PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Rozhodnutie o rozdelení ziskuOlgaM
03.05.07, 12:48
Má niekto nejaky vzor - rozhodnutie o rozdelení zisku ?
Ďakujem!!!

Zoltán Kovács
03.05.07, 12:55
Má niekto nejaky vzor - rozhodnutie o rozdelení zisku ?
Ďakujem!!!
Rozhodnutie o rozdelení zisku je súčasťou zápisnice z valného zhromaždenia, alebo rozhodnutia jediného spoločníka sro.

Ja to uvádzam ako jeden z bodov programu VZ, a do zápisnice uvediem rozhodnutie VZ čo urobiť so ziskom.

Monikov
03.05.07, 13:14
Po schválení rozdelenia výsledku hospodárenia VZ dám podpísať konateľovi firmy príkaz na zaúčtovanie, kde uvediem v súlade so zápisnicou, ako mám zaúčtovať HV.

m.hladka
03.05.07, 13:58
Z Á P I S N I C A

z rokovania Valného zhromaždenia spoločnosti XY, s.r.o., Nová ul.26,
010 11 XXXXX, ktoré sa konalo dňa 22.2.2007 na Novej ul. č.26, 010 11 XXXX

Prítomní : Ing. Janko Hraško, spoločník a konateľ
Janka Hrašková, spoločník a konateľ


Program : 1/ Schválenie účtovnej závierky r. 2006
2/ Rozdelenie zisku


Pred otvorením rokovania sa spoločníci dohodli, že predsedom valného zhromaždenia bude Ing. Janko Hraško, konateľ spoločnosti a súčasne jednomyseľne odsúhlasili program.
Na úvod predseda VZ konštatoval, že sú prítomní spoločníci, ktorí majú celkom 200 hlasov, t.j. 100 % , čím je VZ uznášaniaschopná.

Po prerokovaní programu valné zhromaždenie jednomyseľne

A/ s c h v á l i l o :
1/ Účtovnú závierku r. 2006 s HV 200 220,- Sk a ziskom 162 178,- Sk
2/ Po vykonaní ročnej účtovnej závierky sa dosiahnutý čistý zisk rozdelí spoločníkom na základe rozhodnutia valného zhromaždenia nasledovne:
- v pomere zodpovedajúcom ich splateného vkladu do 30.4.2006.

B/ u l o ž i l o :
konateľovi spoločnosti Janke Hraškovej vykonať všetky úkony potrebné k prevodu vyplatenia podielov zisku.

V XXXXXX, dňa 22.2.2007

Ing. Janko Hraško
predseda valného zhromaždenia
a konateľ XY, s.r.o.

Jana Acsová
03.05.07, 14:10
Ing. Janko Hraško
predseda valného zhromaždenia
a konateľ XY, s.r.o.
Toho Janka Hraška odniekiaľ poznám. Ale to bolo dávno .-)

Na doplnenie:
- zisk možno rozdeliť medzi spoločníkov po splnení si ostatných povinností ustanovených v spoločenskej zmluve (ale to je zrejmé už pri zasadnutí, takže toto je pripomienka pre Poraďákov, ktorí budú potrebovať pomôcť s problematikou). Jednou z takých podmienok je napríklad povinný prídel do rezervného fondu vo výške ustanovenej Obchodným zákonníkom (do výšky 10 % základného imania) alebo spoločenskou zmluvou, ak ustanovuje podmienky odchylne. Môžu to byť aj iné povinnosti ... opäť vyplývajúce zo spoločenskej zmluvy.
- spravidla sa zápisnica z VZ odvoláva aj na splnenie si povinností spojených so zvolaním valného zhromaždenia ... včasné upovedomenie spoločníkov o jeho konaní,
- schválenie výsledku hospodárenia a jeho rozdelenia je spravidla spojené so schválením účtovnej závierky a na to nadväzujú povinnosti spojené so zverejnením účtovnej závierky. Povinnosti s tým spojené sú spravidla rovnako zakomponované do zápisu z valného zhromaždenia.

Takže ešte okrajom:
Podľa § 40 Obchodného zákonníka ... príslušný orgán s.r.o. (a iných uvedených organizácií) je povinný predložiť riadnu individuálnu ÚZ na schválenie do šiestich mesiacov po uplynutí účtovného obdobia. A na toto nadväzuje zverejňovanie rozvinuté v ďalších témach.

P.S:
A opäť sú tu termíny .-)

m.hladka
03.05.07, 14:15
Súhlasím s príspevkom 5, ale tu sa riešil len rozdelenie zisku, nie všetky firmy sú povinné mať audit, rezervný fond je napr. už splnený, takže ho doplňať ďalšie roky netreba.

Jana Acsová
03.05.07, 14:30
Určite, preto tom uviedla:

... (ale to je zrejmé už pri zasadnutí, takže toto je pripomienka pre Poraďákov, ktorí budú potrebovať pomôcť s problematikou).