PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : zauctovanie straty na konci rokaK.Katarinka
12.03.08, 20:52
Ahoj poradaci ;)
tak nejak si neviem spomenut kam zauctovat stratu v podvojnom...
mam pocit ze jedna strana je 431 ale druhu stranu pri strate si nejsom ista ... :rolleyes:

Zoltán Kovács
12.03.08, 20:59
http://www.porada.sk/t18282-postupy-uctovania-pu-od-01-01-2008-a.html


§ 59
Účtovanie vlastného imania


(1) Na účtoch účtových skupín 41 až 43 sa účtuje vlastné imanie účtovnej jednotky, ktoré predstavuje rozdiel majetku a záväzkov.

(2) V účtovníctve účtovnej jednotky sa účtujú tieto fondy:
a) kapitálové fondy tvorené a doplňované z kapitálových peňažných a nepeňažných vkladov,
b) fondy tvorené zo zisku účtovnej jednotky.

(3) Na účte 411 - Základné imanie sa účtuje základné imanie a jeho zmeny podľa § 25.

(4) Osobitne na analytických účtoch účtu 411- Základné imanie sa vedie
a) základné imanie vytvorené vkladmi,
b) základné imanie vytvorené priamo alebo sprostredkovane zo zisku,
c) u družstiev základné imanie v členení na zapisované a nezapisované do obchodného registra,
d) podľa jednotlivých spoločníkov a členov družstva, ktorí vložili vklad alebo im bol vklad zvýšený zo zisku.

(5) Na účte 412 - Emisné ážio sa účtuje rozdiel medzi menovitou hodnotou vydaných akcií a sumou platenou za akcie (emisný kurz) podľa osobitného predpisu34) alebo vkladov pri zvyšovaní základného imania upísaním nových akcií alebo vkladov.

(6) Na účte 413 – Ostatné kapitálové fondy sa účtujú ostatné peňažné kapitálové vklady aj nepeňažné kapitálové vklady, ktoré pri ich vytvorení nezvyšujú základné imanie účtovnej jednotky a nie je pre ne v predchádzajúcich účtoch tejto účtovej skupiny samostatný syntetický účet. V prospech účtu sa účtuje najmä bezodplatne prijatý majetok od spoločníkov, členské podiely v družstvách na družstevnú bytovú výstavbu.

(7) Tvorba oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku a záväzkov podľa § 14 a 16 sa účtuje na účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov. Okrem tvorby oceňovacieho rozdielu sa na tomto účte účtuje jeho rozpustenie, a to opačnými účtovnými zápismi ako ich tvorba.

(8) Na účte 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín sa v účtovníctve spoločníka obchodnej spoločnosti a v účtovníctve člena družstva účtuje kladný alebo záporný rozdiel medzi uznaným ocenením a účtovným ocenením ich vecného vkladu pri jeho vložení do obchodnej spoločnosti alebo družstva. Účtuje tu tiež zvýšenie alebo zníženie hodnoty cenného papiera a podielu pri zvyšovaní základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva z majetku prevyšujúceho toto imanie alebo pri znižovaní základného imania. Príslušná časť zostatku tohto účtu sa účtuje na účte 568 - Ostatné finančné náklady alebo na účte 668 - Ostatné finančné výnosy pri predaji alebo inom úbytku príslušných cenných papierov a podielov. Oceňovací rozdiel z kapitálových účastín je dočasný rozdiel a okrem jeho tvorby sa na účte 415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín účtuje jeho rozpustenie.

(9) Na účte 416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí a rozdelení sa v účtovníctve zanikajúcej účtovnej jednotky účtuje podľa § 26.

(10) Na účte 417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov sa účtuje rezervný fond35).

(11) Na účte 418 – Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov sa účtuje nedeliteľný fond35).

(12) Na účte 419 - Zmeny základného imania sa účtuje podľa § 25. Analytické účty sa vedú podľa jednotlivých vkladateľov, ktorí sa zaviazali vložením vkladu zvýšiť základné imanie.

(13) Vytváranie a dopĺňanie rezervného fondu z účtovného zisku podľa osobitného predpisu35) sa účtuje na účte 421 - Zákonný rezervný fond. K účtu 427 - Ostatné fondy sa vedú analytické účty podľa jednotlivých vytvorených fondov. Fondy podľa predchádzajúcich odsekov sa netvoria a nečerpajú na ťarchu nákladov a výnosov.

(14)Na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov sa účtujú okrem iných skutočností ustanovených týmto opatrením aj významné opravy chýb minulých účtovných období a rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad podľa § 7 ods. 3 zákona. Na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účte 429 - Neuhradená strata minulých rokov sa účtuje aj významné dodatočné vyrubenie dane z príjmov za predchádzajúce roky a významný nárok na vrátenie dane z príjmov za predchádzajúce roky so súvzťažným zápisom v prospech alebo na ťarchu účtu 341 – Daň z príjmov.

(15) Za opravu chýb minulých účtovných období sa nepovažujú rozdiely zo zmeny účtovnej hodnoty majetku a záväzku, vyplývajúce zo zmeny úprav ocenenia podľa § 26 a 27 zákona, napríklad účtovanie výšky opravnej položky a rezerv, úprava doby používania alebo spôsobu opotrebenia dlhodobého majetku.

(16) Na účte 431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa účtuje rozdelenie účtovného zisku alebo usporiadanie účtovnej straty. Na ťarchu účtu 431 sa účtujú aj tantiemy a dividendy na výplatu podľa rozhodnutia účtovnej jednotky o rozdelení účtovného zisku, ak sa ne netvoria osobitné fondy zo zisku. Tento účet nemá ku dňu uzatvorenia účtovných kníh zostatok.

ekonom99
12.03.08, 21:13
Ahoj poradaci ;)
tak nejak si neviem spomenut kam zauctovat stratu v podvojnom...
mam pocit ze jedna strana je 431 ale druhu stranu pri strate si nejsom ista ... :rolleyes:
nepíšeš, či sa jedná o stratu bežného účt.obdobia, alebo na účte 431 máš ešte neuhradenú stratu z roku 2006. Starú stratu aj bez uznesenia val.zhromaždenia môžeš preúčtovať z 431 na 429. Strata z roku 2007 sa prenáša na účte 431 do roku 2008 a až po konaní val.zhromaždenia tak isto preúčtuješ.

K.Katarinka
13.03.08, 17:42
nepíšeš, či sa jedná o stratu bežného účt.obdobia, alebo na účte 431 máš ešte neuhradenú stratu z roku 2006. Starú stratu aj bez uznesenia val.zhromaždenia môžeš preúčtovať z 431 na 429. Strata z roku 2007 sa prenáša na účte 431 do roku 2008 a až po konaní val.zhromaždenia tak isto preúčtuješ.
minuly rok bol zisk, ten mam preuctovany, ale teraz mi vznika strata ... vychadz z beznej cinnosti ..

jessica
13.03.08, 17:45
minuly rok bol zisk, ten mam preuctovany, ale teraz mi vznika strata ... vychadz z beznej cinnosti ..
až v roku 2008 z 431 na 429

K.Katarinka
13.03.08, 17:53
to je mi jasne, roku 2008 ju dam z 431 na 429 ale ako ju na 431 dostanem? v roku 2007 na ???/431 a roku 2008 na 431/429 ...

Zoltán Kovács
13.03.08, 17:55
to je mi jasne, roku 2008 ju dam z 431 na 429 ale ako ju na 431 dostanem? v roku 2007 na ???/431 a roku 2008 na 431/429 ...

No predsa z 710.

K.Katarinka
13.03.08, 17:59
Ako chapete toto:

2. Uzavretie účtovných kníh
1. Preúčtovanie konečných stavov účtov nákladov a výnosov
(1) Vyčíslenie konečných stavov účtov nákladov a výnosov.
(2) Konečné stavy účtov nákladov v účtovej triede 5 sa preúčtujú účtovnými zápismi na ťarchu účtu 710-Účet ziskov a strát. Konečné stavy účtov výnosov v účtovej triede 6 sa preúčtujú v prospech účtu 710-Účet ziskov a strát.
(3) Preúčtovanie nákladov a výnosov v správnom zoskupení príslušných účtov umožňuje vyčísliť výsledok hospodárenia v predpísanej štruktúre - z hospodárskej činnosti, z finančnej činnosti a mimoriadnej činnosti. Súčet výsledku hospodárenia z hospodárskej činnosti a finančnej činnosti predstavuje výsledok hospodárenia z bežnej činnosti.
(4) Po transformácii výsledku hospodárenia zisteného v účtovníctve na základ dane, vypočítame daň z príjmov a výšku splatnej dane zaúčtujeme nasledovne. Pokiaľ v účtovnom období vznikne v jednej činnosti (bežnej alebo mimoriadnej) zisk a v druhej strata, pričom za účtovnú jednotku je vytvorený zisk, zaúčtuje sa daňová povinnosť splatná za činnosť, ktorá je zisková (buď na ťarchu účtu 591 alebo 593 a v prospech účtu 341). Za stratovú činnosť sa zaúčtuje záporná daňová povinnosť buď na účte 591 alebo na účte 593 súvzťažne s účtom 341, ako zníženie záväzku zo splatnej dane z príjmov. Po tomto zápise musí zostatok účtu 341 vyjadrovať výsledný zúčtovací vzťah účtovnej jednotky voči daňovému úradu z titulu celkového dosiahnutého zisku účtovnou jednotkou.

K.Katarinka
13.03.08, 18:01
cize urobim:
710/5XX
6XX/710
341/591,593 - strata?
:-( pripadam si jak na strednej ...

jessica
14.03.08, 09:06
cize urobim:
710/5XX
6XX/710
:-( pripadam si jak na strednej ...
Aký máš soft? Myslím, že 99% programov robí tieto operácie sám po spustení uzávierky roka a po otvorení nového roka spustíš prevod a navedenie stavov z predchádzajúceho roka. V účtovnom denníku sa ti autom.zaúčtujú tieto uzávierkové operácie na účtoch 701, 710.
Potom v novom roku účtovným zápisom prevedieš stratu 429/431.

341/591,593 - strata?
O strate sa neúčtuje. Účet 341 je účet pre daň z príjmu, ale v prípade straty nevzniká žiadna daň takže nepoužiješ toto účtovanie. To sa použije len v prípade, keď po vypracovaní DP zistíš kladný základ dane a potom zúčtuješ ako poslednú operáciu roka 591/341.

zuzanask
27.03.08, 09:24
neviete ako to treba zadat v software POHODA - tam mi pri uctovnej zavierke presunie danovu stratu zo 710 a mam zapis 702/710 ????? a mala by som mat 710/431....ze

Reprografia
27.03.08, 09:33
... a máš urobenú aj údajovú závierku. Ak áno, pozri si HK - počiatočné stavy, konk. 431

zuzanask
04.05.09, 08:03
Mali sme stratu v r. 2007 23 tis. V roku 2008 sa tato strata preuctovala z 431 na 429. V roku 2008 sme dosiahli zisk 62 tis. Odpocitali sme si v DP stratu 23 tis. Dan sme zaplatitli 7 tis. V suvahe mame Vysledok z hospodarenia za uct. obdobie 55 tis (to je 62-7) a Neuhradena strata min. rokov 429 -23 tis.
Bolo potrebne urobit zapis, aby tato strata zo 429 sa pretransformovala do 431? Resp. ako mam dosiahnut aby mi v roku 2009 uz nefigurovala?

grammatika
04.05.09, 11:28
Mali sme stratu v r. 2007 23 tis. V roku 2008 sa tato strata preuctovala z 431 na 429. V roku 2008 sme dosiahli zisk 62 tis. Odpocitali sme si v DP stratu 23 tis. Dan sme zaplatitli 7 tis. V suvahe mame Vysledok z hospodarenia za uct. obdobie 55 tis (to je 62-7) a Neuhradena strata min. rokov 429 -23 tis.
Bolo potrebne urobit zapis, aby tato strata zo 429 sa pretransformovala do 431? Resp. ako mam dosiahnut aby mi v roku 2009 uz nefigurovala?

v roku 2009 Ti na 431 zostalo 55tis.
Ak zasadne VZ, tak rozhodne o rozdelení zisku.
Tento zisk z roku 2008 môže podľa rozhodnutia VZ použiť na úhradu straty z roku 2007, kde potom budeš účtovať 431/429.
pozri link http://www.porada.sk/t108723-p3-429.html
Ak tak ale VZ nerozhodne, tak budeš naďalej evidovať zostatok na 429.

tibor1000
06.03.10, 17:01
prosím Vás,
keď si v r.2009 uplatňujeme v daňovom priznaní umorenie straty za minulé obdobia
musíme to zaúčtovať už v r.2009,alebo až v r.2010?

evina
06.03.10, 17:11
prosím Vás,
keď si v r.2009 uplatňujeme v daňovom priznaní umorenie straty za minulé obdobia
musíme to zaúčtovať už v r.2009,alebo až v r.2010?

2010 pri preúčtovaní 431, 428, 429

Anja111
06.03.10, 17:13
prosím Vás,
keď si v r.2009 uplatňujeme v daňovom priznaní umorenie straty za minulé obdobia
musíme to zaúčtovať už v r.2009,alebo až v r.2010?
O daňovej strate neúčtuješ, účtuješ o účtovnej strate...

tibor1000
06.03.10, 17:13
2010 pri preúčtovaní 431, 428, 429

ďakujem moc Evina

nikolasz
28.11.16, 13:06
Dobrý deň,

ja mám taký problém, že v hlavnej knihe sa mi nerovnajú konečné stavy. Možno ťahá niečo z minulých rokov. Neviem ako to mám opraviť, aby sa rovnali. Za odpovede dakujem.

Žabinka
28.11.16, 13:27
otázka bola o zaúčtovaní straty.. tvoja otázka - ktorá tu mimochodom nemá čo hľadať, lebo máš odpovedať a nie pýtať sa v cudzej otázke - je teda úplne od veci, vymaž si ju..