PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Stupne náročnosti práce - kontrola z IPJežko
06.02.07, 07:22
Kontrola IP vytkla zamestnávateľovi, že neboli dodržané stupne náročnosti /kontrolovali pracovné zmluvy, mzdy, dochádzku,.../ podľa Zákonníka práce.
Čo to znamená, kde je o tom viac informácii, ako to napraviť ?

Monika Kováčová
06.02.07, 15:46
Zákon o minimálnej mzde, Zákonník práce

§ 120
Minimálne mzdové nároky

(1) Zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, je povinný poskytnúť zamestnancovi mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce (ďalej len "stupeň") príslušného pracovného miesta. Ak mzda zamestnanca nedosiahne v kalendárnom mesiaci v prepočte na odpracovanú hodinu sumu minimálneho mzdového nároku, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok v sume rozdielu medzi dosiahnutou mzdou a sumou minimálneho mzdového nároku ustanoveného pre stupeň patriaci príslušnému pracovnému miestu.

(2) Do mzdy podľa odseku 1 sa nezahŕňa mzda za prácu nadčas (§ 121), mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok (§ 122), mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu (§ 123) a mzdové zvýhodnenie za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí (§ 124). Do počtu odpracovaných hodín podľa odseku 1 sa nezahŕňajú hodiny práce nadčas.

(3) Pracovné miesto podľa odseku 1 je súhrn pracovných činností, ktoré zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy. Zamestnávateľ podľa odseku 1 je povinný priradiť každému pracovnému miestu stupeň v súlade s charakteristikami stupňov náročnosti pracovných miest uvedenými v prílohe.

(4) Sadzba minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň je násobkom hodinovej minimálnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín a koeficienta minimálne mzdy,


Stupeň - Koeficient minimálnej mzdy
1 1, 0
2 1, 2
3 1, 4
4 1, 6
5 1, 8
6 2, 0

(5) Pri ustanovení týždenného pracovného času podľa § 85 na menej ako 40 hodín sa hodinové sadzby minimálnych mzdových nárokov úmerne zvýšia.

(6) Sadzba minimálneho mzdového nároku sa zaokrúhľuje na celých desať halierov nahor.

Monika Kováčová
06.02.07, 15:48
A príloha k Zákonníku práce:
Príloha
k zákonu č. 311/2001 Z.z.
CHARAKTERISTIKY STUPŇOV NÁROČNOSTI PRACOVNÝCH MIEST


Pracovné miesta sú podľa miery zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca vymedzené týmito charakteristikami:

a) pracovné miesto zodpovedajúce prvému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon pomocných, prípravných alebo manipulačných prác podľa presných postupov a pokynov,

b) pracovné miesto zodpovedajúce druhému stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon ucelených obslužných rutinných prác alebo odborných rutinných kontrolovateľných prác podľa daných postupov alebo prevádzkových režimov, alebo prác spojených s hmotnou zodpovednosťou; výkon jednoduchých remeselných prác; výkon opakovaných, kontrolovateľných prác administratívnych, hospodárskosprávnych, prevádzkovo-technických alebo ekonomických podľa pokynov alebo ustanovených postupov,

c) pracovné miesto zodpovedajúce tretiemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon rôznorodých odborných alebo ucelených odborných prác alebo samostatné zabezpečovanie menej zložitých agend; samostatný výkon individuálnych tvorivých remeselných prác; riadenie alebo operatívne zabezpečovanie chodu zariadení alebo prevádzkových procesov spojené so zvýšenou duševnou námahou s prípadnou zodpovednosťou za zdravie a bezpečnosť iných osôb alebo za ťažko odstrániteľné škody,

d) pracovné miesto zodpovedajúce štvrtému stupňu náročnosti práce charakterizuje samostatné zabezpečovanie odborných agend alebo výkon čiastkových koncepčných, systémových a metodických prác spojený so zvýšenou duševnou námahou; riadenie, organizácia alebo koordinácia zložitých procesov alebo rozsiahleho súboru veľmi zložitých zariadení s prípadnou zodpovednosťou za životy a zdravie iných osôb,

e) pracovné miesto zodpovedajúce piatemu stupňu náročnosti práce charakterizuje výkon špecializovaných systémových, koncepčných, tvorivých alebo metodických prác s vysokou duševnou námahou; komplexné zabezpečovanie najzložitejších úsekov a agend s určovaním nových postupov v rámci systému; riadenie, organizácia a koordinácia veľmi zložitých procesov a systémov vrátane voľby a optimalizácie postupov a spôsobov riešenia,

f) pracovné miesto zodpovedajúce šiestemu stupňu náročnosti práce charakterizuje tvorivé riešenie úloh neobvyklým spôsobom s nešpecifikovanými výstupmi s vysokou mierou zodpovednosti za škody s najširšími spoločenskými dôsledkami; riadenie, organizácia a koordinácia najzložitejších systémov so zodpovednosťou za neodstrániteľné hmotné a morálne škody so značnými nárokmi na schopnosť riešiť zložité a konfliktné situácie spojené spravidla so všeobecným ohrozením najširšej skupiny osôb,

H.B.
22.08.07, 08:28
Chcem sa len opýtať. Musia byť stupne náročnosti práce uvedené v pracovnej zmluve?

Marína
22.08.07, 09:11
Nie. Podľa ZP_§43_ods.1_pism.a
§ 43
(1) V pracovnej zmluve je zamestnávateľ povinný so zamestnancom dohodnúť podstatné náležitosti, ktorými sú:
a) druh práce, na ktorý sa zamestnanec prijíma, a jeho stručná charakteristika,

anaman
22.08.07, 09:40
Zákonník práce stanovuje charakteristiky stupňov náročnosti pracovných miest vo všeobecnej rovine. Z dôvodu rovnakého zaobchádzania so zamestnancami je preto dobré, ak si organizácia vypracuje v súlade so ZP svoj vlastný katalóg pracovných pozícií.

Zuzana Boháčová
27.12.07, 21:11
Dobrý večer,môžete mi prosím uviesť Vaše názory:

zamestnancovi sme uviedli zlý koeficient do pracovnej zmluvy-prvý stupeň náročnosti.
Opravili sme mu to až v ďalších mesiacoch,predchádzajúce mesiace sme nechali bez zmeny.
Opravu sme urobili "zmenou k pracovnej zmluve" - kde sme uviedli, len to že zamestnanec je zaradeny do 2.stupňa naročnosti".
ďalši mesiac sme ho zaradili do 3. stupňa. (aj druhy stupeň bol malo:mee:
bola to naša chyba-dosť sme schaosili..:mad::(
keďže sme ho zle zaradili,bola mu vyplacana minimalna mzda...
no po oprave je to už v poriadku..
spätne to uz nejdeme opravovať..

no ide nam o tu zmenu pracovnej zmluvy
je to v poriadku,len keď uvedieme,že zmena koeficientu a stupňa?
druh prace je stale ten isty,ide len to nespravny stupeň zaradenia

Vopred pekne ďakujem za akykoľvek nazor

Melnick
27.12.07, 21:29
Ja zmeny robím tiež len dodatkom k PZ a napíšem ,ktorý bod PZ sa mení s tým ,že vypíšem nové zmeny, ktoré vznikli. Takto mi to ponúka upravovať aj môj soft .

Zuzana Boháčová
28.12.07, 09:45
Ja zmeny robím tiež len dodatkom k PZ a napíšem ,ktorý bod PZ sa mení s tým ,že vypíšem nové zmeny, ktoré vznikli. Takto mi to ponúka upravovať aj môj soft .


no len my sme to zle urobili,že ono už od začiatku mal byť 3.stupeň a koeficient 1.4
tak sme zmenou pracovnej zmluvy zmenili iba koeficient,ale druh prace nie
len je to napadne,keby prišiel inšpektorat prace,hneď by si to všimli:mee:

anaman
28.12.07, 13:50
Ja by som postupovala nasledovne: zmenila by som dodatkom s označením OPRAVA ... . Samozrejmé je, že by som musela zamestnancovi doplatiť do minimálnej mzdy za mesiace, počas ktorých bol nesprávne zaradený do stupňa náročnosti pracovného miesta. V takom prípade, by z mojej strany nebol porušený zákonník práce a kontrola s IP by podľa môjho názoru nemala žiadny právny dôvod na vytknutie resp. sankciu. Ak by som zamestnancovi do minim. mzdy nedoplatila porušila by som zákonník práce a to aj napriek tomu, že formálne by som chybu odstránila práve dodatkom k pracovnej zmluve.

cikita
30.10.09, 10:16
ako mám spraviť dodatok k PZ na doplnenie stupňov náročnosti? v pôvodnej zmluve to nieje tak to chcem všetkým zamestnancom dodatkom do PZ doplniť, dakujem

Zuzy
08.12.09, 11:10
Prosím Vás, nemá niekto na tie stupne náročnosti nijaké vzory, že k jednotlivým stupniam ktoré profesie patria?

atletka74
09.01.10, 18:45
Pre mojho zamestnavatela neplatia stupne naroč.práce.Som maserka a inštruktorka fitnes.Do ktorého stupna patrím? mam min. mzdu 295,50€brutto

Marína
10.01.10, 07:20
Pre mojho zamestnavatela neplatia stupne naroč.práce.Som maserka a inštruktorka fitnes.Do ktorého stupna patrím? mam min. mzdu 295,50€brutto
Pozri prílohu č. 1 http://www.porada.sk/t56527-zakonnik-prace-od-1-3-2009-a.html a skús sa zaradiť. Myslím, že by to mohlo zodpovedať stupňu č. 3.

Lianka
10.01.10, 15:53
Prosím Vás, nemá niekto na tie stupne náročnosti nijaké vzory, že k jednotlivým stupniam ktoré profesie patria?

Podla mna nejde ani tak o profesiu, ako o napln prace, zodpovednost a pod.

Jana_clenka
11.01.10, 08:44
Do ktorého stupňa náročnosti práce by ste zaradili lekára na odbornej ambulancii ? Mne by to sedelo na IV., príp. V. Ďakujem za vaše názory.

katka s.
12.01.10, 09:36
Dobrý deň. Neviete mi niekto poradiť ako sa berie z pohľadu bezpečnosti práce zamestnanec. Je to len HPP, alebo aj dohodári? IP chce pri kontrole záznamy o poskytnutí stravy, pitného režimu, ochran.prac. prostriedkoch atď pre dohodárov.

jess
12.01.10, 10:20
Do akej kategorie patrí :

1/ predavač - robí aj s kasou
2/ predavač detto + robí aj servisného mechanika
3/ administratívny pracovník - robí eshop...nahráva tovar ... práca s PC

Marikaby
16.05.12, 11:10
Tiež som mala problém zaradiť jednotlivé profesie do stupňa náročnosti práce. Písomne som
požiadala Inšpektorát bezpečnosti práce o zaradenie profesie (murár, vedúci stavby, projektant,....) do stupňa náročnosti práce a dostala som veľmi konkrétnu odpoveď.
Mám to písomne a v prípade kontroly si to viem obhájiť.

salonocka1
21.01.13, 07:54
Ahoj. Prosím ťa, chcela by som sa spýtať, či by si mi nevedela poslať sken prípadne odpoveď, čo ti odpísali z inšpektorátu práce na zaradenie profesii. Podľa odpovedí to vyzerá, že sa pohybuješ v stavebnej oblasti čo ja tiež a nakoľko som len tento rok začala pracovať v personalistike a účtovníctve, veľmi by mi to pomohlo.

Ďakujem ti vopred veľmi pekne.

mirhu
24.09.13, 08:12
AJ mne by to pomohlo, hlavne ohľadom odborného zástupcu na ambulancii