Zavrieť

Porady

NÁVRH NOVÉHO STAVEBNÉHO ZÁKONA

pracujem v stavebnej agende Miloš Mičega - CIMOM TN
V prílohe prikladám návrh nového stavebného zákona.CIMOM
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  wagner

  wagner je offline (nepripojený) wagner

  wagner
  Najlepšia odpoveď len pre registrovaných
  Porada je tu vďaka aktívnej spolupráci členov
  Registrovať
  wagner

  wagner je offline (nepripojený) wagner

  wagner
  Fred666 Pozri príspevok
  v prilohe c.1 (str. 91) je toto: Príloha č. 1

  Stavby, ich zmeny, terénne úpravy, zariadenia a udržiavacie práce, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie ani ohlásenie :

  a) budovy

  1) stavby nepodpivničené bez obytných miestností, bez hygienického zariadenia a vykurovania, ktoré neslúžia na ustajnenie zvierat a skladovanie horľavých kvapalín a plynov do 30 m zastavanej plochy a do 5 m výšky,
  2) altánky, rekreačné stavby, zemné pivnice v záhradách s jedným nadzemným podlažím o zastavanej ploche do 25 m2 a do 5m výšky,
  3) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a hĺbka 3 m
  4) stavby nepodpivničené s jedným nadzemným podlažím do 70 m2 zastavanej plochy a do 5 m výšky pre poľnohospodárske a lesnícke účely s výnimkou stavieb na ustajnenie a chovanie zvierat,
  5) stavby pre chovateľstvo s jedným nadzemným podlažím o zastavanej ploche do 16 m2 a do 5m výšky,
  6) skleníky a zimné záhrady s jedným nadzemným podlažím o zastavanej ploche do 40 m2 a do 5m výšky,
  7) prístrešky s jedným nadzemným podlažím o zastavanej ploche do 40 m2 a do 5m výšky, ktoré slúžia pre verejnú dopravu alebo pre ochranu verejnosti,
  Myslíš v prílohe návrhu nového stavebného zákona? Tak ten tak ľahko nebude schválený, musíš stále vychádzať zo súčasne platného stavebného zákona. Pozri si ho, máš ho aj na stránke porady, hore, tam kde sú zákony. Otvor a naštuduj. To čo si priložil v súčasne platnom zákone určite nie je.

  Hlasovalo 4 pouzivatelov

  Užitočné (4)
  Miloš Mičega - CIMOM TN, VERONIKA6, arizona, zdenka131
  4
  pracujem v stavebnej agende Miloš Mičega - CIMOM TN
  veronika2509 Pozri príspevok
  Dobrý deň, strochu som sa snažila pochopiť tieto stavebné zákony no som s toho doslova jeleň, potrebovala by som vedieť či od 7/2010 nebude potrebne vybavovanie stavebného povolenia ale len ohlasovacia povinnosť na RD do 150 m zastavanej plochy? Ďakujem pekne
  Stále platí zákon tak, ako je, teda 50/1976 Zb.
  Žiadna zmena od 07/2010 nie je a ani nebude (aspoň očakávaná veľká).


  CIMOM
  wagner

  wagner je offline (nepripojený) wagner

  wagner
  Fred666 Pozri príspevok
  Cize ak som pochopil spravne tak od 1.7.2010 si budem moct na zahrade postavit "prenosnu" chatu do 25m2 a vysky 5m bez toho aby som potreboval stavebne povolenie alebo ohlasovaciu povinnost? Samozrejme chata by bola volne polozena bez pivnice a iba s prizemim
  Tak to asi ťažko, nič také nebolo schválené. Prikladám schválený doplnok k stavebnému zákonu 3.3.2010 v treťom čítaní:


  z 3. marca 2010,
  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

  Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

  Čl. I
  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 136/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2002 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z. a zákona č. 513/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:


  1. V § 108 sa odsek 2 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
  „p) zriadenie alebo prevádzkovanie verejných letísk a leteckých pozemných zariadení vrátane ich ochranných pásiem podľa osobitných predpisov.10jb)“.

  Poznámka pod čiarou k odkazu 10jb znie:
  „10jb) § 31 zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

  2. V § 111 ods. 3 sa v prvej vete bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to isté platí aj pokiaľ ide o záložné práva podľa osobitného predpisu.10jc)“.


  Poznámka pod čiarou k odkazu 10jc) znie:
  „10jc) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov“.

  3. V § 113 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak je vyvlastňovaná stavba alebo vyvlastňovaný pozemok predmetom exekučného záložného práva oznámi stavebný úrad začatie vyvlastňovacieho konania, uskutočnenie ústneho pojednávania a rozhodnutie o vyvlastnení aj exekútorovi, ktorého poveril súd vykonaním exekúcie; exekútor nie je účastníkom vyvlastňovacieho konania.“.

  4. V § 139 ods.1 písm. a) za slovami „nájomnej zmluvy“ sa spojka „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „kúpnej zmluve“ sa vkladajú slová „alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene“.

  5. V § 139 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
  „d) užívanie pozemku alebo stavby na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu.13c)“.

  Poznámka pod čiarou k odkazu 13c znie:
  „13c) § 15 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 503/2009 Z.z.“.

  6. V § 139b odsek 9 znie:
  „(9) Stavbami pre obranu štátu sú stavby na zabezpečenie obrany štátu, zvrchovanosti a územnej celistvosti štátu, nedotknuteľnosti hraníc, zachovávania mieru, plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu a z ďalších medzinárodných zmlúv vojenskej povahy, zabezpečenia nedotknuteľnosti vzdušného priestoru a spravodajského zabezpečenia obrany podľa zákona, ktoré slúžia na plnenie úloh ministerstva obrany, ozbrojeným silám Slovenskej republiky, rozpočtovým organizáciám, príspevkovým organizáciám, akciovým spoločnostiam a štátnym podnikom v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva obrany.“.
  7.V §139b ods. 10 sa za slová „Policajného zboru,“ vkladajú slová „Železničnej polície“.
  Čl. II
  Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2010.
  prezident Slovenskej republiky

  predseda Národnej rady Slovenskej republiky

  predseda vlády Slovenskej republiky
  pracujem v stavebnej agende Miloš Mičega - CIMOM TN
  Na tomto linku sú nejaké info :
  http://www.stavebne-forum.sk/sk/arti...cieho-konania/


  Otázka na inej porade :
  radkoslavko Pozri príspevok
  a od kedy by mal platit ?
  Od 1.7. 2010.

  CIMOM
  Fred666

  Fred666 je offline (nepripojený) Fred666

  Fred666
  Cize ak som pochopil spravne tak od 1.7.2010 si budem moct na zahrade postavit "prenosnu" chatu do 25m2 a vysky 5m bez toho aby som potreboval stavebne povolenie alebo ohlasovaciu povinnost? Samozrejme chata by bola volne polozena bez pivnice a iba s prizemim
  Fred666

  Fred666 je offline (nepripojený) Fred666

  Fred666
  v prilohe c.1 (str. 91) je toto: Príloha č. 1

  Stavby, ich zmeny, terénne úpravy, zariadenia a udržiavacie práce, ktoré nevyžadujú stavebné povolenie ani ohlásenie :

  a) budovy

  1) stavby nepodpivničené bez obytných miestností, bez hygienického zariadenia a vykurovania, ktoré neslúžia na ustajnenie zvierat a skladovanie horľavých kvapalín a plynov do 30 m zastavanej plochy a do 5 m výšky,
  2) altánky, rekreačné stavby, zemné pivnice v záhradách s jedným nadzemným podlažím o zastavanej ploche do 25 m2 a do 5m výšky,
  3) podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a hĺbka 3 m
  4) stavby nepodpivničené s jedným nadzemným podlažím do 70 m2 zastavanej plochy a do 5 m výšky pre poľnohospodárske a lesnícke účely s výnimkou stavieb na ustajnenie a chovanie zvierat,
  5) stavby pre chovateľstvo s jedným nadzemným podlažím o zastavanej ploche do 16 m2 a do 5m výšky,
  6) skleníky a zimné záhrady s jedným nadzemným podlažím o zastavanej ploche do 40 m2 a do 5m výšky,
  7) prístrešky s jedným nadzemným podlažím o zastavanej ploche do 40 m2 a do 5m výšky, ktoré slúžia pre verejnú dopravu alebo pre ochranu verejnosti,
  Dobrý deň, strochu som sa snažila pochopiť tieto stavebné zákony no som s toho doslova jeleň, potrebovala by som vedieť či od 7/2010 nebude potrebne vybavovanie stavebného povolenia ale len ohlasovacia povinnosť na RD do 150 m zastavanej plochy? Ďakujem pekne
  wagner

  wagner je offline (nepripojený) wagner

  wagner
  CIMOM Pozri príspevok
  Stále platí zákon tak, ako je, teda 50/1976 Zb.
  Žiadna zmena od 07/2010 nie je a ani nebude (aspoň očakávaná veľká).


  CIMOM
  Mal si rýchlejšie prsty
  pavol88

  pavol88 je offline (nepripojený) pavol88

  pavol88
  Takže od 1.7.2010 sa neudialo nič? Stavby do 150 m2 stále musia mať stavebné povolenie?
  day

  day je offline (nepripojený) day

  day
  pavol88 Pozri príspevok
  Takže od 1.7.2010 sa neudialo nič? Stavby do 150 m2 stále musia mať stavebné povolenie?
  nic sa zatial nemeni
  (podla mojho nazoru je to takto lepsie)
  pettruss

  pettruss je offline (nepripojený) pettruss

  pettruss
  dobry den,
  chcel by som sa spytat, ci tomu dobre rozumiem. chcem na zahrade postavit zahradnu chatu cca 60 m2 (to aj s malou dielnou). podla stavebneho zakona mam len ohlasovaciu povinnost ako na jednoduchu stavbu, alebo sa mylim?
  Dakujem

  Citat:
  ODDIEL 4
  POVOĽOVANIE STAVIEB, ZMIEN STAVIEB A UDRŽIAVACÍCH PRÁC
  Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce
  § 54
  Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať iba podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.
  § 55
  (1) Stavebné povolenie sa vyžaduje, pokiaľ tento zákon a vykonávacie predpisy k nemu alebo osobitné predpisy neustanovujú inak, pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie,
  Účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.
  (2) Ohlásenie stavebnému úradu postačí
  a)pri jednoduchej stavbe, jej prístavbe a nadstavbe, ak tak určil stavebný úrad v územnom rozhodnutí,..  § 139b
  Pojmy stavebného poriadku
  (1) Jednoduché stavby sú

  a)bytové budovy, ktorých zastavaná plocha nepresahuje 300 m2, majú jedno nadzemné podlažie, môžu mať aj jedno podzemné podlažie a podkrovie,(účinnosť od 1. novembra 2005)
  b)stavby na individuálnu rekreáciu,
  c)prízemné stavby a stavby zariadenia staveniska, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a výšku 15 m,
  d)oporné múry,
  e)podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 300 m2 a hĺbka 6 m.
  pistik8

  pistik8 je offline (nepripojený) pistik8

  pistik8
  pettruss

  Stavebny zakon hovori o ohlasovacej povinnosti pri drobnych stavbach do rozmeru 25 m2. Nad 25 m2 potrebujes uz stavebne povolenie.

  Novy stavebny zakon je este stale v navrhu....

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.