PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Kúpno predajná zmluvagjana
04.04.05, 12:08
Dobrý deň,

mohol by mi niekto z Vás poslať vzor kúpno-predajnej zmluvy na kúpu bytu? Ďakujem.

ondrejvla
04.04.05, 14:36
Dobrý deň,

mohol by mi niekto z Vás poslať vzor kúpno-predajnej zmluvy na kúpu bytu? Ďakujem.
Klikni si na hľadať - daj si kúpno predajná zmluva, určite som to už na Porade videla. Myslím, že to prikladala Lenkak

lenkak
04.04.05, 14:44
Treba si to trošku upraviť ....
Vzor kúpnej zmluvy


Kúpna zmluva
(kúpa a predaj nehnuteľnosti)
(§ 588 OZ)
I.
Zmluvné strany
1. Predávajúci: .................................................. ................. (meno, priezvisko, bydlisko, dátum nar., rod. číslo)
2. Kupujúci: .................................................. ................ (názov spoločnosti, sídlo, IČO, zapísaná v Obchod. registri Okresného súdu v ..............., v oddieli Sro, vložka č. ........ zastúpená konateľom ............................)
II.
Predmet zmluvy
Predávajúci ................................... (meno, priezvisko) odpredáva kupujúcemu ..................................... (názov spoločnosti) nehnuteľnosť zapísanú v LV č. ........ katastrálneho územia ..............v zložke č. ......... ako parcela č. ..........
III.
Kúpna cena
1. Cena nehnuteľnosti bola určená dohodou zmluvných strán na ................... Sk. Vychádza z ceny určenej znaleckým posudkom, ktorý vypracoval súdny znalec ............................. (meno, priezvisko) dňa .............. Znalecký posudok je prílohou tejto kúpnej zmluvy.
2. Celá kúpna cena bola vyplatená v hotovosti, čo obidve zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom.
IV.
Ďalšie ustanovenia
1. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti. Na nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy a jej prevod nie je nijako obmedzený.
2. Kupujúci prehlasuje, že je mu známy technický stav nehnuteľnosti.
3. Predávajúci prehlasuje, že kupujúceho oboznámil s technickým stavom nehnuteľnosti a že žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil.
4. Zmluva je platná podpisom zmluvy. Vlastníctvo k predmetnej nehnuteľnosti prechádza na kupujúceho zápisom do listu vlastníctva v katastri nehnuteľností v Správe katastra ............
5. Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti znáša predávajúci, poplatky spojené s registráciou znáša kupujúci.


V ....................., dňa .............

................................................ ............................................
predávajúci kupujúci

(overené podpisy)

ondrejvla
04.04.05, 14:45
Lenka, ja som vedela, že ty to priložíš!

lenkak
04.04.05, 14:48
Ale ja si už nepamätám, že by som niekedy prikladala takýto vzor, ani som nič také nenašla, tak som si to pozrela v mojom PC, či sa niečo také nenájde, tak som prikladala, ale myslím si že prvý raz.

Hlinkovx
04.04.05, 17:37
Ale ja si už nepamätám, že by som niekedy prikladala takýto vzor, ani som nič také nenašla, tak som si to pozrela v mojom PC, či sa niečo také nenájde, tak som prikladala, ale myslím si že prvý raz.Lenka..máš tu vcelku dobre vložené zmluvu a podobné veci
akorát ma mrzí, že to nevložíš ako prílohu
skús to nabudúce vložiť ako prílohu..ďakujem

gjana
05.04.05, 04:35
Ďakujem Lenkak. Pekný deň.

coneek
05.04.05, 07:55
nerad kazim Vas optimizmus, ale tato zmluva nie je pouzitelna na kupu bytu. Dala by sa pouzit tak na kupu pozemku, ale na byt to nestaci.

Zmluva o prevode vlastnictva bytu musi okrem vseobecnych nalezitosti kupnej zmluvy obsahovat aj specialne ustanovenia podla § 5 zakona c. 182/1993 Z.z. o vlastnictve bytov a nebytovych priestorov.

Tuho rozmyslam, ci sem mam nejaky vzor zmluvy poskytnut. Ked ho zacnu vsetci pouzivat, prestane byt uzitocnym. Vsetci ten vzor pouziju bez hlbsich znalosti problematiky a bez prisposobenia na konkretny pripad a bude zle. V lepsom pripade to zamietne Sprava katastra a bude treba zmluvu opravovat, v horsom pripade niekto pride o peniaze, ale k bytu nepride... Takze nakoniec s tym nepomozem, ale iba skomplikujem situaciu...

S nehnutelnostami robim pomerne casto, tak viem o com hovorim (pisem :D ). Toto je nieco ine ako poskytnut vzor sprostredkovatelskej zmluvy, tu uz nejde o fazulky...

lenkak
05.04.05, 16:23
Lenka..máš tu vcelku dobre vložené zmluvu a podobné veci
akorát ma mrzí, že to nevložíš ako prílohu
skús to nabudúce vložiť ako prílohu..ďakujemMne sa prílohy vo Worde dosť ťažko prikladajú, nakoľko ja nemám doma Office - klasický ale iba Open Office a taká príloha sa tu nedá vložiť, ale keď budem práve v robote, tak určite priložím aj Word dokument - doc. Pre mňa je dosť drahý Oficce, ja mám doma všetok softvér zakúpený a Open Oficce je voľne širiteľný program.

Nuno
08.04.05, 03:44
coneek ma pravdu, tu zmluvu by kataster nikdy nezapisal. chybaju jej podstatne nalezitosti. Kedze tu ide o vaznu vec, neradim si to pisat sam, odporucam sa obratit na notara, ktory vam zmluvu napise za menej penazi ako advokat, maju totiz podla vyhlasky presne urcene poplatky a tie su nizsie ako tarifne u advokata.

andela25
10.07.06, 13:45
suhlasim s connekom a nunom, i ked nam robila zmluvu pravnicka,za "urceny" poplatok a kataster nezapisal na zaklade tejto zmluvy,lebo jej prosim pekne chybal nazov "kupna zmluva" cize treba si vybrat aj skuseneho pravnika ci notara. uśetrite na dodatocnych priplatkom a opravach zmluv.

josh
10.07.06, 14:30
tak to by som len tak nenechal (keby som mal cas a chut), zmluvy sa maju posudzovat podla obsahu a nie podla nadpisu.

rada
10.07.06, 16:34
Súhlasím s tým, že zmluvy sa majú posudzovať podľa obsahu, ale KÚ je predsa len KÚ. Poznám prípad, že rodičia darovali nehnuteľnosť synovi a KÚ ju vrátil s poznámkou, ktorú sme až po dlhšom čase identifikovali, keď v zmluve bolo aj vecné bremeno, avšak pri názve zmluvy "darovacia zmluva " tento fakt chýbal. Po doplnení názvu o "zmluvu o vecnom bremene" bolo už všetko OK.
Moja osobná skúsenosť zo súdu keď sa mi omylom pod č.konania dostalo "spaťvzatie návrhu" - (právnici poznáte to pri písaní viac vecí naraz), avšak z textu a z príloh vyplývalo úplne niečo iné bolo, že súd mi konanie zastavil práve pre späťvzatie návrhu. Už som podozrievala svojho klienta, že sa dohodol s protistranou :D , čo sa napokon ukázalo, že nie je pravda. Podala som samozrejme odvolanie a teraz čakám. Takže ani súdy neposudzujú podľa obsahu a príloh aj napriek tomu, že o tom existuje judikát.:eek:

lubo.f
10.07.06, 19:39
Ak predávaš, nazabudni tam uviesť "zmluva je uzatváraná v zmysle $ 501 Občiankeho zákonníka". Vyvaruješ sa tomu, že ak predávaš dom byt a pod. a kupec ti nezapatí celú sumu naraz, aby nemohol neskôr špekulovať s "reklamáciami".

calawen
01.03.08, 16:37
Ahojte,

chcela by som sa popýtať, či nemáte niekde vzor, alebo odkaz na náležitosti zmluvy o kúpe nehnuteľnosti....

Vopred ďakujem

Erika-ežka
01.03.08, 17:27
Potrebuješ podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka? Idem pohľadať.

Erika-ežka
01.03.08, 17:38
Ahojte,

chcela by som sa popýtať, či nemáte niekde vzor, alebo odkaz na náležitosti zmluvy o kúpe nehnuteľnosti....

Vopred ďakujem

Našla som podľa Obč.zákonníka - možno pomôže :cool:

pravnicka
02.03.08, 10:12
Občiansky zakonnik upravuje kúpnu zmluvu:

KÚPNA A ZÁMENNÁ ZMLUVA


Prvý oddiel

Všeobecné ustanovenia o kúpnej zmluve

§ 588
Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu.

§ 589
Cenu treba dojednať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, inak je zmluva neplatná podľa § 40a.

§ 590
Ak nie je dohodnuté inak, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy, včítane úžitkov, súčasne s nadobudnutím vlastníctva. Ak kupujúci nadobudne vlastníctvo skôr, než dôjde k odovzdaniu predmetu kúpy, má predávajúci až do odovzdania práva a povinnosti uschovávateľa.

§ 591
Ak nie je dohodnuté inak ani ak to nie je obvyklé, sú účastníci povinní plniť bez zbytočného odkladu. Predávajúci je oprávnený odovzdanie predmetu kúpy odoprieť, ak kupujúci nezaplatí cenu včas. Ak sa odosiela predmet kúpy na miesto plnenia alebo určenia, nie je kupujúci povinný zaplatiť cenu, dokiaľ nemá možnosť si predmet kúpy prezrieť.

§ 592
Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím, môže predávajúci predmet kúpy uložiť na náklady kupujúceho vo verejnom skladišti alebo u iného uschovávateľa alebo ho môže po upozornení predať na účet kupujúceho. Ak ide o vec podliehajúcu rýchlej skaze a ak nie je na upozornenie čas, upozornenie nie je potrebné.

§ 593
Ak nie je dohodnuté inak, znáša náklady spojené s odovzdaním predmetu kúpy, najmä náklady merania, váženia a balenia, predávajúci a náklady spojené s prevzatím kupujúci; ak sa vec odosiela na miesto, ktoré nie je miestom splnenia, znáša náklady odoslania kupujúci.

§ 594
Ak má predávajúci predmet kúpy odoslať na miesto splnenia alebo určenia, platí, že vec bola odovzdaná v čase, keď bola odovzdaná na prepravu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

§ 595
Tomu, kto kúpi budúce úžitky nejakej veci vcelku alebo s nádejou na neisté budúce úžitky, patria všetky úžitky riadne vyťažené. Znáša však stratu, ak bolo jeho očakávanie zmarené.

§ 596
Ak vec má vady, o ktorých predávajúci vie, je povinný kupujúceho pri dojednávaní kúpnej zmluvy na ne upozorniť.

§ 597
(1) Ak dodatočne vyjde najavo vada, na ktorú predávajúci kupujúceho neupozornil, má kupujúci právo na primeranú zľavu z dojednanej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady; ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má tiež právo od zmluvy odstúpiť.
(2) Právo odstúpiť od zmluvy má kupujúci aj vtedy, ak ho predávajúci ubezpečil, že vec má určité vlastnosti, najmä vlastnosti vymienené kupujúcim, alebo že nemá žiadne vady, a toto ubezpečenie sa ukáže nepravdivým.

§ 598
Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

§ 599
(1) Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol najneskôr do šiestich mesiacov, ak ide o vady krmív, do troch týždňov, a ak ide o vady zvierat, do šiestich týždňov od prevzatia veci.
(2) Právo na náhradu nevyhnutných nákladov môže kupujúci uplatniť na súde, len ak náklady predávajúcemu oznámi v lehote uvedenej v odseku 1.

§ 600
Uplatnením práv zo zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo na náhradu škody.

Druhý oddiel

Vedľajšie dojednania pri kúpnej zmluve

§ 601

Výhrada vlastníctva
Ak má vlastníctvo k predanej hnuteľnej veci prejsť na kupujúceho až po zaplatení ceny, musí sa táto výhrada dohodnúť písomne. Ak zo zmluvy nevyplýva niečo iné, prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia na kupujúceho odovzdaním veci.

Predkupné právo

§ 602
(1) Kto predá vec s výhradou, že mu ju kupujúci ponúkne na predaj, keby ju chcel predať, má predkupné právo.
(2) Také právo možno dohodnúť aj pre prípad iného scudzenia veci než predajom.

§ 603
(1) Predkupné právo ukladá povinnosť iba tomu, kto vec ponúknuť na predaj.
(2) Predkupné právo možno dohodnúť aj ako vecné právo, ktoré pôsobí aj voči nástupcom kupujúceho. Zmluva sa musí uzavrieť písomne a predkupné právo sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností. Ak predávajúci nekúpil vec ponúknutú kupujúcim, zostáva mu zachované predkupné právo aj voči jeho právnemu nástupcovi.
(3) Ak sa predkupné právo porušilo, môže sa oprávnený buď od nadobúdateľa domáhať, aby mu vec ponúkol na predaj, alebo mu zostane predkupné právo zachované.sľúbil

§ 604
Predkupné právo neprechádza na dediča oprávnenej osoby a nemožno ho previesť na inú osobu.

§ 605
Ak nie je dohodnutá doba, dokedy sa má predaj uskutočniť, musí oprávnená osoba vyplatiť hnuteľnosť do ôsmich dní, nehnuteľnosť do dvoch mesiacov po ponuke. Ak táto doba uplynie márne, predkupné právo zanikne. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok; ak ide o nehnuteľnosť, musí byť ponuka písomná.

§ 606
Kto je oprávnený kúpiť vec, musí zaplatiť cenu ponúknutú niekym iným, ak nie je dohodnuté inak. Ak nemôže vec kúpiť alebo ak nemôže splniť podmienky ponúknuté popri cene a ak ich nemožno vyrovnať ani odhadnou cenou, predkupné právo zanikne.

Právo spätnej kúpy

§ 607
(1) Kto predá hnuteľnú vec s výhradou, že má právo žiadať vrátenie veci do určitej doby po kúpe, ak vráti kupujúcemu zaplatenú cenu, má právo spätnej kúpy.
(2) Zmluva o práve spätnej kúpy sa musí uzavrieť písomne.

§ 608
(1) Právo spätnej kúpy musí predávajúci uplatniť písomnou formou, a ak nie je dohodnuté inak, najneskôr do jedného roka od odovzdania veci kupujúcemu, inak právo spätnej kúpy zanikne.
(2) Ak predávajúci využije právo spätnej kúpy, musí kupujúci vrátiť vec bez zbytočného odkladu a každá strana má práva a povinnosti, ktoré mala druhá strana z pôvodnej kúpnej zmluvy.

§ 609
(1) Ak sa právo spätnej kúpy týka veci určenej podľa druhu, vzniká uplatnením tohto práva kupujúcemu záväzok vrátiť vec toho istého druhu.
(2) Ak sa právo spätnej kúpy týka veci jednotlivo určenej, je kupujúci povinný vrátiť tú istú vec, ktorú kúpil. Zmluva o scudzení veci, ktorou sa porušilo právo spätnej kúpy, je neplatná.

§ 610

Iné vedľajšie dojednania
(1) Účastníci môžu písomnou zmluvou dohodnúť aj iné vedľajšie dojednania majúce povahu výhrad a podmienok pripúšťajúcich zánik právneho vzťahu založeného kúpnou zmluvou.
(2) Pokiaľ sa účastníci nedohodli inak, zanikajú tieto výhrady a podmienky najneskôr uplynutím jedného roka od uzavretia kúpnej zmluvy, ak ich predávajúci v tejto lehote neuplatnil.

calawen
03.03.08, 09:09
veľmi pekne ďakujem všetkým za pomoc... :)

vladenl
04.03.08, 12:38
coneek ma pravdu, tu zmluvu by kataster nikdy nezapisal. chybaju jej podstatne nalezitosti. Kedze tu ide o vaznu vec, neradim si to pisat sam, odporucam sa obratit na notara, ktory vam zmluvu napise za menej penazi ako advokat, maju totiz podla vyhlasky presne urcene poplatky a tie su nizsie ako tarifne u advokata.
nesuhlasim, ze notár je lacnejší ako advokát. S advokátom sa dá dohdonúť na akejkoľvek sume, často nižšej ako je odmena notára.

vladenl
04.03.08, 12:40
Súhlasím s tým, že zmluvy sa majú posudzovať podľa obsahu, ale KÚ je predsa len KÚ. Poznám prípad, že rodičia darovali nehnuteľnosť synovi a KÚ ju vrátil s poznámkou, ktorú sme až po dlhšom čase identifikovali, keď v zmluve bolo aj vecné bremeno, avšak pri názve zmluvy "darovacia zmluva " tento fakt chýbal. Po doplnení názvu o "zmluvu o vecnom bremene" bolo už všetko OK.
Moja osobná skúsenosť zo súdu keď sa mi omylom pod č.konania dostalo "spaťvzatie návrhu" - (právnici poznáte to pri písaní viac vecí naraz), avšak z textu a z príloh vyplývalo úplne niečo iné bolo, že súd mi konanie zastavil práve pre späťvzatie návrhu. Už som podozrievala svojho klienta, že sa dohodol s protistranou :D , čo sa napokon ukázalo, že nie je pravda. Podala som samozrejme odvolanie a teraz čakám. Takže ani súdy neposudzujú podľa obsahu a príloh aj napriek tomu, že o tom existuje judikát.:eek:
máš ten judikát? pošli číslo please

Arava
24.07.08, 17:44
Prosím poraďákov o radu,
je potrebné pri kúpe bytu kupna zmluva aj pre Stavebné bytové družstvo??? alebo stačí len na kataster a pre kupujúceho a predavajúceho??

josh
25.07.08, 03:51
len pre kataster, ten to zasle kupujucemu a predavajucemu.
ak ma bytove druzstvo v stanovach alebo internom predpise, ze to treba aj pre nich, tak im spravte nejaky vycuc, resp. zvlast vyhlasenie k tomu, co potrebuju (napriklad prevod clenskych prav a pod)

Monika Kováčová
06.08.08, 06:03
Prosím znalých problematiky k vyjadreniu k tomuto právnemu stavu pri predaji nehnuteľnosti:
Ide o kúpnu zmluvu (kupujúci je syn predávajúcich), kde predávajúci sú rozvedení manželia vlastníkmi rodinného domu v 1/1ine ( cca 5 rokov, BSM nezrušené súdom, na LV je podiel 1/1). Tento RD je na pozemku jedného z manželov (výlučný vlastník pozemku, iný LV).

Snažím sa naformulovať predmet kúpnej zmluvy na RD: Predávajúci sú "výlučnými?" vlastníkmi nehnuteľnosti v 1/1-ine?, bezpodielovými spoluvlastníkmi?
Súčasne bude uzatvorená druhá Kúpna zmluva na predaj pozemku pod RD (predávajúci je výlučný vlastník) a predaj záhrady tiež na tom istom LV.
Ako naformulovať predmet zmluvy na predaj RD (bez pozemku)?

vieroslava
06.08.08, 06:31
Ak rozvedení manželia nespísali po rozvode do 3 rokov dohodu o rozdelení majetku po rozvode, stávajú sa v zmysle občianskeho zákonníka podielovými spoluvlastníkmi v rovnakých podieloch, teda každá má podiel 1/2 z domu (a aj z ostatného majetku, aj nejaký nehnuteľný ešte mali).
Čiže v zmluve uvedieš: Manželstvo rodičov .........bolo dňa ........rozvedené na základe právoplatného rozsudku č. .............., ktorý tvorí prílohu podania návrhu na vklad.Keďže po rozvode nebola v lehote spísaní dohoda o rozdelení BSM, sú podieloví spoluvlastníci, každý v podiele 1/2 na základe §149 Obč. zákonníka. domu súp.č. .....postaveného na pozemku parc.č. ........ Pozemok je vo výlučnom vlastníctve matky............
K zmluve pripojíš aj overenú fotokópiu rozvodového rozsudku.
V jednej zmluve rieš aj predaj domu aj pozemku. Načo by platili poplatky na katastri 2x, keď stačí iba raz za jednu zmluvu.

Monika Kováčová
06.08.08, 07:38
Veľké ďakujem!:)

rybča
17.08.08, 10:48
dobrý deň, mala by som aj ja jednu otázku, ideme kupovať s priateľom pozemok a rozhodli sme sa dať si spraviť kúpnu zmluvu u právnika, ked sme boli u neho na sedení nam všetko pekne vysvetlil a za to že nám ju spraví si vypýtal sumu 15 000sk, viem ze právnici su drahý, jedny zmámi mi povedali že je to suma ako u každého iný mi povedali že je najdrahší v okrese a viete kolko ludí tolko chutí tak sa chcem spýtať či je to podľa vás primeraná suma. ďakujem

josh
17.08.08, 14:57
rybca, zavisi to od kupnej ceny. za kolko kupujete?

Celsus
17.08.08, 15:13
Nepíšete, či "právnik", na ktorého ste sa obrátili, je advokát a uvedenú cenu pýta len za vypracovanie kúpnej zmluvy a návrhu na vklad, alebo je to notár a uvedenú cenu pýta za spísanie kúpnej zmluvy vo forme notárskej zápisnice. Neuvádzate ani, čo všetko je v cene, najmä či v cene je už zahnutý aj správny poplatok za návrh na vklad, a ak áno, či ste sa dohodli na "bežnom" alebo "urýchľovacom" poplatku. Ďalej neuvádzate lokalitu, v ktorej daný právnik pôsobí ani ostatné okolnosti prevodu:
a) treba viesť komplikované rokovania s protistranou (predávajúcim) ?
b) sú na pozemku nejaké ťarchy, ktorými sa pri predaji treba zaoberať?
c) treba rokovať aj s bankou (napr. o poskytnutí/splatení úveru, vinkulácii, akreditíve a pod.) ?
d) bude sa platiť cez notársku úschovu alebo inak ?
e) o aký pozemok ide, aká je hodnota transakcie a na aký účel sa pozemok kupuje ?
f) máte nejaké špeciálne požiadavky na priebeh transakcie?

Keďže nepoznám podmienky (najmä tie vyššie uvedené), primeranosť ceny neviem posúdiť. Možno je premrštená, možno pimeraná a možno je prinízka.

Môžem však uviesť, že v prípade že sa bavíme o spísaní kúpnej zmluvy notárom vo forme notárskej zápisnice, cenu za túto službu stanovuje priamo vyhláška ministerstva spravodlivosti v závislosti od hodnoty transakcie a notár nemá možnosť s cenou hýbať.

Pokiaľ ide o advokáta a cena sa vzťahuje len na vypracovanie jednoduchej kúpnej zmluvy a návrhu na vklad (pričom v cene nie je urýchľovaci správny poplatok), cena sa mi javí privysoká (takú sumu neberieme ani v hlavnom meste). Cena služby advokáta je vždy vecou dohody. Pokiaľ daný advokát nemieni zľaviť, máte len dve možnosti: akceptovať jeho cenu alebo obrátiť sa na konkurenciu.

rybča
17.08.08, 17:54
josh, pozemok kupujeme za 1 000 000 sk, celsus podľa vizitky je to advokátska kancelária, sumu pýtal ak sme správne pochopili za vypracovanie kupnej zmluvy, či je v cene zahrnutý správny poplatok za návrh na vklad nevieme lebo on povedal že suma za to "všetko" je 15 000 ale konkretne čo je to všetko nevieme ( ale vypýtal od nas aby sme od predavajúceho vypýtali 1. kopiu listu vlastníctva, 2. kopia katastralnej mapy, 3. kopia geometrického plánu, 3. kopia uzemného rozhodnutia, 4.učet kam bude vyplatená suma za pozemok )my sa do týchto vecí vôbec nerozumieme a preto sme sa chceli obrátiť na niekoho skuseneho, na žiadnom urýchlovacom alebo bežnom poplatku sme sa nedohodli, právnik pôsobí v Galante a pozemok kupujeme par km od galanty.
a. nie netreba viesť komplikované rokovania s predávajúcim
b. nie na pozemku nie su žiadne ťarchy, je to fakticky ešte rola, bude sa to teraz parcelovať
c. s bankou rokovať treba ale to si vybavujeme my, hypotekárny úver
d. ked sme správne pochopili platit sa bude priamo na účet
e. pozemok je 10 árovy, hodnota je 1000 000sk a učel je stavebný
f. nie požiadavky sme nemali ale chceli sme mať poriadnu zmluvu aby sme potom nemaly zbytočné naťahovačky že to sme v zmluve vôbec neuviedli, a minimalizovali riziká pri kúpe.

dufam že som spravne odpovedala na všetko čo ste sa pýtali, ešte raz píšem že sa do týchto veci vôbec nerozumieme :confused:

Celsus
17.08.08, 18:56
Z hodnoty transakcie (1.000.000,- Sk) usudzujem, že advokát pri určení výšky odmeny vychádzal z tarifnej odmeny určenej vo vyhláške ministerstva spravodlivosti o odmenách a náhradách advokátov, nakoľko pri Vami uvádzanej kúpnej cene (1.000.000,- Sk) vychádza tarifná odmena podľa vyhlášky práve na necelých 15.000,- Sk. V takom prípade však v cene nie je zahrnutý správny poplatok za návrh na vklad a navyše v prípade, že advokát je platiteľom DPH, cena sa ešte zvýši o 19%.

Výška odmeny teda zodpovedá štandardnej tarifnej sadzbe. Na rozdiel od notára však advokát nemusí pri určení svojej odmeny vychádzať z tarify určenej vyhláškou, ale sa s klientom môže dohodnúť na inej (vyššej alebo nižšej) odmene.

Pokiaľ ste sa s advokátom zatiaľ na poskytnutí služby a na cene záväzne nedohodli a ním navrhovanú cenu nechcete zaplatiť, môžete sa s ním skúsiť dohodnúť na inej (nižšej) odmene alebo sa obrátiť na iného advokáta. Predpokladám, že v Galante ich je dosť a s niektorým z nich sa budete vedieť dohodnúť.

Len by som ešte chcel uviesť, že cena by vo všeobecnosti nemala byť jediným kritériom pri výbere advokáta, dôležité tiež je aké má advokát schopnosti, skúsenosti a prístup k práci, a najmä, aká je kvalita jeho práce a či mu dôverujete. Aj kúpna zmluva na pozemok sa totiž dá urobiť v rôznej kvalite, na rôznej úrovni.

rybča
19.08.08, 17:57
celsus diki, zajtra sa este stretne priateľ s iným pravnikom a uvidime ale kazdopadne dakujem.

josh
20.08.08, 15:54
skuste notara, pri milione by to mohlo vyjst na 8000sk s DPH plus minus nejake drobne.

a mate to vo verejnej listine s vyssou dokaznou silou, na ktorej nie je treba overovat podpisy.

pajtikam
09.05.09, 15:45
Pekný deň,

Ja mám dotaz ohľadom KPZ bytu z iného pohľadu.
Môj kamoš predáva byt za 2 mil. starému kamošovi, s tým že má voči nemu ešte viacnásobnú pohľadávku ešte z obdobia spoločného podnikania,čo by rád zakotvil do zmluvy ako podmienku-výhradu,kt musí splniť predtým ako sa podá návrh na vklad do katastra.Čižekupujúci ešte nesplatil starú pôžičku voči môjmu kamošovi predávajúcemu.Po rokoch v zahraničí je z neho úspešný obchodník, nie je to pre neho problém, povedal.Môže nesplatenú pôžičku zakotviť do zmluvy ako výhradu,že až po zaplatení ceny za kúpu a zároveň splatení celej pôžičky sa podá návrh na vklad?

Iné. K nadobudnutie bytu môže dôjsť rôzne prevodom,predajom..........ale aj Darovaním DZmluvou.Mohol by kamoš v rámci zákona spísať DZmluvu, s tým že zakotvil by do výhrady podmienku, v nej splatenie celej pohľadávky,kt.by vložil do úschovy.Tým pádom je od znaleckého posudku ,a daňe z predaja nehnuteľnosti oslobodený však?
A daň z darovania sa vypočíta potom ako?

Umožňuje vôbec zákon podmieniť nadobudnutie bytu či už KPZ alebo DZ splatením inej finančnej pohľadávky,ktorej vznik nema nič spoločné s bytom.Alebo je to nezákonné a musí sa spísať zvlášť Zmluva o pôžičke jej zaplatení atď,a zároven Notárska uschova sa použije ako garant.atd....

ďakujem

jasteraic
21.05.09, 10:58
Dobrý deň,
vedel by mi niekto poradiť s kúpnou zmluvou: kupujem RD od rodičov a je na ňom zriadené vecné bremeno v prospech starých rodičov. Akým spôsobom to máme zakomponovať do zmluvy, keďže vecné bremeno chceme zachovať aj po zmene vlastníka?

alexandrap
03.08.09, 14:56
Moze sluzit ako podklad pri predaji nehnutelnosti sluzit miesto Listu vlastnictva aj pravoplatne Osvedcenie o dedicstve?
Zapis do katastra trva dlho a nechcem cakat.uznava to Kataster?

josh
09.08.09, 08:56
list vlastnictva je platny iba dovtedy, kym sa nepreukaze nieco ine. osvedcenim o dedicstve preukazujes nieco ine, takze to kludne moze byt pouzite.

myma
19.10.09, 06:31
Dobrý deň!
Od svokry chceme kúpiť záhradu, v ktorej je viničný domček+malá vinička,
celkom o výmere nejakých 5 árov. Nie sú tam žiadne ťarchy ani spoluvlastníctvo. Chceli by sme to kúpiť prostredníctvom kúpno-predajnej zmluvy za 1 € /Zmluvu o darovaní použiť nechceme/. Viete mi poradiť, ako máme postupovať - napr. nejaký vzor zmluvy, postup u notára príp. aké priznanie na daňový úrad či mesto. Keďže to chceme kúpiť len za 1 €, znalecký posudok tam nebude. Vyplácať takisto nikoho nebudeme.
Prosím, pomôžte. Ďakujem.

myma
19.10.09, 09:49
Prosím, neviete mi niekto odpovedať?

josh
20.10.09, 06:25
Dobrý deň!
Od svokry chceme kúpiť záhradu, v ktorej je viničný domček+malá vinička,
celkom o výmere nejakých 5 árov. Nie sú tam žiadne ťarchy ani spoluvlastníctvo. Chceli by sme to kúpiť prostredníctvom kúpno-predajnej zmluvy za 1 € /Zmluvu o darovaní použiť nechceme/. Viete mi poradiť, ako máme postupovať - napr. nejaký vzor zmluvy, postup u notára príp. aké priznanie na daňový úrad či mesto. Keďže to chceme kúpiť len za 1 €, znalecký posudok tam nebude. Vyplácať takisto nikoho nebudeme.
Prosím, pomôžte. Ďakujem.
Vzhladom k tomu, ze kupou za 1 euro obchadzate darovaciu zmluvu, ziadny notar ani advokat vam nesmie takuto zmluvu spisat. Neodporucal by som v ziadnom pripade zastierat darovaciu zmluvu kupnou a nechat si spisat notarom riadnu darovaciu zmluvu vo forme notarskej zapisnice. Notar od Vas bude potrebovat list vlastnictva pouzitelny na pravne ukony a udaje.

myma
20.10.09, 09:45
Ďakujem za odpoveď. Ale nie sú mi jasné niektoré veci: Darovacia zmluva má prednosť pred kúpno-predajnou zmluvou? Podľa ktorého zákona? Musí byť medzi nami zmluva spísaná notárom?
Našla som tu na porade aj také odpovede, že nemusí byť takáto zmluva overená. A vlastne som našla aj takú odpoveď, že ani daňový úrad nebude robiť problémy pri kúpno-predajnej zmluvy za 1 €, nakoľko by došlo k predaju medzi príbuznými.
Keďže dúfam, že nie je len na mne, čo si z toho vyberiem, naozaj by ma zaujímalo, ktorý zákon mi čo prikazuje a čoho sa mám vystríhať. Ďakujem za odpovede.

elaurie
20.10.09, 13:00
Ďakujem za odpoveď. Ale nie sú mi jasné niektoré veci: Darovacia zmluva má prednosť pred kúpno-predajnou zmluvou? Podľa ktorého zákona? Musí byť medzi nami zmluva spísaná notárom?
Našla som tu na porade aj také odpovede, že nemusí byť takáto zmluva overená. A vlastne som našla aj takú odpoveď, že ani daňový úrad nebude robiť problémy pri kúpno-predajnej zmluvy za 1 €, nakoľko by došlo k predaju medzi príbuznými.
Keďže dúfam, že nie je len na mne, čo si z toho vyberiem, naozaj by ma zaujímalo, ktorý zákon mi čo prikazuje a čoho sa mám vystríhať. Ďakujem za odpovede.

Darovacia zmluva nemá "prednosť" pred kúpnou zmluvou. Josh mal zrejme na mysli to, že ak sa predáva niečo za zjavne symbolickú cenu, ide v skutočnosti nie o kúpo-predaj, ale o darovanie, preto odporúča darovaciu zmluvu (aby niekto v budúcnosti kúpnu zmluvu nenapadol). Zmluva nemusí byť spísaná notárom, ale je samozrejme vždy lepšie, keď zmluvu spíše právnik, aby zmluva nemala vady... Podpisy na zmluve však musia byť úradne overené (t.j. notárom alebo obvodným úradom alebo obcou).

Chobot
20.10.09, 13:41
Ďakujem za odpoveď. Ale nie sú mi jasné niektoré veci: Darovacia zmluva má prednosť pred kúpno-predajnou zmluvou? Podľa ktorého zákona? Musí byť medzi nami zmluva spísaná notárom?
Našla som tu na porade aj také odpovede, že nemusí byť takáto zmluva overená. A vlastne som našla aj takú odpoveď, že ani daňový úrad nebude robiť problémy pri kúpno-predajnej zmluvy za 1 €, nakoľko by došlo k predaju medzi príbuznými.
Keďže dúfam, že nie je len na mne, čo si z toho vyberiem, naozaj by ma zaujímalo, ktorý zákon mi čo prikazuje a čoho sa mám vystríhať. Ďakujem za odpovede.

Tu som písal môj názor na kúpno predajné zmluvy za 1€:

http://www.porada.sk/t112377-dat-sa-obdarovat-alebo-kupit-byt.html

myma
21.10.09, 06:04
Všetkým Vám ďakujem za odpovede.

michael99
22.01.10, 18:41
Toto by nepreslo cez kataster na kupnej zmluve je toho podstatne viac
(kúpa a predaj nehnuteľnosti)
(§ 588 OZ)
I.
Zmluvné strany
1. Predávajúci: .................................................. ................. (meno, priezvisko, bydlisko, dátum nar., rod. číslo)
2. Kupujúci: .................................................. ................ (názov spoločnosti, sídlo, IČO, zapísaná v Obchod. registri Okresného súdu v ..............., v oddieli Sro, vložka č. ........ zastúpená konateľom ............................)
II.
Predmet zmluvy
Predávajúci ................................... (meno, priezvisko) odpredáva kupujúcemu ..................................... (názov spoločnosti) nehnuteľnosť zapísanú v LV č. ........ katastrálneho územia ..............v zložke č. ......... ako parcela č. ..........
III.
Kúpna cena
1. Cena nehnuteľnosti bola určená dohodou zmluvných strán na ................... Sk. Vychádza z ceny určenej znaleckým posudkom, ktorý vypracoval súdny znalec ............................. (meno, priezvisko) dňa .............. Znalecký posudok je prílohou tejto kúpnej zmluvy.
2. Celá kúpna cena bola vyplatená v hotovosti, čo obidve zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom.
IV.
Ďalšie ustanovenia
1. Predávajúci vyhlasuje, že je výlučným vlastníkom predmetnej nehnuteľnosti. Na nehnuteľnosti neviaznu žiadne ťarchy a jej prevod nie je nijako obmedzený.
2. Kupujúci prehlasuje, že je mu známy technický stav nehnuteľnosti.
3. Predávajúci prehlasuje, že kupujúceho oboznámil s technickým stavom nehnuteľnosti a že žiadne skryté vady, o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil.
4. Zmluva je platná podpisom zmluvy. Vlastníctvo k predmetnej nehnuteľnosti prechádza na kupujúceho zápisom do listu vlastníctva v katastri nehnuteľností v Správe katastra ............
5. Zmluvné strany sa dohodli, že poplatky spojené s prevodom nehnuteľnosti znáša predávajúci, poplatky spojené s registráciou znáša kupujúci.


V ....................., dňa .............

................................................ ............................................
predávajúci kupujúci

(overené podpisy)[/QUOTE]

ivica sisolak
25.01.10, 19:23
coneek ma pravdu, tu zmluvu by kataster nikdy nezapisal. chybaju jej podstatne nalezitosti. Kedze tu ide o vaznu vec, neradim si to pisat sam, odporucam sa obratit na notara, ktory vam zmluvu napise za menej penazi ako advokat, maju totiz podla vyhlasky presne urcene poplatky a tie su nizsie ako tarifne u advokata.
tak som potom asi výnimka ... ak tú zmluvu ešte potrebuješ, tak sa ozvi, dohodneme sa

Matrix44
05.02.10, 16:46
Dobrý deň,
má špecifickú situáciu. V štádiu rozvodu som kupoval byt. Nakoľko som ho nemohol napísať na seba, nechal som ho napísať na rodičov (konkrétne na jedného z nich, mamku). Teraz sa jej zhoršil zdravotný stav, a tak by som ho potreboval previesť na seba, aby som sa prípadne vyhol dedičskému konaniu.
Kupovaný bol ale podielovo 2/3 na moju mamku a 1/3 na moju priateľku (teraz manželku). Chceme ho teraz previesť na nás cez kúpno-predajnú zmluvu tak, aby sem boli bezpodielovy spoluvlastníci. Ak by sme ho kúpili od mojej mamky, tak by sme boli opäť podielovy spoluvlastníci.
Ide nám o to, či by nám obom ho nemohla moja mamka a manželka (vtedy priateľka) predať ? V podstate by maželka síce predávala sama sebe, ale menil by sa právny vzťah k nehnuteľnosti a získali by sme bezpodielové spoluvlastníctvo.
Prípadne či by sa to nedalo vyriešiť klauzulou ktorá by sa len pridala do kúpno predajnej zmluvy, s tým že "vlastníctvo bude zapísané bezpodielovo".

Ďakujem Vám

josh
08.02.10, 18:27
zial nie je to mozne urobit jednym ukonom kvoli podielu manzelky. da sa to spravit iba tak, ze manzelka prevedie vlastnicke pravo na tretiu osobu v prvom kroku (napr. na vasu matku) a ta potom preda byt vam do BSM.

milica1
15.04.10, 06:54
Dobrý deň, nechcela som zakladať novú tému. Moja otázka nesúvisí s obsahom zmluvy, chcem sa spýtať na predloženie zmluvy správcovi domu. Kúpili sme byt v OV, s pôvodným majiteľom sme boli správcovi nahlásiť zmenu vlastníka. Vyplnili sme správcom predložený formulár a doplnili nový LV vystavený už na moje meno. Správca chce aj kúpno-predajnú zmluvu. Nie je mi celkom jasné, prečo by mal správca poznať obsah zmluvy, ktorej nie je priamym účastníkom. Má na to právo žiadať kópiu zmluvy?
ďakujem pekne za odpoveď

Chobot
15.04.10, 13:36
Dobrý deň, nechcela som zakladať novú tému. Moja otázka nesúvisí s obsahom zmluvy, chcem sa spýtať na predloženie zmluvy správcovi domu. Kúpili sme byt v OV, s pôvodným majiteľom sme boli správcovi nahlásiť zmenu vlastníka. Vyplnili sme správcom predložený formulár a doplnili nový LV vystavený už na moje meno. Správca chce aj kúpno-predajnú zmluvu. Nie je mi celkom jasné, prečo by mal správca poznať obsah zmluvy, ktorej nie je priamym účastníkom. Má na to právo žiadať kópiu zmluvy?
ďakujem pekne za odpoveď

Nie, správca nemá zákonný nárok na kúpno predajnú zmluvu. Ty sa ako vlastník bytu preukazuješ listom vlastníctva.

Zvykne sa vlastníctvo preukazovať pri prehlasovaní vlastníka kúpnou zmluvou vtedy, ak ešte zmluva nebola katastrom zavkladovaná (ale návrh bol podaný) a kataster ešte nevydal LV. Tak aby správca mohol zaznačiť nového vlastníka, tak sa ukazuje kúpna zmluva. Ale aj tak po zavkladovaní treba predložiť LV.

ratla
18.10.10, 12:27
Dobrý deň, kupujeme byt od firmy. Firma je momentálne vlastníkom a predáva to Fyzickej osobe. Stačí uzatvoriť zmluvu podľa Občianskeho zákonníka? Dostali sme totiž iba takúto zmluvu na podpis. ĎAKUJEME

Chobot
18.10.10, 13:55
Dobrý deň, kupujeme byt od firmy. Firma je momentálne vlastníkom a predáva to Fyzickej osobe. Stačí uzatvoriť zmluvu podľa Občianskeho zákonníka? Dostali sme totiž iba takúto zmluvu na podpis. ĎAKUJEME

Je to v poriadku, kúpna zmluva je podľa Obč. zákonníka § 588 a nasl. plus musí spĺňať ustanovenia zákona o vlastníctve bytov č. 182/1993 § 5 plus musí byť v súlade so zákonom o katastri (napr. že podpis predávajúceho musí byť overený).

Je jedno, či je predávajúcim fyz. osoba alebo právnická osoba. Ak predáva právnická osoba, bude musieť byť priložený aj výpis z obch. registra a ak zmluvu podpisuje niekto iný, než štatutár firmy, tak aj splnomocnenie podpisujúceho.

lisa1
21.10.10, 12:20
Dobry den, prosim poradit nasledovne. Predavame byt a s manzelom mame tento byt v podielovom spoluvlastnictve 1/2 a 1/2. Byt som kupovala ja pred manzelstvom a manzelovi som potom polovicu darovala darovacou zmluvou. Teraz neviem ako mam naformulovat do zmluvy, ze vlastnici su podielovymi spoluvlastnikmi, staci to tak alebo tam treba rozpisovat, ze kolko ma kazdy a ako to nadobudol? Neviem to naformulovat, aby to bolo pravne spravne. Bola by som velmi vdacna, keby mi s tym niekto pomohol. Dakujem vopred. Jana

aksas2
21.10.10, 12:28
Dobry den, prosim poradit nasledovne. Predavame byt a s manzelom mame tento byt v podielovom spoluvlastnictve 1/2 a 1/2. Byt som kupovala ja pred manzelstvom a manzelovi som potom polovicu darovala darovacou zmluvou. Teraz neviem ako mam naformulovat do zmluvy, ze vlastnici su podielovymi spoluvlastnikmi, staci to tak alebo tam treba rozpisovat, ze kolko ma kazdy a ako to nadobudol? Neviem to naformulovat, aby to bolo pravne spravne. Bola by som velmi vdacna, keby mi s tym niekto pomohol. Dakujem vopred. Jana
Stačí keď tam napíšeš, že ste podielovými spoluvlastníkmi každý v spoluvlastníckom podiele vo výške 1/2. Titul nadobudnutia netreba.

lisa1
21.10.10, 12:37
Dakujem moc.

Chobot
21.10.10, 12:51
Dobry den, prosim poradit nasledovne. Predavame byt a s manzelom mame tento byt v podielovom spoluvlastnictve 1/2 a 1/2. Byt som kupovala ja pred manzelstvom a manzelovi som potom polovicu darovala darovacou zmluvou. Teraz neviem ako mam naformulovat do zmluvy, ze vlastnici su podielovymi spoluvlastnikmi, staci to tak alebo tam treba rozpisovat, ze kolko ma kazdy a ako to nadobudol? Neviem to naformulovat, aby to bolo pravne spravne. Bola by som velmi vdacna, keby mi s tym niekto pomohol. Dakujem vopred. Jana

TO, že ako nadobudol svoj podiel, v zmluve uvádzať nemusíš, ale veľkosť podielu a to, že ide o podielové spoluvlastníctvo uviesť treba. Kataster musí vedieť, aký veľký podiel ktorého vlastníka sa má previesť.

Vyhľadaj si na porade vzory darovacích zmlúv, tam by to malo byť.