Duobalík videoškolení: Daň z príjmov PO za rok 2016 + Účtovná závierka 2016

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.
Člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko – legislatívnej komisie pre účtovníctvo a daň z príjmov právnických osôb. Špecialista na dane a účtovníctvo a dlhoročný odborník, lektor a autor odborných článkov.

 

Cena: 51€ 25,50€ s DPH 

Videoškolenie Daň z príjmov PO je dostupné. (Kúpiť samostatne TU.)

Videoškolenie Účtovná závierka 2016 je dostupné. (Kúpiť samostatne TU.).

Ukážka z videoškolenia – Kurzové rozdiely

Ukážka z videoškolenia – Daňový výdavok

Obsah videoškolenia Účtovná závierka 2016:
Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín
• Kritéria na začlenenie účtovnej jednotky do niektorej z veľkostných skupín
• Zaradenie novovzniknutých účtovných jednotiek do veľkostných skupín
• Preradenie účtovnej jednotky medzi veľkostnými skupinami

Účtovná závierka termíny, predpisy

Závierkové účtovné prípady (účtovné a daňové hľadisko)
• Odpisy (odpisový plán a daňové odpisy),
• Zásoby, účtovanie na konci roka (spôsob A / B), úprava ocenenia
• Opravné položky k DM, zásobám, pohľadávkam v príkladoch,
• Rezervy v príkladoch,
• Nevyfakturované dodávky v príkladoch,
• Časové rozlíšenie nákladov a výnosov v príkladoch ,
• Kurzové rozdiely, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene,
• Splatná a odložená daň z príjmov a daňová licencia v príkladoch
• Podsúvahová evidencia

Inventarizácia majetku a záväzkov, zistenie inventarizačných rozdielov

Vybrané položky účtovnej závierky
• Otvorenie účtov (syntetických a analytických),
• Účty, ktoré nesmú vykazovať zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
• Záporné zostatky na jednotlivých účtoch a ich preúčtovanie,
• Kompenzácia zostatkov na analytických účtoch,
• Vybrané informácie, ktoré je nutné vykázať v poznámkach

Oprava chýb minulých účtovných období

Register účtovných závierok
• Termíny na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok
• Spôsob ukladania dokumentov do registra účtovných závierok

Rekapitulácia vybraných zmien v účtovníctve platných pre rok 2016

Obsah videoškolenia Daň z príjmov PO za rok 2016:
Lehoty na podanie daňového priznania

Druhy daňových priznaní a zdaňovacie obdobia
• Riadne
• Opravné
• Dodatočné
• Daňové priznanie PO v likvidácii a konkurze

Položky upravujúce základ dane v praktických príkladoch
• Vymedzenie daňového výdavku vo všeobecnosti
• Nedaňové výdavky (§ 19 – 21 ZDP)
• Limitované daňové výdavky (napr. pohonné látky)
• Daňové výdavky uznané až po zaplatení

Kompenzačné platby u dlžníka
Nájomné
Marketingové a iné štúdie a prieskum trhu
Odplaty (provízie) za sprostredkovanie
Výdavky (náklady) vzťahujúce sa k úhrade príjmov podľa § 16 ods. 1 ZDP vyplácaných, poukazovaných alebo pripisovaných v prospech daňovníka nezmluvného štátu
Poradenstvo a právne služby
Normy a certifikáty
Sponzorské

• Odpisy (účtovné a daňové), dotácie na obstaranie majetku a vyradenie majetku

Uplatňovanie daňových odpisov dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Daňové odpisy a ich limitovanie pri luxusných automobiloch
Daňové odpisy prenajatého majetku
Odpisovanie SHM v ocenení do 1 700 €
Metódy odpisovania
Prerušenie daňových odpisov
Pomerné odpisy v prvom roku odpisovania a v roku predaja vybraných druhov majetku
Vyradenie majetku predajom, darovaním a likvidáciou
Zmarené investície
Dotácie na obstaranie dlhodobého majetku

• Zásoby

Vyradený (likvidovaný) tovar a jeho daňová uznateľnosť
Drobné nákupy účtované priamo do spotreby
Pohonné látky
Reklamné predmety

• Pohľadávky

Opravné položky k pohľadávkam (vznik, zrušenie / použitie)
Odpis pohľadávky
Postúpenie pohľadávky
Pohľadávky voči dlžníkom v konkurze a reštrukturalizácii
Premlčané pohľadávky

• Príslušenstvo k pohľadávkam

Zmluvné pokuty
Úroky z omeškania
Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
Penále a pokuty

• Záväzky

Záväzky po lehote splatnosti a úprava základu dane
Úhrada záväzkov po lehote splatnosti a vplyv na základ dane
Rezervy (účtovné / daňové)

• Manká a škody

Manká a škody uznané / neuznané za daňové výdavky
Náhrady škôd od poisťovní

• Dane a ich zahrnutie do základu dane z príjmov

Daň z príjmu
DPH
Daň z motorových vozidiel
Ostatné dane

• Nepeňažné príjmy zvyšujúce základ dane
• Odpočítateľné položky od základu dane

Príjem získaný darovaním
Podiely na zisku (dividendy) do 31.12.2016 a po 01.01.2017
Príjmy oslobodené od dane
Príjmy zdanené zrážkou
Inkaso odpísaných pohľadávok

• Opravy chýb minulých účtovných období

Preddavky na daň z príjmov
Daňová licencia
Tlačivo daňového priznania – upozornenie na zmeny tlačiva

 

Uverejnené v Videoškolenia