PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Poznámky k účtovnej závierkeSlávka33
08.10.07, 13:03
Vie mi niekto poradiť, či existuje nejaký zákon alebo vyhláška podľa ktorej s majú poznámky k účtovnej závierke, ktoré sú súčasťou DP spracovávať? Nebaví ma stále kupovať tlačivá a ručne to vypisovať a chcela by som si ich spracovať sama na PC. Ale nechcem poruišiť nejaký zákon, aby ma DU nepokutoval.Aj keď osobne si myslím, že to tam nikto nečíta.Dakujem

ekopo
08.10.07, 13:08
Nekupujem, aj tu v tlačivách a dokumentoch sú Poznámky tuším v doc súbore. Poznámky sú povinná výbava k DP.

Johanka
08.10.07, 13:08
§ 18 Zákona o účtovníctve
...
(3) V súvahe riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky sa vykazujú informácie o majetku, záväzkoch a o rozdiele majetku a záväzkov účtovnej jednotky za účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. V súvahe priebežnej účtovnej závierky sa tieto informácie vykazujú za vykazované účtovné obdobie a porovnateľné obdobie bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

(4) Vo výkaze ziskov a strát riadnej účtovnej závierky a mimoriadnej účtovnej závierky sa vykazujú náklady, výnosy a výsledok hospodárenia za účtovné obdobie a bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie. Vo výkaze ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky sa tieto informácie vykazujú za vykazované účtovné obdobie a porovnateľné obdobie bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia.

(5) V poznámkach sa uvádzajú informácie, ktoré vysvetľujú a dopĺňajú údaje v súvahe a výkaze ziskov a strát, prípadne ďalšie výkazy a údaje, ktoré ich vysvetľujú a dopĺňajú. V poznámkach sa uvádzajú aj informácie, ktoré sa týkajú použitia účtovných zásad a účtovných metód, a ďalšie informácie podľa požiadaviek ustanovených týmto zákonom. V poznámkach uvedie účtovná jednotka tiež informácie o skutočnostiach, ktoré ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, nevykazuje v ostatných súčastiach účtovnej závierky, ale ich dôsledky menia významným spôsobom pohľad na finančnú situáciu účtovnej jednotky.

Timka1
08.10.07, 13:10
Ja som sa tiež informovala, že načo je potrebné poznámky k DP, tak mi bolo povedané, že to zasielajú na Štatistický úrad.

Johanka
08.10.07, 13:11
Asi nezaškodí trocha opakovania o tom, čo je účtovná závierka:
§ 17 Zákon o účtovníctve
(1) Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú (ďalej len "používatelia"). Účtovná jednotka zostavuje účtovnú závierku v prípadoch ustanovených týmto zákonom v štruktúre, ktorá nadväzuje na sústavu účtovníctva používanú v účtovnej jednotke. Účtovná závierka tvorí jeden celok.

(2) Účtovná závierka obsahuje tieto všeobecné náležitosti:

a) obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky; právnické osoby uvedú sídlo, fyzické osoby bydlisko a miesto podnikania, ak sa líši od miesta bydliska,
b) identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené,
c) právnu formu účtovnej jednotky,
d) deň, ku ktorému sa zostavuje,
e) deň jej zostavenia,
f) obdobie, za ktoré sa zostavuje,
g) podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby, ďalej podpisový záznam osoby zodpovednej za jej zostavenie a osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva.

(3) Účtovná závierka v sústave podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitostí podľa odseku 2 obsahuje tieto súčasti:

a) súvahu,
b) výkaz ziskov a strát,
c) poznámky.

Aljok
08.10.07, 13:14
http://www.porada.sk/t20732-priloha-poznamky-k-dp.html

Johanka
08.10.07, 13:18
Ja som sa tiež informovala, že načo je potrebné poznámky k DP, tak mi bolo povedané, že to zasielajú na Štatistický úrad.
No, to bola odpoveď typická pre daňový úrad :eek: .
Keby poznali Zákon o správe daní a poplatkov, čo by myslím, pre pracovníkov DÚ nebolo na škodu ( o účtovníkoch ani nehovorím ;) ), odpoveď by znela úplne inak.

Zákon o správe daní a poplatkov
§ 38
Daňové priznanie a hlásenie
...
(2) Daňové priznanie alebo hlásenie možno účinne podať na tlačive, ktorého vzor ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo a ktoré sa vyhlasuje v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len "zbierka zákonov") uverejnením oznámenia o jeho vydaní. Prílohou daňového priznania je účtovná závierka podľa osobitného zákona;8ab) prílohou daňového priznania sú aj doklady uvedené v príslušnom tlačive daňového priznania.

odkaz 8ab) je na Zákon o účtovníctve ;) .

tinaM
17.01.08, 09:32
Prosím Vás, tlačivo Poznámky k účtovnej závierke v PÚ pre r. 2007 sú rovnaké ako v r. 2006 alebo je zmena.
Ak sú nové, poprosím o link, kde sa dajú stiahnuť. Ďakujem.

Zoltán Kovács
17.01.08, 09:34
Doplňujúca otázka: Príloha má zákonom stanovenú štruktúru a formu? Asi nie, že?

tinaM
17.01.08, 10:05
Prosím Vás, tlačivo Poznámky k účtovnej závierke v PÚ pre r. 2007 sú rovnaké ako v r. 2006 alebo je zmena.
Ak sú nové, poprosím o link, kde sa dajú stiahnuť. Ďakujem.
Prosíííííííííííííím.

liba2
17.01.08, 10:14
Doplňujúca otázka: Príloha má zákonom stanovenú štruktúru a formu? Asi nie, že?
Bolo to publikované vo FS už dávnejšie - len teraz rýchlo neviem v ktorom - ale ty si šikovný na vyhľadávanie ....:D

liba2
17.01.08, 10:19
Našla som v archíve FS 13/1998, ale určite v tom boli aj zmeny.

tinaM
17.01.08, 10:24
Prosím Vás, tlačivo Poznámky k účtovnej závierke v PÚ pre r. 2007 sú rovnaké ako v r. 2006 alebo je zmena.
.
Len to ma zaujíma, či sú nové tlačivá, aby sme nepredávali staré.

ingi
17.01.08, 10:56
Len to ma zaujíma, či sú nové tlačivá, aby sme nepredávali staré.

Či sú tlačivá, ktoré sú v predaji v poriadku, to neviem, ale obsah Poznámok k ÚZ upravuje Opatrenie MFSR vo FS č.13/2007:


Opatrenie
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 13. decembra 2007 č. 26120/2007-74,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní,
označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu
údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre podnikateľov
účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov


Prikladám link na FS 13/2007:


http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=6563

Skákalová
21.02.08, 11:44
Prosíííííííííííííím.
Tiež hľadám, ale vo FS 1/2008 je zmena!!! Týka sa aj roku 2007.Ak si konsolidovaná je toho viac.

mudroš
21.02.08, 17:16
Poznámky ÚZ naozaj nemajú stanovenú formu, ale obsah. Ak pre niektoré časti poznámok nemám náplň, nemusím informácie uvádzať.
Čo sa týka zmien v roku 2007 oproti roku 2006, nie sú v obsahu poznámok prakticky žiadne zmeny.
Pre rok 2008 pribudla povinnosť pre tých, ktorí majú povinnosť overenia audítorom. Budú musieť v poznámkach uviesť aj vymedzenie a sumu nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za:
- overenie účtovnej závierky,
- iné uisťovacie služby,
- daňové poradenstvo,
iné súvisiace služby.
§ 18 ods. 6 zákona o účtovníctve

ANEZKAY
26.02.08, 17:57
Re:Poznámky k účtovnej závierke
-najdeš v Opatrení MF SR ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní,označovaní a obsahovom ......č. 25167/2003-92 v z.n.p. č.MF SR č. MF/26120/2007-74, príloha č.3.

Onnda
27.02.08, 10:30
no neviem ako vy, ale ja tam vidim iba prilohu č.1 a č.2

liba2
27.02.08, 13:43
no neviem ako vy, ale ja tam vidim iba prilohu č.1 a č.2ja tiež

barbadoss
27.02.08, 16:23
Poznámky už minimálne 5 rokov posielam vypracované vo WORDE, tabuľky v excely, vypĺňam len tie časti pre ktoré je náplň a je to OK !

Tiež by ma zaujímalo či boli nejaké zmeny oproti roku 2006 pre účtovné jednotky ktoré nemajú povinnosť auditu, fakt to nestíham hľadať....
MUDROŠ tvrdí že nie, súhlasíte aj ostatní ?????????????

ingi
27.02.08, 17:19
Re:Poznámky k účtovnej závierke
-najdeš v Opatrení MF SR ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní,označovaní a obsahovom ......č. 25167/2003-92 v z.n.p. č.MF SR č. MF/26120/2007-74, príloha č.3.

Poznámky k ÚZ sú prílohou č. 3 k Opatreniu MFSR z 31.03.2003 č. 4455/2003-92 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení ÚZ a rozsahu údajov určených z individuálnej ÚZ na zverejnenie pre podnikateľov účtujúcich v sústave PÚ.
Toto Opatrenie bolo uverejnené vo FS 10/2003.

V skratke zhrniem históriu:

Opatrenie č. 4455/2003-92 bolo viackrát novelizované, v poznámkach však nenastali nejaké dramatické zmeny, zmenené boli prílohy č. 1 (Súvaha) a 2 (VZaS).
V poznámkach pribudla ešte v r. 2003 (FS 20/2003) v časti o údajoch vykázaných na strane aktív u prenajímateľa a pasív u nájomcu povinnosť uvádzať informácie o majetku prenajatom formou finančného prenájmu v určitom stanovenom členení.
Ďalej vypadla povinnosť v časti o ekonomických vzťahoch ÚJ uvádzať zoznam spriaznených osôb s uvedením ich obchodného mena alebo mena a priezviska a sídla alebo trvalého pobytu.


Ako som už písala vyššie, vo FS 13/2007 bolo uverejnené Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. 26120/2007-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. marca 2003 č. 4455/2003-92.
Toto opatrenie sa týka napr. priebežných ÚZ , ÚZ podľa §21 ods. 8 a 9 ZoÚ a pod. Všeobecnej časti poznámok sa týkajú iba nasledovné zmeny:
"11. V prílohe č. 3 sa časť I. dopĺňa písmenom e),
ktoré znie:
„e) opis a suma celkových položiek nákladov za
overenie individuálnej účtovnej závierky audítorom
alebo audítorskou spoločnosťou, iné
uisťovacie služby, daňové poradenstvo a iné
súvisiace služby poskytnuté týmto audítorom
alebo audítorskou spoločnosťou.“.
12. V prílohe č. 3 časti L. písm. b) prvom bode sa
na konci pripájajú tieto slová: „alebo právnické
osoby, ktoré sú spoločne s účtovnou
jednotkou vo vzťahu k inej účtovnej jednotke
dcérskymi účtovnými jednotkami,“.


Ďalej tu bolo písané (s výkričníkmi), že bola ďalšia zmena , jednalo sa o Metodický pokyn MF SR č. MF/8884/2008-74 na uvádzanie informácií v poznámkach k ÚZ pre účtovné jednotky, ktoré zostavujú ÚZ podľa § 17a a § 22 ZoÚ.
Tu sa jedná o ÚJ, ktorými sú banky, pobočky zahraničných bánk, Exportno-importná banka,.....a § 22 sa týka konsolidovanej ÚZ.


Od 01.01.2008, ako tu už Mudroš napísal, bol § 18 ZoÚ doplnený o odsek 6:


"(6) V poznámkach sa uvedie aj vymedzenie a suma nákladov za účtovné obdobie v členení na náklady za
a) overenie účtovnej závierky audítorom podľa § 19 a § 22 ods. 12,
b) iné uisťovacie služby,
c) daňové poradenstvo a
d) iné súvisiace služby poskytnuté účtovnej jednotke týmto audítorom alebo audítorskou spoločnosťou"

TandT
26.03.08, 15:39
Dobrý deň! Chcem sa len spýtať, čo píšete do položiek typu ako oceňoval podnik napr. pohľadávky, záväzky a pod.
ďakujem...

jessica
26.03.08, 15:53
Dobrý deň! Chcem sa len spýtať, čo píšete do položiek typu ako oceňoval podnik napr. pohľadávky, záväzky a pod.
ďakujem...
Napríklad:


1. Pohľadávky
Pohľadávky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou. Postúpené pohľadávky a pohľadávky nadobudnuté vkladom do základného imania sa oceňujú obstarávacou cenou. Toto ocenenie sa znižuje o pochybné a nevymožiteľné pohľadávky.

saglucka
27.03.08, 07:51
Prosim Vas, mala by som jednu otazocku. Sro-cka, ktora vlastne cely rok nemala ziadne prijmy ani naklady ani ziadny pohyb, musi tiez vyplnovat poznamky? Totiz tam nema co vyplnit, a pripada mi zbytocne odovzdavat im prazdne tlacivo. Nieco sa mi mari ze ich nemusi davat ale rada by som sa ujistila. DAKUJEM

KvetkaK
27.03.08, 08:00
Prosim Vas, mala by som jednu otazocku. Sro-cka, ktora vlastne cely rok nemala ziadne prijmy ani naklady ani ziadny pohyb, musi tiez vyplnovat poznamky? Totiz tam nema co vyplnit, a pripada mi zbytocne odovzdavat im prazdne tlacivo. Nieco sa mi mari ze ich nemusi davat ale rada by som sa ujistila. DAKUJEM
Musí odovzdať aj poznámky. Treba tam uviesť napr. údaje o základnom imaní, či je splatené, nesplatené.

xmatisova
29.03.08, 08:25
Ak by som sa mohla opýtať:
v oddiely o príjmoch členov štatutárnych a iných orgánov je rozdelenie na štatutárov a riadiacich, mám vypisovať obe ak obaja spoločníci sú zároveň konatelia a riadiaci pracovníci?
ďakujem

Ešte by som chcela doplniť, že príjem, ktorí mali bol vlastne zo zamestnaneckého pomeru.

xmatisova
29.03.08, 08:50
Posúvam ...

Jana Acsová
29.03.08, 09:05
Ak by som sa mohla opýtať:
v oddiely o príjmoch členov štatutárnych a iných orgánov je rozdelenie na štatutárov a riadiacich, mám vypisovať obe ak obaja spoločníci sú zároveň konatelia a riadiaci pracovníci?
ďakujem

Ešte by som chcela doplniť, že príjem, ktorí mali bol vlastne zo zamestnaneckého pomeru.Popíšte situáciu tak ako nastala. To je všetko. Nie je problém uviesť, že riadiacimi pracovníkmi sú 2 konatelia ktorí ... atď.

xmatisova
29.03.08, 09:08
Uviesť to teda aj do jedného aj druhého? S poznámkou, že štatutári sú zároveň aj riadiacimi pracovníkmi a príjem im vznikol zo zamestaneného pomeru (sú zamestnaní ako riaditelia)?

Jana Acsová
29.03.08, 09:12
Uviesť to teda aj do jedného aj druhého?Poznámky sa zostavujú popisnou formou. Je možné sa v jednom bode odvolať na druhý, ak sa opakuje situácia, ktorá by bola predmetom popísania. Nikde nie je ustanovené, že musíte postupovať tak, alebo onak. Postupujte tak, aby ste všeobecne v poznámkach podali informácie, ktoré sa od Vás požadujú.

Jana Acsová
29.03.08, 09:14
...že štatutári sú zároveň aj riadiacimi pracovníkmi a príjem im vznikol zo zamestaneného pomeru (sú zamestnaní ako riaditelia)?
Zamestnaní? Zamestnanecký pomer, alebo pracovný pomer? Ak máte na mysli pracovný pomer rozlišujte v poznámkach:
- príjmy za výkon funkcie,
- príjmy z pracovnoprávneho vzťahu.
Popíšte situáciu. Ak konatelia nepoberali príjem za výkon funkcie, uveďte to v poznámkach. Ak konatelia boli zároveň zamestnancami v pracovnom pomere a poberali iba príjmy z tohto titulu, uveďte to v poznámkach.

xmatisova
29.03.08, 09:45
OK, budem sa držať toho čo ste mi poradili. ďakujem

IRA
29.03.08, 09:54
Nekupujem, aj tu v tlačivách a dokumentoch sú Poznámky tuším v doc súbore. Poznámky sú povinná výbava k DP.
Nemusi sa vyplnovat to velke tlacaivo. Skor doporucuju vypracovat strucny slovny komentar, ktory obsahuje udaje o spolocnosti z OR, udaje o majetku a slovny opis sriadkov suvahy a vysledovky.;):)

m.hladka
03.03.09, 09:56
Ak to niekomu pomôže, prikladám "Poznámky k účtovnej závierke r.2008".
Každý si môže prispôsobiť ďalšie údaje podľa potreby.

m.hladka
04.03.09, 07:45
Posúvam na stiahnutie poznámok.

Dáša_
04.03.09, 07:49
Ak to niekomu pomôže, prikladám "Poznámky k účtovnej závierke r.2008".
Každý si môže prispôsobiť ďalšie údaje podľa potreby.
verím, že mnohým pomôžu.

betka
04.03.09, 20:52
verím, že mnohým pomôžu.

Trošíčku by som mala menšiu námietočku, nehnevajte sa prosím. Robím tiež práve poznámky, najjednoduhšie aké len môžu byť, t.j. moje účto.

Chýbajú mi tu:
- info o UJ: deň založenia, vzniku
- hlavné činnosti
- dátum schválenia
- info o členoch orgánov
- info o účtovných zásadách a metodach
- závazky a pohľadávky sú veľmi jednoduché
- stav k 31.12.2007 (pokiaľ UJ existovala)
- chýbajú tu info o nákladoch,
- ďalšie veľmi dôležité info pri prechode na EURO: konverzia &äinfo, kt. nastali po dni, ku kt. sa zostavuje UZ)

Ešte raz sa ospravedlňujem, ocenila som snahu a dlhočizný čas strávený pri písaní týchto poznámok. Chcela som si tiež poznámky vyplniť, veď mám len pár položiek, ale .......;)

Lenka1979
05.03.09, 10:05
Trošíčku by som mala menšiu námietočku, nehnevajte sa prosím. Robím tiež práve poznámky, najjednoduhšie aké len môžu byť, t.j. moje účto.

Chýbajú mi tu:
- info o UJ: deň založenia, vzniku
- hlavné činnosti
- dátum schválenia
- info o členoch orgánov
- info o účtovných zásadách a metodach
- závazky a pohľadávky sú veľmi jednoduché
- stav k 31.12.2007 (pokiaľ UJ existovala)
- chýbajú tu info o nákladoch,
- ďalšie veľmi dôležité info pri prechode na EURO: konverzia &äinfo, kt. nastali po dni, ku kt. sa zostavuje UZ)

Ešte raz sa ospravedlňujem, ocenila som snahu a dlhočizný čas strávený pri písaní týchto poznámok. Chcela som si tiež poznámky vyplniť, veď mám len pár položiek, ale .......;)


Jani, upravovala si si ich podľa svojho? Doplnila si všetko to ostatné?

lepka
05.03.09, 11:00
Jani, upravovala si si ich podľa svojho? Doplnila si všetko to ostatné?
Mám prílohu,kde to všetko ostatné je,sú tam tabuľky kde sú vzorce,stačí napísať cifru a prepočíta to samo,treba si tam doplniť konverziu na EUR a zároveň pripájam prehľad o IM,je tam aj Cash flow.Používam to po rôznych úpravách ,kde si to upravujem na mieru,niečo vypúšťam aprepisujme,dopisujem a je to OK.

m.hladka
05.03.09, 15:20
Moje poznámky, ktoré som tu prilepila, sú veľmi jednoduché a to z toho dôvodu, že sú len pre úplne malé s.r.o., ktoré sú s jedným konateľom, a popripade aj s 1-2 zamestnancami. Dajú sa doplniť o potrebné údaje, ktoré tá ktorá s.r.o. ich potrebuje.
Všetky údaje sú v súvahe a výkazoch zisku a strát, ktoré veľa napovedajú a predpokladám, že vie každy tieto údaje aj čítať.
Poznámky sú prílohou k DP, ktoré slúžia pre inštitúcie ako DU a OR, ktoré majú všetky ostatné údaje týkajúce sa firmy už v databáze.
Nie sú predpísané zákonom, čo všetko v nich má byť. A preto sa ani na školeniach o nich nik podrobne nezmieňuje.
Pre koho sú dôležité, ten si ich vypracuje podrobnejšie, ale to neznámená že ten, kto si ich vypracuje jednoduchšie, tak si odfláka svoju robotu.
Je na každého, kto si ich ako vypracuje.
Napr.: Tie poznámky, čo si kúpime v obchode, tak je tam veľa tabuliek a údajov, ktoré vôbec nemám a nepotebujem v účtovníctve a zbytočne mrhám kopou priložených nevyplnených papierov. Na základe toho som si vypracovala poznámky, ktoré udávajú len to, čo mám vo firme.
Ja ich používam roky a nemala som k mojím "Poznánkam" doteraz žiadne pripomienky.
Dokonca mám jednu takmer nečinnú firmu, tam odovzdávam len dve strany poznámok.

betka
05.03.09, 16:07
Pani Hladká. Dúfam, že ste sa na mňa nenahnevali.:) Prevzala som pred 1,5 rokom účto v s.r.o. Obrat bol cez 30 mil. A keby ste videli tie poznámky. To by ste všetci plakali. Spoločnosť používala A-zásoby. Poznámky boli neustále, že má B-čko. Poznámky na A4. Možno 18 riadkov. Toto bolo na plač.
Pani, kt. robila účto som považovala za PANI účtovníčku, aspoň sa mi tak zdala, všetko vedela, na všetko odpovedala, bola nadradená nad zamestnancami a dala im pociťovať, čo je, .......... A potom sa stalo, čo sa stalo, a verte 1,5 roka pracem bordel, hľadám, snorím. A predstavte si, raz po jednej prebdetej noci opäť po pátraní niečoho, mi zazvonil telefon, pani účtovníčka a normálne som jej všetko vysypala, čo som mala na jazyku. A odvtedy sa mi pracuje lepšie, ale toto bolo mimotemy, aspoň som sa vyspovedala.:)

m.hladka
05.03.09, 16:21
Nie, nenahnevala som sa, ale nemusíš mi vykať. Len ten tvoj príspevok bol tak napísaný, že určite nastrašil niektorých začínajúcich mladých účtovníkov.
Tým treba najprv pomôcť, aby to nevyzeralo potom tak, ako to opisuješ.
Ináč celkom súhlasím s niektorými tvojími pripomienkami.

Aljok
05.03.09, 16:33
Moje poznámky, ktoré som tu prilepila, sú veľmi jednoduché a to z toho dôvodu, že sú len pre úplne malé s.r.o., ktoré sú s jedným konateľom, a popripade aj s 1-2 zamestnancami. Dajú sa doplniť o potrebné údaje, ktoré tá ktorá s.r.o. ich potrebuje.
Všetky údaje sú v súvahe a výkazoch zisku a strát, ktoré veľa napovedajú a predpokladám, že vie každy tieto údaje aj čítať.
Poznámky sú prílohou k DP, ktoré slúžia pre inštitúcie ako DU a OR, ktoré majú všetky ostatné údaje týkajúce sa firmy už v databáze.
Nie sú predpísané zákonom, čo všetko v nich má byť. A preto sa ani na školeniach o nich nik podrobne nezmieňuje.
Pre koho sú dôležité, ten si ich vypracuje podrobnejšie, ale to neznámená že ten, kto si ich vypracuje jednoduchšie, tak si odfláka svoju robotu.
Je na každého, kto si ich ako vypracuje.
Napr.: Tie poznámky, čo si kúpime v obchode, tak je tam veľa tabuliek a údajov, ktoré vôbec nemám a nepotebujem v účtovníctve a zbytočne mrhám kopou priložených nevyplnených papierov. Na základe toho som si vypracovala poznámky, ktoré udávajú len to, čo mám vo firme.
Ja ich používam roky a nemala som k mojím "Poznánkam" doteraz žiadne pripomienky.
Dokonca mám jednu takmer nečinnú firmu, tam odovzdávam len dve strany poznámok.
Máš pravdu, zákon nepredpisuje čo všetko má byť v poznámkach, ale len pre upresnenie MF SR vydalo Opatrenie č. 4455/2003-92 a tam už nájdeš náležitosti poznámok konkrétne v prílohe č. 3.

m.hladka
05.03.09, 16:58
Presne tieto Poznámky sa dajú kúpiť v ŠEVTe.
V Opatrení § 3 odst. 1 sa hovorí aj toto: Ak pre niektoré časti poznámok účtovná jednotka nemá obsahovú náplň, príslušné informácie sa neuvádzajú.

Aljok
05.03.09, 18:32
Len som chcela pripomenúť pre tých začínajúcich, že predsa len nejaké opatrenie existuje a nemôžu si niektoré informácie jednoducho vynechať...;)

Kika69
05.03.09, 23:11
Môžete mi prosím poradiť, vypĺňala som poznámky avšak neviem jednu vec.
S.r.o. pre ktorú robím poznámky má 2 spoločníkov ( s 50% - 50% podielom na ZI) Jedným spoločníkom je FO a druhým ďalšia s.r.o. Od tejto s.r.o. sme nakupovali materiál. Patrí tento druh obchodu medzi - ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb? Ako čítam ZDP § 2 písm n,o tak asi áno, len nie som si istá. Vďaka.;)

Dáša_
06.03.09, 06:47
Môžete mi prosím poradiť, vypĺňala som poznámky avšak neviem jednu vec.
S.r.o. pre ktorú robím poznámky má 2 spoločníkov ( s 50% - 50% podielom na ZI) Jedným spoločníkom je FO a druhým ďalšia s.r.o. Od tejto s.r.o. sme nakupovali materiál. Patrí tento druh obchodu medzi - ekonomické vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb? Ako čítam ZDP § 2 písm n,o tak asi áno, len nie som si istá. Vďaka.;)

o takýchto obchodoch sa v poznámkach vždy zmienim - spomeniem objem a to, že ceny pri týchto obchodoch boli obvyklé na trhu. A také aj sú.

Kika69
06.03.09, 08:16
o takýchto obchodoch sa v poznámkach vždy zmienim - spomeniem objem a to, že ceny pri týchto obchodoch boli obvyklé na trhu. A také aj sú.

Dáša veľmi pekne ďakujem, tak to tam doplním. A keď obaja konatelia poskytli s.r.o.-čke ako fyz. osoby pôžičku, tak to tam mám zapísať tiež však?
Len stále som na pochybách, či ten vzťah medzi s.r.o. a s.r.o.-čkou, ktorá je spoločníkom patrí medzi vzťahy účtovnej jednotky a spriaznených osôb alebo ako materská a dcérska spoločnosť. Čítala som § 22 zák. o účtovníctve a neviem sa rozhodnúť, kam to patrí, lebo v tých odsekoch sa hovorí všade o väčšine a tu je podiel 50%:50%.
Neviete mi v tom pomôcť? Čítam zákon aj tak mám nejasno medzi pojmami.:confused:

Assea
07.03.09, 11:40
Prosím neviete niekto čo má byť v poznámkach k UZ za rok 2008 o konverzii na €? Už mám všetko hotové len neviem či tam netreba niečo doplniť k prechodu na €. ĎAKUJEM veľmi pekne

Jana Acsová
07.03.09, 12:08
Prosím neviete niekto čo má byť v poznámkach k UZ za rok 2008 o konverzii na €? Už mám všetko hotové len neviem či tam netreba niečo doplniť k prechodu na €. ĎAKUJEM veľmi pekne
Nič nepokazíte, keď uvediete, čo považujete za vhodné. A čo je potrebné napríklad:
- uviesť skutočnosť prechodu na euro (aj iní používatelia napr. potenciálni investori na Slovensku) potrebujú info, alebo budú potrebovať o rok),
- konverzný kurz.
To je minimálna informácia a napríklad je ju možné uviesť pri zásadách oceňovania, ktoré sú predsa len odchylné oproti minulým obdobiam pri majetku a záväzkoch znejúcom na menu euro, kde je konverzný kurz rozhodujúci. Podobne to má vplyv na hodnoty, ktoré ostávajú ocenené historickým kurzom (preddavky, časové rozlíšenie, základné imanie), čo sa prejaví v rozdieloch pri otvorení počiatočných stavoch a v čase zostavenia účtovnej závierky ich vieme vyčísliť a považujeme to za dôležitú informáciu (významnú z pohľadu účtovnej závierky).

A teraz z právnych predpisov:
- vyhláška MF SR 75/2008 Z.z. ako jedna z prvých lastovičiek právnych predpisov k euru hovorí: "V poznámkach účtovnej závierky zostavenej prvýkrát po zavedení eura sa uvedú aj informácie o zmene meny, v ktorej účtovná jednotka vedie účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku v súvislosti so zavedením eura, a o prepočte porovnateľných peňažných údajov konverzným kurzom vrátane jeho hodnoty."
- opatrenie MF SR 24219/2008-74: "V poznámkach individuálnej ÚZ, ktorá sa zostavuje za prvé ÚO končiace po dni zavedenia erua sa v časti E písm. b) uvádzajú ifno o zmene meny, v ktorej sa vedie účtovníctvo a zostavuje ÚZ a o prepočte porovnateľných údajov zo slovenských korún na eurá konverzným kurzom vrátane jeho hodnoty a:
a) časť H/e) uvádzajú sa kurzové zisky účtované ku dňu zavedenia eura,
b)časť I/c) uvádzajú sa kurzové straty účtované ku dňu zavedenia eura.

Čiže vyššie uvedené je aktuálne pre ÚZ zostavenú k inému dňu po 31.12.2008, alebo k nasledujúcej ÚZ (ďalšej).

A čo povinne ÚZ k 31.12.2008:
- napríklad § 3a opatrenia MF SR 24219/2008-74 (trochu upravený text): "V poznámkach individuálnej ÚZ zostavenej ku dňu, ktorý bezprostredne predchádza dňu zavedenia meny euro v SR sa v informáciách uvádzaných v časti H písm. e) osobitne uvádza aj suma kurzových ziskov z prepočtu majetku a záväzkov vyjadrených v eurách účtovaná k 31.12.2008. V časti I. písm. c) sa osobitne uvádza suma kurzových strát z rovnakého titulu - prepočet majetku a záväzkov v eurách k 31. 12. 2008.

Záverom: Čo uviesť v poznámkach? Možno odporučiť zmienku o zmene meny, konverzný kurz. Povinne sa uvádzajú kurzové zisky a kurzové straty z prepočtu majetku a záväzkov znejúcich na menu euro. Nevylučuje sa už aj zmienka k prepočtom k 1.1.2009. Nie je to však povinné.

Aké kritérium pre to, čo uviesť v poznámkach k zmene meny (€): Kritérium významnosti pre potenciálnych používateľov účtovnej závierky. Ak ich je málo a sú iba z tuzemska, informácia môže byť strohejšia. Ak ich je viac a sú napríklad zo zahraničia, informácia môže byť podrobnejšia a výstižnejšia.

Rozalka
07.03.09, 18:15
Možno niekomu pomôžu takéto poznámky.

Ak by niekto potreboval opraviť text, heslo je ENTER.
Hárok 17 slúži na nahranie údajov o firme, na str. 1 potom stačí zadať IČO, prvá strana sa doplní.

bobiko
09.03.09, 09:27
To Rozalka: Hned pri aktualizovani prvej strany nastala komplikacia. Mate tam vlozene prepojenia na subory MTPríloha2007.xls a Príloha2007.xls z ktorych chce Príloha2008.xls cerpat udaje.
Po odomknuti listu a oprave vzorcov na prvej stranke to uz taha z aktualneho suboru.

DARJA22
09.03.09, 09:51
Po odomknuti listu a oprave vzorcov na prvej stranke to uz taha z aktualneho suboru.[/quote]

Môže mi niekto poradiť ako si odomknúť list a opraviť vzorce, pre neskúseného.

Rozalka
09.03.09, 18:44
No to ma mrzí, ale vidím, šikovní si to opravili.
Súbor je zaheslovaný jednoducho, stačí stlačiť enter.

DARJA22
09.03.09, 20:19
Nevedela som kedy mám dať enter, už som na to prišla.

Ďakujem

Chrusťa
17.03.09, 09:45
zdravím no ja som si tiež stiahla tie poznámky, doplnila údaje DATA, stlačila enter na 1. strane, ale okrem názvu firmy, IČO, sídlo spoločnosti mi tam neprenieslo nič. Tým myslím založenie firmy a pod. Ako to doplniť?

bobiko
18.03.09, 11:14
zdravím no ja som si tiež stiahla tie poznámky, doplnila údaje DATA, stlačila enter na 1. strane, ale okrem názvu firmy, IČO, sídlo spoločnosti mi tam neprenieslo nič. Tým myslím založenie firmy a pod. Ako to doplniť?

su dve moznosti:
1) prepisat udaje v prvej strane
2) doplnit si udaje v zalozke "data" a na prvej strane vytvorit vzorce pre nacitanie tychto dat

to prenasanie udajov do prvej stranky zo zalozky "data" sa mi zda zbytocne, ked v tych jednych konkretnych poznamkach riesime len jednu firmu.

odporucam vsetkym ostatnym prepisat si udaje uz na prvej stranke a nebrat ohlad na to co mate v zalozke data.

Milan Oravec
19.03.09, 08:52
Zdravím všetkých poraďákov. Chcel by som Vás poprosiť o radu: v roku 2008 s.r.o. dostala dotáciu z vlastných zdrojov spoločníkov (kúpil sa osobný automobil)- účtujem ju na účet 365 kam ju mám zapísať v Poznámkach k účtovnej závierke v Prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy vykazovania peňažných tokov. :confused: Ďakujem za odpoveď

ada159
20.03.09, 12:00
prosím vás, musia byť v poznámkach uvedené údaje z predch.roku?

Tweety
20.03.09, 12:02
prosím vás, musia byť v poznámkach uvedené údaje z predch.roku?
Áno.

janka67
20.03.09, 12:07
prosím vás, musia byť v poznámkach uvedené údaje z predch.roku?

Iba v poznámkach účtovnej jednotky, ktorá v bezprostredne predchádzajúcom účtovnom období účtovala v sústave jednoduchého účtovníctva, sa uvádzajú len údaje za bežné účtovné obdobie.

ada159
20.03.09, 12:13
a kurnik, takže treba to všetko prepísať, pokiaľ účt.jednotka účtovala v PU?

Milan Oravec
20.03.09, 12:58
Zdravím všetkých poraďákov. Chcel by som Vás poprosiť o radu: v roku 2008 s.r.o. dostala dotáciu z vlastných zdrojov spoločníkov (kúpil sa osobný automobil)- účtujem ju na účet 365 kam ju mám zapísať v Poznámkach k účtovnej závierke v Prehľade peňažných tokov pri použití priamej metódy vykazovania peňažných tokov. :confused: Ďakujem za odpoveď
Naozaj nik neviete poradiť??? :mee:

erika_H
21.03.09, 18:16
Ahojte,prosím Vás,v poznámkach v časti "účtovný zisk" - uvediem sumu po zdanení,alebo pred zdanením??
Ďakujem moc

Dáša_
21.03.09, 19:15
po zdaneni t.j. po zaúčtovaní dane

erika_H
22.03.09, 10:39
po zdaneni t.j. po zaúčtovaní dane
Ďakjujem Dáša;)

Janinkaaa
26.03.09, 09:30
Prosím Vás o pomoc.
Robím teraz Poznámky k DP a študujem po porade, čo by tam malo byť.
A narazila som tu na EURÁ.
K 31. 12. 2008 som neprepočítava konečné stavy na účtoch na Eurá.
A v príspevkoch sa tu píše o zaúčtovaní kurzových rozdielov z dôvodu prepočtu na Eurá.
Tieto prepočty som urobila až k 01.01.2009 a aj rozdiely som zaúčtovala až do r. 2009.

Prosím Vás nestačí v Poznámkach za r. 2008 uviesť len, že k 1.1.2009 sa prechádza na Eurá a poprípade konverzný kurz, ktorým sa budú prepočítavať zostatky na účtocH ?

ekovm
26.03.09, 11:33
No to ma mrzí, ale vidím, šikovní si to opravili.
Súbor je zaheslovaný jednoducho, stačí stlačiť enter.
Tie poznámky sú super veľkú pochvalu si zaslúžiš za ich poskytnutie.
Ešte raz ďakujem

JANAKU
26.03.09, 12:09
Prosím Vás o pomoc.
Robím teraz Poznámky k DP a študujem po porade, čo by tam malo byť.
A narazila som tu na EURÁ.
K 31. 12. 2008 som neprepočítava konečné stavy na účtoch na Eurá.
A v príspevkoch sa tu píše o zaúčtovaní kurzových rozdielov z dôvodu prepočtu na Eurá.
Tieto prepočty som urobila až k 01.01.2009 a aj rozdiely som zaúčtovala až do r. 2009.

Prosím Vás nestačí v Poznámkach za r. 2008 uviesť len, že k 1.1.2009 sa prechádza na Eurá a poprípade konverzný kurz, ktorým sa budú prepočítavať zostatky na účtocH ?

Ahojte, aj ja mám takýto problém a čakám na odpoveď. Neurobila som prepočet na eurá k 31.12.2008 ale k 1.1.2009.
Ako ďalej postupovať ?
JANAKU

Gabi03
26.03.09, 12:22
Podľa zákona o účtovníctve sa majetok a záväzky v cudzej mene prepočítavajú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje závierka. Takže dorobiť rok 2008.

Janinkaaa
26.03.09, 13:14
Podľa zákona o účtovníctve sa majetok a záväzky v cudzej mene prepočítavajú ku dňu, ku ktorému sa zostavuje závierka. Takže dorobiť rok 2008.

Ale, keď všetky pohľadávky aj záväzky aj majetok aj účty v bankách aj peniaze v hotovosti mám za rok 2008 účtované iba v SKK - nemusím robiť žiaden prepočet kvôli zavedeniu EURA ?

Asi som si pomiešala hrušky s jablkami.

zuzuch44
28.03.09, 13:52
Robí niekto poznámky v Omege??
Robim to prvy krat a som z toho na nervy...
Pomôžte

liba2
28.03.09, 15:47
Robí niekto poznámky v Omege??
Robim to prvy krat a som z toho na nervy...
Pomôžtespýtaj sa konkrétnejšie

zuzuch44
28.03.09, 16:38
Neviem čo mám písať v časti E c) 21.
Vyšiel mi daňový preplatok

janka.mo
29.03.09, 20:16
ahojte, mozte mi prosim poradit. vypisujem poznamky a neviem si rady v casti G a3
v minulom roku sme mali stratu 750 tis
teraz sme mali zisk 282 plus pripocitatelne polozky 303.

je tam bod rozdelenie uctovneho zisku alebo straty z predchadzajuceho obdobia.
a teraz neviem ako to mam vyplnit.
prva tabulka je o rozdeleni zisku minuleho uctovneho obdobia, tak tam nepisem nic, to sa ma netyka

a v druhej tabulke je rozhodnutie o uhrade stratz z minuleho roka
tak tam do BO napisem do riadku strata minuleho obdobia 750
a kedze teraz umorujem tu stratu ziskom, tak to tam niekde pisem? alebo to bude az v dalsom roku?

Vevey
29.03.09, 20:38
iba napis, ze bude nerozdelena, lebo toto co mas teraz napisat, je uctovne a nie danove hladisko. musis az pockat na buducorocne zisky, z ktorych ju pripadne umoris. o tom potom :)

janka.mo
29.03.09, 20:42
iba napis, ze bude nerozdelena, lebo toto co mas teraz napisat, je uctovne a nie danove hladisko. musis az pockat na buducorocne zisky, z ktorych ju pripadne umoris. o tom potom :)
dakujem, ze si sa ozvala
uz mi to doslo, ked som citala tu tabulku asi po 20 krat. za bo som dala stratu minuleho obdobia 750 a potom doriadku 750 som dala prevod na neuhradenu stratu z minulych rokov. to vlastne odsuhlasili konatelia tohto roku. dufam, ze som to pochopila spravne...

janka.mo
29.03.09, 21:23
zase som to ja, este stale sa trapim s tymi poznamkami
v oddiely J.f

vobec si neviem poradit, ako to tam mam vypisat....
strata v minulom roku 750 tis - to dam do PO
no ale co s beznym obdobim. hv bez pripocitatelnych poloziek 282
s pripocitatelnymi 303
neviem ako to tam mam napisat, co do ktoreho riadku. mozte mi prosim poradit?
dakujem

evina
29.03.09, 21:26
zase som to ja, este stale sa trapim s tymi poznamkami
v oddiely J.f

vobec si neviem poradit, ako to tam mam vypisat....
strata v minulom roku 750 tis - to dam do PO
no ale co s beznym obdobim. hv bez pripocitatelnych poloziek 282
s pripocitatelnymi 303
neviem ako to tam mam napisat, co do ktoreho riadku. mozte mi prosim poradit?
dakujem

Vevey Ti písala, že zohľadnuješ účtovné hľadisko, nie daňové, t.j. 282

janka.mo
29.03.09, 21:36
Vevey Ti písala, že zohľadnuješ účtovné hľadisko, nie daňové, t.j. 282
tomu rozumiem, ja to pisem nejako automaticky.... uz mi z toho sibe, takze tu tabulku J.F vyplnim takto? mozte mi to prosim odkontrolovat?

BO PO
splatna dan z prijmov 0 0
odlozena dan z prijmov 0 0
vysledok hosp. pred zdanenim 282 -750
sadzba dane z prijmov 19???
vysledok hosp pred zdanenim
vynasobeny sadzbou/dan bez
pripoc.a odpoc.poloziek/ 54?????
celkova dan z prijmov vykazana
v zavierke 0
rozdiel r6-5 -54

ma to byt takto?

evina
29.03.09, 21:39
tomu rozumiem, ja to pisem nejako automaticky.... uz mi z toho sibe, takze tu tabulku J.F vyplnim takto? mozte mi to prosim odkontrolovat?

BO PO
splatna dan z prijmov 0 0
odlozena dan z prijmov 0 0
vysledok hosp. pred zdanenim 282 -750
sadzba dane z prijmov 19???
vysledok hosp pred zdanenim
vynasobeny sadzbou/dan bez
pripoc.a odpoc.poloziek/ 54?????
celkova dan z prijmov vykazana
v zavierke 0
rozdiel r6-5 -54

ma to byt takto?

Mám asi iné poznámky tak neviem presne tie riadky ale výsledok HV pred zdanením máš 282, tam neodpočítavaš to minulé obdobie

janka.mo
29.03.09, 21:43
Mám asi iné poznámky tak neviem presne tie riadky ale výsledok HV pred zdanením máš 282, tam neodpočítavaš to minulé obdobie
juuuj ono to zle zobrazilo, ja som to pisala tak ako jeden stlpec a potom druhy, takze tam to nema byt ako -750, to je vlastne v druhom stlpci. ale inak to mam dobre? myslim tie riadky vypisane....

evina
29.03.09, 21:44
juuuj ono to zle zobrazilo, ja som to pisala tak ako jeden stlpec a potom druhy, takze tam to nema byt ako -750, to je vlastne v druhom stlpci. ale inak to mam dobre? myslim tie riadky vypisane....
Keďže nepoznám tie poznámky viem Ti teraz poradiť len toľko, že píšeš tie údaje presne zo súvahy aaj bežné obdobie, aj minulé...nerada by som ťa doplietla

janka.mo
29.03.09, 21:51
Keďže nepoznám tie poznámky viem Ti teraz poradiť len toľko, že píšeš tie údaje presne zo súvahy aaj bežné obdobie, aj minulé...nerada by som ťa doplietla
ja mam tie klasicke zo seftu.... ide mi o to, ze ci som to dobre pocitala, tak ako tam mam vypisane tie riadky. myslim ten vypocet dane, aj ked prakticky ziadnu dan nebudem platit.... lebo ani ziadnu dan neuctujem, alebo sa mylim? uz mi z toho harasi... kedze umorujem stratu, tak ziadnu dan neplatim, teda o nej ani neuctujem, vsak??????
inak v tom mojom prispevku mam presne napisane, co je v tych riadkoch, tak ci to mam dobre....
prosiiiim ak mozes, tak sa na to pozri.... dakujem

evina
29.03.09, 21:54
ja mam tie klasicke zo seftu.... ide mi o to, ze ci som to dobre pocitala, tak ako tam mam vypisane tie riadky. myslim ten vypocet dane, aj ked prakticky ziadnu dan nebudem platit.... lebo ani ziadnu dan neuctujem, alebo sa mylim? uz mi z toho harasi... kedze umorujem stratu, tak ziadnu dan neplatim, teda o nej ani neuctujem, vsak??????
inak v tom mojom prispevku mam presne napisane, co je v tych riadkoch, tak ci to mam dobre....
prosiiiim ak mozes, tak sa na to pozri.... dakujem

Ak umoruješ stratu, daň neúčtuješ, lebo žiadnu nemáš a neplatíš:).
Vyššie píšeš, že s pripočitateľnými položkami je základ dane 303, takže rozdiel medzi 282 a 303 je 21. Čo je 54?

janka.mo
29.03.09, 22:02
Ak umoruješ stratu, daň neúčtuješ, lebo žiadnu nemáš a neplatíš:).
Vyššie píšeš, že s pripočitateľnými položkami je základ dane 303, takže rozdiel medzi 282 a 303 je 21. Čo je 54?
r.1 splatna dan z prijmov 0
r.2 odlozena dan z prijmov 0
r.3vysledok hosp. pred zdanenim 282
r.4 sadzba dane z prijmov 19???
r.5 vysledok hosp pred zdanenim
vynasobeny sadzbou/dan bez
pripoc.a odpoc.poloziek/ 54?????
r.6 celkova dan z prijmov vykazana v zavierke 0
r 7 rozdiel r6-5 -54

tych 54 som vypocitala v riadku 5, ale mne sa to nejako nezda, ci to tam vlastne mam pocitat.... mne to pripada ako blud.... to by mala byt moja dan, keby som neumorovala stratu.....

evina
29.03.09, 22:06
r.1 splatna dan z prijmov 0
r.2 odlozena dan z prijmov 0
r.3vysledok hosp. pred zdanenim 282
r.4 sadzba dane z prijmov 19???
r.5 vysledok hosp pred zdanenim
vynasobeny sadzbou/dan bez
pripoc.a odpoc.poloziek/ 54?????
r.6 celkova dan z prijmov vykazana v zavierke 0
r 7 rozdiel r6-5 -54

tych 54 som vypocitala v riadku 5, ale mne sa to nejako nezda, ci to tam vlastne mam pocitat.... mne to pripada ako blud.... to by mala byt moja dan, keby som neumorovala stratu.....

nie to tak nepočítaj...je to trafená tabuľka. Napíš tam len výsledok pred zdanením, daň nula a niekde dotlač do tabuľky alebo pod ňou, že HV vo výške tej a tej bol umorený stratou z predchádzajúceho obdobia, a oreto spoločnosť neplatí daň z príjmu pre rok 2008.

evina
29.03.09, 22:12
Ináč je to fakt trafená tabuľka, HV pred zdanením násobený sadzbou dane a až potom pripočitateľné a odpočitateľné položky a o základe dane nič.

janka.mo
29.03.09, 22:13
nie to tak nepočítaj...je to trafená tabuľka. Napíš tam len výsledok pred zdanením, daň nula a niekde dotlač do tabuľky alebo pod ňou, že HV vo výške tej a tej bol umorený stratou z predchádzajúceho obdobia, a oreto spoločnosť neplatí daň z príjmu pre rok 2008.
DAKUJEEEEM. mi to pripadalo ako cisty blud, no ale postupujem podla riadkov, nie? :D
idem to tam dopisat. este raz dakujem ....

janka.mo
29.03.09, 22:16
nie to tak nepočítaj...je to trafená tabuľka. Napíš tam len výsledok pred zdanením, daň nula a niekde dotlač do tabuľky alebo pod ňou, že HV vo výške tej a tej bol umorený stratou z predchádzajúceho obdobia, a oreto spoločnosť neplatí daň z príjmu pre rok 2008.
DAKUJEEEEM. som si myslela, ze je to blud, preto som sa pytala, ale uz ako ..... postupujem riadok po riadku :D
este raz dakujem

zuzuch44
30.03.09, 05:14
Neviem čo mám písať v časti E c) 21.
Vyšiel mi daňový preplatok

Nevie nik poradiť??

liba2
30.03.09, 08:22
Nevie nik poradiť??
Veď napíš o čom to je... ja mám E c iba po 15, ďalej nie :) doplň text k tomu bodu

zuzuch44
30.03.09, 09:52
Veď napíš o čom to je... ja mám E c iba po 15, ďalej nie :) doplň text k tomu bodu

E c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
(21.) Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:

Platili sme preddavky 150tis, daň vyšla 64, preplatok je 86 tis.
Ako to mam sformulovať, keď mi to hodí za tu dvojbodku...??

liba2
30.03.09, 12:14
E c) Spôsob oceňovania jednotlivých zložiek majetku a záväzkov
(21.) Daň z príjmov splatnú za bežné obdobie a za zdaňovacie obdobie a daň z príjmov odloženú do budúcich účtovných období oceňoval podnik:

Platili sme preddavky 150tis, daň vyšla 64, preplatok je 86 tis.
Ako to mam sformulovať, keď mi to hodí za tu dvojbodku...??
Skús niečo v tomto zmysle, nič lepšie som nenašla :mee::
Daň z príjmov bola vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky.
Daňová pohľadávka vznikla odpočítaním zaplatených preddavkov na daň, ktoré boli vyššie než daň na úhradu.

zuzuch44
30.03.09, 14:17
Skús niečo v tomto zmysle, nič lepšie som nenašla :mee::
Daň z príjmov bola vypočítaná zo základu vyplývajúceho z hospodárskeho výsledku pred zdanením, ktorý bol upravený o pripočítateľné a odpočítateľné položky.
Daňová pohľadávka vznikla odpočítaním zaplatených preddavkov na daň, ktoré boli vyššie než daň na úhradu.

Ok. Ďakujem.

kovex
30.03.09, 15:06
DObrý deň, prosím vás, poznámky sa vypisujú v jednotkách alebo tisíckach? Ďakujem

Tinika
30.03.09, 15:15
DObrý deň, prosím vás, poznámky sa vypisujú v jednotkách alebo tisíckach? Ďakujem


ja ich vypisujem v jednotkách.

a ja mam otazocku, ak s.r.o. vznikla v r. 2008 a ma him tak do poznamok to mam dat takto??
ocenenie na zač. obd. xy
opravky z
ocenenie na konci. obd. xy-z???

alebo len opravky a stav na konci obd.?? dakujem

grammatika
30.03.09, 15:20
DObrý deň, prosím vás, poznámky sa vypisujú v jednotkách alebo tisíckach? Ďakujem
http://www.porada.sk/t46888-p5-danove-priznanie-po.html
strana 5, príspevok 44-46