PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : pohľadávka bez šance na vymáhanieBOBY
22.05.07, 04:26
Ahoj poraďáci, dlho som tu nebola a potrebujem radu, ako inak rýchlo (šéf nečaká).
Mám balík pohľadávok (cca 15.000,- Sk) voči firme, ktorá je v konkurze.
Do konkurzu sa už nedá prihlásiť a šanca na vymáhanie je nulová. Ako postupovať a zbaviť sa uvedených pohľadávok v účtovníctve?

betka
22.05.07, 11:33
Odpis pohľadávok voči dlžníkom v konkurze a vyrovnaní sa bude účtovať do nákladov z hospod. činnosti na analytický účet k účtu 546-odpis pohľadávky.

betka
27.05.07, 08:14
Odpis daňovo uznaných pohľadávok rieši par.19/2/h a ods.1 zákona.

h) výdavok (náklad) vo výške obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením alebo výdavok vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky1) vrátane úrokov z omeškania a poplatkov z omeškania a iných platieb, ktoré zvyšujú pohľadávku z dôvodu oneskorenej úhrady (ďalej len príslušenstvo ) ak je toto príslušenstvo zahrnuté do základu dane podľa § 17 ods. 21, alebo neuhradenej časti týchto pohľadávok, u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva alebo daňovníka, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva a zmenil spôsob účtovania na účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva pri pohľadávkach už zahrnutých do príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, v ktorých účtoval v sústave podvojného účtovníctva, ak
1. súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok daňovníka nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, a to aj u daňovníkov, ktorí neprihlásili pohľadávky, ale preukážu uznesenie súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok daňovníka nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,

Konkurz môže byť zamietnutý alebo zrušený aj z iného dôvodu ako je nedostatok majetku alebo majetok nestačí na úhradu výdavkov na súdne trovy alebo na odmenu správcu konkurznej podstaty, pričom nemusí dôjsť k zániku daňovníka. Uznesením súdu je potrebné dokladovaťzrušenie konkurzu, ale aj dôvody zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu. Toto sa vzťahuje iba na konkurzy podľa zákona 328/91, kt. platil do 31.12.2005. Os 1.1. O6 platí zákon 7/2005 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, zákon neupravuje zrušenie konkurzu, že majetok daňovníka nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu. Konkurz sa zruší len v tom prípade, ak majetok úpadcu nepostačuje na úhradu pohľadávok proti podstate. Podľa tohto zákona nie je dôvod na odpis pohľadávok do daňových výdavkov, ak nebola pohľadávka prihlásená do konkurzu. Nie každé právo na zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu dáva právo na odpis pohľadávok do daňových výdavkov podľa 19/2/h bodu 1.

2. to vyplýva z výsledku konkurzného konania alebo vyrovnacieho konania,

Výsledkom konkurzného konania podľa 328/91 je právoplatné rozvrhové konanie, v kt. sú uvedené čiastky uspokojenia , s výnimkou tých, kt. boli uspokojené v plnej výške. Tie kt. neboli uspokojené v plnej výške, je možné premietnuť do ZD na základe doručeného právoplatného rozvrhového uznesenia podľa 19/2/h bod 2 zákona.
Odpis je možné uznať do daňových výdavkov až v tom zdaňovacom období, kedy nastali účinky vyrovnania a uznesenia a uznesenie nadobudlo právoplatnosť.

Ak konanie bolo začaté po 1.1.2006, pri odpise pohľadávky sa postupuje podľa zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii. Výsledkom konkurzného konania je konečný rozvrh výťažku, na základe čoho neuspokojené pohľadávky možno odpísať do danových výdavkov.

3. dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním na dedičoch dlžníka,
Ide o pohľadávku, kt. nemožno uspokojiť vymáhaním na dedičoch dlžníka z dôvodu, že dedičia dedičstvo odmietajú alebo poručiteľ zanechal po sebe majetok nepatrnej hodnoty a súd vydá rozhodnutie o zastavení dedičského konania a majetok po pozostalom vydá tomu, kto sa postaral o jeho pohreb.

4. majetok dlžníka nepostačuje na krytie nákladov exekučného konania alebo na krytie trov výkonu súdneho rozhodnutia a súd exekúciu alebo výkon rozhodnutia zastaví,

Odpis pohľadávky do daňových výdavkov je možný pri pohľadávkach, kt. sú vymáhané cestou exek. konania, ale len v tom prípade, ak majetok dlžníka nepostačuje na krytie nákladov exek. konania, t.j. na odmenu exekútorovi, náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času. Od 1.1.07 sa z ustanovenia vypustili slová „na návrh oprávneného“ súd exekúciu zastaví, návrh na zastavenie exek. Konania môže podať aj iná osoba alebo súd bude konať na základe vlastného podnetu

5. ide o pohľadávku, na ktorú možno tvoriť opravnú položku do 100 % [§ 20 ods. 4, § 20 ods. 8 písm. c), § 20 ods. 14 písm. d), § 20 ods. 17 a 19],

6. ide o pohľadávku z úveru bánk, pobočiek zahraničných bánk a Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, pri ktorej bolo identifikované znehodnotenie viac ako 50 % alebo dlžník je v omeškaní so splácaním viac ako 360 dní.

Luci20
11.06.07, 09:55
Prosím Vás o radu /už som otázku zadala v inej téme, ale nik sa mi neozýva/. Začala som robiť účtovníctvo pre FO - Jednoduché účtovníctvo, kde predošlá účtovníčka nič nerobila s neuhradenými pohľadávkami - tieto narástli do strašných súm. Niektoré firmy už majú zapísaný v OR výmaz, niektoré sa odvolávajú na premlčanú dobu /z roku 2002 .../. Ako môžem v jednoduchom účtovníctve od týchto pohľadávok vyčistiť účtovníctvo? Ďakujem za každú radu.

anklar
11.06.07, 10:53
Prosím Vás o radu /už som otázku zadala v inej téme, ale nik sa mi neozýva/. Začala som robiť účtovníctvo pre FO - Jednoduché účtovníctvo, kde predošlá účtovníčka nič nerobila s neuhradenými pohľadávkami - tieto narástli do strašných súm. Niektoré firmy už majú zapísaný v OR výmaz, niektoré sa odvolávajú na premlčanú dobu /z roku 2002 .../. Ako môžem v jednoduchom účtovníctve od týchto pohľadávok vyčistiť účtovníctvo? Ďakujem za každú radu.
Ó Bohovia!, to účtovníctvo je strašná vec - tvrdím, že by som sa to za desať životov nevedela naučiť. Za min. rok som mala pohľadávky za 54 tis. Moja účtovníčka s tým mala niečo robiť? Čo s tým mala robiť? Keď si od nej pýtam vysvetlenie k niečomu, povie mi, že tomu aj tak nerozumiem. Má síce pravdu, ale už som si istá, že ju vymením. (Alebo sa naučím účtovať za cenu poslednej kvapky krvi?)

Luci20
11.06.07, 11:06
No samozrejme. Účtovníčka s tým musí nieže niečo urobiť, ale stále niečo robiť. To znamená, každý rok posielať odsúhlasenia zostatkov podľa zákona, kde je klauzula, že pokiaľ obch. partner na toto odsúhlasenie neodpovedá do určeného termínu, považuje sa to za jeho súhlas. Tým vlastne uznáva svoj záväzok voči Vám a nemôže prísť k premlčaniu. Ďalej má posielať upomienky po splatnosti faktúr, že ich "pri svojich každodenných povinnostiach odberateľ zabudol uhradiť". Sledovať firmy, ktoré sa dlho neozývajú, či sa nedostali do konkurzu .... či netreba vymáhať pohľadávky súdnou cestou ....
Ja som však prebrala účtovníctvo po účtovníčke, ktorá nič z tohoto nerobila. Nesplatené pohľadávky sa vyšplhali do státisícov a ja som zúfalá - čo s tým mám robiť, pretože pri jednoduchom účtovníctve ak by podnikateľ z nejakého dôvodu ukončil živnosť, musí z tejto sumy pohľadávok platiť daň. Preto prosím o pomoc skúsenejšie, poraďte či môžem iba na základe výpisu z OR - že firma už neexistuje - tieto pohľadávky zrušiť. A čo s firmami, ktoré proste po 5 rokoch na odsúhlasenie zostatkov a upomienky nereagujú, alebo jednoducho prehlásili že je premlčaná doba a nič platiť nebudú. Mám toho strašne veľa, prosím, poraďte.

anklar
11.06.07, 11:20
Luci, veľmi pekne ďakujem za vysvetlenie. Ja, ako človek neznalý účtovníctva, som jej tvrdila, že z pohľadávok sa platí daň. Ona, že ehm, hm, ohm,ale, nie. Tak, a už jej mám plné topánky. Končím s ňou. A ešte ona mala písať mojim dlžníkom? To som robila ja, veľakrát a upomienky mám pekne založené. No, ale, no, no toto?!!! No, neviem sa vyjadriť... Ešte raz ďakujem, Luci.

Luci20
11.06.07, 11:35
Nechcem nikomu ublížiť, neviem, v akom ste boli vzťahu, ale ja som u spomínanej FO zamestnaná ako účtovníčka v pracovnom pomere, takže si všetky tieto veci považujem za povinnosť. Na druhej strane robím účtovníctvo doma kamarátkinmu manželovi, a pre neho upomienky dlžníkom neposielam, lebo ma okrem účtovníctva o nič iné nepožiadal a sleduje si to sám. Ale samozrejme, že keď som na konci roka videla že tam má nejaké neuhradené veci, upozornila som ho na to. A odsúhlasenia zostatkov posielam každý rok aj z jeho účtovníctva, aj z manželovho a pokladám to za jednu z najdôležitejších vecí pri spracovaní ročnej závierky. Možno iní majú iné názory. Tak prajem čo najviac vymožiteľných pohľadávok.

Luci20
11.06.07, 11:39
Študujem ZDP § 19 a nasl. a pohľadávkach, ale stále sa z toho neviem vymotať, čo s tými mojimi - resp. šéfovými pohľadávkami v jednoduchom účtovníctve. Prosím, prosím poraďte.

betka
11.06.07, 16:32
Luci, nechcem Ťa sklamať, ale par. 19/2/h sa týka podvojného účtovníctva.

V JU sa vysporiadajú pohľadávky pri skončení podnikania.

Par.17 Všeobecné ustanovenia o zisťovaní ZD:
(8) Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zrušeniu daňovníka s likvidáciou (§ 41 ods. 3) alebo v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz alebo povolené vyrovnanie(§ 41 ods. 5), alebo v ktorom dochádza k skončeniu podnikania daňovníka (§ 6) alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo prenájmu (§ 6), upraví daňovník, ktorý

a) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11, o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv na lesnú pestovnú činnosť a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19, avýšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i) a o pomernú výšku nájomného vrátane finančného prenájmu, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť; pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane,
b) účtuje v sústave podvojného účtovníctva, o zostatky vytvorených rezerv a opravných položiek, príjmov budúcich období, výnosov budúcich období, výdavkov budúcich období a nákladov budúcich období s výnimkou tých, ktoré preukázateľne súvisia s obdobím likvidácie alebo konkurzu,
c) uplatňuje výdavky podľa § 6 ods. 10, o cenu nespotrebovaných zásob a o výšku pohľadávok s výnimkou pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) a i).

(9) Na účely zistenia základu dane podľa odseku 8 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, skončením podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo prenájmu je zánik oprávnenia, osvedčenia alebo iného rozhodnutia na výkon činnosti, prerušenie alebo pozastavenie a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania s výnimkou sezónnych činností alebo skončenie poberania príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo poberania príjmov z prenájmu.

Luci20
11.06.07, 16:44
Betka, ďakujem za odpoveď. Ja so to aj tak ponímala, že sa to zrejme týka iba podvojného. Ale mne ide práve o to, aby pri prípadnom skončení podnikania nemusel šéf upravovať ZD o všetky tieto pohľadávky, keď už teraz je na 1000 % isté, že nemôžu byť, ani nebudú zaplatené. Veď on keď skončí, bude musieť z tohoto upraveného ZD platiť daň z príjmu. A to je nemysliteľné, lebo tu ide fakt o horibilné sumy. Naozaj neexistuje žiaden zákon, podľa ktorého sa to dá vyčistiť??? Ak aj nie ako daňový výdavok, ale aspoň proste zrušiť. Veď koniec koncov, teraz vôbec nevykazujeme verný obraz účtovníctva, lebo máme vo výkazoch evidované horibilné čísla, ktoré vôbec neodzrkadľujú naše budúce príjmy. Fakt sa s tým nedá nič robiť???

betka
11.06.07, 16:48
Pri skončení podnikania potom postupuješ podľa par.19, čo si dáš do ZD, a čo nie. Tu vylúči pohľadávky do 1000 Sk, teda nepojdu Ti do ZD, alebo dlžník zomrie a nemôžeš ju vymôcť, tiež Ti nepojde do ZD.....
Určite existujú iné spôsoby ako, ale etiketa porady nás nepustí....

Luci20
11.06.07, 16:59
Máš na mysli, ako tie pohľadávky vymôcť /že etiketa nepustí/? Alebo ako ich zrušiť. Lebo mne ide o to, ako ich zrušiť. Šéf totiž teraz vôbec neplánuje ukončovať živnosť. A mňa hnevá to, že kvôli nezodpovednosti predošlej účtovníčky teraz budem celé roky musieť evidovať horibilné numerá, ktoré veľmi skresľujú skutočný stav účtovníctva firmy. Ako som už písala, niektoré firmy, ktoré nám dlžia, už neexistujú. Alebo mnohé pohľadávky sú už premlčané, lebo mali splatnosť v roku 2002. A ja musím celé roky vykazovať daňovému úradu, že raz od nich možno dostanem niekoľko stotisíc korún? /Lebo vo výkaze pohľadávok a záväzkov to musím vykazovať/. Stále sa s tým nemôžem zmieriť. Veď je to vlastne v rozpore so zákonom o účtovníctve, ktorý mi prikazuje podávať verný obraz hospodárenia firmy.

martinius
19.06.07, 06:55
Odpis daňovo uznaných pohľadávok rieši par.19/2/h a ods.1 zákona.

h) výdavok (náklad) vo výške obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením alebo výdavok vo výške odpisu menovitej hodnoty pohľadávky1) vrátane úrokov z omeškania a poplatkov z omeškania a iných platieb, ktoré zvyšujú pohľadávku z dôvodu oneskorenej úhrady (ďalej len príslušenstvo ) ak je toto príslušenstvo zahrnuté do základu dane podľa § 17 ods. 21, alebo neuhradenej časti týchto pohľadávok, u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva alebo daňovníka, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva a zmenil spôsob účtovania na účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva pri pohľadávkach už zahrnutých do príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, v ktorých účtoval v sústave podvojného účtovníctva, ak
1. súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo zrušil konkurz z dôvodu, že majetok daňovníka nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, a to aj u daňovníkov, ktorí neprihlásili pohľadávky, ale preukážu uznesenie súdu o zrušení konkurzu z dôvodu, že majetok daňovníka nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty,

Konkurz môže byť zamietnutý alebo zrušený aj z iného dôvodu ako je nedostatok majetku alebo majetok nestačí na úhradu výdavkov na súdne trovy alebo na odmenu správcu konkurznej podstaty, pričom nemusí dôjsť k zániku daňovníka. Uznesením súdu je potrebné dokladovaťzrušenie konkurzu, ale aj dôvody zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu. Toto sa vzťahuje iba na konkurzy podľa zákona 328/91, kt. platil do 31.12.2005. Os 1.1. O6 platí zákon 7/2005 Zákon o konkurze a reštrukturalizácii, zákon neupravuje zrušenie konkurzu, že majetok daňovníka nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu. Konkurz sa zruší len v tom prípade, ak majetok úpadcu nepostačuje na úhradu pohľadávok proti podstate. Podľa tohto zákona nie je dôvod na odpis pohľadávok do daňových výdavkov, ak nebola pohľadávka prihlásená do konkurzu. Nie každé právo na zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu dáva právo na odpis pohľadávok do daňových výdavkov podľa 19/2/h bodu 1.

2. to vyplýva z výsledku konkurzného konania alebo vyrovnacieho konania,

Výsledkom konkurzného konania podľa 328/91 je právoplatné rozvrhové konanie, v kt. sú uvedené čiastky uspokojenia , s výnimkou tých, kt. boli uspokojené v plnej výške. Tie kt. neboli uspokojené v plnej výške, je možné premietnuť do ZD na základe doručeného právoplatného rozvrhového uznesenia podľa 19/2/h bod 2 zákona.
Odpis je možné uznať do daňových výdavkov až v tom zdaňovacom období, kedy nastali účinky vyrovnania a uznesenia a uznesenie nadobudlo právoplatnosť.

Ak konanie bolo začaté po 1.1.2006, pri odpise pohľadávky sa postupuje podľa zákona 7/2005 o konkurze a reštrukturalizácii. Výsledkom konkurzného konania je konečný rozvrh výťažku, na základe čoho neuspokojené pohľadávky možno odpísať do danových výdavkov.

3. dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním na dedičoch dlžníka,
Ide o pohľadávku, kt. nemožno uspokojiť vymáhaním na dedičoch dlžníka z dôvodu, že dedičia dedičstvo odmietajú alebo poručiteľ zanechal po sebe majetok nepatrnej hodnoty a súd vydá rozhodnutie o zastavení dedičského konania a majetok po pozostalom vydá tomu, kto sa postaral o jeho pohreb.

4. majetok dlžníka nepostačuje na krytie nákladov exekučného konania alebo na krytie trov výkonu súdneho rozhodnutia a súd exekúciu alebo výkon rozhodnutia zastaví,

Odpis pohľadávky do daňových výdavkov je možný pri pohľadávkach, kt. sú vymáhané cestou exek. konania, ale len v tom prípade, ak majetok dlžníka nepostačuje na krytie nákladov exek. konania, t.j. na odmenu exekútorovi, náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času. Od 1.1.07 sa z ustanovenia vypustili slová „na návrh oprávneného“ súd exekúciu zastaví, návrh na zastavenie exek. Konania môže podať aj iná osoba alebo súd bude konať na základe vlastného podnetu

5. ide o pohľadávku, na ktorú možno tvoriť opravnú položku do 100 % [§ 20 ods. 4, § 20 ods. 8 písm. c), § 20 ods. 14 písm. d), § 20 ods. 17 a 19],

6. ide o pohľadávku z úveru bánk, pobočiek zahraničných bánk a Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, pri ktorej bolo identifikované znehodnotenie viac ako 50 % alebo dlžník je v omeškaní so splácaním viac ako 360 dní.
Ahoj Betka,nám na jednom školení povedala školiteľka z daň.úradu presný opak tvojho bodu a) - teda,že to platí aj pre daňovníkov, ktorí neprihlásili pohľadávky, ale preukážu uznesenie súdu o zrušení konkurzu.

Dula
20.06.07, 07:17
Ohladne odpisu som sa chcela opytat:
Naša firma v roku 2004 vystavila odb.faktury na dcersku firmu.Na konci roka 2005 sme si uplatnili cely odpis faktury, z dovodu, že sme vedeli, že dcérska firma končí a nie je šanca na vyplatenie (a šefstvo chcelo znizit zisk). Teraz sa zrazu spamätali a chcu dat Df do konkurzu a zaroven sa prihlásiť na konkurzne vyrovnanie. Lenže ja už neevidujem z r. 2004 odpísané faktúry.Je ešte nejaka možnosť ich prihlásiť,alebo už su pre nás tabu.(Horšie je,že DcFi ich stále eviduje).
Zároveň ma zaujíma, či môžeme nahlásiť aj zálohy, ktoré sme im poskytli a v akej výške vrátane DPH, alebo len základ dane (keďže DPH smesi uplatnili na DU).
Vopred dakujem za odpoved

JAJA11
20.06.07, 08:09
Ohladne odpisu som sa chcela opytat:
Naša firma v roku 2004 vystavila odb.faktury na dcersku firmu.Na konci roka 2005 sme si uplatnili cely odpis faktury, z dovodu, že sme vedeli, že dcérska firma končí a nie je šanca na vyplatenie (a šefstvo chcelo znizit zisk). Teraz sa zrazu spamätali a chcu dat Df do konkurzu a zaroven sa prihlásiť na konkurzne vyrovnanie. Lenže ja už neevidujem z r. 2004 odpísané faktúry.Je ešte nejaka možnosť ich prihlásiť,alebo už su pre nás tabu.(Horšie je,že DcFi ich stále eviduje).
Zároveň ma zaujíma, či môžeme nahlásiť aj zálohy, ktoré sme im poskytli a v akej výške vrátane DPH, alebo len základ dane (keďže DPH smesi uplatnili na DU).
Vopred dakujem za odpoved

Pohľadávky, ktoré boli odpísané z evidencie, ale neboli uhradené a nie sú premlčané, je možné vymáhať tak isto. V prípde, že Vám ich uhradia, budete musieť z nich odviesť daň. Nerozumiem tým zálohám, to bolo na nejaké služby, keď ste z nich odviedli DPH? Predpokladám, že ste si ju zároveň aj uplatnili, takže bez DPH. Dcérska firma ich má určite v evidencii bez DPH.

Dula
21.06.07, 04:51
Tie zálohy boli na tovar, ktorý nám vyrábali, aby mali na nákup materiálu.A kedže nebola šanca dokončiť a dodať nám ten tovar,tak nám vlastne dlžia poslané peniaze-zálohy.Zo záloh sa DPH odvádza.Ale mňa aj tak viacej zaujímali tie odpísané pohľadávky a ďakujem ti za dobrú odpoveď.

KvetkaK
01.02.08, 11:03
Ahojte. Prosím Vás, kde by som sa mohla niečo dozvedieť o tom, čo sa deje s s.r.o., ktorá je v likvidácii a my máme prihlasené voči tejto spoločnosti pohľadávky. Ďakujem.

KvetkaK
04.02.08, 08:00
Posúvam....