PORADA.sk
PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : ručiteľ alebo spoludlžníkzelinka
03.11.08, 07:34
Prosím Vás poraďte mi aký je rozdiel medzi ručiteľom a spoludlžníkom??? SÚRNE! Ďakujem

betka
03.11.08, 07:58
Postup banky pri poskytovaní úveru podnikateľskému subjektu
Proces poskytovania úveru je náročný proces na čas a prácu bankových pracovníkov. Pozostáva z viacerých čiastkových krokov. Začína potrebou finančných prostriedkov zo strany klienta a končí úplným splatením úveru a úrokov. pri poskytovaní úveru banka vychádza zo svojej podnikateľskej stratégie a obchodnej politiky, musí však dodržiavať predovšetkým tieto právne normy: - Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách - Obchodný zákonník - Zákon č. 513/1993 Zb. - Občiansky zákonník č. 47/1991 Zb. - Úverové pravidlá NBS Postup banky pri poskytovaní úveru: 1. klient predloží banke žiadosť o poskytnutie úveru a vyžiada si predbežné informácie - podmienky pre poskytnutie úveru 2. klient predloží banke doklady: a) o existencii podnikateľského subjektu - výpis z obchodného registra, živnosten. list, koncesnú, zriaďovaciu listinu - spoločenskú zmluvu, zakladateľská listina, stanovy b) doklady potrebné pre finančnú analýzu - podnikateľský plán (zámer), účtovné výkazy (súvaha, výkaz ziskov a strát, výkaz cash flow) - daňové priznanie s prezentačnou pečiatkou Daňového úradu 3. oprávnený zamestnanec banky analyzuje žiadosť o poskytnutie úveru, postavenie a bonitu klienta, pravdepodobnosť splácania úveru. Banka na základe podnikateľského plánu posudzuje návratnosť úveru, t.j. či má podnikateľský subjekt zabezpečenú realizáciu svojej produkcie. Banka ďalej preveruje majetkové pomery klienta, a to: - stabilné finančné výsledky (primeraná rentabilita) - presné a včasné plnenie zmluvných a platobných záväzkov - žiadne alebo minimálne reklamácie produkcie Bankoví zamestnanci ďalej vykonávajú finančnú analýzu: a) analýza peňažných tokov (cash flow) pre posúdenie finančnej výkonnosti podniku b) analýza ekonomicko-finančného hospodárenia podniku pomocou finančných ukazovateľov (ukazovatele likvidity, zadĺženosti a aktivity). Účelom výpočtu ukazovateľov je porovnať klienta s ostatnými podnikmi podobného zamerania a veľkosti a odvodiť predpokladaný finančný a hospodársky vývoj klientovej situácie. Výsledkom analýzy je zhodnotenie klienta z hľadiska úverového rizika (=rating klienta). Banka na základe hodnotení člení svojich klientov do jednotlivých skupín: - klienti úverovo spôsobilí - klienti rizikoví - klienti úverovo nespôsobilí Podľa miery rizika žiada banka klienta o zabezpečenie úveru. 4. zabezpečenie úveru - rozumejú sa ním také opatrenia, ktoré umožňujú úspešne uplatniť nároky banky voči dlžníkovi alebo tretej osobe a dosiahnuť uhradenie úverovej a úrokovej pohľadávky. Hlavnou funkciou zabezpečenia úveru je presunúť časť úverového rizika na klienta alebo tretiu osobu. Keď klient založí zásoby alebo iné aktíva alebo má ručiteľa pri získaní úveru z banky, banka prenáša časť rizika za straty pri nesplnení úveru na klienta alebo na ručiteľa. Zabezpečenie úveru sa realizuje prostredníctvom zabezpečovacích práv, ktoré upravujú Obchodný zákonník a Občiansky zákonník, a to: a) osobné zabezpečenie úveru (záruka) b) zabezpečenie úveru prostredníctvom práva na veci dlžníka a) OSOBNÉ ZABEZPEČENIE ÚVERU - právny systém umožňuje tieto spôsoby osobnej záruky: 1. ručenie treťou osobou 2. postúpenie pohľadávok (=cesia pohľadávok) 3. prevzatie dlhu 4. pristúpenie na záväzok a uznanie záväzku 5. zmluvná pokuta 6. ručenie zmenkové Ručenie treťou osobou - osobné zabezpečenie úveru sa najčastejšie realizuje ručením prostredníctvom ručenia 3. osoby. Banke ako veriteľovi z ručenia vyplýva právo uplatniť si nárok na plnenie záväzku u ručiteľa v prípade, keď tento záväzok neplní hlavný dlžník. Pri ručení teda ručiteľ preberá na seba záväzok, že uspokojí nároky veriteľa, ak tak neurobí hlavný dlžník. Ručiteľ - vedľajší dlžník sa zaväzuje k ručeniu vždy písomnou formou. Obchodný zákonník pripúšťa, aby sa zaručilo aj viac ručiteľov. V takom prípade každý z nich ručí za celý svoj záväzok a veriteľ môže požiadať plnenie od ktoréhokoľvek z nich. Ak sa nedohodne niečo iné, ručiteľ má k ostatným ručiteľom postavenie spoludlžníka. Postúpenie pohľadávok - veriteľ môže postúpiť svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka písomnou zmluvou inej osobe. S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo napr. zmluvné pokuty a penále. CESIA POHĽADÁVKY Dodá tovar DLŽNÍK Vznik pohľadávky VERITEĽ (predávajúci) (kupujúci) Postupca Úver Postúpenie pohľadávky BANKA Zaplatí pohľadávku banke a nie predávajúcemu Ručenie zmenkové - pri poskytovaní úveru môže byť zmenka využitá ako súčasť obchodného úverového vzťahu, kedy je zmenka zároveň úverovým aj zabezpečovacím nástrojom. Zmenka nie je eskontovaná, ale uložená v banke ako zabezpečenie úveru. Len čo úverový dlžník splní svoj záväzok (splatí poskytnutý úver), zmenka sa mu vráti. Ak záväzok nesplní (nesplatí poskytnutý úver), použije banka zmenku na vymáhanie pohľadávky voči dlžníkovi. Zmenkový dlžník vystaví a akceptuje zmenku v prospech banky ako veriteľa. Na tejto zmenke sa vyžaduje podpis ručiteľa. RUČENIE ZMENKOU Zaplatí zmenkou DLŽNÍK VERITEĽ Úver Uloží zmenku BANKA V prípade nezaplatenia úveru veriteľom, banka vymáha dlh od dlžníka b) ZABEZPEČENIE ÚVERU PROSTREDNÍCTVOM PRÁVA NA VECI DLŽNÍKA - poznáme tieto formy: záložné právo - je právo na cudziu vec, ktorým sa zabezpečuje pohľadávka s jej príslušenstvom. Predmetom záložného práva je založená vec - záloh, ale aj prírastok a príslušenstvo, napr. cenný papier + výnos. Pri zálohe veci nemôže byť táto vec používaná dlžníkom, ale je odovzdaná veriteľovi alebo inej osobe na uschovanie, napr. tovar umiestnený vo verejných skladoch. Banka má právo žiadať o vydanie zálohu v prípade nesplnenia záväzku dlžníkom. Predmetom zálohu býva majetok, ktorý je ľahko obchodovateľný a má relatívne stálu vysokú cenu. založenie pohľadávky - predmetom zálohu je pohľadávka. Veriteľovi (banke) musia byť odovzdané doklady o jej existencii. Založením pohľadávky vzniká banke právo na úhradu pohľadávky. hypotéka - pri tejto forme zabezpečenia úveru je zálohom nehnuteľný majetok. 5. pracovník banky vypracuje návrh úverovej zmluvy a zhodnotí efektívnosť úveru. Efektívnosť úveru spočíva v tom, že výška úrokov získaných z úverov musí byť vyššia ako náklady banky na získanie a poskytnutie finančných prostriedkov, z ktorých bude úver poskytnutý. 6. pracovná skupina, v kompetencii ktorej je schvaľovať úvery na základe podkladov rozhodne o poskytnutí úveru 7. podpis definitívnej úverovej zmluvy - úverová zmluva musí byť riadne pripravená nie len z ekonomickej, ale aj z právnej stránky. Úverová zmluva musí mať písomnú formu a musí ju podpísať: - zmocnený (poverený) zástupca banky - štatutárny orgán klienta Zmluvou o úvere sa veriteľ zaväzuje poskytnúť na požiadanie dlžníka a v jeho prospech peňažné prostriedky do určitej sumy a dlžník sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a zaplatiť úroky. Zmluva musí obsahovať oprávnenia a povinnosti veriteľa a dlžníka, a to: pevne je určená suma alebo limit, do ktorého môže dlžník prostriedky čerpať predmet úverovania spôsob a časový plán čerpania lehota splatnosti úveru spôsob zaručenia pravidlá úrokovania sankcie pre prípad nedodržania podmienok úverovej zmluvy 8. banka otvorí úverový účet pre klienta, alebo sumu úveru prevedie na jeho bežný účet a umožní mu čerpanie prostriedkov z účtu. Čerpanie úveru môže byť: - jednorázové - ak sa z úveru naraz zaplatí objekt úverovania alebo vykoná prevod na bežný účet vo výške povoleného úveru. - postupné - banka s klientom v úverovej zmluve dohodnú lehotu na vyčerpanie úveru. 9. bankový pracovník kontroluje: skutočné čerpanie úveru banka v úverovej zmluve zaviaže klienta, aby jej umožnil monitorovať (overovať si) priamo na mieste skutočnosti súvisiace s poskytnutím úveru. Nahliadať do účtovných kníh a výkazov. Klient má povinnosť informovať banku o všetkých zmenách, ktoré súvisia s úverom. Banka opakovane hodnotí finančnú situáciu dlžníka na základe ukazovateľov finančnej analýzy. Klient má povinnosť pravidelne predkladať účtovné výkazy a daňové priznania. kontroluje splácanie úveru a úrokov. Úver klient spláca v objemoch a termínoch dohodnutých s bankou v splátkovom pláne. Banka môže dohodnúť mesačné, štvrťročné, max. polročné splátky. Podnikateľ môže uskutočniť i mimoriadnu splátku. Ak podnikateľ nevykoná splátku v dohodnutom termíne a nepožiada o prolongáciu splátky (predĺženie termínu), banka z nevykonanej splátky zvýši úrokovú sadzbu o tzv. sankčnú úrokovú sadzbu, ktorá sa pohybuje okolo 30 % a banky ju používajú pri všetkých prípadoch porušenia zmluvných úverových podmienok. Cieľom bankovej kontroly je tiež hodnotenie, či sa úver používa na dohodnutý účel. Zmena účelu je považovaná za porušenie zmluvných podmienok. Dôležitá je aj kontrola hodnoty zabezpečenia úveru. Predmet zabezpečenia úveru sa môže postupom času znehodnocovať, napr. klesne trhová hodnota založenej nehnuteľnosti alebo cenného papiera. Ak dôjde k porušeniu zmluvných podmienok z hľadiska klienta, napr. porušenie účelovosti úveru, môže banka požadovať zaplatenie úveru alebo jeho časti pred lehotou splatnosti. Ak nie je možná dohoda s klientom: - banka prednostne použije prostriedky na bežnom účte ne zaplatenie úveru - realizuje zabezpečenia úveru - súdne vymáhanie pohľadávky

zelinka
03.11.08, 08:38
Ďakujem za odpoveď, ale aj tak mi to vôbec nepomohlo ... objasním Vám moju otázku : Kamarátka ma požiadala či by som jej nešla ručiť na pôžičku ale nakoniec mi dala vypísať papiere ako spoludlžník! Aký je v tom rozdiel?

gabooz
03.11.08, 08:49
Z hladiska vymahania pohladavky, uplatnenia prava z vyhladavky ide o synonymum.

zelinka
03.11.08, 09:09
Ak som to správne pochopila tak je to v podstate to isté?:-)

robin1
03.11.08, 09:35
Obchodný zákonník
§ 293 Ak je na to isté plnenie spoločne zaviazaných niekoľko osôb, pri pochybnostiach sa predpokladá, že sú zaviazané spoločne a nerozdielne. Veriteľ môže požadovať plnenie od ktorejkoľvek z nich, ale plnenie ponúknuté iným spoločným dlžníkom je povinný prijať.
§ 294 Ak zo zmluvy alebo z povahy záväzku vyplýva, že dlžníci nie sú na to isté plnenie zaviazaní spoločne a nerozdielne, je každý spoludlžník zaviazaný iba v rozsahu svojho podielu na záväzku. Pri pochybnostiach sú spoludlžníci zaviazaní rovným dielom.
§ 295 Ak niekoľko osôb prevezme záväzok, z ktorého povahy vyplýva, že ho možno splniť iba súčinnosťou všetkých spoludlžníkov, sú spoludlžníci povinní plniť záväzok spoločne.
§ 296 Ak je dlžník zaviazaný súčasne viacerým veriteľom na nedeliteľné plnenie, môže plnenie požadovať ktorýkoľvek z veriteľov, ak zo zákona alebo zmluvy nevyplýva niečo iné.
§ 307 (1) Ak sa za ten istý záväzok zaručí viac ručiteľov, ručí každý z nich za celý záväzok. Ručiteľ má voči ostatným ručiteľom rovnaké práva ako spoludlžník.

Občiansky zákonník
Ručenie
§ 546 Dohodou účastníkov možno zabezpečiť pohľadávku ručením. Ručenie vzniká písomným vyhlásením, ktorým ručiteľ berie na seba voči veriteľovi povinnosť, že pohľadávku uspokojí, ak ju neuspokojí dlžník.
§ 547 Veriteľ je povinný kedykoľvek a bez zbytočného odkladu oznámiť ručiteľovi na požiadanie výšku svojej pohľadávky.
§ 548
(1) Ručiteľ je povinný dlh splniť, ak ho nesplnil dlžník, hoci ho na to veriteľ písomne vyzval.
(2) Ručiteľ môže proti veriteľovi uplatniť všetky námietky, ktoré by mal proti veriteľovi dlžník.
(3) Uznanie dlhu dlžníkom je účinné voči ručiteľovi, len keď s ním vysloví súhlas.
§ 549 Ručiteľ môže plnenie odoprieť, pokiaľ veriteľ zavinil, že pohľadávku nemôže uspokojiť dlžník.
§ 550 Ručiteľ, ktorý dlh splnil, je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi.

konber
11.06.09, 08:19
Prosím poraďte.
Manžel bol ručiteľom v roku 2002, ale manželský pár, ktorému ručil sa rozviedol. Teraz sme na tom tak, že kamarát, ktorému bol ručiteľom môj manžel neplatí ani halier. Neviem ako je to možné, totiž dlžní má zamestnanie a stály plat.Preto nechápem prečo banka nekoná a nevymáha od neho dlžobu Je totiž zamestnancom MV SR. Prosím poraďte ako máme postupovať. Mal niekto už takýto problém. Mám ozajstné obavy, že raz budeme musieť platiť.A ešte niečo. Telefonicky sme sa sontaktovali s vymáhacou spoločnosťou a oni nám radili, aby sme niečo platili, a potom ak zaplatíme nejkú tú sumu, tak povieme, že už viac nemôžeme, nevieme platiť. Máme však info, že ak by manžel ao ručiteľ niečo zaplatil z pohľadávky 7.400 EUR, tak tým by uznal svoju vinu, ale vymáhacia spoločnosť by mala samo, že PROVÍZIE. Prosím poraďte, čo máme robiť, ako postupovať.

ivka70
11.06.09, 08:31
Prosím poraďte.
Manžel bol ručiteľom v roku 2002, ale manželský pár, ktorému ručil sa rozviedol. Teraz sme na tom tak, že kamarát, ktorému bol ručiteľom môj manžel neplatí ani halier. Neviem ako je to možné, totiž dlžní má zamestnanie a stály plat.Preto nechápem prečo banka nekoná a nevymáha od neho dlžobu Je totiž zamestnancom MV SR. Prosím poraďte ako máme postupovať. Mal niekto už takýto problém. Mám ozajstné obavy, že raz budeme musieť platiť.A ešte niečo. Telefonicky sme sa sontaktovali s vymáhacou spoločnosťou a oni nám radili, aby sme niečo platili, a potom ak zaplatíme nejkú tú sumu, tak povieme, že už viac nemôžeme, nevieme platiť. Máme však info, že ak by manžel ao ručiteľ niečo zaplatil z pohľadávky 7.400 EUR, tak tým by uznal svoju vinu, ale vymáhacia spoločnosť by mala samo, že PROVÍZIE. Prosím poraďte, čo máme robiť, ako postupovať.

A oslovila vas banka ohladom splacania ako rucitela, ci len mate obavy?

konber
11.06.09, 08:41
Dostávali sme aj oznámenia a výzvy, že dlžník si neplní povinnosti, a teraz je to uz v rukách EOS KSI Slovensko, ktorá už jedná namiesto VÚB Banky.Žiadajú aby sme platili , ale prečo? Veď dlžník má krásný policajtný plat, a neplatí.

Jarka 1
11.06.09, 09:03
Ak je to pravda, a má naozaj krásny policajný plat a neplatí bezdôvodne, tak by som sa najprv spýtala podareného kamaráta, čo by na to povedal jeho pán minister. Veď vraj sa snaží o slušných policajtov vo svojich radoch.

konber
11.06.09, 09:20
Uz 2 roky neplatí vôbec,a jeho bývalá manželka podala trestné stíhanie, nakoľko neplatí výživné na deti. ani mne to nesedí, policajt a trestne stíhaný. Dali sme si poradiť, jeden prokurátor nám radil, aby sme napísali vymáhacej spoločnosti list, že nech tie peniaze vymáhajú od neho, a ak nezaplatí určitú sumu, tak manžel naňho podá trestné oznámenie, že neplatí pohľadávky a zarába. obávam sa, že ak prezídium PZ podá návrh na jeho prepustenie, nakoľko si neplní povinnosti, a ak ho prepustia, nebude mať z čoho platiť a potom môže platiť môj manžel. Mám naozaj zmiešané pocity. Som bezradná.Máme ročnú dcérku a 5 ročného syna, neviem, neviem ako sa to potom finančne zvládne. Prosím poraďte.

harleydavidson
19.06.09, 08:49
urcite by som vymahacskej spolocnosti nic neplatil. nemusite sa obavat, pokial to nebude riesit sudny exekutor, nic vam nemozu. treba kontaktovat banku a oznamit, kde dlznik pracuje. pokial sa to dostane sudnemu exekutorovi, ten postihne aj vas majetok.

josh
20.06.09, 18:22
neviem, ci bolo odpovedane na prvu otazku, ale je to velmi jednoduche. spoludlznik dlzi - veritel sa na neho moze obratit ihned. rucitel dlzi iba vtedy, ak dlznik neplati.

konber
28.06.09, 14:13
Som tu znova. Prosim, surne poraďte. Vymáhacia spoločnosť nam behom 2 týždňov poslala PREDŽALOBNÚ UPOMIENKU, že na príslušnom súde podajú návrh na vydanie platobného rozkazu. Tu už uvádza sumu 9284 EUR, navýšenú vrátane úrokov z omeškania a súdnych poplatkov a nákladov advokáta. Ak sa im nepošlú peniaze, potom 2.7.2009 podajú návrh na súd.Manžel bol za dlžníkom, a znova tie blbé reči, že sa nemáme obávať, že on by nedovolil, aby sme museli platiť. Prosím, kto môže pomožte poraďte, najneskor zajtra musíme už konať. Obávam sa, že sa plateniu už nevyhneme. Ako by sme sa mohli vyhnúť súdnemu exekútorovi.

konber
28.06.09, 14:22
Prosím poraďte. Od vymáhacej spoločnosti sme doslai list, v ktorom píšu, že ak do 28.06.2009 nedojde k uhrade sumy cca 7500EUR podajú návrh na vydanie platobného rozkazu na príslušnom súde, apotom budú vymáhať 9500 EUR. Prosím pomožte, poraďte, ako sa vyhnúť súdnej exekúcii, nerozumiem , preco sa to stalo, dlžník má stály príjem.

elli
01.07.09, 13:06
Ak som to správne pochopila tak je to v podstate to isté?:-)

V ziadnom pripade!
Ak si spoludlznik, banka moze vymahat dlh od ktorehokolvek z dlznikov.
Rucitel ma povinnost platit len vtedy, ak dlh nesplni dlznik.

V kazdom pripade ale treba oddelit kamaratstvo od financii a zvazovat (hlavne jej schopnost uver splacat! racionalne, a nie emotivne.

konber
02.07.09, 03:52
Ale on tak sa nám zdá, že nemá v úmysle už platiť.Sľubuje, ale nič. Volali sme aj vymáhacej spoločnosti a povedali nám, že ak zaplatíme 1000EUR mozeme sa dohodnúť na splátkovom kalendár.Boli sme za dvoma právnikmi a vraveli, aby sme začali platiť, lebo aj tak sa tomu nevyhneme. Rada by som niekomu zavolala, a aspoň telefonicky poradila, veľmi by nám to pomohlo. Bývalá manželka dlžníka mi dala spis ohľadom BSM.Ale tam nepadlo ani slovo ohľadom ich pôžičiek. Prečo píšu už automaticky manželovi, ručiteľovi, ak dlžník má aj spoludžníka, bývalú manželku? Prosím poraďte, som naozaj zúfalá. Ak sa do takýchto vecí rozumiete, prosím pošlite mi číslo a zavolám, ak môžem. Dakujem.

josh
02.07.09, 15:59
vsak to je jednoduche. ak neplati dlznik, ani spoludlzni (teda vas pripad), obratia sa na rucitela.
treba to zaplatit a potom si to od hlavneho dlznika vymahat.
chapem, ze by ste chceli pocut alebo citat nieco ine, ale zial nic ine sa neda napisat. preco ste sli rucit?

Monika Kováčová
02.07.09, 16:02
vsak to je jednoduche. ak neplati dlznik, ani spoludlzni (teda vas pripad), obratia sa na rucitela.
treba to zaplatit a potom si to od hlavneho dlznika vymahat.
chapem, ze by ste chceli pocut alebo citat nieco ine, ale zial nic ine sa neda napisat. preco ste sli rucit?
Ja mám podobný problém. Šla som ručiť, lebo som bola sprostá.
Od dlžníka nevymáhajú nič, len odo mňa ako ručiteľa. Tiež som rozhodnutá to určite neplatiť.
A tiež by som chcela počuť alebo čítať niečo iné...

Celsus
02.07.09, 17:02
Ja mám podobný problém. Šla som ručiť, lebo som bola sprostá.
Od dlžníka nevymáhajú nič, len odo mňa ako ručiteľa. Tiež som rozhodnutá to určite neplatiť.
A tiež by som chcela počuť alebo čítať niečo iné...

Pokiaľ sa veriteľ rozhodol vymáhať pohľadávku od Vás ako od ručiteľa, Vaše "rozhodnutie to určite neplatiť" Vám nijako nepomôže. Veriteľ, ak bude chcieť, svoju pohľadávku od Vás vymôže. No a vďaka tomu, že ste sa (neoprávnene) zdráhali platiť, zaplatíte nakoniec oveľa viac (okrem samotnej istiny a doterajších úrokov zaplatíte aj úroky z omeškania a príp. aj súdne trovy a trovy exekúcie).

Platiť musíte z toho dôvodu, že v ručiteľskom vyhlásení ste sa veriteľovi zaviazali uspokojiť pohľadávku namiesto dlžníka, ak ju dlžník sám neuspokojí. Veriteľ teda od Vás neche nič iné, len aby ste splnili, k čomu ste sa zaviazali. Akonáhle za dlžníka zaplatíte, môžete od neho celú príslušnú sumu vymáhať aj s ďalšími úrokmi z omeškania.

Bez poznania konkrétnych okolností je ťažko radiť, ale vo všeobecnosti by som povedal, že pre ručiteľa je najlepšie dlh zaplatiť čo najskôr (aby nerástlo príslušenstvo) a následne vymáhať peniaze od dlžníka (samozrejme aj s príslušenstvom a ďalšími úrokmi). V určitých prípadoch je vhodné pokúsiť sa od veriteľa odkúpiť pohľadávku. Vždy však závisí na okolnostiach konkrétneho prípadu.

elli
03.07.09, 11:46
Pokiaľ sa veriteľ rozhodol vymáhať pohľadávku od Vás ako od ručiteľa, Vaše "rozhodnutie to určite neplatiť" Vám nijako nepomôže. Veriteľ, ak bude chcieť, svoju pohľadávku od Vás vymôže. No a vďaka tomu, že ste sa (neoprávnene) zdráhali platiť, zaplatíte nakoniec oveľa viac (okrem samotnej istiny a doterajších úrokov zaplatíte aj úroky z omeškania a príp. aj súdne trovy a trovy exekúcie).

Platiť musíte z toho dôvodu, že v ručiteľskom vyhlásení ste sa veriteľovi zaviazali uspokojiť pohľadávku namiesto dlžníka, ak ju dlžník sám neuspokojí. Veriteľ teda od Vás neche nič iné, len aby ste splnili, k čomu ste sa zaviazali. Akonáhle za dlžníka zaplatíte, môžete od neho celú príslušnú sumu vymáhať aj s ďalšími úrokmi z omeškania.

Bez poznania konkrétnych okolností je ťažko radiť, ale vo všeobecnosti by som povedal, že pre ručiteľa je najlepšie dlh zaplatiť čo najskôr (aby nerástlo príslušenstvo) a následne vymáhať peniaze od dlžníka (samozrejme aj s príslušenstvom a ďalšími úrokmi). V určitých prípadoch je vhodné pokúsiť sa od veriteľa odkúpiť pohľadávku. Vždy však závisí na okolnostiach konkrétneho prípadu.

Pokial nie su priame tituly na exekuciu (notarska zapisnica a pod.), zmluva obsahuje podmienky neprijatelne z hladiska ochrany spotrebitela a spotrebitelskych zmuv, napr. tykajuce sa poplatkov a urokov, stalo by zato spochybnit aspon toto prislusenstvo. Bud ako obranu v sudnom spore, ktory bude proti dlznikom a rucitelom viest veritel, alebo zalobou dlznika a rucitela (ako vedlajsieho ucastnika) na urcenie neplatnosti zmluvnych dojednani v casti, v ktorej su v rozpore so zakonom.
Pri urokoch, ktore boli v "starych" zmluvach nastavene naozaj zbojnicky, je sanca uspiet aspon v tejto casti.

konber
04.07.09, 05:08
Manžel bol za právnikom, a zistila sa jedna vecička. Moj manžel im bol podpísať ručiteľstvo v r.2002, oni zobrali mladomanželský úver, v ktorom je dlžník+jeho manželka ako spoludlžník. Mám v rukách kópiu ich BSM, ani slovko v ňom nepadne o úveroch, ktoré mali a samo, že v tom čase neboli ani vysporiadané. Prečo žiadajú od manžela? Nemalo by to postupovať tak, že najprv dlžník, spoludlžník a potom ručiteľ?

konber
04.07.09, 05:50
len doplnujem, že sa rozviedli v r.2006.

Monika Kováčová
04.07.09, 11:11
Manžel bol za právnikom, a zistila sa jedna vecička. Moj manžel im bol podpísať ručiteľstvo v r.2002, oni zobrali mladomanželský úver, v ktorom je dlžník+jeho manželka ako spoludlžník. Mám v rukách kópiu ich BSM, ani slovko v ňom nepadne o úveroch, ktoré mali a samo, že v tom čase neboli ani vysporiadané. Prečo žiadajú od manžela? Nemalo by to postupovať tak, že najprv dlžník, spoludlžník a potom ručiteľ?

Nie. Pretože ručiteľ ručí za záväzok dlžníka (aj spoludĺžnika)j v prípade, že dlžník svoj záväzok nemôže alebo nechce platiť. Ručiteľ je vždy v najhoršej pozícií.

pozri aj:
Občiansky zákonník:

Ručenie
§ 546
Dohodou účastníkov možno zabezpečiť pohľadávku ručením. Ručenie vzniká písomným vyhlásením, ktorým ručiteľ berie na seba voči veriteľovi povinnosť, že pohľadávku uspokojí, ak ju neuspokojí dlžník.
§ 547
Veriteľ je povinný kedykoľvek a bez zbytočného odkladu oznámiť ručiteľovi na požiadanie výšku svojej pohľadávky.
§ 548
(1) Ručiteľ je povinný dlh splniť, ak ho nesplnil dlžník, hoci ho na to veriteľ písomne vyzval.
(2) Ručiteľ môže proti veriteľovi uplatniť všetky námietky, ktoré by mal proti veriteľovi dlžník.
(3) Uznanie dlhu dlžníkom je účinné voči ručiteľovi, len keď s ním vysloví súhlas.
§ 549
Ručiteľ môže plnenie odoprieť, pokiaľ veriteľ zavinil, že pohľadávku nemôže uspokojiť dlžník.
§ 550
Ručiteľ, ktorý dlh splnil, je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľov

Sunny111
01.12.09, 09:37
Ahojte, mám taký problém..s priateľom chceme brať flexihypotéku so štátnym príspevkom na byt na bývanie aj rekonštrukciu z VUB. Keď nám vyrátali úver, poskytli by nám podľa našich príjmov 57 000eur..teraz ale prišiel certifikát, na ktorom bola suma len 29 600 eur :-( My sme pôvodne chceli zobrať 49 500 eur (cca. 1 500 000sk). Tá suma na certifikáte je taká malá preto, že ja robím čašníčku a vraj je to rizikové povolanie, tak môj plat do úvahy ani nebrali alebo len čiastočne. Ale ktoré povolanie teraz nie je rizikové??????

Vraj je ešte možnosť ručiteľa. Máte s tým niekto skúsenosti? Ponúkol sa môj otec, ktorý má 56 rokov, zmluvu na dobu neurčitú, ale má na seba hypotekárny úver, ktorý už ale spláca dlho a nebola to až dáka obrovská suma...myslíte, že je možné, aby ho brali do úvahy ako ručiteľa, keď sa už len predsa blíži k dôchodku? Poraďte mi prosím...
Ďakujem za všetky odpovede.

markus1984
22.12.09, 19:30
Dobrý deň,
chcel by som sa informovať a za kazdu radu vopred dakujem.
Pred 5 rokmi som šiel za ručiteľa svojej sestre. Pred cca pol rokom za naše surodenecké cesty rozišli. Ona teraz prestala platiť pôžičku Na ktorej ja ručím.
Banka teda (Wustenrot) žiada odo mna zaplatenie dlhu(nesplácaných splátok + splátky) alebo vypovie mi zmluvu. Chcem sa spýtať aké mam možnosti? V banke som sa informoval, že pokiaľ vypovedia zmluvu a postúpia dlh na vymáhanie navýši sa dlžná suma o 40%.
Prosím o radu aké mám možnosti? A čo by bolo v takejto situácii najlepšie?

Ďakujem

zuzka34
04.03.10, 07:35
Dobrý deň! Prosím o radu: Manžel si zobral v banke na svoje meno už druhý úver v hodnote cez 20 000€, bez môjho vedomia.Peniaze požičal pre svojho kamaráta,lebo kamarát chcel rekonštruovať byt a jemu už daľšiu pôžičku odmietli dať.Našla som rukou napísanú dohodu medzi nimi o splácaní.Moja otázka - som zodpovedná voči banke aj ja ako spoludlžník voči banke za tieto úvery, keby sa niečo manželovi stalo a kamarát prestal platiť splátky?Ale hlavne ako sa môžem zabezpečiť pred neuváženými krokmi manžela? Máme BSM, ktoré som chcela zrušiť, no právnici ma odhovorili , že je to zdĺhavé, neefektívne. Ďakujem.