PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Správne písanie listov a e mailov DEludmilla
21.04.08, 08:23
Tak poďme si oživiť nemčinu malou lekciou z listovej a e mailovej korešpondencie:

Správne písanie adresy a oslovenia v adrese:
Pri písaní adresy používame akuzatív - príklady:

Pán:
Herrn
Adam Mayer
Adler Straße 9
1120 Wien
Österreich
(výnimka: pri písaní do Švajčiarska nie je nutné použiť akuzatív, je prípustná aj forma oslovenia Herr)
Páni
Herren

Firma:
Firma
Mainbach GmbH

Firemné adresy:
podstatné je komu list adresujeme, či nám je jedno kto ho prečíta, alebo ho adresujeme konkrétnej osobe:
Konkrétnej osobe môžeme požiť slová "persönlich" (osobne) alebo "vertraulich" dôverný) napr:
Persönlich
Herrn
Adam Mayer
Mainbach GmbH

Poznámka...i v dnešnej dobe je ešte možné a správne použiť skratky: c/o=(care of= bydlisko u), i.H.(= v dome) a i.Fa.(=vo firme), ak ich použijeme v adrese - najprv napíšeme osobného prijímateľa a potom inštitúciu, napr:

Herrn Bankdirektor (pán riaditeľ banky)
Dipl.-Kfm. Adam Mayer
i.H. (i.Fa., c/o) Unicreditbank AGÚrad napr. finančný:
An das
Finanzamt Purkersdorf (Purkersdorf - názov fin. úradu)
Kasseabteilung (oddelenie t.j. pokladňa)

Manželia - možnosti

Adam und Eva Mayer
alebo
Herrn Adam und Frau Eva Mayer
alebo
Herrn Adam Mayer
Frau Eva Mayer
alebo
Herrn und Frau
Adam Mayer und Eva Mayer

Poznámka: všetky uvedené možnosti sú správne, samozrejme môžeme najprv uviesť ženu a potom muža, dnes sa už oslovenie manželia - Eheleute nepoužíva. ďalšou možnosťou je oslovenie :

Familie
Adam (und Eva) Mayer

ludmilla
21.04.08, 08:33
Správne písanie dátumov v listoch

Dátumy môžeme písať v nasledujúcich formách:

obchodne
2008-04-21
21.04.2008
21. April 2008
Poznámka: tieto formy požívame najčastejšie v obchodnej korenšpondencii, medzinárodný zápis dátumu - rok, mesiac a deň oddelený pomlčkami.

privátne
Bratislava, 21.04.2008
Bratislava, den 21.04.2008
Bratislava, 21. April 2008
Bratislava, am 21.04.2008
Bratislava, im April 2008
Poznámka: za dátumom vždy nasleduje čiarka

ludmilla
21.04.08, 08:44
VEC = Betreff
Poznámka - udanie obsahu v obchodnom liste, úradom a iným úradným inštitúciam a subjektom, sa dnes už skoro v nemeckej obchodnej korešpondencii nepoužíva, samotné udanie obsahu má mať konkrétnu poznámku, napr.

Unser Gespräch vom 21. April 2008 = náš rozhovor z 21. apríla 2008
Ihre Bestellung vom 21. April 2008 = vaša objednávka z 21. apríla 2008
a podobne...

ludmilla
21.04.08, 09:10
Oslovenia v obchodnej korešpondencii
Poznámka: po oslovení obvykle píšeme čiarku, nikdy nepíšeme výkričník.

adresát neurčitý
Sehr geehrte Damen und Herren, = vážené dámy a páni,
Sehr geehrte Damen, = vážené dámy,
alebo
Sehr geehrte Herren, = vážení páni,

jednotlivec
Sehr geehrte Frau Mayer, = vážená pani Mayerová,
Sehr verehrter Herr Mayer, = vážený (ctený) pán Mayer,
Guten Tag, Frau Mayer, = dobrý deň pani Mayerová,
Lieber Herr Mayer, = milý pán Mayer,
Hallo, Eva, = ahoj Eva, (pri priateľoch)

akademické tituly a profesné označenia
Sehr geehrte Frau Professor, = vážená pani profesorka,
Sehr geehrter Herr Direktor, = vážený pán riaditeľ,
Sehr verehrter Herr Professor Mayer, = vážený (ctený) pán profesor Mayer

obchodná korešpondencia - manželia
Poznámka: pri manželoch oslovujeme každého zvlášť, napr:
Sehr geehrte Frau Mayer,
sehr geehrte herr Mayer,

ludmilla
21.04.08, 10:10
Ukončenie listu pozdravom:

záverečný pozdrav - obchodná korešpondencia:
Mit freundlichen Grüßen = s priateľskými (srdečnými) pozdravmi
Mit freundlichem Gruß = s priateľským (srdečným) pozdravom
Mit verbindlichen Grüßen = s úctivými pozdravmi
Freundliche Grüße = priateľské (srdečné) pozdravy
Mit den besten Grüßen = s najlepšími pozdravmi (s pozdravmi zo srdca)
Beste Grüße aus Bratislava = najlepšie pozdravy z Bratislavy
Herzliche Grüße = srdečné pozdravy
Herzlichst = srdečne
Hochachtungsvoll = s hlbokou úctou (úctivo)
Poznámka: Hochachtungsvoll znie dištancovane, používa sa už menej, považuje sa za staromódne.
Poznámka 2: záverečné pozdravy píšeme vždy bez bodky, čiarky alebo výkričníka. Začiatočné písmeno záverečného pozdravu je písané veľkým písmenom
napr:
Mit freundlichen Grüßen
(vlastnoručný podpis)

Poznámka 3: avšak, keď záverečný pozdrav vložíme do vety, platí písanie veľkých a malých písmien podľa nemeckej gramatiky, napr.:
Ich hoffe, Ihnen hiermit gedient zu haben und verbleibe
mit freundlichen Grüßen = dúfam, že som Vám týmto pomohla a zostávam s priateľskými pozdravmi
(vlastnoručný podpis)

skratky = z poverenia, v zastúpení
im Auftrag = i.A. = z poverenia(= podpísaný má pre tento dopis, ktorý podpísal plnú moc)
in Vollmacht respektíve in Vertretung = i.V. = per procura = ppa., v zastúpení
napr.
Mit freundlichenGrüßen
Meinhanf GmbH
(vlastnoručný podpis)
i.A. Adam Mayer
alebo
Freundliche Grüße
Meinhanf GmbH
(vlastnoručné podpisy)
ppa. Eva Mayer i,V. Adam Mayer
Poznámka: skratku im Auftrag = i.A. píšeme s malým i vtedy ak nasleduje za označením firmy, úradu a podobne. Napr:
Meinhanf GmbH
i.A. Adam Mayer
....s veľkým I píšeme ak nasleduje za uzatvoreným textom, napr.
Ihre Unterlagen erhalten Sie mit Post zurück. = podklady Vám budú zaslané poštou
I.A. adam Mayer, to isté pravidlo platí i pre i.V. a I.V.