VideoŠkolenie: Účtovná závierka 2016

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský PhD.
Člen Slovenskej komory daňových poradcov, člen metodicko – legislatívnej komisie pre účtovníctvo a daň z príjmov právnických osôb. Špecialista na dane a účtovníctvo a dlhoročný odborník, lektor a autor odborných článkov.

Cena: 30€ 15€ s DPH

Videoškolenie je dostupné.

Videoškolenie je aj súčasťou zvýhodneného Duobalíka videoškolení – Daň z príjmov PO za rok 2016 + Účtovná závierka 2016 (viac info TU)

Ukážka z videoškolenia – Kurzové rozdiely

Obsah školenia:
Kategorizácia účtovných jednotiek do veľkostných skupín
• Kritéria na začlenenie účtovnej jednotky do niektorej z veľkostných skupín
• Zaradenie novovzniknutých účtovných jednotiek do veľkostných skupín
• Preradenie účtovnej jednotky medzi veľkostnými skupinami

Účtovná závierka termíny, predpisy

Závierkové účtovné prípady (účtovné a daňové hľadisko)
• Odpisy (odpisový plán a daňové odpisy),
• Zásoby, účtovanie na konci roka (spôsob A / B), úprava ocenenia
• Opravné položky k DM, zásobám, pohľadávkam v príkladoch,
• Rezervy v príkladoch,
• Nevyfakturované dodávky v príkladoch,
• Časové rozlíšenie nákladov a výnosov v príkladoch ,
• Kurzové rozdiely, prepočet majetku a záväzkov v cudzej mene,
• Splatná a odložená daň z príjmov a daňová licencia v príkladoch
• Podsúvahová evidencia

Inventarizácia majetku a záväzkov, zistenie inventarizačných rozdielov

Vybrané položky účtovnej závierky
• Otvorenie účtov (syntetických a analytických),
• Účty, ktoré nesmú vykazovať zostatok ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
• Záporné zostatky na jednotlivých účtoch a ich preúčtovanie,
• Kompenzácia zostatkov na analytických účtoch,
• Vybrané informácie, ktoré je nutné vykázať v poznámkach

Oprava chýb minulých účtovných období

Register účtovných závierok
• Termíny na uloženie dokumentov do registra účtovných závierok
• Spôsob ukladania dokumentov do registra účtovných závierok

Rekapitulácia vybraných zmien v účtovníctve platných pre rok 2016

 

Uverejnené v Videoškolenia