PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : plnomocenstvo na DÚBea16
14.07.07, 15:10
Prosím, vedel by mi niekto poradiť, poskytnúť vzor plnomocenstva na DÚ?
Jedná sa o to, že veselo podávam aj podpisujem výkazy, hlásenia ale aj DP k DPH za svojích klientov(od ktorých mám poverenie ale len ústne) a teraz ma vyzvala pracovníčka jedného z DÚ aby som doložila plnomocenstvo od konateľa firmy-notársky overené. Zdôraznila, že tam musí byť presne vymenované na aké výkazy/doklady ma konateľ poveruje. Presne vypisovať názov hlásení a výkazov sa mi zdá byť dočasné lebo samozrejme zajtra môže byť na svete nový výkaz. Chcela by som to mať OK, lebo obehnem samozrejme všetkých, lebo lavína sa spustí zo všetkých DÚ. Ešte by možno bolo ideálne keby to plnomocenstvo zahŕňalo aj sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne. Lebo čo ak.....?
Viem, že som náročná, ale ak by ste pomohli mne, pomôžete určite viacerým.
Ďakujem, ďakujem, ďakujem.:D

Andyke
14.07.07, 16:51
Pred 5 rokmi som mala takéto plnomocenstvo, mne to už konateľ doniesol
hotové (spísal to právnik a jeho podpis bol overený notárom).
A mala som tam všetky ostatné inštitúcie uvedené,(Zdrav.poisť., Soc.poisť.,
ost.zložky štátnej správy ).
Poslednú vetu si pamätám, že ja som už nemohla splnomocniť ďalšiu osobu.
Akceptovali to všade.

emgeton
14.07.07, 18:14
Splnomocnenie môže byť aj ústne do zápisnice u správcu dane (samozrejme to vyžaduje prítomnosť konateľa, alebo podnikateľa)

tozuma
15.07.07, 06:27
Ja som si to napísala sama, že mňa splnomocňuje pre jednanie s DÚ-kde patrí, ZP a SP. Majiteľ s tým išiel k notárovi, kde to podpísal a ja sa s tým preukazujem ak idem niečo vybavovať v jeho mene na uvedené inštitúcie. Na DÚ som im na vyžiadanie nechala kópiu splnomocnenia. N

Eulalia
15.07.07, 06:49
Nemusíš do textu vymýšľať žiadne zložité vety. Záleží na tom, pri čom všetkom zastupuješ klienta na DÚ. Text by mohol byť asi takýto:
Podpísaný XYZ splnomocňujem týmto pani ABC, r.č., trvalé bydlisko na moje zastupovanie v styku s príslušným DÚ v tomto rozsahu (a tu vypíšeš, čo všetko za neho môžeš na DÚ vybavovať). Splnomocnenie platí - od do - alebo do odvolania - zaleží na dohode s klientom. A napíšeš tam aj, či si klient želá poštu z DÚ doručovať na vlastnú adresu, alebo na Tvoju.
Nezbytnou podmienkou je, že táto plná moc musí byť podpísaná overeným podpisom. Ja mám takéto plné moci pre DÚ a všetky poisťovne za našu spoločnosť, pretože konateľ je cudzinec a doručovanie som napísala na adresu spoločnosti. Originály som si nechala podpísať dva, jeden som všade odovzdala hneď pri registrácii firmy a druhý mám u seba. A keď idem náhodou niečo riešiť, kde sa tým potrebujem preukázať, pripravím si fotokópiu na odovzdanie a originál len predložím na overenie. Ten druhý už z ruky nepúšťam. Ten text vyslovene záleží na tom, ako si s klientami dohodnutá, čo všetko pre nich robíš.

Johanka
15.07.07, 06:59
Niečo z teórie ;) :
Zákon o správe daní a poplatkov §9
(3) Daňový subjekt, jeho zákonný zástupca alebo jeho opatrovník sa môže dať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne s úradne overeným podpisom alebo ústne do zápisnice u správcu dane. Ak nie je rozsah plnomocenstva presne vymedzený, považuje sa toto plnomocenstvo za všeobecné. V tej istej veci môže mať len jedného zástupcu. Zástupca koná osobne, ak z obsahu plnomocenstva nevyplýva, že za zástupcu môže konať aj iná osoba; na takéto konanie udelí zástupca inej osobe plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom. Konanie inej osoby v rozsahu udeleného plnomocenstva sa považuje za konanie zástupcu.

(4) Zastupovanie daňového subjektu zástupcom nevylučuje, aby správca dane rokoval v nevyhnutných prípadoch s daňovým subjektom priamo alebo aby ho vyzval na vykonanie niektorých úkonov. Daňový subjekt je povinný výzve správcu dane vyhovieť. Správca dane musí o tomto konaní vyrozumieť zástupcu daňového subjektu.

(5) Ak v tej istej veci koná daňový subjekt a ním zvolený zástupca a ich konanie si odporuje, rešpektuje správca dane konanie daňového subjektu. Správca dane o tom vyrozumie zástupcu daňového subjektu.

Bea16
16.07.07, 05:44
Všetkým veľmi ďakujem za odpovede. Z odpovedí mi však vychádza, že musím na plnomocenstve konkrétne opísať aj tlačivá(hlásenia , výkazy, daňové priznanie...), ktoré budem podpisovať. Ešte pri tom DÚ by to išlo ( ak si nevymyslia nový výkaz! ), ale pri takej sociálnej poisťovni..............tam je tlačív a tlačív......

Johanka
16.07.07, 06:18
Zákon o správe daní a poplatkov §9
(3)... Ak nie je rozsah plnomocenstva presne vymedzený, považuje sa toto plnomocenstvo za všeobecné....

Ak túto vetu pracovníčka DÚ nepozná, treba ju oboznámiť ;) .

Svistakova
17.07.07, 08:49
Pozor na to, že ak zastupuješ firmu, musíš mať na splnomocnení najprv uvedenú firmu a potom až konateľa, ktorý ťa v mene tejto firmy splnomocňuje. Ja som mala na začiatku uvedeného konateľa ako zástupcu firmy tej a tej a nechceli mi to na DÚ akceptovať, že najprv má byť uvedené meno daňovníka, čiže názov firmy ak sa jedná samozrejme o PO. (Ale možno to bola len nejaká veľmi "snaživá" pracovníčka) :rolleyes:

912
17.07.07, 09:00
Prikladám plnomocenstvo, ktoré nám pripravil náš firmený právnik (v SJ a AJ).
Ja ho už len upravujem, podľa toho, kam to dávam. Snáď pomôže.
Zuzana

zuzana1977
18.05.09, 14:24
Ahojte. mam jednu otazocku...ako sa rusi taketo spolnomocnenie??
treba ho notarsky overit alebo stači ak napišem list na DÚ a soc poistovnu, ze rusím plnu moc tej a tej osobe???
Vopred ďakujem za odpoveď

elaurie
19.05.09, 07:27
Ahojte. mam jednu otazocku...ako sa rusi taketo spolnomocnenie??
treba ho notarsky overit alebo stači ak napišem list na DÚ a soc poistovnu, ze rusím plnu moc tej a tej osobe???
Vopred ďakujem za odpoveď

Nazýva sa to "odvolanie plnomocenstva". Ani na odvolanie plnomocenstva ani na oznámenie o odvolaní plnomocenstva nie je potrebný úradne overený podpis. Odvolanie plnomocenstva treba adresovať splnomocnencovi a oznámenie o odvolaní plnomocenstva DU a socpoist. Na odvolanie plnomocenstva sa vzťahuje § 33b Občianskeho zákonníka:

(1) Plnomocenstvo zanikne
...
b) ak ho splnomocniteľ odvolal,
...

(4) Dokiaľ odvolanie plnomocenstva nie je splnomocnencovi známe, majú jeho právne úkony účinky, ako keby plnomocenstvo ešte trvalo. Na toto ustanovenie sa však nemôže odvolávať ten, kto o odvolaní plnomocenstva vedel alebo musel vedieť.

(5) Ak splnomocniteľ oznámil inej osobe, že udelil plnomocenstvo splnomocnencovi na určité úkony, môže sa voči nemu dovolávať odvolania plnomocenstva, len ak jej toto odvolanie oznámil pred konaním splnomocnenca, alebo keď táto osoba v čase konania splnomocnenca o tomto odvolaní vedela.

(6) Ak splnomocniteľ zomrie alebo ak splnomocnenec vypovie plnomocenstvo, je splnomocnenec povinný urobiť ešte všetko, čo neznesie odklad, aby splnomocniteľ alebo jeho právny nástupca neutrpel ujmu na svojich právach. Úkony takto urobené majú rovnaké právne účinky, ako keby zastúpenie ešte trvalo, pokiaľ neodporujú tomu, čo zariadil splnomocniteľ alebo jeho právni nástupcovia.

zuzana1977
23.05.09, 16:22
Dakujem

P07
02.12.09, 12:02
Niečo z teórie ;) :
Zákon o správe daní a poplatkov §9
(3) Daňový subjekt, jeho zákonný zástupca alebo jeho opatrovník sa môže dať zastupovať zástupcom, ktorého si zvolí a ktorý koná v rozsahu plnomocenstva udeleného písomne s úradne overeným podpisom alebo ústne do zápisnice u správcu dane. Ak nie je rozsah plnomocenstva presne vymedzený, považuje sa toto plnomocenstvo za všeobecné. V tej istej veci môže mať len jedného zástupcu. Zástupca koná osobne, ak z obsahu plnomocenstva nevyplýva, že za zástupcu môže konať aj iná osoba; na takéto konanie udelí zástupca inej osobe plnomocenstvo s úradne osvedčeným podpisom. Konanie inej osoby v rozsahu udeleného plnomocenstva sa považuje za konanie zástupcu.

(4) Zastupovanie daňového subjektu zástupcom nevylučuje, aby správca dane rokoval v nevyhnutných prípadoch s daňovým subjektom priamo alebo aby ho vyzval na vykonanie niektorých úkonov. Daňový subjekt je povinný výzve správcu dane vyhovieť. Správca dane musí o tomto konaní vyrozumieť zástupcu daňového subjektu.

(5) Ak v tej istej veci koná daňový subjekt a ním zvolený zástupca a ich konanie si odporuje, rešpektuje správca dane konanie daňového subjektu. Správca dane o tom vyrozumie zástupcu daňového subjektu.

Toto je veľmi pekné a pravda ale všimol si niekto aj toto:

§ 10
Vylúčenie zo zastupovania

(2) Zástupca môže zastupovať súčasne len jeden daňový subjekt u jedného správcu dane, ak nejde o blízke osoby; to neplatí, ak je zástupcom daňový poradca alebo advokát alebo ak ide o spoločného zástupcu, alebo ak zástupca splnomocnený na doručovanie doručuje jednému správcovi dane za viacero daňových subjektov písomnosti elektronickými prostriedkami (§ 17a).

z čoho mi vychádza, že ak nie som daňový poradca alebo advokát tak jediná možnosť doručovať dokumenty na DÚ je elektronicky.

Je to tak? Aké máte s "Plnomocenstvom na DÚ" skúsenosti. Ja mám účtovnícku firmu a tak by som to chcel spraviť tak, že plnomocenstvo bude na s.r.o. a tá splnomocní zamestnanca ale podľa toho §10 to asi nebude možné. Čo vy na to?

P07
18.12.09, 10:00
Tak som to zisťoval na daňovom riaditeľstve účtovník môže zastupovať len jednu firmu alebo podávať elektronicky