PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : stavebné povolenieRoman-ba
23.09.07, 18:17
Zdravím chcel by som sa spýtať, či a akú zákonnú lehotu má stavebný úrad na vydanie alebo vyjadrenie sa k stavebnému povoleniu. Podal som ho 5.januára a dodnes (!!!) sa nič neudialo. Ďakujem za každú radu.

GabiZ
24.09.07, 08:08
Takže podali ste na stavebný úrad žiadosť o stavebné povolenie. Vezmime do úvahy, že boli predložené všetky potrebné doklady k stavebnému konaniu, inak môže stavebný úrad konanie prerušiť prípadne zastaviť, o čom samozrejme musí vydať rozhodnutie. O tom pojednáva § 58 až § 60 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (samozrejme sú k nemu aj novely, ale ja čerpám už z ustanovení, ktoré boli novelizované). V § 61 sa hovorí o tom, že stavebný úrad buď zvolá ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním, alebo môže upustiť od miestneho zisťovania. Tu potom platí: „Stavebný úrad oznámi účastníkom začatie stavebného konania najmenej 7 pracovných dní pred konaním miestneho zisťovania prípadne ústneho pojednávania. Ak stavebný úrad upustí od ústneho pojednávania, určí, do kedy môžu účastníci uplatniť námietky, a upozorní ich, že sa na neskoršie podané námietky neprihliadne.“
Lehota na podanie námietok býva zvyčajne 7 dní. Ak sa nikto neodvolá a stavebný úrad má všetky potrebné doklady, tak potom musí do 30 dní vydať rozhodnutie, alebo sa postupuje podľa § 49 Zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov: „V ostatných prípadoch, ak osobitný zákon neustanovuje inak, je správny orgán povinný rozhodnúť vo veci do 30 dní od začatia konania; vo zvlášť zložitých prípadoch rozhodne najneskôr do 60 dní; ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť ani v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán (orgán príslušný rozhodnúť o rozklade). Ak správny orgán nemôže rozhodnúť do 30, prípadne do 60 dní, je povinný o tom účastníka konania s uvedením dôvodov upovedomiť.“
Je to obsiahla problematika, lebo celé stavebné konanie má niekedy zložitý priebeh, my ním momentálne prechádzame, a už nám boli vydané 2 rozhodnutia, len sme mali na ne odvolačky, takže to je komplikované. Odporúčam prejsť si tie dva zákony, ktoré som tu uviedla a zájsť na stavebný úrad, kde je problém. O všetkom, aj o prerušení aj o zastavení by vás mali informovať, ináč nekonajú a aj na to sú sankcie.

Zoltán Kovács
24.09.07, 08:15
Mne vybavenie stavebného povolenia trvalo asi 4 mesiace, ale pri každom probléme ma stavebný úrad informoval. Ak bolo potrebné doložiť nejaké dokumenty, tak ihneď volali, bolo to rýchlejšie ako písať úradný list.

wagner
24.09.07, 15:50
Žasnem nad "rýchlosťou" stavebného úradu. Tak to som teda nezažila, aby stavebný úrad neinformoval stavebníka, prečo nekoná. Stavebné konanie sa začína dňom podania žiadosti o stavebné povolenie - teda aspoň u nás. Hneď na druhý deň sa dohodujú termíny stavebného konania, v prípade že niečo chýba, čo treba doložiť, píše sa to do pozvánky.

emarosl
19.02.09, 11:38
Prosím Vás, neviete mi poradiť, či lehoty uvedené v § 49 zákona č. 71/1967 sa vzťahujú aj na odvolávací orgán?

Ide o to, že sme si podali žiadosť o stavebné povolenie, ktoré bolo vydané, ale nenadobudlo právoplatnosť, lebo suseda podala odvolanie. Teraz sa táto vec posúva na krajský stavebný úrad a ja by som potreboval vedieť lehotu, v rámci ktorej by mal krajský stavebný úrad ako odvolací orgán vydať v tejto veci rozhodnutie.

Veľmi pekne Vám všetkým ďakujem za Vaše rady!

wagner
19.02.09, 15:09
Krajský stavebný úrad sa niekedy vyjadrí aj do 30 dní, ale väčšinou to je do 60 dní. Zvyknú poslať list na predĺženie času na odpoveď. Ale záleží to od konkrétneho stavebného úradu. Mne dávali odpoveď rok. Tak neviem.

svedia
19.02.09, 15:32
Ahojte... my sme stavebné povolenie podali 10/12/2008 a právoplatnosť nadobudlo 11/02/2009. Mali všetko do detailu pripravené, žiadne problémy. Takže sa tešíme a už len čakať až ten sneh zmizne a hurá môžeme zahájiť výkopové práce.. A makať a makať..

emarosl
19.02.09, 18:39
Ahojte... my sme stavebné povolenie podali 10/12/2008 a právoplatnosť nadobudlo 11/02/2009. Mali všetko do detailu pripravené, žiadne problémy. Takže sa tešíme a už len čakať až ten sneh zmizne a hurá môžeme zahájiť výkopové práce.. A makať a makať..

Tak to Vám gratulujem k právoplatnému povoleniu! A želám Vám veľa úspechov a zdaru pri stavaní!