PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : destiláciakarol.pukancik
25.04.07, 16:52
Zdravím!
Kto má skúsenosti s výrobou (a prevádzku) malej domácej aparatúry na destiláciu ovocných prebytkov??? diky

najag
27.04.07, 13:06
Dnes je dostatok velmi dobrej literatury na trhu o destilacii. A nielen destilacii, ale aj priprave kvasu. Je dobre si to nastudovat, aby si nepalil metylalkohol namiesto etylalkoholu a neprisiel o zrak. S lavorovicou nie su srandy a kondenzacne potrubia v paleniciach nie su velke iba pre srandu.

Richard
27.04.07, 14:28
Nie je to protizákonné? Ak áno, tak túto tému uzavriem, pretože na Porade si zákony ctíme (hoci si to niekedy nezaslúžia :) )

endrju
27.04.07, 15:26
Zákon 467/2002 o výrobe a uvádzaní liehu na trh §§ 2-3

§ 2
Vymedzenie základných pojmov


(1) Liehom na účely tohto zákona sa rozumie

a) etylalkohol, ktorý je vyrobený alkoholovou fermentáciou surovín poľnohospodárskeho pôvodu skvasiteľných na lieh a ich následnou destiláciou,
b) zmes etylalkoholu s inými alkoholmi a látkami, ak obsah etylalkoholu v zmesi je vyšší ako 15 objemových percent,
c) liehovina, ktorou sa rozumie kvapalina obsahujúca etylalkohol, určená na priamu ľudskú spotrebu alebo na výrobu iných požívatín; má špecifické organoleptické vlastnosti a množstvo etylalkoholu najmenej 15 objemových percent okrem vaječných likérov a likérov s vajcom s dovoleným množstvom etylalkoholu najmenej 14 objemových percent; liehovina sa môže yrábať destiláciou alebo zmiešaním,
d) lieh s obsahom 95 objemových percent etylalkoholu používaný na lekárske a farmaceutické účely,
e) etylalkohol vyrobený destiláciou alebo iným oddeľovaním zo skvasených roztokov pochádzajúcich z výroby celulózy (sulfitový lieh),
f) etylalkohol vyrobený chemickou syntézou (syntetický lieh).

(2) Na účely tohto zákona sa rozumie

a) mernou jednotkou množstva liehu
1. objem liehu v litroch alkoholu (l a) pri teplote 20 stupňov Celzia (stupňov C),
2. hmotnosť liehu v kilogramoch (kg); odvodenou jednotkou je gram (g), ak ide o lieh používaný na lekárske a farmaceutické účely,
b) koncentráciou liehu
1. hmotnostné percento určené pomerom hmotnosti 100-percentného etylalkoholu, ktorý sa nachádza vo výrobku, k celkovej hmotnosti tohto výrobku násobeným číslom 100,
2. objemové percento určené pomerom objemu 100-percentného etylalkoholu, ktorý sa nachádza vo výrobku pri teplote 20 stupňov C, k celkovému objemu tohto výrobku násobeným číslom 100,
c) výrobou liehu
1. výroba surového liehu,
2. výroba rafinovaného liehu,
3. zušľachťovanie liehu,
3.1. rafinácia (čistenie),
3.2. rektifikácia (viacnásobne opakovaná destilácia v kolóne),
3.3. dehydratácia (odstránenie vody z liehu),
3.4. regenerácia (získavanie liehu z použitých roztokov a odpadov obsahujúcich lieh),
3.5. špeciálna úprava sorpčnými metódami (karbonizácia a pod.),
4. výroba destilátov,
5. výroba sulfitového liehu,
6. výroba syntetického liehu,
d) spracovaním liehu
1. stárenie (zrenie),
2. egalizácia (zmiešavanie alebo sceľovanie),
3. spracovanie liehu na liehoviny a ocot,
4. denaturácia liehu, pridanie povoleného denaturačného prostriedku alebo zmesi denaturačných prostriedkov, čím sa stane lieh nevhodným na požívanie (§ 10),
5. iné spracovanie liehu,
e) uvádzaním liehu na trh dodanie liehu, ktorý je výsledkom činnosti upravenej týmto zákonom, predaj, ponúkanie na účely predaja, obmena, 2)
f) manipuláciou s liehom prečerpávanie, plnenie, meranie, váženie, balenie, skladovanie a označovanie,
g) iným nakladaním s liehom doprava a každá ďalšia činnosť, ktorú nemožno považovať za činnosť uvedenú v písmenách c) až f),
h) normou strát liehu percentuálne vyjadrenie prirodzených a nezavinených úbytkov liehu vznikajúcich pri činnostiach uvedených v písmenách c) až g) a pri výrobe vonných a chuťových látok, droždia a octu,
i) surovým liehom lieh vyrobený alkoholovou fermentáciou surovín poľnohospodárskeho pôvodu skvasiteľných na lieh a ich následnou destiláciou; nemožno ho použiť pri spracovaní na liehoviny a iné požívatiny, farmaceutiká, kozmetické prostriedky a na ďalšie použitie v zdravotníctve,
j) rafinovaným liehom lieh vyrobený rafináciou surového liehu alebo alkoholovou fermentáciou surovín poľnohospodárskeho pôvodu skvasiteľných na lieh, ich destiláciou a následnou rafináciou; takto upravený rafinovaný lieh je určený najmä na spracovanie na liehoviny a iné požívatiny, farmaceutiká, kozmetické prostriedky a na ďalšie použitie v zdravotníctve,
k) rafinovaným liehom technickým lieh vyrobený rafináciou surového liehu alebo alkoholovou fermentáciou surovín poľnohospodárskeho pôvodu skvasiteľných na lieh, ich destiláciou a následnou rafináciou; je určený najmä na technické účely, nemožno ho použiť pri spracovaní na liehoviny a iné požívatiny, farmaceutiká, kozmetické prostriedky a na ďalšie použitie v zdravotníctve,
l) destilátom lieh vyrobený destiláciou po alkoholovej fermentácii vybraných poľnohospodárskych surovín, najmä ovocia vrátane hrozna, ovocných vín, hroznových vín, ovocných výliskov a hroznových výliskov,
m) denaturovaným liehom
1. všeobecne denaturovaný lieh s množstvom najmenej 80 objemových percent etylalkoholu s prídavkom povoleného denaturačného prostriedku alebo zmesi denaturačných prostriedkov,
2. osobitne denaturovaný lieh denaturovaný s prídavkom povoleného denaturačného prostriedku,
3. osobitne denaturovaný bezvodý lieh denaturovaný s prídavkom povoleného denaturačného prostriedku,
n) denaturačným prostriedkom látka alebo zmes látok rozpustných v liehu, ktoré nezvratne zmenia vlastnosti liehu tak, že nie je vhodný na požívanie,
o) bezvodým liehom lieh vyrobený dehydratáciou surového alebo rafinovaného liehu; obsahuje najmenej 99,7 objemového percenta etylalkoholu,
p) pribudlinou zmes vyšších alkoholov s vyšším bodom varu ako etylalkohol, ktorá obsahuje najviac 15 objemových percent etylalkoholu, ktorá vzniká pri alkoholovom kvasení dekarboxyláciou a deamináciou z aminokyselín prítomných v surovine; nemožno ju použiť na potravinárske účely,
r) úkvapom zmes aldehydov, esterov a iných prchavých zložiek s nižším bodom varu ako etylalkohol, ktorý obsahuje najmenej 93,1 objemového percenta etylalkoholu; vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe liehu priamo zo zápar, pri rafinácii liehu, pri dehydratácii všetkých druhov liehu, pri rektifikácii ovocných a obilných destilátov a pri spracovaní surového liehu v rafinérii,
s) dokvapom zmes vyšších alkoholov, vyšších kyselín, aldehydov, esterov a iných prchavých látok s vyšším bodom varu ako etylalkohol, ktorý obsahuje najmenej 88 objemových percent etylalkoholu; vzniká ako vedľajší produkt pri výrobe liehu priamo zo zápar, pri rafinácii liehu, pri dehydratácii všetkých druhov liehu, pri rektifikácii ovocných a obilných destilátov a pri spracovaní surového liehu v rafinérii.

(3) Liehovarníckym závodom na účely tohto zákona sa rozumie závod na výrobu liehu a spracovanie liehu, ktorým je

a) priemyselný liehovar, ktorý spracúva prevažne ako základnú surovinu melasu, škrobnaté suroviny a ostatné suroviny prevoditeľné do skvasiteľnej formy,
b) poľnohospodársky liehovar, ktorý spracúva prevažne neštandardné poľnohospodárske produkty a produkty štiepenia škrobu,
c) ovocný liehovar, ktorý spracúva ako základnú surovinu ovocie, ovocné vína a hroznové vína, borievky a odpady z výroby vína a zo spracovania ovocia; výrobné zariadenie je usporiadané tak, aby destilácia bola spojená priamo s rektifikáciou,
d) liehovar s nespojitým systémom destilácie a rektifikácie, ktorý spracúva všetky suroviny prevoditeľné do skvasiteľnej formy; výrobne je usporiadaný tak, aby sa výroba registrovala na každom stupni výroby kontrolným liehovým meradlom,
e) droždiareň, ak pri výrobe droždia je lieh vedľajším výrobkom,
f) výrobňa bezvodého liehu, v ktorej sa azeotropnou destiláciou alebo podobnými technologickými postupmi pomocou benzénu, cyklohexánu alebo iných chemických zlúčenín získava bezvodý lieh; výrobné zariadenie tvorí sústava kolón; výroba bezvodého liehu je registrovaná kontrolným liehovým meradlom,
g) rafinéria liehu, ktorá spracúva surový lieh vyrobený v poľnohospodárskych a priemyselných liehovaroch alebo vyrába rafinovaný lieh priamo zo zápar pripravených skvasením cukorných roztokov pochádzajúcich zo škrobnatých surovín, cukorných surovín a z iných poľnohospodárskych surovín skvasiteľných na lieh,
h) denaturačný závod, v ktorom sa lieh denaturuje v súlade s týmto zákonom,
i) samostatný sklad liehu, závod, ktorý uskladňuje vyrobený alebo nakúpený lieh v úradne overených nádržiach opatrených úradne overenými meradlami na zisťovanie zásob liehu na účely jeho ďalšieho spracovania v liehovarníckych závodoch vlastného podniku alebo vyskladňuje lieh na účely predaja; iná osoba ako výrobca a Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky nesmie skladovať lieh v inom ako spotrebiteľskom balení,
j) egalizačná stanica, ktorá spracúva lieh egalizáciou (zmiešavaním) a uskladňuje vyrobený alebo dodaný lieh,
k) výrobňa liehovín, liehovar, ktorý spracúva lieh ako základnú surovinu na výrobu liehovín podľa špeciálne zostavených receptúr na jednotlivé druhy liehovín a plní liehoviny do spotrebiteľského balenia,
l) plniareň, v ktorej sa lieh a liehovina vyrobená v inom liehovarníckom závode plní do spotrebiteľského balenia,
m) octáreň, v ktorej sa lieh vyrobený v inom liehovarníckom závode spracúva na ocot,
n) chemický liehovar (výrobňa syntetického liehu), ktorý vyrába syntetický lieh syntézou zo surovín fosílneho pôvodu (hydratáciou etylénu),
o) sulfitový liehovar (výrobňa sulfitového liehu), ktorý vyrába sulfitový lieh kvasnou technológiou z odpadov pri výrobe celulózy pôsobením sulfitových kvasiniek,
p) liehovar na « (http://www.porada.sk/#0049)pestovateľské» (http://www.porada.sk/#0051) « (http://www.porada.sk/#0050)pálenie» (http://www.porada.sk/#0052) ovocia, liehovar, ktorý poskytuje službu pestovateľom a lieh vyrába len zo suroviny dodanej pestovateľmi a nie z vlastných zdrojov.

(4) Na iných spracovateľov liehu, ktorí nie sú liehovarníckymi závodmi podľa odseku 3, sa primerane vzťahujú ustanovenia odseku 3 písm. i).

(5) Výrobcom na účely tohto zákona sa rozumie

a) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába a spracúva lieh v liehovarníckych závodoch podľa odseku 3 písm. a) až o),
b) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába lieh v liehovarníckom závode podľa odseku 3 písm. p).

(6) Za lieh sa na účely tohto zákona nepovažujú ovocné šťavy ani pribudlina, ak objem etylalkoholu v nej je nižší ako 15 objemových percent celkového množstva všetkých látok obsiahnutých v zmesi, ani úkvapy, dokvapy a ani vína určené na priemyselné spracovanie.

§ 3
Podmienky na vydávanie povolenia


(1) Vyrábať lieh a spracúvať lieh, manipulovať s ním a uvádzať ho na trh môže len právnická osoba a fyzická osoba [§ 2 ods. 5 písm. a)], ktorej na základe žiadosti Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") vydalo povolenie na výrobu liehu a spracovanie liehu v liehovarníckom závode a jeho uvádzanie na trh (ďalej len "povolenie"). Povolenie neoprávňuje na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu. Prevádzkovať liehovarnícky závod možno na základe povolenia na prevádzkovanie daňového skladu vydaného podľa osobitného predpisu. 2a)

(2) Ak je žiadateľom o povolenie právnická osoba, v žiadosti uvedie

a) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
b) meno a priezvisko osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu, a spôsob, akým konajú za žiadateľa,
c) doterajší predmet podnikania žiadateľa,
d) typ liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3 písm. a) až m), v ktorom sa bude lieh vyrábať a spracúvať, s uvedením sídla liehovarníckeho závodu,
e) predpokladané množstvo vyrobeného a spracovaného liehu v liehovarníckom závode za kalendárny rok.

(3) Žiadateľ podľa odseku 2 k žiadosti priloží

a) výpis z obchodného registra žiadateľa,
b) doklad o tom, že splatené vklady do základného imania žiadateľa dosiahli ku dňu podania žiadosti sumu minimálne 20 000 000 Sk s výnimkou žiadateľa uvedeného v odseku 11,
c) doklad o tom, že zodpovedný zástupca žiadateľa spĺňa podmienky uvedené v odseku 9,
d) výpis z katastra nehnuteľností 3) preukazujúci vlastníctvo liehovarníckeho závodu žiadateľa, v ktorom sa bude lieh vyrábať a spracúvať,
e) zmluvu o nájme, 4) ak sa má liehovarnícky závod prevádzkovať v prenajatých priestoroch,
f) doklad o kúpe preukazujúci, že je vlastníkom technologického zariadenia na výrobu liehu a spracovanie liehu, alebo doklad o prenájme technologického zariadenia na výrobu liehu a spracovanie liehu,
g) výpis z registra trestov členov štatutárneho orgánu nie starší ako tri mesiace,
h) rozhodnutie príslušného orgánu o schválení programu odpadového hospodárstva; 5) v prípade, ak žiadateľ nemá povinnosť vypracovať program odpadového hospodárstva, predkladá doklad o zhodnocovaní odpadu alebo zneškodňovaní odpadu, 6)
i) vyjadrenie autorizovanej osoby 7) k technologickej časti liehovarníckeho závodu,
j) posudok štátneho okresného hygienika 8) nie starší ako tri mesiace,
k) odborné a záväzné stanovisko technickej inšpekcie, 9)
l) doklad orgánu potravinového dozoru o splnení podmienok ustanovených osobitným predpisom, 10)
m) doklady o zabezpečení kontrolného mechanizmu na
1. overovanie zdravotnej neškodnosti a kvality vyrábaného liehu a spracúvaného liehu a zhody vyrobeného liehu s jeho označením a súčasne
2. overovanie zhody vyrobeného liehu a spracovaného liehu s jeho označením pri uvádzaní na trh, 11)
n) vyjadrenie Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv o splnení požiadaviek správnej výrobnej praxe, 12) ak žiadateľ bude vyrábať lieh na lekárske a farmaceutické účely,
o) potvrdenie Colného riaditeľstva Slovenskej republiky preukazujúce splnenie povinnosti podľa odseku 8 a § 4 ods. 4.

(4) Zodpovedným zástupcom žiadateľa je fyzická osoba ustanovená výrobcom, ktorá zodpovedá za odborné prevádzkovanie liehovarníckeho závodu.

(5) Ak je žiadateľom o povolenie fyzická osoba, v žiadosti uvedie

a) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené, a obchodné meno,
b) typ liehovarníckeho závodu podľa § 2 ods. 3 písm. a) až m), v ktorom sa bude lieh vyrábať a spracúvať, s uvedením sídla liehovarníckeho závodu,
c) predmet podnikania žiadateľa,
d) predpokladané množstvo vyrobeného a spracovaného liehu v liehovarníckom závode za kalendárny rok.

(6) Žiadateľ podľa odseku 5 k žiadosti priloží

a) doklady uvedené v odseku 3 s výnimkou odseku 3 písm. a), b) a g),
b) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
c) doklad o vklade alebo poskytnutí úveru minimálne 20 000 000 Sk ku dňu podania žiadosti alebo doklad preukazujúci výšku vlastného imania žiadateľa, ktoré podľa účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky nie staršej ako tri mesiace, overenej audítorom nesmie byť nižšie ako 20 000 000 Sk s výnimkou žiadateľa uvedeného v odseku 12.

(7) Ak v odseku 3 nie je uvedené inak, doklady nesmú byť v čase podania žiadosti staršie ako 60 dní.

(8) Žiadateľ je povinný preukázať splnenie povinností uvedených v osobitných predpisoch. 13)

(9) Žiadateľ je povinný preukázať, že zodpovedný zástupca žiadateľa

a) má príslušné vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa v odbore potravinárskej technológie, biotechnológie alebo získal spôsobilosť na vykonávanie príslušnej odbornej činnosti ukončením obdobného vysokoškolského štúdia v zahraničí a má najmenej trojročnú prax v odbore výroby liehu alebo má príslušné stredoškolské vzdelanie s maturitou v odbore potravinárskej technológie, biotechnológie, alebo získal spôsobilosť na vykonávanie príslušnej odbornej činnosti ukončením obdobného stredoškolského štúdia v zahraničí a má najmenej päťročnú prax v odbore výroby liehu,
b) je bezúhonný; za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; uvedená skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
c) je so žiadateľom v pracovnom pomere; ak dôjde k rozviazaniu pracovného pomeru zodpovedného zástupcu, žiadateľ je povinný ku dňu skončenia pracovného pomeru ustanoviť iného zodpovedného zástupcu a túto skutočnosť spolu s dokladmi preukazujúcimi splnenie podmienok uvedených v písmenách a) až c) bezodkladne oznámiť ministerstvu; zodpovedný zástupca môže byť v pracovnom pomere len s jedným výrobcom.

(10) Povolenie podľa tohto zákona sa nevyžaduje

a) na prevádzkovanie chemického liehovaru (výrobne syntetického liehu),
b) na prevádzkovanie sulfitového liehovaru (výrobne sulfitového liehu),
c) na uvádzanie spotrebiteľského balenia liehu 14) na trh,
d) na denaturáciu liehu v colnom sklade.

(11) Ak žiadateľ podľa odseku 2 požiadal o vydanie povolenia na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c) a i), je povinný k žiadosti o vydanie povolenia priložiť doklad o tom, že splatené vklady do základného imania dosiahli ku dňu podania žiadosti sumu minimálne 5 000 000 Sk; uvedené sa vzťahuje na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), v ktorom sa vyrobí najviac 20 000 l a. za kalendárny rok.

(12) Ak žiadateľ podľa odseku 5 požiadal o vydanie povolenia na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c) a i), je povinný k žiadosti o vydanie povolenia priložiť doklad o vklade alebo poskytnutí úveru minimálne 5 000 000 Sk ku dňu podania žiadosti alebo doklad preukazujúci výšku vlastného imania, ktoré podľa účtovnej závierky alebo mimoriadnej účtovnej závierky nie staršej ako tri mesiace, overenej audítorom nesmie byť nižšie ako 5 000 000 Sk; uvedené sa vzťahuje na liehovarnícky závod podľa § 2 ods. 3 písm. c), v ktorom sa vyrobí najviac 20 000 l a. za kalendárny rok.

misomiso
27.04.07, 17:29
Ano, je to protizakonne, navyse aj nebezpecne, ale krasne to vonia...:) :) :)

karol.pukancik
27.04.07, 17:47
Ak si pálim lieh z vlastných produktov pre vlastnú potrebu - nepredávam ho, nejde o lehovar ani pestovateľské pálenie, načo sa povolenie nevyžaduje...a nie je to protizákonné. Alebo sa mýlim?

maturantka
27.04.07, 17:59
Karol, ja sa teda tejto problematike nejako zvlášť nevenujem, ale žijem v oblasti, kde sa slivky pestujú, aj pália "z vlastných prebytkov pre vlastnú potrebu". Colníci tu počas sezóny chodia robiť razie a okrem zhabania domácej pálenice ti naparia aj riadnu pokutu a vôbec ich nezaujíma, na aké účely a z čoho destiluješ. Kto páli doma, riadne riskuje.

misomiso
27.04.07, 18:14
Musim potvrdit, je to tak, ani mariska by sa nemala doma v kvetinaci pre vlastnu potrebu pestovat.

Aj ked na druhej strane - neviem si dost dobre predstavit tie razie, pretoze by vyzadovali povolenie k domovej prehliadke, co nie je bezna vec. Ale mysim, ze tato tema by mala byt odtialto stiahnuta, pokial si tento chat zaklada na tom, ze nepropaguje nelegalne veci.

maturantka
27.04.07, 18:17
Tak to by si bol Miško prekvapený, keď termokamerou zaregistrujú domácu pálenicu, ako rýchlo sa veci zomelú...

misolga
27.04.07, 18:57
Treba zistiť v okolí kde je najbližšia obecná pálenica a tam odniesť a nechať si vypáliť destilát-slivovicu, drienkovicu, šusterovicu:).Pálenice majú povolenie na takúto výrobu a ľudia si tam bežne chodia takto vyrábať domáci alkohol, navyše tam nie je riziko ako písal misomiso obsahu metylalkoholu .Myslím že sa odvádzajú aj nejaké poplatky ale to už neviem presne.

andrej_rv
27.04.07, 19:14
Ak si pálim lieh z vlastných produktov pre vlastnú potrebu - nepredávam ho, nejde o lehovar ani pestovateľské pálenie, načo sa povolenie nevyžaduje...a nie je to protizákonné. Alebo sa mýlim?
:) . Asi sa mýliš. Napr. v zákone o spotrebnej dani z liehu č. 105/2004 sa v § 47a ods. 1) uvádza:
"1) Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ak
...
d) vyrobí lieh"
a v § 47a ods. 2) zase:
"2) Colný úrad uloží pokutu
...
d) vo výške dane pripadajúcej na množstvo vyrobeného liehu, najmenej však 100 000 Sk, za priestupok podľa odseku 1 písm. d), a taký lieh zabezpečí"
Nikde v zákone som narýchlo nenatrafil na obmedzenie, že termín "fyzická osoba" sa vzťahuje len na FO - podnikateľa, mne sa zdá, že to platí na fyzickú osobu vo všeobecnosti. Len tá pokuta sa mi zdá byť potom riadne mastná.

Richard
27.04.07, 19:31
ok nebol som si istý či sa to dá s povolením, ale asi ani to nie... takže uzatváram :)

karol.pukancik
27.04.07, 19:40
ufff, tak to som nevedel čo je v tomto štáte všetko zakázané. Aspon som sa poučil.

misomiso
27.04.07, 19:53
Myslim, ze je to zakazane vsade na svete. Takze - dobre utesnit pivnicu...:)

Paula
27.04.07, 19:56
Myslim, ze je to zakazane vsade na svete. Takze - dobre utesnit pivnicu...:)

A na dvere zvonku zatĺcť kliniec a zavesiť naň tabuľku s textom "Išiel som na obed" :D