PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : výpoveď § 63 ZP a odstupnédenisadam
07.03.07, 19:21
potrebujem radu, známa podpísala 13.2. oznámenie o výpovedi ku 30.4. - podľa §63. Má v takomto prípade nárok na odstupné? Nemá tam uvedenú výpovednú lehotu, ale nepočíta sa to automaticky odo dňa podpisu? Ak má nárok na odstupné ktorý štvrťrok sa bude brať ako základ ?: január až marec 2007? - neviem, či som ZP pochopila správne, ale podľa mňa môže jej vyplatiť ale nemusí, lebo je tam dodržaná dvojmesačná lehota, je to tak?

mysimis
07.03.07, 20:15
Paragraf si uviedla ale aký odst. a aké písmeno?
§ 63
Výpoveď daná zamestnávateľom
Na začiatok

(1) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov, ak

a) sa zrušuje alebo premiestňuje zamestnávateľ alebo jeho časť,
b) sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách,
c) zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu štátnej zdravotníckej správy, alebo rozhodnutia orgánu sociálneho zabezpečenia dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak dosiahol na pracovisku najvyššiu prípustnú expozíciu určenú záväzným posudkom príslušného orgánu na ochranu zdravia,

d) zamestnanec

1. nespĺňa predpoklady ustanovené právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce,
2. prestal spĺňať požiadavky podľa § 42 ods. 2,
3. nespĺňa bez zavinenia zamestnávateľa požiadavky na riadny výkon dohodnutej práce určené zamestnávateľom vo vnútornom predpise alebo
4. neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných šiestich mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil,

e) sú u zamestnanca dôvody, pre ktoré by s ním zamestnávateľ mohol okamžite skončiť pracovný pomer, alebo pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny; pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny možno dať zamestnancovi výpoveď, ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

(2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď, ak nejde o výpoveď pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh, pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, iba vtedy, ak

a) zamestnávateľ nemá možnosť zamestnanca ďalej zamestnávať, a to ani na kratší pracovný čas v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce,
b) zamestnanec nie je ochotný prejsť na inú pre neho vhodnú prácu, ktorú mu zamestnávateľ ponúkol v mieste, ktoré bolo dohodnuté ako miesto výkonu práce.

(3) Pre porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu, pre ktorý možno okamžite skončiť pracovný pomer, môže dať zamestnávateľ zamestnancovi výpoveď iba v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o dôvode výpovede dozvedel, a pre porušenie pracovnej disciplíny v cudzine aj do dvoch mesiacov po jeho návrate z cudziny, najneskôr vždy do jedného roka odo dňa, keď dôvod výpovede vznikol.

(4) Ak sa v priebehu lehoty dvoch mesiacov uvedenej v odseku 3 konanie zamestnanca, v ktorom možno vidieť porušenie pracovnej disciplíny, stane predmetom konania iného orgánu, možno dať výpoveď ešte do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa zamestnávateľ dozvedel o výsledku tohto konania.

(5) Ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný oboznámiť zamestnanca s dôvodom výpovede a umožniť mu vyjadriť sa k nemu.

denisadam
08.03.07, 15:19
je to odstavec 1 písmeno a - ale to v zmluve nemá uvedené

Monika Kováčová
08.03.07, 15:21
je to odstavec 1 písmeno a - ale to v zmluve nemá uvedené

To musí byť uvedené vo výpovedi, nie v zmluve.

denisadam
08.03.07, 15:48
pardón vo výpovedi má uvedený len §63, ale je to kôli rušeniu zamestnávateľa, musí to byť uvedené vo výpovedi? ako má postupovať ak to tam nemá? má vôbec nárok na odstupné, ak to podpísala 14.2. k 30.4.? ďakujem

Tweety
08.03.07, 16:14
pardón vo výpovedi má uvedený len §63, ale je to kôli rušeniu zamestnávateľa, musí to byť uvedené vo výpovedi? ako má postupovať ak to tam nemá? má vôbec nárok na odstupné, ak to podpísala 14.2. k 30.4.? ďakujem
§61 ZP
2) Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď iba z dôvodov ustanovených v tomto zákone. Dôvod výpovede sa musí vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, inak je výpoveď neplatná. Dôvod výpovede nemožno dodatočne meniť.