PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Odpis pohľadávok do nákladov.Pages : [1] 2

Daduľa
20.09.07, 05:11
Ku dňu 30.11.2007 budeme evidovať 5-pohľadávok po lehote splatnosti 1-rok, v sume asi 600.000,- Sk. Naša spoločnosť vie, že tieto pohľadávky sú nedobitné, nakoľko spoločnoasť už zanikla. Nechceme sa s týmito pohľadávkami ťahať na súd, lebo poplatky na súdne trovy atd by boli asi 56.000,- co vieme, že už by sme zas nikdy nevideli a ležali by niekde ladom.
No potrebovala by som poradiť, ako postupovať pri odpisani tychto pohľadávok, či treba tvoriť aj nejake opravne položky, alebo ich môžem odpísať k 31.12.2007 všetky do nákladov-t.j. Daňových.
Prosím poradte mi ak ma niekto skusenosti s podobným prípadom.

KEJKA
20.09.07, 19:37
môžeš odpísať do nákladov, lebo v decembri už sú splnené podmienky na tvorbu OP v 100% výške. A také pohľadávky sa môžu aj trval odpísať.
Viď ZDP §19, 20

Orsz
20.09.07, 19:56
Opravujem svoj príspevok - viď Ingi.Ale nepôjde o daňový náklad, ale pôjde o pripočítateľnú položku ak sa chcú úplne odpísať. Opravná položka asi nemá význam - je to len dočasné riešenie - aby sa ponížili výnosy, keďže pohľadávky neboli zaplatené. Úplne odpísať do nákladov - daňových je možné,ak na dlžníka bol vyhlásený konkurz, a pre nedostatok majetku sa pohľadávka nedá vyrovnať. Vtedy je pri účtovaní dôležitou súčasťou doklad o rozhodnutí súdu.

ingi
20.09.07, 21:47
Ale nepôjde o daňový náklad, ale pôjde o pripočítateľnú položku ak sa chcú úplne odpísať. Opravná položka asi nemá význam - je to len dočasné riešenie - aby sa ponížili výnosy, keďže pohľadávky neboli zaplatené. Úplne odpísať do nákladov - daňových je možné, ak na dlžníka bol vyhlásený konkurz, a pre nedostatok majetku sa pohľadávka nedá vyrovnať. Vtedy je pri účtovaní dôležitou súčasťou doklad o rozhodnutí súdu.

Erika, musím sa zastať Kejky, pravdepodobne si nepostrehla ;) súvislosť medzi § 20 ods.14 písm. d) a § 19 ods.2 písm. h) bod 5 ZoDP, podľa ktorých je možné pohľadávky uvedené v otázke zadávateľky aj daňovo odpísať k 31.12.2007. Priblížim:
Podľa § 19 ods.2 písm.h) bod 5 ZoDP je možné uznať ako daňový výdavok aj odpis rizikových pohľadávok, ktoré spĺňajú podmienky pre tvorbu daňovo uznaných opravných položiek vytvorených do výšky 100% podľa § 20 ods.14 ZoDP, pričom §20 ods.14 sa týka iba pohľadávok vzniknutých od 01.01.2004 (vyplýva to z § 52 ods.18 ZoDP), pričom:
-je riziko, že dlžník tieto pohľadávky neuhradí
-pohľadávky boli zahrnuté do príjmov
-od splatnosti pohľadávok uplynulo viac ako 12 mesiacov.

Uvedené podmienky sú podľa zadávateľky otázky splnené (za predpokladu, že pohľadávky boli zahrnuté do príjmov) a preto ich odpis k 31.12.2007 bude daňovým výdavkom.

Orsz
21.09.07, 05:11
V každom prípade som v tomto opatrná - ako dokážem, že pohľadávka je riziková? - mala by som mať nejaký podklad, pretože môžu byť rôzne dôvody, prečo odberateľ neuhradí svoju pohľadávku - aj osobné medzi firmami, a nie vždy to znamená, že krachuje. No neviem,.......

sta
21.09.07, 05:26
V každom prípade som v tomto opatrná - ako dokážem, že pohľadávka je riziková? - mala by som mať nejaký podklad, pretože môžu byť rôzne dôvody, prečo odberateľ neuhradí svoju pohľadávku - aj osobné medzi firmami, a nie vždy to znamená, že krachuje. No neviem,.......

ahojte, ja mám podobný problém. Máme jedného odberateľa, ktorý nám dlží na pohľadávkach cca 1 milión Sk (je to už aj vrátane úrokov z omeškania). Vieme, že nám ich nikdy nezaplatí. Nešiel síce do konkurzu, ani nezrušil firmu, ale tá firma je nečinná. Konateľ/majiteľ firmy prepustil všetkých zamestnancov, predal jediné auto, ktoré mal v majetku a sám sa zamestnal ako robotník v jednej firme. Keby sme ho aj dali na súd, nič z toho nezískame, iba čo zaplatíme súdne poplatky, pretože tá firma nemá žiaden majetok, iba dlhy :(
90% tých našich pohľadávok sú už 12 mesiacov po splatnosti, resp. k 31.12.2007 budú. Chcela som na ne tvoriť 100% opravnú položku, ale ako som čítala príspevok od ingi, môžem ich aj úplne odpísať do daňových nákladov? Tiež som bola presvedčená, že potrebujem mať najprv nejaký doklad v rukách, že tie pohľadávky nikdy nebudú uhradené, ale keď nemusím budem rada, ak sa budú dať na konci roka odpísať :)

sta
21.09.07, 05:31
Inak videli ste tento článok z HN zo dňa 12.9.2007?


Ministerstvo financií zverejnilo na svojej webovej stránke návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý by mal platiť od januára.
Oslobodenie úrokov medzi združenými spoločnosťami členských štátov Európskej únie (Smernica rady 2003/49/ES) sa má týkať aj prípadov, keď ich vypláca alebo konečným príjemcom je stála prevádzkareň právnickej osoby so sídlom v EÚ. Podobne oslobodenie vybraných príjmov (kultúrne a priemyselné licenčné poplatky, nájomné) medzi združenými spoločnosťami členských štátov Európskej únie sa má týkať aj prípadov, keď ich vypláca alebo konečným príjemcom je stála prevádzkareň právnickej osoby so sídlom v EÚ.
Medzi zdaniteľné príjmy zahraničných osôb (nerezidentov) sa zaraďujú aj príjmy spoločníka obchodnej spoločnosti zo zníženia základného imania a príjmy z úhrady pohľadávky nadobudnutej postúpením.
Základ dane
Do základu dane sa nezahŕňa investičná dotácia poskytnutá na obstaranie odpisovaného hmotného majetku v zdaňovacom období, v ktorom bolo o nej účtované vo výnosoch. Táto dotácia sa zahrnie do základu dane počas doby daňového odpisovania majetku a vo výške daňových odpisov. Podľa prechodných ustanovení sa má rozdiel z dôvodu zmeny zákona zahrnúť do základu dane rovnomerne do konca roku 2009.
Vypúšťa sa časové rozlišovanie poskytnutého alebo prijatého preddavku v jednoduchom účtovníctve. Preddavky budú ovplyvňovať základ dane v čase ich zaplatenia alebo prijatia v súlade so zásadami jednoduchého účtovníctva.
Súčasťou základu dane u dlžníka účtujúceho v podvojnom účtovníctve je výška premlčaného záväzku alebo jeho nesplatená časť v tom zdaňovacom období, v ktorom došlo k jeho premlčaniu. Premlčacia doba je 4 roky podľa § 397 Obchodného zákonníka alebo 3 roky podľa § 101 Občianskeho zákonníka.
Vypúšťa sa test pri predaji cenných papierov, ktorý ako jednu z troch výnimiek umožňoval zahrnúť stratu do základu dane pri odchýlke do 10 % od priemerného kurzu. Strata z predaja cenných papierov sa bude uznávať len v zostávajúcich dvoch prípadoch ustanovených v § 19 ods. 2 písm. f) zákona o dani z príjmov.
Opravné položky
Významná zmena sa týka tvorby opravných položiek k rizikovým pohľadávkam (§ 20 ods. 14 zákona). Tvorba opravných položiek k pohľadávkam, ktoré boli zahrnuté do výnosov, ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 12 mesiacov, sa zahrnie do daňových nákladov len do výšky 30 % menovitej hodnoty pohľadávky bez jej príslušenstva. Podľa prechodných ustanovení sa rozdiel z titulu zmeny zákona zahrnie do základu dane rovnomerne do konca roku 2009.
Žiadnu daňovú opravnú položku nemožno tvoriť k pohľadávke nadobudnutej postúpením a k pohľadávke, ktorú je možné vzájomne započítať so splatnými záväzkami voči dlžníkovi.
Odpis pohľadávky vo výške 100 % sa uznáva, ak pri pohľadávke zahrnutej do výnosov bolo vo veci vymáhania tejto pohľadávky ukončené súdne konanie alebo správne konanie alebo exekučné konanie a veriteľ bol riadnym účastníkom konania a plnil si všetky povinnosti potrebné na uplatnenie svojho práva.
Odpis pohľadávky vo výške 50 % sa uznáva v prípade, ak pohľadávka spĺňa podmienku na tvorbu opravnej položky podľa § 20 ods. 14 (riziková pohľadávka, zahrnutá do výnosov, po lehote splatnosti nad 12 mesiacov, menovitá hodnota bez príslušenstva), a súčasne sa považuje za premlčanú.
Neuznáva sa strata z predaja pohľadávky. Do daňových nákladov sa uznáva menovitá hodnota pohľadávky do výšky príjmu z jej predaja, resp. zaplatená obstarávacia cena kúpenej pohľadávky.
Ruší sa jedna z tradičných daňových rezerv, a to - rezerva na odmeny a prémie vrátane poistného, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca. Tento náklad bude daňovým nákladom až v čase skutočného vyplatenia odmien. Opätovne sa zavádza tzv. zákaz nízkej kapitalizácie, ktorý už v minulosti v slovenskom daňovom práve existoval. Ustanovuje sa limit pre maximálnu výšku úrokov z úverov a pôžičiek zo zahraničia. Nedaňovým nákladom budú úroky z úverov a pôžičiek, ktoré presiahnu štvornásobok vlastného imania.
Daňová strata
Právny nástupca môže odpočítať daňovú stratu, ak je zanikajúca spoločnosť a jej právny nástupca spoločnosť s ručením obmedzeným alebo akciová spoločnosť a súčasne, ak účelom tohto zrušenia nie je znížiť alebo vyhnúť sa daňovej povinnosti. Týmto ustanovením sa má zamedziť účelovým fúziám ziskových a stratových spoločností, ktorých zámerom je daňová optimalizácia.

Orsz
21.09.07, 05:32
ahojte, ja mám podobný problém. Máme jedného odberateľa, ktorý nám dlží na pohľadávkach cca 1 milión Sk (je to už aj vrátane úrokov z omeškania). Vieme, že nám ich nikdy nezaplatí. Nešiel síce do konkurzu, ani nezrušil firmu, ale tá firma je nečinná. Konateľ/majiteľ firmy prepustil všetkých zamestnancov, predal jediné auto, ktoré mal v majetku a sám sa zamestnal ako robotník v jednej firme. Keby sme ho aj dali na súd, nič z toho nezískame, iba čo zaplatíme súdne poplatky, pretože tá firma nemá žiaden majetok, iba dlhy :(
90% tých našich pohľadávok sú už 12 mesiacov po splatnosti, resp. k 31.12.2007 budú. Chcela som na ne tvoriť 100% opravnú položku, ale ako som čítala príspevok od ingi, môžem ich aj úplne odpísať do daňových nákladov? Tiež som bola presvedčená, že potrebujem mať najprv nejaký doklad v rukách, že tie pohľadávky nikdy nebudú uhradené, ale keď nemusím budem rada, ak sa budú dať na konci roka odpísať :)

Teraz koncom roka budú semináre na daň z príjmu vo veľkom množstve - skús nejaký navštíviť, a spýtať sa tam na konkrétny problém. Ja sa chystám tiež, niekedy v novembri, mám aj ja nejaké nevymožiteľné pohľadávky, keďže nereagujú na upomienky, ale bohužiaľ neviem, z akého dôvodu nezaplatili, keďže sú z rôznych kútov Slovenska a nedá sa s nimi ani skontaktovať - práve v tomto vidím ten problém.

sta
21.09.07, 05:33
Teraz koncom roka budú semináre na daň z príjmu vo veľkom množstve - skús nejaký navštíviť, a spýtať sa tam na konkrétny problém. Ja sa chystám tiež, niekedy v novembri, mám aj ja nejaké nevymožiteľné pohľadávky, keďže nereagujú na upomienky, ale bohužiaľ neviem, z akého dôvodu nezaplatili, keďže sú z rôznych kútov Slovenska a nedá sa s nimi ani skontaktovať - práve v tomto vidím ten problém.

Ďakujem :) ja už som tiež prihlásená na školenie k DzP, tak dúfam,že sa dočkám odpovede. Máme totiž materskú firmu v ČR, ktorá nás tlačí do toho, aby sme šli na súd, ale ja v tom nevidím nič len ďalšie výdavky, ktoré nám nikto nepreplatí :(

Orsz
21.09.07, 05:36
Aj ja mám ten pocit. Určite sa k tejto problematike ešte vrátime - do konca roka to musím vyriešiť aj ja, takže ak to budem vedieť, určite to dám aj sem na poradu ;) . Prípadne ty.

KEJKA
21.09.07, 18:04
Mne z toho vyplýva, že rok 2007 bude asi posledným rokom, ked sa vcelku bezbolestne bude môcť firma zbaviť rizikových pohľadávok do 100%. Samozrejme treba mať na pamati, že musí ísť o pohľadávky po 1.1.,2004, nie staršie. A netýka sa to príslušenstva, len nominálnej hodnoty.
vzhľadom na prechodné ustanovenia - vid nasledujúci príspevok - upravujem svoj príspevok.

ingi
21.09.07, 19:25
Ministerstvo financií zverejnilo na svojej webovej stránke návrh novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý by mal platiť od januára...


Ďakujeme sta za aktualizáciu :) .
Prikladám link "Návrhu" zo stránky MFSR:
http://www.finance.gov.sk/Documents/1_Adresar_redaktorov/Webmaster/Mat2007/1_pk/258MF022355_2007_72/vlastny_mat.rtf

Po prečítaní "Návrhu" mám však obavu, že ak bude novela schválená v navrhovanom znení, ani tento rok sa takýchto rizikových pohľadávok nebudeme môcť zbaviť, nakoľko podľa nových prechodných ustanovení budeme postupovať "po novom" už pri zostavovaní ÚZ za rok 2007.
Citujem z návrhu:„52d

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008(1) Daňovník, ktorému bolo povolené vyrovnanie alebo reštrukturalizácia do 31. decembra 2006, použije primerane ustanovenia zákona platného do 31. decembra 2006.
(2) Daňovník, ktorý postupoval podľa § 17 ods. 12 písm. b) v znení účinnom do 31. decembra 2007, upraví základ dane najneskôr do 31. decembra 2008 o poskytnutý alebo prijatý preddavok na tovar, služby alebo iné plnenia, aj keď nedošlo k splneniu dodávky tovaru, služby alebo iných plnení do skončenia zdaňovacieho obdobia roka 2007, na ktorých úhradu bol preddavok prijatý alebo poskytnutý.
(3) Ustanovenia § 17 ods. 3 písm. f) a ods. 29, § 19 ods. 2 písm. h) a ods. 3 písm. h), § 20 ods. 4, 8, 14 a 15 v znení účinných od 1. januára 2008, sa použijú pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2007.
.
.
.

sta
11.10.07, 05:42
Tak včera som bola na školení k Zákonu o Dani z príjmu :o Návrh novely zákona je už v čítaní v parlamente a ak prejde, tak by mal byť schválený k 30.12.2007, pričom niektoré § a hlavne tie ohľadom tvorby opravných položiek budú platiť už pre rok 2007 :cool: bohužiaľ :( Na ministerstve financií sa vraj zhodli na tom, že obdobie 12 mesiacov pre odpísanie pohľadávky je veľmi krátky čas :cool: tak ho predĺžili...

.

Januška
11.10.07, 06:40
Pohľadávky, ktoré vznikli pred rokom 2004, teda do príjmov boli zahrnuté do roku 2003 a splatné boli po 31.12.2001 sa nedajú odpísať, dá sa na ne tvoriť len opravná položka v zmysle §25 ods 1 písm.v) Zákona 366/99, § 24 ods 2 prísm. s) a viď § 52 ods 18 Zákona 595/2003.

sta
22.01.08, 10:05
Tak včera som bola na školení k Zákonu o Dani z príjmu :o Návrh novely zákona je už v čítaní v parlamente a ak prejde, tak by mal byť schválený k 30.12.2007, pričom niektoré § a hlavne tie ohľadom tvorby opravných položiek budú platiť už pre rok 2008 2007 :cool: bohužiaľ :( Na ministerstve financií sa vraj zhodli na tom, že obdobie 12 mesiacov pre odpísanie pohľadávky je veľmi krátky čas :cool: tak ho predĺžili...

.

Začínam mať mierny chaos v opravných položkách k pohľadávkam,môžete mi prosím poradiť s týmto?:
V r. 2007 vytvorím 100% OP k pohľadávkam, ktoré mám už viac ako 12 mesiacov po splatnosti. Môžem ich k 31.12.2007 na základe § 19 ods.2. písm.h) odpísať z účtovníctva? :confused:

ingi
22.01.08, 10:17
Začínam mať mierny chaos v opravných položkách k pohľadávkam,môžete mi prosím poradiť s týmto?:
V r. 2007 vytvorím 100% OP k pohľadávkam, ktoré mám už viac ako 12 mesiacov po splatnosti. Môžem ich k 31.12.2007 na základe § 19 ods.2. písm.h) odpísať z účtovníctva? :confused:

Určite áno, ale iba do 31.12.2007. Našťastie nebol schválený pôvodný návrh ZoDP, konkrétne § 52 d), ktorý som citovala v príspevku č. 12.

sta
22.01.08, 10:23
ok, takže tie pohľadávky odpíšem zápisom 391/311, keďže som na ne tvorila 100% OP. A môžem to isté spraviť s pohľadávkami, na ktoré som vytvorila 100% OP už v roku 2006? + odpíšem ich aj s príslušenstvom (úroky z omeškania)?

Danila
22.01.08, 10:31
ok, takže tie pohľadávky odpíšem zápisom 391/311, keďže som na ne tvorila 100% OP. A môžem to isté spraviť s pohľadávkami, na ktoré som vytvorila 100% OP už v roku 2006? + odpíšem ich aj s príslušenstvom (úroky z omeškania)?Z dôvodu trvalého vyradenia pohľadávky z účtovníctva v roku 2007 účtuješ 391/311 aj o opravnej položke z roku 2006.

sta
22.01.08, 10:39
ďakujem :)

Už je tu zasa to obdobie,kedy sa o všetkom potrebujem uistiť ;)

Len ma ešte straší novela zákona o DzP, podľa ktorej sa bude upravovať ZD kvôli daňovej uzanteľnosti vytvorených OP v roku 2008. Platí to aj pre odpis pohľadávky?

ingi
22.01.08, 11:12
ďakujem :)

Už je tu zasa to obdobie,kedy sa o všetkom potrebujem uistiť ;)

Len ma ešte straší novela zákona o DzP, podľa ktorej sa bude upravovať ZD kvôli daňovej uzanteľnosti vytvorených OP v roku 2008. Platí to aj pre odpis pohľadávky?

Odpis pohľadávky okrem ostatných prípadov podľa § 19 ods. 2 písm. h) a i) v r. 2008 bude možný podľa vsunutého nového písm. r) (§ 19 ods. 2), a to do výšky OP, ktorá by bola uznaná za daň. výdavok podľa § 20 ods. 4 alebo 14.
§ 20 ods. 4 sa týka bánk,...
§ 20 ods. 14 bol tiež novelizovaný a podľa neho bude tvorba OP k rizikovým pohľadávkam (zahrnutým do výnosov) daňovým výdavkom (DV), ak od splatnosti pohľadávky uplynula doba
- dhšia ako 12 mesiacov - DV do výšky 20%
- dlhšia ako 24 mesiacov - DV do výšky 50%
- dhšia ako 36 mesiacov - DV do výšky 100%,
čo sa nebude týkať postúpených alebo započítateľných pohľadávok.

Takže daňovo bude možné celkom odpísať takúto pohľadávku, ak od jej splatnosti uplynuli 3 roky.

Petra29
22.01.08, 11:19
Pohľadávky, ktoré vznikli pred rokom 2004, teda do príjmov boli zahrnuté do roku 2003 a splatné boli po 31.12.2001 sa nedajú odpísať, dá sa na ne tvoriť len opravná položka v zmysle §25 ods 1 písm.v) Zákona 366/99, § 24 ods 2 prísm. s) a viď § 52 ods 18 Zákona 595/2003.

Je toto pravda? Ja mám už vytvorené OP na tieto pohľadávky 100%, 75% aj daňovo uznaných za minulé roky. Tento rok sa slávnostne chystám na ich odpis, lebo mi tam "strašia" pekne dlho. Myslela som, že môžem odpísať 391/311. Čo vy na to?

ingi
22.01.08, 11:20
Len ma ešte straší novela zákona o DzP, podľa ktorej sa bude upravovať ZD kvôli daňovej uzanteľnosti vytvorených OP v roku 2008. Platí to aj pre odpis pohľadávky?

Teraz si čítam Tvoju otázku ešte raz ;), ak si mierila na úpravu ZD v súvislosti s už odpísanými pohľadávkami v r. 2007, nič také v prechodných ustanoveniach (pre nás §52 d) ods.9) novely ZoDP nečítam. :)
Úprava ZD v roku 2008 sa týka iba vytvorených opravných položiek podľa znenia zákona účinného do 31.12.2007.

sta
22.01.08, 11:26
Teraz si čítam Tvoju otázku ešte raz ;), ak si mierila na úpravu ZD v súvislosti s už odpísanými pohľadávkami v r. 2007, nič také v prechodných ustanoveniach (pre nás §52 d) ods.9) novely ZoDP nečítam. :)
Úprava ZD v roku 2008 sa týka iba vytvorených opravných položiek podľa znenia zákona účinného do 31.12.2007.

Hej presne to som myslela. ďakujem ingi, nejde mi pridať Ti bod, ale ani nevieš ako si ma potešila :):):)

ingi
22.01.08, 12:02
Je toto pravda? Ja mám už vytvorené OP na tieto pohľadávky 100%, 75% aj daňovo uznaných za minulé roky. Tento rok sa slávnostne chystám na ich odpis, lebo mi tam "strašia" pekne dlho. Myslela som, že môžem odpísať 391/311. Čo vy na to?

Peťka, musím Ťa sklamať, ale takéto pohľadávky, ktorých splatnosť nastala v roku 2003 naozaj nemôžeš daňovo odpísať.
Pravdepodobne si na ne vytvorila OP podľa § 25 ods. 1 písm. v) bod 3 zákona č. 366/1999 Z.z. (starý ZoDP), čo bolo správne.

Ak ich však chceš odpísať, tebou naznačené vyradenie z účtovníctva je v zmysle Postupov PÚ správne (391/311), ale žiaľ tento odpis bude v daňovom priznaní nutné pripočítať k základu dane. Vysvetlím:

1. Podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 5 môžeš odpísať iba pohľadávky vzniknuté po 31.12.2003.

2. Podľa § 24 ods. 2 písm. s) bod 7 starého ZoDP (uzatvorenie písomnej dohody medzi veriteľom a dlžníkom o upustení od vymáhania pohľadávky) je možné odpísať podľa prechodných ustanovení nového ZoDP (§52 ods.19) iba pohľadávky, ktorých splatnosť nastala do 31.12.2002.

Vznikla tu teda jednoročná "diera" na daňový odpis takéhoto druhu pohľadávok (stále platí daňovo uznateľný odpis podľa ostatných tu nemenovaných bodov v § 19 ZoDP).

Petra29
22.01.08, 12:09
Tak budú strašiť v účte ďalej:-) Daňovo som postupovala ako píšeš vyššie. Vďaka, naozaj porada je super vec, už som to skoro mala cez ID preč.

Lubica H
22.01.08, 12:38
ako to tu čítam, začínam mať bolenie brucha...
ja som tento rok (účtovný 2007) odpísala 3 pohľadávky a poslala ich do nenávratna. všetky 3 boli zahrnuté v príjmoch roku 2006 a k dátumu ich odpisu boli viac ako 12 mes. po splatnosti.

je to v poriadku? bude to ako daňový náklad? alebo to musím celé vrátiť späť a prehodnocovať?

KEJKA
22.01.08, 12:50
ako to tu čítam, začínam mať bolenie brucha...
ja som tento rok (účtovný 2007) odpísala 3 pohľadávky a poslala ich do nenávratna. všetky 3 boli zahrnuté v príjmoch roku 2006 a k dátumu ich odpisu boli viac ako 12 mes. po splatnosti.

je to v poriadku? bude to ako daňový náklad? alebo to musím celé vrátiť späť a prehodnocovať?
toto je v poriadku. rok 2007 ešte áno, od r.2008 je zmena.
Ty si odpísala novšie pohľadávky - ingi pred tebou písala správne o starých.
Takže kludne to nechaj tak.

gjana
22.01.08, 14:08
Prosím vás, ja tomu vôbec nerozumiem a môžem k 31.12.2007 odpísať pohľadávky, ktoré boli zahrnuté do príjmov a splatné v roku 2002 a 2004? Bola vytvorená opravná položka na tie z roku 2002 vo výške 75% a tie z roku 2004 vo výške 100%.

Petra29
22.01.08, 14:15
Prosím vás, ja tomu vôbec nerozumiem a môžem k 31.12.2007 odpísať pohľadávky, ktoré boli zahrnuté do príjmov a splatné v roku 2002 a 2004? Bola vytvorená opravná položka na tie z roku 2002 vo výške 75% a tie z roku 2004 vo výške 100%.

Skús ešte raz prečítať príspevok od ingi č.24 pre mňa. Tie "moje" nešťastné pohľadávky, ktoré vznikli r.2003 a boli splatné v r.2003 vysia niekde vo vzduchu...

KEJKA
22.01.08, 14:48
Prosím vás, ja tomu vôbec nerozumiem a môžem k 31.12.2007 odpísať pohľadávky, ktoré boli zahrnuté do príjmov a splatné v roku 2002 a 2004? Bola vytvorená opravná položka na tie z roku 2002 vo výške 75% a tie z roku 2004 vo výške 100%.
2002 - nemôžeš
2004 - môžeš
plus krásny príspevok od ingi

gjana
23.01.08, 05:36
Ďakujem, ale ako sa teda zbaviť tých pohľadávok vystavených v roku 2002?

ingi
23.01.08, 06:23
Ďakujem, ale ako sa teda zbaviť tých pohľadávok vystavených v roku 2002?

Tie pohľadávky z roku 2002 sú premlčané?
Podľa ObchZ je premlčacia doba 4 roky, max. však 10 rokov, teda tu je už podstatné, či ste si ich s dlžníkom odsúhlasovali a či máte o tom založené doklady.

gjana
23.01.08, 08:13
Odsúhlasenie pohľadávok posielam vždy na začiatku roka, bolo poslané aj na tieto neuhradené pohľadávky, ale zákazníci sa neunúvali na to reagovať. Máme ich na súde, ale ide o novšie faktúry, tieto advokát už nerieši, lebo že sú premlčané. Takže čo s tým? Chcela by som sa ich zabaviť aj za cenu, že pôjde o pripočítateľnú položku k základu dane.

ingi
23.01.08, 08:18
Odsúhlasenie pohľadávok posielam vždy na začiatku roka, bolo poslané aj na tieto neuhradené pohľadávky, ale zákazníci sa neunúvali na to reagovať. Máme ich na súde, ale ide o novšie faktúry, tieto advokát už nerieši, lebo že sú premlčané. Takže čo s tým? Chcela by som sa ich zabaviť aj za cenu, že pôjde o pripočítateľnú položku k základu dane.

Takže ich odpíšeš 546/311, pričom (ako píšeš) pôjde o pripočítateľnú položku k ZD.

gjana
23.01.08, 13:21
Super, ďakujem.

Petra29
24.01.08, 11:47
Peťka, musím Ťa sklamať, ale takéto pohľadávky, ktorých splatnosť nastala v roku 2003 naozaj nemôžeš daňovo odpísať.
Pravdepodobne si na ne vytvorila OP podľa § 25 ods. 1 písm. v) bod 3 zákona č. 366/1999 Z.z. (starý ZoDP), čo bolo správne.

Ak ich však chceš odpísať, tebou naznačené vyradenie z účtovníctva je v zmysle Postupov PÚ správne (391/311), ale žiaľ tento odpis bude v daňovom priznaní nutné pripočítať k základu dane. Vysvetlím:

1. Podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 5 môžeš odpísať iba pohľadávky vzniknuté po 31.12.2003.

2. Podľa § 24 ods. 2 písm. s) bod 7 starého ZoDP (uzatvorenie písomnej dohody medzi veriteľom a dlžníkom o upustení od vymáhania pohľadávky) je možné odpísať podľa prechodných ustanovení nového ZoDP (§52 ods.19) iba pohľadávky, ktorých splatnosť nastala do 31.12.2002.

Vznikla tu teda jednoročná "diera" na daňový odpis takéhoto druhu pohľadávok (stále platí daňovo uznateľný odpis podľa ostatných tu nemenovaných bodov v § 19 ZoDP).

Inventarizujem moje pohľadávky vzniknuté r.2003, splatné v r.2003.
Keďže ich nemôžem odpísať a pritom viem, že ich odberateľ nikdy nezaplatí, uvediem v inventúrnom súpise, že ich nechávam v účtovníctve z dôvodu vyššie spomínaných §-ov.
Uvažujem správne?

ingi
24.01.08, 18:37
Inventarizujem moje pohľadávky vzniknuté r.2003, splatné v r.2003.
Keďže ich nemôžem odpísať a pritom viem, že ich odberateľ nikdy nezaplatí, uvediem v inventúrnom súpise, že ich nechávam v účtovníctve z dôvodu vyššie spomínaných §-ov.
Uvažujem správne?


Peťka, podľa mňa Tvoja úvaha nie je správna.
Pohľadávky z roku 2003 je možné odpísať, ich odpis však neovplyvní základ dane.
A v Tvojom prípade, nakoľko si k nim podľa Tvojich príspevkov tvorila daňové OP, by bol tento odpis pripočítateľnou položkou k základu dane, ako som už písala vyššie. Je mi teda jasné, prečo nechceš pristúpiť k ich vyradeniu z účtovníctva.

Podľa môjho názoru, žiaľ, väčšinou spoločnosti vedú tzv. daňové účtovníctvo a takto im napríklad zostávajú v evidenciách veľmi staré, často nevymožiteľné pohľadávky (lebo neboli daňovo odpísateľné) a zabúda sa na jednu zo základných zásad pri vedení účtovníctva - zacitujem zo zákona o účtovníctve:

§ 7
(1) Účtovná jednotka je povinná účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, a o finančnej situácii účtovnej jednotky.

(2) Zobrazenie v účtovnej závierke je verné, ak obsah položiek účtovnej závierky zodpovedá skutočnosti a je v súlade s ustanovenými účtovnými zásadami a účtovnými metódami. Zobrazenie v účtovnej závierke je pravdivé, ak sú pri ňom použité účtovné zásady a účtovné metódy, ktoré vedú k dosiahnutiu verného zobrazenia skutočností v účtovnej závierke.

Ale to som si už iba tak trochu "zafilozofovala". ;):)

Petra29
25.01.08, 09:46
úplne súhlasím, verný a pravdivý obraz pri daň.účtovníctve nie je možné dodržať, ale to nemôžem spraviť vedeniu, že im zdaním pohľadávky, ktoré už oplakali, dph z nich odviedli a v nákladoch ich majú len z 3/4. Radšej počkám, možno ich odberateľ zaplatí:-))

gjana
25.01.08, 10:17
Ešte by som sa k odpisu v príspevku č. 34 chcela vrátiť, keď sme tvorili OP vo výške 75%, nemôžem pohľadávku celú odpísať zápisom 546/311 iba ten rozdiel 25%, a tých 75% zápisom 391/311, ale týmto zvýšim základ dane iba o tých 25%. Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne. Bude to v poriadku? A ešte jedna otázka k 31.12.2007 sa tvoria ešte OP po starom, alebo už sa na ne viaže zákon platný od 01.01.2008?

ingi
25.01.08, 13:01
Ešte by som sa k odpisu v príspevku č. 34 chcela vrátiť, keď sme tvorili OP vo výške 75%, nemôžem pohľadávku celú odpísať zápisom 546/311 iba ten rozdiel 25%, a tých 75% zápisom 391/311, ale týmto zvýšim základ dane iba o tých 25%. Dúfam, že som to napísala zrozumiteľne. Bude to v poriadku?

Je to podobný prípad ako Petrin. Vytvorila si daňovo uznateľnú OP 75% (prepokladám, že podľa § 25 ods.1 písm. v) bod 3 starého ZoDP) k pohľadávke z r. 2002.
Vyššie píšeš, že táto pohľadávka je premlčaná a chceš ju odpísať.
Správne teda naznačuješ účtovanie:

25% hodnoty...546/311...pripočítateľná položka k ZD
75% hodnoty...391/311...podľa môjho názoru tiež pripočítateľná položka k ZD.
Po starom by sme účtovali výsledkovo:
391/658
546/311,
pričom účet 658 by bol daňovým výnosom (bola tvorená OP na účte 558 ako daň.náklad) a účet 546 nedaňovým nákladom .


A ešte jedna otázka k 31.12.2007 sa tvoria ešte OP po starom, alebo už sa na ne viaže zákon platný od 01.01.2008?
K 31.12.2007 sa tvoria OP, čo sa týka ich daňovej uznateľnosti po starom, ale budú sa musieť v zmysle prechodných ustanovení novely ZoDP (§52d ods. 9) upraviť o rozdiel medzi ich výškou a výškou OP, ktoré sú uznané ako daňový výdavok podľa ZoDP účinného po 01.01.2008, a to počas rokov 2008 a 2009.

gjana
28.01.08, 11:00
Ďakujem veľmi pekne.

Natka
04.02.08, 08:27
Neviem,či som správne pochopila celý tento príspevok, ale ja mám takýto problém:
V decembri2006 som vytvorila opravnú položku k pohľadávkam. Napr. k pohľadávke som si mohla vytvoriť 25% - splatnosť nad 90 dní. V decembri 2007 by som chcela vytvoriť k tejto pohľadávke zas opravnú položku, t.j. už si môžem vytvoriť zostatok, čiže 75%? V roku 2006 som zaúčtovala tých 25% na účet 558/391 a v roku 2007 je aké správne zaúčtovanie 547/391?

ingi
04.02.08, 09:40
Neviem,či som správne pochopila celý tento príspevok, ale ja mám takýto problém:
V decembri2006 som vytvorila opravnú položku k pohľadávkam. Napr. k pohľadávke som si mohla vytvoriť 25% - splatnosť nad 90 dní. V decembri by som chcela vytvoriť k tejto pohľadávke zas opravnú položku, t.j. už si môžem vytvoriť zostatok, čiže 75%? V roku 2006 som zaúčtovala tých 25% na účet 558/391 a v roku 2007 je aké správne zaúčtovanie 547/391?

Áno, nakoľko od splatnosti pohľadávky uplynula doba dlhšia ako 12 mesiacov (§ 20 ods. 14 písm. d) ZoDP), môžeš v roku 2007 dotvoriť opravnú položku vo výške75%, ktorá bude daňovým výdavkom.
Podmienkou ale je, že pohľadávka bola zahrnutá do príjmov.

Zaúčtovanie je správne.

Ešte upozorňujem na § 52 d) ods. 9 novely ZoDP, podľa ktorého budeš musieť upraviť v r. 2008 základ dane podľa možnosti tvorby OP v zmysle § 20 ods. 14 ZoDP účinného od 01.01.2008.

mikumi
18.02.08, 11:10
Opäť prajem pekný deň, chcem sa s Vami poradiť.
PROBLÉM pre mňa neriešitelný -
dňa 3.12.2007 sme vystavili faktúru a v januári odviedli DPH - zaúčtovanie 311/602 , 343.
Dotyčná firma nám listami faktúru opätovne vracala, nakoľko nesúhlasila s výškou faktúry. Čiže v roku 2007, som za faktúru odviedla DHP aj napriek tomu, že mi ju asi nezaplatia v plnej výške, budem musieť odviesť aj daň z príjmu PO za rok 2007.
Po búrlivej korešpondencii, telefonátoch a poslednej výzvy na zaplatenie od právnika, dotyčná firma pristala na posledné rokovanie - na ktorom pravdepodobne príde k súhlasu na zaplatenie, ale treba znížiť faktúru za služby z roku 2007.
Ide mi o to ako to najlepšie spraviť, nakoľko výnosy musia zostať v roku 2007.
Môžem spraviť opravnú položku k 31.12.2007 len na čiastku, ktorú dlžník pravdepodobne nezaplatí? 547/391
Ako si môžem z daňového úradu nárokovať späť časť DPH? Musím podať opravné daňové priznanie? Ďakujem za skorú odpoveď.

mikumi
19.02.08, 08:14
Prosím nikto mi nevie poradiť?

sta
19.02.08, 08:24
Opäť prajem pekný deň, chcem sa s Vami poradiť.
PROBLÉM pre mňa neriešitelný -
dňa 3.12.2007 sme vystavili faktúru a v januári odviedli DPH - zaúčtovanie 311/602 , 343.
Dotyčná firma nám listami faktúru opätovne vracala, nakoľko nesúhlasila s výškou faktúry. Čiže v roku 2007, som za faktúru odviedla DHP aj napriek tomu, že mi ju asi nezaplatia v plnej výške, budem musieť odviesť aj daň z príjmu PO za rok 2007.
Po búrlivej korešpondencii, telefonátoch a poslednej výzvy na zaplatenie od právnika, dotyčná firma pristala na posledné rokovanie - na ktorom pravdepodobne príde k súhlasu na zaplatenie, ale treba znížiť faktúru za služby z roku 2007.
Ide mi o to ako to najlepšie spraviť, nakoľko výnosy musia zostať v roku 2007.
Môžem spraviť opravnú položku k 31.12.2007 len na čiastku, ktorú dlžník pravdepodobne nezaplatí? 547/391
Ako si môžem z daňového úradu nárokovať späť časť DPH? Musím podať opravné daňové priznanie? Ďakujem za skorú odpoveď.

A nemôžeš to riešiť dobropisom v roku 2008?

mikumi
19.02.08, 11:06
Ja práve neviem, je to dosť veľka faktúra 2,7 mil bez DPH. Aj tak to nezaplatia v pôvodnej výške a z pôvodnej faktúry budem musieť odviesť daň, nakoľko ju mám vo výnosoch. Preto hľadám najvhodnejšie riešenie, na zníženie základu dane na r.2007, ale faktúra nakoľko je to výnos týkajúci sa roku 2007, musí zostať v roku 2007.
Chcem sa poradiť ako to najlepšie spraviť, aby som nespravila chybu. Ďakujem.

KEJKA
19.02.08, 17:56
áno, z pôvodnej fa odvedieš daň z príjmu, nakolko OP nemôžeš daňovo uplatniť.
Účtovne OP urob, kedže vieš, že k úhrade nedôjde.
Hádam mi nikto nebude vytýkať 14.bod Etoikety za nasl.TIP. Je v súlade so záknmi a dokonca je nutné to naznačeným spôsobom riešiť, ak došlo k pochybeniu zo strany dodávateľa.
teda
považujem túto situáciu za reklamačné konanie. Dodávateľ pravdepodobne neodsúhlasil celú dodávku s odberateľom, nemá zodpovedajúci dodací list, alebo preberací protokol, nehovoriac o zmluve. Preto bude odberateľ úspešný pri jdnaní o zľave. Pôjde teda o dodatočné zníženie ceny. Dobropis na pôvodné plnenie budeš vystavovať s dátumom podpisu dohody, resp. protokolu o reklamačnom konaní. O nesprávnej výške fakturácie však už vieš teraz, preto by som účtovala zníženie tržieb ešte do starého roka.
Samozrejme táto možnosť musí jednoznačne vyplývať z podmienok uzavretého kontraktu.

mikumi
20.02.08, 05:04
Ďakujem. Na celú akciu máme zmluvu,protokoly a konečný protokol o úspore plynu,ktorý naša firma garantovala. To, že bude úspora taká veľká vzhľadom k minuloročnej teplej zime nikto nečakal. Odberateľ je zaskočený výškou úspor, tak hľadá ako by ich čo najviac znížil. Kejka teraz mi ide o to, či postup ktorý som uviedla vyššie je správny a možem ešte cez opravné položky znížiť základ dane, nakoľko výnos musí zostat v roku 2007. Pretože na rok 2008 máme podpísanu ďalšiu zmluvu o garancii na úsporu.Prosím napíš mi postup ako by si to riešila Ty.Veľmi pekne ďakujem.

Iva1
04.03.08, 11:49
Dobry den uz som vsetko precitala a mam z toho hlavybôl. Nepremlcane pohladavky som ako tak pochopila, tych ani nemame vela.
Ale tych premlcanych z r.1994-98 je hromada. Su medzi nimi aj take firmy, pri kt. sud zamietol konkurz pre nedostatok majetku. Mozem na tieto pouzit ZoDP par.19 ods. 2 pis h) bod 1 a danovo pohladavky odpisat 546/311 ?
Dakujem

Iva1
04.03.08, 12:45
Prosim, nikto mi nevie poradit?
A to ja mam aj dalsiu otazku. Prisla som na firmu, ktora bola v likvidacii a DU vydal rozhodnutie o vymaze spolocnosti s OR. Mozem aj k tymto pohladavkam urobit danovy odpis?

BOBY
06.03.08, 09:38
k 31.12.2007 mám vytvorené k nezaplateným pohľadávkam, ktoré vznikali od r.2004 opravné položky, sú vytvorené vo výške 100%. Sú nevymožiteľné alebo rizikové a chcela by som ich vyradiť z účtovníctva (391/311).Ako mám dokladovať oprávnenosť na úplný odpis? Treba k tomu vyjadrenie právnika? Alebo stačí interný príkaz konateľa, že náklady spojené s vymáhaním budú vyššie ako celá pohľadávka? Alebo ich len jednoducho odpíšem? Prosím poraďte, ja som OP zatiaľ iba vytvárala, ale odpis pohľadávok z účto som ešte nerobila

Petra29
07.03.08, 06:17
Vkladám odpoveď z DU,
pozn.: ide o pohľadávky vzniknuté a splatné v r.2003, na ktoré bola tvorená OP daňovo uznaná do výšky 75 % podľa 52ods.18 zákona 595/2003.
odpoveď ma síce nepotešila,
ale ešte raz OCENEŇUJEM INGI a jej perfektné znalosti v tejto problematike.

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:
Nakoľko vyradenie pohľadávky (a zúčtovanie opravnej položky k nej vytvorenej, ktorá bola uznaným daňovým výdavkom vo výške 75 %) sa s účinnosťou od 1.1.2007 u podnikaterľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva zmenilo, tieto účtovné zápisy (nakoľko nie sú súčasťou výsledku hospodárenia) ovplyvnia základ dane z príjmov prostedníctvom § 17 ods. 2 písm. b) a § 2 písm. b) (vo výške 75 %) a § 17 ods. 25 (vo výške 25 %) v znení platnom do 31.12.2007, čo vyplýva z ustanovenia § 52d ods. 2 zákona o dani z príjmov v znení platnom od 1.1.2008.

Váš dopyt:

Prosím o zodpovedanie opakovaného dopytu,na ktorý som nedostala odpoveď:

Pohľadávka zaúčtovaná do príjmov a splatná v r.2003,
Tvorená opravná položka v minulých rokoch do výšky 100%, z toho daňovo uznaných 75% v súlade s §52ods.18 zákona 595/2003.
Aký vplyv na základ dane bude mať vyradenie pohľadávky z účtovníctva k 31.12.2007 zápisom 391/311?

Petra29
07.03.08, 06:49
Ešte raz si overím správnosť postupu:

Vyradím pohľadávku z účtovníctva 391/311

75 % OP tvorenej ako daň.uznateľnej pripočítam k ZD v DP 2007

25 % OP tvorenej ako daň.neuznanej mi neovplyvní ZD.
/uvažujem podľa § 17 ods.25:
(25) Náklad, na ktorý bola tvorená rezerva podľa osobitného predpisu, 1) ktorej tvorba nie je uznaná za daňový výdavok, sa zahrnie do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k použitiu Rezervy, a to do výšky, v akej je tento náklad súčasne uznaný za daňový výdavok podľa § 19; zúčtovaný rozdiel medzi nákladom, na ktorý bola táto rezerva tvorená a sumou tejto Rezervy, sa do základu dane nezahŕňa. Zrušenie Rezervy, ktorej tvorba nie je uznaná za daňový výdavok sa nezahrnie do základu dane. Rovnako sa postupuje aj pri opravnej položke neuznanej za daňový výdavok podľa § 19.

Uvažujem správne?

ingi
07.03.08, 08:34
Ešte raz si overím správnosť postupu:

Vyradím pohľadávku z účtovníctva 391/311

75 % OP tvorenej ako daň.uznateľnej pripočítam k ZD v DP 2007

25 % OP tvorenej ako daň.neuznanej mi neovplyvní ZD.
/uvažujem podľa § 17 ods.25:
(25) Náklad, na ktorý bola tvorená rezerva podľa osobitného predpisu, 1) ktorej tvorba nie je uznaná za daňový výdavok, sa zahrnie do základu dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k použitiu Rezervy, a to do výšky, v akej je tento náklad súčasne uznaný za daňový výdavok podľa § 19; zúčtovaný rozdiel medzi nákladom, na ktorý bola táto rezerva tvorená a sumou tejto Rezervy, sa do základu dane nezahŕňa. Zrušenie Rezervy, ktorej tvorba nie je uznaná za daňový výdavok sa nezahrnie do základu dane. Rovnako sa postupuje aj pri opravnej položke neuznanej za daňový výdavok podľa § 19.

Uvažujem správne?

Áno Peťka, uvažuješ správne.

mimotemy A ďakujem za hrejivé slovné ocenenie v predošlom príspevku.:)

Ivánuška
10.03.08, 07:02
ahojte, ja pridávam tiež otázku ohladom opravných položiek. v roku 2006 v nasej firme zamec vystavil faktúry prijal hotovost ale tú sme nikdy nevideli. Je na súde. T.z. je to ako krádež fin. hotovosti, ktorú som zaúčtovala na pohľadávkový účet oproti pokladni. Nie ako škodu na účet 5xx, ako som sa dočítala v príspevkoch zrejme správne, kedže páchateľ je známy. Ale otázka je či môžem vytvoriť na túto pohľadávku opravnú položku? pri §19 odst 2 písm h) musia byť splnené nie všetky len jedna z tých podmienok, sak? už ma bolí z tých opravných položiek hlava. poradíte mi prosím? dakujeeem

ingi
10.03.08, 08:47
ahojte, ja pridávam tiež otázku ohladom opravných položiek. v roku 2006 v nasej firme zamec vystavil faktúry prijal hotovost ale tú sme nikdy nevideli. Je na súde. T.z. je to ako krádež fin. hotovosti, ktorú som zaúčtovala na pohľadávkový účet oproti pokladni. Nie ako škodu na účet 5xx, ako som sa dočítala v príspevkoch zrejme správne, kedže páchateľ je známy. Ale otázka je či môžem vytvoriť na túto pohľadávku opravnú položku? pri §19 odst 2 písm h) musia byť splnené nie všetky len jedna z tých podmienok, sak? už ma bolí z tých opravných položiek hlava. poradíte mi prosím? dakujeeem

§ 19 ods. 2 písm. h) ZoDP sa netýka tvorby OP ale odpisu pohľadávok.

V Tvojom prípade si teda predpokladám zaúčtovala úhradu pohľadávky (príjem hotovosti zamestnancom) a vzápätí vznik pohľadávky voči zamestnancovi (335/211). So zamestnancom ste v súdnom spore, takže pohľadávka je riziková, tvorba OP je v zmysle ZoÚ a § 18 ods. 1 a 7 Postupov účtovania PÚ na mieste.

Čo sa týka daňovej uznateľnosti OP, treba si prejsť § 19 ods. 3 f) a následne § 20 ods. 2 ZoDP. Mne z týchto §§ vychádza, že na Tvoj prípad je možné aplikovať iba §20 ods. 2 b) a teda § 20 ods. 14, v ktorom jednou z podmienok daňovej uznateľnosti tvorby OP je, že bola pohľadávka zahrnutá do príjmov, čo Tebou popísaná pohľadávka nespĺňa.

Ivánuška
10.03.08, 10:37
prepáč ingi, vraciam všetko spat... dík za odpoved

Dorinda
10.03.08, 11:03
Potrebovala by som informaciu ako sa odpisuju ine pohladavky, ked neboli zahrnute do prijmu. (Su to pohladavky voci neznamemu pachatelovi a zamestnancovi, zapisy boli napr. 378/211, 378/335). Vyradim 546/378 nedaňovo?

ingi
10.03.08, 11:45
Potrebovala by som informaciu ako sa odpisuju ine pohladavky, ked neboli zahrnute do prijmu. (Su to pohladavky voci neznamemu pachatelovi a zamestnancovi, zapisy boli napr. 378/211, 378/335). Vyradim 546/378 nedaňovo?

Podľa mňa áno.
V § 68 Postupov účtovania PÚ nie je napísané, na akom účte má byť pri odpise pohľadávka zaúčtovaná:


"§ 68
Účtová skupina 54 - Iné náklady na hospodársku činnosť
...
Na ťarchu účtu 546 – Odpis pohľadávky sa účtuje odpis pohľadávky pri trvalom upustení od jej vymáhania."
...

zuzana
11.03.08, 08:55
Ak mám odber.faktúry z r.2000 dve na firmu.Jedna je neuhradená 20 000Sk a druhá je uhradená navyše o 70 000Sk.Bol to vtedy nejaký bordel vo fakturácii a úhradách a šéf už nevie nájsť príčinu.Je to v účto od r.2000.Neboli na to tvor.ani opr.položky a oni to už neuhradia.Môžem to teda odpísať ako 546/311 ako nedaňový náklad.Ale ako?Započítam to a zvyšok teda -40 000Sk naúčtujem 546/311 -40 000 alebo to dám ako 40 000 311/648??Ako to bude správne??

ingi
11.03.08, 09:58
Ak mám odber.faktúry z r.2000 dve na firmu.Jedna je neuhradená 20 000Sk a druhá je uhradená navyše o 70 000Sk.Bol to vtedy nejaký bordel vo fakturácii a úhradách a šéf už nevie nájsť príčinu.Je to v účto od r.2000.Neboli na to tvor.ani opr.položky a oni to už neuhradia.Môžem to teda odpísať ako 546/311 ako nedaňový náklad.Ale ako?Započítam to a zvyšok teda -40 000Sk naúčtujem 546/311 -40 000 alebo to dám ako 40 000 311/648??Ako to bude správne??

Podľa mňa tých 70 000,- malo byť už v r. 2000 zaúčtovaných na analytický záväzkový účet (napr. 379.X - záväzky z nesprávnych úhrad). To môžeš urobiť aj teraz opravným ID. Potom jednostranne započítať 20 000,- 379.X/311. Zostávajúcich 50 000,- môžeš odpísať ako záväzok zápisom 379.X/648. A všetko by bolo vhodné podložiť kópiami príslušných dokladov.

zuzana
12.03.08, 05:48
A ako je to správne odpísať?Lebo každá možnosť inak ovplyvní výsledok hospodárenia.Nezapočítať a odpísať 20 000 546/311 a 70 000 311/648, alebo odpísať 20 000 546/311 a 70 000 311/546 alebo započítať a odpísať 50 000 311/648??Haždé ma iný dopad, ako je to správne??

Iva1
12.03.08, 07:49
Potrebujem preluskat par. 52 ZoDP, kt. sa odvoláva na Zákon o DP 366/1999 par.24 ods. 2 písm. s) siedmeho bodu. Tento siedmy bod tam nevidim, ale potrebovala by som k bodu 6 vediet, kt. to je osobitny zákon ktorý upravuje OP 100%. Prosim ak ho mate mozete mi ho posunut??? Dakujem vopred

zuzana
12.03.08, 11:16
A ako je to správne odpísať?Lebo každá možnosť inak ovplyvní výsledok hospodárenia.Nezapočítať a odpísať 20 000 546/311 a 70 000 311/648, alebo odpísať 20 000 546/311 a 70 000 311/546 alebo započítať a odpísať 50 000 311/648??Haždé ma iný dopad, ako je to správne??

Môžte sa k tomuto niekto vyjadriť?;)

silviaproch
13.03.08, 13:08
Peťka, musím Ťa sklamať, ale takéto pohľadávky, ktorých splatnosť nastala v roku 2003 naozaj nemôžeš daňovo odpísať.
Pravdepodobne si na ne vytvorila OP podľa § 25 ods. 1 písm. v) bod 3 zákona č. 366/1999 Z.z. (starý ZoDP), čo bolo správne.

Ak ich však chceš odpísať, tebou naznačené vyradenie z účtovníctva je v zmysle Postupov PÚ správne (391/311), ale žiaľ tento odpis bude v daňovom priznaní nutné pripočítať k základu dane. Vysvetlím:

1. Podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 5 môžeš odpísať iba pohľadávky vzniknuté po 31.12.2003.

2. Podľa § 24 ods. 2 písm. s) bod 7 starého ZoDP (uzatvorenie písomnej dohody medzi veriteľom a dlžníkom o upustení od vymáhania pohľadávky) je možné odpísať podľa prechodných ustanovení nového ZoDP (§52 ods.19) iba pohľadávky, ktorých splatnosť nastala do 31.12.2002.

Vznikla tu teda jednoročná "diera" na daňový odpis takéhoto druhu pohľadávok (stále platí daňovo uznateľný odpis podľa ostatných tu nemenovaných bodov v § 19 ZoDP).

Prosím o radu - mám v účtovníctve presne takéto pohľadávky vzniknuté v roku 2003 a splatné v roku 2003. Dali sme ich na súd, vyhrali sme ho, bol vydaný platobný rozkaz, ale nezaplatil, ideme na exekúciu. Problém je, že nikto doteraz neurobil opravnú položku, kedze je pohl. rizikova, asi by bolo treba ju urobit. Ale podla akeho zakona, terajsieho alebo 366/1999? Ak 366/1999, môžem urobiť 100% daňovú OP?

ingi
13.03.08, 14:25
Prosím o radu - mám v účtovníctve presne takéto pohľadávky vzniknuté v roku 2003 a splatné v roku 2003. Dali sme ich na súd, vyhrali sme ho, bol vydaný platobný rozkaz, ale nezaplatil, ideme na exekúciu. Problém je, že nikto doteraz neurobil opravnú položku, kedze je pohl. rizikova, asi by bolo treba ju urobit. Ale podla akeho zakona, terajsieho alebo 366/1999? Ak 366/1999, môžem urobiť 100% daňovú OP?

Podľa mňa mala byť OP vytvorená v čase prihlásenia do konkurzu. A navyše je konkurz už ukončený.
Pozri si § 20 ods. 2 písm. c) ZoDP a následne ods. 10, je tam taký zaujímavý zvrat, zvýrazňujem:
"Opravné položky k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní sú daňovými výdavkami počínajúc zdaňovacím obdobím, v ktorom boli pohľadávky v určenej lehote prihlásené."

Účtovnú OP môžeš vytvoriť aj teraz, jedná sa o rizikovú pohľadávku.
Daňovú stránku problému by som riešila s daňovým poradcom.

Ak sa niekto ešte nepripojí. ;)

zuzana
14.03.08, 07:17
Môžem odpísať pohľadávku do nákladov, ak je z roku 2004 a od splat.je viac ako 12 mesiacov.Na pohľadávku neboli tvor.opr.položky a firma je v konkurze.Pohľadávka všajk nebola do konkurzu prihlásená, ale firma ju na 100%neuhradí.Môžem spraviť odpis 546/311 a bude daňovo uznaný??

ingi
14.03.08, 10:19
Môžem odpísať pohľadávku do nákladov, ak je z roku 2004 a od splat.je viac ako 12 mesiacov.Na pohľadávku neboli tvor.opr.položky a firma je v konkurze.Pohľadávka všajk nebola do konkurzu prihlásená, ale firma ju na 100%neuhradí.Môžem spraviť odpis 546/311 a bude daňovo uznaný??

Áno, môžeš...
Odkazy na §§ nebudem písať, určite si ich tu nájdeš.;)

zuzana
14.03.08, 10:41
A ako je to správne odpísať?Lebo každá možnosť inak ovplyvní výsledok hospodárenia.Nezapočítať a odpísať 20 000 546/311 a 70 000 311/648, alebo odpísať 20 000 546/311 a 70 000 311/546 alebo započítať a odpísať 50 000 311/648??Haždé ma iný dopad, ako je to správne??

Dakujem ingi a k tomuto by si sa nevedela vyjadrit?Alebo niekto iní.Dakujem

Reprografia
14.03.08, 10:53
Zdravím.
Môj problém je nasledovný: V roku 2005 sme postúpili leasing na inú spoločnosť. Išlo o leasing z roku 2003 (takže po starom). Spísali sme s uvedenou spoločnosťou aj zmluvu o postúpení leasingu, v ktorej bola klauzula o splatení rozdielu medzi fakturovanou zálohou na celkové splátky a zálohovo uhradenou čiastkou. V tých starých leasingoch sa odrátavali v splátkach zálohy. Takto nám spoločnosť, ktorá prevzala leasing zostala dlžná cca 102 000,- Sk a aj po výzvach uvedenú čiastku nezaplatila. Čo s takouto pohľadávkou, ktorá nebola účtovaná na 311?
Díki za info

ingi
14.03.08, 15:22
Dakujem ingi a k tomuto by si sa nevedela vyjadrit?Alebo niekto iní.Dakujem

Zuzanka, ale veď som Ti už svoj názor napísala v príspevku č. 62. :confused:

Ešte som pozrela § 358 ObchZ - môžeš započítať aj takéto premlčané pohľadávky.

Reprografia
17.03.08, 05:57
Zdravím.
Môj problém je nasledovný: V roku 2005 sme postúpili leasing na inú spoločnosť. Išlo o leasing z roku 2003 (takže po starom). Spísali sme s uvedenou spoločnosťou aj zmluvu o postúpení leasingu, v ktorej bola klauzula o splatení rozdielu medzi fakturovanou zálohou na celkové splátky a zálohovo uhradenou čiastkou. V tých starých leasingoch sa odrátavali v splátkach zálohy. Takto nám spoločnosť, ktorá prevzala leasing zostala dlžná cca 102 000,- Sk a aj po výzvach uvedenú čiastku nezaplatila. Čo s takouto pohľadávkou, ktorá nebola účtovaná na 311?
Díki za info


Nikto mi s tým nebude vedieť pomôcť?

silviaproch
17.03.08, 11:13
Podľa mňa mala byť OP vytvorená v čase prihlásenia do konkurzu. A navyše je konkurz už ukončený.
Pozri si § 20 ods. 2 písm. c) ZoDP a následne ods. 10, je tam taký zaujímavý zvrat, zvýrazňujem:
"Opravné položky k pohľadávkam voči dlžníkom v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní sú daňovými výdavkami počínajúc zdaňovacím obdobím, v ktorom boli pohľadávky v určenej lehote prihlásené."

Účtovnú OP môžeš vytvoriť aj teraz, jedná sa o rizikovú pohľadávku.
Daňovú stránku problému by som riešila s daňovým poradcom.

Ak sa niekto ešte nepripojí. ;)

Dakujem Ingi, že si sa na to pozrela. Len by som upravila veci na pravú mieru, dúfam, že to bude mať aj vplyv na daňové uznanie OP. Tieto pohľadávky totiž neboli v konkurze ani vo vyrovnaní. Išlo len o návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorý nám súd uznal ešte v roku 2005. Teda ak sa dá na pohľadávky vydané a splatné v roku 2003 tvoriť OP podľa súčasného ZDP, nemohol by sa na ne použiť par. 20 ods. 14? Ak patria do predchádzajúceho zákona, aký tam je postup na tvorbu OP?

ingi
17.03.08, 12:54
Dakujem Ingi, že si sa na to pozrela. Len by som upravila veci na pravú mieru, dúfam, že to bude mať aj vplyv na daňové uznanie OP. Tieto pohľadávky totiž neboli v konkurze ani vo vyrovnaní. Išlo len o návrh na vydanie platobného rozkazu, ktorý nám súd uznal ešte v roku 2005. Teda ak sa dá na pohľadávky vydané a splatné v roku 2003 tvoriť OP podľa súčasného ZDP, nemohol by sa na ne použiť par. 20 ods. 14? Ak patria do predchádzajúceho zákona, aký tam je postup na tvorbu OP?

Omlúvam sa, v rýchlosti som nepochopila otázku, platobný rozkaz naozaj nemá nič spoločné s konkurzom :rolleyes::).
Na takéto pohľadávky z r.2003 nie je možné aplikovať § 20 ods. 14 ZoDP (iba na pohľadávky vzniknuté od 01.01.2004).
Ale poteším Ťa, k takýmto nepremlčaným pohľadávkam z r. 2002 a 2003, ktoré boli zahrnuté do príjmov a od ktorých splatnosti uplynulo 36 mesiacov je možné ešte stále tvoriť daňovo uznateľné OP vo výške 75% hodnoty pohľadávky v zmysle § 52 ods. 18 ZoDP (http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov.html), ktorý umožňuje túto tvorbu OP ešte podľa starého ZoDP (http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov.html) (č. 366 (http://www.porada.sk/t59493-366-zavazky-voci-spolocnikom-a-clenom-zo-zavislej-cinnosti.html)/1999 Z.z.), konkrétne podľa § 25 ods. 1 písm. v) bodu 3.

EvaB.
30.03.08, 05:13
Prosím vás, mám problém, ktorý sa týka jednoduchého účtovníctva.
SZČO, JÚ eviduje do dnešného dňa neuhradené pohľadávky ešte z rokov 1996-2000. Nie je isté, či budú ešte uhradené. Niektoré firmy som našla už zlikvidované rozhodnutím súdu (súd zamietol vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a firmu zrušil). Tieto pohľadávky potom robia šarapatu, ak chce SZČO prejsť na paušálne výdavky, alebo zrušiť živnosť (treba ich zdaňovať?) Dajú sa nejako dostať von z účtovníctva? Ak áno, ako?
Ďakujem.

MartinkoK
14.10.08, 08:44
Dobrý deň,
chcem poprosiť o radu, kúpili sme s.r.o. aj s jednou pohľadávkou cca 80.tis. Sk. S.r.o.-čku sme kúpili ešte v roku 2006. O tejto pohľadávke však neviem nič. Evidujem ako neznámu pohľadávku. Ako by som sa jej mohla zbaviť? Musím o nej niečo zistiť, lebo to bude určite veľký problém?!

Maxima25
20.10.08, 13:47
prosim vas o radu, ako je to s uctovanim urokov na pohladavky prihlasene do konkurzu?
vcas sme prihlasili pohladavku do konkurzu aj s prislusenstvom v juli 2008, som povinna uctovat do vynosov nadalej o urokoch k pohladavkam, ktore su v konkurze?? (v zmluve je uvedena len vyska urokov, nie casove obmedzenie...)
mozem o nich uctovat a hned robit danovu opravnu polozku??
dakujem.

Maxima25
22.10.08, 08:59
prosim, vie mi niekto poradit?? surne to potrebujem vediet..:(

apo
13.11.08, 14:33
V tejto téme boli rozdiskutované pohľadávky k účtovnej uzávierke roka 2007.

Pre rok 2008 platia nové pravidlá a dokonca v priebehu daňových rokov 2008 a 2009 SA BUDÚ musieť niektoré neuhradené pohľadávky ktorými si znížili základ dane pred rokom 2008 dodaniť.

V časopise Dane a účtovníctvo v praxi číslo 11/2008 je popísaný postup daňového odpisu pohľadávky podľa §19 ods. 2 písmena i) Zákona o dani z príjmu pri splnení TROCH podmienok.
1. K pohľadávke je možné tvoriť opravnú položku podľa §20/14/b ZDP, od splatnosti uplynulo 24 mesiacov a tvorba opravnej položky sa zahrnie do výdavkov do výšky 50% menovitej hodnoty.
2. Menovitá hodnota pohľadávky nepresahuje 10.000 Sk
3. Ku poslednému dňu zdaňovacieho obdobia celková hodnota pohľadávok voči tomu istému dlžníkovo nepresahuje 10.000 Sk.

Doplňujúci text z článku: musí to byť vlastná (nie získaná postúpením) pohľadávka.

V článku je informácia, že ak v hodnote pohľadávky je aj DPH tak aj táto suma je predmetom odpisu pohľadávky.

Prosím kto má v tejto oblasti skúsenosti aby popísal postup ako to zrealizovať v účtovníctve a v daňovom priznaní PO a čo bude s druhou polovicou pohľadávok.

Príklady pričom každá pohľadávka je od iného dlžníka.
Pohľadávka splatná 30.11.2000 8.000 SK
Pohľadávka splatná 30.11.2005 8.000 Sk
Pohľadávka splatná 30.11.2006 8.000 SK


Ďakujem.

apo

mipet01
25.11.08, 09:33
V tejto téme boli rozdiskutované pohľadávky k účtovnej uzávierke roka 2007.

Pre rok 2008 platia nové pravidlá a dokonca v priebehu daňových rokov 2008 a 2009 SA BUDÚ musieť niektoré neuhradené pohľadávky ktorými si znížili základ dane pred rokom 2008 dodaniť.

V časopise Dane a účtovníctvo v praxi číslo 11/2008 je popísaný postup daňového odpisu pohľadávky podľa §19 ods. 2 písmena i) Zákona o dani z príjmu pri splnení TROCH podmienok.
1. K pohľadávke je možné tvoriť opravnú položku podľa §20/14/b ZDP, od splatnosti uplynulo 24 mesiacov a tvorba opravnej položky sa zahrnie do výdavkov do výšky 50% menovitej hodnoty.
2. Menovitá hodnota pohľadávky nepresahuje 10.000 Sk
3. Ku poslednému dňu zdaňovacieho obdobia celková hodnota pohľadávok voči tomu istému dlžníkovo nepresahuje 10.000 Sk.

Doplňujúci text z článku: musí to byť vlastná (nie získaná postúpením) pohľadávka.

V článku je informácia, že ak v hodnote pohľadávky je aj DPH tak aj táto suma je predmetom odpisu pohľadávky.

Prosím kto má v tejto oblasti skúsenosti aby popísal postup ako to zrealizovať v účtovníctve a v daňovom priznaní PO a čo bude s druhou polovicou pohľadávok.

Príklady pričom každá pohľadávka je od iného dlžníka.
Pohľadávka splatná 30.11.2000 8.000 SK
Pohľadávka splatná 30.11.2005 8.000 Sk
Pohľadávka splatná 30.11.2006 8.000 SK


Ďakujem.

apo

myslim ze na pohladavku z roku 2000 sa toto ustanovenie neda uplatnit, kedze §20 ods. 14 sa tyka pohladavok splatnych po 1.1.2004

k takejto pohladavke sa vztahuju ustanovenia stareho zakona o DP a tiez ustanovenia v §52 ZoDP, t.j. da sa danovo odpisat pocas 4 rokov, t.j. 25% kazdy rok, ak sa rozhodnete o trvalom upustení od vymáhania, musia tam byt splnené dalsie podmienky: minimalne dlznik musi byt pisomne upovedomeny o tejto skutocnosti, atd.

na zvysne by sa to mohlo uplatnit, ak samozrejme nie su voci rovnakemu dlznikovi, cim by suhrnne prevysovali hodnotu 10 000 Sk

je to iba moj nazor, a info ktore mam, konkretne skusenosti s tym nemam tak to aj tak prosim treba brat:)

apo
25.11.08, 10:04
Zajtra idem na seminár k dani z príjmu a bude prednáška o odpise pohľadávok.

Zajtra odpíšem viac

apo

Lubkka
02.12.08, 07:39
ahoj apo, tak co ste vyriesili na skoleni ohladom pohladavok ?

skvrnka
02.12.08, 13:06
Máme pohľadávku Sk 22.000,- z roku 2007. Teraz v roku
2008 je 12 mesiacov po lehote splatnosti. Chceli by sme
ju odpísať aj daňovo, lebo vieme, že nebude zaplatená,
firma si poštu nepreberá ani v rámci firmy, ani v rámci
adresy konateľa- vracia sa nám späť. Myslíme, že súdne
vymáhanie nás bude stáť viac ako je hodnota. Môžeme
ju daňovo odpísať v r.2008?

KEJKA
02.12.08, 15:58
Máme pohľadávku Sk 22.000,- z roku 2007. Teraz v roku
2008 je 12 mesiacov po lehote splatnosti. Chceli by sme
ju odpísať aj daňovo, lebo vieme, že nebude zaplatená,
firma si poštu nepreberá ani v rámci firmy, ani v rámci
adresy konateľa- vracia sa nám späť. Myslíme, že súdne
vymáhanie nás bude stáť viac ako je hodnota. Môžeme
ju daňovo odpísať v r.2008?
daňovo môžete urobiť OP vo výške 20%, odpísať by ste mohli z vyššie uvedených dôvodov, len ak by pohľadávka bola do výšky 10000 Sk.
pokiaľ nemáte iný dôvod podľa ZDP, tak je to smola.

apo
02.12.08, 16:45
Ešte pred seminárom som dostal nové číslo časopisu Dane a účtovníctvo kde som sa dočítal ako to bude podľa nového znenia zákona o dani z príjmov a DÚFAL som, že na seminári sa dozviem ešte niečo navyše. Žiaľ nič. Zistil som, že ani jednu pohľadávku nedám do nákladov, lebo tie malé som "odpaľoval" priebežne tak, že som si spravil príjmový pokladničný doklad, alebo ako pripočítateľné položky k základu dane a to čo je nad 10.000 sa nedá.

ALE to čom som sa nikde nedočítal je skutočnosť, že v PÚ neuhradené záväzky po splatnosti nad 36 mesiacov ak nebudú do konca roka uhradené budú zvyšovať základ dane A AJ V TOM PRÍPADE, že záväzok je za obstaranie ktoré nám neznížilo základ dane, napríklad obstaranie pozemku.

Jediný spôsob ako to obísť je ten, že sa dohodne predĺženie splatnosti nášho záväzku.

Povedal by som, že je to veľmi dobré opatrenie, len keby rovnako s opačným účinkom platilo aj pre pohľadávky.

Zvláštnosťou pri opravných položkách na pohľadávky, ktoré znižovali základ dane z príjmu podľa zákona platného od roka 2004 je to, že tieto opravné položky sa musia PREPOČÍTAŤ podľa zákona platného od 1.1.2008 a rozdiel v 1/2 dodaniť v roku 2008 a 2. polovicu v roku 2009. Nik nevie ako sa to má spraviť s opravnými položkami, ktoré sa dali do nákladov a medzičasom bola pohľadávka uhradená.

apo

mipet01
03.12.08, 08:58
Ešte pred seminárom som dostal nové číslo časopisu Dane a účtovníctvo kde som sa dočítal ako to bude podľa nového znenia zákona o dani z príjmov a DÚFAL som, že na seminári sa dozviem ešte niečo navyše. Žiaľ nič. Zistil som, že ani jednu pohľadávku nedám do nákladov, lebo tie malé som "odpaľoval" priebežne tak, že som si spravil príjmový pokladničný doklad, alebo ako pripočítateľné položky k základu dane a to čo je nad 10.000 sa nedá.

ALE to čom som sa nikde nedočítal je skutočnosť, že v PÚ neuhradené záväzky po splatnosti nad 36 mesiacov ak nebudú do konca roka uhradené budú zvyšovať základ dane A AJ V TOM PRÍPADE, že záväzok je za obstaranie ktoré nám neznížilo základ dane, napríklad obstaranie pozemku.

Jediný spôsob ako to obísť je ten, že sa dohodne predĺženie splatnosti nášho záväzku.

Povedal by som, že je to veľmi dobré opatrenie, len keby rovnako s opačným účinkom platilo aj pre pohľadávky.

Zvláštnosťou pri opravných položkách na pohľadávky, ktoré znižovali základ dane z príjmu podľa zákona platného od roka 2004 je to, že tieto opravné položky sa musia PREPOČÍTAŤ podľa zákona platného od 1.1.2008 a rozdiel v 1/2 dodaniť v roku 2008 a 2. polovicu v roku 2009. Nik nevie ako sa to má spraviť s opravnými položkami, ktoré sa dali do nákladov a medzičasom bola pohľadávka uhradená.


apo

§17 ZoDP:
(29) Základ dane zistený podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) sa zvýši o výšku záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je podľa § 19 daňovým výdavkom, a to aj k výdavku (nákladu) prislúchajúcemu k odpisovanému a neodpisovanému majetku, zásobám a inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo z používania, alebo neuhradenej časti takého záväzku, a to v tom zdaňovacom období, v ktorom od jeho splatnosti uplynula doba 36 mesiacov.

myslím že prijatých preddavkov a preplatkov vyšlých faktúr sa to netýka,
ak bola faktúra uhradená, tak OP by sa mala rozpustiť nie?

apo
03.12.08, 10:35
Určite sa to nebude týkať záväzkov z titulu prijatého preddavku nakoľko preddavok je u budúcich výnosoch zatiaľ čo citované ustanovenie sa týka uplatnených nákladov, respektíve nákladov, ktoré budú v budúcnosti pri spotrebe alebo vyradení.

Na ale na seminári som mal dojem, že sa to týka iba PODVOJNÉHO účtovníctva, ale podľa tebou označeného textu je tam výdavok (náklad) a to by sa malo týkať aj JÚ.

Nech nám niekto poradí nakoľko ja mám vo svojich poznámkach zo semináru jasný podtitulok: "Záväzky P.Ú.".

apo

Stefan2005
03.12.08, 20:05
...Na ale na seminári som mal dojem, že sa to týka iba PODVOJNÉHO účtovníctva, ale podľa tebou označeného textu je tam výdavok (náklad) a to by sa malo týkať aj JÚ....

... by som povedal, že vôbec sa to netýka účtovníctva - týka so totiž DP - bude sa upravovať iba základ dane.....

apo
03.12.08, 20:33
IGEN, iba základ dane ale pre subjekt, ktorý vedie podvojné účtovníctvo.

Moja otázka je o tom, či sa to môže týkať základu dane aj subjektu, ktorý vedie JÚ.

apo

ingi
03.12.08, 20:51
Na ale na seminári som mal dojem, že sa to týka iba PODVOJNÉHO účtovníctva, ale podľa tebou označeného textu je tam výdavok (náklad) a to by sa malo týkať aj JÚ.

Nech nám niekto poradí nakoľko ja mám vo svojich poznámkach zo semináru jasný podtitulok: "Záväzky P.Ú.".

Podľa § 17 ods. 29 ZoDP budú postupovať ÚJ, ktoré zisťujú základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c), t.j.:


- daňovníci účtujúci v sústave podvojného účtovníctva,
- daňovníci, ktorí na základe povinnosti podľa osobitného predpisu vykazujú výsledok hospodárenia v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo...,

to znamená, že povinnosť zvýšiť základ dane o výšku neuhradeného záväzku v zmysle tohto ustanovenia sa netýka dlžníkov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva.

apo
10.12.08, 08:18
Ďakujem, za potvrdenie výkladu ustanovenia pre záväzky v JÚ.

apo

kacena26
11.12.08, 06:45
Ahojte, nie som si uplne istá, tak žiadam o radu. ešte z roku 2001,2003,2004,2005 a 2006 mám neuhradené premlčané podhladávky, vetšinou sú v sume do 10.000,-Sk. Netvorili sa na ne žiadne opravné položky. teraz by som sa ich chcela konečne zbyviť, lebo nenáme šancu ich vymôcť od odberatelov. Možem ich ku koncu roka odpísať v celkovej sume 546/311 to bude nedaňová náklad - pripočitatelná položka.
o tú sumu, ale budem mať nižsí zisk alebo vyššiu stratu. že?

apo
11.12.08, 08:18
Pohľadávky po splatnosti 24 mesiacov ku dňu 31.12.2008 ak u jedného dlžníka jednotlivé pohľadávky neprekročili 10.000 SK a ani v úhrne k 31.12.2008 nám dlžník nedlhuje viac ako 10.000 vrátane pohľadávok splatných môžeme pohľadávky po splatnosti dať do DAŇOVÝCH NÁKLADOV.

apo

Dana7
18.12.08, 07:42
Pohľadávky po splatnosti 24 mesiacov ku dňu 31.12.2008 ak u jedného dlžníka jednotlivé pohľadávky neprekročili 10.000 SK a ani v úhrne k 31.12.2008 nám dlžník nedlhuje viac ako 10.000 vrátane pohľadávok splatných môžeme pohľadávky po splatnosti dať do DAŇOVÝCH NÁKLADOV.

apo
Ahojte, a čo s pohľadávkou z roku 1998. Išlo o faktúru do Ruska v sume cca 2000,-- USD, od tej doby to visí v účtovníctve a už by sme sa toho ozaj chceli zbaviť. Dotyčný Rus už zásielky nepreberá, telefón nedvíha a nám to tu stále lieta v pohľadávkach. Môžem to nejako rozumne zlikvidovať.

KEJKA
18.12.08, 17:20
Ahojte, a čo s pohľadávkou z roku 1998. Išlo o faktúru do Ruska v sume cca 2000,-- USD, od tej doby to visí v účtovníctve a už by sme sa toho ozaj chceli zbaviť. Dotyčný Rus už zásielky nepreberá, telefón nedvíha a nám to tu stále lieta v pohľadávkach. Môžem to nejako rozumne zlikvidovať.
najrozumnejšie nedaňovo odpísať.

katka
30.12.08, 07:55
Prosím o radu.Máme pohľadávku voči francúzskej firme z r.2006.Firma išla do konkurzu v r.2007 a pohľadávka sa prihlásila na súde vo Francúzsku.V r.2007 som vytvorila opravnú položku na tieto pohľadávky na základe par.20odst.12.
Teraz nám prišlo oznámenie,že spoločnosť ukončila likvidáciu a pre nedostatok majetku naša pohľadávka nebude uspokojená.
Moja otázka je,či odpis tejto zahraničnej pohľadávky je tiež daňovo uznaný,tak ako pri tuzemských pohľadávkach.Zatiaľ som to nikde nenašla,všade sa píše len o tuzemských pohľadávkach.

double
12.01.09, 17:06
Mám staré pohladávky a závazky z 2001 roka a starsie, nerobil som na ne opravne položky, teraz sa chcem ich zbavit, možem sa riadit starym zákonom z roku 99 kde 75% dám ako danovo uznaný náklad a 25% ako pripočítatelná položka a závazky zrejme do príjmov v plnej výške. A pohladávky po novom do 10 000 SKK mozem celé odpísat danovo uznatelne. Taktiez mozem tento postup uplatit aj pri zahranicných pohladávkach? Este to napisen danovemu riaditelstvu, som zvedavy ci vobec odpisu. Dúfam,že sa nájde nejaky dobrák a poradí mi. Ze INgi:))) DaKUJEM

mipet01
13.01.09, 13:04
tu je link, ktorý ti určite pomôže:
epi.sk/Main/Default.aspxTemplate=~/Main/TArticles.ascx&phContent=~/Main/ArticleShow.ascx&ArtID=8016&LngID=0

ak ide o premlčané pohľadávky, daňovo odpísať sa nedajú,
ustanovenia aktuálneho ZoDP sa týkajú pohľadávok, ktorých splatnosť nastala po roku 2004, takže do 10 000 SKK si staré pohľadávky daňovo odpísať nemôžeš

double
13.01.09, 17:09
tu je link, ktorý ti určite pomôže:
epi.sk/Main/Default.aspxTemplate=~/Main/TArticles.ascx&phContent=~/Main/ArticleShow.ascx&ArtID=8016&LngID=0

ak ide o premlčané pohľadávky, daňovo odpísať sa nedajú,
ustanovenia aktuálneho ZoDP sa týkajú pohľadávok, ktorých splatnosť nastala po roku 2004, takže do 10 000 SKK si staré pohľadávky daňovo odpísať nemôžeš


ahoj, ten link nefunguje, skus este raz

Ale tie pohladávky nemusím pripočítat k ZD proste nezmenia mi teda ZD? závazky zrejme musim pripocítat.

JANAKU
14.01.09, 10:52
Pohľadávky po splatnosti 24 mesiacov ku dňu 31.12.2008 ak u jedného dlžníka jednotlivé pohľadávky neprekročili 10.000 SK a ani v úhrne k 31.12.2008 nám dlžník nedlhuje viac ako 10.000 vrátane pohľadávok splatných môžeme pohľadávky po splatnosti dať do DAŇOVÝCH NÁKLADOV.

apo

Ahojte, nemám v tom celkom jasno. Aj ja mám staré pohladávky :
vystavená suma s DPH splatná firma
2001 6 985,- 02.01.2002 KAPU
2002 7 042,- 13.06.2002 Man
2002 9 265,20 14.08.2002 POK
2002 9 438,- 26.11.2002 Man
2002 2 956,- 23.12.2002 Pell
Nemám tvorené opravné položky. Môžem 31.12.2008 zaúčtovať
6 985,- 546/311 - daňový náklad
7 042,- 546/311 - daňový náklad
9265,20 546/311 - daňový náklad
9438,- 546/311 - daňová náklad
2956,- 546/311 - daňový náklad

kafts@zoznam.sk
10.02.09, 18:07
Ahojte poraďáci chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o radu. Čítam tu Vaše odpovede na otázky ohľadom odpisu pohľadávok. Dostala som na spracovanie jednu novú firmu ktorá má v saldokonte ešte pohľadávku z roku 1999 a je premlčaná môžem ju v roku 2008 odpísať do nákladov alebo musím tvoriť opravnú položku dalšiu mám z roku 2006 tú môžem opísať? Vopred Vám veľmi pekne ďakujem. Som prihlásená medzi Vami už dlho a často si tu chodím čitať vaše otázky a odpovede a vždy som si tu našla aj niečo pre mňa ale teraz som sa rozhodla Vám aj napísať. Ešte raz Vám ďakujem.

skvrnka
11.02.09, 08:40
Máme pohľadávku z roku 1998 vo výške Sk 100.000,-, voči firme,
ktorá išla do konkurzu. V zmysle predpisov sme si uplatnili pohľadávku
na súde- bola uznaná a zaradená do IV.triedy a dlho nič.
Ešte podotýkam, že nebola tvorená žiadna opravná položka.
V roku 2007 sme od správcu konkurznej podstaty na základe našej
žiadosti dostali oznámenie citujem "nepredpokladáme, že dôjde
k uspokojeniu" . Predpoklad -nepredpoklad asi ťažko vysvetlíme
z daňového hladiska, preto sme čakali ešte rok 2008.
Prosím poradiť, či ju môžeme nejako v r.2008 odpísať daňovo na základe toho oznamemia, alebo či ju máme stále viesť v účtovníctve.

skvrnka
04.03.09, 13:07
Neviem prosím niekto poradiť s tou starou pohľadávkou,
ktorú by sme najradšej daňovo odpísali, lebo
myslím, že po tých rokoch a odpovedi správcu
konkurznej podstaty by sa do dalo.

zaziki
07.03.09, 16:02
Dobrý den,
poprosim o info:
1/ v r.2008 firma vystavila 2 OFA, ktore neboli uhradene v leh.splatnosti uz v r.2008 – kazda pohladavka je do 1 000 Sk. Predpokladame, ze dane pohladavky uz nebudu uhradene ani v nasl. rokoch (a nejde o toho isteho odberatela).
Otazka – je mozne Odpisat pohladavku – do 10 000 Sk – dla paragr. 19, odst.2, písm.i nasledovne:
a/ v r.2008 – neuctovat odpis pohladavky , ani netvorit OP k danym pohladavkam ,
b/ v r.2009 – detto – netvorim ani OP, ani neuctujem o odpise pohladavky
c/ v r.2010 – kedy je 24 mes. po lehote splatnosti - odpisem pohladavky v 100% vyske 546 / 311, kde 546 je dan.výdavok, zniz. ZD.
Je to o.k. po uctovnej i danovej stranke?
DAKUJEM !!!

Jergi
07.03.09, 21:12
Prosím o radu.
Na pohľadávku z r.2005 v sume 307 000,- Sk som k 31.12.2006 tvorila OP vo výške 100% ( 558/391 ) - daňovo uznaná.

Dĺžnik fyzicky prestal existovať, nemá žiadnú činnosť,žiadný majetok, ale v OR stále figuruje.Pohľadávka nebude uhradená.
Na súd sme to nedali, boli by to ďalšie zbytočné náklady.Majitelia sa ani, predpokladám, nezdržiavajú na Slovensku.

K 31.12.2007 som pohľ. účtovne odpísala 391/311.
Potrebujem k odpisu nejaký doklad?
Mala som ju vyradiť zo salda??

Druhú pohľadávku na toho istého dĺžnika v sume 550 000,- Sk splatnú v jan. 2006 som k 31.12.2007 rovno odpísala 546/311.
Mala som najskôr tvoriť opravnú položku a potom ju odpísať, alebo môže byť priamo odpis.
Kedže sú pohľ. odpísané predpokladám, že na OP, ktoré som na ne tvorila sa nevzťahuje par. 52 ods.9 ZDP - prepočet opravných položiek platný od 1.1.2008?!! Alebo ano?
Ďakujem.

KEJKA
07.03.09, 21:24
Prosím o radu.
Na pohľadávku z r.2005 v sume 307 000,- Sk som k 31.12.2006 tvorila OP vo výške 100% ( 558/391 ) - daňovo uznaná.

Dĺžnik fyzicky prestal existovať, nemá žiadnú činnosť,žiadný majetok, ale v OR stále figuruje.Pohľadávka nebude uhradená.
Na súd sme to nedali, boli by to ďalšie zbytočné náklady.Majitelia sa ani, predpokladám, nezdržiavajú na Slovensku.
fyzicky? to by musel umrieť, nie?
K 31.12.2007 som pohľ. účtovne odpísala 391/311.
Mala som ju vyradiť zo salda?? áno, ved je odpísaná

Druhú pohľadávku na toho istého dĺžnika v sume 550 000,- Sk splatnú v jan. 2006 som k 31.12.2007 rovno odpísala 546/311.
Mala som najskôr tvoriť opravnú položku a potom ju odpísať, alebo môže byť priamo odpis. ak splňa podmienky pre OP, môže sa aj odpísať.
Kedže sú pohľ. odpísané predpokladám, že na OP, ktoré som na ne tvorila sa nevzťahuje par. 52 ods.9 ZDP - prepočet opravných položiek platný od 1.1.2008?!! Alebo ano?
Ďakujem.
pomôže ti toto: môj príspevok 14
http://www.porada.sk/t98999-oprava-opravnych-poloziek.html

Jergi
09.03.09, 09:22
Kejka,
moc-krát ďakujem, nebola som si istá.

Ešte prosím tvoj názor:
je treba dokazovať daňovákom, že pohľadávka bola riziková? A ako?

Posielali sme upomienky, ktoré sa vracali ako nedoručené, telefon zrušený,konateľ tam už nepracoval a majitel s.r.o. sa potuluje niekde v zahraničí a je nedosiahnuteľný ( má toho veľa za ušami).

misolga
12.03.09, 09:22
Poprosím Vás o radu:

ešte v roku 2005 sme zaplatili zálohu zahranič.firme , ktorú nám do dnešného dňa nevrátili a zrejme ani nevrátia, tak sme sa rozhodli že túto pohľadávku evidovanú na účte 314 , ktorá k 31.12.2007 bola vo výške 3252,Sk vyradiť .

- je možne vyradiť poskytnutú zálohu spôsobom 546/314 ?
- je potrebné ku dňu vyradenia prepočítať kurzom NBS nakoľko sa jednalo o zálohu uhradenú v Eur a vyčísliť kurz.rozdiel ?
- suma bola do výšky 10 tis, splatnosť je viac ako 36 mes ale bola uhradená ( 314/221 ) čiže v roku 2005 nebola účtovaná vo výnosoch , tak si základ dane upravím: túto sumu uvádzam v DP riadok 14 tab A-zvýšim si základ dane.

misolga
12.03.09, 13:46
A ešte jedna otázka : naozaj som už prečítala množstvo príspevkov v témach odpis pohľadávok a tvorba opravné položky ale čo ma mätie je dph. Ak platca dph tvorí opravnú položku v možstve príspevkov som sa dočítala že tvorba OP je z celkovej sumy pohľadávky vrátane dph. Teraz som ale niekde vyhrabala citát :

-opravné položky sa tvoria k rizikovým pohľadávkam, ktoré boli zahrnuté do príjmov - t.j. daňovo uznateľnými. OP nie nie možné tvoriť na pohľadávky z titulu pôžičiek, poskytnutých záloh ktoré neboli účtované do výnosov ani k DPH , ktorá je síce u platiteľov DPH súčasťou pohľadávky, no nebola zahrnutá do príjmov.

Ako účtujete opravné položky a odpis pohľadávok platcovia dph? - ja v roku 2007 so sumou vrátane dph:o:o:o

KEJKA
12.03.09, 14:23
A ešte jedna otázka : naozaj som už prečítala množstvo príspevkov v témach odpis pohľadávok a tvorba opravné položky ale čo ma mätie je dph. Ak platca dph tvorí opravnú položku v možstve príspevkov som sa dočítala že tvorba OP je z celkovej sumy pohľadávky vrátane dph. Teraz som ale niekde vyhrabala citát :

-opravné položky sa tvoria k rizikovým pohľadávkam, ktoré boli zahrnuté do príjmov - t.j. daňovo uznateľnými. OP nie nie možné tvoriť na pohľadávky z titulu pôžičiek, poskytnutých záloh ktoré neboli účtované do výnosov ani k DPH , ktorá je síce u platiteľov DPH súčasťou pohľadávky, no nebola zahrnutá do príjmov.

Ako účtujete opravné položky a odpis pohľadávok platcovia dph? - ja v roku 2007 so sumou vrátane dph:o:o:o
upresni zdroj citátu.
agentúru JPP neberiem.

KEJKA
12.03.09, 14:25
Kejka,
moc-krát ďakujem, nebola som si istá.

Ešte prosím tvoj názor:
je treba dokazovať daňovákom, že pohľadávka bola riziková? A ako?

Posielali sme upomienky, ktoré sa vracali ako nedoručené, telefon zrušený,konateľ tam už nepracoval a majitel s.r.o. sa potuluje niekde v zahraničí a je nedosiahnuteľný ( má toho veľa za ušami).
podčiarknuté sa ti nejaví dostatočné?

misolga
12.03.09, 15:10
upresni zdroj citátu.
agentúru JPP neberiem.
Kejka,
môj citát nie je vyjadrenie Dú ale článok z vydavateľstva Poradca 2008 -Zákonné opravné položky,ale neviem ktoré číslo, pretože to mám na CD ,ktoré mi zaslali s ich publikáciami. Nedarí sami ho prilepiť sem, jedine ak ti ho pošlem faxom.. Podobná debata bola aj v Jú - odpis pohľadávky v Jú , kde Ajka pridala vyjadrenie ÚDR B.B. - pohľadávky pre účel ZDP bez dph.

ešte dopĺňam : keď som mala v r 2004 daň.kontrolu pohľadávku som odpísala v celú aj s dph a nikto nič nenamietal.

ingi
16.03.09, 20:07
A ešte jedna otázka : naozaj som už prečítala množstvo príspevkov v témach odpis pohľadávok a tvorba opravné položky ale čo ma mätie je dph. Ak platca dph tvorí opravnú položku v možstve príspevkov som sa dočítala že tvorba OP je z celkovej sumy pohľadávky vrátane dph. Teraz som ale niekde vyhrabala citát :

-opravné položky sa tvoria k rizikovým pohľadávkam, ktoré boli zahrnuté do príjmov - t.j. daňovo uznateľnými. OP nie nie možné tvoriť na pohľadávky z titulu pôžičiek, poskytnutých záloh ktoré neboli účtované do výnosov ani k DPH , ktorá je síce u platiteľov DPH súčasťou pohľadávky, no nebola zahrnutá do príjmov.

Ako účtujete opravné položky a odpis pohľadávok platcovia dph? - ja v roku 2007 so sumou vrátane dph:o:o:o

OP sa tvorí k pohľadávkam, ktorých menovitá hodnota je hodnota, ktorej súčasťou je aj DPH. Vyplýva to z usmernenia MF SR č. MF/009465/2005-721 (bod 10), ktoré bolo uverejnené vo FS č. 5/2005, link prikladám:

http://www.finance.gov.sk/Documents/Financny_spravodajca/2005/05/FS_5_05.pdf

Citujem aj odstavec, ktorý o tom pojednáva:


"Zároveň výška opravnej položky zahrnovanej
do daňových výdavkov je viazaná na menovitú
hodnotu pohľadávky, t. j. hodnotu, súčasťou
ktorej je aj daň z pridanej hodnoty. Na základe
prechodných ustanovení § 52 ods.18 zákona,
sa ustanovenie § 20 ods. 14 zákona použije na
pohľadávky, ktoré vznikli po nadobudnutí účinnosti
zákona t. j. od 1. januára 2004."

H.B.
18.03.09, 11:26
Potrebujem jednu pohľadávku odpísať, kde spoločnosť bola zrušená 09/2007. Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím konkurzného súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Lenže bola vymazaná z OR až 01/2008.Právny dôvod výmazu: ex offo výmaz. Môžem si túto pohľadávku daňovo odpísať v roku 2008, alebo som ju mala odpísať daňovo ešte v roku 2007?

Iva1
18.03.09, 14:40
Mozem prosim nasledovne chapat ako neuhradenu pohladavku?

Ide o dobropis k Fakture prijatej, ktory bol splatny v r. 2004, ciastka za tri spolu je cca 500,- Sk. Avsak je to na zavazkovom ucte 321 s mínusom.

Je to nizka suma a dalo by sa to danovo odpisat. Keby som to teda mohla chapat ako pohladavku, ake pouzit ucty? Mohla by som si to preuctovat na 315 a potom danovo odpisem 546/315. Moze byt?????????????
Dakujem za kazdu odpoved.

ingi
18.03.09, 19:10
Potrebujem jednu pohľadávku odpísať, kde spoločnosť bola zrušená 09/2007. Právny dôvod zrušenia: rozhodnutím konkurzného súdu o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Lenže bola vymazaná z OR až 01/2008.Právny dôvod výmazu: ex offo výmaz. Môžem si túto pohľadávku daňovo odpísať v roku 2008, alebo som ju mala odpísať daňovo ešte v roku 2007?

Odpis takejto pohľadávky je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. h/ bod 1 ZoDP (http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov.html) v roku, v ktorom rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnosť.
Je potrebné mať k dispozícii uznesenie, ktorým sa preukáže zrušenie konkurzu.
Uznesenia o zrušení konkurzov sú zverejňované v Obchodnom vestníku.

ingi
18.03.09, 19:18
Mozem prosim nasledovne chapat ako neuhradenu pohladavku?

Ide o dobropis k Fakture prijatej, ktory bol splatny v r. 2004, ciastka za tri spolu je cca 500,- Sk. Avsak je to na zavazkovom ucte 321 s mínusom.

Je to nizka suma a dalo by sa to danovo odpisat. Keby som to teda mohla chapat ako pohladavku, ake pouzit ucty? Mohla by som si to preuctovat na 315 a potom danovo odpisem 546/315. Moze byt?????????????
Dakujem za kazdu odpoved.

Áno, preúčtovať na 315 a ak pohľadávka spĺňa podmienky podľa § 19 ods.2 písm. i) ZoDP, tak je možné ju daňovo odpísať.

H.B.
19.03.09, 07:24
Odpis takejto pohľadávky je daňovým výdavkom podľa § 19 ods. 2 písm. h/ bod 1 ZoDP (http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov.html) v roku, v ktorom rozhodnutie súdu nadobudlo právoplatnosť.
Je potrebné mať k dispozícii uznesenie, ktorým sa preukáže zrušenie konkurzu.
Uznesenia o zrušení konkurzov sú zverejňované v Obchodnom vestníku.
Lenže ja nikde nemôžem nájsť kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Mám len tieto údaje: uznesenie súdu z 07/2007, že zamieta konkurz pre nedostatok majetku, toto uznesenie bolo doručené do zbierky listin 09/2007 a výmaz nastal 01/2008.

ingi
19.03.09, 15:45
Lenže ja nikde nemôžem nájsť kedy rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Mám len tieto údaje: uznesenie súdu z 07/2007, že zamieta konkurz pre nedostatok majetku, toto uznesenie bolo doručené do zbierky listin 09/2007 a výmaz nastal 01/2008.


Našla som:

"Ak súd zastaví konkurzné konanie pre nedostatok majetku, účinky začatia konkurzného konania zanikajú až zverejnením oznamu o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku v Obchodnom vestníku. Súd zverejní oznam o nadobudnutí právoplatnosti tohto uznesenia v Obchodnom vestníku bezodkladne po tom, čo uznesenie nadobudne právoplatnosť. Ak je dlžník zapísaný do obchodného registra, súd právoplatné uznesenie o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku doručí príslušnému registrovému súdu."

Takže je potrebné zistiť, kedy bol oznam o nadobudnutí právoplatnosti uznesenia zverejnený v Obchodnom vestníku a podľa toho postupovať. Ak tomu tak bolo ešte v r. 2007 (mám obavu, že áno), daňový odpis pohľadávky patrí ešte do tohto ÚO.

Lubica H
24.03.09, 11:42
ahojte, potrebovala by som poradiť.

v účtovníctve máme postúpenú pohľadávku v sume cca 50 tis. - postúpenie bolo ešte v roku 2003, ale tipujem, že pohľadávka môže byť aj staršia (nemám k nahliadnutiu pôvodné doklady, predtým účtovníctvo viedla iná firma). Do dnešného dňa nebolo z tejto pohľadávky zaplatené nič. Pravdepodobne ide o premlčanú pohľadávku - nie sú k nej žiadne doklady, kde by dlžník uznal svôj dlh, nič sa v tejto veci nekonalo. Keďže je to postúpená pohľadávka, netvorila sa k nej opravná položka.

Dá sa takáto pohľadávka daňovo odpísať - úplne alebo aspoň časť? Alebo iba nedaňovo?

zdenka_b
26.03.09, 05:42
ahojte,
viete mi tiez v tomto poradit? mam pohladavku z roku 2003, ktora vznikla postupenim pohladavky a do dnesneho dna nebolo nic uhradene. nakolko ucto robila ina firma a ja som doklady len prebrala, zo zapisov ohladom postupenia pohladavky viem, ze uctovanie bolo nasledovne::(

315 / 325 - postupenie pohladavky
325 / 221 - uhrada nasho zavazku (ktory vsak bol urobeny len tymto zapisom)

a to je vsetko. viac nebolo uctovane nic, nic do nakladov, ani vynosov.
chcela by som sa spytat, ci mozem tieto stare pohladavky nejakym sposbom vyhodit z uctovnictva a tiez, ze v pripade zrusenia do nakladov by asi tento vydavok nebol danovo uznatelny? chcela by som to doriesit este v roku 2008, ak teda stihnem, dufam.
dakujem velmi pekne.

Najka
20.01.10, 06:01
OP sa tvorí k pohľadávkam, ktorých menovitá hodnota je hodnota, ktorej súčasťou je aj DPH. Vyplýva to z usmernenia MF SR č. MF/009465/2005-721 (bod 10), ktoré bolo uverejnené vo FS č. 5/2005, link prikladám:

http://www.finance.gov.sk/Documents/Financny_spravodajca/2005/05/FS_5_05.pdf

Citujem aj odstavec, ktorý o tom pojednáva:


"Zároveň výška opravnej položky zahrnovanej
do daňových výdavkov je viazaná na menovitú
hodnotu pohľadávky, t. j. hodnotu, súčasťou
ktorej je aj daň z pridanej hodnoty. Na základe
prechodných ustanovení § 52 ods.18 zákona,
sa ustanovenie § 20 ods. 14 zákona použije na
pohľadávky, ktoré vznikli po nadobudnutí účinnosti

zákona t. j. od 1. januára 2004."


Ahojte, môj auditor mi tiež povedal, že mám tvoriť OP bez DPH, pretože v zákone sa píše, že "tvorba OP k pohľadávkam, ktoré boli zahrnuté do zdaniteľných príjmov"a do príjmov je zahrnutá suma bez DPH.

redie
11.02.10, 14:40
opravna polozka na pohladavky sa vypocitava z celej neuhradenej vysky, cize aj zaklad aj dph.

moze sa predsa jednat o fakturu ktora mohla mat este stare % dph a my ju evidujeme uz len ako celkovy zavazok....

spekulacia o dph je irelevantna, aj tak dph este nie je uhradene - kedze nie je uhradena faktura....

Marttys
25.02.10, 12:52
Zdravím poradaky,

mam nasledujici prosbu o odpisu starej pohladavky..

pohladavka z roku 2002, neco bolo este platene v roku 2004 ale pohladavka zostala v celkovej hodnote 5741,72

v roku 2005 bola tvorena OP 75% cize 4306,29 € ako danovy naklad.

ja som uctovnictvo prevzala minuly rok 2009 na jesen, co s tym mam urobit..

mozem tech 75 % odpisat 391100/311100
a zvysnych 25 % odpisat 546/311 a o tuto sumu zvysit ZD???

Prosim poradte..vopred dakujem

Sylvia K
06.03.10, 13:10
Dobrý , potrebovala by som radu .
V jednoduchom účtovníctve u klienta mám neuhradené pohľadávky vo výške 1.593,30 EUR z roku 2006 , pred chvíľou som došla na to (netuším prečo som sa minulý rok nepozrela na OR), že firma bola v roku 2008 vymazaná z OR (predchádzal tomu aj konkurz, ktorý bol pre nedostatok majetku zrušený - naše pohľadávky neboli prihlásené do konkurzu). Drahý klient mi stále tvrdí, že však to je kamarát a on to raz uhradí, tak teraz som ho už vyviedla z omylu.
Nakoľko bola firma dlžníka v roku 2008 zrušená, mala by som urobiť dodatočné priznanie za rok 2008 - pohľadávky by boli daňovým výdavkom . Myslím si to správne ?:confused:
Ďakujem .

Sylvia K
06.03.10, 16:13
A zasa som doplietla sama seba. Veď v jednoduchom účtovníctve do príjmu idú až uhradené pohľadávky.
Takže sú zlé len výkazy za rok 2008. A to mám zasa dilemu, či to opraviť a poslať alebo sa pri prípadnej kontrole bude tváriť že som si doplietla výkazy a poslala neopravené :)
Už nebudem robiť v jeden deň podvojné a jednoduché účtovníctvo!!!!!:D

latka
09.03.10, 07:21
Dobrý den, chcela by som vedieť, či pohľadávku o ktorej viem že uhradená už nebude a nebudeme je vymáhať môžem odpisať zápisom 546/311 už v roku 2009 ako daňový výdavok,nakoľko je po lehote splatnosti viac ako 24 mes. a suma je nižšia ako 331,94 E, alebo musím predtým urobiť opravnú položku 547/391 v r. 2009 /znovu ako danovo uznaný výdavok/a potom v roku 2010 zápisom 391/311 vyradiť pohľadávku z účtovníctva.

Iruška
11.03.10, 16:59
Tiež by som potrebovala poradiť. Viedli sme jednoduché účtovníctvo pri prechode na podvojné sme neuhradené pohľadávky dali na účet 311/701 tá pohľadávka nebude uhradená a teraz neviem ako jú mám zlikvidovať. Vo výnosoch nebola účtovaná a preto si myslím, že výšku pohľadávky by stačilo zdaniť iba v daňovom príznaní r. 180 a pohľadávku zruším zápisom 701/311 ak má niekto iný názor a viac skúsenosti prosím poradiť.

zuzach
17.03.10, 11:00
Viete mi pradiť prosím Vás,, stáva sa aj také, že niekto kúpi pohľadávku voči mne 100 000 od niekoho za 50 000,- a potom pýta odo mňa len tých 50 000? a čo ja s tým zvyšným dlhom? to je pre mňa nejaká pripočítateľná položka? či ako sa s tým narába?

Andyke
17.03.10, 11:09
Zuzach, zle to vysvetluješ. Ten tretí subjekt odkúpil pohľadávku od Vášho dodávateľa za nižšiu sumu, ale Ty tomu tretiemu subjektu dlhuješ stále 100 000,- Sk (t.j. nominálnu hodnotu) Rozdiel bude jeho čistý zisk z kúpy pohľadávky.

zuzach
17.03.10, 11:22
takto si to myslím aj ja, ale bohužial,

ešte by mohol ten tretí subjekt napísať nejakú dohodu, že on to nebude odo mňa vymáhať

Andyke
17.03.10, 11:25
Keď ste takí radodajní odpúšťate svojím odberateľom polovičný dlh z každej faktúry? Tak kde by ste dnes boli ?
Skús to takto posúdiť.

zuzach
17.03.10, 13:43
tu vôbec nejde o mna.. podla mna je uplne logické že ked kúpim pohladávku 100 tisíc chcem od niekoho 100 tisíc, ale to som ja.. páni podnikatelia potrebujú asi stopiť nejaké záležitosti, tak ja som za blbca, že sa tomu divím a neviem čo s tým..ako ja odpíšem závazok voči niekomu, lebo on to akože nechce..

tinka7711
04.03.11, 15:05
Dobry den, chcela by som sa spytat na pohladavky, ktore sme odkupili s castou podniku. dali sme ich firme, ktora sa specializuje na vymahanie pohladavok, ktora podnikla vsetky kroky, ale po 4 rokoch zistili ze tieto pohladavky su nevymozitelne. Staci mi pisomne vyjadrenie od takejto firmy nato, aby som ich danovo odpisala, alebo to musi byt len vyjadrenie zo sudu? dakujem

lydinka
14.03.11, 08:42
Dobrý deň,
prebrala som od roku 2010 účtovníctvo.
Svietia im tam pohľadávky od roku 2000 až po rok 2009, samozrejme sú všetky p12 mesiacov po splatnosti.
Na niektoré už idú súdne spory. Bývala účtovníčka nerobila postupne odpisovanie, myslite že ich môžem všetky v roku 2010 jednorazovo odpisať ako daňový náklad? Spolu ich je za nejakch cca 13000eur.
a robi sa niečo potom v DP?

lydinka
14.03.11, 11:46
Dobrý deň,
prebrala som od roku 2010 účtovníctvo.
Svietia im tam pohľadávky od roku 2000 až po rok 2009, samozrejme sú všetky p12 mesiacov po splatnosti.
Na niektoré už idú súdne spory. Bývala účtovníčka nerobila postupne odpisovanie, myslite že ich môžem všetky v roku 2010 jednorazovo odpisať ako daňový náklad? Spolu ich je za nejakch cca 13000eur.
a robi sa niečo potom v DP?


Poradí niekto??? ak som správne pochopila, menilo sa to v roku 2007, ale niekde čítam tak, niekde tak a neviem teda, či daňovo, či nie.
Je tam viac pohľadávok 2000-2009 su tam male sumy, tie by som asi danovo poodpisovala, ale je tam jedna na cca 8000eur.

adriana126
26.03.11, 14:50
môžme odpísať do nákladov pohľadávky za rok 2001, alebo čo s tým máme robiť? Na súd sme to nedávali nakoľko ide o pohľadávky, ktoré nikdy nevymôžeme, ako máme postupovať? Konateľom spoločnosti u ktorej máme pohľadávku je náš spoločník. Môžme si započítať pohľadávku s jeho vkladom do našej spoločnosti?

KEJKA
26.03.11, 18:17
nedaňový odpis

adriana126
27.03.11, 04:22
čiže to dám na 546?

junior78
27.03.11, 14:32
Ahojte

Chcem sa opýtať či mám povinnosť tvoriť opravné položky k pohľadávkam ktoré neboli uhradene.
V minulom roku boli k nim tvorené opravné položky do 50% do 20% podľa zákona. V tomto roku (2010) mám dilemu či musím ich ďalej tvoriť alebo môžem odložiť na ďalší rok.
Dôvodom je , že firma má základ dane 2000 eur , opravné položky ktoré môžem tvoriť sú v hodnote 25000Eur. Po zaúčtovaní by firma bola v strate – 18000 eur. Keď to nie je povinnosť chceli by sa tomu vyhnúť .

Čo si o tom myslíte?

Stefan2005
27.03.11, 15:04
Chcem sa opýtať či mám povinnosť tvoriť opravné položky k pohľadávkam ktoré neboli uhradene.
V minulom roku boli k nim tvorené opravné položky do 50% do 20% podľa zákona. V tomto roku (2010) mám dilemu či musím ich ďalej tvoriť alebo môžem odložiť na ďalší rok.
Dôvodom je , že firma má základ dane 2000 eur , opravné položky ktoré môžem tvoriť sú v hodnote 25000Eur. Po zaúčtovaní by firma bola v strate – 18000 eur. Keď to nie je povinnosť chceli by sa tomu vyhnúť .
Čo si o tom myslíte?

no ja si myslím, že máš povinnosť ďalej tvoriť opravnú položku. Podľa postupov účtovania "Opravná položka sa tvorí na základe zásady opatrnosti, ak je opodstatnené predpokladať, že nastalo zníženie hodnoty majetku oproti jeho oceneniu v účtovníctve".

Opodstatnenosť tvorby si vlastne už deklaroval tvorbou OP počas uplynulých rokov a túto opodstatnenosť potvrdila i skutočnosť, že neboli pohľadávky uhradené, teda riziko ich neuhradenia ďalej trvá...

Povinnosť neuplatniť opravnú položku sa týka daňovej stránky - teda nemuseli ste tvoriť daňové opravné položky... Ak ste ich začali, tak ich aj dokončite. Výšku účtovnej (teda nedaňovej) opravnej položky však môžete na 3 rok stanoviť ináč ako povoľuje ZoDP - teda nemusí byť vo výške 50%. Sice vám vznikne rozdiel medzi účtovnými a daňovými OP, ale čo už, vysledujete to. Ale tvoriť by som rozhodne tvoril...

KEJKA
27.03.11, 15:06
myslím si, že rozmýšľaš zle.
Pre tvorbu OP nie je podstatné, či máte zisk alebo stratu - to nie je dôvod.
Dôvod je pochybnosť o získaní úhrady. Ak bola v predchádzajúcom roku pochybnosť vyjadrená 20% a 50%, tento rok tá pochybnosť bude skôr vyššia ako nižšia. Alebo rovnaká............. to musí rozhodnúť firma.

KEJKA
27.03.11, 15:11
poznámka o zlom rozmýšľaní som adresovala zadávateľke, nie tebe....len si "priskočil".
OP sa nehodnotia ako odpisy. AK zaúčtuje menej ako 50%, tak daňovo bude uznaná zaúčtovaná suma.
OP môže zostať aj v pôvodnej výške - ak bolo úspešné jednanie o platbe, dokonca niekedy sa OP aj zruší, lebo bol podpísaný splátkový kalendár ap. Podstatné je, aby rozhodnutie o OP bolo niečim podložené.

junior78
27.03.11, 15:22
Dakujem

Este mám jednu otázku. Týka sa to záväzkov ale nadväzuje sa na predch. otázku.
Mám záväzok neuhradený z roku 2007 v hodnote 17000 eur. Môžem zaúčtovať do výnosov? alebo musím iba uviesť na riadku 180 v DP.
Keby som zaúčtoval 321/648 zvýšilo by výnosy a výsledok hospodárenia by bol vyrovnaný

KEJKA
27.03.11, 15:27
po troch rokoch nie je záväzok premlčaný.....zas je to o poznaní a rozhodnutí v rámci firmy. Je pravdepodobné, že 17000 EUR nikto nevymáha?
Povinnosť je dodaniť ich - to je daňové hľadisko.
Účtovné hľadisko - odporúčam zásadu opatrnosti.

junior78
27.03.11, 15:33
Záväzok len evidujeme. Nebol uhradený iba v účtovníctve aspon tvrdí konateľ. a teraz by sme chceli zlikvidovať. a keď pohladávky by som zaúčtoval do nákladov a záväzok do výnosov tak by sa vyrovnal Výsl. hospodárenia, čo je dôležité kvôli úverom ktoré máme

katka s.
29.03.11, 13:18
Prosím vedeli by ste poradiť čo s tým? Mám pohľadávky ešte z roku 2001,2003. Dočítala som sa, že podľa prechod. ustanovenia par. 52 ods. 18 Zák. o dani z P daňovo uznané opr. položky podľa par.20 ods.14 možno tvoriť len na pohľad. ktoré vznikli po 1.1. 2004, preto aj daň. odpis pohľadávok podľa par. 19 ods. 2 písm. r možno uplatniť len na pohľad. ktoré vznikli po tomto termíne. Takže odpísala som pohľad. po 1.1. 2004 podľa dátumov splatnosti. Ale čo s takými starými. Netvorila sa ne opravná položka.
Ďakujem.

KEJKA
29.03.11, 15:58
ak odpisuješ pohľadávky z r. 2004, tak musíš riešit aj staršie.
To je logické účtovné hľadisko. Možno alebo takmer isto sú aj premlčané. Takže ich odpíšeš - vyradíš, v tomto prípade to nie je daňový náklad, takže pripočitateľná položka.

katka s.
29.03.11, 16:06
ak odpisuješ pohľadávky z r. 2004, tak musíš riešit aj staršie.
To je logické účtovné hľadisko. Možno alebo takmer isto sú aj premlčané. Takže ich odpíšeš - vyradíš, v tomto prípade to nie je daňový náklad, takže pripočitateľná položka.

Ďakujem za odpoveď a tvoj čas.

Michaela76
30.03.11, 06:30
Ahojte poraďáci.
Máme pohľadávky po splatnosti viac ako 1080 dní. Opravné položky neboli tvorené. Môžem vytvoriť v tomto roku 100% opravnú položku k týmto pohľadávkam alebo musím ísť postupne:
R. 2010 20%
R. 2011 30%
R. 2012 50%

Miša

KEJKA
30.03.11, 18:06
môžeš tvoriť 100% OP
môžeš odpísať 546/311.

Iva1
31.03.11, 09:09
Ahojte

Chcem sa opýtať či mám povinnosť tvoriť opravné položky k pohľadávkam ktoré neboli uhradene.
V minulom roku boli k nim tvorené opravné položky do 50% do 20% podľa zákona. V tomto roku (2010) mám dilemu či musím ich ďalej tvoriť alebo môžem odložiť na ďalší rok.
Dôvodom je , že firma má základ dane 2000 eur , opravné položky ktoré môžem tvoriť sú v hodnote 25000Eur. Po zaúčtovaní by firma bola v strate – 18000 eur. Keď to nie je povinnosť chceli by sa tomu vyhnúť .

Čo si o tom myslíte?

Podľa príkladu z Pokynu DR SR z februára 2009 na strane 4 bo C) je uvedené:
C/ Daňovník môže zahrnúť do základu dane opravnú položku podľa § 20 ods. 14 písm. c) ZDP vo výške 100 najskôr v zdaňovacom období, v ktorom uplynula doba dlhšia ako 36 mesiacov od splatnosti pohľadávky, tzn. najskôr v r. 2010. Pretože ju do r. 2010 nezahrnul do základu dane, môže tak urobiť napr. aj v r. 2011 aj v ďalších rokoch, (ak pohľadávka nie je premlčaná).

Laura1
15.04.11, 06:43
Zdravím Vás,
prosím, poraďte mi:
Vystavili sme faktúru v auguste 2010, firma je v reštrukturalizácii, evidujú našu pohľadávku, dostali sme vyjadrenie súdu, že veritelia budú uspokojení vo výške 50%.
Môžem odpísať polovicu pohľadávky hneď po vyrozumení zo súdu?
Ďakujem, Alžbeta

hksforge
15.04.11, 06:50
Áno, hneď deň po zverejnení v Obchodnom vestníku o ukončení reštrukturalizácie. Vašich priznaných 50% Vám budú splácať v zmysle reštr. plánu v splátkach.

Laura1
15.04.11, 12:33
ďakujem

mipet01
15.04.11, 17:27
§ 19
Daňové výdavky


(2) Daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú

h) výdavok (náklad) do výšky odpisu menovitej hodnoty pohľadávky1) alebo jej neuhradenej časti vrátane úrokov z omeškania a poplatkov z omeškania a iných platieb, ktoré zvyšujú pohľadávku z dôvodu oneskorenej úhrady (ďalej len "príslušenstvo"), ak je toto príslušenstvo zahrnuté do základu dane podľa § 17 ods. 19, alebo výdavok do výšky odpisu obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením, alebo neuhradenej časti u daňovníka zisťujúceho základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c), alebo u daňovníka, ktorý účtoval v sústave podvojného účtovníctva a zmenil spôsob účtovania na účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva pri pohľadávkach už zahrnutých do príjmov v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, v ktorých účtoval v sústave podvojného účtovníctva, ak

2. to vyplýva z výsledku konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania,

t.j. musí byť schválený reštrukturalizačný plán, potvrdený súdom, zverejnený v obchodnom vestníku, až potom sa to môže odpísať, tak aby odpis bol uznaný za daňový výdavok

silvia
18.05.11, 06:49
môžeš tvoriť 100% OP
môžeš odpísať 546/311.

Je OK rovno ich odpísať na 546/311, bez tvorby OP? A bude to daňovo uznané, však? (reagujem na príspevok c.151)
Vďaka!

abcd.kates
13.06.11, 10:30
Ahojte, ja mám tiež dotaz na odpísanie pohľadávok. V r.2009 bola urobená opravná položka k neuhradeným pohľadávkam (20%) , za r.2010 mám uplatniť odpis týchto pohľadávok a to 30% ? (teraz je ich už splatnosť viac ako 730 dní). Môžem týchto 30% účtovať ako odpis pohľadávky 546/311, alebo musím na týchto 30% urobiť opravnú položku ?:confused:

KEJKA
13.06.11, 15:39
Ahojte, ja mám tiež dotaz na odpísanie pohľadávok. V r.2009 bola urobená opravná položka k neuhradeným pohľadávkam (20%) , za r.2010 mám uplatniť odpis týchto pohľadávok a to 30% ? (teraz je ich už splatnosť viac ako 730 dní). Môžem týchto 30% účtovať ako odpis pohľadávky 546/311, alebo musím na týchto 30% urobiť opravnú položku ?:confused:
tvoríš OP, neodpisuješ po častiach.
Ak sa rozhodneš odpísať pohľadávku, tak v plnej výške.

abcd.kates
14.06.11, 07:48
tvoríš OP, neodpisuješ po častiach.
Ak sa rozhodneš odpísať pohľadávku, tak v plnej výške.

Ďakujem za odpoveď.
Ak sa teda teraz rozhodnem, tak ju odpíšem do nákladov (úč.skupina 5xx), konkrétne 546/311 ?dobre hovorím?
A ovplyvní mi to výsledok hospodárenia, pravda ?

KEJKA
14.06.11, 13:08
áno, 546 samozrejme vždy ako každý nákladový účet, ovplyvní VH.
Podľa doby po splatnosti ti to ešte ovplyvni/neovplyvní aj základ dane.

evkap.
27.10.11, 09:42
prosim vas pekne mam v tom riadny chaos može mi niekto vysvetlit po lopate:-)) kedy sa odpisuje pohladavka danovo a kedy nedanovo?

apo
27.10.11, 21:23
účet 546 je nedaňový náklad, správnejšie pomenovanie : pripočítateľný k základu dane.

Ako daňovo uznaný je v prípadoch popísaných v zákone o dani z príjmu.

Najbežnejší dôvodom na odpis pohľadávky daňovo uznaný ako náklad je prípad ak je pohľadávka menej ako 10.000 Sk a v úhrne u jedného dlžníka nie je viac pohľadávok ako 10.000 Sk. K tomu je ešte podmienka koľko musí byť takto odpísaná pohľadávka po splatnosti (odvolávka na §20 o tvorbe opravných položiek). Opravné položky neúčtujeme, len na odpisovanú pohľadávku by sme mohli tvoriť opravné položky, ale netvoríme ich, účtujeme rovno odpis ako daňový výdavok. Suma 10.000 Sk je v zákone o dani z príjmu prepočítaná na Eurá a centy 331,94 Euro.

Ak v Porade dáš v zákone o dani z príjmu vyhľadávať CTRL+F reťazec znakov 331,94 zastavíš sa na §19 daňové výdavky písmeno i.

Okrem toho pozri aj § 20 kde sú opravné položky. Nemám povinný audit tak opravné položky neriešim ale v roku 2012 ma to neminie a možno ž pri uzávierke roku 2011 to spravím, aby som mal pokoj od audítorov..

Toľko veľmi zjednodušene o tomto probléme.
apo

evkap.
31.10.11, 12:29
dakujem pekne

ciaaa
07.12.11, 13:48
Dobry den,
prosim vas o radu. Viem ze sa to tu preberalo uz x-krat.Ale aj tak tomu nejako nerozumiem.

V r. 2011 sme presli z JU na PU. Teraz mame povinnost vsetky pohladavky do r. 2010 zdanit. Chcem sa opytat, ci mozem v r.2011 tieto pohladavky zdanit (tym mi povysia ZD) a zaroven aj odpisat (tym ponizit ZD)? Pohladavky su z r. 2008 a su vo vyssich sumach ako 331,94 €. Nikdy nebudu uhradene.

Alebo 100% mozem odpisat len pohladavky, ktore su u toho isteho odberatela len do vysky 331,94€ a po splatnosti 24mesiacov?

Nasledovne uctovanie?:
1. 311/701 (pohladavky do r. 2010)
2. 491/648 (zdanenie pohladavok pri prechode z JU do PU - len suma pohladavok bez DPH)
2. 546/311 (odpis pohladavok - suma pohladavok vratane DPH)

Prosim.. prosim skuste mi poradit. Dakujeeem

junior78
08.12.11, 21:24
Ahojte

Prosím Vás skúste mi poradiť ohľadom tvorby OP k neuhradeným pohľadávkam.

Pohľadávka už nebude uhradená. Mala splatnosť 20.03.2007 a bola k nej tvorená OP v roku 2009 vo výške 50% a bola daňovo uplatnená v DP. V roku 2010 sa k pohľadávke netvorila OP.
Teraz by sme chceli tvoriť OP na zvyšných 50%. Len neviem či sa môže daňovo uznať. Čítal som, že OP sa môže tvoriť k nepremlčaným pohľadávkam. Podľa Obch. zákonníka sú to štyri roky. Pri tejto pohľadávke už uplynulo to obdobie. To znamená, že nemôžem tvoriť daňovo uznateľnú OP iba účtovnú?

Ďalšie čo mi nie je jasne ako sa rieši DPH. Aj na DPH sa tvorí daňovo uznateľná OP? Prečítal som rôzne názory a neviem sa rozhodnúť ako to zaúčtovať a uviesť v daňovom priznaní.

Ďakujem

KEJKA
08.12.11, 21:55
len stručne,
naozaj na premlčané pohľadávky sa daňová OP tvoriť nemôže. Zároveň nerozumiem, prečo chcete tvoriť OP na pohľadávku, ktorá nikdy uhradená nebude - podľa mňa je namieste odpis.
DPH sa už pri pohľadávkach nerieši, je súčasťou nom.hodnoty a rieši sa pohľadávka ako celok.

junior78
08.12.11, 22:34
Ďakujem

Čiže odpis 391/311 na 50% ktorá sa uplatnila v DP a 546/311 na zvyšných 50% nedaňový výdavok.

Na DPH neviete nejaké usmernenie? V literatúre od poradcu Daňové výdavky 2011 je uvedené, že na DPH sa netvorí daňovo uznateľná OP

junior78
09.12.11, 06:35
Ahojte

Prosím Vás vedeli by ste posúdiť.
Mám pohľadávky v hodnote 20000 eur spolu s DPH ktoré sú z roku 2009 a môžem na ne tvoriť daňovo uznanú OP v hodnote 10000 Eur(50%)(keď môžem zahrnúť aj DPH).
Už na 99% nebudú uhradené. Chcel by som ich aspoň účtovne vyrovnať lebo v roku 2009 uvedené výnosy zvyšovali výsledok hospodárenia čo evidujem na účte nerozdelený zisk minulých rokov . Stále neboli uhradené a už asi ani nebudú.
Chcel by som v roku 2011 znížiť výsledok hospodárenia o celú čiastku, čiže by som vytvoril OP na všetky pohľadávky vo výške 100%. Z toho 50% by bolo daňovo uplatnené a zvyšných 50% by som v DP pripočítal na riadku 130. Potom v roku 2012 by som zvyšných 50% iba uplatnil v daňovom priznaní.

Zase mi tam vadí DPH lebo v roku 2009 to bolo na účte 343 a teraz by to išlo na 547 čiže by sa znížil VH aj o DPH

Dobre rozmýšľam alebo som úplne mimo?

KEJKA
09.12.11, 15:37
opakujem, DPH nerieš. DPH je vysporiadaná a OP riešia nominál pohľadávky, t.j. aj včítane DPH.
Ak chceš robiť OP=100%, usporiadaš to daňovo tak, ako píšeš, to je možné a aj správne.

junior78
09.12.11, 21:30
Ďakujem

Veľmi si cením tvoje rady.

ciaaa
15.12.11, 07:48
Dobry den,
prosim vas o radu. Viem ze sa to tu preberalo uz x-krat.Ale aj tak tomu nejako nerozumiem.

V r. 2011 sme presli z JU na PU. Teraz mame povinnost vsetky pohladavky do r. 2010 zdanit. Chcem sa opytat, ci mozem v r.2011 tieto pohladavky zdanit (tym mi povysia ZD) a zaroven aj odpisat (tym ponizit ZD)? Pohladavky su z r. 2008 a su vo vyssich sumach ako 331,94 €. Nikdy nebudu uhradene.

Alebo 100% mozem odpisat len pohladavky, ktore su u toho isteho odberatela len do vysky 331,94€ a po splatnosti 24mesiacov?

Nasledovne uctovanie?:
1. 311/701 (pohladavky do r. 2010)
2. 491/648 (zdanenie pohladavok pri prechode z JU do PU - len suma pohladavok bez DPH)
2. 546/311 (odpis pohladavok - suma pohladavok vratane DPH)

Prosim.. prosim skuste mi poradit. Dakujeeem

prosim.. neskusite dobre duse poradit aj mne? uz som z toho zufala :(
vlastne ja len potrebujem.. to.. aby sa mi moc nezvysil HV pre prechode z JU do PU.. teda zdanit pohladavky a potom ich aj rovno odpisat da sa to?

apo
15.12.11, 07:59
Ak sa dajú pohľadávky odpísať tak to urob už v JÚ.
Tam odpísanie pohľadávky spočíva iba v tom, že použiješ nejakú funkciu softvéru, ktorá takúto neuhradenú pohľadávku alebo jej časť už nebude vykazovať ako neuhradenú a v bežnom roku to nijako neovplyvní základ dane.

Keď si takto očistíš pohľadávky v JÚ až potom urob prevod od PÚ.

Pripomínam, že výsledok bude rovnaký či pohľadávky odpíšeš v JÚ, alebo v PÚ.

apo

Ľaľa
16.12.11, 14:36
Prosím poradiť, faktúra vystavená za prevedené práce v XII. 2004, splatná 14.1.2005, odberateľ faktúru napriek upomienkam neuhradil, v roku 2008 bola vytvorená opravná položka na pohľadávku MD 54710 , D 39111 (vo výške 100% - pohľadávka bola v roku 2008 36 mesiacov po splatnosti), pohľadávka bola uplatnená na súde (buď 2010 alebo 2011 teraz nie som si istá, lebo som už doma, ale podľa konečného rozhodnutia súdu a podľa termínu to bolo po lehote)- žalobca trval na tom, že prevedená práce neboli zo strany žalovaného prebrané, súd žalobca "v prvom kole" vyhral, žalovaný sa odvolal a súd v konečnom dôsledku rozhodol o tom, že pohľadávka na súde bola uplatnená neskoro, čiže žalobca súd prehral. Prosím pozrite sa mi na postup účtovania 1. Tvorba OP 547/391 v roku 2008, 2. Stav pohľadávky k 1.1.2011 311/701, 3. Zúčtovanie opravnej položky v dôsledku vyradenia z účtovníctva v roku 2011 391/311. Ďakujem. Odkontroluje ma niekto skúsenejší prosím. Ďakujem

Ľaľa
31.12.11, 13:54
Prosím poradiť, faktúra vystavená za prevedené práce v XII. 2004, splatná 14.1.2005, odberateľ faktúru napriek upomienkam neuhradil, v roku 2008 bola vytvorená opravná položka na pohľadávku MD 54710 , D 39111 (vo výške 100% - pohľadávka bola v roku 2008 36 mesiacov po splatnosti), pohľadávka bola uplatnená na súde (buď 2010 alebo 2011 teraz nie som si istá, lebo som už doma, ale podľa konečného rozhodnutia súdu a podľa termínu to bolo po lehote)- žalobca trval na tom, že prevedená práce neboli zo strany žalovaného prebrané, súd žalobca "v prvom kole" vyhral, žalovaný sa odvolal a súd v konečnom dôsledku rozhodol o tom, že pohľadávka na súde bola uplatnená neskoro, čiže žalobca súd prehral. Prosím pozrite sa mi na postup účtovania 1. Tvorba OP 547/391 v roku 2008, 2. Stav pohľadávky k 1.1.2011 311/701, 3. Zúčtovanie opravnej položky v dôsledku vyradenia z účtovníctva v roku 2011 391/311. Ďakujem. Odkontroluje ma niekto skúsenejší prosím. Ďakujem Nik sa mi na to prosím nepozrie?

apo
07.01.12, 23:50
Ďakujem

Čiže odpis 391/311 na 50% ktorá sa uplatnila v DP a 546/311 na zvyšných 50% nedaňový výdavok.

Na DPH neviete nejaké usmernenie? V literatúre od poradcu Daňové výdavky 2011 je uvedené, že na DPH sa netvorí daňovo uznateľná OP

Keď riešime zníženie dane neuhradenou pohľadávkou tak len o sumu, ktorá pri vzniku pohľadávky zvyšovala základ dane, čiže riešime len sumu bez dane. Opravné položky ako aj odpisy pohľadávok v sume DPH sú vždy nedaňové.


apo

apo
07.01.12, 23:54
Mám otázku.

Neviem ako sa správne účtuje o vytvorenej opravnej položke k pohľadávke keď sa rozhodnem celú pohľadávku v nasledujúcom roku odpísať. A nenašiel som odpoveď či zrušenie opravnej položky ne základe odpisu pohľadávky (nie na základe jej úhrady) ovplyvňuje základ dane z príjmu. Samozrejme v podvojnom účtovníctve.

Ďakujem.

apo

KEJKA
08.01.12, 01:16
Keď riešime zníženie dane neuhradenou pohľadávkou tak len o sumu, ktorá pri vzniku pohľadávky zvyšovala základ dane, čiže riešime len sumu bez dane. Opravné položky ako aj odpisy pohľadávok v sume DPH sú vždy nedaňové.
apo vychádzaš z tohto?
(14) Tvorba opravnej položky k pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov,...................?

apo
08.01.12, 09:26
vychádzaš z tohto?
(14) Tvorba opravnej položky k pohľadávke, pri ktorej je riziko, že ju dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, ktorá bola zahrnutá do zdaniteľných príjmov,...................?

Áno, pohľadávky za poskytnuté služby.
V roku 2011 zaúčtujem 75% ceny bez DPH ako opravnú položku súvzťažne s účtom 547 ako daňovo uznaným nákladom.

Ako sa v účtovníctve zbavím 311 aj 391 a aký to bude mať dopad na základ dane. Tento úkon by už nemal byť ovplyvňovaný vývojom daňových zmien, ale neviem sa dopátrať konkrétneho postupu.

Ďakujem.

apo

zuzanna
11.01.12, 19:44
prosim o pomoc mám neuhradenú fa v sume 999,60 EUR s DPH - splatná bola 13.06.2009

v roku 2010 bola k 31.12.2010 571 dní po splatnosti - vytvorila som opravnu položku vo výške 20% v sume 199,92 EUR zaúčtovala na
546/391 ako daňovo uznanú

teraz v roku 2011 k 31.12.2011 je 931 dní po splatnosti - mám vytvoriť OP vo výške 30% v sume 299,88 EUR a tiež môžem zaúčtovať na
546/391 ako daňovo uznanú

prosím mam to dobre???

Andyke
11.01.12, 20:44
Zuzana účtovanie tvorby opr. položky: 547/391.

zuzanna
13.01.12, 18:40
prosim o pomoc mám neuhradenú fa v sume 999,60 EUR s DPH - splatná bola 13.06.2009

v roku 2010 bola k 31.12.2010 571 dní po splatnosti - vytvorila som opravnu položku vo výške 20% v sume 199,92 EUR zaúčtovala na
547/391 ako daňovo uznanú

teraz v roku 2011 k 31.12.2011 je 931 dní po splatnosti - mám vytvoriť OP vo výške 30% v sume 299,88 EUR a tiež môžem zaúčtovať na
547/391 ako daňovo uznanú ok opravila som sa a je to spravne prosim

prosím mam to dobre???

KEJKA
13.01.12, 18:45
môžeš a nemusíš.
nie ej to úplne povinné, môžeš aj menej - závisí od pravdepodobnosti, že ju dlžník zaplatí.

zuzanna
13.01.12, 19:01
tato pohladavka nam nebude urcite zaplatena tak mozem to tak zauctovat?

junior78
14.01.12, 12:27
Keď riešime zníženie dane neuhradenou pohľadávkou tak len o sumu, ktorá pri vzniku pohľadávky zvyšovala základ dane, čiže riešime len sumu bez dane. Opravné položky ako aj odpisy pohľadávok v sume DPH sú vždy nedaňové.


apo


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ahojte

Zase riešim tvorbu opravných položiek a opätovne mám problém s DPH. Či uviesť ako daňovo uznanú alebo neuznanú položku. Apo uvádza nedaňovo Kejka daňovo. Zuzana tiež písala daňovo. Teraz ako?

Ďakujem

apo
14.01.12, 16:39
Ja uvažujem logicky, ak dane majú logiku.

V dańovom odpisovaní je uvedené, že odpis (oprávky) pohľadávok sú daňové ak ich hodnota bola predmetom dane z príjmu. V zákone je to inak formulované.

No a DPH nebola predmetom dane z príjmu, ale ako pohľadávka to bolí, lebo celú sumu sme poslali na DÚ. ALE nebola predmetom dane z príjmu a preto ani odpis hodnoty pohľadávky vo výške DPH nie je daňový.

Na seminári k dani z príjmu mi bolo tiež odpovedané , že odpisujeme zo základu dane leh hodnotu pohľadávky bez DPH.

apo

Stefan2005
14.01.12, 17:11
Odpis pohľadávky na ťarchu daňových výdavkov sa uznáva do výšky:

a) menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej neuhradenej časti bez príslušenstva
b) do výšky obstarávacej ceny alebo neuhradenej časti, ak ide o pohľadávku nadobudnutú postúpením

Stefan2005
14.01.12, 17:24
... ešte doplním:

nielen pri odpise pohľadávky, ale i pri tvorbe opravnej položky k pohľadávkam sa vychádza z menovitej (t.j. účtovnej, nominálnej) hodnoty; no a v účtovníctve evidujeme pohľadávky včítane DPH.

apo
14.01.12, 21:27
... ešte doplním:

nielen pri odpise pohľadávky, ale i pri tvorbe opravnej položky k pohľadávkam sa vychádza z menovitej (t.j. účtovnej, nominálnej) hodnoty; no a v účtovníctve evidujeme pohľadávky včítane DPH.

Žiaľ v Československu od roku 1993 keď začal platiť zákon o dani z príjmu a zaviedla sa DPH v podstate v dnešnej podobe a teraz aj na Slovensku nie je zhoda medzi hospodárskym výsledkom zistenom v účtovníctve a základom dane z príjmu.

Pohľadám formuláciu kde sa píše o vzťahu pohľadávky a vplyvu na základ dane z príjmu.

apo

junior78
15.01.12, 07:01
Ja som už bol rozhodnutý, že uvediem v menovitej hodnote aj s dph až kým som nenašiel nasledovné vysvetlenie :

Poradca Daňové výdavky 2011 str. 230
OP sú daňovo uznateľné výdavky podľa 20 ods 14 zákona o Dp. Vzťahuje sa na pohl., ktoré vznikli od 1.1.2004 vrátane. Pritom:
1. musí ísť o jednu z nasledovných pohľadávok: na pohľ. z titulu pôžičiek, poskytnutých záloh, predpísaných náhrad, ktoré neboli účtované do výnosov, ako ani k rizikovým pohľadávkam, ktoré boli nadobudnuté postúpením, ani k DPH, ktorá je síce u platiteľov DPH súčasťou pohľadávky, no nebola zahrnutá do príjmov)

Keď toto vysvetlenie porovnám so spôsobom ako sa uvádza v príspevkoch vyššie tak je v tom rozdiel. Mne osobne by nevadilo že, dph nemôžem dať do nákladov len to chcem mať správne.

ešte k vete:
a) menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej neuhradenej časti bez príslušenstva - čítal som niekde ale nenašiel som príspevok ktorý vysvetľoval, že práve dph je to príslušenstvo

Stefan2005
15.01.12, 07:39
ešte k vete: a) menovitej hodnoty pohľadávky alebo jej neuhradenej časti bez príslušenstva - čítal som niekde ale nenašiel som príspevok ktorý vysvetľoval, že práve dph je to príslušenstvo


... no v jednom z usmernení MF-SR (publikovanom vo FS) vyslovene stojí:

"Zároveň výška opravnej položky zahrnovanej do daňových výdavkov je viazaná na menovitú hodnotu pohľadávky, t. j. hodnotu, súčasťou ktorej je aj daň z pridanej hodnoty...."

a pretože som sa nestretol s rozdielnym výkladom menovitej hodnoty týkajúcej sa opravných položiek k pohľadávkam a menovitej hodnoty odpisovanej pohľadávky, pokladám ich za identické ... ale ak doložíte relevatný dôkaz o zmene výkladu menovitej hodnoty, nenahnevám sa....

Okrem toho samotná problematika správneho vysledovania a uplatňovania opravných položiek účtovných a daňových v účtovníctve je dosť náročná; ak by sme ešte mali ďalej atomizovať hodnotu pohľadávky na jej jednotlivé časti a pristupovať k rozdielnemu uplatňovaniu oprávok a odpisovania ich častí, náročnosť by bola omnoho vyššia...

junior78
15.01.12, 09:08
Súhlasím s Vami.

Našiel som to čo ste uviedol. Je v pokyne DRSR z roku 2007
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/dppo.html

Pokyn DR SR k zahrnovaniu opravných položiek podľa ustanovení § 20 a § 52 ods. 18 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov do základu dane z príjmov (http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/pokyny_dr_sr/data/oprpolo.rtf) http://www.drsr.sk/drsr/slovak/uvitanie/aktuality/images/rtf.jpg

Ďakujem

zuzanna
15.01.12, 13:52
tak uz ste ma tu teda domotali riadne tak ako som tu to tak čitala tak by sa mala tvorit OP vrátene DPH je tak??? alebo nie ??? prosim

KEJKA
15.01.12, 13:58
tak

zuzanna
15.01.12, 14:03
prosim o pomoc mám neuhradenú fa v sume 999,60 EUR s DPH - splatná bola 13.06.2009

v roku 2010 bola k 31.12.2010 571 dní po splatnosti - vytvorila som opravnu položku vo výške 20% v sume 199,92 EUR zaúčtovala na
547/391 ako daňovo uznanú

teraz v roku 2011 k 31.12.2011 je 931 dní po splatnosti - mám vytvoriť OP vo výške 30% v sume 299,88 EUR a tiež môžem zaúčtovať na
547/391 ako daňovo uznanú ok opravila som sa a je to spravne prosim

prosím mam to dobre???kejta ty si mi pisala ze mozem a nemusim tvorit OP tato pohladavka nebude zaplatena tak mozem uctovat tak ako uvadzam vyssie prosim

KEJKA
15.01.12, 14:16
uvádzaš účtovanie OP - to je dobre
potom zasa že či nemusíš, tak to zasa nechápem ja čo chceš.
opakujem, účtovanie je dobre, sumy som neprepočítavala.
ale treba zvážiť opodstatnenosť tvorby - ak bude štvrdiť, že vieš, že nikdy nebude zaplatená, tak to nei je ten správny argument.


prosim o pomoc mám neuhradenú fa v sume 999,60 EUR s DPH - splatná bola 13.06.2009

v roku 2010 bola k 31.12.2010 571 dní po splatnosti - vytvorila som opravnu položku vo výške 20% v sume 199,92 EUR zaúčtovala na
547/391 ako daňovo uznanú

teraz v roku 2011 k 31.12.2011 je 931 dní po splatnosti - mám vytvoriť OP vo výške 30% v sume 299,88 EUR a tiež môžem zaúčtovať na
547/391 ako daňovo uznanú ok opravila som sa a je to spravne prosim

prosím mam to dobre???kejta ty si mi pisala ze mozem a nemusim tvorit OP tato pohladavka nebude zaplatena tak mozem uctovat tak ako uvadzam vyssie prosim

Stefan2005
15.01.12, 14:21
... ze mozem a nemusim tvorit OP tato pohladavka nebude zaplatena tak mozem uctovat...

v zásade platí: o účtovných opravných položkách sa účtovať musí (v auditovaných firmách rozhodne), pri uplatnení daňovej opravnej položky je možnosť voľby - môže, ale nemusí....

zuzanna
16.01.12, 19:31
co robit s pohladavkami na ktore nam vytvorene OP za rok 2009, 2010 a tento rok som na nete zistila ze firma je v konkurze a pohladavky sme neprihlasili???

zuzanna
19.01.12, 20:28
prosim nikto mi nevie poradit musim zrusit OP a pripocitat k ZD alebo ako postupovat

topper1
27.01.12, 06:24
Ahojte ,

mám pohľadávku po splatnosti 185 dní. 16. januára 2012 sme sa dozvedeli, že je odberateľ v reštrukturalizácii a pohľadávku sme prihlásili. Teda v roku 2012 by som mohol vytvoriť opravnú položku vo výške 100%, ktorá je daňovým výdavkom počínajúc zdaňovacím obdobím, v ktorém bola pohľadávka prihlásena, teda v roku 2012. Moja otázka je, či môžem (musím) účtovať o opravnej položke aj v roku 2011, keď skutočnosti opísane vyššie nastali do dňa zostavenia účtovnej závierky? Ďakujem

topper1
27.01.12, 10:44
zatiaľ som zistil, že mám účtovať o opravnej položke v roku 2011 vo výške 100% aj ked bola pohľadávky prihlásená až v roku 2012 - postupy účtovania §18, ods. 9.
Stále neviem, či je takto vytvorená opr. položka aj daňovým nákladom v 2011, alebo je v r. 2011 pripočitatelnou položkou k daňovému základu?

topper1
31.01.12, 09:40
prosím, nevie niekto poradiť?

gokko
02.02.12, 17:46
Mám pohľadávku 255€ , splatná bola 1.12.2009, dlžník to určite nezaplatí, inú pohľadávku voči nemu nemáme. Môžem ju k 31.12.2011 odpísať do nákladov? ďakujem

Adiks
02.02.12, 21:40
Môžeš, ).

gokko
03.02.12, 07:48
ďakujem,

Adiks
03.02.12, 22:16
Len doplním, že túto konkrétnu pohľadávku môžeš odpísať podľa § 19 ods.2 písm.i) zákona o dani z príjmov, nakoľko pohľadávka nepresahuje 331,94 EUR a zároveň uplynulo viac ako 720 dní od dátumu splatnosti. Ak by pohľadávka bola v čiastke vyššej ako 331,94 EUR, mohla by si ju daňovo odpísať v 100% výške, až keď by uplynulo viac ako 1080 dní od dátumu splatnosti pohľadávky.

gokko
05.02.12, 18:42
ďakujem, za všetkých čo už majú z pohľadávok v hlave guláš. Toto je výborné vysvetlenie.

Ivuchak
06.02.12, 10:44
Zdravím :), chcem sa len uistiť: pohľadávku 2600 € 1478 dní po splatnosti ( neboli tvorené opravné položky) môžem odpísať 391/311 a v DP len znížiť základ dane o 2600 € ? Ak by som tvorila opravné, HV by bol záporný :mee:.

Stefan2005
06.02.12, 13:35
Zdravím :), chcem sa len uistiť: pohľadávku 2600 € 1478 dní po splatnosti ( neboli tvorené opravné položky) môžem odpísať 391/311 a v DP len znížiť základ dane o 2600 € ? Ak by som tvorila opravné, HV by bol záporný :mee:.

1. chceš odpísať alebo tvoriť OP
2. dopad na HV je rovnaký
3. naznačené účtovanie nie je dobré

KEJKA
06.02.12, 14:23
Zdravím :), chcem sa len uistiť: pohľadávku 2600 € 1478 dní po splatnosti ( neboli tvorené opravné položky) môžem odpísať 391/311 a v DP len znížiť základ dane o 2600 € ? Ak by som tvorila opravné, HV by bol záporný :mee:.
391/311 by bol dobrý zápis, keby si v minulosti účtovala OP 547/391
ak na 391 nemáš evidovanú OP, tak nemáš o čom účtovať len do nákladov.

Ivuchak
07.02.12, 12:31
1. chceš odpísať alebo tvoriť OP
2. dopad na HV je rovnaký
3. naznačené účtovanie nie je dobré


Už som magor...
1. Ak by som chcela tvoriť opravné - 547/391 , kedže je po splatnosti 1478 dní, môžem si určiť 20,50 alebo 100% ? V DP už potom základ dane neupravujem .
2. Ak odpis, najprv 547/391 a potom 391/311 ? ZD tiež neupravujem?

Ak je to zle, prosím napíš mi postup po lopatisticky :o, ďakujem.

Ivuchak
07.02.12, 12:49
391/311 by bol dobrý zápis, keby si v minulosti účtovala OP 547/391
ak na 391 nemáš evidovanú OP, tak nemáš o čom účtovať len do nákladov.

Aha...A môžem teda v jednom období tvoriť opravné a následne odpísať? Je to náklad, takže ZD už neupravujem? 4 roky sa snažíme výzvami o úhradu, na súd sme to nedávali ( poplatky, slabá vymožiteľnosť). Ak je teda pohľadávka premlčaná, môžem ju odpísať aj bez nejakého súdneho lajstra?

KEJKA
07.02.12, 14:22
ak sú splnené podmienky pre tvorbu OP uznaných do nákladov, tak v rovnakom režime je možne pohľadávku odpísať aj bez predchádzajúcej tvorby OP.

Ivuchak
07.02.12, 14:45
ak sú splnené podmienky pre tvorbu OP uznaných do nákladov, tak v rovnakom režime je možne pohľadávku odpísať aj bez predchádzajúcej tvorby OP.

Takže kedže je viac ako 1080 dni po splatnosti v celej výške 2600 € a zaúčtujem ale na 546/311 a v DP už nič neriešim ?

zuzanna
23.02.12, 16:58
prosím o pomoc mám v účtovníctve pohľadávku vystavenú 18.12.2007 v sume 1200,- EUR splatnú 18.03.2008 na túto pohľadávku neboli tvorené OP môžem v roku 2011 vytvoriť OP vo výške 1200,-EUR ako 547/391 bude to daňovo uznaná OP prosím neviete mi v tomto poradiť??? alebo keď ju vytvorim tak to bude pripočitateľná OP prosím

KEJKA
23.02.12, 17:24
ak to bola pohľadávka účtovaná do výnosov, OP bude daňová.

apo
23.02.12, 19:03
Poznámka.

Pri odpise pohľadávok do daňových výdavkov sa zo sumy pohľadávky zahrnie do daňových nákladov iba časť, ktorá bola vo výnosoch teda bez DPH.

Hodnota DPH pri odpisovanej pohľadávke je vždy pripočítateľnou položkou k základu dane z príjmu.

apo

Stefan2005
23.02.12, 19:53
Poznámka.

Pri odpise pohľadávok do daňových výdavkov sa zo sumy pohľadávky zahrnie do daňových nákladov iba časť, ktorá bola vo výnosoch teda bez DPH.

Hodnota DPH pri odpisovanej pohľadávke je vždy pripočítateľnou položkou k základu dane z príjmu.

apo

môžeš toto tvrdenie podoprieť oporou v nejakom zákone ?
koniec koncom som štátu odviedol plné DPH, ktoré nebudem mať uhradené....

Stefan2005
23.02.12, 20:51
....Odpis pohľadávky na ťarchu daňových výdavkov sa uznáva do výšky menovitej hodnoty pohľadávky
Na margo zahrnutia pohľadávky, ktorá nebola zahrnutá do výnosov, možno menovať napr. pohľadávku z titulu poskytnutia pôžičky, preddavku, ....

KEJKA
23.02.12, 20:53
presne tak - príspevok 220
už tu diskusia na túto tému bola, tak som ani nereagovala.

Stefan2005
23.02.12, 21:11
...už tu diskusia na túto tému bola, tak som ani nereagovala.

...žiaľ zavádzajúcich tvrdení v poslednej dobe je tu čím ďalej, tým viac - na všetky sa ani nedá reagovať - najhoršie na tom je, že sa informácia podá ako definitívna

KEJKA
23.02.12, 21:15
...žiaľ zavádzajúcich tvrdení v poslednej dobe je tu čím ďalej, tým viac - na všetky sa ani nedá reagovať - najhoršie na tom je, že sa informácia podá ako definitívna
preto som sa zapojila a podporila tvoju odpoved.

apo
23.02.12, 22:37
Nie je tom môj výklad, ale takto som dostal odpoveď od daňovej poradkyne na verejnom daňovom seminári.

Z mojej strany je to ako príspevok, aby sa neprehliadol tento detail.

Protiargument bol podaný, ja protiargument nemám.

apo

Stefan2005
24.02.12, 07:46
Nie je tom môj výklad, ale takto som dostal odpoveď od daňovej poradkyne na verejnom daňovom seminári....apo

... staré "dôveruj, ale preveruj" platí aj v tejto oblasti;
mohol si hneď napísať, že máš info zo školenia.

KEJKA
24.02.12, 07:59
presne tak, informácie typu JPP treba prezentovať ako informácie JPP, nie ako svoj názor, resp. poznatok. Aj ked je to zo školenia. Stačilo uviesť ".na školení som počul............."

zuzanna
24.02.12, 16:43
neviem prečo apo stále podpiera info ze pohladavka sa vypocitava bez DPH ja pocitam pohladavku vratane DPH mam ju v sume 1200 EUR s DPH tak vypočítam 20% z celkovej sumy prosim ako počítate vy ???

KEJKA
24.02.12, 16:57
pokus o štatistické vyhodnotenie? Založ anketu.

Stefan2005
24.02.12, 18:30
... ja...vypočítam 20% z celkovej sumy prosim ako počítate vy ???

ako kedy - počítal som už i 20%, 50%, dokonca i 100%

zuzanna
26.02.12, 09:29
prosím vás ak mám pohľadávku na ktoru sme tvorili OP a firmy sa dostala do konkurzu lenze este v roku 2010 co sme samozrejme nepostrehli mozem aj na takuto pohladavku tvorit OP v roku 2011 alebo ju musim odpisat a pripocitat k HV v roku 2011 prosim neviete mi poradit v tomto

zuzanna
27.02.12, 17:38
prosím vás ak mám pohľadávku na ktoru sme tvorili OP a firmy sa dostala do konkurzu lenze este v roku 2010 co sme samozrejme nepostrehli mozem aj na takuto pohladavku tvorit OP v roku 2011 alebo ju musim odpisat a pripocitat k HV v roku 2011 prosim neviete mi poradit v tomto

prosím neviete mi poradit v tomto

MartinaO.
28.02.12, 08:05
Veľmi by som vás prosila o radu. Máme pohľadávku z roku 2007. Robila som k nej opravnú položku len minulý rok vo výške 25 % ako daňový náklad (právnik nám ešte v r. 2010 tvrdil, že sa to určite bude dať vymôcť, ale v r. 2011 chcel stále viac peňazí a nakoniec z neho vyšlo, že je to viac než neisté).
Ak by som ju v r. 2011 chcela odpísať, tých 25 % ktoré som dala do daňových nákladov budem účtovať 391/546 a bude to pripočítateľná položka a celú pohľadávku odpíšem 546/311, ale to tiež asi nebude daňový náklad?
Alebo mám ešte tvoriť OP na tých 75 % a až potom to odpísať?

tanusik
28.02.12, 17:38
Nie som expert na OP, ale asi si treba dávať pozor, že či už nebude premlčaná....si myslím, že môžeš dotvoriť tých 75%, lebo je už viac ako 36 mesiacov po splatnosti, malo by to byť daňovo uznané, súčasť výsledku hospodárenia....ale ako som spomínala asi pozor na to, či nie je premlčaná....

zuzanna
28.02.12, 19:59
prosím vás ak mám pohľadávku na ktoru sme tvorili OP a firmy sa dostala do konkurzu lenze este v roku 2010 co sme samozrejme nepostrehli mozem aj na takuto pohladavku tvorit OP v roku 2011 alebo ju musim odpisat a pripocitat k HV v roku 2011 prosim neviete mi poradit v tomto

fakt nikto nevie poradit proooosiiiiim

Michaela76
29.02.12, 14:03
Ahojte, už som z tých opravných položiek celá voľajaká zmätená.

Mám nasledovné prípady a neviem ako ďalej:
1. pohľadávky z r. 2001-2003 - vytvorené 100% opravné položky. Pohľadávky stále evidujeme na 311. Môžem vyradiť z evidencie bez opätovného zdanenia?
2. pohľadávky z r. 2006 - vytvorené 100% opravné položky v r. 2010 - v r. 2011 odberateľa rieši exekútor - stále čakáme, ako to dopadne
3. pohľadávky z r. 2007 - vytvorená 100% opravná položka v r. 2010 - v r. 2011 uhradené. Zruším opravnú položku 391/547?
4. pohľadávka z r. 2006 vo výške 58,20 € - vytvorená 100% opravná položka v r. 2010, pohľadávka z r. 2010 vo výške 140 €. Na 140 € vytvoriť 50% opravnú položku 547/391? a obe naďalej mať v evidencii na 311?
5. pohľadávka z r. 2007 37,92 € - vytvorená 100% opravná položka v r. 2010 547/391 - môžem vyradiť z účtovníctva 391/311?
6. pohľadávka z r. 2008 - vytvorená 50% opravná položka na sumu 11 500 € v r. 2010. V r. 2011 uhradená suma 11 956 €. Zruším opravnú položku 547/391 11 500 a na zvyšok neuhradenej sumy pohľadávky 11 044 € vytvorím 100% opravnú položku 547/391? možno v r. 2012 odberateľovi odoberieme stroj, ktorý sme mu predali a budem mu vystavovať dobropis na zvyšnú neuhradenú sumu. potom zruším opravnú položku 391/547?
7. pohľadávka z r. 2007 vo výške 416 € - vytvorená 100% opravná položka. Evidujeme stále na 311. Neviem, či bude niekedy uhradená. Posielame upomienky aj odsúhlasenie pohľadávok, nevracajú sa nám späť, tak ich zrejme dostali, ale nijako nereagujú. Môžem túto pohľadávku vyradiť z evidencie (311/391) bez toho, aby som mala nejaký doklad a nemusela ju opäť zdaniť?

Vedeli by ste mi poradiť s týmito prípadmi?

Ďakujem

Adiks
02.03.12, 07:42
....Odpis pohľadávky na ťarchu daňových výdavkov sa uznáva do výšky menovitej hodnoty pohľadávky
Na margo zahrnutia pohľadávky, ktorá nebola zahrnutá do výnosov, možno menovať napr. pohľadávku z titulu poskytnutia pôžičky, preddavku, ....
Patrí tu aj pohľadávka, kde sú vyčíslené úroky z omeškania odberateľovi, čiže penalizačná faktúra. Aj keď bola účtovaná vo výnosoch, ak nedôjde k jej úhrade, nikdy nebude zahrnutá do zdaniteľných príjmov. Odpis takejto pohľadávky je takisto daňovo neuznaný. U mnohých účtovníkov je rozšírený názor, že odpísať je možné každú pohľadávku, ktorá bola účtovaná vo výnosoch a nie je premlčaná. Je to hlboký omyl, odpísať daňovo penalizačnú faktúru nie je možné nikdy. Aj keď bola účtovaná vo výnosoch.

kira
10.03.12, 12:33
Dobrý deň, prosím vás mám takúto situáciu. Chcela by som vysporiadať neuznané pohľadávky z roku 2010. Účtovať by som to chcela ako opravu minulých rokov a to preto, aby som cez účet 546 nevyrobila stratu v roku 2011. V r. 2009 bola strata, ktorú som v r. 2010 umorila celú. Viem že by som tieto neuznané pohľadávky z r. 2010 mala účtovať na 428 alebo 429. Na účte 428 nemám zostatok, na účte 429 zostatok ešte mám. Môžem tieto pohľadávky účtovať 429/311? Dostanem síce daňovú stratu, ale účtovná zostane naďalej zisk? Môže to byť aj takto? Ďakujem

kira
11.03.12, 09:31
Dobrý deň, prosím vás mám takúto situáciu. Chcela by som vysporiadať neuznané pohľadávky z roku 2010. Účtovať by som to chcela ako opravu minulých rokov a to preto, aby som cez účet 546 nevyrobila stratu v roku 2011. V r. 2009 bola strata, ktorú som v r. 2010 umorila celú. Viem že by som tieto neuznané pohľadávky z r. 2010 mala účtovať na 428 alebo 429. Na účte 428 nemám zostatok, na účte 429 zostatok ešte mám. Môžem tieto pohľadávky účtovať 429/311? Dostanem síce daňovú stratu, ale účtovná zostane naďalej zisk? Môže to byť aj takto? Ďakujem
Nepozreli by ste sa mi na to, či uvažujem správne?

KEJKA
11.03.12, 09:37
aké neuznané pohľadávky? V r. 2010 boli uznané?
čo tak zrazu - aká zmena?
vedome ste si navyšovali výnosy v r.2010 ?
Mne tvoj postup vôbec nepripadá správny, práve naopak.
jednak firma prichádza o peniaze - to sa len tak vzdá úhrad?
A píšeš z pozície účtovníčky, alebo spoločníčky?

kira
11.03.12, 09:47
Zostali nám pohľadávky, ktoré sme si uplatňovali voči spoločnosti, ktorá šla do konkurzu. Čakala som vyjadrenie, čo s uplatnenými pohľadávkami a dozvedela som sa, že konkurzný správca nám tieto pohľadávky neuznal z právneho hľadiska tam bola akási chyba. Nie som právnička, ale údajne poslal email v r. 2010, že tieto pohľadávky zamietajú. Preto to chcem vysporiadať v r. 2011 ako chybu minulých rokov.Som účtovníčka a nedostala som túto informáciu v r. 2010, ale v novembri 2011.Preto...

KEJKA
11.03.12, 09:56
Zostali nám pohľadávky, ktoré sme si uplatňovali voči spoločnosti, ktorá šla do konkurzu. Čakala som vyjadrenie, čo s uplatnenými pohľadávkami a dozvedela som sa, že konkurzný správca nám tieto pohľadávky neuznal z právneho hľadiska tam bola akási chyba. Nie som právnička, ale údajne poslal email v r. 2010, že tieto pohľadávky zamietajú. Preto to chcem vysporiadať v r. 2011 ako chybu minulých rokov.Som účtovníčka a nedostala som túto informáciu v r. 2010, ale v novembri 2011.Preto...
aha, tak to je iné. Z kontextu som sa domnievala, že ide o pohľadávky splatné v r.2010.
takže tak ako si napísala, oprava 429, aj tak to treba dať do poznámok, účtovanie ovplyvní výšku vlastného imania
bude to riešiť VZ v r. 2012, potom preúčtuješ podľa rozhodnutia.
nie som si istá, či to bude "daňová" strata.

kira
11.03.12, 09:59
aha, tak to je iné. Z kontextu som sa domnievala, že ide o pohľadávky splatné v r.2010.
takže tak ako si napísala, oprava 429, aj tak to treba dať do poznámok, účtovanie ovplyvní výšku vlastného imania
bude to riešiť VZ v r. 2012, potom preúčtuješ podľa rozhodnutia.
nie som si istá, či to bude "daňová" strata.
KEJKA, veľmi pekne Ďakujem. Radšej sa opýtať, ako spraviť zle. Napokon aj tak sme za všetko zodpovedné my. Pekný deň :-)

taper
14.03.12, 09:54
Odpis pohľadávok, potrebovala by som lopaticky poradiť - ukončila som živnosť a ostali mi neuhradené pohľadávky z roku 2009 v sume 3500,-eura. Prebehol súd, je to u exekútora, ktorý skonštatoval, že sú nevymožiteľné. Ako sa mám s nimi vysporiadať v JÚ keďže som v decembri ukočila živnosť?
Ďakujem

Iva1
21.03.12, 11:39
Chcela by som Vás poprosiť o kontrolu účtovania. Pohľadávka vo výške 400,-
r.2010 tvorená OP 200,- 547/391
r.2011 tvorená OP 200,- 547/391 (je možnosť 100%), zúčtovanie OP 400,- 391/311, vplyv na ZD +400 (r.180) a -400 (r.290)
alebo
r.2011 zúčtovanie OP 200,- 391/311, odpis OP 200,- 546/311, vplyv na ZD +200 (r.180) a -200 (r.290)

Ktoré účtovanie v r.2011 je správne. Je nutné nulový vplyv na ZD evidovať do priznania?
Ďakujem

Dáša_
21.03.12, 11:48
Chcela by som Vás poprosiť o kontrolu účtovania. Pohľadávka vo výške 400,-
r.2010 tvorená OP 200,- 547/391
r.2011 tvorená OP 200,- 547/391 (je možnosť 100%), zúčtovanie OP 400,- 391/311, vplyv na ZD +400 (r.180) a -400 (r.290)
alebo
r.2011 zúčtovanie OP 200,- 391/311, odpis OP 200,- 546/311, vplyv na ZD +200 (r.180) a -200 (r.290)

Ktoré účtovanie v r.2011 je správne. Je nutné nulový vplyv na ZD evidovať do priznania?
Ďakujem

nie celkom rozumiem, prečo to chceš pripočítavať a odpočítavať od daňového základu

Iva1
21.03.12, 12:28
v zmysle Zákona o dani z príjmov par.17 ods. 28

Dáša_
21.03.12, 12:39
v zmysle Zákona o dani z príjmov par.17 ods. 28

aha, vidíš, furt sa nájde niečo, čo ma prekvapí.

Iva1
21.03.12, 14:25
Chcela by som Vás poprosiť o kontrolu účtovania. Pohľadávka vo výške 400,-
r.2010 tvorená OP 200,- 547/391
r.2011 tvorená OP 200,- 547/391 (je možnosť 100%), zúčtovanie OP 400,- 391/311, vplyv na ZD +400 (r.180) a -400 (r.290)
alebo
r.2011 zúčtovanie OP 200,- 391/311, odpis OP 200,- 546/311, vplyv na ZD +200 (r.180) a -200 (r.290)

Ktoré účtovanie v r.2011 je správne. Je nutné nulový vplyv na ZD evidovať do priznania?
Ďakujem

Vie ma prosím niekto skontrolovať? Ď.

janulik100
21.03.12, 19:51
Poradte mi niekto prosim, co v takom pripade, ak som v roku 2010 vytvorila danovo uznane opravne polozky k pohladavkam vo vyske 20% z celkovej vysky pohladavky, ktore sme nasledne v roku 2011 nestihli prihlasit na sud, kedze nam nebola poskytnuta informacia o procese restrukturalizacie a majitelia si to neodsledovali, spolocnost presla restrukturalizaciou v maji 2011?

Adiks
22.03.12, 12:55
Chcela by som Vás poprosiť o kontrolu účtovania. Pohľadávka vo výške 400,-
r.2010 tvorená OP 200,- 547/391
r.2011 tvorená OP 200,- 547/391 (je možnosť 100%), zúčtovanie OP 400,- 391/311, vplyv na ZD +400 (r.180) a -400 (r.290)
alebo
r.2011 zúčtovanie OP 200,- 391/311, odpis OP 200,- 546/311, vplyv na ZD +200 (r.180) a -200 (r.290)

Ktoré účtovanie v r.2011 je správne. Je nutné nulový vplyv na ZD evidovať do priznania?
Ďakujem
Kedy bola splatná táto pohľadávka? Chcete urobiť odpis pohľadávky vo výške 100 % nominálnej hodnoty?