PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Poštová schránkajanula94
19.06.08, 08:59
Chcem sa spýtať skúsenejších: Obec je vlastníkom bytovky, s nájomcami máme uzatvorené nájomné zmluvy, súčasťou ktorých sú evidenčné listy. Teraz mi poštárka povedala, aby sme my ako obec zakúpili týmto nájomníkom poštové schránky. Máme ich kúpiť my a dať ich preplatiť nájomníkom, alebo obec je povinná tieto schránky zakúpiť na vlastné náklady? Nemám veľa informácií, poraďte mi, máme len 4 byty.
Ďakujem za odpoveď.

svojar
19.06.08, 10:29
Poštové schránky sú spoločným vlastníctvom. Teda my v SVB ich výmenu - celkovú - financujeme z FÚaO. Myslím, že obec by je mala zakúpiť na vlastné náklady. Patria k bytu a za ten platia nájom.

Mária27
19.06.08, 20:18
Poštová schránka je súčasťou vybavenia stavby - bytového domu, avšak jej opravu či výmenu si zabezpečujú nájomníci, ak nie je dohodnuté inak.

Obč.zák. § 687
(2) Ak nájomná zmluva neurčuje inak, drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou uhrádza nájomca. Pojem drobných opráv a nákladov spojených s bežnou údržbou bytu upravuje osobitný predpis.

Nariadenie vlády 87/1995 Z.z.
§ 5
(1) Drobnými opravami v byte súvisiacimi s jeho užívaním (ďalej len "drobné opravy") sú opravy bytu, miestnosti neslúžiacej na bývanie, ktorá je súčasťou bytu, ich príslušenstva, zariadenia a vybavenia, ako aj výmeny drobných súčiastok jednotlivých predmetov zariadenia alebo vybavenia, ktoré sú uvedené v prílohe tohto nariadenia.
Príloha:
I. Kovanie a zámky:
oprava, výmena kľuky, olivy, štítka, tlačidla, prizmatického skla, poštovej schránky, nárazníkov, medzidverových spojov, zachytávačov roliet, západiek, závesov koľajničiek, kladiek, ventilácií, retiazok, ťahadiel, zámkov, vložiek do zámkov, kľúčov.

willma
20.06.08, 04:43
Poštová schránka je súčasťou vybavenia stavby - bytového domu, avšak jej opravu či výmenu si zabezpečujú nájomníci, ak nie je dohodnuté inak. myslím, že zvýraznené hovorí dosť jasne. V prípade, že ste schránky nenamontovali hneď na začiatku tak to musíte spraviť teraz a keď hej tak platí ta druhá nevyznačená časť.

janula94
20.06.08, 06:38
Ďakujem za odpovede, nemáme tam žiadne, takže obec ich musí zakúpiť. Ak sa môžem opýtať, čo je povinná ešte obec voči nájomníkom? Oni nám mesačne platia, obec robí prípadné opravy - zasklievanie skla, výmena bojlera a podobne. Keď mi nájomník povie, že si vymenil sporák za nový a chce ponížiť nájomné, čo je mojou povinnosťou? Nemusí to dať písomne a ja mu tým pádom zmením mesačné nájomné aj evidenčný list?

Mária27
20.06.08, 07:41
Riadne si preštuduj občiansky zákonník od § 663 Nájomná zmluva. Napríklad:

§ 664
Prenajímateľ je povinný prenechať prenajatú vec nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, alebo ak sa spôsob užívania nedohodol, obvyklé užívanie,
a v tomto stave ju na svoje náklady udržiavať.

§ 667

(1) Zmeny na veci je nájomca oprávnený vykonávať len so súhlasom prenajímateľa. Úhradu nákladov s tým spojených môže nájomca požadovať len v prípade, že sa na to prenajímateľ zaviazal. Ak zmluva neurčuje inak, je oprávnený požadovať úhradu nákladov až po ukončení nájmu po odpočítaní znehodnotenia zmien, ku ktorému v medziobdobí došlo v dôsledku užívania veci. Ak prenajímateľ dal súhlas so zmenou, ale nezaviazal sa na úhradu nákladov, môže nájomca požadovať po skončení nájmu protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci.

(2) Ak nájomca vykoná zmeny na veci bez súhlasu prenajímateľa, je povinný po skončení nájmu uviesť vec na svoje náklady do pôvodného stavu. Ak v dôsledku vykonávaných zmien hrozí na veci prenajímateľovi značná škoda, je prenajímateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

peton
20.06.08, 09:19
Oslovil som priamo poštu a tu je odpoveď.

Podla postovych podmienok Slovenskej postya, a. s., Cl. 40 – Vseobecne o dodavani
Vlastnik (spravca) bytovej budovy alebo nebytovej budovy, kde sa maju dodavat postove zasielky a poukazane hotovostne platby, zabezpeci aby:

- domove listove schranky boli lahko dostupne postovemu dorucovatelovi

- v bytovom dome boli domove listove schranky umiestnene na prizemi domu

- v bytovom dome bol umiestneny na prizemi prehlad uzivatelov bytov

- v bytovom dome boli menovkou oznacene domove listove schranky, vchody bytov, zvonceky umiestnene pri vchode do domu a zaroven boli funkcne

Podla Zakona c.507- O postovych sluzbach je povinnostou adresata, ktoremu maju byt dorucovane zasielky vykonat technicke a a organizacne opatrenia umoznujuce dodavat im postove zaielky, najma su povinni:

- oznacit v bytovom dome domovu listovu schranku a vchod do svojho bytu menovkou a udrziavat domovu listovu schranku vo funkcnom stave.

Postove podmienky Slovenskej posty, a. s. ani Zakon c. 507 o postovych sluzbach neriesia sposob uhrady tychto opatreni.

Koniec odpovede.

Mária27
20.06.08, 11:29
peton,

pošta nemôže v poštových podmienkach niečo prikazovať vlastníkovi, len odosielateľovi a adresátovi, ktorí sú jej klienti.

V súčasnosti nie je priamo riešená domová listová schránka vo všeobecne záväzných predpisoch, len pre invalidov na vozíčku (výška). Mali by však existovať normy (STN ?) pre stavbárov. Zdá sa mi, že normy sa na internete nezverejňujú len sa predávajú ... tiež vymoženosť demokracie!

blazko
19.11.09, 08:21
existuje norma o post. schrankach STN747640, kazdy vyrobca by mal podla nej vyrabat, aj ked sa na to vseobecne kasle. V krajnom pripade by Vam slovenska posta nemala vhodit do nevyhovucej schranky ani list. Avsak normaje tak jednoducha ze kazdy kto trochu chce ju splni

Mária27
19.11.09, 08:44
To je norma pre výrobcu, nie pre majiteľov a užívateľov. V tej norme sú základné typy schránok - najnovšie sa v domoch dosť aplikujú ležaté (a priehozné).