PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Výpočet vyrovnávacieho podielu s.r.o.JANAKU
08.08.08, 10:39
Vie niekto poradiť ako mám vypočítať vyrovnávací podiel v s.r.o.
Zomrel 1 spoločník a mal 50% . Druhý spoločník chce vedieť výšku - hodnotu majetku s.r.o. Neviem to rýchlo vypočítať. Mám k dispozícii súvahu r. 2007, výkaz ziskov a strát r. 2007 a Daňové priznanie z r. 2007.
Za rýchlu radu ďakujem.

JANAKU
08.08.08, 11:40
Pomôže mi niekto?

JANAKU
08.08.08, 12:12
Hľadám k tejto problematike niečo na internete, ale nedarí sa. Neviem či je správne, keď má spoločník 50% tak vyrovnávací podiel činí 50% z vlastného imania - súvaha r.2007.

Celsus
09.08.08, 08:28
Dedičovi zomretého spoločníka sa vypláca vyrovnací podiel iba v dvoch prípadoch, a to:

a) ak spoločenská zmluva vylučuje dedenie obchodného podielu,
b) ak súd na návrh (dediča) zruší účasť dediča v spoločnosti z dôvodu, že od dediča nemožno spravodlivo požadovať, aby bol spoločníkom.

V ostatných prípadoch dedič nadubudne obchodný podiel zomretého spoločníka, čím sa stáva novým spoločníkom spoločnosti a tým aj zostáva, takže vtedy nie je dôvod na vyplácanie vyrovnacieho podielu.

Nastala alebo nastane vo Vašom prípade situácia uvedená v písm. a) alebo b)? Len vtedy totiž budete potrebovať určiť a vyplatiť dedičovi vyrovnací podiel. Pri určení jeho výšky treba vychádzať z týchto ustanovení obch. zákonníka:

Podiel je miera účasti spoločníka na čistom obchodnom imaní spoločnosti.

Výška vyrovnacieho podielu sa určí na základe riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom zaniká účasť spoločníka v spoločnosti, ak spoločenská zmluva neurčuje niečo iné. Vyrovnací podiel sa vyplatí v peniazoch, ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú iný spôsob vyrovnania podielu.

Ak spoločenská zmluva alebo stanovy neurčujú inak, právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu je splatné uplynutím troch mesiacov od schválenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom zanikla účasť spoločníka v spoločnosti, alebo ak takáto riadna individuálna účtovná závierka schválená nebola, uplynutím troch mesiacov odo dňa, keď mala byť schválená.

Vyrovnací podiel sa vypočíta pomerom splateného vkladu spoločníka, ktorého účasť v spoločnosti zanikla, k splateným vkladom všetkých spoločníkov, ak spoločenská zmluva neurčuje inak.