PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Zmluvy podľa Občianskeho zákonníka - zdanenie príjmuJozef Mihál
30.12.06, 19:50
Občan pre nás vykoná službu na základe tzv. neupravenej zmluvy uzatvorenej podľa § 51 Občianskeho zákonníka. Za vykonanú službu mu vyplatíme dohodnutú odmenu.

Ako sa zdaňujú takéto príjmy?

Ide o príjem zo závislej činnosti?

Ako to je pokiaľ ide o ďalšie typy zmlúv podľa Občianskeho zákonníka:
- Zmluva o dielo (§ 631 a nasl.),
- Príkazná zmluva (§ 724 a nasl.),
- Zmluva o obstaraní veci (§ 733 a nasl.),
- Zmluva o obstaraní predaja veci (§ 737 a nasl.),
- Sprostredkovateľská zmluva (§ 774 a nasl.).

Jozef Mihál
30.12.06, 19:57
Citujme z Občianskeho zákonníka, § 51:

"Účastníci môžu uzavrieť i takú zmluvu; ktorá nie je osobitne upravená; zmluva však nesmie odporovať obsahu alebo účelu tohto zákona."

Podľa § 5 ods.1 písm.a) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov, príjmami zo závislej činnosti sú aj príjmy zo vzťahu, v ktorom je daňovník pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu.

Ak činnosť vykonávaná na základe zmluvy uzavretej podľa § 51 Občianskeho zákonníka nesie znaky závislej činnosti, príjem z uvedenej zmluvy sa posudzuje a zdaňuje ako príjem zo závislej činnosti podľa § 5 zákona.

Správca dane (daňový úrad) pri posudzovaní takéhoto príjmu bude skúmať, či ide o závislú činnosť.

Za závislú činnosť možno považovať činnosť, kedy:
- príjemca odmeny vykonáva činnosť na základe pokynov a príkazov platiteľa odmeny,
- príjemca odmeny vykonáva činnosť pomocou prostriedkov vo vlastníctve platiteľa odmeny,
- príjemca odmeny vykonáva činnosť v priestoroch platiteľa (ak nejde napr. o opravy, údržbu)

Naopak za závislú činnosť sa nepovažuje činnosť kedy napríklad:
- príjemca odmeny vykonáva činnosť samostatne, bez toho aby mu platiteľ odmeny určoval postup jeho práce, dával mu pokyny pri práci a pod.,
- príjemca odmeny vykonáva činnosť s pomocou vlastných pracovných prostriedkov, náradia, spotrebného materiálu a pod.,
- príjemca odmeny vykonáva činnosť vo vlastných priestoroch.

Kritériom pri posudzovaní, či ide o závislú činnosť, je do určitej miery aj skutočnosť, o aký typ zmluvy podľa Občianskeho zákonníka ide.

Za závislú činnosť možno považovať príkazné zmluvy podľa § 724 a nasl. Občianskeho zákonníka, najmä s ohľadom na ustanovenie § 725 Občianskeho zákonníka:

Príkazník je povinný konať pri plnení príkazu podľa svojich schopností a znalostí. Od príkazcových pokynov sa príkazník môže odchýliť len vtedy, ak je to nevyhnutné v záujme príkazcu a ak nemôže včas dostať jeho súhlas; inak zodpovedá za škodu.

Zmluvy o obstaraní veci (§ 733 a nasl.) a zmluvy o obstaraní predaja veci (§ 737 a nasl.) sú variantom príkaznej zmluvy a pri posudzovaní či ide o závislú činnosť treba skúmať konkrétne znenie jednotlivých zmlúv v zmysle vyššie uvedeného.

Za závislú činnosť by sa nemala považovať činnosť vykonávaná na základe zmlúv:
- tzv. nepomenované zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka,
- zmluvy o dielo podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka a
- sprostredkovateľské zmluvy (§ 774 a nasl.).

Ak ide o zmluvný vzťah medzi dvoma podnikateľmi - napr. ak príjemcom odmeny je živnostník, v ktorého predmete činnosti sú aj služby, ktoré sú predmetom zmluvy, tak takýto príjem sa v zásade posudzuje ako príjem z podnikania a zaraďuje sa medzi príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov.

Ak príjem z uvedených zmlúv nie je posudzovaný ako príjem zo závislej činnosti a nejde ani o príjem z podnikania, tak sa zdaňuje podľa § 8 ods.1 písm.a) zákona o dani z príjmov ako "ostatný príjem" - príjem z príležitostných činností.

ZoDP_§5
ZoDP_§6
ZoDP_§8

MARIKAzKE
02.03.07, 19:58
Na seminári v Košiciach som načrtla tému: - súkromné centrum voľného času uzatvorí s učiteľom ZŠ zmluvu o dielo v zmysle § 631-643 Občianskeho z., na vedenie krúžku mimoškolskej záujmovej činnosti. Za uvedenú činnosť za rok 2006 učiteľ obdrží odmenu v celkovej výške 15.600,- Sk. Odmena sa vypláca mesačne v pomerných čiastkach. Po skončení roka 2006 - 31.1.2007 obdržali učitelia z centra voľného času potvrdenie vo forme listu, že im boli poukázané nezdanené čiastky, ktoré platby podliehajú zdaneniu v zmysle platných právnych predpisov. A tak učitelia pekne podľa svojho bydliska navštevujú jednotlivé DÚ v Košiciach a podľa toho komu ako poradia, tak podávajú daňové priznania a to buď:
1) typu "A" - vraj je to závislá činnosť
2) typu "B" - s nárokom na 40% paušálne náklady (žiaľ nepodarilo sa mi zistiť, do ktorého riadku zapisujú predmetný príjem)
3) ostatní ešte váhajú a nevedia sa rozhodnúť čo je správne a preto prosím o Váš názor ako by sa malo správne postupovať.
Ďakujem
<!-- / attachments --><!-- / message --><!-- #### start Richard komentar k oceneniu #### --><!-- #### start Richard komentar k oceneniu #### -->

Jozef Mihál
02.03.07, 20:27
Ide o príjem podľa § 6 ods.2 písm. d). Aby to bolo bez problémov, tieto osoby by mali byť v súlade s § 31 zákona č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov registrované na daňových úradoch a malo by im byť pridelené DIČ vzhľadom na to, že vykonávajú "inú zárobkovú činnosť".

jas
02.03.07, 21:05
Je možné uzatvárať zmluvu o dielo na vedenie záujmového krúžku?

Jozef Mihál
02.03.07, 21:35
Na vyššie uvedenom školení mi bolo vysvetlené, že áno. Závisí to samozrejme od znenia príslušných zákonných noriem, ktoré upravujú existenciu takýchto centier. Pripomínam, že v danom prípade šlo o súkromné centrum voľného času.

jas
02.03.07, 21:44
V zásade pokiaľ ide o činnosť a legislatívu je jedno či ide o súkromné centrum alebo nie. Je to školské zariadenie, ktoré je zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstvom školstva SR - dostáva dotácie z podielových daní.

koalko
17.03.07, 18:03
Chcem sa opýtať klasické zmluvy o dielo podľa § 8 príležitostné príjmy tu nemôžem použiť 5x násobok životného minima? Má príjmy podľa §5 a ešte zmluvy o dielo v celkovej výške 19950.-Sk. Tieto príjmy by mohli byť oslobodené lebo nie sú vyššie ako 5x nás.život.minima. Alebo sa mýlim?

Jozef Mihál
19.03.07, 06:35
koalko - nie je dôležité, podľa akých paragrafov a akáho zákona bola zmluva uzavretá, ale aký je jej obsah.

Ak ide o príležitostné príjmy, spadajúce pod § 8 ods.1 písm.a) zákona o dani z príjmov, sú do sumy 23650 Sk od dane oslobodené.

Katija
21.02.09, 18:32
Daňovník uzavrel zmluvu o dielo podľa § 631 a násl. OZ na obdobie roka 2008. Predmetom zmluvy bolo - zúčastňovať sa na zasadaní odbornej komisie objednávateľa a poskytovanie odborných stanovisk pri schvaľovaní určitých projektov. Odmena bola vyplácaná v dohodnutej výške priebežne po každom zasadaní.
Teraz dumám nad tým, pod ktorý paragraf tento príjem zaradiť.

1. Zasadania komisie sa uskutočńovali v priestoroch objednávateľa, ale dańovník nebol viazaný jeho príkazmi a tiež nepoužíval žiadne jeho pracovné prostriedky.
Takže § 5 sa mi na to nehodí.

2. Odborné stanoviská poskytoval na základe vlastných vedomostí a skúsenností, teda poskytol svoje duševné vlastníctvo - svoj názor.
Ale odborný názor asi nebude predmetom autorského zákona a ani zmluva nebola uzavretá podľa neho.
Ešte uvaźujem nad činnosťou podľa § 6, ktorá nie je živnosťou ani podnikaním, ale pravdupovediac radšej by som ten príjem dostala pod § 8.
(Má príjmy aj podľa AZ a nerada by som riskovala možnoť, že si SP urobí z neho povinne poistenú SZČO pre tých pár tisíc takéhoto príjmu.)

3. Túto činnosť vykonával celý rok, takže sa nedá hovoriť o príležitostnom príjme. Potom mi však ostavá v § 8 iba jediná možnosť - riadok 11 tabuľky č.3 -Iné príjmy.
Viac menej som rozhodnutá to takto urobiť, ale predsa len by ma zaujímal Váš názor.

Jozef Mihál
21.02.09, 20:44
Súhlasím.

Katija
22.02.09, 08:37
Súhlasím.Ďakujem pekne.:)

Lucia2005
26.02.09, 06:12
Dobry den, chcem sa opýtať nasledovne: Mám prijem zo zavislej činnosti - celý rok. Okren tohto mám príkaznú zmluvu s inou firmou, ktorú som uzatvorila 20.12.2008, (4000,- Sk) no k dnešnému dňu som za vykonanú prácu neobdržala finančnú odmenu. Robim si DP za rok 2008 sama a myslím si, že neobdržané financie k 31.12.2008 nemám zahrmúť do prijmu roku 2008???
V roku 2008 som mala uzatvorených viac Príkazných zmluv - zaplatené - a preto budem robiť DP na tlačive B ?
Ďakujem.

petra:-)
26.02.09, 07:30
Príjem na základe príkaznej zmluvy z roku 2008, odbržaný v roku 2009 bude vstupovať do základu dane pri DP za rok 2009.

Pri príjmoch na základe príkaznej zmluvy budete podávať DP typ B.

Jozef Mihál
26.02.09, 21:08
Dobry den, chcem sa opýtať nasledovne: Mám prijem zo zavislej činnosti - celý rok. Okren tohto mám príkaznú zmluvu s inou firmou, ktorú som uzatvorila 20.12.2008, (4000,- Sk) no k dnešnému dňu som za vykonanú prácu neobdržala finančnú odmenu. Robim si DP za rok 2008 sama a myslím si, že neobdržané financie k 31.12.2008 nemám zahrmúť do prijmu roku 2008???
V roku 2008 som mala uzatvorených viac Príkazných zmluv - zaplatené - a preto budem robiť DP na tlačive B ?
Ďakujem.
Príjem z príkaznej zmluvy zrejme zdaňujete podľa § 8 ZDP.

Ak je to tak, tak príjmy, ktoré ste do 31.12.2008 neprijali, do DP za rok 2008 nezahrniete.

Ak ste ale mali nejaké príjmy z príkazných zmúv (vyplatené počas roka 2008) a odmena nebola zdanená ako príjem zo závislej činnosti, ale odmenu zdaňujete sama v DP, potom DP podávate sama, typ B a odmeny uvádzate ako príjem podľa § 8 ZDP, ostatné, príležitostné príjmy.

Suma príjmu zdaneného podľa § 8 ako ostatné, príležitostné príjmy, je do výšky 25650 Sk oslobodená od dane, v DP sa uvádza len suma príjmu nad 25650 Sk.

Lucia2005
27.02.09, 06:03
Ďakujem Vám za Vaše reakcie na môj dotaz. Hneď mi je ľahšie na srdci (i na duši).
Prajem pekný deň.
Lucia

holubička1
27.02.09, 09:16
Dobrý deň prosím ak osoba ktorá má príjem zo závislej činnosti je zamestnaná a doloží doklad z UPSVAR kde má príjem ako osobný asistent za staranie sa o postihnutého cca 20 tis. kde mám uviesť tento príjem? Môže je vôbec zamestnávateľ urobiť ročnmé zúčtovanie?

Jozef Mihál
27.02.09, 11:02
Príjem podľa § 58 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci, teda peňažný príspevok na osobnú asistenciu, sa považuje za príjem podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

Osoba s takýmito príjmami si preto musí sama podať DP.

koalko
04.03.09, 14:33
Príkazná zmluva - honorár za príspevky do odborných časopisov v celkovej sume 50500.-SK budem to zdaňovať v § 8 ods.1 písm. g - duš.vlastníctvo vrátané autorských práv a tieto príjmy ponížim o 25650.-Sk (životné minimum). Ked výdavky nemá preukazateľné môžem tu niečo použiť? Alebo zdaním rozdiel 24850.-SK.

Jozef Mihál
04.03.09, 16:23
Nie.

§ 8 ods.1 písm. g) sú príjmy zo zdedených autorských práv.

Príjmy samotného autora sú príjmami podľa § 6 ods. 2 písm. a).

Mimochodom, ak ide o príspevky do časopisov, mali byť odmeny zdanené zrážkovou daňou, a takto zdanené odmeny autor nemusí uvádzať v DP. Viď § 43 ods. 3 písm. h).

Machulka
17.03.09, 06:28
Pekný deň všetkým, mám otázočku. Do akého § by ste dali príjem, keď mamička za to, že poskytla zábery z vlastného pôrodu do Markízy do seriálu Ordinácia v ružovej záhrade a za to doslata odmenu 6000,-sk, ktorú jej zdanili. Mala s nimi uzatvorenú zmluvu podľa § 51 občianskeho zákonníka. Mamička si chce podať daňové priznanie, aby jej daň vrátili. Na daňovom úrade povedali, že to má byť § 6 Zákona o Dani z príjmov-príjmy ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním. Mne sa to nezdá. Ja by som dala § 5, ale mám pochybnosti, keď p. Mihál napísal: Za závislú činnosť by sa nemala považovať činnosť vykonávaná na základe zmlúv:
- tzv. nepomenované zmluvy podľa § 51 Občianskeho zákonníka.
Ďakujem za každú radu.

Jozef Mihál
17.03.09, 18:55
Zdanili to zrážkovou daňou ako príspevok do TV, autorský honorár, čiže v DP sa to uvedie ako príjem podľa § 6 ods. 2 písm. a) a uvedie sa suma príslušnej zrážkovej dane - r.98.

Machulka
18.03.09, 05:45
Ďakujem pán Mihál za radu. Pekný deň.

rrrrr
18.03.09, 12:23
Prosim poradte mi. Zamestnanec mal uzatvorenu zmluvu o dielo v Polsku, mam to zdanit podla §8 ods. 1 a) ako prilezitostny prijem_
Tiez mal prijem za poradenstvo, mozem to posudit ako § 6 ako dusevne vlastnictvo.
Alebo mozem dat vsetko pod §8 ods1 a).
Neviem si s tym rady.

Jozef Mihál
19.03.09, 06:26
Príležitostný príjem = § 9 ods. 1 písm. a).

Stály, pravidelný príjem z podnikania alebo inej samostatnej (zárobkovej samozrejme) činnosti = § 6 - v takomto prípade by však mal byť daňovník od začatia tejto činnosti registrovaný na daňovom úrade ako osoba s príjmami podľa § 6.

rrrrr
19.03.09, 09:41
takze dat oba prijmy do § 8 ods.1 a)

misa
20.03.09, 08:12
Dobrý deň, prosím Vás viete mi poradiť kam zaradiť príjmy osoby ktorá nemá živnosť, je však prihlásená na DU - má DIČ a vykonáva práce: korektúry textov, redigovanie /nie vlastných diel/. Je to príjem podľa §6 odst 2 písm. b)? Ako sa potom tento príjem správa pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia (ako autori?) základom je celý príjem neznížený o výdavky? Ďakujem.

Jozef Mihál
20.03.09, 10:21
Ťažko jednoznačne určiť, je to buď § 6 ods. 2 písm. a) ZDP alebo § 6 ods. 2 písm. b) ZDP, podľa toho, či ide o dielo chránené autorským zákonom.

Z pohľadu zdanenia je to jedno.

Z pohľadu zdravotného poistenia je to príjem podľa § 6 ZDP a musí sa uviesť v RZZP.

Ak ide o poistenca, ktorý je samoplatiteľom, vymeriavacím základom bude celý (brutto) príjem podľa § 6 ZDP.

Ak ide o poistenca, ktorý je zamestnancom alebo je SZČO, vymeriavacím základom je základ dane (príjem znížený o výdavky) deleno 2,14.

misa
20.03.09, 13:02
Ďakujem pekne p. Mihál, ide o samoplatiteľa počas celého roka bez žiadnych iných príjmov, nepáči sa mu že VZ pri RZZP je brutto príjem.

Jozef Mihál
21.03.09, 07:04
Treba sa prihlásiť v zdravotnej poisťovni ako SZČO a bude sa mu páčiť, že ako SZČO bude mať VZ = základ dane / 2,14.

Tým, že sa doteraz ako SZČO neprihlásil, sám sebe škodí.

breckova
01.04.09, 09:04
Dobrý deň.
Chcela by som sa spýtať na rozdiel medzi Príkaznou zmluvou a Dohodou o
vykonaní práce, vzhľadom na povinnosti zamestnanca (sám sa ohlásiť, resp. registrovať na DÚ pred začatím činnosti - závislé od akej výšky príjmu, sám si urobiť a podať daňové priznanie, zaplatiť daň...) a zamestnávateľa
(ohlásiť zamestnancov DÚ a SP, vysporiadať daň zamestnanca zrazením al.
preddavkovo v závislosti od výšky príjmu, uhradiť garančné a úrazové
poistenie SP, vykonať ročné zúčtovanie dane zamestnancov). Líšia sa
povinnosti od charakteru Príkaznej zmluvy, t. j. ak má činnosť charakter
závislej činnosti, resp. nemá charakter závislej činnosti, prípadne od výšky
príjmu? Máte vedomosť o výške sankcií zo strany DÚ hlavne voči
zamestnancovi, ale aj zamestnávateľovi v prípade nedodržania povinností? Plánujeme uzatvoriť Príkazné zmluvy s viacerými zamestnancami na sumy
30 - 100 EUR a jedným zamestnancom na 1200 ?. Keďže pôjde o malé príjmy, obávame sa, že príkazná zmluva bude pre zamestnanca prácna a zaťažujúca. Zamestnanci pre nás vykonajú respondentskú činnosť a keďže sme od nich v tomto smere závislý, neradi by sme o nich prišli práve v dôsledku obtiažnosti s DÚ, prípadne hroziacej pokuty, ktorá pravdepodobne prevýši ich príjmy. Veľmi pekne ďakujem za radu.

Jozef Mihál
01.04.09, 16:08
Ak má občan príjmy posudzované podľa § 8 ZDP, nemá žiadnu povinnosť ohlasovania na DÚ, má len povinnosť ich priznať v DP a to vtedy, ak podliehajú dani.

Ak má občan príjmy posudzované ako príjem zo závislej činnosti, on sám nemá voči DÚ žiadne povinnosti - povinnosti má zamestnávateľ a vtedy je úplne jedno, či ide o príjmy na základe pracovného pomeru, dohody o vykonaní práce alebo príkaznej zmluvy.

Voči SP má povinnosti zamestnávateľ a to vtedy, ak zamestnáva zamestnanca podľa definície pojmu "zamestnanec" na účely zákona o sociálnom poistení.

Výška príjmu pritom nie je rozhodujúca (s výnimkou príležitostných príjmov podľa § 8, tie sú oslobodené od dane do výšky 5-násobku ŽM).

Orsz
09.04.09, 12:05
Ako je to s výdavkami pri príjme podľa §8 ods.1 a/. Robila som takéto daňové priznanie jednej fyzickej osobe, ktorá príležitostne prenajala súkromné auto na 8 mesiacov do právnickej osoby. Uplatnila som mu len oslobodenie vo výške 25650,-Sk, ale výdavky žiadne, nakoľko k tomuto odseku 8 písm.a/ možno uplatniť podľa zákona o dani z príjmov 25% paušálne výdavky, ak s jedná o príležitostné príjmy z lesného, vodného a poľnohospodárskeho hospodárstva ... No na dańovom úrade mu "správkyňa" povedala, že si ich uplatniť môže. No nemôžem to násjť v zákone, to je jedna vec, a druhá na správkne DU moc nedávam. Vie mi niekto toto potvrdiť, resp. vyvrátiť?
Ďakujem.

Jozef Mihál
10.04.09, 10:00
Pozrite § 8 ods. 2 a § 9 ods. 1 písm. h) ZDP.

Výdavky sa uplatniť môžu, ale len ako skutočné výdavky.

Orsz
11.04.09, 19:34
Ďakujem p.Mihál ... potrebovala som potvrdiť, že paušálne výdavky tu nie sú možné.

Lucinka23
13.04.09, 14:08
Prosím Vás poraďte mi. Dedinská telovýchova zamestnáva cca raz do dvoch týždňov 4-5 rozhodcov na vykonávanie rozhodcovskej činnosti pri futbalovom zápase. V súčasnosti začali s nimi uzatvárať Zmluvu o poskytnutí služieb v zmysle §269 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších noviel a doplnkov. Aké povinnosti im vyplávajú v zmysle dane z príjmov (nejaká oznamovacia povinnosť) alebo v zmysle sociálneho zákona? Myslím si, že žiadna ale potrebujem sa uistiť. Ďakujem.

Jozef Mihál
13.04.09, 16:10
Nezdá sa mi to byť šťastné riešenie.

Pokiaľ ide o šport, odporúčam študovať výborne písaný časopis ŠPORTINFORM.

http://www.sporting.sk/sk/sportinform

Lucinka23
14.04.09, 08:57
Ďakujem p. Mihál.

alveryst
16.07.09, 17:34
Prosím o radu:
1/ Na základe akej zmluvy je možné vyplácať trénerom, hráčom a rozhodcom cestovné náhrady, ktoré sú pre prijímateľa náhrady od dane oslobodené (okrem pracovnoprávneho vzťahu).
2/ § 1 ods. 2 písm c zákona o cestovných náhradách možno aplikovať na trénera, ktorý nedostáva žiadnu odmenu na svoju činnosť, ale sú mu vyplatené CN?
3/Je možné vyplácať trénerom, hráčom, rozhodcom "príspevky z prostriedkov občianskych združení" - § 9 ods. 2 písm j zákona 595/2003 a považovať ich za oslobodené od dane z príjmov - ak áno na základe akej zmluvy?

vďaka

marcik
31.05.10, 06:50
Dobrý deň ! Chcem sa spýtať keď živnostník by chcel zamestnať FO na zastupovanie v jeho neprítomnosti napr. predávačku mohol by ju mať na základe príkaznej zmluvy?

Jozef Mihál
31.05.10, 16:54
Neodporúčam, ide o závislú prácu.

marcik
01.06.10, 04:59
Ďakujem.Pekný deň !

vanovka
09.02.11, 08:44
Dobrý deň, poprosím o radu.
1.Prvý dôchodca mal v roku 2010 príjmy na základe kúpnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka - predal nejaké svoje fotografie. Sú tieto príjmy posudzované ako príjmy podľa § 6 zákona o DzP alebo ako príležitosný príjem -§ 8. Ako je s autorským zákonom? Je povinný odviesť 2% príspevok fondu?
2.Druhý dôchodca mal v roku 2010 tiež príjmy na základe kúpnej zmluvy ako prvý, ale ten predaj len výtvarné diela zo svojich súkromných zbierok. Tento príjem sa posudzuje ako príležitostný?

Prosím, ak niekto mal takýto prípad poradte.

Zuzanak1
03.12.12, 10:46
Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o vyjadrenie sa k určitým typom zmlúv, čo z každej z nich vyplýva, aké odvody, daň a či vôbec môže byť uzatvorená, bude uzatvorená s platnosťou k 31.12.2012 ešte.
Zamestnanec zamestnaný na Pracovnú zmluvu, uzavrie z tým istým zamestnávateľom : (nebude vykazovať znaky závislej práce).
1.) Zmluvu o dielo
2.) Príkaznú zmluvu
3.) Mandátnu zmluvu

Ďakujem.

JM1968
07.02.13, 10:33
Dobrý deň, presunula som sa sem z inej porady, poprosím poradiť, mám tzv.Rámcovú zmluvu o spolupráci a zabezpečení školenia v zmysle ust.§269 ods.2 zákona č. 513/1991 Obch.zákonníka. Je uzavretá v 10/2012 s cestovkou na dobu určitú na 3 roky a je v nej uvedené, že cena školenia za 1 kal.rok je vkladom cestovky do vzdelania spolupracujúcej osoby-považovať za nepeňažný príjem a zdaniť? A že odmena sa vyplatí na základe dodatku - toto je príjem podľa §8?
ďakujem

Jozef Mihál
07.02.13, 11:19
Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o vyjadrenie sa k určitým typom zmlúv, čo z každej z nich vyplýva, aké odvody, daň a či vôbec môže byť uzatvorená, bude uzatvorená s platnosťou k 31.12.2012 ešte.
Zamestnanec zamestnaný na Pracovnú zmluvu, uzavrie z tým istým zamestnávateľom : (nebude vykazovať znaky závislej práce).
1.) Zmluvu o dielo
2.) Príkaznú zmluvu
3.) Mandátnu zmluvu

Ďakujem.
AK si zjednoduším odpoveď, tak ak bude príjem zdanený podľa § 8 ZDP, platí sa daň z príjmu zo sumy vyššej ako 500 eur (v súčte za celý rok a daňovníka) a z tejto sumy sa následne platí aj zdravotné poistenie.

To platí pre všetky uvedené typy zmlúv - ak nepôjde o závislú prácu a pôjde o príležitostnú činnosť, nevykonávanú opakovane.

Jozef Mihál
07.02.13, 11:21
Dobrý deň, presunula som sa sem z inej porady, poprosím poradiť, mám tzv.Rámcovú zmluvu o spolupráci a zabezpečení školenia v zmysle ust.§269 ods.2 zákona č. 513/1991 Obch.zákonníka. Je uzavretá v 10/2012 s cestovkou na dobu určitú na 3 roky a je v nej uvedené, že cena školenia za 1 kal.rok je vkladom cestovky do vzdelania spolupracujúcej osoby-považovať za nepeňažný príjem a zdaniť? A že odmena sa vyplatí na základe dodatku - toto je príjem podľa §8?
ďakujem

Ak ide o opakujúci sa príjem - nejde o príležitostný príjem ale o príjem podľa § 6.

Za zdaniteľný príjem sa v zásade považuje aj nepeňažný príjem.

JM1968
07.02.13, 12:10
Ďakujem, už len toľko, nevadí, že spoluprac.osoba nie je podnikateľ? Nemá pridelené Dič, na Slovensku si platí iba zdrav.poistenie, úrad práce ju vyradil z evidencie. Totižto neviem do ktorého ods.§6 ju zaradiť- ods.2písm.b ?

Jozef Mihál
07.02.13, 13:24
Vadí, že nemá DIČ, ak má príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Inými slovami, táto osoba by mala okamžite požiadať o DIČ.

Ide o príjem podľa § 6 ods. 2 písm. b).

JM1968
07.02.13, 13:28
ach jaj, momentálne sprevádza zájazd v južnej amerike...ďakujem pekne, budem je nejako informovať...veľmi pekne dakujem

beata.v
08.02.13, 05:39
AK si zjednoduším odpoveď, tak ak bude príjem zdanený podľa § 8 ZDP, platí sa daň z príjmu zo sumy vyššej ako 500 eur (v súčte za celý rok a daňovníka) a z tejto sumy sa následne platí aj zdravotné poistenie.

To platí pre všetky uvedené typy zmlúv - ak nepôjde o závislú prácu a pôjde o príležitostnú činnosť, nevykonávanú opakovane.

Do sociálnej poisťovne sa odvody z týchto zmlúv neplatia? Ďakujem

Jozef Mihál
08.02.13, 09:30
Do sociálnej poisťovne sa odvody z týchto zmlúv neplatia? Ďakujem
Ak nepôjde o závislú prácu ale príjem sa zdaní podľa § 8, z tajto zdaneného príjmu sa neplatí sociálne poistenie.

daduc
14.02.13, 21:03
Aký je rozdiel v uzatvorenej príkaznej alebo mandatnej zmluvy podľa občianskeho a v uzatvorenej podľa obchodného zákona ?

Jozef Mihál
15.02.13, 07:22
Zmluvy podľa Občianskeho zákonníka uzatvárajú medzi sebou zmluvné strany, ak aspoň jedna zmluvná strana je fyzická osoba nepodnikateľ.

Zmluvy podľa Obchodného zákonníka uzatvárajú medzi sebou zmluvné strany právnické osoby alebo fyzické osoby podnikatelia, resp. zmluvy medzi právnickou osobou a štatutárom.

§ 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník:

"§ 1
(1) Úprava občianskoprávnych vzťahov prispieva k napĺňaniu občianskych práv a slobôd, najmä ochrany osobnosti a nedotknuteľnosti vlastníctva.
(2) Občiansky zákonník upravuje majetkové vzťahy fyzických a právnických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ tieto občianskoprávne vzťahy neupravujú iné zákony.1)
(3) Občiansky zákonník upravuje aj právne vzťahy z duševného vlastníctva, ak tieto vzťahy neupravujú iné zákony."

§ 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník:

"§ 1
Rozsah pôsobnosti
(1) Tento zákon upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy, ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním.
(2) Právne vzťahy uvedené v odseku 1 sa spravujú ustanoveniami tohto zákona. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto ustanovení, riešia sa podľa predpisov občianskeho práva. Ak ich nemožno riešiť ani podľa týchto predpisov, posúdia sa podľa obchodných zvyklostí, a ak ich niet, podľa zásad, na ktorých spočíva tento zákon."

Mila123
27.02.13, 16:39
Dobrý deň,

poprosím Vás o stanovisko,

lekárka (iba ZC) má vystavené Zmluvy o dielo podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka a súčasne podľa § 39 a nasl. Autorského zákona na výkon prác - marketingový prieskum .
tie dohody je ich dokopy 10 ks/ hodnota jednej je cca 30 €
ale zárobok za rok činil do 500 € (niektoré neboli ešte zaplatené)
môžem ich pokladať, resp. zdaniť podľa § 8/1/a ZDP ako príležitostný príjem (jednorázový nie je, náhodilý asi tiež nie)?
t.j. za rok 2012 nevznikla povinnosť podať DP, nakoľko je príjem do 500 € a lekárka iný príjem okrem § 5 ZDP nemala.
Ďakujem

Jozef Mihál
27.02.13, 19:11
Ak má niekto za rok vystavených 10 zmlúv o dielo na jednu a tú istú činnosť, nejde podľa môjho názoru o jednorazovú, či príležitostnú činnosť ale o samostatnú zárobkovú činnosť.

Mila123
27.02.13, 19:16
Ak má niekto za rok vystavených 10 zmlúv o dielo na jednu a tú istú činnosť, nejde podľa môjho názoru o jednorazovú, či príležitostnú činnosť ale o samostatnú zárobkovú činnosť.
i napriek tomu, že v zmluve o dielo je výkon prác 1-2 hodiny na zmluvu? celkovo max. 15 hodín za rok 2012

Jozef Mihál
28.02.13, 19:56
Je to vec výkladu resp. schopnosti argumentácie pri daňovej kontrole, môj názor je rovnaký - je to opakujúca sa činnosť, daniari by to zrejme posúdili ako samostatnú zárobkovú činnosť, nie ako príležitostnú činnosť.

daduc
01.03.13, 14:56
Som SZČO fotografické práce, grafické práce ... Chcem uzatvoriť dohodu jednorazovú s dôchodcom na jednu väčšiu zákazku fotenia v neznámom terene na vyhladávanie miest objednaných k foteniu - miestne názvy oblastí, zaradenie fotografií vo fotobanke k jednotlivým miestam a iné pomocné práce pri projekte. Aký typ jednorazovej zmluvy mám s ním uzatvoriť,podľa akého zákonníka a §-u, aby to nebolo posudzované ako závislá činnosť, a nemusel z toho platiť žiadne poistné. Jednalo by sa o jeho jedinú odmenu za rok cca 1OOO Eur.

Jozef Mihál
02.03.13, 08:46
Uzatvorte zmluvu o dielo podľa § 632 a nasl. Občianskeho zákonníka.

Zmluva musí byť formulovaná tak, aby bolo zrejmé a nespochybniteľné, že pri plnení predmetu zmluvy nie je uvedený dôchodca povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy objednávateľa.

Maryen
10.03.13, 23:03
Ak bude uzatvorená zmluva o dielo so starobným dôchodcom, ako sa to zdanuje? Má to zdanovať firma, alebo až na konci roka dôchodca? myslím tým daň a odvody do zdravotnej poistovne. Bude sa jednať o príležitostnú činnosť. Ďakujem

Maryen
11.03.13, 08:28
A ešte jedna otázka, či môže pracovať na zmluvu o dielo predčasný starobný dôchodca? vlastne či nestráca tým nárok na dôchodok?

Jozef Mihál
12.03.13, 08:26
Ak bude zo zmluvy o dielo obsahovo zrejmé, že nejde o závislú prácu a pôjd eo jednorazový, príležitostný príjem, príjem sa zdaní podľa § 8 zákona o dani z príjmov.

V takom prípade sa osoba vykonávajúca prácu na základe zmluvy o dielo nepovažuje za zamestnanca, nevzniká povinné dôchodkové poistenie. Ak to bude poberateľ predčasného starobného dôchodku, nepríde tak o predčasný starobný dôchodok.

Ak by však šlo o závislú prácu, zadávateľ musí osobu vykonávajúcu prácu prihlásiť do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, v prípade predčasného dôchodcu by to okrem odvodov znamenalo aj stratu predčasného starobného dôchodku.

Maryen
12.03.13, 08:54
Ďakujem pekne. :)
1. A zdaní to dôchodca až na konci roka v danovom priznaní?
2. Do dan.priznania uvedie sumu čo dostal -500,-€ (nezdanit.časť) ?
3. A odvody do zdravotnej poistovne tiež platí?
4. a to tiež len v ročnom zúčtovaní?
5. Zdravotné poistenie bude 14 percent ?

Jozef Mihál
12.03.13, 09:02
Príjem podľa § 8 sa zdaní až v daňovom priznaní. DP sa musí podať vtedy, ak zdaniteľný príjem za príslušný rok je vyšší, ako 50% nezdaniteľnej časti na daňovníka pre daný rok.

Pričom príležitostný príjem (príležitostná zmluva o dielo) je do výšky 500 eur ročne oslobodený od dane.

Zo zdaniteľného príjmu (resp. základu dane) podľa § 8 sa platí zdravotné poistenie - na základe daňového priznania. Daňový úrad takýto základ dane nahlási zdravotnej poisťovni, tá to zahrnie do ročného zúčtovania.

Sadzba poistného je 14%. V prípade osoby ZTP je sadzba 7%.

zhv
13.03.13, 13:09
Dobrý deň, lekárka dôchodkyňa robila výkon pre distribútora lieku. Za každé očkovanie
dostala zaplatené. Tuto činnosť vykonávala len v roku 2012. Je to príjem podľa §8
alebo podľa § 6 ods.2 písm.b)? Podľa mňa §6ods.2 písmmb). ZP si zaplatí podľa DP. v roku 2013 to nebude vykonávať. Ako tu bude s odvodmi do SP? Zároveň je aj zamestnancom. Na DU sa neregistrovala.

Jozef Mihál
13.03.13, 13:29
Aj podľa môjho názoru ide o príjem podľa § 6 ods. 2 písm. b), pretože šlo o opakovanú činnosť, nie o jednorazový príjem.

Do SP sa bude musieť prihlásiť od 1.7.2013 ak príjem brutto za rok 2012 bol vyšší ako 4716 eur a ak by k 1.7.2013 stále vykonávala túto činnosť.

nela07
17.03.13, 12:29
Dobrý deň, zamestnanec má s inou organizáciou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní školiacich a poradenských služieb na 1 mesiac. Chcem sa len uistiť, či:
-ide o príležitostný príjem?
-oslobodená je čiastka 500 eur a do DP B uvediem len sumu presahujúcu 500 eur?
- zmluvu nemusím prikladať k DP?
- príležitostný príjem pôjde aj do RZZP a vyjde nedoplatok vo výške 14% z príjmu=ZD z tohto príjmu (výdavky preukázateľné nemá,) alebo VZ=ZD/2,14 a z toho 14% poistné?
- ak zaplatí nedoplatok ZP v r. 2013, podá dodatočné DP za rok 2012 a zníži si základ dane o toto zaplatené poistné a vyjde mu preplatok dane?
ďakujem

Roxana
17.03.13, 13:28
Spracovávam DP lekára-zamestnanca, nepodniká.Poradíte mi so zaradením jeho príjmov do jednotlivých §?
Má nasledovné príjmy:
- príjem zo závislej činnosti - potvrdenie od zamestnávateľa (HPP) aj potvrdenie z DoVP - § 5
ostatné príjmy má od farmaceut.firiem:
- príjem z DOHODY O VYKONANÍ PREDNÁŠKY -§ 6 odst. 2. písm. a) ? - tu môžem uplatniť aj paušálne výdavky?
- príjem zo ZMLUVY o SPOLUPRÁCI - § 8 odst. 1 písm a) - môžem uplatniť oslobodenie do 500,- eur?
- príjem nepeňažný - potvrdenie od farma-firmy o úhrade ubytovania na seminári - § 8 odst. 1 písm. l) ?
- príjem zo ZMLUVY o PODPORE VZDELÁVANIA - farma firma uhradila registr.poplatok a ubytovanie - § 8 odst. 1 písm l)?
Zdravotné poistenie bude platiť z §6 aj §8?
Ďakujem za pomoc.

Jozef Mihál
18.03.13, 14:13
Dobrý deň, zamestnanec má s inou organizáciou uzatvorenú zmluvu o poskytovaní školiacich a poradenských služieb na 1 mesiac. Chcem sa len uistiť, či:
-ide o príležitostný príjem?
-oslobodená je čiastka 500 eur a do DP B uvediem len sumu presahujúcu 500 eur?
- zmluvu nemusím prikladať k DP?
- príležitostný príjem pôjde aj do RZZP a vyjde nedoplatok vo výške 14% z príjmu=ZD z tohto príjmu (výdavky preukázateľné nemá,) alebo VZ=ZD/2,14 a z toho 14% poistné?
- ak zaplatí nedoplatok ZP v r. 2013, podá dodatočné DP za rok 2012 a zníži si základ dane o toto zaplatené poistné a vyjde mu preplatok dane?
ďakujem

- Podľa môjho názoru ide o príležitostný príjem - ake nemá takéto príjmy aj od iných
- áno, oslobodená je suma do 500 eur, zdaniteľný príjem je suma presahujúca 500 eur
- zmluvu nemusíte prikladať k DP
- príjem podľa § 8, teda aj uvedený príležitostný príjem pôjde do RZZP
- sadzba 14%, pre ZTP 7%, vymeriavací základ je základ dane
- buď podá dodatočné DP za rok 2012 alebo podá riadne DP za rok 2013 ak bude mať znova takýto príjem, a v ňom nedoplatok z RZZP za rok 2012 uvedie do výdavkov k týmto príjmom

Jozef Mihál
18.03.13, 14:15
Spracovávam DP lekára-zamestnanca, nepodniká.Poradíte mi so zaradením jeho príjmov do jednotlivých §?
Má nasledovné príjmy:
- príjem zo závislej činnosti - potvrdenie od zamestnávateľa (HPP) aj potvrdenie z DoVP - § 5

Áno

ostatné príjmy má od farmaceut.firiem:
- príjem z DOHODY O VYKONANÍ PREDNÁŠKY -§ 6 odst. 2. písm. a) ? - tu môžem uplatniť aj paušálne výdavky?

Áno

- príjem zo ZMLUVY o SPOLUPRÁCI - § 8 odst. 1 písm a) - môžem uplatniť oslobodenie do 500,- eur?

Áno

- príjem nepeňažný - potvrdenie od farma-firmy o úhrade ubytovania na seminári - § 8 odst. 1 písm. l) ?

Áno

- príjem zo ZMLUVY o PODPORE VZDELÁVANIA - farma firma uhradila registr.poplatok a ubytovanie - § 8 odst. 1 písm l)?

Áno

Zdravotné poistenie bude platiť z §6 aj §8?

Áno

nela07
18.03.13, 15:38
- Podľa môjho názoru ide o príležitostný príjem - ake nemá takéto príjmy aj od iných
- áno, oslobodená je suma do 500 eur, zdaniteľný príjem je suma presahujúca 500 eur
- zmluvu nemusíte prikladať k DP
- príjem podľa § 8, teda aj uvedený príležitostný príjem pôjde do RZZP
- sadzba 14%, pre ZTP 7%, vymeriavací základ je základ dane
- buď podá dodatočné DP za rok 2012 alebo podá riadne DP za rok 2013 ak bude mať znova takýto príjem, a v ňom nedoplatok z RZZP za rok 2012 uvedie do výdavkov k týmto príjmom
ďakujem za odpoveď

Ešte ma napadla otázka: ak bude mať náhodou takýto príjem aj v roku 2013 a zaplatí zdravotnej poisťovni preddavok dobrovoľný - 14% z takého príjmu ak nebude mať výdavky, môže si potom takéto poistné uviesť na vo výdavkoch pri príležitostných príjmoch v tabuľke 3 DP? To aby sa nemuselo robiť dodatočné DP za rok 2013. ďakujem

Jozef Mihál
19.03.13, 08:18
Áno, môže.

nela07
20.03.13, 22:27
Áno, môže.
Ďakujem.

karcoolka1
30.07.13, 06:02
Jednorázová zmluva - príjem podľa ZoDP §8/1/a, suma 500,-eur.
Otázka:
1. Do DP B tab.č.3 sa nič neuvádza?
2. Tým pádom ani odvody pri RZZP nevzniknú?

Ak by bola suma 700,- eur za zmluvu.
1. Do DP B tb.č.3 sa uvedie prijem 200,-eur?
2. Odvody pri RZZP sa rátajú zo sumy 200,-eur?

Ak daňovník pri takejto zmluve má za celý rok príjem nižší ako polovica NČ:
1. Nemusí podať DP vôbec?
2. Tým pádom nevznikne nedoplatok pri RZZP?

Ďakujem pekne za odpoveď.

Jozef Mihál
31.07.13, 08:43
Príjem podľa - 8 ods. 1 písm. a) je do výšky 500 eur oslobodený od dane - to znamená, že v DP sa neuvádza.

Pri príjme 700 eur sa zdaní suma 200 eur - a tá sa uvedie v DP.

Odvody na zdravotné poistenie sa počítajú zo základu dane uvedeného v DP podľa § 7 a § 8, v danom prípade zo sumy 200 eur.

Ak má daňovník zdaniteľný príjem do výšky 50% sumy nezdaniteľnej časti na daňovníka, DP podávať nemusí - tým pádom z príjmu neplatí ani daň, ani odvody na zdravotné poistenie.

Janula1
10.11.14, 16:20
Je uzatvorená zmluva o dielo. Predal fotografie jednej organizácií. Prosím Vás, ako to máme zdaniť? Podľa akého paragrafu? (8 ?, ako príležitostný príjem?). Inak je normálne zamestnaný, doteraz podával za neho DP zam-teľ. Vždy požiadal. Lenže teraz dostal cca 2000€ za fotografie? ďakujem pekne

Lenka9
17.03.16, 10:17
Je príjem zo zmluvy o dielo uzatvorenej podľa § 631 Občianskeho zákonníka príjmom podľa § 8 ods. 1 písm. a/ zákona č. 595/2003 Z. z. t. j. príjmom z príležitostných činností, ktorý je do 500 € od dane oslobodený?

Jana Motyčková
17.03.16, 11:44
Ťažko povedať, závisí o znenia zmluvy. Stretla som sa aj s takým výkladom FS, že ak ide o príjem na základe zmluvy, nemožno to považovať za príležitostný príjem.