nie je obdobný prac. pomer?). Ak nemá platiť KP, tak to nemusí ani oznámiť? Pamatám si, že pred rokom 2009 sa za dohodárov neplatilo, ale nie som si istá, či sa to teraz nemení, keď sa zmenilo toľko vecí súvisiacich s Dohodou... . Čítala som všetky príspevky, ale nikde som nenašla žiadnu odvolávku na zákon, alebo oficiálne vyjadrenie, že za dohodára sa neplatí.

tu je link http://www.porada.sk/t206351-koncesionarske-poplatky-od-1-1-2013-a.html#post2212368

trisestri
14.03.13, 13:33
http://moje.hnonline.sk/node/13266

avalik
14.03.13, 13:42
ak si bola zamestnavatel pred 1.4.2008 vtedy sa platilo za pocet prijimacov - mozno je dlh z tej doby

junes
14.03.13, 13:46
avalik - neviem sa dopátrať, či patrí do pojmu "...v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu .." aj dohodár ? Ak áno , tak potom sa platí aj za neho. Kedysi sa neplatilo.

junes
14.03.13, 14:00
...tak sa mi podarilo to nájsť na stránke RTVS. Dohodár "nie je zamestnanec" :)

avalik
14.03.13, 14:01
avalik - neviem sa dopátrať, či patrí do pojmu "...v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu .." aj dohodár ? Ak áno , tak potom sa platí aj za neho. Kedysi sa neplatilo.

pozri #3

avalik
14.03.13, 14:03
...tak sa mi podarilo to nájsť na stránke RTVS. Dohodár "nie je zamestnanec" :)

ved v linku co som ti dala bol link na stranku rtvs ;)

Rozalka
14.03.13, 18:30
zaujalo ma toto:
Doklady nemusia zasielať tí, čo ich už dali RTVS v rokoch 2009 až 2012. Kto ich dal pošte, teraz musí RTVS.
/ ... konečne jednoznačné :)

Čítajte viac: http://ekonomika.sme.sk/c/6731574/dochodcov-hneva-rtvs-nevedia-ako-usetrit-na-poplatkoch.html#ixzz2NPtziG5r
Hrabala som sa v dokladoch a našla som list od RTVS, v ktorom mi oznamujú, že na základe doručených dokladov mi uznávajú oslobodenie, list je z októbra 2010 a doklady som neposielala do RTVS, ale odovzdala na pošte.

Katy a R
14.03.13, 20:27
My sme to predtým riešili (aj reklamáciu) v roku 2008 .. vtedy boli zmeny - pripomeniem tu: http://www.porada.sk/t61543-dalsi-nepodarok-novela-koncesionarskych-poplatkov.html?highlight=Koncesion%C3%A1rske+popla tky

A ešte si dovolím zacitovať z jedného mailu od RTVS (posielala som niekoľko oznámení, za viacerých ŤZP) - to len žeby ste v kľude čakali na odpoveď;):D

"Vaša požiadavka bola prijatá.

V zmysle § 12 zákona č. 340/2012 Z.z. platného od 1.1.2013 RTVS zaznamenala mimoriadny nárast požiadaviek platiteľov úhrady, preto si dovoľujeme požiadať o trpezlivosť pri jej spracovaní. Požiadavky sú spracovávané v časovom slede podľa dátumu prijatia.

Za pochopenie ďakujeme."

majka 62
14.03.13, 21:34
Presne takýto mail som dostala aj ja dnes. Je dosť dlhý, všimla som si v závere mailu, že už uvádzajú nový termín dokedy je potrebné zdokladovať čo sa týka oslobodenia od platenia alebo na uplatnenie zľavy. Tak ako tu už bolo dnes spomenuté posunul sa termín na 30.6.2013.

Evanka
14.03.13, 22:18
Asi som blbá, ale nerozumiem stále prečo má zamestnávateľ platiť koncesionárske poplatky za zamestnancov. V zamestnaní sa pracuje, či nie? Okrem toho tí zamestnanci platia za domácnosti koncesionárske poplatky. A že sa to odvíja od počtu zamestnancov má akú logiku? Nemá to hlavu ani pätu. Dokonca poslanci za Smer-SD odmietli pozmeňujúci návrh, ktorý presadzoval, aby občania v obciach bez signálu verejnoprávneho RTVS boli oslobodení od platenia koncesionárskych poplatkov. Je to postavené celé na hlavu.

aktaK
15.03.13, 04:17
Presne takýto mail som dostala aj ja dnes. Je dosť dlhý, všimla som si v závere mailu, že už uvádzajú nový termín dokedy je potrebné zdokladovať čo sa týka oslobodenia od platenia alebo na uplatnenie zľavy. Tak ako tu už bolo dnes spomenuté posunul sa termín na 30.6.2013.

v noci som dostala tento mail aj ja, len neviem na koho, vzhladom na to, ze som ich tiez posielala viac :)
skor mam pochybnosti, nakolko som pri viacnasobnom odbere kopie faktur neposielala, len čísla OM, či nie je problem tam,
a či to nemam opatovne odoslat aj s tými kopiami,
...myslím. že sú už v koncoch s tým množstvom mailov a obálok, ktoré tam práve dostávajú, a že ten odklad nie je ani tak kvoli dochdocom, ale kvoli samotnej inštitúcii, ktorá je tak zahltená tým všetkým, že sa z toho nespamatá a nepreberie to ani do konca roka..

buchač
15.03.13, 05:52
Asi som blbá, ale nerozumiem stále prečo má zamestnávateľ platiť koncesionárske poplatky za zamestnancov. V zamestnaní sa pracuje, či nie? Okrem toho tí zamestnanci platia za domácnosti koncesionárske poplatky. A že sa to odvíja od počtu zamestnancov má akú logiku? Nemá to hlavu ani pätu. Dokonca poslanci za Smer-SD odmietli pozmeňujúci návrh, ktorý presadzoval, aby občania v obciach bez signálu verejnoprávneho RTVS boli oslobodení od platenia koncesionárskych poplatkov. Je to postavené celé na hlavu.
Pozor na omyl ...
Zamestnávateľ neplatí za zamestnacov , ale za firmu .....máš ale pravdu , v zamestnaní sa pracuje , no šéfstvo má v tých kanceláriách aj tú telku ...

Smer škriabe tie peniaze , kde sa len dá ... z ľudí robí blbcov ...

lubko6394
15.03.13, 06:49
Asi som blbá, ale nerozumiem stále prečo má zamestnávateľ platiť koncesionárske poplatky za zamestnancov. V zamestnaní sa pracuje, či nie? Okrem toho tí zamestnanci platia za domácnosti koncesionárske poplatky. A že sa to odvíja od počtu zamestnancov má akú logiku? Nemá to hlavu ani pätu. Dokonca poslanci za Smer-SD odmietli pozmeňujúci návrh, ktorý presadzoval, aby občania v obciach bez signálu verejnoprávneho RTVS boli oslobodení od platenia koncesionárskych poplatkov. Je to postavené celé na hlavu.

Plný súhlas.
A ešte doplním, že ak nemáš signál a chceš prijímať zo satelitu RTVS-om zaplatený prenos signálu, tak zacvakáš ešte 1,20 Eura mesačne výpalníkom zo Skylinku.

A mimochodom. Tento zákon predsa prijali naši milovaní poslanci a to menovite:

ZaAndreánsky, Ladislav (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=872&CisObdobia=6)

Babič, Ján (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=735&CisObdobia=6)

Bagačka, Michal (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=875&CisObdobia=6)

Baláž, Vladimír (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=871&CisObdobia=6)Blaha, Ľuboš (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=885&CisObdobia=6)

Blanár, Juraj (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=238&CisObdobia=6)

Brixi, Otto (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=869&CisObdobia=6)

Bublavý, Dušan (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=778&CisObdobia=6)Cicoň, Antonín (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=893&CisObdobia=6)

Čepák, Rastislav (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=887&CisObdobia=6)

Číž, Miroslav (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=246&CisObdobia=6)

Daniš, Zoltán (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=897&CisObdobia=6)Demian, Jaroslav (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=749&CisObdobia=6)

Duchoň, Daniel (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=876&CisObdobia=6)

Faič, Vladimír (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=36&CisObdobia=6)

Fitz, Peter (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=888&CisObdobia=6)Gabániová, Darina (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=257&CisObdobia=6)

Galis, Dušan (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=656&CisObdobia=6)

Gašparovič, Štefan (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=892&CisObdobia=6)

Gaži, Peter (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=896&CisObdobia=6)Géci, Milan (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=752&CisObdobia=6)

Glenda, Tibor (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=658&CisObdobia=6)

Goga, Pavol (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=738&CisObdobia=6)

Grečková, Lea (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=737&CisObdobia=6)Halúz, Milan (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=886&CisObdobia=6)

Hambálek, Augustín (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=874&CisObdobia=6)

Holeva, Viliam (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=884&CisObdobia=6)

Hreha, Štefan (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=890&CisObdobia=6)Hufková, Eva (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=895&CisObdobia=6)

Janíková, Mária (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=818&CisObdobia=6)

Jánoš, Vladimír (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=663&CisObdobia=6)

Jarjabek, Dušan (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=61&CisObdobia=6)Jasaň, Viliam (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=721&CisObdobia=6)

Ježík, Jozef (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=891&CisObdobia=6)

Kamenický, Ladislav (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=880&CisObdobia=6)

Kéry, Marián (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=873&CisObdobia=6)Kolesík, Andrej (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=800&CisObdobia=6)

Košútová, Magda (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=720&CisObdobia=6)

Kovačócy, Marián (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=731&CisObdobia=6)

Krajkovič, Mikuláš (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=726&CisObdobia=6)Kučerová, Viera (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=889&CisObdobia=6)

Laššáková, Jana (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=278&CisObdobia=6)

Lebocký, Tibor (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=729&CisObdobia=6)

Lišková, Iveta (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=804&CisObdobia=6)Lukša, Michal (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=733&CisObdobia=6)

Madej, Róbert (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=310&CisObdobia=6)

Mamojka, Mojmír (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=673&CisObdobia=6)

Martinák, Ľuboš (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=675&CisObdobia=6)Martvoň, Anton (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=883&CisObdobia=6)

Matejička, Vladimír (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=676&CisObdobia=6)

Mazúrová, Viera (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=734&CisObdobia=6)

Mojš, Milan (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=678&CisObdobia=6)Müllerová, Emília (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=730&CisObdobia=6)

Muňko, Dušan (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=322&CisObdobia=6)

Náhlik, Peter (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=899&CisObdobia=6)

Nachtmannová, Oľga (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=679&CisObdobia=6)Obrimčáková, Bibiána (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=813&CisObdobia=6)

Panáček, Milan (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=870&CisObdobia=6)

Paška, Pavol (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=286&CisObdobia=6)

Pavlovičová, Svetlana (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=878&CisObdobia=6)Petrák, Ľubomír (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=683&CisObdobia=6)

Petráš, Vladislav (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=894&CisObdobia=6)

Podmanický, Ján (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=685&CisObdobia=6)

Puci, Róbert (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=879&CisObdobia=6)Raši, Richard (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=761&CisObdobia=6)

Rošková, Ľubica (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=719&CisObdobia=6)

Senko, Ján (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=696&CisObdobia=6)

Susko, Boris (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=877&CisObdobia=6)Šedivcová, Viera (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=898&CisObdobia=6)

Šuca, Peter (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=769&CisObdobia=6)

Valocký, Jozef (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=705&CisObdobia=6)

Vaľová, Jana (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=732&CisObdobia=6)Varga, Ivan (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=309&CisObdobia=6)

Vážny, Ľubomír (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=293&CisObdobia=6)

Vitteková, Anna (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=774&CisObdobia=6)

Želiezka, Ľubomír (http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=poslanci/poslanec&PoslanecID=775&CisObdobia=6)

Zdenka175
15.03.13, 08:06
My sme to predtým riešili (aj reklamáciu) v roku 2008 .. vtedy boli zmeny - pripomeniem tu: http://www.porada.sk/t61543-dalsi-nepodarok-novela-koncesionarskych-poplatkov.html?highlight=Koncesion%C3%A1rske+popla tky

A ešte si dovolím zacitovať z jedného mailu od RTVS (posielala som niekoľko oznámení, za viacerých ŤZP) - to len žeby ste v kľude čakali na odpoveď;):D


"Vaša požiadavka bola prijatá.

V zmysle § 12 zákona č. 340/2012 Z.z. platného od 1.1.2013 RTVS zaznamenala mimoriadny nárast požiadaviek platiteľov úhrady, preto si dovoľujeme požiadať o trpezlivosť pri jej spracovaní. Požiadavky sú spracovávané v časovom slede podľa dátumu prijatia.

Za pochopenie ďakujeme."AJ mne to prišlo, som sa snažila každú žiadosť poslať z iného emailu... Ale som bola nútená z jednej adresy poslať viackrát .) No oni neodpísali pre konkrétnu osobu ale len všeobecne :eek:

lubko6394
15.03.13, 08:21
Však im napíšte.
Adresy: lubos_blaha@nrsr.sk;jan_babic@nrsr.sk;michal_bagac ka@nrsr.sk;vladimir_balaz@nrsr.sk;juraj_blanar@nrs r.sk;otto_brixi@nrsr.sk;dusan_bublavy@nrsr.sk;anto nin_cicon@nrsr.sk;rastislav_cepak@nrsr.sk;miroslav _ciz@nrsr.sk;zoltan_danis@nrsr.sk;jaroslav_demian@ nrsr.sk;daniel_duchon@nrsr.sk;vladimir_faic@nrsr.s k;peter_fitz@nrsr.sk;darina_gabaniova@nrsr.sk;dusa n_galis@nrsr.sk;stefan_gasparovic@nrsr.sk;peter_ga zi@nrsr.sk;milan_geci@nrsr.sk;tibor_glenda@nrsr.sk ;pavol_goga@nrsr.sk;lea_greckova@nrsr.sk;milan_hal uz@nrsr.sk;augustin_hambalek@nrsr.sk;viliam_holeva @nrsr.sk;stefan_hreha@nrsr.sk;eva_hufkova@nrsr.sk; maria_janikova@nrsr.sk;vladimir_janos@nrsr.sk;dusa n_jarjabek@nrsr.sk;viliam_jasan@nrsr.sk;jozef_jezi k@nrsr.sk;ladislav_kamenicky@nrsr.sk;marian_kery@n rsr.sk;andrej_kolesik@nrsr.sk;magda_kosutova@nrsr. sk;marian_kovacocy@nrsr.sk;mikulas_krajkovic@nrsr. sk;viera_kucerova@nrsr.sk;jana_lassakova@nrsr.sk;t ibor_lebocky@nrsr.sk;iveta_liskova@nrsr.sk;michal_ luksa@nrsr.sk;robert_madej@nrsr.sk;mojmir_mamojka@ nrsr.sk;lubos_martinak@nrsr.sk;anton_martvon@nrsr. sk;vladimir_matejicka@nrsr.sk;viera_mazurova@nrsr. sk;milan_mojs@nrsr.sk;emilia_mullerova@nrsr.sk;dus an_munko@nrsr.sk;peter_nahlik@nrsr.sk;olga_nachtma nnova@nrsr.sk;bibiana_obrimcakova@nrsr.sk;milan_pa nacek@nrsr.sk;pavol_paska@nrsr.sk;svetlana_pavlovi cova@nrsr.sk;lubomir_petrak@nrsr.sk;vladislav_petr as@nrsr.sk;jan_podmanicky@nrsr.sk;robert_puci@nrsr .sk;richard_rasi@nrsr.sk;lubica_roskova@nrsr.sk;ja n_senko@nrsr.sk;boris_susko@nrsr.sk;viera_sedivcov a@nrsr.sk;peter_suca@nrsr.sk;jozef_valocky@nrsr.sk ;ivan_varga@nrsr.sk;lubomir_vazny@nrsr.sk;anna_vit tekova@nrsr.sk;lubomir_zeliezka@nrsr.sk;jana_valov a@nrsr.sk;ladislav_andreansky@nrsr.sk;


A text trebárs: Vážená poslankyňa, vážený poslanec NRSR.

Dovoľte mi vysloviť svoj názor na Vami schválený zákon č.340/2012 za ktorý ste zahlasovali dňa 18.10.2012 o 17.21.

To, čo ste schválili stojí za hovno. Nútiť kriplov a dôchodcov na komunikáciu s RTVS aby mohli mať úľavu na poplatky a to ešte v termíne do 31.3.2013 o čom väčšina z nich ani netuší mi príliš ľudské nepripadá. Ešteže Vašu hlúposť trochu napravil riaditeľ RTVS a posunul termín na tuším 30.6.2013, ale keď sa nad tým zamyslím, tak by to vlastne urobiť nemal, lebo jeho povinnosťou je dodržiavať zákony, a teda aj tento Váš , do posledného písmenka.

Máte nezdanené náhrady, máte na slovenské pomery dobré platy. A čo konkrétneho ste pomohli vyriešiť týmto zákonom pre nás Vašich chlebodarcov, ako ste nám uľahčili alebo zjednodušili život ?

Keď už Vás oslovujem pre RTVS, rád by som sa Vás opýtal prečo ste nič nespravili pre tých, ktorí signál majú zo satelitu za prenos ktorého RTVS vysielateľovi platí a musia od 01.09.2012 platiť servisný poplatok za odkódovanie programu RTVS 1,20 Eura mesačne ? Zdá sa Vám prijateľné, že Skylink dostane k dispozícii od štátu zaplatený signál zdarma pre všetkých svojich zákazníkov a iní šíritelia programu RTVS si ho platia zo svojich zdrojov ?S pozdravom

Katy a R
15.03.13, 09:54
netreba kópie faktúr - ak si napísala č. odberného miesta.

Katy a R
15.03.13, 13:15
AJ mne to prišlo, som sa snažila každú žiadosť poslať z iného emailu... Ale som bola nútená z jednej adresy poslať viackrát .) No oni neodpísali pre konkrétnu osobu ale len všeobecne :eek:
mne odpísali konkrétne - ku každému oznámenie (aj keď bolo z jednej adresy) - treba len počkať:)
Ten všeobecný oznam - to asi všetkým posielali (aby sme neboli nervózni:confused:).

Len teda ma jednu vec - že ak u ZŤP sú dve odberové miesta - tak že nárok na oslobodenie je len v mieste trvalej adresy. - no a s týmto nesúhlasím - aspoň ja nič také v zákone nevidím .
A presne toto som aj v roku 2008 reklamovala - samozrejme uznali

Mirka.V
15.03.13, 20:42
4. Sadzba úhrady sa znižuje na polovicu platiteľovi, ktorý je:
a. poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady.
Zníženie sadzby preukážte kópiou rozhodnutia o priznaní dôchodku a čestným vyhlásením, že platiteľ, teda odberateľ elektriny, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti a nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti.

vie mi prosím vysvetliť niekto toto.
tak ... je invalidný dôchodca. neplatil doteraz koncesionárske poplatky. žije s manželom, ktorý chodí do práce a má príjem. tzn. že nie sú oslobodení od platenia po novom? či toto je k niečomu inému?
Ďakujem

majka 62
15.03.13, 20:52
Mirka, je invalidný dôchodca alebo aj osoba ŤZP?

avalik
15.03.13, 20:54
4. Sadzba úhrady sa znižuje na polovicu platiteľovi, ktorý je:
a. poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemá príjem zo zárobkovej činnosti, nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti a vznik tejto skutočnosti oznámi a preukáže vyberateľovi úhrady.
Zníženie sadzby preukážte kópiou rozhodnutia o priznaní dôchodku a čestným vyhlásením, že platiteľ, teda odberateľ elektriny, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti a nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti.

vie mi prosím vysvetliť niekto toto.
tak ... je invalidný dôchodca. neplatil doteraz koncesionárske poplatky. žije s manželom, ktorý chodí do práce a má príjem. tzn. že nie sú oslobodení od platenia po novom? či toto je k niečomu inému?
Ďakujem

z pripomienkoveho konania k navrhu zakona:

Skutočnosť, že návrh zákona bude mať negatívny vplyv na poberateľov výsluhových dôchodkov a na poberateľov dôchodkových dávok, ktorí majú príjem zo zárobkovej činnosti je uvedená aj v doložke vplyvov. Navrhovanou úpravu sa sleduje zrovnoprávnenie medzi dôchodcami, ktorí žijú v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti, a ktorým nevzniká nárok na zníženú sadzbu úhrady s tými dôchodcami, ktorí majú príjem zo zárobkovej činnosti. Návrh zákona zároveň explicitne vymedzuje poberateľov dôchodkových dávok, ktorí majú nárok na zníženú sadzbu úhrady.

http://www.porada.sk/t206351-koncesionarske-poplatky-od-1-1-2013-a.html#post2214645

Mirka.V
15.03.13, 21:07
aj invalidná .... aj osoba ZŤP viac 70%.

avalik
15.03.13, 21:10
aj invalidná .... aj osoba ZŤP viac 70%.

tak poslat kopiu preukazu ZTP - pozri uvodny prispevok bod 3.

Mirka.V
15.03.13, 21:47
no super .... tak som si to predstavovala. a koho sa potom týka ten bod 5?
dakujem

avalik
15.03.13, 21:55
no super .... tak som si to predstavovala. a koho sa potom týka ten bod 5?
dakujem

je to tam napisane :)

ak je poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu
alebo
poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia,

nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti,
nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti

alebo je poberateľom dávky v hmotnej núdzi
alebo osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi


este doplnim:
dochodkove davky podla osobitneho predpisu - 17) § 65 až 77 zákona č. 461/2003 Z. z. (http://www.zakonypreludi.sk/zz/2003-461#f6110137) o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov:
- starobny dochodok,
- predcasny starobny dochodok,
- invalidny dochodok
- vdovsky a vdovecky dochodok
- sirotsky dochodok

majka 62
15.03.13, 22:04
) Od povinnosti platiť úhradu je oslobodený platiteľ, ak žije v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta platiteľa trvalý pobyt, alebo sám je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a vznik tejto skutočnosti oznámi a zároveň preukáže vyberateľovi úhrady (RTVS, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava).
Nárok na oslobodenie preukážte kópiou rozhodnutia o uznaní za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím vystavené ÚPSVaR alebo kópiou preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

Vás sa týka toto, nezaťažujte myseľ zbytočne ďalšími bodmi. Kópiu preukazu ŤZP postačuje zaslať do 30.6.2013.

Zdenka175
16.03.13, 07:18
mne odpísali konkrétne - ku každému oznámenie (aj keď bolo z jednej adresy) - treba len počkať:)
Ten všeobecný oznam - to asi všetkým posielali (aby sme neboli nervózni:confused:).

Len teda ma jednu vec - že ak u ZŤP sú dve odberové miesta - tak že nárok na oslobodenie je len v mieste trvalej adresy. - no a s týmto nesúhlasím - aspoň ja nič také v zákone nevidím .
A presne toto som aj v roku 2008 reklamovala - samozrejme uznalito ti aj odpísali, že oslobodenie len v mieste TP??

tento príspevok je na RTVS , z toho vyplýva ak je odberateľ EE TZP na oboch miestach, tak sa neplatí nič.
Som ŤZP osoba, platí oslobodenie od úhrady aj na môj druhý dom, ktorý som zdedil? Nikto v ňom nebýva, ale v lete používam elektriku len na kosenie dvora.

Oslobodenie sa vzťahuje aj na zdedený dom v tom prípade, ak odberateľom elektriny je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, teda ste odberateľom elektriny v danej nehnuteľnosti Vy.

Katy a R
16.03.13, 08:43
to ti aj odpísali, že oslobodenie len v mieste TP??

tento príspevok je na RTVS , z toho vyplýva ak je odberateľ EE TZP na oboch miestach, tak sa neplatí nič.
Som ŤZP osoba, platí oslobodenie od úhrady aj na môj druhý dom, ktorý som zdedil? Nikto v ňom nebýva, ale v lete používam elektriku len na kosenie dvora.

Oslobodenie sa vzťahuje aj na zdedený dom v tom prípade, ak odberateľom elektriny je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím, teda ste odberateľom elektriny v danej nehnuteľnosti Vy.
Zdenka, veď ja viem, že je to tak - len ma už fakt štvú - lebo terazky mi odpísali, že len tam je oslobodenie, kde má trvalý pobyt .:mad:
Už som to aj v minulosti reklamovala - zase aby sa s tým človek zaoberal (ma to už nebaví:mee:)

poradafin
16.03.13, 15:33
koncesionárske poplatky vzor žiadosti o úľavu

vyberte si vhodné vety, čo potrebujete

avalik
16.03.13, 16:21
koncesionárske poplatky vzor žiadosti o úľavu

vyberte si vhodné vety, čo potrebujete

oslobodenie alebo narok na polovičný poplatok sa oznamuje a preukazuje - nie žiada
Vec: Oznámenie a preukázanie skutočností podľa zákona č. 340/2012 Z.z.

V súlade so zákonom č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov vám oznamujem, že

- žijem v domácnosti s fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá má na adrese odberného miesta trvalý pobyt

- som fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím

- som evidovaný dodávateľom elektriny v evidencii odberateľov elektriny v domácnosti vo viacerých odberných miestach

- som poberateľom dôchodkových dávok podľa osobitného predpisu alebo poberateľom rovnocenných dôchodkových dávok vyplácaných zo zahraničia, nemám pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti a nežijem v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti

- som poberateľom dávky v hmotnej núdzi

- som osobou spoločne posudzovanou s poberateľom dávky v hmotnej núdzi

Platiteľ:
Adresa odberného miesta:
Číslo odberného miesta:
SIPO:
Variabilný symbol: (ak poznáme)


Príloha/y:
- kópia preukazu občana s ŤZP
- dokladmy od dodávateľa elektriny (zavšetky odberné miesta, v ktorých ste odberateľom elektriny, s uvedením odberateľa elektriny a adresy odberného miesta)
- kópia rozhodnutia o priznaní dôchodku a čestné vyhlásenie, že platiteľ, teda odberateľ elektriny, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti a nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti
- kópia rozhodnutia o priznaní dôchodku a čestným vyhlásením, že platiteľ, teda odberateľ elektriny, nemá pravidelný príjem zo zárobkovej činnosti a nežije v domácnosti s inou osobou s pravidelným príjmom zo zárobkovej činnosti.
- potvrdenie ÚPSVaR (ktoré bude obsahovať, odkedy poberáte dávku v hmotnej núdzi a že poberanie dávky naďalej trvá)


PS: Vybrat príslušné odrážky, ostatné odrážky vymazať, aj texty kurzívou